DP juni 2003 - Chiro

static.chiro.be
  • No tags were found...

DP juni 2003 - Chiro

dossierTOILETINKLEDINGChiro in ’t WC, deuresjass’nen weg d’ermeeHet toilet is somswel één van mijnfavoriete plekjesop kamp. Het isde enige plaatswaar je ongestoordop adem(eheum!) kankomen.Voorwaarde is weldat je niet vlak na heteten gaat, om voor-deafwas-vluchtendewachtenden voor jete vermijden. Nu, om het dagelijkseverblijf op de plee (nog) wat aangenamerte maken, enkele tips:x het schriktoilet:Voor het hartje of een ander gat in dewc-deur hang je aan de binnenkanteen handschoen of een handpop. Tenallen tijde kan iemand een hand erinsteken om je een goede beurt te wensen.x het striptoilet:Hang elke dag een deel van een stripverhaal(bvb. Casper en Hobbes,Hägar, Garfield,…) op in het toilet.x het raadseltoilet:Hang elke dag een raadsel met eventueellosse invulblaadjes en een balpenop in het toilet. Elke dag trek jedan een winnaar, of je hangt de volgendedag de oplossingen op.x het krantentoilet:Het nieuws van de dag: in elk toileteen andere rubriek: sport, actueel,media, thuisfront, wist-je-datjes vanop kamp.x berichtenblad:Hang een groot wit blad en een balpen/stiftaan de deur. Iedereen kanschrijven wat hij/zij wil. Om al tevuile praat te vermijden, kan je voorafvan elk lid schriftanalyse doen, ofgeef hen elke dag een stelling ofvraag van de dag.x smaakmakers:Het toilet is ook de ideale plaats omsmaakmakers voor het thema of devolgende activiteit op te hangen.MATERIAALKOT: VERMIST…Tut tut tut / tuut tuut tuut / tut tut tut // Hier het laatste nieuws van op het terrein voor hetthuisfront / stop /De missie lijkt te zullen slagen.Toch ervaren wij enkele nijpende gebreken / stop /Vooral het logistieke peloton schoot tekort en bereiktedus het doel niet / stop /Vastgestelde problemen zijn:x we hebben niet alles bij;x wat we bij hebben, vinden we niet terug;x wat we in overvloed leken te hebben, blijkt ondertussenop / stop /Gelieve hiervoor voorzieningen te treffen voor volgendeopdrachten / einde bericht.Nota van de cel Bivakoperaties:Betreft: logistieke ondersteuning op missieNaar aanleiding van: bijgevoegd berichtVolgende richtlijnen gaan uit naar onze logistieke pelotons:i. inventariseer de materiële noden een maand vóór de missie en zorg voorde nodige aankopen;ii. maak een plan van wat je samen wil zetten en in welke volgorde je alleswil schikken;iii. stop voor het vervoer alles in handige dozen (bananendozen b.v.) en hanger een duidelijk etiket op;iv. zorg dat je bij aankomst het materiaallokaal inricht, dat je het lossen overzieten het wegzetten coördineert;v. geef niet alle voorraden van algemeen ge- en verbruiksmateriaal vrij op deeerste dag;vi. voorzie speciale opbergmogelijkheden voor specifiek materiaal (een bakmet onderverdelingen voor bureaumateriaal, een knutselkoffer, een spelkoffer,een bak per afdeling,…)De missieleiding wordt opgedragen deze richtlijnen nadien ter evaluatie voorte leggen.De Staf4 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


dossierKEUKEN: ETEN IN EEN THEMA?Voor de meesten onder ons zijn de maaltijden op bivakmaar momenten waarop er eventjes niet gespeeld wordt:snel wat soep en patatten naar binnen werken en danweer verder gaan spelen! Maar dat hoeft eigenlijk helemaalniet zo te zijn: speel gewoon verder tijdens het eten,met deze ingeklede maaltijden! Laten lezen aan julliekookploeg en misschien...?Verjaardagsfeest: versier de refter met de nodige slingersen ballonnen, en deel serpentines uit bij het binnenkomen.Iemand speelt de jarige (misschien is er zelfs een echtemee op bivak), en die krijgt uiteraard een kroon op hethoofd. Dan wordt er afgeteld en mag iedereen zijn of haarserpentine gooien. Tijdens het eten zelf wordt er rond elketafel een cadeautje rondgegeven terwijl er een muziekjespeelt. Wie het cadeautje heeft wanneer de muziek stopt,mag er een laag verpakking verwijderen. Uiteindelijk blijkthet dessert in het cadeautje te zitten!Bivakthema: afhankelijk van het eigen bivakthema kun jeook eens een maaltijd houden in dezelfde sfeer... indianen,ridders of toverprinsessen, het kan allemaal!Walking dinner: weg met tafels en stoelen, loop eens eenkeertje gewoon rond tijdens het eten! Brood, beleg endrank zijn allemaal te halen aan het buffet, maar je eetwaar je zin in hebt en terwijl je praat met wie je wil! Tip:hang misschien wat foto’s of schilderijen op, dan hebbende mensen een reden om rond te wandelen... Let er welop dat je kookploeg zorgt voor eten dat uit het vuistjegegeten kan worden!Supermarkt: eten in een supermarktsfeertje, waarom niet?Speel zachtjes typische supermarktmuziek op de achtergrond,en projecteer de “laatste aanbiedingen” op eengroot wit doek... (uiteraard werken affiches net zo goed).Toevallig zijn dit ook de dingendie we op dat moment te etenkrijgen (bv. tomaten => tomatensoep,aardappelen & wortelen =>wortelstoemp,...)Trouwfeest: zoek een paar vrijwilligersdie willen trouwen tijdens het eten.Zij worden door middel van een bruidskleeden een kostuum omgetoverd in een echte bruid enbruidegom, en uiteraard houden ze een speech waarin zeuitgebreid de hele familie bedanken om te komen. Heteten zelf wordt rondgebracht door keurige obers, die ophet einde ook het dessert binnendragen, prachtig versierdmet vuurwerk.Oertijd: back to basics, geen stoelen, geen tafels, geenbestek, geen borden... Brood en beleg moeten met dehanden in stukken getrokken worden en gedeeld. Nadeel:smeren wordt iets moeilijker (kookploeg, hou hier rekeningmee).Voordeel: je moet niet meer afwassen achteraf...Vliegtuig: zet de tafels aan de kant en zet alle stoelen indezelfde richting, in rijen achter elkaar, met een paar gangpadentussen. Voor het eten begint, geven de stewardesseneen veiligheidsdemonstratie met veel gebaren tenbeste. Dan komen zij met karretjes rond en delen ze bordenen bestek uit. Uiteraard ligt alles al klaar op iederbord, en moeten de leden enkel nog de plastic folie wegdoenvoordat ze kunnen beginnen eten. Wel opletten voorluchtzakken!Filmontbijt: de refterindeling is ongeveer hetzelfde alsvoor de vliegtuigmaaltijd. Deze keer zonder stewardessen,maar wel met een projectiescherm vooraan. Verduister derefter en speel eens een film tijdens het ontbijt! Succesgegarandeerd!BIVAK13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 5


dossierEEN SPEELPLEINDit vraagt wat sjor- en bouwwerk, maar kan zeker de moeite waard zijn tijdens een aantal vrijemomentjes. Plaats om plannen van de constructies weer te geven, hebben we hier niet, maar wekunnen wel wat ideetjes meegeven.Denk bij het bouwen eerst en vooral aan de VEILIGHEID, maar dat moesten we er waarschijnlijkniet meer bij vertellen. Probeer er alleszins een uitdagend, fantasierijk terrein van temaken. Wat kun je nu doen?x een megagrote hangmat tussen een aantal bomenx een loopbrug tussen twee torensx schommelsx met een ladder en lange spanlinten of kommels kun je een groepsschommel/piratenschipbouwenx een wipplank (eventueel ook voor meer dan twee personen)x een korfbal-, badminton-, voetbalveld,…DE REFTER: SPELEN DIE WERKENHebben jullie op kamp ook diensten, karweitjesof ‘korvee’? Wie poetst de wc’s, zorgtvoor een onberispelijk terrein of jast depatatjes elke morgen? Voor chirogroependie hier hun leden voor (zouden willen)inzetten, enkele ideetjes… Je mag ook verderwerken met de kaboutertjes, natuurlijk!Maak eerst voor jullie groep uit welke werken er zijn en ofze ongeveer even lang duren om uit te voeren.Voorbeelden: de ontbijtafwas, wc, douches en wasgelegenheid,terrein, groenten wassen – maar ook een vrijmoment is mogelijk. Kies je voor een systeem per afdelingof maak je ‘families’ die dan, eventueel pertwee als het een groot werk is, het karweiopknappen? Laat je de speelclub ook meedraaienin het systeem of voorzie je bijvoorbeeldeen aparte ‘dienst’ speelclub?Misschien een momentje voorhen om rustig of speels de dag te startenof om extra aandacht aan het bivakthemate geven?Om de werken te starten, kun je droog de taken verdelen,maar spelen kan ook hier zoveel leuker zijn. Je kan bijvoorbeeldelke ochtend iemand uit elke familie, maar vandezelfde afdeling, een kort spel of leuk opdrachtje tegenelkaar laten doen. De winnaar/verliezer/derde/… kan dankiezen uit de jobaanbiedingen of mag een thee maken6 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


dossierwaarvan de kleur samenhangt met de dienst. In deopdracht kan ook al de verdeling vervat zitten, bijvoorbeeldballonnen stuk blazen met een dienstkaartje in.Beslis ook of je de leden/groepen zelf laat kiezen, of dat opvoorhand vaststaat wanneer welke groep iets doet. Zelfkiezen maakt het leuker voor je leden, maar dan loop jeook het risico dat een groep veel meer dan één keer hetzelfdewerkje doet (dat kan ook wel weer zijn voordelenhebben!).Zorg voor een goede opvolging en evaluatie van je systeem,zodat ook op de 10e dag je kampplaats nog in ordeis. Het beste is om voor elke dienst een leid(st)er verantwoordelijkte maken, die weet wat moet gebeuren en diede leden motiveert. En die achteraf ook eeneerlijke beoordeling geeft. Dit werkt ook bijeen dienst ‘werkloos’, waarbij je een rodedraadspelkan spelen dat meetelt voor de eindafrekening.Je kan voor een evaluatie heel wat kanten uit: de lokaleheld(in) kan elke middag zijn of haar zegje doen en in hetplaatselijke dialect de groep hun punten geven; het middagnieuwsop de regionale TV brengt een item van degepresteerde werken en de vooruitgang op de kampplaats;een grote, doorzichtige buis wordt elke dag wat meergevuld naargelang hoe goed de groep het deed, … Alleskan, zolang maar zichtbaar is hoe goed elke groep hetdoet. En op het einde van het kamp kun je een echte (kleine)beloning voorzien voor de ploeg die zich, letterlijk, hetmeest verdienstelijk heeft gemaakt.BIVAKHET LEIDINGSLOKAAL:PISSEN BIJ MAANLICHT...De leidingstent of het leidingslokaal isongetwijfeld één van de plaatsen waar je alsleider of leidster het meest komt en gaat opbivak. Jammer eigenlijk dat er op zoveelbivakken zo weinig aandacht aan wordtgeschonken in vergelijking met de rest: deslaapplaatsen zijn supergezellig, het decor voorhet thema ziet er prachtig uit en de refter is eenpareltje van praktische inrichting. En waar de leiding zit?Dat is een mestvaalt! Daarom een paar ideetjes om er ditjaar iets leuks van te maken...Ieder z’n eigen plekje: neem dit jaar allemaal een typischedoos, koffer of kist mee en plak daar dan je naam op.Zet ze allemaal in het leidingslokaal en probeer zoveelmogelijk je materiaal en verkleedkleren in je eigen doos,koffer of kist te bewaren. Voila! Geen mestvaalt meer (oftoch al minder erg...). Bonusvoordeel: als je op het veldiets terugvindt van een collega, dan weet je meteen waarje het kan terugleggen.De blooperlijst: tijdens leidingskringen of gewoon tijdensde dag worden er op bivak vaak grappige versprekingengemaakt. Zonde eigenlijk om die niet te bewaren. Hangeen lijst uit met alle namen en hang er een stift naast aaneen touwtje. Wie krijgt de meeste vermeldingen?Message wall: reserveer één muur of tentflapwaar je een prikbord installeert. Verdeel diewand in vakjes (één per persoon) en voorzieschrijfgerief en blaadjes papier. Wedden dat ersnel allerlei interessants te lezen valt?Mysteriedoos: plaats een grote, zwarte doos in het middenvan de tafel. Iedereen neemt op voorhand iets meedat wel eens leuk kan zijn om op bivak te hebben, en stopthet stiekem in de doos. Wie wel eens een opkikkertje kangebruiken, mag met de ogen dicht iets uit de doos nemen,maar moet er eerst zelf wel iets nieuws in stoppen.Hopelijk zit jouw favoriete snoepje, stripverhaal of anderleuks erbij!Het ‘spelletje’: verdeel voor het bivak de ploeg in tweeteams, bijvoorbeeld rood en blauw. Stel dan een bepaaldgezelschapsspel op in het leidingslokaal, zoals dammen,schaken, vier op een rij,... Wie binnenkomt, mag een zetdoen als zijn of haar team aan de beurt is (spreek eenteken af om dit aan te duiden, bijvoorbeeld met een kaartjedat telkens omgedraaid moet worden...). Per spel datwordt gewonnen, scoort het winnende team een punt...wie wordt kampioen? (Tip: als je meerdere spelen meebrengt,kun je voor elk spel een andere ploegindelingmaken: zo wint iedereen wel eens...)De tiepmasjien: zet een oudeschrijfmachine op tafel met eenhele lange rol papier ingedraaid.Alle leid(st)ers die voorbijkomen,kunnen hier hun ontboezemingenkwijt: liefdesverklaringen, grappigevoorvallen, of slechte poëziezoals het gedichtje hiernaast(authentiek geschreven op zo’ntypmachine tijdens een bivak).Pissen bij maanlicht,Onder de sterrenhemel zacht.Het geluid van de stilte,In de wolkenloze nacht...13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 7


dossierALLEMAAL SAMEN IN BEDx Het waterbed: Graaf een grote, ondiepe put. Leg die stampvol met waterballonnen en span daar sterk plastiek of eensterk zeil over. Daarop leg je dan jullie luchtmatrassen of kussen. Als jullie het gezamenlijke waterbed geen goed ideevinden, kunnen jullie ook individuele waterbedden maken. Of jullie maken één deftig waterbed waarop elke nachtiemand anders mag slapen.x Het stapelbed: Sjor in je tent een constructie waarop je houten platen legt. Bovenaan kunnen jullie slapen. Onderaanstaan de valiezen.DE SLAAPKAMER: DE GEEUW VAN DE EEUWen andere spelletjes voor het slapengaanEindelijk je hele afdeling onder de wol gekregen…Niet het ideale moment om nog een spelletje tebeginnen, misschien… Of toch?Enkele ideetjes voor rustige indommelspelletjes…een gezamenlijke droom afsprekenx Als iedereen in z’n slaapzak ligt, stel je voor om dezenacht eens allemaal hetzelfde te dromen… Samen verzinje een droom om je duimen en je vingers van af te likken!En dan snel… oogjes dicht en genieten maar!de geeuw van de eeuwx Wie kan er het beste geeuwen? Een echte geeuwjurybuigt zich over de moeilijke kwestie wie de“geeuw van de eeuw” kan produceren.Als “wisselbeker” kun je een slaapmutsvoorzien, die dan elke nacht vaneigenaar verwisselt.wereldkampioenschap “schoonslapen”De leden doen hun best om zo mooimogelijk te slapen. Je kan hier verschillendecategorieën voorzien:x slapen als een roosx in de armen van Morpheus liggenx slapen als een marmotx de slaap der rechtvaardigen slapen8 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


