gazette van lokeren

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

gazette van lokeren

Zondag 28 Maart 1869. 26/ Jaar N. 1280.GAZETTE VAN LOKERENSlen schrijft in te Lokeren bij den Uitgever en in alle Postkantooren. De prijs der inschrijving is bij het jaar A franks en vrachlvrij met den fostSfr.; voor ZeelandG [r. vooruit te betalen. Men aanvaardtscene inschrijvingen dan voor eenjaar. — Alle Brieven, Artikels, Bekendmakingen en Geld moeten vrachlvrij toegestuurd worden. — Sim wordt venochl de bekendmakingen uilertijk den VRIJDAG, vödr denmiddag, toe te zenden : de prijs is 12 centimen per drukrrgcl; dikwijls te herhalen worden t'j akkoord gedaan.Lokeren 27 Maart.POLITIEK OVERZICHT.De tweede kamer der Staten-Generaal vanedcrland heeft cene belangrijke beslissing genon:zij heeft het zegelrecht op de dagbladeneschaft. Het is echter niet zonder moeite geecst,dat bet nederlandsch gouvernement diesiliarting heeft kunnen doen doorgaan, vtant zijslechts aangenomen geworden met 41 stemmengen 31. De minderheid, die het behoud \ an hetgelrecht op de dagbladen wilde, was dus nog alroot. De afschaffing van bet dagbladzegel komtzwang met eersten Juli aanstaande. Om het tert aan te vullen, dat die afschaffing in 's rijks-•hatkist zou doen ontstaan, heeft de tweedeuner daarna den accijns op den sterken drankm 50 gulden op 55 gulden het vat gebracht.it wetsontwerp werd aangenomen met 50 sternentegen 15.Het wetgevend korps van Frankrijk heeft nogiaalsde krijgswet gestemd, die de Franschenegiftigde met het ontzaglijkste leger dat ooiterd te heen gebracht. Maarschalk Niel, deinister van oorlog, \indt dat dit leger voor deïitigheid van Frankrijk onmisbaar is. Hij zegdedat het oogenblik van ontwapenen nog nietekomen was. Het grootste onge'.uk, dat FrankrijkJU kunnen treffen, ware dat van eene beleediteontvangen en er niet te kunnen opitüoorden. Het land zou een gouvernementimerwcrpen, dat bet aan eene dergelijke machloosheidzou blootstellen. Gelukkelijk bevindtrankrijk zich in zulk eenen neleligeu toestandiet; de nieuwe krijgsinriebting is bijna volledigindien zich een dreigend gevaar moest verklan,d.iu zou weldra alles bereid zijn. »I)c meerderheid, die met bet keizerlijk gouvermentaanspant, heeft het verlangen ^an denanschen minister van oorlog ingewilligd en met95 stemmen tegen SM-liet amendement der oppotieverworpen, dat voorstelde om het contingentior het aanstaande jaar met tienduizend mannen\erminderen.De loting voor de milieie van dit jaar is teadrid begonnen, doch de heer Rivcro heeft doen«plakken, dat de stedelijke raad der spaanscheooldstad had besloten al de madridsche lotelin-:n, die in het lot zonden vallen, van den dienstte koopen. Kon dit voorbeeld door al de geiccntenvan Spanje gevolgd worden, het leger)u dan nog enkel uit vrijwilligers samengesteldijn ; het is waar, dit zou eene groote, zeer grooteeldopoffering vergen, doch zouden de geldmidilenwel aan een nuttiger werk kunnen besteedworden ? Hoeveel huishoudens zouden hierdoorniet van den ondergang en ellende worden bevrijd?Ofschoon hun doel wettig enJofbaar is blijft deloting in Spanje aanleiding tot openbare betoogingengeven. Maandag boden zich te Madridtwee honderd vrouwen voor