LED-verlichting voor slimme gebouwen - THORN Lighting

thornlighting.com
  • No tags were found...

LED-verlichting voor slimme gebouwen - THORN Lighting

LED-verlichtingvoor slimme gebouwen


LED-verlichtingvoor slimme gebouwenIn ieder onderzoek naar het design van slimme gebouwen staat deverlichting, en LEDs in het bijzonder, voorop. Dit komt doordat hetgrootste deel van de operationele kosten van een gebouw bepaaldworden door de elektriciteit die voor verlichting nodig is.LED-verlichting beperkt niet alleen de energievraag tijdens hetpiekverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide, maar het biedt ookeen verbeterde optische prestatie, meer flexibiliteit en meer comfort.Al deze voordelen betekenen dat LEDs snel de technologie zijngeworden die de voorkeur geniet van mensen die zich bezighoudenmet de verlichting van intelligente, energiezuinige gebouwen.02 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Inhoud04 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


InleidingPrestaties. Efficiency. Comfort. 06ToepassingenEntree 1215 eenvoudige manieren om energie Receptie 14te besparen 08 Gang/trappen 16Bouwplaatsen 10 Verkeersruimten 18BHV-ruimte 20Toiletten 22Restaurant/kantine 24Keuken 26Conferentieruimte 28Vergaderruimte - klein 30Vergaderruimte - groot 32Kantoor - klein 34Kantoor - middelgroot 36Kantoor - open-plan 38Klaslokaal/trainingsruimte 40Collegezaal 42Magazijn/voorraadkamer 44Laadterrein 46Fietsenstalling 48Parkeerterrein 50Buitenterrein 52Paden 54Buitentrappen 56Utiliteitsruimten 58Nieuwe productenMenlo 3 Circular LED 62Elevation LED 64Specline LED 66Leopard LED 68Danube LED 70Loire LED 72Thames LED 74Club LED 76ImpactForce II LED 78CorrosionForce II LED 78AquaForce II LED 80Satin 82Band 2 86E/Fact LED 90Mica Slim LED 96Dyana LED 102LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 05


Prestaties. Efficiency. Comfort.LEDs zijn de essentie van een goed lichtplan:ze bieden prestaties, efficiency en comfortPrestatiesSuperieure optische controle entaakgebiedverlichtingEen van de grootste voordelen vanLEDs is dat het licht in een specifiekerichting kan worden gestuurd. Op dezemanier kan een armatuurrendement(LOR - light output ratio) van wel100 procent worden bereikt, aldus hettaakgebied goed verlichtend. Hoe andersis de lichtdistributie van gloeilampen,fluorescentielampen en ontladingslampen.Het licht hiervan wordt in alle richtingenverspreid, wat betekent dat grotedelen van het licht de armatuur nooitverlaten of verloren gaan. Het gevolghiervan is dat een LOR tussen slechts40 en 80 procent heel gewoon is.Door de superieure optische controlekunnen LEDs zo worden afgesteld dat hunlicht precies op de gewenste plaats valt.Door deze goede lichtdistributie zijn de uitte voeren werkzaamheden gemakkelijkerte zien, worden de helderheid enveiligheid verbeterd, waardoor erminder fouten worden gemaakt.Verbeterde kleurweergaveDe verbeterde kleurweergave draagtbij tot de uitzonderlijke prestatie vanLEDs. Veel LED-producten van Thorn,zoals de Prospector spots, hebbenuitmuntende indexwaarden voor dekleurweergave (Ra >90), waardoor zeideaal zijn voor toepassingen waarvooreen hoge kleurnauwkeurigheid nodigis: restaurants, winkels, supermarktenen musea. LEDs geven geen IR- of UVstralingaf, waardoor de verkleuring enverslechtering van gevoelige voorwerpenen koopwaar worden verminderd.CFL-downlightLOR 40-80 %CCT (K)PassendConventioneel-90 -90 -60 -60 -30 -30 0 0 30 30 60 60 90 90-90 -60 -30 0 30 60 90-90 -60 -30 0 30 60 90Conventionele coatingHoek (graden)LED-downlightAl het licht wordt verspreid in een gedefinieerdebundel en het reflectorontwerp dient daaromvaak alleen om het zicht op de lichtbron tebeperken. Een LOR van 100 % is mogelijk.Passende coating@ 25.000 uur 70 % lumen@ 0 uur 100 % lumen06 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


EfficiencyBetere energiebeheersingOngeveer 19 procent van alleenergieverbruik ter wereld wordtgebruikt voor verlichting. Het gebruikvan energiezuinige verlichting is daaromeen belangrijke stap op het gebiedvan energiebesparing en minderkoolstofuitstoot. Het gemak waarmeeelektronische LED-technologie kanworden gecombineerd met digitaledimmers en lichtregelingen zorgtbovendien voor een beter rendement eneen lager energieverbruik, doordat dejuiste hoeveelheid licht wordt geleverdwaar en wanneer dit nodig is. LEDsstaan bekend om hun hoge optischeprestatie en lage energieverbruik. Doorbijvoorbeeld oude Chalice downlightste vervangen door Chalice LED, kan hetenergieverbruik met 50 procent wordenverminderd terwijl de lichtkwaliteit gelijkblijft. Vervangen van een halogeendownlight door een Lightstream2 armatuur kan het energieverbruikmet 86 procent verminderen terwijlde lichtkwaliteit gelijk blijft.Totaalkosten over de volledige levensduur200.000,00150.000,00Lange levensduur en minder onderhoudEen goed thermisch ontwerp betekentdat veel LEDs een verwachte levensduurhebben van 50.000 uur* en voorbepaalde lampen in de juiste omgevingen met dimmers kan dit zelfs tot120.000 uur oplopen. Een langerelevensduur betekent minder onderhoud.De grotere beschikbaarheid vanvervangende LED-modules, zoalsbijvoorbeeld in de Chalice LED (Twistversies),houdt in dat het na afloop van denominale levensduur van de LED niet nodigis om de hele armatuur te vervangen. Hetonderhoud aan het verlichtingssysteemen het uitvoeren van upgrades is hierdooreenvoudig en tevens duurzamer.Compact profielEen ander groot voordeel van LEDs is datze klein zijn, waardoor de inbouwdieptevermindert en de plafonds lager kunnenzijn. Dit is van groot belang voor slimmegebouwen met meerdere verdiepingen,omdat hierdoor het materiaalverbruik inbelangrijke mate kan worden gereduceerd.Ook leidt dit tot meer innovatieve envindingrijkere productontwerpen.ComfortPassende verlichtingNieuwe fosfor-gebaseerde LED armaturenzoals Chalice en Base LED downlightsbieden zachter licht met minderschittering voor verbeterd comfort. MetLED-armaturen zoals D-CO LED enLightstream 2 kunt u uw omgeving latensprankelen en zo helemaal veranderen.Wij bieden de meeste LED-oplossingenaan in verschillende gecorreleerdekleurtemperaturen (CCT) wat uhelpt bij het creëren van de juisteatmosfeer: een lage CCT impliceertgezelligheid, een hoge CCT suggereertfysieke energie. LEDs kunnen ookdynamisch van kleur veranderen.KleurstabiliteitDeze is constant hoog. De Base LEDdownlightgeeft een warm wit lichtdoor een superieure techniek waarbijhet licht van gele en rode LEDs wordtgemengd, in plaats van blauwe LEDseen coating van gele fosfor te geven.Door een dergelijk actief kleurbeheerblijft de kleurechtheid gedurende delevensduur van het product behouden.FlikkervrijAl onze LED-producten worden geleverdmet elektronische drivers. Deze schakelenflikkering uit en verbeteren het comfortdoor irritatie en hoofdpijn te verminderen.Euro100.000,0050.000,000,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25JarenCFL-downlight 2x26 W TC-TEL magnetisch Chalice 190 LED 2.000 Twist Chalice 190 LED 2.000 HFVergelijking gebaseerd op 2x26 W CFL Chalice en 1x32 W Chalice LED, in een kantoor met 6 armaturen, die 11 uurper dag, 5 dagen per week, 52 weken per jaar branden. CFL Chalice met 57 W verbruikt 978 kWh/jr, de nieuweChalice LED verbruikt 549 kWh/jr, een besparing van 492 kWh/jr – het equivalent van 206 kg CO 2/jr.Wij maken het u eenvoudiger om energieefficiëntekwaliteitsverlichting te begrijpen,specificeren, installeren en onderhouden.DuurzaamheidDuurzaamheid is waar allesom draait: van het producerenvan volledig recyclebareproducten tot het berekenenvan de CO 2-impact van onzeproducten, minder verpakkingen minder vervoer, het gebruikvan gerecycled materiaal en hetvermijden van toxische stoffen.Optische controleEen belangrijke bijdrager aanenergiebesparing en efficiency,licht biedend waar en wanneerhet nodig is. Denkt u aan Orus,Clan en Menlo 3 .LichtregelingDit is één van onze specialiteiten,inclusief waterdichtefotocellen, bewegingsdetectie,daglichtregeling, dimmen enaan-/afwezigheid detectoren.Bijvoorbeeld Sensa en Telea.MigratieIdentificeren en verwijderen vaninefficiënte verlichting.LichtbronVervangen van ontladingslampendoor fluorescentielampen, enfluorescentielampen door LEDs,maar steeds de juiste lichtbronvoor de toepassing kiezen.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 07


15 eenvoudige manieren om uwverlichting energie-efficiënt te makenEnergie-efficiënte verlichting maakt deel uit van een veel grotergeheel. Een lichtinstallatie heeft als basisvereiste om voldoendelicht te leveren, zodat een bepaalde taak op efficiënte en veiligewijze kan worden uitgevoerd. De vereisten staan in normenzoals EN 12464 (verlichting van werkplaatsen), EN 13201(wegverlichting), EN 1838 (noodverlichting), enz. Niet alleenmoet de lichtinstallatie voor een goede verlichting van de taakzorgen, maar ook licht van voldoende kwaliteit, voor een prettigeen aangename omgeving. Het ideaal is om deze twee elementenop een zo energie-efficiënt mogelijke manier te combineren.Energie-efficiency bestaat uit complexe interacties en relatiesdie verband houden met technologie, fysieke omgeving,sociaal gedrag en werkvereisten. Energie-efficiency kangewoonlijk in vier grote groepen onderverdeeld worden:TechnologieLichtregelingLamprendementHoe efficiënt een lamp elektriciteitin licht omzet (lm/W)BallastclassificatieRegelt de stroomvoorziening naar delamp (Energy Efficiency Index of EEI)Aanwezigheid/afwezigheidAanwezigheid: de lichten gaanautomatisch aan en uit op basisvan beweging.Afwezigheid: de lichten gaanautomatisch uit en moeten metde hand ingeschakeld worden.DaglichtDe kunstmatige verlichtingreageert op het natuurlijke lichtLichtverdelingHet licht wordt geregeld enuitgezonden door een armatuur datoptieken gebruikt die het licht naarde juiste locatie richten en sturenConstante verlichtingssterkteZorgt voor het juiste verlichtingsniveautijdens de totale levensduurSysteemrendementDe combinatie van optischeen thermische controle in dearmatuur (armatuur lm/W)Taak/situatie-instellingDe gebruiker kan verschillendescènes kiezen en de verlichting aanverschillende taken aanpassenAutomatische uitschakelingAutomatische uitschakeling zorgtervoor dat tijdens onbezette urenalle lichten uitgeschakeld zijn08 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënToepassingOmgevingTaakverlichtingVerlichting van het taakgebiedmet de juiste hoeveelheid lichtReflectiefactorLicht wordt weerkaatst door alleoppervlakken in de ruimteVerlichtingszonesDe verlichting wordt in zonesonderverdeeld op basis vanbezettingspatronen of raamlocatiesVisible Smart MeteringResultaten van acties zijnsnel te zien in verminderd ofvermeerderd energiegebruikOnderhoudsschemaHet onderhoud moet wordenuitgevoerd met inachtneming vande ouderdom van het product,prestatie en omgevingVerspild lichtAlle verkeerd gericht lichtis verspild lichtGrafieken energie-efficiencyLENI is de Lighting Energy Numeric Indicator,berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkseverlichtingsenergie in kWh/m² jaar, waarbij rekeningwordt gehouden met de benodigde energie wanneerde verlichting wordt gebruikt en de besparingen diemogelijk zijn door het gebruik van lichtregelingen.Ook wordt er rekening gehouden met de benodigdeenergie door de regelingen wanneer de verlichting nietwordt gebruikt (de standby-belasting) en de benodigdeenergie om de noodverlichting operationeel te houden(accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden dieals maatstaven worden gebruikt voor verschillendetoepassingen. In de grafieken op de volgendepagina’s worden mogelijke oplossingen met dezemaatstafwaarden vergeleken.Het voorbeeld aan de rechterkant is een gedetailleerdeuitleg van de informatie die te vinden is in de grafiekenin deze handleiding.EntreeGrootte: 10 x 7 x 3 m Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichting: 200 luxGebruikte armatuur: Downlights met verlichting van de vluchtroute en het uitgangbordInstallatie: Chalice LEDLichtregeling: Constante verlichting met daglichtregeling en getimede aan/uit-regeling5 27Installatie: Chalice 2x18 W CFLLichtregeling: Inschakeling om 7.00, uitschakeling om 20.0023Installatie: EN15193Lichtregeling: Constante verlichting met automatische regelingen320 20 40 60 80 100LENI (kWh/m 2 /jr)Besparingen (kWh/m 2 /jr)%9Gegevens van standaardinstallatieBesparingen bovenop EN15193 doorhet gebruik van het meest rendabelekostenschema met LED-technologieen de meest geschikte regelingen voorde toepassingBesparingen bovenop EN15193 aande hand van de installatie met delaagste kapitaalkosten en minimaleregeling (een standaard basisschema)Het basisschema volgt altijd EN15193,klasse 1 (laagste energie-opname) inde meest geschikte toepassing en metgeschikte regelingenLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 09


BouwplaatsenEen gids voor de LED-producten van Thorn ende omgevingen waarvoor zij ontworpen zijn.In deze brochure worden enkele van demeer vindingrijke manieren beschrevenwaarop de vele Thorn LED-producten inkantoren, op scholen, in winkels, hotels,ziekenhuizen en andere energie-intensieveindustrieën kunnen worden gebruikt.In de brochure worden een aantal ruimtenaangehaald die gewoonlijk in een slimgebouw te vinden zijn, van entree totkeuken, zodat u ideeën op kunt doen overhet meest geschikte LED-lichtconcept.Maar het gaat niet alleen om het leverenvan producten aan u. Ruim voordat uonze producten in ontvangst neemt,moet u advies over het best mogelijkedesign inwinnen, zodat u weet welkeproducten het beste zijn voor u.Ter ondersteuning geven wij u onze15 manieren voor het besparen vanenergie. De informatie die in deze puntenwordt gegeven, maakt deel uit van hetdesignproces. Alleen door deze punten inoverweging te nemen, zult u tot de meestgeschikte LED-lichtoplossing komen.14171113129181624821731551046211923202210 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