dossierDE KAMPVUURGROND: HET KAMPVUUR EENS HELEMAAL ANDERSHeb je zin om het kampvuur dit jaar eens helemaal andersaan te pakken? Ben je het beu om elk jaar hetzelfde tedoen? Zin om een traditie te doorbreken? Lees dan snelverder, want wij bieden je een alternatief voor de laatsteavond of middag op kamp. Een uitdaging!De beloningOm te beginnen zoek je met je leidingsploeg naar ietswaarmee je de hele chirobende een groot plezier kandoen. Willen ze graag een uurtje langer opblijven? Gevenjullie dit jaar een kinder- en jongerenfuifje? Of houden zetoch zo van de kunsten van de kokkies dat ze wel eenextra avondhapje verdiend hebben? Kies er zelf maar eenuit. Zorg er wel voor dat je beloning zo aantrekkelijk isdat je leden er alles voor zullen doen om hun doel tebereiken.De opdrachtenNadat je die verrassing of beloning gevonden hebt, kun jeop zoek gaan naar passende opdrachten. Je verzintzoveel opdrachten als er groepen zijn (afdelingen, ofgemengde groepen van alle afdelingen). Wil je bijvoorbeeldeen fuifje organiseren, dan heb je drank nodig,muziek, een dansvloer, een feestelijke inkleding van de‘fuifzaal’, en nog veel meer. Voorbeelden van opdrachtenkunnen dan zijn:x een quiztocht over de hele kampplaats, waarbij eengoed antwoord naar een volgende vraag leidt en waarbijeen fout antwoord betekent dat je iemand van de groepmoet achterlaten. Het laatste goede antwoord brengt jedan naar de plaats waar de cd’s verstopt zijn;x een chill-out-room in elkaar knutselen;x de fuifruimte voorzien van een inkleding in jouw kampthema;x een feestkrans maken voor alle chiroleden, die ze tijdensde fuif om de hals kunnen hangen;x een ingewikkeld raadsel oplossen;x een mysterie-opdracht: de leden spelen ‘ik ga op reis enik neem mee’. Als begeleiding probeer je hen de gekstevoorwerpen aan te smeren (een ski-jas, een roze olifant,…). Nadien moeten de leden van deze groep allegenoemde voorwerpen verzamelen, en wel in 3D. Ditbetekent dat een afbeelding niet volstaat, maar dat zewel dingen mogen knutselen (hoewel je dat laatste niethoeft te vertellen, daar moeten ze zelf maar aan denken).x …Zorg ervoor dat je opdrachten moeilijk genoeg zijn, maartoch ook net haalbaar binnen de tijd die je de leden geeftom de opdracht te volbrengen. Let er natuurlijk ook opdat alle leeftijden aan bod komen in een opdracht, zodatiedereen echt kan meehelpen om de opdracht te doen slagen.Voor elke uitdaging verzinje vervolgens een cryptischeomschrijving. Hetbouwen van een chill-outroomkan je dan bij voorbeeldomschrijven als ‘Opstap met Bob De Bouwer’. Deleden weten dan dat het iets metbouwen te maken kan hebben, maar ze kunnen ook helemaalop het foute spoor zitten en denken dat ze liedjesgaan zingen.De uitdagingVoldoende uitdagingen gevonden? Alles mysterieusomschreven? Dan kan je het spel voorleggen aan deleden. Vertel hen dat er een speciale beloning op henwacht (en beschrijf die ook in geuren en kleuren) als zeerin slagen om een aantal opdrachten te vervullen. Heb jebij voorbeeld zes opdrachten, dan moeten er minstensvier gelukt zijn om de beloning te krijgen. Lukken alle zesde opdrachten, dan kan de beloning nog aantrekkelijkergemaakt worden.Je verdeelt de groep in ploegen. Elke ploeg mag nu kiezenvoor een van de opdrachten, waarvan ze enkel demysterieuze omschrijving kennen. Heeft iedereen gekozen,dan worden de echte opdrachten bekendgemaakt. Deleden krijgen vanaf dan exact 1 uur de tijd om de opdrachtente vervullen.Na 1 uur wordt iedereen weer op de centrale plaats verwacht.Er wordt nagegaan welke opdrachten gelukt zijnen of dat voldoende is om hen te belonen.De herkansingZijn er niet genoeg opdrachten gelukt? Spijtig! Maarnatuurlijk wil je zelf ook wel dat je leden die speciale beloningkrijgen (want dan kan de leiding er ook van genieten).Zorg dus voor een massa-opdracht waarmee ze eenherkansing hebben. Enkele voorbeelden: allemaal sameneen bepaald dansje uitvoeren op een populair deuntje, ineen grote kring op elkaars schoot gaan zitten en vijf stapjeskunnen doen,…Gelukt??Dan wensen we je veel plezier met je speciale beloning, eneen fantastisch einde van het kamp!BIVAK13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 9


dossierSANITAIR OF CONTAINERPARK: EEN SCHONER MILIEU BEGINT OP BIVAK: TESTJEZELF!Lees de volgende stellingen, en volg de weg van je antwoorden tot je jouw type hebtbereikt.Op kamp sorteren jullie afval: papier bij papier, keukenrestenapart of voor de kippen, glas in de glasbak,PMD in de blauwe zak, en wat overblijft bij restafval.Wat je kan hergebruiken, komt dankbaar bijhet knutselmateriaal terecht.janeeJe verzamelt je oudere afdeling op de dag van vertrekaan het lokaal om met de fiets naar de kampplaatste rijden. Voor de kleintjes zijn er zitjes gereserveerdin de trein. Op tochtendag verkies je eenstaptocht boven een dagje pretparken.In het warenhuis kies je voor 10 losse stylo’s inplaats van 15 in een plastieken doosje (je bentimmers maar met 8 in de leidingsploeg). Verderkoop je gerecycleerd papier, en enkele stevige verfborstels,zodat je die niet na één keer gebruiken moetweggooien.janeejaneeVoor de kampaankopenpasseer je zeker langs deWereldwinkel. Liever eenkeertje geen dessert, daneen banaan waarvan deplukker uitgebuit wordt .Ook de kookouders kunnenrekenen op een ‘eerlijke’bedanking.Stoffen als thinner,white spirit en acrylverfhoren voor jou niet thuisop bivak. Poetsen doe jemet milieuvriendelijkeproducten. De voorkeurgaat uit naar eens flinkdoorschrobben, in plaatsvan een ‘superontvlekker’te gebruiken.Een lekkende kraan ofeen tuinslang met eengat? Bij jou zijn ze ingeen tijd gerepareerd.Waterspelletjes zijn fijn,maar het blijft wel drinkwater.Je stelt voor omde emmers te vullen metwater uit de beek.Bij het bosspel probeerje gebruik te maken vandood of afgevallen materiaaldat je ter plekkevindt. Vogels en dierendie je weg kruisen, laat jemet rust. Je speelt eenstil sluipspel tussen debomen.ja nee ja nee ja nee ja neeTYPE 1:DuurzamekampeerderTYPE 2:Groene jongenTYPE 3:MilieuonbewustfiguurTYPE 4:WandelendemilieurampZoals jij op kamp gaat,kan je nog heeeeel langop kamp gaan: want opjouw manier wordt dewereld er enkel mooierop. Doe zo voort!Je bent op de goedeweg, maar hier en daarontglipt je nog de informatieof de wil om er eenkamp van te maken meteen lage impact op hetmilieu. Voor de puntjesop de i lees je best devolgende pagina.Je hebt een vaag ideevan wat het betekent omsober op kamp te gaan.Maar je euro is nog niethelemaal gevallen.Misschien wel na hetlezen van de volgendepagina? Werk aan dewinkel!Tja, meer kunnen we erniet aan toevoegen. Jijleeft op bivak op (veel te)grote voet. En geef toe:zo moeilijk is het tochniet om enkele dingetjeswaar te maken? Leeszeker en vast de volgendepagina!10 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


dossierOké, je wil het milieu wel sparen, maar waar kun je zo al op letten? We pikten enkele thema’s uit die toepasbaar zijn ophet bivak. Bekijk wat mogelijk is op maat van jullie chirogroep en kampgewoontes. Alles realiseren is zeker niet debedoeling. Vergeet ook niet duidelijk te maken aan de andere leiding, leden, ouders en eventueel kookploeg WAAROM jeiets zus of zo doet. Praat het door met de leidingsploeg, doe een informatief spel…AFVAL: WIE HET VERMIJDT, MOET HET NIETKWIJT!Alles wat je niet kan hergebruiken en moetweggooien is een verspilling van materialen enenergie. Door afval te storten, verlies je nietalleen ruimte, maar je vervuilt ook bodem enwater. Dat heeft dan weer gevolgen voor planten,dieren én mensen. Verbranding van afvalzorgt voor allerlei giftige dampen, die op hunbeurt weer ergens heen moeten. In de luchtbijvoorbeeld… Conclusie: VOORKOMEN!x Vermijd wegwerptoestanden (plastic bekertjes, bordjes of bestek,scheermesjes, ballonnen, batterijen, alcoholstiften, …) of giftigematerialen.x Zoek alternatieven: herlaadbare batterijen, hervulbare stiften,brooddozen, drinkbussen,…x Hoe meer je hebt, hoe meer je kwijtspeelt: bekijk goed wat enhoeveel je echt nodig hebt en koop grote – of liever nog: geen –verpakkingen.x Sorteer je afval: papier, glas, PMD, Klein Gevaarlijk Afval, GFT.Neem bijvoorbeeld kippen mee op kamp voor het keukenafval,neem je afval weer mee als de kampgemeente het niet ophaalt ofde kampplaats er geen voorziening voor heeft en sorteer het thuis.x www.ovam.beBIVAKMATERIALEN: WEET WAT JE GAAT HALEN!Elk voorwerp heeft een lange weg afgelegdvoor je het in je handen hebt. Soms is dieweg niet altijd even ‘schoon’ voor het milieu ofvoor de mensen die het hebben gemaakt.Door bewust je materiaal aan te kopen, betekenje een groot verschil voor heel je omgeving.Milieubewust materiaal is niet per seduurder: je hebt minder nodig of je schakelttussenhandelaars uit. Vaak is het prijsverschilverwaarloosbaar.x Schoonmaak: zoek producten op basis van plantaardige bestanddelen,gebruik het minimum, test uit hoeveel je precies nodig hebtom iets proper te krijgen.x Wassen: koop één grote fles zeep of shampoo per afdeling.x Eten: eet seizoensgroenten en -fruit , probeer je eten in de buurt tekopen, rechtstreeks van een (biologische) boer, eet wat mindervlees of hou het eens een dagje uit op een voedselpakket.x Materiaal: kies voor milieuvriendelijke en recycleerbare materialen:recyclagepapier, karton, hout of dingen uit de eerlijke handel.Draag zorg voor je materiaal: dopjes op stiften, verfborstels goeduitspoelen, niet zomaar iets weggooien.x www.schoolkoopwijzer.beWATER: ELKE DRUPPEL TELT!Water dat je uit de kraan laat komen, is drinkwater.Je gebruikt gemiddeld zo’n 120 literper dag! Maar wat gebruik je daarvan echt omte drinken, te koken of jezelf te wassen?Drinkwatertekort is één van de grootste problemenop aarde, ook bij ons raakt het wateruitgeput. Watervervuiling draagt bij tot hetafsterven van planten en vissen en leidt totdure afvalwaterzuivering.x In de buurt van een propere beek of rivier kun je water oppompenom te gebruiken voor waterspelletjes.x Knutsel een waterzuiveringsinstallatie in elkaar.x Ga niet kwistig om met water, laat een kraan niet onnodig lopen, jekunt gebruik maken van spaardouchekoppen, en in het toilet kun jegewichten of flessen gebruiken om de spoelwaterhoeveelheid teverminderen.x Vervuild water van afwas, douches, schoonmaak, schilderen, …gooi je niet zomaar op de grond, tussen de planten of in de beek.Gebruik hiervoor de riool of een afvoerputje.x www.waterloketvlaanderen.beIs dat nu alles?Nee, maar het geeft je al wel een idee van wat mogelijk is. Als je er echt voor wil gaan, is een kampthema rond duurzaamheidhet ideale vertrekpunt (vraag bvb. “De Wereldwerf” aan via FrancoiseD@chiro.be).Voor de echte doorzetters adviseren we nog: zelf je warmwaterdouche knutselen, koelsystemen beperken of zelfs thuislaten,kamptijd inschakelen (leven op het ritme, weet je wel), koken met het deksel óp de pot, vuur lager zetten als hetkookt, niet te veel water in je potten doen, je buren en de dieren respecteren door geen geluidsinstallatie mee te nemen,je kampvuur gebruiken om enkel hout op te branden (en geen afval!), bosvriendelijk spelen,…13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 11


dossier03-231 07 95BIVAKDriiing! Driing!- “Hallo, met de bivakpermanentie van Chiro nationaal. Hoe kan ik u helpen?”- “Ah! Eindelijk heb ik jullie te pakken! Ik probeer al vijf minuten te bellen, maar het was bezet!”- “Ja, er was net iemand aan de lijn om te vragen of er nog een bivakplaats vrij was... voor volgendeweek nog! Weinig kans toe, als je ’t mij vraagt. Maar wat kan ik voor u doen, wat is de crisis?”- “Wel, we zitten hier op bivak en we hebben over vijf minuten zangstonde.”- “Ik dacht al dat ik bivakgeluiden op de achtergrond hoorde... wat is er aan de hand?”- “Wel, we waren van plan om als eerste nummer het jaarthemalied te zingen, maar we zitten met eenprobleem.”- “Die zijn er om opgelost te worden, zeg het maar...”- “Hoe gaat de melodie van het refrein juist?”- “Is dat alles?”- “Hoe bedoel je, ‘is dat alles’?”- “Is dat het probleem? Het refrein van het jaarthemalied?”- “Ja?”- “Geen gewonden? Geen wateroverlast? Geen boze ouders? Of last van processierupsen?”- “Maar neen... We moeten gewoon dat refrein weten...”- “Goed dan... lala...lalalala...lalalalalalala...lalalala...(x2)...lalalala! Tevreden?”- “...lalala, ik heb het, bedankt!”- “Echt geen brandwonden, windhozen of vermisten? Neen? Dan haak ik nu in, er mocht eens iemandmet een echt probleem bellen!”Klik!Driing! Driing! Drii...- “Hallo, met de bivakpermanentie.”- “Ja... ik heb ze aan de lijn! Hallo!? Hallo?”- “Zegt u het maar...”- “Wij gaan morgen op tocht naar het openluchtzwembad. Wat is de weersverwachting?”- “Bij mij? Onweer! Als er nog iemand durft bellen met zo’n stomme vraag, dan... Besef je wel dat ermensen met echte problemen kunnen bellen die mij nodig hebben?”- “Euhm, ik wou enkel maar...”Klik!Driing! Driing! Dri...- “Hallo, met de Chiro.”- “Hallloooo! Eeen kieken op ne velooo! Zijn we nu geslaagd voor onze opdracht leidster?...”Klik!“Nu is het genoeg geweest! Al die flauwe zever! Lap zeg, de hoorn van de haak! Gedaan met diestomme telefoontjes! Als ze toch alleen maar met bagetellen bellen, ga ik liever in de tuin zitten!”Later...- “Hallo! Hallo! Wij zijn van Chiro Pechvogels en we hebben net een windhoos gehad op ons bivakterrein,waardoor het kampvuur brand heeft veroorzaakt en de waterleiding is gebarsten! Alles staat onderwater, en er drijven honderden processierupsen in rond ook nog! De helft van de leden zijn vermist, enhet staat hier vol razende ouders! Wat moeten we doen? Help! Auw, mijn brandwonden!”Tuut tuut tuut tuut...MAARTEN SCHENK13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 13


