AGREE Instrument

venvn.nl

AGREE Instrument

AGREE INSTRUMENTMETHODOLOGIE8. De strategie waarmee de literatuur is verzameld, dient in detail te zijnbeschreven, inclusief zoektermen, geraadpleegde bronnen en de periodewaarover artikelen werden verzameld. Mogelijke bronnen zijn elektronischedatabases (bijv. MEDLINE, EMBASE, CINAHL), databases vansystematische reviews (bijv. Cochrane Library, DARE), handmatiggescreende tijdschriften, congresverslagen en andere richtlijnen (bijv. USNational Guideline Clearinghouse, German Guidelines Clearinghouse).9. Criteria voor het in- en uitsluiten van literatuur dienen te zijn vermeld. Dezecriteria moeten expliciet zijn beschreven en de redenen voor in- enuitsluiting van literatuur moeten duidelijk zijn vermeld. De auteurs vanrichtlijnen kunnen bijvoorbeeld besluiten dat ze uitsluitendgerandomiseerde trials includeren en artikelen die in het Engels ofNederlands zijn geschreven.10. De methoden die zijn gebruikt bij het opstellen van de aanbevelingendienen te zijn beschreven evenals de wijze waarop men tot de uiteindelijkeconclusies is gekomen. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn eenstemmingssysteem of formele consensustechnieken (bijv. Delphi, Glasertechnieken). Punten waarover men van mening verschilde en hoe dezeopgelost werden, dienen duidelijk te zijn omschreven.11. De richtlijn dient de gezondheidswinst, bijwerkingen en risico’s van deaanbevelingen te overwegen. Bijvoorbeeld, in een richtlijn over het beleidbij borstkanker kunnen de globale effecten op verschillende uitkomstmatenzijn beschreven. Deze kunnen zijn: de overleving, kwaliteit van leven,nadelige effecten, symptoombestrijding of een bespreking vanverschillende behandelingsalternatieven. Het dient duidelijk te zijn dat dezepunten zijn behandeld.13

More magazines by this user
Similar magazines