16 1115 21EntreeCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDVoyager LED serieVoyager Sigma2ReceptieMenlo 3 Circular LEDPlanor LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Glacier II LEDProspector LEDTidon LEDVoyager LED serieVoyager Sigma3Gang/trappenLeopard LEDNovaline LEDDanube LEDLoire LEDThames LEDVoyager E bulkheadVoyager E uitgangbordCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsD-CO LED wandinbouwLightstream 24VerkeersruimtenQuattro LEDElevation LEDSpecline LEDClub LEDNovaline LEDDanube LEDLoire LEDThames LEDCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Voyager LED serie5BHV-ruimteElevation LEDBase LEDBase LED JuniorVoyager LED serieToilettenLeopard LEDLoire LEDThames LEDDanube LEDCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Voyager LED serie7Restaurant/kantineQuattro LEDElevation LEDCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Tidon LEDGlacier II LEDProspector LED8KeukenImpactForce II LEDCorrisonForce II LEDVoyager E bulkheadVoyager E uitgangbordCruz 160 LEDBase LED JuniorLightstream 29ConferentieruimteMenlo 3 Circular LEDQuattro LEDElevation LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Tidon LEDGlacier II LEDVoyager Sigma10Vergaderruimte - kleinMenlo 3 Circular LEDQuattro LEDElevation LEDSpecline LEDEqualine LEDPlanor LED + wandBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Tidon LEDGlacier II LEDProspector LEDVoyager LED serieVoyager SigmaVergaderruimte - grootMenlo 3 Circular LEDQuattro LEDElevation LEDSpecline LEDEqualine LEDPlanor LED + wandCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Prospector LEDGlacier II LEDVoyager LED serieVoyager Sigma12Kantoor - kleinMenlo 3 Circular LEDQuattro LEDElevation LEDSpecline LEDEqualine LEDPlanor LED + wandBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Tidon LEDGlacier II LEDProspector LEDVoyager LED serie13Kantoor - middelgrootMenlo 3 Circular LEDQuattro LEDElevation LEDSpecline LEDPlanor LED + wandEqualine LEDCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Prospector LEDGlacier II LEDVoyager LED serieVoyager Sigma14Kantoor - open-planMenlo 3 Circular LEDQuattro LEDElevation LEDSpecline LEDVoyager E uitgangbordEqualine LEDPlanor LED + wandCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream 2Prospector LEDVoyager LED serieVoyager SigmaKlaslokaalElevation LEDQuattro LEDEqualine LEDPlanor LED16CollegezaalMenlo 3 Circular LEDElevation LEDVoyager E uitgangbordCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDVoyager Sigma17Magazijn/voorraadkamerImpactForce II LEDCorrosionForce II LEDAquaForce II LEDVoyager E bulkheadVoyager E uitgangbord18LaadterreinImpactForce II LEDCorrosionForce II LEDAquaForce II LEDVoyager E bulkheadVoyager E uitgangbord19FietsenstallingLeopard LEDEscort LEDEyeKon LED20ParkeerterreinE/Fact LED (onder bomen)Mica Slim LEDDyana LEDChristian IV LEDAvenue D 2 LEDContrast LEDD-CO LED inbouw(onder bomen)Avenue F LEDPlurio LEDNella LEDOxaneBuitenterreinLeopard LEDEscort LEDDanube LEDLoire LEDSatinBand 2E/Fact LEDMica Slim LEDTeaLineLEDAvenue D 2 LEDEyeKon LEDCesar LEDContrast LEDQba LEDD-CO LED inbouwD-CO LED fl oodContrast Mini Pinspot LEDMiloBandAvenue F LEDPlurio LEDNella LEDAlumet Stage LEDAdeliePromenade LED22PadenEscort LEDE/Fact LEDMica Slim LEDDyana LEDChristian IV LEDTeaVia LEDJalon LEDAvenue D 2 LEDD-CO LED inbouwAvenue F LEDPlurio LEDNella LEDAlumet Stage LEDAdeliePromenade LED23BuitentrappenLeopard LEDE/Fact LEDMica Slim LEDVia LEDJalon LEDD-CO LED inbouw24UtiliteitsruimtenSpecline LEDQuattro LEDLeopard LEDImpactForce II LEDCorrosionForce II LEDAquaForce II LEDVoyager E bulkheadNIEUWBINNENKORTLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 11


1EntreeDe juiste sfeer creërenEntrees moeten uitnodigend en vriendelijk zijn en tegelijkertijdhoffelijkheid uitstralen. Personeel en bezoekers moeten aan de handvan duidelijke bewegwijzering makkelijk hun bestemming kunnenvinden. Ten slotte moet de entree het imago van het bedrijf naar vorenhalen. De verlichting speelt bij al deze activiteiten een belangrijke rol.Onze nieuwe LED downlights geven eigenaren de mogelijkheid telaten zien hoe zij met hun omgeving omspringen door efficiënteverlichting (tot 79 lm/W) met een aantrekkelijke kleurweergave (tot92 Ra) en uitstraling te plaatsen. Bovendien bieden zij een uitstekendelumen output gedurende een levensduur die vier keer langer is dandie van compactfluorescentielampen. In combinatie met dimming entoekomstgarantie - in de vorm van een vervangbare LED-module - zijnze snel de technologie voor slimme gebouwen geworden. Met hetscala aan optieken en accessoires kunnen de beschikbare downlightseries een uitmuntende verlichting van het taakgebied bewerkstellingenterwijl tegelijkertijd de gezichten van de bezoekers worden verlicht.In controleDaglicht - Zorg voor een gebalanceerde lichtovergang vanbuiten naar binnen en omgekeerd, want door een grotevariatie in lichtsterkte ontstaat tijdelijke blindheid.‘Scene Setting’ - Een mogelijkheid voor het creëren van een positieveeerste indruk door veranderende kleuren die worden afgestemdop de tijd van de dag of de sfeer die moet worden opgewekt.Automatische uitschakeling - Overweeg een automatischeuitschakeling wanneer het gebouw leeg is.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:Cruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBase LEDwww.thornlighting.nl/BASEVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLDVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/VSIG12 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe belangrijkste doelstellingen zijn bezoekers en werknemers deweg wijzen aan de hand van een duidelijk verlichte route en heneen overgangszone bieden van het buitenverlichtings- naar hetbinnenverlichtingsniveau. Zorg ervoor dat begrijpelijk is welketaken er in de ruimte worden uitgevoerd, zoals het begroeten vanmensen, navigatie, beveiliging, rolstoel toegang, etc. Voorkomscherpe contrasten die door verlichting worden veroorzaakt,omdat zij communicatie en gezichtsherkenning belemmeren.Leg waar mogelijk met aanvullende armaturen de nadruk opde bewegwijzering, die verschillende vormen kan aannemenzoals gekleurde lijnen, vloerpanelen of richtingborden.Er moet speciaal aandacht worden besteed aan gevaarlijkesituaties, zoals een verandering in het vloerniveau.Tevens aan vluchtroutes en noodverlichting.Efficiënt energieverbruikEntreeGrootte: 10 x 7 x 3 m Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichtingssterkte: 200 luxGebruikte armatuur: Downlights met verlichting van de vluchtroute en het uitgangbordInstallatie: Chalice LEDLichtregeling: Constante verlichting met daglichtregeling en automatische aan/uit-regeling5Installatie: Chalice 2x18 W CFLLichtregeling: Inschakeling om 7.00, uitschakeling om 20.0023Installatie: EN15193Lichtregeling: Constante verlichting met automatische regelingen279320 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 13


2ReceptieDe juiste sfeer creërenIn interieurdesign worden recepties vaak in de entree geplaatst enzij vormen een uitdaging bij uitstek. In deze gebieden moet vaak hetbedrijfsimago tot uitdrukking komen. Bovendien moeten ze een zakelijkeen kalme, of juist een opwindende en dramatische sfeer oproepen.Tegelijkertijd moet de bezoeker gemakkelijk met het receptiepersoneelkunnen communiceren. De opstelling van de armaturen moet geschiktzijn voor de ruimte. Onze kleine LED-armaturen, zoals de D-COLED-downlights en Base LED Junior, zijn onopvallend te installerenterwijl moderne Glacier II LED hanglampen en Tidon LED lampenideaal zijn voor boven de balie. Prospector LED-spotlights leverenUV-vrij, gericht licht van hoge kwaliteit zonder warmte-afgifte.In controle‘Scene setting’/taakverlichting - Houd de verlichting van de uit tevoeren taken en gebieden in gedachten om de impact te optimaliserenen tegelijkertijd de receptionist van goed licht te voorzien.Afwezigheid - Afwezigheidsdetectie kan geschikt zijn voorvergaderruimten binnen het receptiegebied.Daglicht - Als er sprake is van veel natuurlijk licht, overweeg dan eenkoppeling met daglicht.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWBINNENKORTPlanor LEDMenlo 3 Circular LED62Base LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMGlacier II LEDwww.thornlighting.nl/GLCRProspector LEDwww.thornlighting.nl/PROLTidon LEDwww.thornlighting.nl/TIDNVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLDVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/VSIG14 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkHet doel hier is bezoekers een duidelijk eerste contactpunt te bieden.Mensen voelen zich door licht aangetrokken, dus een uitnodigenden duidelijk zichtbaar ontvangstgebied en receptiebalie helpen henzich te oriënteren. Nu er veel verschillende bevestigingssystemenzijn voor armaturen, vaak met een kleine vorm, is de plaatsingvan de armaturen erg belangrijk. Armaturen moeten zo wordengeplaatst dat zij de oriëntatie helpen door een verlicht pad aan tegeven. Neem ‘volgorde’ in overweging en hoe u van plan bent iedervan de volgende ruimten te verlichten, d.w.z. circulatieroutes enwerkgebieden. Accentverlichting op het meubilair van de receptie ende achtergrond moet zijn tegenwicht vinden in goede verlichting vande gezichten en cilindrische verlichting, waarbij rekening moet wordengehouden met het feit dat receptiepersoneel vaak bureaugebonden isen gebruik maakt van computerschermen. De accenten die het lichtkan leggen, mogen nooit zwaarder wegen dan het comfort van degebruiker. Het gebruik van lichtbronnen met een lange levensduurminimaliseert de impact van onderhoud in dergelijke drukke gebieden.Efficiënt energieverbruikReceptieGrootte: 8 x 6 x 3 m Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Hanglampen boven de balie, wall wash-verlichting tegen de achterwand,spots gericht op schilderijen en afbeeldingenInstallatie: Glacier LED/Tidon LED/Prospector LEDLichtregeling: Constante verlichting, handmatig afgesteld15Installatie: Glacier/Nomad/Prospector (halogeen en CFL)Lichtregeling: Inschakeling om 7.00, uitschakeling om 20.0025Installatie: EN15193Lichtregeling: Constante verlichting, handmatig afgesteld6146360 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 15


3Gang/trappenDe juiste sfeer creërenLEDs bieden belangrijke voordelen voor algemene ennoodverlichting (zie Verkeersruimten) van gangen en trappen.Aangezien SSL (Solid State Lighting) op een lineaire manieren onmiddellijk reageert op veranderingen in de ingaandevoeding, kunnen designers op iedere plaats precies de gewenstehoeveelheid licht leveren, want SSL is ideaal voor toepassingenmet dimschakelaars. Door een dergelijke flexibiliteit kunnende lichtniveaus worden geoptimaliseerd, wat betekent dat dekwaliteit wordt verbeterd en het energieverbruik verminderd.Ons LED-assortiment biedt veel verschillende dimopties. Deze zijnonder andere DALI, SwitchDim en de Corridor-functie, waarbij deverlichting, in plaats van abrupt te worden uitgeschakeld als er geenbeweging wordt waargenomen, tot 10 procent wordt gedimd en na eeningestelde vertraging pas helemaal wordt uitgeschakeld. Zodra iemandde ruimte betreedt, wordt het licht weer op volle sterkte ingeschakeld.Bovendien gaan LEDs lang mee (circa 50.000 uur), watbetekent dat door de combinatie van efficiënt energieverbruik,minder lampvervangingen en lagere onderhoudskosten,de operationele kosten sterk worden verminderd.In controleAanwezigheid - Zolang er mensen in het gebouw zijn, is het vaakgewenst deze mensen een bepaalde mate aan comfort te bieden bij eenbepaald verlichtingsniveau. De corridorfunctie kan worden bereikt dooraanwezigheidsdetectors en HFI-ballasten met CF-stekkers te gebruiken.Door de noodverlichting langs de ontsnappingsroute zo teprogrammeren dat deze automatisch op de veiligste tijdenwordt getest, wordt ervoor gezorgd dat de volledige nominalecapaciteit op alle belangrijke tijdstippen beschikbaar is.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUWNIEUW NIEUW NIEUWLeopard LED68Novaline LEDwww.thornlighting.nl/NOVNDanube LED70Loire LED72Thames LED74NIEUWNIEUWVoyager E bulkhead, LEDwww.thornlighting.nl/VOELVoyager E uitgangbord, LEDwww.thornlighting.nl/VOELCruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBaseLEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODD-CO LED wandinbouwwww.thornlighting.nl/DCOWLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSM16 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe verlichting in gangen en in trappenhuizen helpt de mensen zichveilig door het gebouw te verplaatsen en ook om interessante puntente accentueren.Armaturen moeten zo worden geplaatst dat ze een pad verlichten,gewoonlijk op regelmatige afstanden, zodat mensen zich kunnenoriënteren. Let met name op de achterwand van een gang, deuren,kruispunten, mededelingenborden, schilderijen en zitruimten. Door heldergekleurde plafonds en muren lijken gangen opener en aantrekkelijker.Veiligheid is het sleutelwoord, omdat deze routes in noodsituatiesworden gebruikt. Dit betekent dat de noodverlichting zorgvuldig moetworden gepland, zodat mensen naar een duidelijk aangegeven uitgangworden geleid. Trappen moeten goed zijn verlicht en niet schitteren;let erop dat de verlichting van displays gebruikers niet verblindt.Efficiënt energieverbruikGangGrootte: 5,2 x 1,7 x 3 m Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichtingssterkte: 150 luxGebruikte armatuur: Armaturen voor wandbevestigingInstallatie: Leopard LEDLichtregeling: Automatisch aan/uit, daglichtdimming7Installatie: Leopard 28 W 2DLichtregeling: Automatisch aan/uit28287Installatie: EN15193Lichtregeling: Automatisch aan/uit, daglichtdimming350 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 17


