Editie 1 - De Weimarse Staande Hond

weimaraners.nl

Editie 1 - De Weimarse Staande Hond

VFRFNT GTNG " 0[ W[JMA RS~ S TAANDE HOND" numme r IOpqel'ich t ?4 mCt' r op Ky n ol ogl sch Geb i cdin Neder l a n d - Tngeschreven i n het Vc r cniqings reqistervan de K. v . K. te Al kmaar ond e r nr V 6149?5 .- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -Bestuurï=f:-d(.--Vl,1 minq- voor 7ittcrTr aay 157, 3971 GG Driebergc•n-Rijscnburg tel. 03438-16376Mevr . C. C. Wehbc - v dB ri nk - s ccrcta r cssrKuikensweg 39 , 1944 EG öcver wij k tel . 0?) J0 - 410J9A. A. K. v•n Nes - prnni ngmrcste rOud I oosd r cchtscdij k 60 . ]?"31 Na Loosdrncht tr i . 0? 1 )8-)606R. J> . C. Dixnn - commissil r i s jacht/ akenKoni ngsp l eisterplaats Ap p 301, Provl ncia l ewng 4 7 Gorder eedetel . 01879 - 100?C. J . Jetten - bestuursl idCol'i s :erqwcg 38 , 6418 CW Hr Ver. \'I . S . H. te l onsdrechl .Nietsu i L deze uitqavc maq wo r den vrrvce l voud i gd en/nf oprnhaarqcm


?V


:JAAHI I JKSL ALGrNI.Nl l t DfNVr RCADl R l tJG 7~• AJ>H l l 198?tr Nolel-Posti l jon UTRJ:Clif-UUNN I K. 1\a nv,lnq l} . . H) uur .•••~•*** « ~ • •*•*•••••****• • ~ • **•~ •• •••~~·~ • ~~~•~ • x k •**•«« •xxx • •-•• •AGI NIMI. Opt>ninq.?. Nolul


9JMH UVIa71CHl ~UK J\I)VIIS CO!H!ISSIIIr· IÏjn in lotaal ovt•r hrt .!·•·••· 1981 7 nrst!'n a.HtqPmt·ld in drvc>r·m Vc)H Sldmboomc.ldnv r cht(J for~mul i4 T c·qt•l 1·n .lll'l,; 1,; i 11


Hll6 111 1 l '::182CLU:li1A I Cll op dc• GAHI I 1\11! 1111 h


IJ3ij Uw inschr·ijv.inq onl.vi!rHJl U één tOC


I.'l\lüJl,li i S I Iil Vif!SL,\CI N I)I!J!II\t\G 17 o!.;tohc•r· 191;1'"'"''"'


lJS i,. Ro lJi n or I lH' Thl'('(' Tu rni JlS ! 2 j.J.JI'. I ('11 qoeu hoofd . AJ II d r· Olld r· l'­k


14Uitslagen jachtbonden proeven 1980Carmen Of The Grey GhostJ.JurgenDiplomas:-65Attaque Van The Four AngelsA.Van NesCarissima Of The PrincesOf Wei.mar;G.JettenC-44 ~-64xEngsoon Guan HoeR.DixonBartock Vom Rei.nhardswaldM.ZchetSilver Peatgbost ThierryR.DixonSilver Peatghost TessaJ.TolC- 45xC-43x- -xSilver Peatghost TirzaC.LoppersumPurdey Van Orankahoo DrenthMw.M . JeremiasseX- -XC-41Bjorn Van De OnnedijkA.Van.NesLasso Von FuldatalA.JettenC-44x


I~Het ApporterenDe jachthond moet het werk na bet schot bebeersen,zeker de cantinetalstaande bonden en de retrievers.Hij moet ku1nnen apporteren van uJ.twater,over water,uit dichte dekldng,verlore:n apport op het wondspoor. Voor bet ene apport hoeft de bond alleen zijn ogen te gebruikenvoor ander apport zijn herrinerings vermoge:n en voor een verlorenapport zijn reukvermogen, voor weer een ande:r apport moet hij dirigeerbaar zijn . ln hoge mate geld voor bet apporteren dat de hond africhtbaar moet zijn,zo niet dan is dit onderdeel. van de africhting verlorentijd.De eerste stap tot het leren apporteren ,is het lerenValSt houden en bet moeten vast houden.Dit l.egt de basis voor eenbetrouwbate ápporteur.Verder moet de hond d.e wil hebben om hetgeapporteerde bij de voorjager te brengen e·n bet te willen afgeven.JSij bet leren van het apporteren worden vel.e fouten gemaakt.De meest voorkoaende is om een voorwerp dat. geapporteerd moet wordenweg te gooien, de hond rent achter bet voor•rerp aan en gooit het- voor de voeten van de baas neer,niet om het. af te geven maar met deverwachting dat bet voorwerp wederom weggeg;ooid wordt.Dit beeftniets met apporteren te maken,.het gaat er hlier om dat de hond hetprettig vind om achter het voorwerp aan te hollen,wat niets metapporteren of de. wil om het te brengen te 111aken heeft.Een apport op dejuiste 1iijzeSilver PeatgbostThierry