het wetgevend paleisaan, om zich tegen de loting te verzetten. Eeneaanzienlijke volksmenigte omringde hen en gedurendeeenige oogenblikken was men niet zonderonrust, rakende het behoud der orde. Eene zeeronstuimige zitting in de Cortes was hiervan hetgevolg. Een der gouvernementsleden, de ministervan openbare werken, heeft een afgevaardigdebeschuldigd het volk aangehitst te hebben om dezaal der beraadslagingen te overrompelen. MaarschilckPrim heeft in volle zitting en metluide stem aan generaal Milan del Bosch, krijgsgouverneurder hoofdstad, bevel gegeven om deonafhanklijkheid der beraadslagingen van de vergaderingonder de bewaking te stellen van de vrijwilligersder vrijheid en der troepen.De depêche, welke die bijzonderheden bekendmaakt, stelt echter vast, dat de afgevaardigdender linkerzijde die woelige betoogingen gelaakthebben en dat zelfs de minister van openbarewerken, wanneer bij het woord nam om een derafgevaardigen te beschuldigen, er bijvoegde datde rcpubliekeinen, de hoerenCastelarenFigueras,veel moeite hadden gedaan om de volksnienigteaan te manen zich te verwijderen.De vergadering heeft zich echter door diebetoogingen niet laten afschrikken, en het amandementder minderheid, dat de afschaffing derloting vroeg, is verworpen geworden.Eene betooging van een gansch ander karakter,doch voorzeker ook betreurensw aardig, alhoewelde rust niet gestoort werd, greep Zondag te Barcelonaplaats. Haar doel was te protesteeren tegende handelsvrijheid en de driften der catalaanschcwerklieden aan te hitsen, door hen over hunneware belangen te bedriegen, met het inzicht omSpanje tot het beschermend stelsel terug te brengen.Die betooging zal ongetwijfeld maar te veelbijval gehad hebben, want de catalaansche werkliedenhebben nog niet het minste begrip deigrondbeginseleneener wijze staatshuishoudkundeen hunne meesters evenmin. De heer Madoz, oudprogressistsche minister, is aan bet hoofd dierbeweging.MACHTIGE BUREN ~ L4STIGE VRIENDEN.Bij gebrek aan ander nieuws van belang is't Franco Belgisch geschil troef geworden in deherbergen en in de dagbladen.De groote gazetten hebben er al reeds een tijdlang over gebabbeld (want meer dan babbelen is't toch niet) en de kleinere blaadjes babbelen degrooten achterna. — Dat 's natuurlijk: de kleinenzijn de apen der grooteu, en, als de eene koeibricscht heft de andere haren staart op, zegt hetspreekwoord.Is 't dan niet eenvoudig dat wij ook een woordjeover 't Franco-Belgiscb geschil op 't papierzetten ?...Toen ons parlement voor eenige weken de wetop de internationale spoorwegen stemde, dachtieder en minister Frèrc de eerste, dat het ding alsop wieltjes zou afgeloopen zijn ; dat niemand erzich tegen verzetten kon, noch er bezwaar zoutegen ingebracht hebben.Maar het tegendeel gebeurde.De fransche staatkunde bleef niet onverschilligbij de stemming der wet.Het was in eens en onvoorzien opgekomen ontwerp,en 't vuur dat ons gouvernement er achterzette om 't zelve zonder verwijl door te drijven,maakte de groote heeren uit de Tuileries ergwanend(ombrageux.)De fransche staatkunde dacht, ten rechte oftenonrechte, dat zij in deze zaak door den geheimeninvloed van Pruisen overvleugeld was. En ditwas voldoende om aanleiding