4VerkeersruimtenDe juiste sfeer creërenNiet alleen gangen en trappen moeten goed worden verlicht.Ook alle soorten verkeersruimten (interne ‘straten’, de hal bij delift, garderobes en wachtruimten voor bezoekers) zijn allemaalvoor een groot deel afhankelijk van het licht voor een prettigesfeer. In al deze gebieden is zeker voldoende verlichting nodigvoor mensen om te kunnen zien, voor informele ontmoetingen,voor communicatie en voor het uitvoeren van kortdurende taken.Bovendien moeten gebruikers altijd de nooduitgang kunnen vinden.Met onze Voyager LED-serie beschikken designers over noodverlichtingdie esthetisch aantrekkelijker is, minder energie verbruikt en kleinerebatterijen nodig heeft. Ze maken allemaal gebruik van kleinemaar krachtige LEDs met specifieke lenzen, zodat nagenoeg al hetuitgestraalde licht wordt gebruikt. De armaturen bewerkstelligen opdie manier de vereiste verlichting terwijl ze verder uit elkaar wordengeplaatst dan conventionele fluorescentiesystemen. Tegelijkertijdbieden ze besparingen op materiaal-, installatie- en bedrijfskosten.In controle‘Scene setting’ - Maak gebruik van regelingen omeen comfortabele en toepasselijke sfeer te creëren.Zo kunnen deze gebieden flexibeler worden ingezet.Aanwezigheid/Afwezigheid - In sommige gebieden kanook een vorm van aanwezigheidsdetectie worden gebruikt,die de verlichting laat toenemen vanuit een gedimdeinstelling zodat het gebied volledig kan worden benut.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWQuattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED64Specline LED66Novaline LEDwww.thornlighting.nl/NOVNDanube LED70NIEUWNIEUWNIEUWLoire LED72Thames LED74Club LED76Cruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBase LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightwww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLD18 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkHet doel is bezoekers en personeelsleden op een veilige manier vanhet ene gebied naar het andere te laten gaan en ruimten interessant enstimulerend te maken. Sommige verkeersruimten zijn lange periodesvan de dag erg stil, maar anderen vormen het sociale knooppuntvan een gebouw. Door het gebruik van aanwezigheidsdetectie voorhet regelen van de lichtniveaus kan het elektriciteitsverbruik in hogemate worden teruggedrongen. En aangezien er in deze ruimtenvaak sprake is van veel daglicht, kan het automatisch dimmenvan de armaturen ook tot energiebesparingen leiden. Er is echterzorgvuldigheid geboden bij het kiezen van de lichtregeling. Deverlichting op kritieke punten moet, in het algemeen gesproken, altijdzijn ingeschakeld. Helder gekleurde plafonds, wanden en vloerenmaken de ruimte open en aantrekkelijk met een gebalanceerde sfeer.Overweeg eens armaturen die ook het licht naar boven verstrooien.Aan de wand bevestigde armaturen geven een goede lichtverdelingover de gezichten van mensen, terwijl wall wash-verlichting opvalt.Efficiënt energieverbruikCirculatie- en ontspanningsruimtenGrootte: 15,5 x 14,5 x 3 m Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Elevation LED en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming17Installatie: Elevation en Chalice MV-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit34Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming382140 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 19


5BHV-ruimteDe juiste sfeer creërenGoede zichtbaarheid is van cruciaal belang in kritieke gebieden, zoalsBHV-ruimten. De waarde van een goede verlichting wanneer mensengewond zijn of plotseling door ziekte worden overvallen moge duidelijkzijn: het helpt bij de diagnose en behandeling en helpt mogelijk bij hetredden van levens. Ons LED assortiment omvat producten die uitermategeschikt zijn voor deze toepassing.Een combinatie van diffuse lichtbronnen, zoals Elevation LED, geeftschaduwvrij licht voor de patiënt en het letsel, terwijl een goedekleurweergave door downlights, zoals de Base LED, helpt bij de diagnose.In controleTaakverlichting - Taakverlichting is op deze locatie ergbelangrijk; het moet de juiste intensiteit en de juiste lichtkwaliteithebben voor het medische onderzoek en de behandeling,terwijl een algemenere verlichting met afwezigheidsdetectievoor het algemeen gebruikte gebied is aangebracht.Bepaalde delen van de ruimte kunnen ook een ‘gebiedmet hoog risico’ zijn, wat betekent dat de noodverlichtingmoet voldoen aan de vereisten voor dergelijke zones.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWElevation LED64Base LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLD20 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe algemene verlichting moet geschikt zijn voor de verzorging vangewonden door de betreffende BHV-ers. De verlichting hier moetvoldoende zijn voor medische onderzoeken, voorbereidingen,behandeling en verplaatsing. Dit houdt een goede verticale verlichtingdoor de omgevingsverlichting in. Door een goede plaatsing van hetlicht worden de gezichten duidelijk zichtbaar en worden schaduwenvoorkomen, waardoor het medisch personeel ook zorgzameroverkomt. Besteed met name aandacht aan kasten, wasbakken, dewerktafel of de kar met verbandmaterialen, stoelen, verplaatsbareschermen, etc. De kleurweergave en -temperatuur moet wordengekozen voor medische diagnose en niet op basis van zuinigenergieverbruik. In veel constructievoorschriften van gebouwenwordt aangegeven dat de EHBO-ruimte een onderzoekslampvoor plaatselijke verlichting omvat. Wat de verlichting betreftmoet deze ruimte als een ‘hoog-risicogebied’ worden gezien.Armaturen moeten gemakkelijk kunnen worden gereinigd.Efficiënt energieverbruikBHV-ruimteGrootte: 5,7 x 7,7 x 3 m Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichtingssterkte: 500 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen met gesloten optiekInstallatie: Elevation LEDLichtregeling: Handmatig aan/uit met constante verlichting26Installatie: ElevationLichtregeling: Handmatig aan/uit42Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit70,644,628,60 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 21


6ToilettenDe juiste sfeer creërenIn alle locaties moet naar een goede verlichting wordengestreefd en de nieuwste verbeteringen in LED-technologiebieden nieuwe mogelijkheden voor kleurweergave en efficiency.Bij toiletten, vaak bezocht maar altijd maar kort, kunnen hierplafondarmaturen zoals de ‘intelligente’ Leopard LED met deingebouwde aanwezigheidssensor worden gebruikt, vanwegede duidelijk langere levensduur, want de levensduur van LEDswordt niet negatief beïnvloed door veelvuldig schakelen.Gebruikers die op zoek zijn naar een rustiger en eleganterevormgeving, meer zoals in een hotel, kunnen kiezenvoor waterdichte downlights en/of moderne wand- enplafondarmaturen. Bij de nieuwste LED-technologie zijnkleurweergavewaarden (Ra) van hoger dan 90 gemakkelijk tebereiken met maar een kleine opoffering wat betreft rendementvoor het creëren van een warme en uitnodigende sfeer.In controleAanwezigheid - In deze gebieden wordt vaak vooraanwezigheidsdetectie gekozen en afhankelijk van het designvan het gebied kan de voorkeur uitgaan naar armaturen metingebouwde sensoren. Het kan ook handig zijn in het geval vancentrale sensoren dat de verlichting niet direct uitgaat, maareerst naar een lager lichtniveau dimt en dan pas uitschakelt.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUW NIEUW NIEUWLeopard LED68Danube LED70Loire LED72Thames LED74Cruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBase LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLD22 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe verlichting moet zacht genoeg zijn dat hard direct licht enschaduwwerking worden voorkomen. Ook moet de verlichting correctzijn geplaatst voor kluisjes, spiegels, wasbakken en make-upgebiedenwaarbij aandacht moet worden besteed aan taakverlichting,gezichtsverlichting en weerspiegelingen. De ruimte moet goedverlicht zijn, zonder dat er schaduwen worden gecreëerd, om hetgevoel van reinheid te versterken. In een natte of vochtige omgevingmoet de verlichting beschikken over een geschikte beschermingtegen het binnendringen van water, gewoonlijk IP44 of beter.Efficiënt energieverbruikToilettenGrootte: 5,2 x 6 x 3 m Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichtingssterkte: 200 luxGebruikte armatuur: Downlights boven hokjes, wand- en plafondarmaturen met diffuuslicht boven spiegelsInstallatie: BaseLED Jnr en Danube LEDLichtregeling: Automatisch aan/uit7Installatie: Chalice 1x18 W en Danube 1x28 W CFLLichtregeling: Handmatig aan/uit251616Installatie: EN15193Lichtregeling: Automatisch aan/uit320 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 23


7Restaurant/ kantineDe juiste sfeer creërenEen succesvol restaurant verkoopt meer dan alleen eten.Het verkoopt een ervaring. En de verlichting speelt hierbijeen belangrijke rol.Behalve dat u kunt kiezen uit een uitgebreid aanbod van armaturenen de bijbehorende lichtregelingen, kunt op de superieure optischeregeling van LEDs vertrouwen voor het creëren van de gewenste sfeeren verlichtingsniveaus. Gebruik de Elevation LED voor een hoog enuniform lichtniveau van een goede kwaliteit in de personeelskantine,zodat mensen niet te lang blijven zitten terwijl het ook eengevoel van ruimte geeft; LED-downlights voor een langzamere,relaxtere sfeer; en kleine spots (Tidon LED en Prospector LED)voor het accentueren van kunst of het creëren van privacy.In controle‘Scene setting’ - De lichtregeling is van essentieel belang voor deflexibiliteit en tegelijkertijd een zuinig verbruik in deze gebieden.De armaturen moeten op een juiste manier zijn gegroepeerd voorhet meeste profijt van de elementen die verbonden zijn met deregelpanelen, zodat een multifunctioneel gebruik van het gebiedmogelijk is.Als er scheidingswandjes worden gebruikt in het gebied, let er danop dat de lichtregeling hiermee rekening houdt, door de werkingvan de scheidingswand aan de lichtregeling te koppelen.Daglicht - Als er sprake is van veel natuurlijk licht,overweeg dan een koppeling met daglicht.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUWQuattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED64Cruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBase LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightwww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMTidon LEDwww.thornlighting.nl/TIDNGlacier II LEDwww.thornlighting.nl/GLCRProspector LEDwww.thornlighting.nl/PROL24 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkEen rendabel energieverbruik is altijd belangrijk, maar in een restaurantmoet dit opwegen tegen de vereisten van sfeer en uiterlijk. Eten ineen restaurant of kantine moet plezierig zijn en de verlichting moethierop inspelen en een sfeer creëren waarin de gast van het eten en desfeer kan genieten. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een uniformeverlichting met ingebouwde armaturen en aanvullend armaturen tegenwanden of hanglampen voor een visuele stimulatie. Armaturen boventafels stimuleren een gevoel van intimiteit, net als smallere lichtstralen.Specifiek gerichte lichtstralen en een goede kleurweergave bovende serveerbalie zijn handig om dit gebied aantrekkelijk en duidelijkzichtbaar te maken. Door het dimmen is het mogelijk om verschillendelichtniveaus in te stellen en ook zijn speciale functies mogelijk.Efficiënt energieverbruikRestaurant behalve serveerbalieGrootte: 15,5 x 14,5 x 3 m Bedrijfsuren: 1.040 uur Verlichtingssterkte: 200 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Elevation LED en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming6Installatie: Elevation en Chalice CFL-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit102319Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming290 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 25


8KeukenDe juiste sfeer creërenIn keukens en werkgebieden is verlichting een van de hoofdingrediënten.Helaas is dit een van de gebieden waar vaak geen aandacht aan wordtbesteed. U kunt zich niet veroorloven ze te negeren alleen omdat zeslechts zelden door werknemers en gasten worden bezocht. Zelfs inkeukens kan LED-verlichting zijn invloed laten gelden. En dat tegeneen fractie van de energiekosten van conventionele halogeen offluorescentielampen.De CorrosionForce II LED is eenvoudig te reinigen,presteert uitermate goed en is zeer efficiënt.In controleTaak/situatie-instelling - Doordat er in een commerciëlekeuken meerdere activiteiten plaatsvinden, is er taakverlichtingnodig tijdens de werkuren en een meer algemeneverlichting tijdens het schoonmaken en onderhoud.Bepaalde delen van de keuken kunnen ook een ‘gebiedmet hoog risico’ zijn, wat betekent dat de noodverlichtingmoet voldoen aan de vereisten voor dergelijke zones.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWImpactForce II LED78CorrosionForce II LED78Voyager E bulkhead, LEDwww.thornlighting.nl/VOELVoyager E uitgangbord, LEDwww.thornlighting.nl/VOELCruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Base LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASELightstream 2www.thornlighting.nl/LTSM26 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkIn een keuken stimuleert een goede verlichting de veiligheid, hygiëne,productiviteit, tevredenheid van de werknemers en hopelijk dekwaliteit van het eten! In de voorbereidingszone moeten armaturenworden gebruikt die ongevoelig zijn voor stoom of dampen. Dearmaturen moeten een gelijkmatig licht afgeven met een goedekleurkwaliteit en een warme kleurtemperatuur. Bovendien moetenalle armaturen, samen met andere oppervlakken, regelmatig wordengereinigd overeenkomstig de regels betreffende voedselhygiëne.Open armaturen worden niet aangeraden. In keukens die nietconstant worden gebruikt, worden aanwezigheidsregelingenaangeraden om energie te besparen maar met een langereuitschakelperiode vanwege de veiligheid. Wat de verlichting betreftmoet deze ruimte als een ‘hoog-risicogebied’ worden gezien.Efficiënt energieverbruikKeuken en voedselvoorbereidingGrootte: 12 x 15 x 3 m (L-vormig tot 157 m 2 )Bedrijfsuren: 1.375 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Langwerpige, waterdichte armaturen tegen wanden en plafonds bevestigdInstallatie: CorrosionForce II LEDLichtregeling: Handmatig aan/uit met constante verlichting7Installatie: CorrosionForce II 2x35 WLichtregeling: Handmatig aan/uit122217Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit met constante verlichting290 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 27


9ConferentieruimteDe juiste sfeer creërenAls u zich specialiseert in conferentievoorzieningen voor zakelijkeklanten, dan kunnen LEDs licht op de zaak werpen. Tijdenspresentaties of seminars is licht van het hoogste belang. Vaak moethet verlichtingsniveau worden aangepast: van vol licht (tijdenseen toespraak) tot bijna donker wanneer er een PowerPointpresentatiewordt gegeven. LED-verlichting is zo ontworpen dathet zo efficiënt mogelijk werkt terwijl de harde schittering die deogen van zelfs het meest toegewijde publiek zo makkelijk kanvermoeien, wordt geminimaliseerd. Onze LED-downlights eninbouwspots kunnen voor de accentverlichting zorgen, terwijlarmaturen zoals de Elevation LED een uniforme verlichting mogelijkmaken met een uitmuntende cilindrische lichtval die van kritiekbelang is voor de communicatie in grotere congreszalen.In controle‘Scene setting’ - In een goed bedieningspaneel voor deverlichting kunnen zes scenario’s worden geprogrammeerd voordergelijke gebieden. Er kunnen tevens randapparaten op wordenaangesloten zoals audiovisuele schermen en projectors.Getimede aaneenschakelingen - Het is mogelijk datde ruimte bij tijd en wijle wordt gebruikt voor presentatieswaarbij kleuren in hoge snelheid worden veranderd. In ditgeval moet de controller over DMX-capaciteit beschikken.Als de ruimte wordt gebruikt door mensen die er onbekend zijn,dan moeten de vluchtroutes op alle tijden worden aangegeven.De hoofdinstallatie moet met goede noodverlichting worden uitgerust.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUWMenlo 3 Circular LED62Quattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED64Base LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMTidon LEDwww.thornlighting.nl/TIDNGlacier II LEDwww.thornlighting.nl/GLCRVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/VSIG28 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe belangrijkste doelstellingen zijn als volgt: de deelnemers hebbenvoldoende licht om hun taken uit te voeren (zoals lezen en schrijven),de presentaties zijn duidelijk zichtbaar en de lichtval op de gezichtenis zodanig dat een goede communicatie mogelijk is. Er moet sprakezijn van een goede verticale verlichtingscomponent ter ondersteuningvan de zichtbaarheid van displays tegen de muur en de verlichting vangezichten. Er is mogelijk speciale verlichting voor mededelingenbordennodig. Eenvoudige maar flexibele lichtregelingen, zoals Sensa,moeten worden gebruikt zodat er ook projectors en audiovisueleapparatuur kunnen worden aangesloten en er een goed verlichteomgeving kan worden gecreëerd die geschikt is voor de bijeenkomst.Efficiënt energieverbruikCongresruimteGrootte: 8,3 x 11,1 x 3 m Bedrijfsuren: 2.340 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Menlo 3 Circular LED en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming10Installatie: Menlo Circular en Chalice CFL-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit282216Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming380 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 29