Straffen en belonenStel je voor (en het is echt niet moeilijk):je bent al op 7 dagen op kamp,het is snikheet, het is al elke nachtheel laat geweest, je bent dus heelmoe...Wat is er dan erger dan: rakwi’s dieer weer een zaklampenfeest vanmaken i.p.v. te slapen, twee aspi’sdie aan het vechten zijn, tiptiens dieruzie maken omdat de één de anderhaar vriendje heeft gekust, speelclubbersdie je de oren van je hoofdzagen omdat ze hun pyjama niet vindenen niet kunnen slapen zonderhun knuffel,...Je straft hen dus omdat je het beubent! Deze straf kan er als volgt uitzien:je laat ze heel de afwas alleendoen, je laat ze rond de kampwei lopen,je laat ze op hun blote knietjesgrassprietjes tellen, je laat ze een uurtjestaan aan de vlaggenmast, jestuurt ze zonder eten of verdere activiteitnaar bed,...Maar straffen zoals hierboven hebbenniets te maken met wat je leden fouthebben gedaan. Ze zijn dan ook zinloos.Door te belonen, te structureren,iets over de achtergrond van jeleden te weten en er rekening mee tehouden, kun je moeilijk gedrag voorkomen,en zo ook onnodige straffen.Structuur bieden aan je leden betekentdat je duidelijk je grenzen vooropstelt,zodat ze weten waaraan zezich moeten houden en wat ze kunnenverwachten.Het gaat hier niet alleen over démoeilijke kinderen. Deze ‘regels’ geldenvoor iedereen en kunnen vooriedereen een kamp aangenamermaken – met als hoofdaccent datPRATEN met de kinderen voor alleskomt!! Deze gulden regel vormt deessentie van het straffen en belonen.EEN GOEDE BEGELEIDINGSHOU-DINGx Wees duidelijk en consequent engeef voldoende structuur. Zo geefje de kinderen de veiligheid die zenodig hebben. Kinderen moetenweten waar de grens ligt, want zelfkunnen ze die moeilijk inschatten.Leer hen zo ook omgaan metgezag.x Als je een kind aanspreekt, maakdan altijd het onderscheid tussenzijn of haar gedrag, en wie hij ofzij als persoon is. Als een kindiets doms doet, zeg dan iets in detrant van: “Wat je net deed, wasniet erg slim, hé.” Vermijd uitsprakenals: “Dommerik, zie je datdan niet?!”x Humor!! Een handig hulpje omeen moeilijk moment om te draaien,zonder dat het kind daarbijgezichtsverlies lijdt. Het kind uitlachenis echter een brug te ver!14 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


Maar de beste manier om met moeilijk gedrag om te gaan, is en blijft: leuke en duidelijk afgebakendeactiviteiten. Als kinderen zich vervelen of dikwijls dezelfde spelletjes spelen, zullen ze‘opstandig’ worden, wat door de leiding gezien wordt als ‘moeilijk gedrag’.STRAFFENx Een kind moeten weten waarvoorhet is gestraft. Zorg daarom dat destraf zo snel mogelijk op het verkeerdegedrag volgt. Maar weesook niet te snel, want dan gebeurener wel eens domme dingen.x De straf moet in verhouding zijntot het feit.x Vermijd vernederende straffen enlijfstraffen. Die zijn niet meer vandeze tijd en hebben vaak eenomgekeerd effect.x Word nooit zelf agressief en blijfonder alle omstandigheden kalm.Voel je dat het niet lukt, laatiemand anders het dan van je overnemen.x Rond een straf af en doe een babbeltjemet het kind. Op die manierherstel je het contact. Ook hier kanhumor een belangrijke rol spelen!x Als een jongere een straf verwacht,is het soms zinvoller geen straf tegeven. Door de onverwachte reactievan de leid(st)er kan de bereidwilligheidstijgen om serieus na tedenken over de fout. Hoe onverwachterde reactie, hoe beter heteffect.x Straffen vraagt ook dat je informatiedoorspeelt naar de andereleid(st)ers.BELONENx Toon je waardering als ze ietsgoed doen: een schouderklopje,een glimlach, een aanmoediging.x Zeg het kind wat het goed heeftgedaan.x Gebruik ik-boodschappen : ‘Ikvind het tof dat jij in dit spel zogoed hebt meegewerkt.’x Kinderen met ADHD kunnen moeilijkhun aandacht ergens bij houden,vooral in weinig uitdagende ofboeiende situaties. Ze zijn dan ookdoorgaans weinig gemotiveerd opschool. Ze kunnen hun aandachtwel richten op belangrijke zaken,maar kunnen dat niet zo lang volhoudenals andere kinderen.x Ze gedragen zich grillig en onvoorspelbaar,wat de indruk wekt vanonwil in plaats van onmacht.x Kinderen met ADHD zijn impulsiefen hebben te weinig controle overzichzelf.x Heel belangrijk: het is vaak niet vanNIET WILLEN, maar van NIETKUNNEN!!!Naast ADHD kunnen kinderen ookandere beperkingen hebben zoals:x mentale handicap (het kindbegrijpt je speluitleg of de regelsniet en loopt mee met de rest)x leermoeilijkheden (het kind snapthet niet, maar het is niet dom:constructies maakt het als debeste, het heeft de meeste fantasievan de hele hoop)x auditieve handicap (het kind luistertnooit?!)x autisme (het kind zit vaak alleen,maar vindt dat niet erg: het fladdertmaar wat rond, heeft weinignood aan sociaal contact…)Laat het duidelijk zijn dat jij geendiagnose moet stellen over eenbepaald kind. Daar zijn al genoegexperts voor. Speel je opmerkingendoor aan de ouders, op een verantwoordemanier!DE OMGEVING VAN HET KINDHet kind woont in een negatieveomgeving (slechte buurt, moeilijkewijk). Wanneer kinderen een voorbeeldzien, zijn ze vaak geneigd omdit over te nemen. Als jong kind kunje nog niet redeneren over wat goedof fout is, en zeker niet als je opkijktnaar de jongeren in de buurt. Zij krijgenop een bepaalde manier aandacht,komen in de belangstelling testaan. Waarom zou jij als kleinepruts ook geen aandacht kunnen krijgen?!En… alle aandacht is welkom,goed of slecht!Het is erg belangrijk dat je als leidingwat randinformatie over je leden kent,zowel op medisch als op sociaal vlak.Op huisbezoek gaan, geeft je demogelijkheid om je leden en hunomgeving wat beter te leren kennen.Je hoeft ook niet alles te weten, maarde kleine dingetjes (zelfs over afdelingenheen) zou je op de één of anderemanier moeten kennen (misschienvia de medische fiche?!). Maar dit iszeker niet altijd even gemakkelijk.ACHTERGROND VAN HET KINDHou altijd rekening met de achtergrondvan het kind. We geven debelangrijkste medische en socialeaspecten even weer:ADHD (aandachtstekortstoornis):13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 15


Ben je op bivak? Heb je keti’s en/of aspiranten mee? Ben je dan ooknog op bivak in België? En wil je je benen wat strekken? Of ben je terugvan bivak en wil je nog wel een weekendje extra doen met bvb. de leiding?Ja?! Dan is al wat je moet doen het onderstaande inschrijvingsformulierin te vullen, op te sturen naar het nationaal secretariaat en tewachten.Doe eens iets avontujongen of meisje, dan ben je toch even van de straatNa jaren afwezigheid staat het kampaanbod van de Dienst AvontuurlijkeActiviteiten weer paraat. We bieden groepen onze diensten aan. Heb je metandere woorden zin om een avontuurlijk moment te beleven tijdens de vakantie,kies dan hieronder uit ons aanbod. Enerzijds doen we een aanbod waarbij webij jullie aan huis komen op bivak. Anderzijds hebben we een aanbod waarbijjullie naar ons toekomen: naar Spa of naar Westmalle. Hieronder wat concretereinfo.DE DIENST AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN KOMT NAAR JE TOEWij organiseren een hele dag activiteiten in de natuur, voor keti’s en/of aspi’s énhun leiding. Wat staat er op het programma? Een dauwtrip, déjeuner sur l’herbe,kaart- en kompasoefening met een probeertocht, enkele tochttechnieken,woudloperskeuken, vuurtechnieken, zelf een rugzak sjorren en hiermee eentocht maken,...Als je in aanmerking komt, neemt de begeleiding nog contact met je op om verderaf te spreken, het is dan ook nog mogelijk om samen iets extra’s uit te werken.Wat kost dit?x De vervoerskosten van de begeleiding (aan ¤ 0,15) van hun woonplaats totjullie kampplaats en terug (wordt ter plekke afgerekend).x ¤ 3 per deelnemer voor administratiekosten en materiaal dat wij meebrengen(te storten na bevestiging).Wat nog?x Kost en inwoon voor de begeleiding. Zij komen al van de avond voordien omkennis te maken, om het één en ander verder uit te werken en om de sfeer opte snuiven.x Jullie zorgen voor de ingrediënten van de maaltijden en voor knutselmateriaal.Wij bezorgen je een boodschappenlijst.x Jullie sturen de begeleiding een kopie van een stafkaart waarop jullie bivakplaatsstaat aangeduid.Inschrijven?Met de strook aan de rechterkant. Doe een datumvoorstel (liefst meer dan 1datum), en weet dat een dag in het weekend meer kans maakt dan een weekdag.16 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


Vraag van de maand...In de nasleep van aspitrant dachten we aan al die aspi’s, die na een lange carrière als lid de overstap zullen wagen naar deleidingsploeg. Om hen alvast wat inspiratie te geven, stelden we volgende vraag aan alle aspi’s op het forum van onzechirowebsite (www.chiro.be/discussiestof):wat was de meest memorabele chiroactiviteit in je voorbije loopbaan als lid?Simon uit Izegem vond het ‘De Mol’-spel op Aspitrant erg leuk, en zag ookactiviteiten als ‘Jackass’ wel zitten.“Zolang er maar een beetje actie enavontuur in zit waaraan de hele groepiets kan beleven!!”Evelien uit Nieuwkerken houdt fijneherinneringen over aan het laatstekerstfeestje op de Chiro, met keti’s enaspi’s samen.Lieve denkt met veel voldoeningterug aan een spel op de luchthavenvan Zaventem, georganiseerd dooreen aantal leidingsmensen die samenop eSBee waren geweest. Het zat volwilde achtervolgingen en te gekkeopdrachten, zoals rondrijden met eenauto op een verlaten parking (zonderrijbewijs!) en mensen meesmokkelenin opgerolde tapijten!Ook Sara was vol lof over de voorbijeAspitrant: “Wat we daar allemaal hebbenuitgestoken, dat is echt niet normaal,dat zou je in je ‘normale’ levennooit doen, echt niet! Een koe oranjeverven of van iedereen een onderbroekrippen en die dan ook oranjeverven...“zaten en er aan beide kanten treinenkwamen en maar bleven komen... Nawat panikeren, besloten we terug tekeren. We waren echt bang dat deleiders uit hun vel zouden springen...Tot we het vertelden bij de rondgang’s avond, en we er de humor vaninzagen en ze ons letterlijk van degrond mochten schrapen van hetlachen!”Maarten vond dan weer dat het‘Gotcha!’-spel op Aspitrant heel goedin elkaar stak.Ruben was ook op Aspitrant en vond:“Eén van de leukste activiteiten wasongetwijfeld de dagtocht... Je slaagter altijd in om via deze spetterendetocht de groep (nog) dichter naarelkaar te laten groeien. Een tochtjedoor Antwerpen en een metrospelzijn altijd wel dikke leute!”En dan waren er nog vele, vele mensendie gewoon vonden dat Aspitrant2003 de allerleukste activiteit aller tijdenwas, punt gedaan!MAARTEN SCHENKPieterjan vertelde ons volgend sterkverhaal: “Mijn leukste activiteit wasbij de keti’s, een jaar of twee geleden.We zaten op kamp in Merelbeke enzoals dat traditie is bij ons was er deeerste ochtend een dauwtrip.Enthousiast als ik was, zag ik op dekaart dat we een hele hoek kondenafsnijden als we over het rangeerstationvoor goederenverkeer zoudenstappen. Denken aan de risico’s waser eventjes niet bij! Alles verliep vlot(wel vuile kleren door onder enboven treinstellen te kruipen) tot weineens tussen twee goederentreinen18 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


Ingekaderd1+1+1=1Chiro Trio, Kakajo of Stam? What’s in a name? Veel! DrieChiro’s uit Mortsel (Luit, Lode en Bem) beslisten pas eenweek voor het bivak om samen Chiro STAM (“STAd Mortsel”)te worden. Eten uit gamellen of uit borden, roken of niet,spaghetti of croques? Naast de lange LK’s heeft de samenvoegingook haar voordelen. Het eerste koppeltje van ChiroStam heeft niet veel aan Dubbelpunt te vertellen, maar Davevan Bem, Dante van Luit en Brenda & Guy van Lode wel.Dubbelpunt: Eén grote vraag: hoehebben jullie dat gedaan, van driegroepen één maken?Dave: Voor de komende drie jaarhadden wij geen opvolging. Ik wasde enige Aspirant en er stopte ookveel leiding. Wij wilden fusioneren:ofwel met de drie groepen, ofwel gingenwe kapot.Brenda: Het idee was om één groterechirogroep te worden. De eerstebeslissing was ‘ja’, de tweede ‘nee’en de derde, uiteindelijke beslissingwas ‘ja’.Dante: Eigenlijk alles op het laatstemoment. Het ledenaantal, de motivatievan de leiding, en de lokalenspeelden mee in de beslissing. Nuzitten we in de lokalen van Luit en deleidingskring gebeurt in Bem.Guy: Daar hebben we ook eenSTAMcafé.Dubbelpunt: Is het voor de ledeneen probleem om gemixt te worden?Guy: In het begin liep het stroef,maar nu zie je daar niets meer van.Het ledenaantal schommelt echt perzondag. Er zijn er ook weggevallen.Dante: De hele maand augustus zijnwe druk bezig geweest om het voorte bereiden. We trokken op begeleidingsweekend.In september met destartdag deden we echt iets groots,om leden te werven en vooral omleden te houden.Brenda: Door de fusie haakten ersommigen af. In het begin waren wemet 120, nu komen er elke zondagnog 70.Dave: We hebben wel geprobeerd omde leden van Bem gemakkelijker naarhier te krijgen met een fietsdienst.Om kwart voor twee vertrokken zijdaar, maar dat hielp niet.Brenda: Ook in de ploegen zelf spelensommigen echt goed samen,maar bij de tiptiens is het wel moeilijkgeweest om één groep te vormen.Bij de andere ploegen valt het welmee.Dubbelpunt: Is er iemand van debegeleiding gestopt omwille van defusie?In koor (aarzelend): Euh ja, uiteindelijkwel.Guy (voelt zich persoonlijk aangesproken):Van Chiro Lode uiteindelijkniet.Brenda: In hetbegin wildewel wat volkstoppen. Nahet planningsweekendvoeldede leiding zich alecht groeiennaar de fusie,uiteindelijk zijn zedan toch nietgestopt.Dave: Mijn leiderheeft me gemotiveerdom als aspiranttoch leiding teworden bij ChiroHey Stamigo,Ik had drie diertjes,Drie diertjes uit steen,Een vogeltje,Een varkentje,En een veulentje.Ze vielen op de grond,allemaal stuk,‘k heb ze proberen te lijmen,‘t is bijna gelukt.Ik heb drie diertjes,drie diertjes uit steen,een volentje,een varkeltje,en een veugentje.Stam. Tja we zijn erin gesukkeld ennu hangen we eraan vast.Dubbelpunt: Zijn er bij die samenvoegingecht grote discussiepuntengeweest?Dante: (lacht) Heb je nog een week?De voorbereiding van de planningduurde al zes uur. Gelukkig kondenwe rekenen op iemand van hetgewest. Merci, David!Brenda: We merkten bij de discussiedat iedereen vanuit hun eigen groepbegon te denken. Nu moeten we eerderdenken wat de voordelen en denadelen zijn, in plaats van uit traditie‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.Dante: Als we er echt niet uit geraken,stemmen we, maar dan houdenwe er wel rekening mee dat de leidingvan Chiro Bem nu met veel minder inde begeleidingsploeg zit.Of we praten erover.Dave: Vroeger haddenwe nooit LK, we gingenop café en praatten daar.Nu doen we én LK, énfeestjes met de begeleidingsploeg.Bedankt kersverse enenthousiaste leidingvan Chiro Stam. Laatmaar iets weten alsjullie je vijftigjarigbestaan vieren.ELLEN WAUTERS13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 19