te geven tot eenediplomatische schermutseling tusschen de franscheen belgische gouvernementen.Men vreesde eerst dat het geschil zou uitgeloopenzijn op eene verkoeling tusschen Parijs enBrussel, waardoor België in een dreigenden enourustwekkenden toestand kon geraken.Maar dit onweder schijnt van den Hemel weggedrevente zijn.Onze staatkunde is er in gelukt door toegevende aanmatigingen van Frankrijk te bevredigen enalle ergwaan voor 't oogenblik te doen ophouden.Zoo ver staan de zaken thans. — En 't is ookwel het best, want bet kan voor België niet wenschelijkwezen in slechte betrekkingen te staanmet een zoo gevaarlijken buurman als keizerNapoleon.Wij hebben dus toegegeven ten behoeve derrust, of, zooals 't spreekwoord zegt : wij hebbenden duivel eene kaars ontstoken.Nu zal men vragen : — Had Frankrijk 't rechtwel zich te bemoeien met onze inwendige zaken,en in onze huiskeuken te dringen ?Ja en neen. — De spoorwegkwestie had vaneóne zijde een internationaal karakter, en onderdat op/icht had Frankrijk er zeker belang bij.Belang is wel altijd geen recht. Maar wat wilmen er aan doen ? De willekeur der machtigen isde wet voor de zwakken. Zoo was 't voorheen, enzoo is 't nog, en zoo zal 't blijven.Op 't gebied van recht zouden wij Frankrijk welhebben kunnen bewijzen dat zijne aanmatigingenniet den minsten grond hadden.Maar wat betcekent het recht der kleinen ? —Niets. Het moet onderdoen voor de gebiedendemacht der grooten.Recht!.... Er bestaat geen recht voor de kleinerestaten.Zoo is 't met personen en ooU met gouvernementen.En daarom zegt men gewoonlijk : Machtigegeburen zijn lastige vrienden.Hebben wij onze druKpersvrijheid niet moetenkortwieken en schenden om Frankrijk te believen?— Wat recht had keizer Napoleon dan toch oinons tot dergelijke zelfmoord te dwingen ?Hebben wij de wet op de vreemdelingen nietmoeten maken op verwek der Tuileries ? — Metwelk recht dwong Frankrijk ons deze wet af ?Hebben wij Charras en Prim en meer anderevluchtelingen niet moeten uit het land drijven enover de grenzen jagen ? — Met welk recht eischteFrankrijk van ons deze schending der gewaarborgdegastvrijheid ?Men ziet bet wel, 't blijft nog immer eenewaarheid wat Boilcau schreef:Ï Vn s'ü vous plail des grand, esl un ordre pournous. »Ziedaar het voorbeeld van klein te wezen.Het is waarachtig om medelijden te hebbenmet degenen die zoo hoog loopen met Relgie'sonafhankelijkheid.The old Pam (lord Palmerston) was niet alleentoen hij zei: « The worst act I have ever committed,is the bdgian revolution. »Maar 't is mi eenmaal zoo : De pap is gestort,en wat ons nog overblijft is de zaken te nemenzoo als ze zijn, en trachten de rust te behouden.En daarom mogen wij het een gelukkigen uitslagnoemen dat ons gouvernement er in gelukt isdoor toegevingen de zaak in dor minne metFrankrijk te kunnen schikken.Laat ons nu de kwestie langs eenen anderenkant beschouwen.Tot in hoe ver is 't vermoedelijk dat de pruisischepolitiek, bij de stemming der wet op defranco-belgische spoorwegen, de hand in 't spelgehad heeft ?Wij houden het voor stellig dat de invloed vanPruisen niet vreemd aan de kwestie was.Lag dat niet zichtbaar op den bodem der wet,dan toch mocht Frankrijk, en dezen keer metgegrond recht, de achterdocht voeden dat onsgouvernement min of meer onder de drukkingvan Pruiseiis invloed gehandeld zou hebben.EERSTE SCHRIFTELIJKE VERZAMELINGVASDE COSTUDIEN,BETREKKELIJK HET LAND VAN WAAS.