10Vergaderruimte - kleinDe juiste sfeer creërenIn bedrijven is ruimte altijd duur. Daarom moeten architectener altijd voor zorgen dat ze het beschikbare gebied zo goedmogelijk indelen en gebruiken. LED-verlichting staat er bekendom dat het licht precies daar schijnt waar het nodig is.Het Menlo 3 Circular LED-verlichtingssysteem is een frisse,moderne oplossing die kan worden gebruikt in plaats vande traditionele modulaire fluorescentie designs met hunbeperkingen. De ronde optiek heeft een mooi uitstraling enverbetert tevens het comfort van een verlichte ruimte. Hij bespaartook energie: ongeveer 20 % in vergelijking met een 4 x 14 WT16 oplossing. Ook vermindert hij de onderhoudskosten, wanthij gaat in een standaard werkomgeving 16 jaar mee.In controleAanwezigheid/Afwezigheid, Daglicht - Afwezigheidsdetectieen daglichtkoppeling kunnen goed van pas komen in kleinerevergaderruimten. Op deze manier kan op een eenvoudigemanier veel op energie worden bespaard. De regeling kaningebouwd zijn in de armaturen en het kan soms van pas komende aanwezigheidsfunctie aan een corridorfunctie te koppelen.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWBINNENKORTEqualine LEDPlanor LED + wandMenlo 3 Circular LED62Quattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED64Specline LED66Base LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMTidon LEDwww.thornlighting.nl/TIDNGlacier II LEDwww.thornlighting.nl/GLCRProspector LEDwww.thornlighting.nl/PROLVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLDVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/VSIG30 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkEen evenwichtige sfeer zorgt voor een plezierige werkomgeving. Alser voor wordt gezorgd dat er licht tegen de wanden en het plafondvalt, worden donkere oppervlakken en dus een deprimerende sfeervermeden. Door een zorgvuldig gebruik van wall wash-armaturen enindirecte verlichting kan een positieve omgeving worden geschapen.Er moeten lampen met een kleurweergave-index van 80 of hogerworden gebruikt om de visuele prestatie en tevredenheid te verhogen.In gebieden waarin de meubilairopstelling kan worden veranderd,zijn mogelijk lichtregelingen nodig waarmee de lichtniveaus vande verschillende armaturen apart kunnen worden ingesteld. Invergaderruimten met schermen of borden moeten armaturen meteen geschikte optiek worden gebruikt om verblinding te vermijden.Efficiënt energieverbruikVergaderruimteGrootte: 3,8 x 5,6 x 3 m Bedrijfsuren: 2.340 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Menlo 3 en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming12Installatie: Menlo 3 en Chalice CFL-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit192619Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming380 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 31


11Vergaderruimte – grootDe juiste sfeer creërenIn bedrijven is ruimte altijd duur. Daarom moeten architectener altijd voor zorgen dat ze het beschikbare gebied zo goedmogelijk indelen en gebruiken. LED-verlichting staat erombekend dat het licht precies daar schijnt waar het nodig is.Het Menlo³ Circular LED-verlichtingssysteem is een frisse,moderne oplossing die kan worden gebruikt in plaats van detraditionele modulaire fluorescentie designs met hun beperkingen.De ronde optiek heeft een mooie uitstraling en verbeterttevens het comfort van een verlichte ruimte. Hij bespaart ookenergie: ongeveer 20 % in vergelijking met een 4 x 14 W T16oplossing. Ook vermindert hij de onderhoudskosten, wanthij gaat in een standaard werkomgeving 16 jaar mee.In controleAf-/Aanwezigheid, daglicht - Afwezigheidsdetectieen daglichtkoppeling kunnen goed van pas komen invergaderruimten. Op deze manier kan op een eenvoudigemanier veel op energie worden bespaard. De regeling kaningebouwd zijn in de armaturen en het kan soms van pas komende aanwezigheid aan een corridorfunctie te koppelen.‘Scene setting’ - Als de ruimte bovendien voor andere activiteitenwordt gebruikt, kan taakgebied-/scenarioverlichting van pas komen metmisschien een koppeling naar audiovisuele apparatuur en rolluiken.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUW NIEUW NIEUWBINNENKORTEqualine LEDPlanor LED + wandMenlo 3 Circular LED62Quattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED64Specline LED66Cruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBase LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMProspector LEDwww.thornlighting.nl/PROLGlacier II LEDwww.thornlighting.nl/GLCRVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLDVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/VSIG32 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkEen evenwichtige sfeer zorgt voor een plezierige werkomgeving. Alservoor wordt gezorgd dat er licht tegen de wanden en het plafondvalt, worden donkere oppervlakken en dus een deprimerende sfeervermeden. Door een zorgvuldig gebruik van wall wash-armaturen enindirecte verlichting kan een positieve omgeving worden geschapen.Er moeten lampen met een kleurweergave-index van 80 of hogerworden gebruikt om de visuele prestatie en tevredenheid te verhogen.In gebieden waarin de meubilairopstelling kan worden veranderd,zijn mogelijk lichtregelingen nodig waarmee de lichtniveaus vande verschillende armaturen apart kunnen worden ingesteld. Invergaderruimten met schermen of borden moeten armaturen meteen geschikte optiek worden gebruikt om verblinding te vermijden.Efficiënt energieverbruikVergaderruimte - grootGrootte: 15,5 x 14,5 x 3 m Bedrijfsuren: 2.340 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Menlo 3 Circular LED en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming10Installatie: Menlo Circular en Chalice CFL-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit222816Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming380 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 33


12Kantoor - kleinDe juiste sfeer creërenHet is steeds vaker het geval dat kantoorverlichting een groteverscheidenheid aan taken mogelijk moet maken; van besprekingenvan details met een collega die naast u zit, tot het schrijven vanaantekeningen of het lezen van e-mails. In alle gevallen kaneen deskundige toepassing van LED-licht in grote mate helpenbij het creëren van een harmonieus aanvoelende omgevingzonder verblinding of schittering voor iedere gebruiker.Met de Elevation LED en de Menlo³ Circular LED kan nu efficiënterdan ooit tevoren worden gewerkt. Deze inbouwarmaturen zijn eenpraktisch alternatief voor kleine, middelgrote en grote open ruimten,met name wanneer er lichtregelingen worden toegepast. Zij biedeneen echt alternatief voor de traditionele fluorescentielampen:hogere lumen-output met een maximaal rendement (> 72 lm/W),een langere levensduur en lage luminantie voor een prettigaanvoelende werkomgeving. De naar boven gerichte ElevationLEDs bieden een meer stimulerende omgeving; ze minimaliserenhet ‘grotteneffect’ dat zo vaak optreedt bij inbouwarmaturen.In controleAanwezigheid/Afwezigheid, Daglicht, Taakverlichting -Denk eens aan een in de armatuur geïntegreerde bewegingsmelder,misschien zelfs in combinatie met een daglichtsensor enbiedt taakverlichting waarbij de mogelijkheid bestaat delichtniveaus met een afstandsbediening aan te passen.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWBINNENKORTEqualine LEDPlanor LED + wandMenlo 3 Circular LED62Quattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED64Specline LED66Base LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMTidon LEDwww.thornlighting.nl/TIDNGlacier II LEDwww.thornlighting.nl/GLCRProspector LEDwww.thornlighting.nl/PROLVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLD34 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat de mensenhun taken snel en nauwkeurig in het juiste licht kunnen uitvoeren,zonder spanning die wordt veroorzaakt door slechte lichtniveaus ofslecht geplaatste verlichting waardoor dingen niet of niet goed tezien zijn. Bij werkzaamheden aan kleine of complexe details is eenhoger verlichtingsniveau nodig dan bij algemenere kantoortaken.Als een klein aantal mensen in een open-plan kantoor deze takenuitvoeren, dan is lokale verlichting mogelijk vereist voor iedervan hen. Ga zorgvuldig te werk bij het plaatsen van armaturen,zodat de werknemer geen schaduw op de taak werpt. Schitteringop computerschermen wordt vermeden door het gebruik vanarmaturen met een lage luminantie. Hierbij moet niet wordenvergeten dat de meeste communicatie in kantoren plaatsvindt tussenmensen die elkaar kunnen zien en dat een goede verlichting diescherpe schaduwval vermijdt de situatie verbetert door een goedecilindrische lichtuitstraling en het verlichten van gezichten.Efficiënt energieverbruikKlein eenpersoonskantoor met vergadertafelGrootte: 5,7 x 7,6 x 3 m Bedrijfsuren: 2.340 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Elevation LED en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming12Installatie: Elevation en Chalice CFL-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit24Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming3826140 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 35


13Kantoor - middelgrootDe juiste sfeer creërenHet is steeds vaker het geval dat kantoorverlichting een groteverscheidenheid aan taken mogelijk moet maken, van besprekingenvan details met een collega die naast u zit, tot het schrijven vanaantekeningen of het lezen van e-mails. In alle gevallen kaneen deskundige toepassing van LED-licht in grote mate helpenbij het creëren van een harmonieus aanvoelende omgevingzonder verblinding of schittering voor iedere gebruiker.Met de Elevation LED en de Menlo³ Circular LED kan nu efficiënter danooit tevoren worden gewerkt. Deze inbouwarmaturen zijn een praktischalternatief voor kleine, middelgrote en grote open ruimten, met namewanneer er lichtregelingen worden toegepast. Zij bieden een echtalternatief voor de traditionele fluorescenitelampen: hogere lumen-outputmet een maximaal rendement (> 72 lm/W), een langere levensduur enlage luminantie voor een prettig aanvoelende werkomgeving. De naarboven gerichte Elevation LEDs bieden een meer stimulerende omgeving; zeminimaliseren het ‘grotteneffect’ dat zo vaak optreedt bij inbouwarmaturen.In controleAanwezigheid/Afwezigheid, Taakverlichting - Hoewel er in hetkantoor meerdere mensen kunnen zijn die vergelijkbare taken uitvoeren,moet bij het plaatsen van de verlichting rekening worden gehouden metpersoonlijke voorkeuren, gezichtsvermogen en leeftijd. Deze factorenbeïnvloeden allemaal het optimale lichtniveau en daarom moet detaakverlichting goed worden overdacht. Het is zeer waarschijnlijk ook nodigom afwezigheidsdetectie en bedieningsknoppen in de buurt aan te brengen(in sommige landen, zoals in de UK, wordt er een maximumafstandtot de aan/uit-knoppen vanaf een werkstation aangegeven).Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWBINNENKORTEqualine LEDPlanor LED + wandMenlo 3 Circular LED62Quattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED64Specline LED66Cruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBase LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMProspector LEDwww.thornlighting.nl/PROLGlacier II LEDwww.thornlighting.nl/GLCRVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLDVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/VSIG36 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat de mensenhun taken snel en nauwkeurig in het juiste licht kunnen uitvoeren,zonder spanning die wordt veroorzaakt door slechte lichtniveaus ofslecht geplaatste verlichting waardoor dingen niet of niet goed tezien zijn. Bij werkzaamheden aan kleine of complexe details is eenhoger verlichtingsniveau nodig dan bij algemenere kantoortaken.Als een klein aantal mensen in een open-plan kantoor deze takenuitvoeren, dan is lokale verlichting mogelijk vereist voor iedervan hen. Ga zorgvuldig te werk bij het plaatsen van armaturen,zodat de werknemer geen schaduw op de taak werpt. Schitteringop computerschermen wordt vermeden door het gebruik vanarmaturen met een lage luminantie. Hierbij moet niet wordenvergeten dat de meeste communicatie in kantoren plaatsvindt tussenmensen die elkaar kunnen zien en dat een goede verlichting diescherpe schaduwval vermijdt de situatie verbetert door een goedecilindrische lichtuitstraling en het verlichten van gezichten.Efficiënt energieverbruikMiddelgroot kantoor voor 2-4 personen met vergadertafelGrootte: 8,4 x 10,7 x 3 m Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Quattro LED en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming14Installatie: Quattro T5 en Chalice CFL-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit28Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming3824100 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 37


14Kantoor - open-planDe juiste sfeer creërenHet is steeds vaker het geval dat kantoorverlichting een grote verscheidenheidaan taken mogelijk moet maken, van besprekingen van details met eencollega die naast u zit, tot het schrijven van aantekeningen of het lezen vane-mails. In alle gevallen kan een deskundige toepassing van LED-lichtin grote mate helpen bij het creëren van een harmonieus aanvoelendeomgeving zonder verblinding of schittering voor iedere gebruiker.Met de Elevation LED en de Menlo³ Circular LED kan nu efficiënterdan ooit tevoren worden gewerkt. Deze inbouwarmaturen zijn eenpraktisch alternatief voor kleine, middelgrote en grote open ruimten, metname wanneer er lichtregelingen worden toegepast. Zij bieden een echtalternatief voor de traditionele fluorescentielampen: hogere lumen-outputmet een maximaal rendement (> 72 lm/W), een langere levensduur enlage luminantie voor een prettig aanvoelende werkomgeving. De naarboven gerichte Elevation LEDs bieden een meer stimulerende omgeving; zeminimaliseren het ‘grotteneffect’ dat zo vaak optreedt bij inbouwarmaturen.In controleConstant lichtniveau, Aan-/Afwezigheidsdetectie, Daglicht,Taakverlichting, Corridorfunctie - Overweeg de mogelijkheid vancontinue verlichting en afwezigheidsdetectie per zone in combinatie metdaglichtkoppeling als er sprake is van natuurlijk licht. De verlichting in deverschillende gebieden moet elkaar in bepaalde mate overlappen om tevoorkomen dat er lichte en donkere gebieden ontstaan, wat ongemakkelijkkan aanvoelen voor gebruikers. Ga na of er taakverlichting nodig ismet daarbij de mogelijkheid lichtniveaus met een afstandsbedieningaan te passen. In grotere kantoren wordt de verlichting ook vaak met degangverlichting gekoppeld als extra comfortfactor voor gebruikers.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUWNIEUW NIEUWMenlo 3 Circular LED62Quattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED64Specline LED66Voyager E uitgangbord, LEDwww.thornlighting.nl/VOELBINNENKORTEqualine LEDPlanor LED + wandCruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBase LEDwww.thornlighting.nl/BASEBase LED Juniorwww.thornlighting.nl/BASJD-CO LED downlightswww.thornlighting.nl/DCODLightstream 2www.thornlighting.nl/LTSMProspector LEDwww.thornlighting.nl/PROLVoyager LED seriewww.thornlighting.nl/VYLDVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/VSIG38 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat de mensenhun taken snel en nauwkeurig in het juiste licht kunnen uitvoeren,zonder spanning die wordt veroorzaakt door slechte lichtniveaus ofslecht geplaatste verlichting waardoor dingen niet of niet goed tezien zijn. Bij werkzaamheden aan kleine of complexe details is eenhoger verlichtingsniveau nodig dan bij algemenere kantoortaken.Als een klein aantal mensen in een open-plan kantoor deze takenuitvoeren, dan is lokale verlichting mogelijk vereist voor iedervan hen. Ga zorgvuldig te werk bij het plaatsen van armaturen,zodat de werknemer geen schaduw op de taak werpt. Schitteringop computerschermen wordt vermeden door het gebruik vanarmaturen met een lage luminantie. Hierbij moet niet wordenvergeten dat de meeste communicatie in kantoren plaatsvindt tussenmensen die elkaar kunnen zien en dat een goede verlichting diescherpe schaduwval vermijdt de situatie verbetert door een goedecilindrische lichtuitstraling en het verlichten van gezichten.Efficiënt energieverbruikOpen-plan kantoor met meerdere gebruiksdoeleindenGrootte: 64 x 31 x 3 m (niet rechthoekig, totaal slechts 1.741 m 2 )Bedrijfsuren: 3.389 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Quattro LED en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming17Installatie: Quattro T5 en Chalice CFL-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit35Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming382130 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 39


