Vaststelling bestemmingsplan Woonwijken Peize - Bestuur ...

bestuur.gemeentenoordenveld.nl

Vaststelling bestemmingsplan Woonwijken Peize - Bestuur ...

estemming ‘bos’ heeft gekregen. In het vigerende bestemmingsplan (artt. 16 en 17) wordt eenduidelijker onderscheid gemaakt.De huidige omschrijving kan gelezen worden als een poging om het al jaren falende handhavingsbeleidte legaliseren. Zie de daarover aan het College gerichte correspondentie. Dit is voor de heer Vander Meulen niet acceptabel.5) Het is gewenst om in een aantal dwarsprofielen de ‘huidige vorm’ van zowel verharding als van debermbeplanting van karakteristieke wegen en voet- en rijwielpaden vast te leggen. Ook hier vraagt dehandhaving om duidelijke toetsingsmomenten.6) Blz. 31, punt 4.3. Het nu voorgestelde zal wel degelijk invloed hebben op het aanwezige waterhuishoudkundigesysteem waarvan bekend is dat het nu reed, door de slechte onderhoudstoestanden het afwezig zijn van enig handhavingsbeleid, onvoldoende capaciteit heeft om een adequate peilbeheersingin de wijk Kortland tot stand te brengen.Gezien de halsstarrige weigering van de gemeente Noordenveld om dit punt in gezamenlijk overlegop te lossen, lijkt het de heer Van der Meulen noodzakelijk om de Watertoets volledig toe te passenop dit plan.7) Blz. 38 punt 6.5. Het bestaande waterhuishoudkundige systeem functioneert onvoldoende. Het isongewenst om deze slechte situatie in deze herziening te laten voortbestaan. De huidige afvoer dientwel degelijk te worden verbeterd. Het is een gemiste kans om de bestaande vastgelegde hoofdstructuurvan de afvoer niet in het bestemmingsplan op te nemen en als zodanig te bestemmen. Verzochtwordt om dit alsnog te doen.8) Blz. 13, art. 3.3. De bepalingen met betrekking tot de uitbreiding van gebouwen en bijgebouwen,zoals omschreven in dit artikel onder a en c houden te weinig rekening met de ter plaatse aanwezigspecifiek wisselende situatie van de bouwkavels (zie hiervoor).9) Vraag is of het voorontwerp voorgelegd is aan degenen die hier in de toekomst mee moeten werken(bouwvergunningen en handhaving), aangezien er te weinig harde beoordelingscriteria en toetsingscriteriain de bepalingen zijn opgenomen.10) De CARP heeft in de overlegreactie van 5 november 2002 geconstateerd dat klachten overgebrekkige afwatering in de omgeving van de Zuurseweg nog steeds niet opgelost zijn en datde gemeente in overleg met het Waterschap tot een oplossing moet zien te komen.Ook hier schiet iedere vorm van handhaving tekort.11) De CARP heeft aangedrongen op herinventarisatie van bos en groen. Dit is niet gebeurd aldusde heer Van der Meulen.12) De opmerking van de CARP over de wijzigingsbevoegdheid in het voorontwerpbestemmingsplanwordt onderschreven door de heer Van der Meulen.13) De heer Van der Meulen onderschrijft de overlegreactie van de VROM-Inspectie van 9 september2003.14) Uit de overlegreactie van Waterschap Noorderzijlvest blijkt dat deze instantie de belangenvan de burger volledig verwaarloost.15) Het gebied tussen de wijken Zuursche Kampen en Kymmellslaan is uit het bestemmingsplangehaald. Deze wijziging is onaanvaardbaar en levert ernstige schade op voor de heer Van derMeulen. Er is ook sprake van financiële schade.6

More magazines by this user
Similar magazines