(I"VERVOLG.)Maar, zooals wij het in den aanvang dezeristorische nota vooruit hebben gezet, bepaalt defschiedenis der wetgeving hare begecsteringen«voorlichtingen niet bij het eenvoudig onderwijsIn stellige, stoffelijke en tijdrekenkundigegethiedenis; bare zending is uitgebreider, verhe-""" fner, maatschaplijker.Zij ontsluiert ons de tijdvakken van ondeugden,«debederf en zedeloosheid der vergane geslach-'n, even als zij die hunner edelmoedige strevintn,hunner edele inboezemingen en hunnermgden voor onze oogen ontrolt.Ten einde ons gedacht bevattelijker te makena kracht van waarheid bij te zetten, veroorloveien ons hier te herhalen wat wij in 't jaar 1848threven. (i) « De derde (lak der geschiedenis) envoorzeker een der gewichtigste, ontmoet menni de studie der geschiedenis van het Recht.Be wetgeving is de nauwkeurigste uitdrukkingvan den maatschaplijken toestand eener natie ;


Men heeft wel getracht te bewijzen dal Belgiëbij de stemming der «el niets beoogde dan zijnestoffelijke economische belangen. Doch achterdat bewijs lag toch altijd, in de oogen der Franschestaatkunde, het voordeel dat Pruisen gelatenwerd, dewijl de wet in hare oppervlakkigebeteek'enis al het karakter heell van een niaat regelonder krijgskundig of statagiek opzicht ten nadeclevan Frankrijk genomen.En daarin ligt de bezondere reden dal Frankrijkniet onverschillig blijven kon voor de wet, en uilhoofde van strategische beweegreden zeggenmoest : Non omnibus dormio, dat beteekent : ikkan er mijn kop niet rustig bij neerleggen.Dees artikel zal ons aanleiding geven om laterwat dieper door te tasten in de politiek over denongelukkige» toestand der kleine landjes, metbetrekking tot de toekomst van België en Holland,zoo zeer bedreigd als gewaarborgd door derivaliteit van Frankrijk en Pruisen.J. VAX RYSWVCK.VI.AAMSCHE KUNSTBELANGEX.Men leest in een brusselsch blad : VerledenZondag heeft er eene tweede vergadering vanVlamingen uit de hoofdstad, onder hel voorzitterschapdes heeren D. Delcroix, bureeloverste inliet ministerie van binnenlansche zaken, in dePhilharmonic plaats gegrepen. Deze verecnigingwas onder alle opzichten zeer belangrijk, zooweldoor de personen die er aanwezig waren, als doorde zaak die er besproken werd. Het gold vooralhet wederoprichten in Brussel van eenen vlaainschenschouwburg, die zijn volledig repertoriumdat is te zeggen de opvoering van tooneel-, lust-,blij-en zangspelen zou laten verwezenlijken.De bepleilingen zijn zeer belangrijk geweest :daar namen deel aan de heeren Conscience, Delcroix,Dodd, de Baron Geelhand, Hiel, Van denHove, de Keyzer-Rinsfeld, Thys, Wuyts, enmenige anderen wier naam ons ontsnapt. Er isbesloten geworden :1° Zich tot het stadsbestuur te wenden om eeneschouwburgzaal of wel de huurwaarde eenerschouwburgzaal als toelage Ie bekomen.2° Aan de staats- en provinciale besturen toelagente vragen om een vlaamsch looneel te houdenleven.5° Zich tot al de Vlamingen te wenden om hetstichten van een vlaamsch tooneel in de hoofdstadmogelijk