15KlaslokaalDe juiste sfeer creërenDe verlichting kan van invloed zijn op de concentratie, het humeuren de interactie. Door de verhoudingen van direct en indirect licht inde ruimte en de hoeveelheid licht op de wanden of tegen het plafondte veranderen, kan er een sfeer worden gecreëerd die het lerenstimuleert. Gelukkig hebben degenen die precies de goede balansproberen te bereiken een sterke medestander in LED-verlichting.Directe/indirecte armaturen richten het licht naar boven,waardoor wordt voorkomen dat muren er donker en ongastvrijuitzien. Het lichteffect is ‘schaduwvrij’ zonder dat er hardlicht op gezichten wordt gericht, waardoor de communicatiewordt verbeterd en het leren wordt ondersteund.Of het nu een gelijkmatige verdeling van licht voor een wiskunde- oftaalles betreft, of het nauwkeurig weergeven van kleur en detail inhet handenarbeidlokaal of de mogelijkheid tot dimmen vanwegedaglicht, er is geen beter medium dan SSL-verlichting. Een medium datbovendien over de hele levensduur gemeten ook nog eens rendabel is.In controleDaglicht, ‘Scene setting’ - Traditionele klaslokalen varenwel bij een mengeling van zoneverlichting in rijen evenwijdigaan de daglichttoetreding en een lokale verlichtingsregelingvoorin het klaslokaal die de docent de mogelijkheid biedteen lichtniveau voor algemene discussies, het gebruikvan het bord of audiovisuele presentaties te kiezen.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUWBINNENKORTEqualine LEDPlanor LEDQuattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLElevation LED6440 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe belangrijkste doelstellingen hierbij zijn dat de aanwezigen over hetjuiste licht beschikken om hun taken (zoals lezen en schrijven) uit tevoeren, dat leerlingen de leermiddelen (schoolborden of geprojecteerdeinformatie) goed kunnen zien en dat de gezichten voldoende zijnverlicht voor een goede communicatie tussen leerling en docent. Nuer in klaslokalen steeds vaker van computerschermen gebruikt wordtgemaakt, moeten er armaturen met een geschikte optiek voor hetvermijden van schittering worden gebruikt. Er moet ook op de locatievan interactieve mededelingenborden worden gelet, want deze moetengoed te zien zijn. De lichtknoppen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn,eenvoudig te gebruiken en flexibel in de bediening. Voor informeel lerenin een relaxte omgeving moet de verlichting zacht en onopvallend zijn.Efficiënt energieverbruikStandaard klaslokaalGrootte: 7,5 x 7,9 x 3 m Bedrijfsuren: 2.000 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen op regelmatige afstandInstallatie: Menlo 3Lichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming7Installatie: IndiQuattro 2x40 W TC-LLichtregeling: Handmatig aan/uit1617,88,8Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming24,80 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 41


16CollegezaalDe juiste sfeer creërenNergens is de behoefte aan flexibele verlichting van hogekwaliteit duidelijker dan in de collegezaal. Gezichtsverlichting isuitermate belangrijk voor een goede communicatie, net zoalsde mogelijkheid om scenario’s te creëren die geschikt zijn voorverschillende lezingstijlen, het verlichten van de spreker en voorde toehoorders het maken van aantekeningen. Tegelijkertijd zijnlange uren van concentratie zonder vermoeidheidsverschijnselenafhankelijk van een geschikte werkomgeving zonder schittering.In controleDaglicht, ‘Scene setting’ - Collegezalen varen wel bij een mengelingvan zoneverlichting in rijen evenwijdig aan de daglichttoetredingen een lokale verlichtingsregeling voorin de zaal die de docent demogelijkheid biedt een lichtniveau voor algemene discussies, hetgebruik van het bord of audiovisuele presentaties te kiezen.Automatische uitschakeling - De mogelijkheid bestaatdat het scenario op afstand moet worden aangepast, viaaanvullende regelpanelen of vanuit een regelkamer. Ook wordtde verlichting vaak gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem(GBS) om de HVAC-apparatuur te kunnen schakelen.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUWMenlo 3 Circular LED62Elevation LED64Voyager E uitgangbord, LEDwww.thornlighting.nl/VOELCruz 160 LEDwww.thornlighting.nl/CR16Chalice 190 LEDwww.thornlighting.nl/CHLDBase LEDwww.thornlighting.nl/BASEVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/VSIG42 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkAangezien de gebruikers lange tijd achter elkaar in dezelfde richtingkijken en er in collegezalen gewoonlijk weinig daglicht binnenvalt,moet er bij het ontwerp van de installatie rekening worden gehoudenmet het minimaliseren van ongemak veroorzaakt door de verlichting.De verlichting moet flexibel genoeg zijn om te kunnen reagerenop de leervereisten in de ruimte. Er moeten dimbare armaturenworden gebruikt, die in het ideale geval door de docent wordengeregeld, zodat er projectors en andere audiovisuele apparatenkunnen worden gebruikt. Waar de stoelen in een bioscoopopstellingstaan, moeten de armaturen worden afgeschermd, zodat zeniet zichtbaar zijn voor het publiek en ze moeten parallel met destoelrijen worden geplaatst. De verlichting moet ervoor zorgendat verticale oppervlakken goed zichtbaar zijn, van gezichten totflip-overs en schoolborden. Deze mate aan details moet overrelatief grote afstanden zichtbaar zijn. De docent en de bordenkunnen het beste door een aparte installatie worden verlicht.Efficiënt energieverbruikCollegezaal voor 60 personenGrootte: 8,4 x 10,7 x 3 m Bedrijfsuren: 2.340 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen in de centrale zone met downlights tegen demuur die voor accenten zorgenInstallatie: Quattro LED en BaseLED JnrLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming12Installatie: IndiQuattro en Chalice CFL-downlightsLichtregeling: Handmatig aan/uit19Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming3826190 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 43


17Magazijn/voorraadkamerDe juiste sfeer creërenWerknemers in een magazijn hebben behoefte aan voldoendelicht op horizontale oppervlakken, zoals de bedieningshendelsvan de vorkheftruck en streepjescodescanners. Ook moetenverticale oppervlakken duidelijk zichtbaar zijn, met namewanneer ze naar producten in de stellingen zoeken.Gezien het feit dat Impactforce II LED-armaturen horizontale en verticalevlakken goed verlichten, zijn deze armaturen een zeer geschikte oplossing.Ze zijn uitgerust met een vervangbare LED-module en leveren een witlicht van hoge kwaliteit met een goede kleurweergave gedurende langeperiodes (50.000 uur @ L70). Impactforce II LED heeft een unieke dubbeleoptiek voor een brede, uniforme lichtdistributie en is tevens instelbaarvia DALI-dimming voor een eenvoudige integratie met daglicht- enafwezigheidsdimsystemen, zoals Sensa, om het energieverbruik te verlagen.In controleAanwezigheid/Afwezigheid, Daglicht - Regelingen voor magazijnenomvatten gewoonlijk aanwezigheidsdetectie en gedimd sterk licht.Echter, moderne, krachtige LED-armaturen kunnen effectiever wordenaangestuurd en ze kunnen worden geschakeld in plaats van gedimd.De sensoren kunnen in de armaturen worden geïntegreerd.Er worden gewoonlijk hi-bay sensors met een verbeterdvermogen ten opzichte van standaard sensors in magazijnengebruikt vanwege de hoge montageplaatsen. Deze kunnenPIR of microgolf zijn, afhankelijk van de toepassing.Getimed - Als magazijnen niet 24 uur per dag worden gebruikt, wordter soms van getimede lichtregelingen gebruik gemaakt, zodat hetbeveiligings- en schoonmaakpersoneel over genoeg licht beschikt.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWImpactForce II LED78CorrosionForce II LED78AquaForce II LED80Voyager E bulkhead, LEDwww.thornlighting.nl/VOELVoyager E uitgangbord, LEDwww.thornlighting.nl/VOEL44 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe armaturenrangschikking moet worden gepland in overeenstemmingmet de goederenbeweging en de locatie van de magazijnapparatuur.Voor de opslag van bulkgoederen op de vloer is het over hetalgemeen belangrijk dat veel schaduwval wordt vermeden. Verticalevlakken moeten op een geschikte manier worden verlicht als ervaak identificatiemarkeringen of labels moeten worden gelezen.Een toepasselijke methode voor deze gebieden is een opstelling vandicht bij elkaar geplaatste armaturen met een brede lichtdistributie.De verlichting moet rekening houden met de veiligheid van deaanwezigen, met name als er sprake is van bewegende voertuigen.Efficiënt energieverbruikMagazijnGrootte: 107 x 62 x 6 m (L-vormig, in totaal niet meer dan 4.728 m 2 )Bedrijfsuren: 2.650 uur Verlichtingssterkte: 100-300 luxGebruikte armatuur: Lineaire armaturen, bij opstelling rekening houdend met rekkenInstallatie: AquaForce LEDLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming7Installatie: AquaForce 2x35 W T16Lichtregeling: Handmatig aan/uit311820Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming380 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 45


18LaadterreinDe juiste sfeer creërenLange branduren; bijna 24 uur achter elkaar aan; lage kosten,impactbestendig, weinig onderhoud… u zult niet snel strengereeisen voor de verlichtingsleverancier vinden dan die in hettransportwezen. Het is daarom significant dat LEDs bekendstaan om hun robuustheid en weerstand tegen breken entrillingen. Ze werken bovendien goed bij lage temperaturen.De lineaire CorrosionForce II en de ImpactForce II LED armaturenvoldoen uitermate goed wat betreft taakverlichting, zuinigheiden veelzijdige inzetbaarheid. Deze eenheden zijn uitgerust metvervangbare LED-modules en een unieke dubbele optiek voor eenuniforme lichtdistributie met een brede hoek. Ze presteren zeergoed met een goede kleurweergave gedurende langere periodes(50.000 uur @ L70) - ideaal voor moeilijk bereikbare locaties.DALI-dimming kan worden geïntegreerd met energiebesparenderegelingen zoals Sensa of met bestaande systemen.In controle‘Scene setting’, Aanwezigheid/Afwezigheid - Bijlaadperrons is het gewoonlijk druk. Zij profiteren van goedelichtregelingen, waarmee niet alleen energie wordt bespaardmaar waarmee ook automatische stop&rijden verlichting engeleiding naar het laadperron, hetzij via een centraal punt ofvia lokale schakelpanelen en sensors, kan worden geregeld.Getimed - Als laadperrons niet 24 uur per dag worden gebruikt,wordt er soms van getimede lichtregelingen gebruik gemaakt zodathet beveiligings- en schoonmaakpersoneel genoeg licht heeft.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWImpactForce II LED78CorrosionForce II LED78AquaForce II LED80Voyager E bulkhead, LEDwww.thornlighting.nl/VOELVoyager E uitgangbord, LEDwww.thornlighting.nl/VOEL46 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkEr moet voldoende licht zijn zodat de werknemers veiligkunnen werken. In gebieden waar goederen worden in- enuitgeladen en in potentiële probleemgebieden, waar goederen inopslagruimten worden gebracht, zijn hogere lichtniveaus nodig.De verlichtingsarmaturen moeten zo worden geplaatst dat ergeen botsingen met het goederenvervoer mogelijk zijn. Armaturenmoeten robuust zijn, zodat de lichtbron niet beschadigd kan rakenen voldoende tegen weersinvloeden zijn beschermd. IP65 wordtaangeraden. Ze moeten geschikt zijn voor het doel, houdt rekeningmet extreme koude, trillingen of een corrosieve omgeving. Vergeetook niet de toegang voor onderhoud. Kies dus voor technologiedie de noodzaak voor interventie voor onderhoud minimaliseert.Efficiënt energieverbruikMagazijnGrootte: 107 x 62 x 6 m (L-vormig, in totaal niet meer dan 4.728 m 2 )Bedrijfsuren: 2.650 uur Verlichtingssterkte: 300 luxGebruikte armatuur: Lineaire armaturen zo geplaatst dat deuren worden vermedenInstallatie: AquaForce LEDLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming7Installatie: AquaForce 2x35 W T16Lichtregeling: Handmatig aan/uit183120Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming380 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 47


19FietsenstallingDe juiste sfeer creërenOf het nu komt doordat het personeel steeds fitter en gezonderwordt, of doordat de brandstofprijzen steeds hoger worden ofdoordat er minder ruimte beschikbaar is voor parkeerplaatsen…veel bedrijven hebben nu fietsenstallingen. Om onder de werknemershet gebruik van tweewielers te stimuleren, moeten deze overdektebouwwerken uitnodigender overkomen dan de open parkeerplaats.LEDs zijn een ideale oplossing hiervoor. Behalve dat door hetgebruik van LEDs de onderhouds- en operationele kosten wordenverminderd, blinken ze uit wanneer betrouwbaarheid, vaakschakelen en een warme sfeer de belangrijkste factoren zijn.In controleAanwezigheid/afwezigheid, Getimed - Fietsenstallingenmaken deel uit van het buitenverlichtingssysteem en moetendaarom zodanig zijn verlicht dat gebruikers veilig naarbinnen kunnen en zich ook in het donker veilig voelen.Overweeg aanwezigheidsdetectie gekoppeld aan daglicht,maar ook een getimede verlichtingsregeling gekoppeldaan het gebruik van het gebouw of ploegendiensten.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUWLeopard LED68Escort LEDwww.thornlighting.nl/ESCTEyeKon LEDwww.thornlighting.nl/EYKN48 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkEfficiënt energieverbruikAlle fietsenstallingen moeten goed zijn verlicht, met direct lichtof door de verlichting van de omliggende parkeerplaats. Deverlichting moet fietsers helpen de gezichten van anderen te zien,zodat ze zich veiliger voelen, met name omdat veel werknemersvroeg beginnen of juist laat vertrekken. De verlichting moet ookeen hulpmiddel zijn voor het ver- en ontgrendelen van sloten metcodes en helpen bij de oriëntatie. Door een verbetering van deverticale verlichting worden ook de camerabeelden effectiever.Verder moet de voetgangerstoegang naar de ingang van hetgebouw goed zijn verlicht, zodat de fietsers ook daar veilig zijn.Afhankelijk van de complexiteit van de route kan het ook zijn dater noodverlichting moet worden geplaatst. Alle apparatuur moetvolledig water- en stofdicht zijn en bestand zijn tegen vandalisme.ParkeerplaatsGrootte: 3 x 15 x 2 m Bedrijfsuren: 4.380 uur Verlichtingssterkte: 50 luxGebruikte armatuur: Stof- en waterdichte wand-/plafondarmaturen,bestand tegen vandalismeInstallatie: Leopard LEDLichtregeling: Automatisch aan/uit, daglichtkoppeling24Installatie: Leopard CFLLichtregeling: Handmatig aan/uit53Installatie: EN15193Lichtregeling: Automatisch aan/uit, daglichtkoppeling1438150 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 49