16Een pup leren we spelenderwijs apporteren,hoewel veel africhtersdaar nop,al wat bezwaar tegen hebben.Hun ar gument is dat een betrouwbaar apporteur nooit spelender wijs geleerd mag worden te apporterenZe vergeten dat dit niet opgaat voor de puppy training we willenmet deze training de pup alleen ervaringen laten beleven en stellengeen eisen aan de uitvoering van de opdrachten,wel willen we dateen bevel uitgevoerd wordt.Naargelang de pup ouder wordt stellenwe hogere eisen aan hem en leggen de nadruk steeds meer op hetmoeten apporteren.Voor de oudere hond hebben ze golijk.Zonder eendwang zal het apport nooit betrouwbaar worden en nooit perfektuitgevoerd worden.Het begrip "vaat" is de basis voor het appolli'terenBij een pup zijn we voorzichtig vooral als hij aan het wisselen ishij moet plezier in het werk blijven houden.Voor het leren vasthouden gebruiken we een apporteer blok of zoals de retriever menseneen dummy.De hond laten we bij ons zitten en houden de hals bandvast,met de andere hand maken we de bovenlippen vrij en drukken metduim en wijsvinger achter de hoektanden de vang open.Met de anderehand die de halsband vast hield brengen we de dummy inde va~g engeven het bevel "vast".We ondersteunen nu met de hand de d=y en dde onder kaak,met de andere hand houden we de vang dicht,zodat dedummy niet de eerste de beste keer al losgelaten wordt,prijs enkalmeer de hond.Laat de dummy niet te lang in d~ vang,geef hetkommando "los"en trek de dummy voorzichtig uit de vang.in diteerste stadium zullen we de grootste moeite bebben,we moeten vee~geduld opbre~gen,de oefening moet kort gehouden·worden,ook moeteewe ons geen slordig heden veroorloven.De hond mag nooit met dedummy spelen of er op kauwen.Hij moet altijd op bevel apporterenen niet alleen als hij er zin in heeft.De meeste honden zullenzich tegen de handelingen die voor het vast houdenmet hun verrichtworden verzetten.of dit verzet nu uit onwil of angst opgewekt wordtdaardoor wordt het verdere verloop van het leren t~pporteren bepaaltStap voor stap moeten we de angstige hond aan de handeling wennen.~reden we hardt op dan klapt de hond dicht en is een lange periodevar. herniew zijn vertrouwen wekken nodig.eerst moeten we vaststellen waardoor de hond angst of zijn onwilopeewekt wordt,is het de aanblik van de dummy? of is het de handwaarmee we de vang aanpakken,is het onze hele houding waarmee wede hond benaderen,of is het de intonatie van onze stem waarmee webevelen.Stuk voor stuk zullen we de hond aan alle onderdelen vanàe handeling die we verrichten moeten wennen