ibbelsSpeelclub of pinkels, sloebekabouters, mini’s, scharminkpipo’s, pagadders,…Het gaat hier over onze allerkleinsten. Je weet wel, ze veroveren meteenalle meisjesharten en laten stoere binken van leiders verhaaltjes vertellen.We delen ze op verschillende manieren in in afdelingen en gebruiken erallerlei namen voor. En daar willen we klaarheid in scheppen.WAT HEBBEN WE TE VERTELLEN?Als Chiro stellen we twee –12-afdelingenvoor en veel groepen volgen dit(speelclub 6-9 jaar en rakwi 9-12jaar). Maar er zijn toch wel wat groependie drie –12-afdelingen hebben,omdat ze dat handiger vinden.Bij deze groepen is er een grote verscheidenheidaan namen en kleurenen indelingen… en zo mag dat blijven!Maar we geven ze wel graag een houvastén - om het voor ons makkelijkerte maken - een naam en een kleur: deribbels, in een paars jasje!EEN WELKOM EXTRAATJEWe blijven de ribbels zien als een deelvan de speelclub. Dat betekent dat jeze wel kan opsplitsen als je dat wilt,maar dat we in al onze publicaties ofinitiatieven (bvb. Dubbelpunt, eenAfdelingsbivak,…) de ribbels als eenmogelijk onderdeel van de speelclubvoorstellen.De speelclub blijft een open club waariedereen welkom is.In een schemaatje ziet het er zo uit:SPEELCLUBof 6-9 jarigenof 6-10 jarigenof 8-10 jarigenRIBBELS6-8 jarigenFREEK BEDREIGD?Betekent dat dan dat je pas een“echte” chirogroep hebt, als je ookzes afdelingen hebt? Zeker niet. Deribbels zijn een welkom extraatje.Niet meer, maar ook niet minder. Zokun je bijvoorbeeld beter omgaan methet leeftijdsverschil tussen 6-jarigenen 9-jarigen.Maar… wanneer je een ribbelafdelingopzet, offer dan in geen geval je aspirantenafdelingdaarvoor op! Zij zijnallesbehalve een extraatje!Aspi’s zijn echt heel belangrijk. Wewillen je dat graag nog eens vertellen.Vertellen, ja, maar dan wel met uitroeptekens,hoofdletters, in het vet enonderlijnd.!!!! Aspiranten zijneen must omdat:x het ongelofelijk plezant is omaspirant te zijn;x aspirant zijn niet zo vrijblijvendis, je maakt als aspirant echtdeel uit van een ploeg endraagt wel wat verantwoordelijkheidvoor de groep;x aspiranten bewuster kunnenstilstaan bij keuzes maken enengagement opnemen, ookomdat ze meer zicht hebben ophet leven na de middelbareschool;x er niemand anders in de groepkan tippen aan hun zevergehalte…20 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


s, sloepi’s, kiekeboes,eltjes, klein-mannekes,ribbelsWAT KUN JE NOG VERWACHTEN?Uiteraard blijft het niet bij een naamen een kleur. We willen ook voldoendemateriaal aanbieden om met deribbels toffe activiteiten te doen. InDubbelpunt zal - nog meer dan nu hetgeval is - een speciaal spelaanbod tevinden zijn voor de ribbels. Zo krijgje tips en ideeën om zelf mee aan deslag te gaan. Heb je een ribbelafdeling,hou dan zekerdeze schrijfsels in de gaten,want hun ribbelgehalte zaldanig de hoogte in gaan.Speelclubafdelingen waarverschillende leeftijdensamen spelen, zullen nietop hun honger blijven zittenbij een spelaanbod. Maar nuzal onze aandacht ook speciaalnaar de ribbels gaan.En De Banier? Die doetook mee. Je kunt erterecht voor allerlei ribbelsnufjesin het paars:een fluitkoord, eenkenteken om op je chirokledijte naaien,…RUPSJE RIBBEL IN EEN BOSBES-SENBADRupsje Ribbel en Mazzel blijven deafdelingsfiguren van de Speelclub.Mazzel is een graag geziene gast bijde oudste speelclubbers. Ribbeldaarentegen is numero uno van dejongsten. Maar Ribbel kan geel énpaars zijn. Om zich echt goed te voelenbij de ribbels neemt hij eenbosbessenbad,waardoor hijpaars uitslaat.BABBELMet de leidingsploeg beslissen of jeal dan niet een ribbelafdeling opzet,is niet zo gemakkelijk. Je moet heelwat zaken tegen elkaar afwegen.Hebben we genoeg aspiranten?Kunnen we de ribbelafdeling vooreen langere tijd aan? Hebben weplaats genoeg in het lokaal?Hoeveel kinderen verwachten we?Hebben we genoeg leiding? …Om dit bespreekbaar te maken in deleidingsploeg, maakten we een spel.Je kan dit op een leidingskring uitproberenen je ideeën over de afdelingenop tafel gooien. Half juniwordt dit spel opgestuurd naar elkegroepsleiding.Heb je hier nog vragen over?Bel, schrijf of mail naar denationale speelclubcommissiebij Klaartje Brits,Kipdorp 30, 2000Antwerpen, 03 – 231 0795, KlaartjeB@chiro.be.AFDELINGEN13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 21


speelclubStel je voor: je bent al een paar dagen op bivak met de speelclub en het was alheel leuk. Je deed al waterspelletjes en zwemmen in de beek. Gisteren nogwas er een groot bosspel, waarbij iedereen echt in een rol opging (de trollenmoesten het opnemen tegen de elfen). Na de slaapzakspelletjes dook gistereniedereen moe maar voldaan in bed en dan… niet te geloven! Deze morgenkwam je uit je bed en het was berekoud! Meer nog: rond de slaapzaal van despeelclub had het zowaar gesneeuwd. In de zomer! Het broeikaseffect, ja,daar had je al wel eens van gehoord. Maar dat dat zulke dramatische vormenzou aannemen…Maar goed, gelukkig hebben de speelclubbers allemaal hun dikke sjaal, hunwollen winterwanten en hun guitige muts mee (die ouders denken ook aanalles, hé), dus we kunnen gaanEEN STEVIG ONTBIJT…Het begint al in de eetzaal. De speelclubtafelis omgetoverd tot een echtwinterparadijs. Sneeuwvlokjes, ijs,alles is aanwezig om te ontbijten ineen echte winterse sfeer.Sabine Hagedoren bedoelde die“plaatselijke sneeuwbui” vorige weekwel érg letterlijk, want de andereafdelingen hebben duidelijk geen lastvan het winterse weer. Maar zemogen – zo lief en vrijgevig als despeelclub is – wél delen in de voordelenvan zo’n koud winterweer.Warme chocolademelk en een hardgekookteitje bij het ontbijt, bijvoorbeeld.EEN WINTER ZONDER SNEEUW-MAN IS…Natuurlijk moet je in de winter eensneeuwman maken. Met wat kippengaasen papier-maché maak je (opvoorhand) al de “kladversie”. Maakze niet te groot, zodat je niet het héleprogramma aan knutselen moetbesteden. Laat de speelclub ze naarhartelust versieren met witte verf, eenwortelneus, knopen, een hoed,…Je kunt deze attributen verstoppen ende speelclub ze (in de juiste volgorde)laten zoeken.Duid op voorhand nummertjes aanop de sneeuwman: elk nummertjestaat voor een kleur. Zorg nu dat hijop de juiste manier ingekleurdgeraakt …Als je sneeuwman af is, kun je hemmeenemen aan tafel, voor de tent zetten,gebruiken als “samenkompost”,gebruiken als brievenbus waarin despeelclubbers de rest van het kampbriefjes naar elkaar kunnen schrijven,er de gevonden voorwerpen in leggen,…… ALS EEN WINTERSE DAGZONDER SNEEUWBALLENGE-VECHT!Niets zo leuk als spelen met sneeuwballenop een winterse dag. Je kansneeuwballen maken met papiermaché(blaas een ballon op, beplakhem met genoeg papier-maché, laatopdrogen en prik met een naald doorde laag papier-maché de ballonkapot), met proppen kladpapier, oudetennis– of pingpongballetjes beplaktmet watjes,…❄ Alle speelclubbers staan in eenkring. In het midden staat éénspeelclubber, die een bergsneeuwballen moet verdedigen.De speelclubbers in de kring proberende berg sneeuwballen kleinerte maken door er met een balnaar te gooien❄ Jagersneeuwbal: in plaats van meteen gewone bal, gooit de jagermet een sneeuwbal.❄ Darts: teken twee heel grote dartsbordenop een stuk karton.Verdeel de speelclub in twee groepen.Zij moeten nu proberen ommet hun sneeuwballen (in eenbeetje witte verf gesopt) zo veelmogelijk punten te scoren op hundartsbord.❄ Of gewoon een gevecht met valsesneeuwballen is ook niet te versmaden.Zorg dan wel dat jesneeuwballen niet te hard of tezwaar zijn, zodat je speelclubberselkaar geen pijn doen!OOK SKIËN KAN OP EEN ZOMERSSNEEUWTAPIJT…Neem twee houten planken van gelijkelengte en ongeveer 10 cm breedte.Niet daarop lussen vast van oudefietsbanden of rolluiklint, zodat je metje voet op de latten en onder de lussenkan staan. Laat de speelclubberszo een parcours afleggen met twee,drie, vier,… (afhankelijk van de lengtevan de planken) op één paar skilatten.HET IS ZO KOUD IN DE KOU, HETIS ZO KOUD…Als het koud is, moet je natuurlijkwarm aangekleed zijn. De wanten, desjaals en de mutsen zijn er al, maarook de speelclublijfjes moetenbeschermd zijn tegen Koning Winteren Juffrouw Vorst.Stop alle speelclubbers in witte overalls.Zo’n pak is natuurlijk veel tegroot voor die kleine ventjes en meis-22 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


speelclubVriest het op de elfde nacht,zes weken vorst worden verwacht.Geeft Sint–Hillarius zonneschijn,dan zal het weldra kouder zijn.Knapt januari niet van de kou,zie je in de oogstmaand nog steeds blauw.Sint–Sebastiaan, die ’t were maakt,doet het vriezen dat het kraakt.Komt februari met goed weer,het vriest in de zomer des te meer.Klaar weer op Sint Silvijn,’t zal nog twee maanden winter zijn.jes, dus vul je het op met ballonnenin alle kleuren en maten. En probeerdaar nog maar eens mee te lopen!❄ Verdeel de speelclubbers in tweegroepjes en laat ze om het eerst“sneeuw” (bloem, bloemsuiker,watjes, …) overbrengen van deene naar de andere kant van eenparcours.❄ Leg een groot stuk (bij voorkeursneeuwwit) plastic op de grond ensmeer het in met (bruine) zeep(zonder lijnolie!) en water. Laatde speelclub zich nu maar “opglad ijs” bewegen. Schaatsen opblote voeten, tikkertje, gewoon vrijspel,… Voor botsingen moet jeniet bang zijn, met zo’n levensgroteairbag om hen heen.❄ “Vleeshoop”: alle speelclubbersliggen op een hoop, met armen,handen, benen, voeten,… inelkaar gehaakt. De leiding moetnu proberen om hen los te maken.❄ Laat twee ingepakte speelclubberssumoworstelen tegen elkaar.… JE KRIJGT ER ZELFS KIPPEN-VEL VAN.Laat de speelclub ook maar voelendat het koud is!❄ Zet je allemaal in een kring rondde tafel, met de buiken bloot. Eénspeelclubber zit onder tafel meteen ijsblokje. Hij of zij raakt daarmeeeen willekeurige buik aan.Na een paar seconden is eenandere buik aan de beurt. De spelersin de kring moeten raden (kijknaar de gezichten) bij wie hetijsblokje terecht is gekomen.❄ Test eens wie de “coolste” is:alle speelclubbers krijgen eenijsblokje in de handen gestopt.Degene wiens blokje het traagstsmelt, is de coolste.❄ Vries op voorhand een paar grotepotten water in, en laat de speelclubdie klomp ijs omhet eerste ontdooiendoor erop te gaanzitten, in de handente houden,…Sneeuwballen, een kerststronk, eenijstaart,… om van te smullen, enechte pakjes (zoals dat hoort bij eenkerstfeestje) maken het feest compleet.Een spar gaan snoeien in het speelbosis niet echt een goed idee,maar groene speelclubbers versierdmet slingers en kerstballen zijn ookwel mooi om tezien!Prrrrrrrrrretverrrrrrzekerrrrrrd!AFDELINGENOf laat de speelclub om het meestekleren aantrekken (zodat ze zo veelwegen als de kookvader met zijnnatuurlijke bescherming tegen dekou) of de langste sjaal (kousen aanelkaar geknoopt) maken.EN DAN IS HET FEEST, NATUUR-LIJK!Ooit al een winter meegemaakt zonderKerstmis? En ooit al eenKerstmis meegemaakt zonder kerstfeestje?Haal de slingers, de kerstballenen de kerststalletjes dus maarboven voor het vieruurtje (of na heteten, voor het slapengaan).13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 23


akwiSpelen met ruimten, materiaal,Dat onze rakwi’s nogal aan hun lokaal gehechtzijn, hoeven we je niet te vertellen. Dat zenogal hevig kunnen reageren op binnendringersis je waarschijnlijk ook al eens opgevallen.Je valt er ook niet meer van achterover als eenberg zand plots wordt omgetoverd tot een echtfort of een onneembare vesting. Natuurlijkherken je de hierboven beschreven situaties, jemaakt ze immers elke week mee. Hoe kun jeer op inspelen, of beter nog: hoe kun je met desituaties en de plaatsen spelen?SPELEN OP TOCHTContact met Moeder AardeJe bent op een stuk in de tocht waarer niet zoveel te beleven is. Wel, misschienkan je dit dan eens proberen:Iedereen gaat op een lange sliertstaan en houdt elkaar bij de handvast. De eerste en de laatste moetenaltijd contact houden met MoederAarde (een boom, struik, grassprietje,…),zo bewegen we verder. Delaatste verplaatst zich nu en moet verderlopen (houdt de rest vast) enmoet nu een nieuw contact vinden.Toegegeven, deze tochttechniek is ineen bos niet zo leuk…VragentochtJe kunt er ook een vragentocht vanmaken. Eén groepje loopt tweehonderdmeter vooruit en verzint daareen vraag over de plaats waar zestaan. Als het tweede groepje aankomt,stellen ze die vraag, gaan weertweehonderd meter verder en verzinneneen nieuwe vraag. Je kunt derollen natuurlijk ook eens omkeren.Zoek-me-hiertochtEén groepje vertrekt aan het lokaal enzet op straat groene pijlen. Als ze eengoede plaats hebben gevonden, hangenze een groene wimpel op en daarverstoppen ze zich. Als de tweedegroep de wimpel ziet hangen, moetenzij alle leden van de eerste groep vin-24 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