te maken. Geene moeite zal daarvoorgespaard worden : omzendbrieven, petitien, oproepentot het hart en den geest van ons volk gerichtzullen te dien einde worden vervaardigd.Inderdaad het vlaamsch tooneel in Brussel iseene nationale levenskweslie, en al wie het hartop de rechte plaats heeft, en al wie nog liefdeover heeft voor zijnen stam en landgenooten, enal wie de nationale kunst en eer bemint zal hetcomiteit, zal de Vlamingen in Brussel bijspringenom hun gedacht te doen gelukken. Onze eonfratersin de drukpers, zullen, hopen wij, ons nietalleen laten in de verdediging eener zoo schooncen edele zaak. — Ook de Vlamigen en vooral hetcomiteit voor het heropric'iten eens vl.iamsc.henschouwburgs hebben breed gehandeld in hunneaanvraag aan het stadsbestuur ; op voorstel desheeren baron Geelhand vragen zij dat in de Muntschouwburghet lastkohier uitgevoerd worde voorde belgische tooneelschrijvers die in de franschetaal hunne tooncelgewrochten voortbrengen.Oproepen en verzoekschriften zal men te dieneinde onder de brussclsche bevolking verspreiden... en wij mogen van nu af aan verzekeren, datde beweging daardoor voortgebracht groot zijnzal. Wij twijfelen hoegenaamd aan den goedenuitslag niet, indien al de vlaamsche maatschappijender hoofdstad, indien alle Vlamingen dieeonigen invloed bezitten, samenwerken om hetplan van het comiteit te doen gelukken. — In dievereeniging sprak men nog over het stichten eenermaatschappij, die zou ten doel hebben het bevorderender nederlandsche letterkunde en kunst.Pieeds is de zetel of het lokaal der maatschappijgekozen. Een der prachtigste en grootste zalen derSint-Huibre.hts gaanderij (GalerieSt. Hubert) zaldaarvoor dienen. Men ziet het dat de Vlamingenin de hoofdstad niet slapen. Welaan, dat men inde provincie hun voorbeeld volge, want het ismeer dan tijd dat de Vlamingen, alware het maaralleen uit zelfbehoud, toonen wat zij zijn en watzij worden willen is Europa nu vooral dat er eendreigend onweer over België hangt.NATIONALE MILITIE.Volgens de wet op de militie van 13 April 18G8,wordt het contingent bepaald op 12000 manscluppeii; helzehe wordt verdeeld in een werkelijkcontingent en in een contingent van reserve.De miliciens, plaatsvervangers of nummerverwisselaars,behoorende tot het werkelijk contingenten die ten minste 24 maanden onder dewapens zullen doorgebracht hebben, kunnen alleeneen onbepaald verlof verkrijgen, onder voorbehoudvan gedurende drie jaren, voor dentermijn v.in eene maand, te kunnen terug geroepenworden.De miliciens, plaatsvervangers of nummerverwisselaars,behoorende tot hel contingent vanreserve, worden 'slechts voor 4 maanden in dienstgeroepen gedurende het eerste jaar en vervolgensv.ior eene maand gedurende elk der drij achtervolgendejaren.Het getal manschappen door de stad Lokerente leveren beloopt tot 57 voor het werkelijk contingenten tot 5 voor het contingent van reserve.STADS VOLKSBIBUOTHEEK.Lit hoofde van den feestdag van Paschen, zalde Stedelijke Volksboekerij des Maandags, ter gewoneuiir, tot het bekomen en inbrengen vanboekwerken, open zijn.B00MSN0EI.De eerstkomende les heeft plaats den 18 April.Zij zal, ten 5 ure 't. namiddags, in den hof vanden heer Crujt, Stalienkvvartier, gegeven