17Smeer desnoods een lekker geurtje aan de dum1ny, pens b.v. Voor iederebond zullen uit moeten maken wat de beste m~~ier is. Bij de botteweigeraar gaan we heel anders te werk, in de geest van zijn karakter,ook bot. We laten zien wat nog onaangenamer :ls. En daar zijn middelenbij die zich niet laten omschrijven.Zijn we zover dat de bond de dummy zonder on·ze hulp vasthoudt, dan isde volgende stap de hond met de dummy in de ·vang te laten volgen.We laten hem zitten, geven het bevel "vast" oen laten hem volgen aande lijn. Zorg er voor dat hij de dummy niet .laat vallen, na het volgengeven we het bevel"zit", we wachten een ogen'blik en geven het bevel"los" we pakken de dummy aan voor dat we het bevel los gegeven hebben,om te voorkomen dat de dummy voor ons op de grond of in onze handenvalt. Later op jacht moet de hond ook wachten met afgeven tot we hetWild vast hebben met onze hand, een gewiekte patrijs kan nog een heeleind komen, wat weer een verloren apport geeft wat had kunnen voorkomenworden. We slaan met deze oefening verschillende vliegen ineen klap, met het volgen leren we de hond met een voorwerp in de vangte lopen, met het zitten aan het eind van de rit leren we hem zittendaf te geven. Laat de hond niet los, dan blazen we hem in de neus ofin he~ oor, Doordeze onverwachte bandeling zal hij los laten. Nu moetde hond· de dummy uit onze hand nemen op het bevel "vast", we presenterende dummy nu ook steeds lager bij de grond, zodat uiteindelijkbij de dummy van de ~rond moet pakken. Laat echter geen slordighedentoe, alles moet onder de grootst mogelijke kontrole verlopen. Webrengen de dummy enkele asters van ons vanda.an en geven de hond hetbevel "apport". Wacht hij dat niet af, dan beletten we dit door hemaan de aanlegpen te zetten. Veroorloofd bij zich geen vrijheden, danlaten we de lange lij n achterwegen. Ook laten we de dummy nu eens uitstruikgewas apporteren, zodat hij zich in de dekking moet begeven ende dummy met gebruik making van zijn neus mo•et vinden, maak het echterniet te moeilijk. ~lijft hij te lang weg ga dan kijken wat er aan dehand is en ondersteun hem om de dulllll!y te vin1den. Al spoedig kunnenwe nu de dwt.my over grotere afstanden weg br-engen. De hond zal nu ookmeer plezier in het apporteren gaan krijgen, de slimme onder bun zienwe dan ook gebruik maken van ons loopspoor com de dulllll!y te vinden.


I 'i:-!et te water /\"aan.Niets is ~emakkelijker dan de j onge hond, die het begin van apporterenkent , aan het water te wennen . De beste omstandigheden zijn erals het weer en de temperatuur van het water gunstig zijn. We kiezenhiervoor een plas of sloot uit met glooi ende oevers, zodat hi jdirekt vanaf de kant niet hoeft te zemmen , de dummy leggen we aan dekant van het water, zodat hij alleen zijn bek nat b~hoeft te maken omde dummy te pakken. De volgende stap is ; om de dummy zover van dekant af te ley,gen, dat hij alleen met de voorpoten in het water moet,om de dummy te apporteren. Zo gaan we stap voor stap verder van dekant, zodat hij deze uiteindelijk zwemmend moet bereiken. Als de hondniet verder het water ingpat dan het punt dat hij moet gaan zwe~men,dan moeten we hem ondersteunen, door hem een duwtje te geven. Ook kanhet veel ondersteuning geven om zelf het water in te gaan en de hondmee te nemen. Probeer te voorkomen dat de hond angstgevende ervaringenopdoet, dit kan blijvende watervrees geven. Ook kan men de honddie de dummy nu vlot en volgens de regelen der kunst uit het waterapporteerd, het op9ort over water leren, door eerst de dummy aan deoverkant te gooien, de hond naast de voorjager l aten zitten, dan hetbevel "over" aan de voerkant de ihond down blazen en daarna het bevel"apport". Gaat de hond niet over dan dr.,aien we aan de achterkantvan het water de aanlegpen in de grond, halen de lange lijn door hetoo~ en werpen nadat we de uiteinde van de lijn aan elkaar geknoopthebben naar de kant vanwaar we de hond gaan inzetten. De lijn makenwe aan de halsband van de hond vast zodat het niet kan schuiven,nu kunnen we de hond overtrekken. Honden die te enthousiast het waterinduiken, re~~en we af, omdat zij een groot risico lopen verwond teraken aan de rommel die zich onder water kan be vinden.Apporteren van dood wild,voorbereidende oefeningen.Veel honde n zullen op de voorbesproken manier getraind zij n zonderve ~l moeite ddod wild apporteren.Honden waarbij dat niet het geval ismoeten aan wild gewend worden.Door op de d~my een klein stukje huidvan h~os of konijn te plakken, als het haar wild schuwheid betreft~I s het veer wild achuwhei d ,dan moeten er op de dummy een paar verenaanP,ebracht worden.We beginnen niet met huiden of veren van wil dwaarvan bekend is dat honden deze in het algemeen minder graag apportere n , ~oals katten, bunzing,kraai of taling,snip enz •• Ook bij deze oefeninggeld weer,dat de hond niet met de dummy mag spelen en er op kauwenof er aan vreten.Op de dummys brengen we nu steeds meer veren en huid