20ParkeerterreinDe juiste sfeer creërenWat betreft het verlichtingsdesign vormen parkeerplaatsen eenechte uitdaging, want er moet een balans worden gevonden tussenveiligheid, een verminderd energieverbruik en opvallend licht. LEDszijn de moderne, ideale oplossing. Ze werken feilloos, met eenwit licht van hoge kwaliteit en een superieure optische regeling,hebben een langer dan gemiddelde levensduur, veroorzaken geenproblemen en zijn niet beperkt tot alleen in-/uitschakelen. Hetperfecte recept voor het verlichten van deze wijd open ruimten.Bij LED-lantaarns zoals de Oxane en de Dyana LED is sprake vaneen lichtdistributie die geschikt is voor een mengeling van auto- envoetgangersverkeer, terwijl lichtoverlast voorbij de parkeerplaats toteen minimum wordt beperkt. Als de lichtregeling bijvoorbeeld de Sensaof Telea omvat, is een energiebesparing van wel 74 % mogelijk.In controleGetimed - Parkeerplaatsen maken deel uit van hetbuitenverlichtingssysteem en moeten daarom zodanig zijn verlichtdat gebruikers er kunnen rijden, dat voetgangers te zien zijn, dater veilige toegang is en dat men zich in het donker veilig voelt.Getimede aan/uit en dimming via een koppeling naar hetgebouwbeheerssysteem via SENSA biedt al deze mogelijkhedenen het licht in gebieden die op bepaalde tijdstippen niet wordengebruikt, wordt uitgeschakeld wanneer het niet nodig is.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWBINNENKORTAvenue D 2 LEDE/Fact LED (onder bomen)90Mica Slim LED96Dyana LED102Christian IV LEDwww.thornlighting.nl/CHIVContrast LEDwww.thornlighting.nl/CONLD-CO LED (onder bomen)www.thornlighting.nl/DCORAvenue F LEDwww.thornlighting.nl/AVFLPlurio LEDwww.thornlighting.nl/PLRLNella LEDwww.thornlighting.nl/NLLLOxanewww.thornlighting.nl/OXAN50 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkHet verlichten van parkeerplaatsen is een heel nieuwe uitdaging,waarbij veiligheid en beveiliging voorop staan. Van deze gebiedenwordt vaak tegelijkertijd gebruik gemaakt door voetgangers, fietsersen auto’s, wat betekent dat snelheid en verplaatsingsrichting vande gebruikers binnen de ruimte belangrijke factoren zijn. Een vaakgebruikte benadering voor de verlichting is het gebruik van lichtmastenvan 6-8 meter hoog, aan de rand van de parkeerplaats of in hetmidden. Deze geven een goede horizontale en verticale verlichting opde grond. Er moet op worden gelet dat het licht niet op nabijgelegenhuizen of transportroutes valt. Aanvullende verlichting bij de ingang ende uitgang kan helpen bij het herkennen van kleur en de perceptie. Alleverlichtingsapparatuur moet beschikken over een IP- en een IK-norm watbetreft de omgeving en bestendigheid tegen vandalisme. De armaturenmoeten ook voorzien zijn van lichtregelingen om energie te besparen.Efficiënt energieverbruikParkeerplaatsGrootte: 104 x 49 m Bedrijfsuren: 4.380 uur Verlichtingssterkte: 10 luxGebruikte armatuur: Vandaalbestendige mastopzetarmaturen (Plurio LED - geen lichtnaar boven)Installatie: Plurio LEDLichtregeling: Getimede aan/uit, daglichtkoppeling, bi-power dimming gedurende 8 uurtot 50 %0,8Installatie: Gamma Basique 70 W HPSLichtregeling: Getimede aan/uit, daglichtkoppeling2Installatie: EN15193Lichtregeling: Getimede aan/uit, daglichtkoppeling37,236380 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 51


21BuitenterreinDe juiste sfeer creërenZorgvuldig uitgekozen buitenverlichting helpt niet alleen bij hetdefiniëren van het gebouw en de omgeving, maar het heeft ook eenimpact op de bewoonbaarheid vanwege de invloed van licht op hetgevoel van veiligheid, de sfeer en efficiency. Wat de locatie ook is, ukunt vertrouwen op de nieuwste ideeën in LED-verlichting voor eenmaximale visuele impact met een minimale impact op de omgeving.De ronde Eyekon LED is speciaal bedoeld om laag bij de grond teworden aangebracht, tegen een muur of op een paaltje. Het heeft een18W LED-module die meer licht geeft dan een conventioneel 26WCFL-armatuur. Andere voordelen, behalve energiebesparing, zijn delange levensduur, minder onderhoud, goede kleurweergave, twee optiesqua kleurtemperatuur en regelingsflexibiliteit door daglichtsensors.De compacte afmetingen en de nauwkeurigheid van de D-COLED schijnwerpers en de D-CO LED inbouwarmaturen geven ueen ongeëvenaarde flexibiliteit voor fantastische lichteffecten.In controleGetimed - De omtrek- en gevelverlichting maakt deel uit vanhet buitenlichtplan en moet kunnen worden uitgeschakeldals er niemand is die het gebouw kan zien of gebruiken,parkeerplaatsen zouden voldoende moeten hebben.De gevelverlichting kan worden gedimd of de kleurenkunnen worden veranderd met systemen zoals SENSA.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWLeopard LED68Escort LEDwww.thornlighting.nl/ESCTDanube LED70Loire LED72Satin82NIEUWNIEUWNIEUWBINNENKORTLineLEDAvenue D 2 LEDTeaBand 286E/Fact LED90Mica Slim LED9652 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënProduct assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:EyeKon LEDwww.thornlighting.nl/EYKNCesar LEDwww.thornlighting.nl/CESAContrast LEDwww.thornlighting.nl/CONLQBA LEDwww.thornlighting.nl/QBLDD-CO LED inbouwwww.thornlighting.nl/DCORD-CO LED floodwww.thornlighting.nl/DCOFContrast Mini Pinspot LEDwww.thornlighting.nl/CONMMilowww.thornlighting.nl/MILOBandwww.thornlighting.nl/BANDAvenue F LEDwww.thornlighting.nl/AVFLPlurio LEDwww.thornlighting.nl/PLRLNella LEDwww.thornlighting.nl/NLLLAlumet Stage LEDwww.thornlighting.nl/ALUSAdeliewww.thornlighting.nl/ADLEPromenade LEDwww.thornlighting.nl/PMLDIn de praktijkEfficiënt energieverbruikDe verlichtingsvereisten moeten van een zodanige kwaliteit zijnen zoveel licht geven dat voetgangers veilig kunnen rondlopen endat alle relevante objecten duidelijk zichtbaar zijn. De verlichtingmoet een zodanig oppervlak beschijnen dat er sprake is van eengebalanceerde helderheid van alle oppervlakken, dat er visuelelinks worden gelegd en grenzen duidelijk worden aangegeven,waarbij donkere gebieden worden vermeden die extreem ingeslotenof onveilig aanvoelen. De verlichting van het gebouw zelf moet inovereenstemming zijn met de algemene verlichting in de omgeving,zodat het algehele effect wordt versterkt. Dit geldt ook voor deintegratie van de apparatuur tijdens daglichturen. Voor een maximaleimpact moet de verlichting met de architectuur samenwerken. Maakzorgvuldig gebruik van kleur en beweging en voorkom lichtdistributieboven de horizontale lijn. Het dimmen of selectief in-/uitschakelenvan bepaalde armaturen helpt bij het besparen op energiekosten.Omtrek- en gevelverlichtingGrootte: 107,6 m Bedrijfsuren: 4.380 uur Verlichtingssterkte: 10 luxGebruikte armatuur: Vandaalbestendige en overloopbare armaturenInstallatie: E/Fact LED en EyeKon LEDLichtregeling: Getimede aan/uit1,3Installatie: E/Fact 20 W CDM-T en Roller 26 W CFLLichtregeling: Getimede aan/uit1,9Installatie: EN15193Lichtregeling: Getimede aan/uit3836,736,10 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 53


22PadenDe juiste sfeer creërenLEDs bieden voordelen in het ontwerp, de flexibiliteit en efficiency enzijn daarom de perfecte oplossing voor voetpaden en wandelwegen.Of u nu nieuwe bezoekers moet leiden of interessante punten in het lichtwilt zetten, met LEDs kunt u alle kanten op. Door hun kleine afmetingenen lage oppervlaktetemperaturen bieden zij u een ongeëvenaardeflexibiliteit voor fantastische lichteffecten die ook nog veilig zijn.In de grond verzonken overloopbare lampen, zoals de E/FactLED, voelen koel aan (de temperatuur is lager dan 40 °C) enmet de holografische filmtechnologie kan de lichtstraal wordenvervormd, waardoor verschillende effecten mogelijk zijn. Met dezearmaturen kunnen spannende lichteffecten worden gecreëerd.Ook kunnen ze dienst doen als geleiders en interessante puntenlaten oplichten, met name wanneer in kleur en bewegingwordt voorzien door de DMX kleurveranderende RGB-versiesdie worden aangestuurd door systemen zoals Sensa.In controleGetimed - Een verlichtingssysteem voor paden moet altijd voorvoldoende verlichting zorgen zodat de gebruikers veilig kunnenlopen, maar alleen tijdens de uren dat het gebouw open is. Laterop de avond kan Bi-Power dimming worden gebruikt om deverlichting tot alleen beveiligingsniveau te verlagen of kan het lichthelemaal worden uitgeschakeld, via systemen zoals SENSA.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWEscort LEDwww.thornlighting.nl/ESCTE/Fact LED90Mica Slim LED96Dyana LED102Christian IV LEDwww.thornlighting.nl/CHIVBINNENKORTVia LEDJalon LEDAvenue D 2 LEDTeaD-CO LED inbouwwww.thornlighting.nl/DCORAvenue F LEDwww.thornlighting.nl/AVFLPlurio LEDwww.thornlighting.nl/PLRLNella LEDwww.thornlighting.nl/NLLLAlumet Stage LEDwww.thornlighting.nl/ALUSAdeliewww.thornlighting.nl/ADLEPromenade LEDwww.thornlighting.nl/PMLD54 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkMet de verlichting moet een veilige omgeving worden gecreëerd,waar voetgangers zich gemakkelijk kunnen voortbewegen en zichveilig voelen. De benodigde lichtniveaus worden bepaald doorde mate van criminaliteit in de omgeving en de aanwezigheidvan potentiële belemmeringen en trappen. Voorkom donkeregebieden en grote licht/donker contrasten. Plaatselijke verlichtinglangs voetpaden (op struiken, bomen en bloembedden) helpteen gevoel van veiligheid te creëren. Er moeten vandalisme- enimpactbestendige armaturen worden gebruikt. Uplights in paaltjes,aan muren en in de grond kunnen helpen bij het reduceren van devisuele impact van verlichtingsapparatuur tijdens daglichturen.Efficiënt energieverbruikPadenGrootte: 61,5 x 2,5 m Bedrijfsuren: 4.380 uur Verlichtingssterkte: 5 luxGebruikte armatuur: Vandaalbestendige mastopzetlantaarnsInstallatie: Christian IV LEDLichtregeling: Getimede aan/uit, daglichtkoppeling, bi-power dimmen gedurende 8 uurtot 50 %3Installatie: Plazora 70 WLichtregeling: Getimede aan/uit, daglichtkoppeling351226Installatie: EN15193Lichtregeling: Getimede aan/uit, daglichtkoppeling380 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 55


23BuitentrappenDe juiste sfeer creërenLEDs bieden voordelen in het ontwerp, de flexibiliteit en efficiency enzijn daarom de perfecte oplossing voor voetpaden en wandelwegen.Of u nu nieuwe bezoekers moet leiden of interessante punten in het lichtwilt zetten, met LEDs kunt u alle kanten op. Door hun kleine afmetingenen lage oppervlaktetemperaturen bieden zij u een ongeëvenaardeflexibiliteit voor fantastische lichteffecten die ook nog veilig zijn.In de grond verzonken overloopbare armaturen, zoals de E/Fact LED, voelen koel aan (de temperatuur is lager dan 40°C) en met de holografische filmtechnologie kan de lichtstraalworden vervormd, waardoor verschillende effecten mogelijkzijn. Met deze armaturen kunnen spannende lichteffectenworden gecreëerd. Ook kunnen ze dienst doen als geleiders eninteressante punten laten oplichten, met name wanneer in kleur enbeweging wordt voorzien door de DMX kleurveranderende RGBversiesdie worden aangestuurd door systemen zoals Sensa.In controleGetimed - Een verlichtingssysteem voor paden moet altijd voorvoldoende verlichting zorgen zodat de gebruikers veilig kunnen lopen,maar alleen tijdens de uren dat het gebouw open is. Later op de avondkunnen deze met een systeem als SENSA worden uitgeschakeld.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUW NIEUW NIEUWBINNENKORTVia LEDJalon LEDLeopard LED68E/Fact LED90Mica Slim LED96D-CO LED inbouwwww.thornlighting.nl/DCOR56 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkMet de verlichting moet een veilige omgeving worden gecreëerd,waar voetgangers zich gemakkelijk kunnen voortbewegen en zichveilig voelen. De benodigde lichtniveaus worden bepaald doorde mate van criminaliteit in de omgeving en de aanwezigheidvan potentiële belemmeringen en trappen. Voorkom donkeregebieden en grote licht/donker contrasten. Plaatselijke verlichtinglangs voetpaden (op struiken, bomen en bloembedden) helpteen gevoel van veiligheid te creëren. Er moeten vandalisme- enimpactbestendige armaturen worden gebruikt. Uplights in paaltjes,aan muren en in de grond kunnen helpen bij het reduceren van devisuele impact van verlichtingsapparatuur tijdens daglichturen.Efficiënt energieverbruikPadenGrootte: 10 x 4 m Bedrijfsuren: 4.380 uur Verlichtingssterkte: 10 luxGebruikte armatuur: Vandaalbestendige mastopzetlantaarnsInstallatie: E/Fact LEDLichtregeling: Getimede aan/uit6,57Installatie: Via 26W CFLLichtregeling: Getimede aan/uit31,4374Installatie: EN15193Lichtregeling: Getimede aan/uit38 360 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 57