worden.Donderdag avond, tusschen 10 en 11 ure, is erbrand ontstaan in de stalling van de weezenTherie, wijk Heijende. De stalling is vernield enwas tegen brandgevaar verzekerd.Als men de beruchte wet der Saksers van Karel nietiging en uitroeiing van dat heldhaftige volk,den Groote leest, welke ons dat trotsch en dapper wiens m oed en dapperheid eene aanhoudende envolk voorstelt als afgodisch, bloeddorstig en menschenetend,moet men hetzelve dan beoordeelen de veiligheid der aanbelangendste grenzen vangeduchl e bedreiging waren tegen de waarborg enen veroordeelen als gedompeld en kruipend in de zijn uitgestrekt keizerrijk.onmenschelijkste zedeloosheid en verlangens ? En Ons Lilus Saxonicum bewijst die waarheidmoet men een standbeeld oprechten aan dien zonne'slaar.Vorst, die, om hetzelve tot het Christendom te Met. behulp dier zelfde opsporingen, en derbekeeren en den fakkel der beschaving er op te lessen, welke de geschiedenis van 't Recht onsdoen schijnen, nog onmensehelijker wetten uitgaf geciï, moet de historieschrijver het oordeel vestigen,welk hij geroepen is uit te brengen over diedan degene wat hij beschouwde als barbaarsohheiden misdaad bij het volk, waarop hij die toepaste? Die wetgeving is slechts eene opvolgende Germanen volgehouden tegen het onoverwinbareroer.ivolle worstelingen, door onze voorvaders dereeks van doodsvonnissen, zelfs voor weigering Ro me. De Romeinen zetteden geenszins den voetvan zich te laten doopen, voor verzuim der verplichtingen,op de vastendagen in acht te nemen, knnsten daarin te planten, om ons dijn voortgangop onzen grond om de kennissen, letteren enen om op de verboden dagen vleesch Ie hebben Oil die beschaving te brengen, onder welker gewichtzij zelven later bezweken : hunne eenigstegeëten !Neen ! Neen ! De geschiedschrijver moet voor ('irijfveer was de verovering, de onderjukking vandat volk zoo gematigd en welwillend zijn als de ons voorgeslacht, en zij die dezen het schandmerkPaus van dat tijdstip het was, die aan Karel den fan barbaarschheid aanwrijven, begrijpen niet datGroote schreef « dal hij zijn doelwit beter bcreiU die voorgewende barbaarschheid veel edeler ens soudt hebben door zarhtmoedigheid en ocertui- verhevener, ja meer beschaafd was dan hunne» ging, dan door het qeweld der wapens. » groote Romeinsche beschaving ; want onze voorv.tderenworstelden en bezweken heldhaftig voorDat volk kende slechts het leven door zijnevoorvaders geleid, en gevoelde geen andere behoeftenen strevingen dan de onafhankelijkheid ! grond en der groote vrijheid, welke zij ons heb-de verdediging der onschendbaarheid van hunnenEn als de geschiedschrijver dat tijdvak dieper ben achtergelaten.doorgrondt, en zekeren hoek van het floers opheft,zal hij ontdekken dat de groote beweegreden pende, vragen wij, hoe men gewetensvol zichEn thans, over verscheiden? eeuwen heenstap-van Karel den Groote geenszins bestaat in de verspreidingvan het Christendom noch in den voortscheomwenteling, met dewelke voor ons dereden zal kunnen geven van die ontzaglijke frangangder beschaving, maar dat de ware oorzaak Geschiedenis van ons Recht een einde neemt,ervan gelegen is in eene trouwlooze staatkundige tenzij door de studie der