19Verloren apport over water;Helle Fleur van ~ragershorst.eig;~.MantenDe volgende stap oa de hond aan haarwild te wennen dat wil zeggen aanhet gevoel van een doodllchaaa in de vang.J:!j_ermee oefenen we hetoppakken en vasthouden van een slap lichaam .. De z.g. hazenbalg die bestaatuit een hazevel met daarin een opblaanbare zak,waardoor wedoor meer ot aioder lucht in te brengen een steverige of slapper lichaamkunnen imiteren.Daarna kunnen we op de balg een verse huid doende hond wend op deze manier aan geur en smallk van wild.Van veerwildgebruiken we allen de vleugels.Hij iedere stap die we verder gaanmoeten we bij sommige honden geheel opnieuw beginnen,met het vasthoudenen opnemen van de bodem enz.Na deze stap gaan we met doodwild werken,oolt hier moeten we misschienvan voor af aBn beginnen.We gaan de hond oolt sprongen over hindernissenmet wild in de vang leren maken en dat doen we hetzelfde als bijde hoogte en breedte sprongen leren.Voor bepaalde wilè soorten zullenwe en dat kan heel individueel zijn de hond weer van voren at aanmoeten pakken,zoals bij het apporteren van de vos.Bij een goed uitgevoerd apport gaat de hond in rechte lijn 11aar het wild,pakt het ineen keer op en brengt het rechtstreeks via de korsste weg naar zijnvoorjager.Gaat zonder bevel voor hem zitten en stelt het wild medopgeheven kop aan hem ter hand.De hond draagt het wild 1n evenwichtaet een greep die niet te los ot te vast is .. Hij laat het wild pas losals de voorjager het bevel los geeft en het wild met zijn hand vastheeft. H.Van Gogh Foto.s G.Hagen


,'()llllfOIHISHtll:~cS SL•CCISSIN IN H~T i3UITENLJ\ND IN 191!1.... . -~·····*~•·1·~~4~~~~· ~ ···~··~~~~··•**••~···~···IIMll·ll i nqeschrcv


?1FSS~N 13 dece~bcr 1981AanLal ingeschreven Wclm arancr s 4Keurmeester A. Prin / von Ratibor u . CorveylU aUND ~ SS I ECCH Sir Qulncy of the Thr·ee Turnipseig. C. H. vd Voo r n - Grensl U UUNDLSSLEGrRJNft Lady Pallas of th~e i g . M. deR,Hf?U Cilly vom r orste i g . Nej . L. vd floschThree TurnipsDit is wat aan mi j bekend is .C. H. vdVoo r n- Crens/o.als U Li et hebben vele van on7e Neder landse honden v


7?I,UtJOGO~Ii)i\ vl'r


7JVERENIGING "0[ WU~IARS~ S T AAND~ !iONO"1 NSCHRl :JF l ORMU l TIR CIUm1ATCH 16 M ~ I 19€17 l[ ESBl[Ki---..:: _ _ - ~ - ':. _ ;;";..~ = ;;.;==- ~-::: = -=- ----- - -- -- -~ 4 ~-!- - ---- -- - -.s . v . p . Invu l len met b l okletter of schrijfmdchincNAAN VD IIONOR!:.U/T!:.EFN.II.S.fl.G[llOORTFDATUNH)KK LRVAD~RHOFDHl~TG~ NAARADR[SWOONPLAATSPOSTC{)D[Wi--1./GFFN LJ DUUAAGD:JA/N([TNC!:.SCHR~VlN WORDT IN : ( 7i e toPlichting )KI AS I PUPPY KI ASKLAS ?:11uco KLASKLAS 3OPFN KlASKLAS 4KAI~P I OfNS KI ASKLAS )V~ H flANI· N KLASNlll HUil OAN éé-N HOND Pi-ll TNSCH ill:JI HHl~1UL1LilOI'GLVLN 'iHT f Oill-llJl l lll /.LNOlN NAAH : ~~~VR . C. C . VHdBI· -VD llHINKKUlil (;cRD.7. 0. 7 .


?4I. Onrtt•r

More magazines by this user
Similar magazines