24UtiliteitsruimtenDe juiste sfeer creërenVoorraadkamers en dergelijke moeten voldoende verlicht zijn op de verticaleen horizontale vlakken, zoals werkbladen, planken en kasten. De verticalevlakken moeten goed zichtbaar zijn, met name wanneer er in voorraadkastenmoet worden gezocht en er etiketten op voorwerpen moeten worden gelezen.Gezien het feit dat de horizontale en verticale vlakken door dezelfde bronmoeten worden verlicht, zijn vooral de AquaForce II LED- en Leopard LEDarmaturenzeer geschikt als de armaturen goed schoongemaakt moetenkunnen worden of stof-/waterdicht moeten zijn of wanneer er weinig ruimteis. Armaturen zoals de Quattro LED zijn een goede oplossing voor drogeomgevingen. Door hun lange levensduur (50.000 uur @ L70) wordt er opde onderhoudskosten bespaard en als ze met eenvoudige Sensa regelingenworden gecombineerd, kan de energiebesparing substantieel oplopen.In controleAanwezigheidsdetectie, Taakverlichting met afwezigheidsdetectie- Een grote categorie die veel kan omvatten, maar een gemeenschappelijkkenmerk van deze gebieden is dat er weinig activiteiten zijn en dat erniet vaak mensen te vinden zijn, maar wanneer mensen binnenkomen,dan hebben ze hun handen vol. Overweeg dus het gebruik vanaanwezigheidsdetectie in plaats van afwezigheidsdetectie en bepaal de“time-out” periode zorgvuldig. Aangezien de afmetingen van deze ruimtenveel kunnen variëren, moet ook het type sensor en de locatie ervanworden bekeken om de beste prestatie uit het regelsysteem te krijgen.Het kan toepasselijk zijn om een secundair verlichtingssysteem in deruimte aan te leggen die bedoeld is voor specifieke taken. Deze lichtenkunnen handmatig worden in- en uitgeschakeld en kunnen aan deafwezigheidsdetectie worden gekoppeld om maximaal energie te besparen.Product assortimentHieronder kunt u informatie selecteren over het product waarover u meer wilt weten:NIEUWNIEUWNIEUW NIEUW NIEUWQuattro LEDwww.thornlighting.nl/QTRLSpecline LED66Leopard LED68ImpactForce II LED78CorrosionForce II LED78NIEUWNIEUWAquaForce II LED80Voyager E bulkhead, LEDwww.thornlighting.nl/VOEL58 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Energiebesparende ideeënIn de praktijkDe plaatsing van de armaturen moet worden aangepast aan delocatie van de voorraad of apparatuur, zodat grote schaduwplekkenworden vermeden. Verticale vlakken moeten op een geschiktemanier worden verlicht als er vaak identificatiemarkeringen oflabels moeten worden gelezen. Een geschikte methode voor hetverlichten van deze gebieden is het gebruik van armaturen tegenhet plafond met een brede lichtdistributie, gecombineerd metkastverlichting, indien nodig. Bij de keuze van de lichtregeling moetmen rekening houden met hoe vaak deze ruimten worden gebruikt.Efficiënt energieverbruikDroge utiliteitsruimteGrootte: 7 x 6 x 3 m Bedrijfsuren: 2.340 uur Verlichtingssterkte: 200 luxGebruikte armatuur: Modulaire armaturen op regelmatige afstandInstallatie: Quattro LEDLichtregeling: Handmatig aan, automatisch uit, constante verlichting, daglichtdimming10Installatie: SpeclineLichtregeling: Handmatig aan/uit221616Installatie: EN15193Lichtregeling: Handmatig aan/uit, constante verlichting, daglichtdimming320 20 40 60 80 100%LENI (kWh/m 2 /jr) Besparingen (kWh/m 2 /jr)LENI is de Lighting Energy Numeric Indicator, berekend volgen EN15193. Dit is de totale jaarlijkse verlichtingsenergie in kWh/m 2 jaar, waarbijrekening wordt gehouden met de benodigde energie wanneer de verlichting wordt gebruikt en de besparingen die mogelijk zijn door het gebruikvan lichtregelingen. Ook wordt er rekening gehouden met de benodigde energie door de regelingen wanneer de verlichting niet wordt gebruikt(de standby-belasting) en de benodigde energie om de noodverlichting operationeel te houden (accu-oplaadbelasting)EN15193 bevat een tabel met LENI-waarden die als maatstaven worden gebruikt voor verschillende toepassingen. In bovenstaande grafiekenworden mogelijke oplossingen met deze maatstafwaarden vergeleken.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 59


Producten60 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl


Nieuwe productenMenlo 3 Circular LED 62Elevation LED 64Specline LED 66Leopard LED 68Danube LED 70Loire LED 72Thames LED 74Club LED 76ImpactForce II LED 78CorrosionForce II LED 78AquaForce II LED 80Bestaande productenBinnenCruz 160 LEDChalice 190 LEDBase LEDBase LED JuniorD-CO LED downlightsLightstream2Prospector LEDTidon LEDGlacier II LEDEyekonVoyager LED serieVoyager Sigmawww.thornlighting.nl/CR16www.thornlighting.nl/CHLDwww.thornlighting.nl/BASEwww.thornlighting.nl/BASJwww.thornlighting.nl/DCODwww.thornlighting.nl/LTSMwww.thornlighting.nl/PROLwww.thornlighting.nl/TIDNwww.thornlighting.nl/GLCRwww.thornlighting.nl/EYKNwww.thornlighting.nl/VYLDwww.thornlighting.nl/VSIGSatin 82Band 2 86E/Fact LED 90Mica Slim LED 96Dyana LED 102BuitenCesar LEDContrast LEDQba LEDD-CO LED inbouwD-CO LED floodContrast Mini Pinspot LEDMiloBandAlumet Stage LEDAdeliePromenade LEDAvenue F LEDPlurio LEDNella LEDOxanewww.thornlighting.nl/CESAwww.thornlighting.nl/CONLwww.thornlighting.nl/QBLDwww.thornlighting.nl/DCORwww.thornlighting.nl/DCOFwww.thornlighting.nl/CONMwww.thornlighting.nl/MILOwww.thornlighting.nl/BANDwww.thornlighting.nl/ALUSwww.thornlighting.nl/ADLEwww.thornlighting.nl/PMLDwww.thornlighting.nl/AVFLwww.thornlighting.nl/PLRLwww.thornlighting.nl/NLLLwww.thornlighting.nl/OXANLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 61


Menlo³ Circular LEDNIEUWTweede generatie rond LEDinbouwarmatuur,met uitstekendeefficientie en een uniek design.• Voortbouwend op de eigenschappen van zijn voorganger –hoge kwaliteit efficiënt licht, lange levensduur en een sterk design –en nog verbeterde prestaties en efficiency, in lijn met de ontwikkelingvan LED-prestaties.• Een echt alternatief voor traditionele fluorescentielampen – biedt eengrotere lumen-output met maximale efficiency (78lm/W) gecombineerdmet alle prestaties die je van de Menlo³-serie verwacht• Meer functionaliteit en controle doordat de noodverlichting- en sensormodulesin de armatuur zijn geïntegreerd. Dit maakt het makkelijk omde omgevingsverlichting te regelen en energie te besparen.Nieuwe generatie LED-oplossingenGebaseerd op de originele revolutionaire Menlo³C LEDversie,maar met sterk verbeterde prestaties en efficiency,in lijn met de ontwikkeling van de nieuwste LED’s.Huidig aanbodMenlo³C4x14W96548236Menlo³C3200 LED96239626NieuwMenlo³C LEDnieuwe HFILumen output 3552 3200 3700Efficiency 57,3lm/W 66.7lm/W 78lm/WVerblindending (Cd/m 2 ) 3145 2300


NormenLichtbronnen78lm/WEfficiënt energieverbruik: Kantoor – 15m x 15m x 2,8m | 500lxNieuwe installatie2,000.00AantalarmaturenVerlichtingssterkte(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen(W/m 2 )Menlo³ LED 35 576 0,68 8,71Menlo³ 4x14W T16 42 537 0,71 11,57Terugverdientijd t.o.v. T160,42 jaarBesparingen met LED over 10 jaar €8531Totaalkost over de volledige levensduurRenoveren – T16 vervangen door LED2,000.00AantalarmaturenVerlichtingssterkte(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen(W/m 2 )Menlo³ LED 35 576 0,68 8,71Quattro C 3x18W T26 64 528 0,68 16,5Terugverdientijd t.o.v. T263,9 jaarBesparingen met LED over 10 jaar €11.644Totaalkost over de volledige levensduurMODULAIR INBOUW1,500.001,500.00E1,000.00E1,000.00500.000.00500.000.00JarenJarenMenlo³ 4x14W T16 Menlo³ LED Menlo³ LED Quattro C 3x18W T26 renovatietotale investeringskostInvesteringskost vs. totaalkost levensduur (absoluut)totale exploitatiekost tijdens Investeringskost vs. totaalkost levensduur (absoluut)de levensduurtotale investeringskosttotale exploitatiekost tijdensde levensduurMenlo³ 4x14W T1622,8%Menlo³ LED24%89%77,2%Besparing 27,5%Quattro C 3x18W T26Menlo³ LED21,7%43,9%100%Besparing 34,4%0,00 6.147,4 12.294,8 18.442,2 24.589,6 30.737E0,00 6.789,8 13.579,6 20.369,4 27.159,2 33,949EOverzichtMaterialen/AfwerkingMenlo³C LED600Behuizing: wit gelakt staal (benaderend RAL 9010)Lichtkamer/ronde diffusor: vacuümgevormde opalen acryl.559115146Installatiecd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%597597Compleet gemonteerd geleverd in beschermende folie vooreen snelle, gemakkelijke en nette installatie. Geschikt voorplafonds met zichtbare T-profielen (15 en 24mm). Uniekeklembeugels (inbegrepen) worden uitwendig gemonteerdbij installatie in de meeste plafonds met zichtbareT-profielen of plafonds met onzichtbare roosters zonderde armatuur te openen. Elektrisch aansluiten gaat snelen gemakkelijk via de uitwendig gemonteerde connectorachter op de behuizing. Optisch systeem is gemakkelijk teverwijderen en is vastgezet met springveren. Installatie ingipsplaat mogelijk met afzonderlijk geleverde klembeugelsvoor inwendige montage (zie bestelgids voor toebehoren).BestelgidsGeleverd met LED’sOmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerMENLO3C LED 3700 HFI WL6 AC 597 4.9 96240369MENLO3C LED 3700 HFI WL6 E3 AC 597 5.3 96240370MENLO3C LED 3700 HFI WL6 E3TX AC 597 5.3 96240371MENLO3C LED 3700 HFI WL5 AC 597 5.3 96241208MENLO3C LED 3700 HFLI WL6 AC 597 5.3 96240591MENLO3C LED 3700 HFLI WL6 E3 AC 597 5.4 96240592MENLO3C LED 3700 HFI WL6 AC 625 5.0 96240593MENLO3C LED 3700 HFI WL6 E3 AC 625 5.4 96240599MENLO3C LED 3700 HFI WL6 E3TX AC 625 5.4 96240600ToebehorenMINIKLEM (inwendige montage voor gipsplaten plafonds) 96218676CONNECT S6 BWieland GST 6-polige connector voor aansluiten van HFI- en HFLI-versies96233052CONNECT EM S3 RWieland GST 3-polige connector voor aansluiten van E3TX-armaturen96503766SpecificatieOmschrijving: Inbouwarmatuur voor 4x11W LEDlichtbronmet unieke ‘zwevende’ ronde diffusor enlichtkamer. Geschikt voor plafonds met zichtbareT-profielen of voor installatie in plafonds metonzichtbare roosters, m.b.v. unieke miniklembeugels.Met uitwendige elektrische aansluiting, digitaaldimbare transfo en opties voor mini-sensor/LEDnoodverlichting.Bij versies met noodverlichtingvermeldt u E3 voor handmatig testen of E3TX voorzelftest/adresseerbare test. Thorn Menlo³C LEDHFIHFLIWL6WL5E3E3TXDigitaal dimbare elektronische ballast met DALI en DSI-functieDigitaal dimbare elektronische ballast met DALI-mini-sensorWieland GST 6-polige connectorWieland GST 5-polige connector3 u. noodverlichtingsfunctie, handmatige test3 u. noodverlichtingsfunctie, zelftest/adresseerbare testLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 63


Elevation LEDNIEUWDe elegante direct/indirect semiinbouwElevation- armaturen hebbennu LED’s voor meer efficiëntie en groteverlichtingskwaliteit• Een echt alternatief voor traditionele fluorescentielampen, en geencompromis: hogere lumen output met maximale efficiency (78lm/W)en lage luminantie voor een aangename werkomgeving• De opwaartse verlichting zorgt voor een meer stimulerende verlichteomgeving en voorkomt het ‘groteffect’ dat vaak wordt geassocieerdmet modulaire inbouwarmaturen• Verkrijgbaar met geïntegreerde mini-sensor en noodverlichting.Vergeleken met fluorescentie zijn er minder noodverlichtingsarmaturennodig, dankzij de betere spreiding van de LED’s.ToepassingenEcht alternatief voor traditionelefluorescentielampenGrotere lumen output met maximale efficiencyen toch lage luminantieniveaus voor eenaangename werkomgeving.PortfolioNieuwElevation 2x24 HFD96239006Elevation LED HFILumen output 2835 3700Efficiency 55,6lm/W 78lm/WVerblinding (Cd/m 2 )