wetgeving, welke dieeigeiibelangzucht, die voor oogmerk had de ver- geweldige maatschaplijLe schokking kenmerkt !Vele onzer ingezetenen bezitten oude maanden, gekruist ras, wegende 351 kilos ; detitels van de Oosterijksrhe algemeene schuld. Over-tweedeenkomstig de Oostem-ijksche wet van 20 Junipremie werd behaald door Marlens, van1868, moet die schuld i» gemaakt worden enzullen de oude titels tegen nieuwe obligation5 % uitgekeerd worden.Met houdt zich thans met die uitkeering onledigen wij manen oaze medeburgers aan die formaliteitniet te verwaarloozen.De heer Gilta, geometer van hel cadaster, zalde eigendoms veranderingen ten Stadhuize vanLokeren verrichten, Dinsdag en Woensdag aanstaande,30&51


it-Vhan-Iveer meer in aanzien gekomen ; zeiipijomvjgroote zorg tarwe, rogge, boekvteitr. 2.4i);Ifre lekkernijen gevoed, alleen om zeeel eieren te doen leggen voor den. Gaat maar eens op eene boeren-12 urewerpen,Ie sabelewonerihrikverbeangslotenei *&•van heianderen«1, verdevechitgaan'men.meisje^ganse];ull zien, hoe ze als lieve kinderen(orden ; den gebeelen dag door staat5 met haren voorschoot vol voeder te; kip ! hip ! en als ze 's avonds gaanrsoupeerd te hebben, wordt de stal-!ii geopend en zij krijgen de beste enials, met de bijzonderste rekommanopgaander zon, elk naar zijnen nester een ei te leggen. Nadat zij dil nudaan hebben, komt de pachteresse zeorf inzamelen, en zegt in haar zelven :W zooveel nickels, en 10 maken tochnook zooverregoliomen,dat de eierengciiafel niet meer koopbaar zijn omdatblartikel geworden zijn zooals water'patrijzen. Men begrijpt zeer goed, datteken o |;„ o^ ^Q] 3° • 1o CO »De inleg beslaande uil 5 fianks per peloton van6 ni'in, zal plaals hebben in eerst genoemde herbeig, bij Louis de Vuys>t, van 1 lol 2 uren 's na -middags — De bolling /al den zelfden dag eindigenin de Slerreslraal, bij Francois Van de Velde.Slad Lokcren.MAANDAG 29 MAART 1869, (2" Paaschdag.!LUISTERRIJKETOONEELVERTOOMG,ingetichl door den menscldievenden kring :ZONDER NAAM MET ZONDER HART,IN DE GROOTE ZAAL SER ACADEMIE;te geven door de Maatschappij :DE VEREENIGDE TAAL- EN KUNSTMINNAARS,onder kenspreuk :VOORUIT ! van Deinze.SAMENGESTELD UIT :Vaderhmdsch Drama met zang, in vier bedrijven,door Desl-mberg, muziek van K. Wiry.VOGELS VOOR DE KAT •Llijspel mei zang in één bedrijf, door 11. Michiels.Ingangprijs aan hel bui eel fr. 1-50Deui en en bureel open om 5 uren, om slipt lenG uien Ie beginnen.Ten dage der veilooning, van 11 lol 12 urevoormiddag, zullen er in de tooneelzual nummersvoor persoonlijke vooibehoudene plaatsen, voorheeren en damen inschrijvers, mits eenen bijlegvan 50 cenliemeu per plaats Ie bekomen zijn.ED. BC7LTÉ,TE LOKEREN, BEESTENMARKT, N* 19.Ilcefl de eer het publiek kenbaar Ie maken, datbij hem Ie bekomen zijn : alle soorten van Lakens,laalsle Nieuwigheden voor den zomer, franscheBroeken en Gèlels, aan zeer voordeelige prijzen.Hij beveelt zich in de gunsl van eenieder.THANS ONDER ZEIL,Om eeilang of binnen de veertien dagen,alhier loe Ie komen :EEN ZEER AANGELEGEN AANTAL€cljte !joüanï)6cl)e tegeltjesof zoogenaamjGeleijerdc Steentjes,voortkomende uil eene der best befaamde fabriekenen Ier bestemming van :J. P. BUSSENS, L'AINÉ,GROOTE KAAI, K' 1, LOKEREN.NOTA Eene mei krlijke d laling of verminderingin 'i> lands iiivoer-rechlen beslaande, ?oo zullenvoornoemde Tegeltjes in evenredigheid dezer daalingter magazijn afgeleverd wordenLokeren 26 Maart 1869CH. H. POPPÉ,lieefl de eer hei geëerd publiek kenbaar temaken,il;il hij zich als Mui^scliildei* geplaatst heeft, atliier,Lindesiraul, n* 45.Hij beveell zich in de gunst van eenieder.