akwilo-, visbo- en andere -kalen.den. Spreek wel af dat iedereen binneneen bepaalde straal rond de wimpelof vlag moet zitten.SPELEN MET TRAPPENTrappenquizOoit al eens een trappenquizgespeeld? Je hebt echt niet veelnodig: een heleboel plezante meerkeuzevragenen een trap. De quizmasterstaat helemaal bovenaan, despelers onderaan. Zij hebben driekaartjes in verschillende kleuren. Jeleest nu een vraag voor met driemogelijke antwoorden. De spelerssteken het kleur omhoog waarvan zedenken dat het bij het goede antwoordhoort. Wie juist geantwoordheeft, mag een trapje hoger gaanstaan.TrapballonmeppenNog een plezant spel is het trapballonmeppen.Verdeel je rakwi’s intwee ploegen en laat hen zich verspreidop de trap opstellen. Iedereenheeft een papieren knuppel vast(gemaakt uit krantenpapier). Ploeg Amoet nu een ballon naar boven meppenen ploeg B moet dezelfde ballonnaar beneden meppen. Spreek wel afdat de spelers niet mogen verlopenop de trap, kwestie van veiligheid.SPELEN MET JEZELFZip Zap PloepWe vormen samen een kring. Eénvan de leden wijst naar zijn of haarrechterbuur, met de linkerhand op hethoofd, en zegt: “ZIP!” De linkerbuurgeeft de ‘zip’ verder door naar links,op dezelfde manier.Als nu iemand de réchterhand op hethoofd legt, en “ZAP” zegt, dan wordter van richting veranderd.Wanneer je “PLOEP” zegt, mag jenaar een willekeurig iemand in dekring wijzen. Die speelt dan verder.KwakAlle rakwi’s buigen zichvoorover en houdenhun knieën vast. Zolopen ze nu achteruitdoor elkaar. Daarbijmogen ze alleenmaar tussen hunbenen door kijken.Wanneer iemandtegen henopbotst,duwen zemet hunbillentegenelkaar(kwakken)totiemandvalt. Diemag dan welweer opstaan engewoon verder meespelen.Je kan ook met z’n drieën of metmeer tegen elkaar opkwakken.Wie draait door?Heel de groep vormt een kring. Deeerste speler maakt een zelf gekozenbeweging, bijvoorbeeld: tong uitsteken.De volgende doet die bewegingna, maar voegt er een tweede aan toe,bijvoorbeeld: over de neus wrijven.De derde speler voert die eerste tweebewegingen uit, en voegt daar ookweer een nieuwe beweging aan toe.Zo gaat het spel verder, tot één vande spelers doordraait en de juistevolgorde van de bewegingen kwijt is.Die mag dan opnieuw beginnen.Lachen maarWe vormen een kring. Eén iemandstaat met een zakdoek of een anderlicht materiaal in het midden. Hij/zijgooit de zakdoek en begint te lachen.Alle spelers lachen onmiddellijk opdezelfde manier mee. Iedereen houdtop met lachen wanneer de zakdoekop de grond is gevallen. Dan moetalles stil zijn!Het spel wordtleuker alsdegene in hetmidden telkensop eenanderemanierlacht:schril als eenheks, hard bulderendals eenzeeman,gemeen, alseen verlegenmeisje, …SPELEN MET DIN-GENWat plakt er op mijnrug?Knip op voorhand wat foto’svan bekende personen uittijdschriften. Iedere rakwi krijgtnu een foto op de rug geplakt.Door aan elkaar vragen te stellen,waarop je alleen met ‘ja’ of‘neen’ kan antwoorden, moeten zijte weten komen wie er op hun rugplakt.DierenkaartspelVoor het spel begint, kiest iedereeneen verschillend dierengeluid. Despelleid(st)er legt nu bij iedereeneen kaart die iedereen kan zien.Wanneer twee spelers dezelfdekaart hebben, moeten ze zo snelmogelijk het dierengeluid van deandere maken. Wie eerst is, magzijn of haar stapeltje kaarten aan deandere geven. Wanneer de spelleidingalle kaarten heeft uitgedeeld, ishet spel gedaan. Wie dan het dikstestapeltje heeft, moet de volgendekeer de kaarten uitdelen.AFDELINGEN13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 25


titoHoe groot is jouw naastenliefde?In je eigen gemeente, in het dorpwaar je op bivak bent, een weekend inde grote stad,…Overal zijn er gebouwen of plaatseneigen aan een dorp, gemeente of stad.Je kan deze leuke plaatsen voorbijwandelenen links laten liggen, of jekan ze integreren in een spel.Maak gebruik van je omgeving!Je tito’ s krijgen een deel van het stratenplanvan de gemeente waar je opbivak bent.Hierop staat een plaats aangeduid,met een opdracht erbij.Wanneer ze de opdracht goed uitvoeren,krijgen ze een volgend stukje vande kaart, met een nieuwe opdracht.Je passeert zeven plaatsen en doetzeven opdrachten: ‘De zeven werkenvan barmhartigheid.’Op het einde kom je terug aan op dekampplaats en trakteer je de tito’seventueel op een verrassing. Dezetocht is immers meer dan spelalleen…2) DE DORSTIGEN LAVEN: WATERSPELEN.x Waterkiekeboe: Eén tito is de kiekeboe, die moet aftellen van tien totnul. Binnen deze tijd moeten de andere spelers de kiekeboe tikken,uit het blauwe badje water in hun mond nemen, en zich gaan verstoppen.Als de kiekeboe bij nul is, mag hij of zij rondkijken en deandere spelers ‘aftikken’ door hun naam te zeggen. De kiekeboe magzich echter niet verplaatsen.Ben je gezien, dan moet je uitkomen.Als de kiekeboe niemand meer ziet, roept hij/zij eerst heel luid‘Kiekeboe!’ en begint opnieuw te tellen. Dan moet iedereen uitkomen,wat water uitspuwen in het rode badje, de kiekeboe tikken enopnieuw een verstopplaatsje zoeken. Let wel, je moet je uitspuwendewater verdelen over de verschillende keren. Je hebt constant waterin je mond, maar telkens minder en minder.Als de kiekeboe niet eerst ‘kiekeboe’ roept, of met een verkeerd getalbegint, dan is dat een val voor de andere spelers. Wie dan uitkomt,wordt direct gezien.x Dweilrugby: Rugby met als goal 2 emmers en als rugbybal eendweil.x Watergobolo: Gobolo staat voor Gooi-Bots-Loop, en dat is dan ookde essentie van het spel. Er komt wel enige tactiek aan te pas. Hetspel wordt gespeeld in twee vakken, in elk vak begint een ploeg.Iedere ploeg heeft in het midden van haar vak een “vaste persoon”,die niet mag rondlopen. Achteraan in je vak staat een klein flesje, ditmoet door de andere ploeg gevuld worden met water. Hoe gebeurtdit? Iemand uit de ploeg neemt water uit de grote voorraadfles vanhet eigen vak in de mond, gooit de bal - die moet botsen in het anderevak – en begint te lopen naar het kleine flesje. Hij/zij doet het waterin het flesje en loopt terug naar het eigen vak. Ondertussen gooit deandere ploeg de bal naar de vaste persoon, en die probeert de spelerin hun vak eraan te gooien. Wordt die speler geraakt, dan blijft hij/zijstaan. In een volgende beurt kan hij of zij dan door iemand van deeigen ploeg weer bevrijd worden (tikken). Vanaf het moment dat deandere ploeg de bal heeft, mag daar iemand gooien en in het vak vande tegenspelers lopen. De bal hoeft dus niet per se telkens naar devaste persoon.3) DE NAAKTEN KLEDEN: DRUK-KE WINKELSTRAAT.x Kleed een etalagepop in de etalageaan met bewegingskledij.x Verzamel oude kleren en doe in debuurt van zo’n container voortweedehandskleren een estafette,zodat de oude kleren erin belanden.4) DE VREEMDELINGEN HER-BERGEN: KERK.x Regel een overnachting in de kerk.x Zing met de hele ploegDriekoningen.26 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


tito1) DE HONGERIGEN SPIJZEN: SOEPBEDELING.x Zoek een leuke plaats of een plein.x Installeer je minikeuken en begin samen met enkelevan je tito’s soep te maken.De andere tito’s kunnen op het plein reclamemaken voor de soepbedeling.x Je kunt eventueel ook een stuk brood meegeven.Tip: Kies zorgvuldig je plaats uit. Het kan eenmeerwaarde geven als er minderbedeelden aanwezigzijn.Neem contact op met het plaatselijk gemeentebestuur.Zorg dat de desbetreffende mensen op dehoogte zijn.5) DE ZIEKEN VERZORGEN.x Ga naar het plaatselijke ziekenhuis,bejaardentehuis,… engeef iets leuks af aan de zieken.x Je kunt ook op zoek gaan naareen plek waar kinderen verblijven.7) DE DODEN BEGRAVEN: KERK-PLEIN.x Eén speler ligt in het midden, deanderen staan in 2 ploegen op eenafstand.Wanneer het startschot gegevenwordt, rennen beide ploegen zosnel mogelijk naar het lijk en proberendie in hun kamp te krijgen.Wie eerst is, wint.x Je afdeling is in 2 opgedeeld. Deploegen staan tegenover elkaar, opeen afstand van 15m. Aan elkekant is een doodskist getekend opde grond.Bespreek in je eigen ploeg wie dedode is. De andere ploeg weet ditniet.Probeer nu de dode te vinden vande andere ploeg en hem in je grafte leggen.Als je de verkeerde inhet graf gelegd hebt,mag die weer gaanlopen, anders blijfthet lijk in zijngraf.Eerst de dodegevonden =gewonnen!Algemene tips:dit is een spel datAFDELINGEN6) DE GEVANGENEN BEVRIJDEN:POLITIEKANTOOR.x Op het pleintje voor het politiebureau.Verdeel je afdeling in 2ploegen.Ze hebben elk een boom (ofiets anders). De helft van de spelersvan een ploeg knoopt zichvast rond de boom. De anderehelft moet bij de andere ploeg spelerswegnemen. Wie er eindigt metde meeste spelers heeft gewonnen.x Vraag of je een bezinnendmomentje mag doen in een cel.veel voorbereiding vraagt.Je moet op voorhand contacten leggenen afspraken maken.13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 27


ketiOPDRACHTJESZe moeten zonder op de grond tekomen bij hun fietsen geraken. Ditkan enkel door materiaal te gebruikendat in het lokaal staat.Voorzie enkele tafels, stoelen, eenladder en sjorbalken. De hoeveelheidhangt natuurlijk van af van hoe grootde afstand naar hun fietsen is.Wanneer je lokaal zich niet op debegane grond bevindt, kun je nogenkele kussens van zetels in hetlokaal leggen waarmee ze de trappenkunnen afglijden. Beneden aan detrap kun je dan nog enkele tafels ofstoelen klaarzetten waarmee zezich kunnen voortbewegen.Met hun fiets moeten ze zo vlugmogelijk naar een riviertje,meertje of zee in de buurt fietsenen daar een rubberbootjebeginnen opblazen.Ze moeten dus niet alleen zonderongelukken en zonder op degrond te komen bij hun fietsterechtkomen, bovendien moetenze nog een rubberbootje meenemenop de fiets.Misschien moet je hen er ook eensaan herinneren dat ze ook opde één of andere manierallemaal in het water moetengeraken zonder opde grond te komen.Daarna moeten detwee ploegenop het watermekaar proberenuit hetbootje teduwen. Wieuit eenboot valt,mag er nietmeer in, en mag niet meer helpen omde andere ploeg in het water te krijgen.Wanneer een ploeg iemandbetrapt die per ongeluk op de grondkomt, wordt die persoon vastgebondenaan iemand anders van zijn ofhaar ploeg.Daarna is het tijd aan de tweede ploegom hun opdracht voor te stellen…Hiervoor krijgt iedere groep een polaroidof een digitaal fototoestel mee.Ze moeten zonder op de grond tekomen om het snelste een foto zien tenemen van de hele groep, met de volgendevoorwaarden: van één groepslidis het haar gekleurd, er moet eendier op de foto staan, er moet eenkerktoren op de achtergrond, enz…(Dit kun je moeilijker maken naargelanghet aantal keti’s per groep.)Daarna wordt iedereen weer verzameldin het lokaal. De helft van deverliezende ploeg legt de andereploeg in de watten door massages tegeven, voetbadjes of een drankje aante bieden. De andere helft van de verliezendeploeg maakt dé specialiteitvan hun planeet klaar, nl. “Krokanijs”. (Vieruurtje)Voor vier tot zes personen heb jenodig:x Aluminiumfoliex Bakplaatx Pan met dikke bodemx Deegrollerx Stevige plastic zakx 25 gr boterx 80 gr gepelde amandelen, grofgesnedenx 140 gr suikerx 1 liter vanille-ijs, van goede kwaliteit.1. Maak eerst de “krokan”. Vet eenstuk aluminiumfolie in op eenbakplaat.2. Meng de boter, de amandelen ende suiker in de koekenpan.3. Zet de pan op een laag vuurtjeen blijf roeren zodat het niet aanbrandt.4. Giet het mengsel uit op de aluminiumfoliezodra het een mooiegoudbruine kleur heeft gekregen.5. Goed laten afkoelen.6. Doe de “krokan” in de plastic zaken plet het met de deegroller.7. Laat het ijs zacht worden en roerdan de brokjes krokan erdoor,tot het goed gemengd is.8. Doe het ijsmengsel weer in dediepvries en laat het weer volledigbevriezen.(MET DANK AAN ROALD DAHL’SGRIEZELKOOKBOEK…)Als je een kleine ketigroep hebt,kun je dit spel in twee ploegen spelen,bij een grote ploeg kun jegerust met meerdere groepjes spelenof de opdrachten nog watmoeilijker maken (meer dingen opde foto laten zetten,…). Ook kunje de keti’s zelf nog opdrachtenlaten verzinnen die ze goed kunnen,zodat het spel langer duurt…AFDELINGEN13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 29