ÜÉVÜTNiraEGEERS,SCHRIJNWERKER EN DR A U ER,LL'IKSTRAAT, N» 83.Heeft de eer hel publiek kenbaar Ie maken, dathij zich recommandeer', voor hel kalanderen vanlijnwaad; zakgoed, drol, enz , aan 4o ceulimen perHJO ellen. Ook voor hel zagen van ornemcnlen,persit'n-p!an!,sken'J| enz , enz.DE SMET,BROEDERS,FABRIKANTEN, GROOTE KAAL IX° 13,TE LOKEREN.NIEUWE KEUS VAN ZOJlERSTOFFEN.duilseiielakens voor Trouw- en Rouwkleederen, zwartezijde en fluweele Gilels, fransche merinos en satijn,Orleans, zwarte zijde voor Vrouvvkleederen, baai,enz.Verkoop in 'l grool en in 'l klein.om onmiddellijk in hel gebruik Ie komen.Een geriefelijk WOONHUIS met ruime Zoldersen Magazijn, zeer voordeebg geslaan aan de GrooteMarkt, te Logeren, A, n° 1(5, dienstig voor ullebedrijf door zijne legging aan den boord der rivier.Voor de voorwaarden zich aan Ie bieden aan deneigenaar F.-L. BOELENS.~ -ti to « —8 S = ""—r-sS 'SsclBEE-3HaK99 j$H-jictCrnEREN*Ssn32ftft^^^rW)•—' ^^§- HV»a'Hn3«UIo5BP3ftsH1—swwH53OJAARMARKTTE SINAY,OPMaandag 26 April 1869.Hel College van Burgemeester en Schepenender gemeente Sinay, besluuromlrek Si. Nicolaas,provincie Oost Vlaanderen, biengl Ier openbarekennis dal de jaarlijksche markt van Vee, Paardenen Varkens, in die gemeente zal plaats hebben opMAANDAG 26 APRIL 18G9 ;Dat de volgende prijzen zullen uitgereikt worden:Aan den genen die te koop zal gesteld hebben :1° Hel schoonste en hoogst in waarde Labeurpaard,10 frank.2° liet schoonste en hoogst in waaide Labeurpaard,op een na, 8 frank.3° De schoonste en hoogst in waarde Kalfkoe,10fiank.4" De schoonste en hoogst in waarde Kalfkoe,op een na, 8 frank.5" Den vetsten en per kilog. hoogst in waardeOs, 10 frankG" Den vetsten en per kilog. hoogst in waardeOs, op een na, 8 frank.7" De vclste en per kilog. hoogst in waardeVaars, 10 frank.8° De velsle en per kilog. hoogst in waardeVaars, op een na, 8 frank.9' Aan den vreemden koopman die hel groolslegelal Vee Ier markt Ie koop zal gesteld hebben,8 frank.10° Aan den koopman van Sinay die hel groolslegetal Uoornvee Ier markt Ie koop zal gesteldhebben, o fr


1"Door woonslverandering.Openbare verkoopingvan eenGERIEFLIJK HUIS,teLOKEREN, LINDESTRAAT.De Notaris CRUYT, te Lokeren, zal openbaarverkoopen :Een schoon, bijna nieuw-gebouwd en gerieflijkHuis, met erf en ucbtergelegen groenselhof, geslaanen gelegen te Lokeren, aan de Lindeslraal, aldaargeleekend 11° 74, bekend ter kadaster seclie E,n" 1757 en 1758, groot in gronde 2 aren 40 cenliaren,palende oost den heer Joseph Savoy, zuid delieeren Allusie Muys-Tack en zoon, west den heerJozef van Bogaert en npord de slmat.Om door den kooper er van in het gebruik tetreden : van het voorste deel, acht dagen na detoewijzing en van de achterplaatsen, met i" Juniaanstaande.ZITDAGEN:lnslel 24 Maart ) ,

More magazines by this user
Similar magazines