aspi1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zo gaat het goed, zo gaat het beter en weer een kilometer!TOCHT OF TWEEDAAGSE: MEER DANALLEEN MAAR KILOMETERVRETEN?Een vast nummer van elk aspikamp is natuurlijk de tweedaagse. Samenmet je bende op stap! We stellen jullie enkele leuke dingen voor!!LATEN ZIEN, LATEN ZIEN!Dit is een spelletje van leiding tegenleden. De aspiranten gaan te voet opweg. De leiding heeft een fiets eneen fototoestel ter beschikking.De aspi’s krijgen twee opdrachten.1. Tijdens de hele tocht moeten zeervoor zorgen dat ze niet gefotografeerdworden.2. Bepaalde voorwerpen verzamelen(bvb. een broodzak van Bakkerij‘Chez Jeanke’, een kassaticket vaneen bepaald dorpswinkeltje, dehandtekening van boer George,...).Dit maakt het voor de begeleidingnatuurlijk een stuk makkelijker. Deaspi’s moeten zo een aantal puntenaandoen. In principe, weliswaar!Want niets houdt hen tegen een voorbijgangerte vragen even een broodzakte gaan halen bij ‘Chez Jeanke’...IN VERVOERINGTraditioneel trekken de meeste groepennog altijd te voet op pad. Nietsweerhoudt jullie er echter van om(een stuk) op rollerskates, per tandem,...af te leggen.DO IT YOURSELF – DAY!Ook genoeg van kilometervreten? Jekan de klemtoon natuurlijk ook leggenop overleven. Zelf een potjekoken, een shelter opslaan, eenopdracht bij de plaatselijke boer,...staan hierdan voorop.In plaats vanje onderdakte zoeken,bouw je hetzelf.KNISPER KNASPER KNUISJE,WIE KNISPERT ER OP KAMP?Als je op bivak bent, moet je... knisperen! Voor Van Dale is dit een nieuwwoord. In heel wat aspiploegen is dit een vast onderdeel geworden van hetbivakprogramma. Twee ofsoms ook meer aspiploegen dietoevallig in elkaars buurt kamperen,beleven tijdens het bivakeen gezamenlijke activiteit.Knisperen is misschien ook welde mooiste gelegenheid om vaneen tocht of tweedaagse eenmega-super-aantrekkelijke activiteitte maken. Wat denk jevan een tocht naar een onbekendeplaats, waar de verschillendeploegen elkaar moetenuitdagen? Of een tocht metverschillende tochttechnieken,waarbij bij elke nieuwe techniekook meteen een andere aspiploegwordt meegenomen? Oftweedaagse waarbij er langsverschillende aspiploegen wordtgegaan om er een activiteit meete doen, een trechtertocht waarbijde verschillende aspiploegenstilletjes met elkaar vermengdbeginnen te raken,...Vind je tochten toch maar niks,dan kan je natuurlijk ook stiekem afspreken om in een nabijgelegen dorp ofstad de verschillende groepen nietsvermoedend op elkaar te laten afstormenverkleed als cowboys en indianen. Bij die cowboys en die indianenkunnen natuurlijk nog tal van leuke opdrachtjes verzonnen worden. Zomoeten de cowboys eerst een soort van wei afbakenen en een koe in de weizetten (of als jullie in een stad zitten, een uit de kluiten gewassen hond). Deindianen moeten een onschuldige voorbijganger volledig in indianentooiaankleden, hem of haar aan de totempaal vastbinden en een regendansrond deze persoon uitvoeren.Als je wil weten welke andere Chiro’s bij jou in de buurt hun tenten opslaan,kun je altijd terecht op het nationaal chirosecretariaat, op het nummer 03-231 07 95 of via info@chiro.be. Je groepsleiding heeft in het bivakpakketnog verdere info en een inschrijvingsformulier voor de Knisper gekregen.Vergeet er zeker niet naar te vragen!30 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


aspiASPI’DEEWIJ ZIEN HET GROOTSEen hele dag wandelen, in elk beeneen hevige kramp, op elke teen eendikke blaar, en dan terechtkomen ineen oude boerderij... Je aspirantenhadden het zich waarschijnlijk andersvoorgesteld! Waarom laten jullie henniet eens aankomen in diezelfde boerderij,die voor de gelegenheid isomgetoverd tot een sjiek kasteel(inclusief schilderijen aan de muur enwachters voor de deur!)? Een kasteelwaar je alleen nog maar je benenonder de tafel moet schuiven, waarobers een heerlijke maaltijd brengen,waar masseurs vermoeide billenonder handen nemen,...Op de Brusselse Aspitrant werdeen nieuwe aspi-hype gelanceerd:“Yo, de manne,” is verdwenen,“Sjamajee,” heeft afgedaan.“Toedeloe,” was om te wenenen ook: “Wazaa,” had maar eenkort bestaan.Onze groet is stukken beteren vergeet je toch nooit meer.Wij gooien dit rechtstreeks in deether,onze nieuwe groet:“IK ASPIREER!”Exclusief voor aspi’s op bivak:EEN SCHEURKALENDER!Enkele aspi-journalisten schreven:x “De rode draad doorheen je aspibivak!Zot, creatief, aanstekelijk eninhoudelijk!” (L.)x ”Een mooi ogende verzameling vanmega uitdagingen en doordachteaanzetten voor een gesprek overleiding worden.” (L.)x “Een krachtige bundeling aanideetjes om aspi’s, die voor dekeuze staan leiding te worden, eenstevige opwarming te bieden enleiding worden als een uitdagendengagement te zien.“ (E.)x “Nooit eerder werden vragen als:hoe ziet mijn ideale medeleidstereruit, waarom vind ik net de speeclubberszulke koddige ventjes,wat komt er bij leider worden allemaalkijken, hoeveel tijd vraagt leidingzijn ... op zo’n natuurlijkemanier ter sprake gebracht.”(Wdv.)x “Inhoudelijk, maar doorspekt metleuke weddenschappen, Freekmopjesen kamphumor.” (L.)Deze kalender (voorzien van een bondigeuitleg) zal eind juni in de brievenbusvan (één van) de aspileid-(st)er(s) vallen. Voor groepen zonderaspi’s is dat bij de groepsleiding.Laat hemniet op dekeukentafelliggen! Hetis een wareverademing.Koester hemals eenwarmcadeau, omte gebruikenop bivak!ASPIScheurkalendermet geweldigekampaktiviteitenOp driedaagse naarFrankrijkTijdens het jaar organiseerden weeen aspifuif die veel centjes opleverde.We beslisten om op kampiets te doen met het geld. Maarwat?We gingen niet op tweedaagsemaar op driedaagse, en wel naarhet buitenland. Zo namen we detrein en tram, en liftten we tot wein Frankrijk aankwamen. We kampeerdenin de duinen en speeldenhet alom bekende één-tegen-allen,maar nu de eerstejaars tegen detweedejaars, met opdrachten zoalsFrans geld zoeken, een Fransevoetbaluitrusting zoeken, Frans …zoeken, zorgen dat je gewassenbent (niet verplicht), zoek eenFranse ‘gendarme’, en het voornaamste:‘zoek een leuk restaurantjeom te gaan eten’, want met hetoverschot van het geld konden weiedereen nog trakteren. Dat waseens iets anders, en het was lekker!KRISTIEN VAN LOOVEREN,CHIRO KAART BRASSCHAATAFDELINGEN13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 31


mooi weerIn een bui van late voorjaarsschoonmaakis Pol bezig met het herschilderenvan zijn containers: “Een tikkeltjeroze hier, en een tikkeltje fuchsiadaar…” Zijn park begint meer en meerop een Barbiehuis te lijken. Het isrustig vandaag. Maar oh, toch eenbezoeker? Een fietser dan nog wel. Polneemt de man aandachtig op: kleinrond brilletje op de neus, zeker tweemeter groot, hij lijkt wel een bonenstaak,zo dun is hij. Pol maakt eraltijd een spelletje van te raden watzijn bezoekers komen brengen.“Zouden het die dikke boeken zijn inhet aanhangwagentje achter de fiets?Maar die zien er nog zo goed uit! Ofde fiets zelf? Maar hoe moet de mandan terug naar huis met al die boeken?Het zal toch niet…? Nee, datkan toch niet! Dat kleine hondje methet rode strikje? Nee…” Pol weet hetniet. De man komt naar hem toe.- “Goedemiddag”, begroet Pol hem.“Ikben Pol, het containermannetje. Kanik u ergens mee helpen?”- “Euh ja, nee, ik weet het niet,” stameltde man, “Kan ik hier alleen maardingen komen brengen, of kan ik ookbruikbare spullen komen ophalen?Ziet u, ik ben Kobe, de uitvinder vande mooiweermachine, en ik heb nogmateriaal nodig voor mijn machine.Ook een goedemiddag trouwens.”Pol is opgetogen. Eindelijk iemand diezijn spulletjes wil hergebruiken!- “Wat had u graag gewild? Zoekt udingen om te rollen, dingen die vliegen,voorwerpen met een F, echt oudedingen die nog mooi zijn, of ‘nuttigekeukenhulpgadgets die Irma die bij debocht van de beek woont elke weekbrengt omdat ze niet weet hoe zewerken’? U zegt het maar!”- “Goh, wat een keuze,” zegt Kobe,terwijl hij zijn ogen de kost geeft aanal die bruikbare dingen. “Maar je hebttoevallig geen container met ‘voorwerpenvoor mooiweermachines’?”- “Nee,” moet Pol toegeven, “maardaar kan snel voor gezorgd worden.”Hij neemt een bordje, schrijft er‘mooiweermachine-onderdelen’ op, enplaatst het bij de laatste lege container.- “Goed, nu kunnen we beginnen zoeken!Wat zit er zoal in die machinevan jou?”- “Ja euh, dat weet ik nog niet,”brengt Kobe uit, “want ze bestaat nogniet.”- “Zozo!?” zegt Pol, “En hoe wil je dandat je mooiweermachine eruitziet?Wat doet dat ding, eigenlijk?”Dat had Pol misschien beter nietgevraagd, want Kobe geraakt nu helemaalop dreef. En er volgt een langeen ingewikkelde uitleg: “Kijk, ik bewijsgraag dingen. Daarom ben ik ook uitvindergeworden. Ik wil dingen uitvindenom te bewijzen dat het mogelijkis. Nu… in de zomer loopt iedereenaltijd maar te zeggen dat het tochzo’n mooi weer is, maar hoe bewijs jedat? Ik wil dus met mijn mooiweermachineallemaal formules maken entoepassen, en testen die bepalen watmooi weer is. Als de machine er dus inslaagt om een definitie te formulerenvan mooi weer, dan kunnen we achterafdie formule doorgeven aan het KMI.Zij kunnen ons dan zeggen wanneerhet mooi weer wordt, want nu is dattoch dikwijls maar een ingewikkeldesoep, hé, vind je niet? De ene zegt dathet mooi weer is, voor de andere ishet te warm. Of het regent en danklagen de mensen over al die nattigheid,maar de boeren voelen zich inhun nopjes omdat hun aardappelendan beter groeien.”Pol staat er wat verdwaasd bij.- “Asjemenou! Dat is niet zo eenvoudig,denk ik, maar ik heb een plan.Vanaf nu gooi ik alles wat ik denk datbruikbaar kan zijn voor de mooiweermachinein de nieuwe container. Jijkan elke week eens komen kijken, enop die manier kan je stukje bij beetjedie fantastische machine van je bouwen.”- “Dat is een fantastisch plan, Pol. Totvolgende week!”Vanaf dat moment bekijkt Pol elknieuw voorwerp in zijn containerparkmet de nodige aandacht. Dat deed hijvoordien ook al, natuurlijk, maar nudoet hij het nog aandachtiger. Af entoe komen er ook wel eens chirokindjesmee naar het containerpark, alsmama of papa een oude zetel of eenkapotte friteuse naar het containerparkkomen brengen. Telkens opnieuw32 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


hoort hij hen enthousiast vertellenover dat fantastische bivak dat erbinnenkort aankomt. En dat ze hopendat het mooi weer zal zijn.Langzaamaan groeit er bij Pol een idee.“Wat als die uitvinder er nu eens watspoed achter zou zetten? Dan kondenze de machine testen op bivak!”Wanneer Pol zijn idee voorlegt aanKobe, vindt die dat prima. “Eindelijkmensen die geïnteresseerd zijn in éénvan zijn uitvindingen! Prachtig toch,niet?” Samen gaan ze op een vrijdagavondnaar de leidingskring en vragenof ze mee mogen op kamp. In ruilvoor de gastvrijheid van de Chiro zullenPol en Kobe elke dag patatten jassenen er bovendien voor proberen tezorgen dat het mooi weer wordt opbivak. De leiding vindt dat een heelmooi voorstel. Pol en Kobe wetennamelijk (nog) niet dat de Chiro wel250 leden heeft die allemaal meegaanop kamp en dat ze op bivak minstenstwee keer frietjes eten…En dan enkele maanden later. Pol enKobe zijn mee op bivak. Na hun dagelijksedrie uur patattenjassen, zettenze telkens de machine in gang. Erklinkt geborrel en gefluit, radertjesdraaien, lampjes knipperen, en elkedag slikt de machine massa’s gegevensin: de temperatuur, de luchtvochtigheid,de hoeveelheid neerslag, het aantaluren zonneschijn. Ook de chirokinderenmogen hun steentje bijdragen.Ze drukken op een paar knopjesen ‘floep’, de machine weet of hetmooi weer was of niet. De test duurthet hele bivak.Tien dagen later blijkt het drie keergeregend te hebben, en twee keer heelhard gewaaid, één keer is alles overstroomd,was iedereen de derde dagverbrand van de zon, was het ’s nachtsheel erg koud maar scheen de zon ookdikwijls. Pol was – uiteraard!! – blijdat de machine zo goed werkte, wanthet had toch zo mooi geregend, zomelodieus gewaaid en zo tintelendgeschenen. Kobe had eigenlijk op watmeer zon gehoopt. Al bij al had hijnamelijk niet zo erg veel verschilgezien met andere jaren. Misschienwerkte de machine helemaal niet?Maar algauw legde hij zich neer bij demening van de meeste chiroleden. Tiendagen zon zouden ze namelijk maarniets vinden, dat zou saai zijn.Niemand zou er nog op letten. Eenbeetje afwisseling maakt net dat jegeniet van alle weersomstandigheden.Bovendien zorgen regen en harde windervoor dat spelletjes voor in de zonplots veel leuker worden.Kobe en Pol waren tevreden: het weer,gemaakt door hun machine, was mooiweer!Je kunt de jaarthemaverhalen ook vinden op de chirowebsite: www.chiro.be/551.13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 33


HET DEINT OVER GRENZEN HEENDe internationalewerking van deChiro onder de loepDeze keer bieden we jullie geen snoepreisje aan naar één of ander landin Europa of daarbuiten. Zo’n snoepreisje, of ook wel ‘inleefreis’ of‘uitwisseling’ genaamd, organiseren de werkgroepen Europa, Zuid-Afrika en Latijns Amerika namelijk niet zonder reden.Met dit artikel willen we jullie de visie van de internationale commissie(IC) van de Chiro eens uitleggen. Wat zijn de doelstellingen vande internationale werking binnen Chiro? En hoe denken we die tebereiken met de activiteiten van de IC en haar werkgroepen?Chiromensen reizen niet naarParaguay, Zwitserland of Zuid-Afrika om een T-shirt uit te wisselen.Nee, we willen er vooral‘vrienden maken’. Contacten leggenmet jeugdbewegingsmensenuit andere landen is namelijk tof,spannend, leerrijk,… en zoveelmeer, dus zeker de moeite waard!Wanneer chiromensen de kanskrijgen om aan zo’n uitwisselingsprojectdeel te nemen, kunnen zedit gevoel ook beleven. En dankrijg je zeker zin in meer!Hoe zit hun cultuur in elkaar?Hoe denken zij? Je krijgt eenzicht op de verscheidenheid bijmensen, en beetje bij beetje wordje een ‘bewuste wereldburger’.Dat houdt in dat je die verschillenkan aanvaarden en respecteren.En dat willen we bereiken.We willen chiromensen de kansgeven de culturele verscheidenheidvan de wereld te leren kennenen hiervan een positieve ervaringmaken. Zo willen we openheidcreëren voor de culturenrondom ons en voor een multiculturelesamenleving. Dat wil nietzeggen dat we na een reisje Zuid-Afrika plots allemaal op onze blotevoeten moeten gaan lopen of eengeit moeten slachten in de achtertuinom het hoofd te koken in eengrote pan. Die openheid moetervoor zorgen dat we van elkaarkunnen leren.We roepen chiromensen hiermeeook op tot internationale solidariteit.Maar let wel, Chiro moet niet aanzienworden als ‘spullenhulp’! Derest van de wereld is voor ons geengoedkope kringloopwinkel.Om dit alles te bereiken, moeten weeen internationale uitwisseling goedaanpakken.Daarom gaat aan onze uitwisselingenheel wat voorbereiding vooraf.We besteden aandacht aan kennismakingmet de organisatie waarmeewe uitwisselen, aan het opbouwenvan een realistisch beeld vande te verwachten ervaring, en aanhet attent maken op en het omgaanmet cultuurverschillen. Uiteraardstaat deze voorbereiding in verhoudingtot de aard van uitwisseling.Na de uitwisseling komt ook denawerking. Elke deelname aan eenuitwisseling gaat gepaard met eenverwerking, waardoor de ervaringenmet een groter chiropubliek kunnengedeeld worden. Dit kan door eenartikel in Dubbelpunt, een uitgewerktspel, een workshop,…DeIC zetallerleiuitwisselingenop,lange en korte, verre en dichte, naarginder of naar hier,…Je vindt ons aanbod telkens inDubbelpunt en in de Grasduiner. Enals je erover leest, dan kan ook jijmee! Neem dan contact op metWim Selderslaghs: 03-231 07 95,WimS@chiro.be.34 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


België – Bosnië: 10-10,een ongelooflijke ervaringNa 10 snikhete dagen met alleen koud water, een onbegrijpelijke taal rond deoren en daarna nog 4 zwetende dagen in de bus, waren we moe maar voldaan.We vonden toch nog een beetje energie om aan dit artikel te beginnen. (Hetgeluk is met u!)In Bosnië, meerbepaald in Konjic aangekomen,stonden de plaatselijkescouts ons al op te wachten met depivo’s (= bier) in de hand.Het ijs was al snel gebroken. MetEngels en gebarentaal sloegen we erons wel door.Diezelfde avond showde Claus (éénvan onze ‘busdrivers’) zijn extremerijkunsten in de smalle Bosnischestraatjes (terwijl alle passagiers hunhart vasthielden). We sliepen in deplaatselijke school en vertrokken ’sanderdaags naar de plaats vanbestemming: “The lake”. Daar ontmoettenwe de rest van de scouts.De eerste week stond volledig in hetthema van de Bosnische scouts. Weleerden er de Bosnische cultuur kennenen aanvaarden, zoals: Franse toiletten;erg meelevende, verantwoordelijkeen behulpzame mensen; jongensmogen er niet poetsen en meisjesmogen er geen zwaar werk leveren.Het Bosnische voedsel (bvb.maïspap en yoghurt) en het snikheteweer kenden we ook al snel.De Belgische en de Bosnische dagwaren voor ons natuurlijk de indrukwekkendste.Tijdens de Belgische dag leerden wede Bosnische scouts allerhande spelenen liedjes, zoals we die in deBelgische jeugdbewegingen onderhanden nemen: verkrachtertje, hetgrote evenwichtsspel, allerhande vertrouwensspelenen kennismakingsspelen,spelen op de bruine zeep,honkbal, hockey,…Tijdens de Bosnische dag waren deactiviteiten en gewoonten van deBosnische scouts aan de beurt. Alom 7u werden we gewekt en binnende 10 minuten moesten we paraatstaan voor de vlaggengroet. Bij hetliedje ‘Alive’ van Pearl Jam moestenwe verzamelen, het begon al met ochtendgymnastiek… lopen … pfff.Vervolgens kregen we een 10-talminuten de tijd om onze tenten netjeste leggen, want die werden gecontroleerdtijdens het ontbijt. Na een stevigontbijt kwamen we in vier groepenterecht. Bij de één leerden we EHBO,bij de ander kaart en kompas lezen,bij een derde knopen leggen, en tenslotte boodschappen per vlag doorseinenen lezen. Bij deze laatste leerdenwe 3 woorden, nl. help, peace enfood.Al deze dingen moesten we onder deknie krijgen, wilden we “messenger”worden. Enkele opdrachten: een helenamiddag zwijgen, een briefje verstoppenergens in je kleren en ervoorzorgen dat ze het niet kunnen vinden(ze krijgen 2 minuten de tijd), 2 uurovernachten in het donkere bos, eenmijnenveld lopen (met kaart en kompaslopen dus), EHBO, vlaggen enknopen worden ondervraagd, en tenslotte nog het meer overzwemmenmet allerhande zwemproeven. Als jeergens niet in slaagt, dan val je af enkrijg je een straf (best wel grappig,die Bosnische straffen).De Bosnische scouts zijn ook heel ergin de weer met het opbouwen vanhun kampplaats, ze doen dat goed.Zo willen we jullie er wat op verlekkeren.We hebben ons daar goedgeamuseerd en de mensen warenbangelijk. We zullen dit nooit vergeten,en hoogstwaarschijnlijk nogteruggaan.BOSNIA, WE’LL COME BACK !!!Hierbij vind je de ode die we schrevenvoor Mirza, de groepsleider van deBosnische scouts van Konjic.Ode aan Mirza(op de melodie van ‘Vlaanderen boven’van Raymond van het Groenewoud)We came on the busAnd you welcomed usAs if we were your friendsYou gave us some foodAnd we got in the moodAnd we slept inside our tentsNow we don’t want to goCause we like it here soWith a pivo in our handWe made you this songSo let’s all sing alongAs loudly as we canRefr.Bosnia BosniaIn the land of NeretvaWhere our sun will always shineAnd the people are oh so fineBosnia BosniaOh we really like LoozaMirza is our manAnd we’ll come back againA Belgian day, a Bosnian day,Nerma and YasminWe call him MakaThey learned us stuff,They made us puffWith them you always win.JELLE EN MARTIJN VANCHIRO TIJL EN NELE (HARELBEKE)KIM EN VINCENT VAN CHIRO OPSTALMARJAN VAN CHIRO JOKE SCINDALKATRIEN VAN CHIRO HOJE HOMBEEKKAREN VAN CHIRO ZARREN13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 35


De Groot-Onderhoud-RubriekDefinitie volgens het Groot-Onderhoudwoordenboek:Kookouders: (m/v),1 “Steun en toeverlaat. Niet alleen op kamp, maargedurende het hele jaar.” 2 “Zorgen voor eten. Helpen je bij problemen.We kunnen er altijd op rekenen.” 3 “Het zou ideaal zijn als zezich enkel met de keuken bezighielden op kamp.” 4. “Een kookploegop kamp is héél tof, maar ze mogen zich niet te veel moeien metactiviteiten, LK’s, …”De kookouders zijn vaak één van de meest positieve en belangrijkenetwerkpartners, zo vertellen groepen ons in het Groot Onderhoud.Ze zijn dan ook veel meer dan een groep mensen (ouders, oud-leidingof kennissen) die het eten verzorgen op bivak. Ze zijn een soortouderfiguur voor de leden op bivak, zij zijn een steun en hulp voor dechirowerking het hele jaar door, ze hebben een goede band met deleiding en leden,… Maar soms ‘bemoeien’ ze zich te veel met hetchirogebeuren… Eens horen wat een rasechte kookmoeder ervan denkt:AFLEVERING 9:“MEER BALLETJES IN DE SOEP!”Hoi Hélène (al 21 jaar kookmoeder bijChirojongens St.-Tarcitius, Diegem),wat vinden jullie nu zo plezant aan kookouderzijn? Waarvoor doen jullie het?x Voor de fijne sfeer tussen proost, leiding,leden en kookouders. Om met jonge mensen10 dagen lang samen alles beleven. Zo blijvenwij ons jong voelen, al voelen we ons nahet kamp meestal niet meer zo jong...Er wordt gewerkt, maar ook veel pleziergemaakt: af en toe mekaar een poets bakken,’s avonds gezellig met al de bivakouders enproost met een drankje een babbel slaan,samen groenten wassen, een gezelschapsspeldoen,… soms tot in de vroege uurtjes.Het is fijn dat de leiding regelmatig in de keukeneen babbel komt slaan in de loop van dedag of ’s avonds. Ook de leden, zowel grootals klein, komen graag een praatje doen. Deleiding komt over sommige dingen onze opinievragen of vraagt om te helpen bij activiteiten(bvb. de bivakaandenkens maken). Deleiding staat altijd klaar als we iets vragen omte doen in de keuken (bvb. zware potten verzettenals de kookvaders niet aanwezig zijn).Dit alles geeft een gevoel dat je erbij hoort enniet alleen komt om eten te maken.Zien jullie soms dingen gebeuren die jullieliever niet zien?x Soms wel, bijvoorbeeld de ruige – en voormij nogal gevaarlijke – spelen, zoals van eenbrug in het water springen. Ik zie dat waarschijnlijkanders dan de leiding. Ik zie misschienmeer het gevaar omdat ik een ouderben? De eerste jaren had ik er minder problemenmee.Maar ook dat na enkele dagen de platte rustte lang duurt omdat de leiding zelf slaapt, datde leden soms zonder leiding aan ’t spelenzijn terwijl de leiding in de leidingstent zit,dat de diensten niet altijd gedaan wordendoor de afdelingen,…En wat doen jullie daar dan mee?x Ik probeer mij niet echt te moeien, denk iktoch, maar als we samen zitten met de leidingzeggen we wel onze mening. Mocht eriets ernstig gebeuren, zouden we wel ingrijpen,denk ik. Maar tot nu toe is dat nognooit gebeurd.Doen jullie ook tijdens het jaar nog dingenvoor de Chiro?x Ja, en vaak gaat het dan weer over keukenwerkjes.Maar soms ook andere dingen: demis helpen opstellen voor Christus Koning,in de namiddag maken we dan koffiekoekenen chocolademelk klaar en doen we deafwas, we verzorgen de keuken op de eetdagen,de barbecue op de chirofeesten, wekoken op afdelingsweekends en het oud-leidingsweekend,we typen teksten voor hetChiromanneke (ledenblaadje), enzovoort.Nog een laatste prangende vraag: hoeveelballetjes doen jullie in de soep?x Er worden zoveel balletjes gerold engebruikt tijdens het kamp (vol-au-vent, balletjesin tomatensaus, koude balletjes voor optrektocht) dat we geen goesting meer hebbenom nog meer balletjes te rollen. Eens kwameen sloeber thuis van bivak en zei dat hijsoep met balletjes met puree gegeten had.Het was balletjes in tomatensaus met puree.Onze saus was waarschijnlijk een beetje telopend. Vandaar geen balletjes in de soep.Dankjewel Hélène, en veel plezier op kampdeze zomer!36 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


Koekeloere Haantje,’t Is tijd om op te staan.Mama is al lang beneden.De broodjes zijn gesneden.De koffie is al lang gezet.Allemaal uit bed!Tudeledee, Lomme, Floor, Jan, Griet& SamP.S.: Chiro Korneelke rules, daarmeeook de groetjes.Vele groetjes aan alle bakvissenvan het 100% bakvis-team xxxDe Stamgasten geven een tournee,voor hun groepsleiding enveebee! Dante, Brenda, Els enBart, goe bezig! Kusje naarkeuze, Engelbert, Pierre, Guido,Ludo, Davy, Karel, Rinus, Lesly,Timmy, Tony, Laurent, Geert,Nestor, Korneel, Isidoor, Stefaan,Lodewijk, Lennert, André enKenneth.O bella ciao, bella ciao,bella ciao ciao ciao! SB2West-Vlaanderen... vrolijkevrienden!HalloBij deze willen we groetjes doen aanalle mensen met een “kasse” + de jongensvan Gullegem. Wingene was erook, alsook Aalbeke, waardoor het SBzeker geslaagd is. We hebben onsgoed geamuseerd met Gullegem, ‘tzijn uiteindelijk toffe gasten. Groetjes,Ine, Lieve, Barby & Wingene.Schotse BergenSexy BoysSlechte BoefSuper BegeleidingSchotse BossenSociale BelevingKortom, SB 1 was de max. Groetjes,Egbert, Willem, Griet, Dick, Hein, Lode,Niels, Stijn Konijn en Stefanie.Gewest ZIP wenst al haar groepeneen zalig, deugddoend, zinderend,veilig, speel-goed ensupergeslaagd BIVAK toe! TotZIPs, xxx ... De ZIPploegIk zou graag vele groetjes willendoen aan iedereen van SB2!!Mensen, ‘t was super!!! PIETKONIJN!!!!! *flapperflapper*Groetjes van Britt, Chiro Sas(Bredene)GoeiendagWij, ‘Chiro Herselt’-tiptiens, zijn hier op keti-bivak en we hebben onsbijster goed geamuseerd. Natuurlijk vonden we het superspijtig datonze leidster Katrien er niet bij kon zijn, maar gelukkig was Mieke ernog om de Herseltse leiding te vertegenwoordigen. En natuurlijk heeftde leiding van onze leefgroep ons verdriet ook direct weggenomen.Merci, ‘Stoffel’, Jef en Sarah en natuurlijk ook de rest van de leidingen onze mede-keti-bivakisten… Vriendelijke groeten, en/of hoogachtend,Hanne, Sanne, KarolienP.S.: De Herseltse tiptiens zijn geweldig!Wij van Chiro Komkomerin,Lembeke, willen via deze weglocal hero en Chiro Broechem hetallerbeste wensen. Onze eigenleidingsploeg wensen we alle succestoe bij de komende examens... en vooral: doe op zondag voortzoals je bezig bent, Speelgroetjes,de groepsleiding. Bram de supermanen de grote van Deckers.Voor de allerliefste leidstertjes vanDon Bosco wilden we even zeggen:“Het weekend was mega, onvergetelijkgewoon!” We hopen dat de groepssfeernog lang zo blijft! Van zangertje,bobonne, mamaloezie en muynckie.Aan Ellen, Leen,Pieter Pan, Johan,Erwin en Pieter Peter:deze keer mag iedereenhet weten. ChiroDolfijn bestaat, leeft enamuseert zich in deSeefhoek enkel en alleendankzij jullie inzet. Endaar ben ik jullie, samenmet alle “gasten” van deSeefhoek, heel dankbaarvoor! En dat is niet vanzelfsprekend(...). En binnenkortdan nog zo’n kamp!We gaan dat goed doen!Dolfijne groeten van jullieallergrootste pinkel. P.S.: enKobe, gij moet volgend jaar inChiro Dolfijn komen!Hier vanop keti-bivak, solidegroeten aan de sloepie-leidingdie erbij was op SB II van verbondKempen. Pieter, we loveyou, maar we wachten nogaltijd op je reünie! WimMercikes voor ‘t schoon skottischSB2 van West-Vlaanderen ... gehebt da allemaal goe gedaan ...het ga junder goed. BertrandRoelensAan de begeleiding vanAspitrant 2003 Antwerpen:bedankt voor jullie ongelofelijkeinzet en enthousiasme!En niet vergeten: “Wi zinbelahelik, wi zin belahelik!”Maarten en BertEen wonderbaarlijke mededeling.Wij willen graag lijderGarry Vanvoordenbedanken voor zijn jarenlangeinzet voor onze kleinekindertjes. Hij is ondertussen30 geworden enblijft vol overgave allesvoor ons doen. Hij blijft erzelf heel bescheiden bij,want volgens hem kan hijdit alles blijven doen doordathij veel tijd heeft opzijn werk. Dat telt nietvoor ons. Zoveel inzeten anciënniteit moeteventjes in de spotsgestaan hebben.Langs deze weg willenwe hem graag onsterfelijkmaken in Alken.Groetjes, Chiro AlkenGroetjes aan allesuperketi’s op hetsuperste keti-bivak van... gewestKwarekkeeee!Gegroet, zuster Helena& vader JosephusBij deze wil ik Chiro Vannoes inKleit, Nazoena in Waarschoot,Ommekeer en Sint Jozef in Eeklo,Sleidinge (meisjes), Broechem enKomkomerin in Lembeke bedankenvoor hun medewerking aan mijnscriptie. U was geweldig.Groetjes, Bram Vermeulen.13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 37


chiro-infoZOEKERTJESDe leden van Chiro Dolfijn,Antwerpen-Noord, zijn dringendop zoek naar TOFFELEIDERS EN LEIDSTERSvoor het hele volgende chirojaar.Zin in een chirogroepwaar het iets andersloopt: om de twee weken opzondag, maar dan wel metde nodige uitdaging, desfeer van de stad en deervaring met de multicultureleomgeving? Lijkt het jouwat? Neem zeker contactop met onze leidingsploeg.Wij zouden heel blij zijn metje interesse! Bel, schrijf enlaat ons iets weten, (liefst)voor augustus. Lea,Eikblokstraat 106, 2100Deurne, 03-324 96 38,van_litsenborgh_lea@hotmail.com.Gevraagd: ZEVEN SENIOR-/PATROUILLETENTEN voor21 tot 31 juli 2003 voorChiro Hofstade, met kampplaatsbij Houffalize.Ben je nog op zoek naarTENTEN VOOR FUIVEN,KAMPEN OF WEEKENDS?Chiro St.-Lambrechts-Herkverhuurt tenten. Ze hebbenfuif/feest/eet- en slaaptentenin meerdere formaten. Vooralle informatie over prijzenen data: bel of mail JoachimMakein, 0496-15 08 14,yetimeister@hotmail.com.De oud-leiding van ChiroSint-Amands verhuurt haarTENTEN. We hebben er zesstuks van 3m lang en 6mbreed, die we in verschillendecombinaties aan elkaarkunnen zetten. We komenze zelf zetten op jouw kampplaatsen daar ook afbreken.De eerste 10 dagen van julien de hele maand augustuszijn ze nog vrij. Voor meerinfo: koendekinder@wanadoo.beof 0478-45 42 55.Chiro Vorselaar is ijverig opzoek naar een KAMP-PLAATS voor 11 tot 21 juli2004 met binnenslaapplaatsvoor een 60-tal personen énvoldoende tentengrond.Reageren kan bij VB Ivan:ivan_pluym@yahoo.com of014-51 75 75.Chiro St.-Lambrechts-Herkwil hun KAMPWEI inNeerpelt voor 14 tot 28 juli2003 doorverhuren. Richtje tot Dimitri Adons, 0496-99 15 00.Hey kampfreaks, zijn jullieop zoek naar een toffeKAMPPLAATS? Wij, ChiroSi-Jo van Heide-Kalmthoutin de Noorderkempen (hetenige echte Suske-&-Wiskedorp),verhuren tijdenszomer en weekends onzelokalen. Wat er hier te belevenvalt? Er is hier ongelooflijkveel plaats om teravotten in de Kalmthoutsehei (op 100 meter van onslokaal), bossen om je in teverstoppen … Wat heb jenog meer nodig? Info: FamLaenen, 03-666 61 06, r.laenen@vbh.be.Tot binnenkort,Chiro Si-Jo van Heide.Nog op zoek naar eenKAMPPLAATS? JeugdheemDe Populier, een uniek plekjein het hart van deVlaamse Ardennen, heeftnog 110 bedden vrij voor delaatste 10 dagen van augustus2003 en 2004. Bel 09-360 16 34.FAMILIENIEUWSTROUWEN?JA!Op 7 juni 2003 stapt er eenchirokoppel in het huwelijksbootje:Bert Nijssen,oud-chiroleider van Ludi enoud-gewestleider vanRaffifant, trouwt met IlsePeters van deKaleicommissie. We wensenhen heel veel plezier,zodat het voor hen eenonvergetelijke dag mag worden.Alvast proficiat en datverdient een dikke zoen,meloen!!!De gewestleiding vanRaffifant, de Kaleicommissieen heel verbond Limburg.ZIJ BREIDEN UIT!Ineens was ze eruit, dielieve kleine spruit. Zij zagenhet wel zitten, en noemdenhaar Jytte.Jytte werd op 31 maart2003 het eerste kindje vanNatascha Lins en Koen Opde Beeck (VB’s van ChiroSt.-Dionysius, Putte, enChiro Don Bosco, Putte-Grens). Wij wensen hensamen heel veel geluk!AFSCHEID NEMENEenvoudig en oprecht, volgoedheid was je leven, jouwedel hart heeft ons zoveelgegeven…Te vroeg ben je ons ontnomen,maar in ons hart blijfje altijd wonen …Op zondag 13 april 2003gingen Elke Crois en DieterBechtold, leiding bij ChiroWAWW, Brugge, veel tevroeg heen.Begeleid hen met de mooisteherinneringen die je aanhen bewaart…38 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


GESPROKKELDBERICHTEN UIT DE BUITENWERELDLOSLOPEND WILD: KRACHTVOERVOOR KAMPORGANISATORENMogen we zwemmen in het Albertkanaal? Moet ik het kampaangeven op het gemeentehuis van de kampgemeente? Isde kamphuiseigenaar altijd verzekerd tegen brand? Moetenkinderen hun SIS-kaart meenemen op kamp? Mogen we optocht een natuurgebied doorkruisen? Zijn er verplichteonderdelen in een huurcontract voor een kampplaats?Mogen kinderen per drie op een bank in de autocar? …Help! Ben ik een slechte kampverantwoordelijke als ik ditniet allemaal weet? Neen.Maar wanneer je een bivak organiseert, moet je je welinformeren! Daarbij bots je op een hele reeks wetten,decreten en reglementen. Op de koop toe zijn die inVlaanderen soms anders dan in Wallonië.LOSLOPEND WILD: EEN MUST OP JE BOEKENPLANKOm je een houvast te geven, zijn alle spelregels van de kamporganisatie gebundeldin het boek: ‘Loslopend wild. Spelregels voor de organisatie van eenjeugdkamp’. Het boek verzamelt en verklaart op een gestructureerde manier dewetten, decreten en reglementen voor een veilig en milieuvriendelijk kamp, endat voor de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeenschap. Het bevat geenmoeilijk te begrijpen wetteksten, maar duidelijke uitleg op maat van een jeugdleid(st)er.Het is een handige gids bij de voorbereiding, maar ook tijdens hetbivak kan het van pas komen. Daarnaast krijg je een eindeloze reeks tips rond dekamporganisatie. Waar kan ik tenten ontlenen? Waar vind ik adressen vankampplaatsen? Welke documenten neem ik mee in mijn kampadministratie?Wat mag er niet ontbreken in de EHBO-koffer? Hoe kun je veilig fietsen ingroep? … Er staat ook een lange lijst nuttige adressen en voorbeelddocumentenin. Je vindt dit eerste deel van ‘Loslopend wild’ vanaf juni in De Banier, jechirowinkel!LOSLOPEND WILD: DEEL 2Een tweede deel is in voorbereiding: ‘Loslopend wild. Milieuvriendelijk en energiezuinigop jeugdkamp.’ Het wordt een praktijkboek voor de bivakorganisatoren de begeleiding. Naast tips om het kamp milieuvriendelijk in te richten en omenergie te besparen, bulkt het boek van activiteiten voor kinderen en jongeren,met dezelfde invalshoek. Dit deel van ‘Loslopend wild’ wordt verwacht in hetnajaar van 2003.Luister eens wat meernaar een boek ...De Luisterlezerbus is een ingerichtemultifunctionele ruimte. Theater, vertelkunst,literatuur, muziek enexpressie worden er gecombineerd.Zo ontstaat een heerlijkemix van speel-, lees- en luisterplezier.De bus kan ook gebruikt wordenvoor een tentoonstelling of voordoorlopende activiteiten, voorstellingenen workshops. Het is een plaatswaar kinderen zichzelf kunnen enmogen zijn. Ze leren speels dewereld ontdekken. Uiteraard genietenze ook van het spel en de ontspanning.Op de bus beleven kinderen plezieraan lezen, kijken, luisteren ...Ondertussen krijgen ze ook belangrijkewaarden mee, zoals:x respect voor elkaar,x zorg voor de natuur en de aarde,x samenhorigheid én durven opkomenvoor zichzelf,x naïviteit en creativiteit,x gevoel voor humor en relativering,x interesse in het ruime cultureleleven …Momenteel loopt er onder meer eenprogramma rond dieren, circus enzigeuners.Meer weten? De Luisterlezerv.z.w., Borstelsstraat 44, 3010Kessel-Lo, tel. 016 - 25 85 93, fax016 - 25 38 09, gsm 0479 - 21 8515, www.luisterlezer.be, info@luisterlezer.be.LIEFDE ONTDEKKEN - VREUGDE GEVEN - VAN HET LEVEN GENIETENIn hartje Pyreneeën kunnen jongerenvan 16 … 19 … 25 … 30 … jaar een14-daagse beleven!Drie opeenvolgende fasen:x een tijd van menselijke en spirituelevoorbereiding: vier dagen omelkaar te leren kennen, om zich tebezinnen, te ontspannen en overeen thema na te denken;x een tijd om de valide en mindervalide bedevaarders een dienst tebewijzen en om ze te begeleiden;x een tijd om zich in de Pyreneeën teontspannen, te bezinnen en dat water beleefd werd te evalueren;… en dat alles in een vrolijke stemming,in een geest van vriendschap,vreugde en vakantiesfeer.Wanneer?13-27 juli 2003 (19 jaar en ouder)7-20 augustus 2003 (16 tot 19 jaar)10-24 augustus 2003 (19 jaar enouder)Waar? In Puypéroux, Echourgnac ofMassac-Séran en Lourdes.Prijs? ¤ 290,00 (De prijs mag ingeen geval een beletsel zijn om deelte nemen)Contact? Père Joseph Toussaint(Don Bosco), Rue des Wallons 61,4000 LIEGE, 0472-27 08 60, GabyPinckers, 087-78 82 44.«La vie est un peu de temps pourapprendre à aimer.» (Abbé Pierre)13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 39


40 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


TOCHTENBIVAK 2003Wat? Een 7-daagse cursus waar het bivakleven enverschillende tochtvormen ruime aandachtkrijgen. We gaan natuurlijk ook zelf op tochtvanuit een vast stekje.Voor wie? Chiroleiding die IK en SB gevolgd heeft enminstens 18 jaar wordt in 2003, OF die debasisvorming niet gevolgd heeft, maar minstens19 jaar wordt in 2003.Attest? Samen met een andere cursus uit de voortgezettevorming en een stage in je groep,geeft het Tochtenbivak recht op het attest“Hoofdanimator in het jeugdwerk”.Wanneer? Van 23 tot en met 30 augustus 2003. Weverwachten dat iedereen de volledige cursusaanwezig is.Waar? Een mystiek plekje …Inschrijven: Vul als de bliksem het strookje in en stuurhet naar: Chirojeugd Vlaanderen, Kipdorp30, 2000 Antwerpen Wij sturen je dan eenfactuur voor een bedrag van ¤ 87. Betaaldie zo vlug mogelijk, en je bent bij de gelukkigen!Nog vragen? Neem je telefoon en bel naar Tina Pauwelyn:(0498)81 84 79.Inschrijving TTB 2003AD-nummer:naam:voornaam:adres:postnummer:gemeente:telefoon:geboortedatum:groepsnaam:stamnummer:Aanvraag vrijstelling stempelcontrole: ■ ja■ neeGa mee op hetZOMER-ESBEEvan verbond LimburgDat een eSBee een onvergetelijke ervaring is, kan elkedeelnemer je wel vertellen. En een eSBee in de zomer isextra plezant! Is er een Aspitrant, dan gaat verbondLimburg in de zomer op eSBee. Dit jaar doen ze dat van2 tot 6 juli in Heusden-Zolder.Wie mag er mee?Iedereen die op IeKaa is geweest of 18 jaar wordt in hetlopende kalenderjaar, een petje, zonnebril en een fleszonnecrème heeft.Wat krijg je op je boterham geschoven op zo’n zomereSBee?Natuurlijk salami en choco, maar ook een ruim aanbodaan chirothema’s (wie ben ik in mijn afdeling, waar sta ikin mijn leidingsploeg, wat leeft er allemaal in het grotechirolandschap …).Attest?Wie IeKaa en eSBee volgt, krijgt na een stage in de eigenchirogroep het attest van animator in het jeugdwerk.Inschrijven?Dat kan onmiddellijk na het lezen van dit artikel op hetLimburgse chiro-secretariaat. Bel even naar Liesbeth(011)21 22 56 of mail naar RegioLim@chiro.be.De startdagwerkweekOp 13 september flappert de chirovlag aan het Mechelsestadhuis. Ja, de nationale startdag vindt dit jaar plaats inde stad! Wie toch nood heeft aan hun jaarlijkse dosisHoge Rielen-geur, kan die opdoen tijdens de startdagwerkweek!Van donderdag 21 augustus tot zondag 24 augustus2003 mag je van ons gratis verblijven in de Hoge Rielen,in ruil voor jouw hulp. Wij vinden klusjes voor iederstalent, van knutselen, naaien, timmeren, verven, tot helpenkoken...Iedereen is welkom: leiding, aspi’s en keti’s, je broer, jelief, … ook dagjesmensen!Schrijf je gewoon in!! Dan voorzien we eten en een bed!LeenV@chiro.be, 03-231 07 95.Een ludieke voorbereiding op leidingworden,een must?Met onze scheurkalender voor aspi’s opkamp willen we hier een handje bij helpen.Meer nieuws hierover vind je opde aspi-pagina’s. De kalender zelf valtbinnenkort in je bus. Bij groepen zonderaspi’s komt de kalender in de bus van degroepsleiding terecht. Je beslist zelf ofje er met je keti’s rond werkt of niet.ASPIScheurkalendermet geweldigekampaktiviteiten13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 41


VUIL & PROPERLinnenzak: binnenkort in De Banier!P BIVAKWonderlijke wiebels,om die leuke tijd nooit meer te vergeten!(een volledige werkbeschrijving vind je in de bivakkrant, vraag ze aan je groepsleid(st)er)42 DUBBELPUNT • Juni 2003 13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding!


de groeten...Liefste mama en papa,Het is hier héél plezanten we doen toffe spelletjes.Het eten is lekker!Een dikke kus,Renéfoto Chiro Tempo Ekerenmama en papapekelharingstraat 120 210boemerskontenchirochirochirochirochirochiroOok dit jaar zijn er weer bivakpostkaarten. Een pakket van 30 kaartjes kost ¤ 4. Er zijn pakketjesmet 30 dezelfde kaarten, en een assortimentpakket.Aalst, Molenstraat 65,tel. 053 70 13 80Antwerpen, Kipdorp 30,tel. 03 202 24 71Brugge, Ezelstraat 69,tel. 050 33 86 51Brussel, Kolenmarkt 85,tel. 02 511 44 31Gent, Kwaadham 26,tel. 09 233 87 87Hasselt, Vaartstraat 14,tel. 011 23 14 89Leuven, J.P. Minckelersstraat 29,tel. 016 29 97 84Mechelen, O.L. Vrouwstraat 6,tel. 015 41 02 34Roeselare, Delaerestraat 16,tel. 051 24 35 11Turnhout, Warandestraat 97,tel. 014 42 15 13Met je lidkaart krijg je op alle creamix-artikelen 20% korting!13 september 2003: nationale startdag voor alle chiroleiding! DUBBELPUNT • Juni 2003 43


Als Chiro wiskunde was, dan was Chiro een verzameling van fijne momenten en veel lachen.Als Chiro lichamelijke opvoeding was, was Chiro een beweging vol bewegingen.Als Chiro de rockacademie zou zijn, dan is Chiro één zangfestijn.Als Chiro zou samenwerken met de politie, dan is Chiro een bad vol verantwoordelijkheid dragen.Als Chiro een circus is, is Chiro een feest: zot, belachelijk doen, verkleden en in de belangstelling staan.Als Chiro een café zou zijn, dan is Chiro een jeugdbeweging vol vrienden en mensenwaarbij je je goed in je vel voelt.Als Chiro een kindercrêche zou zijn, dan is Chiro iets vol kinderen voor wie je je wil engageren,en die je wil entertainen.Maar Chiro is Chiro en is alles bij elkaar, het is net dat wat het zo leuk maakt.Op vrijdag in de eerste plaats samen zijn met vrienden en werken als ploeg!Op zondag sta je er voor je chirokindjes. En dat is wat Chiro tot Chiro maakt!JB

More magazines by this user
Similar magazines