NormenLichtbronnen78lm/WEfficiënt energieverbruik: Leslokaal – 7,8m x 7,1m x 2,8m | 300lxNieuwe installatie4,000.00AantalarmaturenVerlichtingssterkte(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen(W/m 2 )Elevation LED 6 372 0,60 5,85Elevation 2x24W T16 9 341 0,75 8,29Terugverdientijd t.o.v. T160,6 jaarBesparingen met LED na 10 jaar €1394Totaalkost over de volledige levensduurRenovatie – T16 vervangen door LED4,000.00AantalarmaturenVerlichtingssterkte(lux)UniformiteitAangeslotenvermogen(W/m 2 )Elevation LED 6 372 0,60 5,85Omega 2 4x18W T8 8 354 0,66 11,27Terugverdientijd t.o.v. T263,9 jaarBesparingen met LED na 10 jaar €1743Totaalkost over de volledige levensduurMODULAIR INBOUWE2,000.00E2,000.000.00Jaren0.00JarenElevation 2x4W T16Elevation LEDElevation LEDOmega 2 4x18W T8 vervangenInvesteringskosten vs. totaalkost levensduurtotale investeringskostentotale exploitatiekosten tijdensde levensduurInvesteringskost vs. totaalkost levensduurtotale investeringskosttotale exploitatiekost tijdensde levensduurElevation 2x 24W T1617,3%Elevation LED18,8%57,6%82,7%Besparing 23,6%Omega 2 4x18W T8Elevation LED17,8%54,4%100%Besparing 27,8%0,00 1.185 2.370 3.555 4.740 5.925E0,00 1.254,8 2.509,6 3.764,4 5.019,2 6.274EOverzichtMaterialen/AfwerkingELEVATION LED600559115161Diffusor: gematteerde perspex diffusor en axialeprismatische PMMA-lensVleugels: geribd opaalacrylBehuizing & reflectoren: wit gelakt staal(vergelijkbaar met RAL 9010)619597Installatiecd/klm ULOR: 4% DLOR: 96% LOR: 100%BestelgidsGeleverd met LED’sOmschrijving572Gewicht(kg)SAPnummerELEVAT LED 3700 HFI MPT AC WL6 597 5.5 96240375ELEVAT LED 3700 HFI MPT AC WL5 597 5.5 96241209ELEVAT LED 3700 HFI E3 MPT AC WL6 597 5.9 96240376ELEVAT LED 3700 HFI E3TX MPT AC WL6 597 5.9 96240377ELEVAT LED 3700 HFLI MPT AC WL6 597 5.9 96240595ELEVAT LED 3700 HFLI E3 MPT AC WL6 597 6.0 96240596ELEVAT LED 3700 HFI MPT AC WL6 625 5.6 96240601ELEVAT LED 3700 HFI E3 MPT AC WL6 625 6.0 96240602ELEVAT LED 3700 HFI E3TX MPT AC WL6 625 6.0 96240603ToebehorenMINIKLEM (inwendige montage voor gipsplaten plafonds) 96218676CONNECT S6 BWieland GST 6-polige connector voor aansluiten van HFI- en HFLI-varianten96233052CONNECT EM S3 RWieland GST 3-polige connector voor aansluiten van E3TX-armaturen96503766GRIPPLE SAFETY WIRE 96239327Geschikt om in verlaagde plafonds te leggen(zichtbare T-profielen 15 en 24mm).Geschikt voor verlaagde plafonds met onzichtbaarT-profiel m.b.v. uitwendig gemonteerde klembeugels(meegeleverd). Klembeugels voor inwendige montageop gipsplaat moeten apart worden besteld.Elektrische aansluiting via Wieland GST-mannelijke stekker.Geschikte vrouwelijke en T-connectoren zijn apart tebestellen (zie bestelgids voor toebehoren).Voorziening voor klemdraad in de behuizing. Draad isapart te bestellen (zie bestelgids voor accessoires)SpecificatieOmschrijving: Semi-inbouw LED-armatuur met hoogprestatievermogen, met opalen vleugels en centraleMPT-optiek, digitaal dimbare transfo en optiesvoor mini-sensor/LED-noodverlichting. Bij versiesmet noodverlichting vermeldt u E3 voor handmatigtesten of E3TX voor zelftest/adresseerbare test.Thorn Elevation LEDHFIHFLIWL6WL5E3E3TXDigitaal dimbare elektronische ballast met DALI en DSI-functieDigitaal dimbare elektronische ballast met DALI-mini-sensorWieland GST 6-polige connectorWieland GST 5-polige connector3 u. noodverlichtingsfunctie, handmatige test3 u. noodverlichtingsfunctie, zelftest/adresseerbare testLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 65


Specline LEDNIEUWModulair inbouw LED-armatuurmet meerdere optieken vooroptimale verlichting van kantorenen winkelruimten, ideaal voor hetvervangen van installaties met4x18W T8 of 4x14W T5• De combinatie van een zeer efficiënte LED-module en effectieveoptieken levert tot 3700 lumen en 79lm/W met een opgenomenvermogen per armatuur van 47W• Keuze uit twee optieken (OP = winkels, MPT = kantoren) volgenstoepassing en vereisten• Plaatsing in de meest plafonds met zichtbare of onzichtbare T-profielen• Plug & play-verbinding met Wieland-connectoren• Versies met noodverlichting en HFI-dimbaar (compatibel met DSI/DALI)Keuze uit twee optiekeOptiek met microprismaTussenafstand voor noodverlichtingSpecline LED met geïntegreerde LED-noodverlichtingVoor 0,5lux in open ruimteOnderhoudsfactorBFLMontagehoogte(m)Opale diffuserMaximum tussenafstand (m)Van middelpuntnaar eindTussenmiddelpuntenTrans Axiaal Trans AxiaalToepassingen• Doorgangsruimten• Kantoren• Vergaderruimten• Sanitair1 12,5 2,55 2,50 8,65 8,603 2,60 2,60 9,15 9,1066 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/SPLD


NormenLichtbronnen79lm/WEfficiënt energieverbruik: Afmetingen van ruimte: 7 x 7m, hoogte 2,4m | 500lxNieuwe installatieAantalarmaturenLuminantie(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen(W/m 2 )Specline LED OP 9 533 0,80 8,08Inbouw vierkant 4x18 T26 (T8)DMB met magnetische ballast9 506 0,79 13,59Terugverdientijd LED t.o.v. HF2,4 jaarBesparingen met LED over 10 jaar €4533Totaalkost over de volledige levensduurInvesteringskost vs. totaalkost levensduur (absoluut)Totale investeringskosttotale exploitatiekost tijdensde levensduurMODULAIR INBOUW10,000.008,000.006,000.00E4,000.00Specline T26 T86,3% 93,7%Specline LED – niet gedimd21%Specline LED HFI – daglicht 50% gedimd48%Besparing 31%21%25%Besparing 54%0.00 1,668.2 3,336.4 5,004.6 6,672.8 8,341.8E2,000.000.00JarenSpecline T26 T8 Specline LED HFI –daglicht 50% gedimdSpecline LED –niet gedimdOverzichtSPECLINE LED MPTSPECLINE LED OPMaterialen/AfwerkingBehuizing: wit plaatstaalDiffusor: opal acrylOptiek: acryl microprisma (PMMA)InstallatieGeschikt voor de meeste plafonds met zichtbareT-profielen (15 or 24mm). De armatuur wordt gewoonop het plafond gelegd en is dus snel te installeren.Pendel installatie met aparte klemkit mogelijk.Niet geschikt voor gipsplaten plafonds.cd/klmULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100% cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%559.45841212559.45975.5126225.56165975.56305745995749263926363597597622SpecificatieOmschrijving: modulair inbouw LED-armatuurvoor inleg-/pendelinstallatie, met MPT-optiek ofopalen diffusor die 3500/3700 lm levert.Thorn Specline LED.600x600 (WL5)600x600 (WL6)625x625 (WL6)BestelgidsGeleverd met geïnstalleerde LED-modules, 4000K, Ra >80OmschrijvingGewicht(kg)HFI HFI E3597 x 597mm SPECLINELED 3500 MPT WL5 L840 597 5.0 96241064 -SPECLINELED 3700 OP WL5 L840 597 5.0 96241065 -SPECLINELED 3500 MPT WL6 L840 597 5.0 96241070 96241086SPECLINELED 3700 OP WL6 L840 597 5.0 96241071 96241087625 x 625mm SPECLINELED 3500 MPT WL6 L840 625 5.2 96241090 96241094SPECLINELED 3700 OP WL6 L840 625 5.2 96241091 96241095ToebehorenGewichtSAP(kg)nummerKIT T-PROFIELEN (4) 0.1 59003418MPT optiek met microprismaOP opale diffuserWL5 Wieland GST 5-polige connectorWL6 Wieland GST 6-polige connectorL840 inclusief geïnstalleerde LED-module met Ra>80 en neutraal wittekleurtemperatuur (4000K)597 voor vierkante modulaire plafonds met T-profielen (600x600mm)625 voor vierkante modulaire plafonds met T-profielen (625x625mm)HFI hoogfrequent - dimbaar - adresseerbaar (DALI en DSI)E3 3 uur LED-noodverlichtingLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 67


4mLeopard LEDNIEUWEen ronde waterdichte IP65-armatuurvoor LED, een echt alternatief voorwaterdichte 28W 2D-armaturen• Werkelijk gelijkwaardig aan traditionele fluorescentielampen –energiezuinig > 60lm/W• Met een levensduur van 50.000 uur voor de LED zijn deonderhoudskosten veel lager dan bij fluorescentielampen• Verkrijgbaar met aanwezigheidsdetector die maximaal 3 extraarmaturen kan bedienen• Verkrijgbaar als Emergency E3 met een aparte LED voornoodverlichtingSensor LeopardBij detectie meteen licht met de geïntegreerde aanwezigheidssensor vanLeopard, met gemakkelijk instelbare gevoeligheid, lichtniveaus en werkingstijd• Geschikt voor sporadischgebruikte ruimten• Geïntegreerde bewegingsdetectoren lichtsensor(MV-detector, 5 – 1000 lux)• Kan maximaal drie extraLeopard‐armaturen aansturen• Sensor kan ingesteld worden op2 tot 1200 sec. werkingDetectiezone bij muurmontage10m vanaf voorzijde van armatuur• Gevoeligheid van microgolfdetectorinstelbaar van20% tot 100%• Detectiebereik: maximaal10m naar voren (afhankelijkvan locatie en gevoeligheid)• Detectieoppervlak met eendiameter van 4m• Verkrijgbaar met of zondervoorschakelapparatuur voornoodverlichtingDetectiezone bij plafondmontage10m vanaf voorzijde van armatuurToepassingen• Gangen/trappenhuizen• Rond het gebouw4m• Paden• Toiletten• Fietsenstalling• UtiliteitsruimtenMicrogolf-detector metinstelbare duur, gevoeligheiden lichtniveauTypische indeling van hoofdarmatuuren extra armaturen bij gebruik vanSwitchLite-detectorenGangBergruimteToilettenBergkastHoofdarmatuurExtra armatuurTrappenhuisBergkast68 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/LPRD


NormenLichtbronnen60lm/WEfficiënt energieverbruik: Gang – 20m x 2m x 2,4m | 200 lxNieuwe installatie8,000.006,000.004,000.002,000.00AantalarmaturenLuminantie(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen(W/m 2 )Leopard LED 16 206 0,66 8,2Leopard LED HF 16 208 0,67 10Leopard LED 28W ferro-magnetisch 17 208 0,69 15,30Terugverdientijd LED t.o.v. ferro-magnetisch2,4 jaarBesparingen LED t.o.v. ferro-magnetisch in 10 jaar €2328Totaalkost over de volledige levensduurEtotale investeringskostInvesteringskost vs. totaalkost levensduur (absoluut)totale exploitatiekost tijdensde levensduurLeopard 28W ferro-magnetisch8,7% 91,3%Leopard 28W HF9%65% Besparing 26%Leopard LED20%47%Besparing 33%0,00 4.735,32 6.313,76 7.892,181.578,44 3.156,88EWAND- EN MUURMONTAGE0.00Leopard 28W ferro-magnetisch Leopard 28W HF Leopard LEDJarenOverzichtLEOPARD 1250 LED OP RD WH L840Materialen/AfwerkingBehuizing: polycarbonaatDiffusor: opaal witte diffusor van polycarbonaatVoorschakelapparatuur: gelakt staalInstallatieGeschikt voor opbouwmontage, met BESA-aansluitingaan de achterkant, uitbreekpoort aan de zijkant voordoorvoerbedrading naar 3-voudig aansluitblok engereedschapsloze bevestiging van de lichtmodule.Sensor met instelbare gevoeligheid, daglichtniveauen werkingstijdcd/klm ULOR: 7% DLOR: 93% LOR: 100%BestelgidsGeleverd met LED’sOmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerLEOPARD 1250 LED OP RD WH L840 1.3 96240254LEOPARD 1250 LED MWS OP RD WH L840 1.3 96240255LEOPARD 1250 LED E3 OP RD WH L840 1.6 96240256LEOPARD 1250 LED MWS E3 OP RD WH L840 1.6 96240257Led-module voor retrofit in bestaande Leopard-productLEOPARD LED GEAR TRAY L840 96240365LEOPARD LED GEAR TRAY WITH MWS L840 96240366LEOPARD LED E3 GEAR TRAY L840 96240367LEOPARD LED E3 GEAR TRAY WITH MWS L840 96240368WH WitE3 3 u. noodverlichting, handmatige testMWS MV-detectorSpecificatieOmschrijving: Waterdichte IP65-armatuur vanpolycarbonaat, met witte basis, gereedschapslozebevestiging van de lichtmodule, met vastgeschroefdeopalen diffusor en met LED-module.Thorn Leopard LED.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 69


Danube LEDNIEUWEen stijlvolle compacte armatuurvoor wand- of plafondmontageals energiezuinig alternatief voortraditionele wandarmaturenQuick Fix beugel• Quick Fix Bracket: beugel voor snelle montage.• Uitvoering met 3 uur noodverlichting• 75 Llm/W opbrengst is een energiezuinig alternatief voor eenstandaard wandarmatuur• DALI- ballasten beschikbaar.Toepassingen• Gangen/trappen• Doorgangen• Toiletten• UtiliteitsruimtenLichtbron• Levensduur 50.000 uur @L70 Ta 25°C• 1200 lm (16W)• 75 Llm/W• 4000K70 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/DNBE


NormenLichtbronnen75Llm/WEfficiënt energieverbruik: Sanitair – 6 m x 4 m x 2,8 m | 200 lxNieuwe installatie5.000,004.000,003.000,002.000,00AantalarmaturenLuminantie(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen (W/m 2 )Danube 1200 LED 8 264 0.57 5.33Danube 28W HF 8 289 0.6 9.67Danube 28W Magnetic 8 289 0.6 12Terugverdientijd LED t.o.v. HF2,8 jaarTerugverdientijd LED t.o.v. Magnetisch 0,7 jaarBesparingen LED t.o.v. Magnetisch in 10 jaar €2.036Totaalkosten over de volledige levensduurtotale investeringskostInvesteringskost vs. uitbatingskost (absoluut)totale exploitatiekosten overde levensduurDanube 28W Magnetic16% 84%Danube 28W HF12%62% besparing 26 %Danube 1200 LED19%36%besparing 45 %0,00 3.685,60 4.607921,40 1.842,80 2.764,20WAND- EN MUURMONTAGE1.000,000,00JarenDanube 28W MAG Danube 28W HF Danube LEDOverzichtMaterialen/AfwerkingDANUBE LEDØ 285Ø 226Behuizing: basis uit gietaluminiumDiffusor: opaal PolycarbonaatRing: wit PolycarbonaatInstallatie7348Geschikt voor opbouwmontage op muur of plafond.De beugel wordt vastgeschroefd in 4 ellipsvormige gaten(4,5 mm x 10 mm). Elektrische voeding op aansluitblok6 x 2 x 2,5 mm. De armatuur klikt op de Quick Fix beugel.Voor doorvoerbedrading zijn er twee uitbreekpoorten van20 mm in de Quick Fix beugelcd/klm ULOR: 5% DLOR: 95% LOR: 100%Specificatie118Omschrijving:Ronde armatuur, al of niet met noodverlichting enaluminium basis. Opalen polycarbonaat diffusor enPCB-plaat met LED’s.100 13097BestelgidsGeleverd met LED’sBeschrijvingGewicht(kg)SAPnummerDA 1200 LED HF OP RD WHI L840 1.76 96241362DA 1200 LED HF E3 OP RD WHI L840 2.01 96241363WHI Witte ringE3 3 uur noodverlichtingLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 71


Loire LEDNIEUWEen fraaie LED-armatuur met uitstekendeenergiebesparende eigenschappen enheel weinig onderhoudQuick Fix beugel• Snelle montage met Quick Fix beugel• Uitvoering met 3 uur noodverlichting• Energiezuinig met 75 Llm/W• DALI- ballasten verkrijgbaarToepassingen• Gangen/trappen• Doorgangen• Toiletten• UtiliteitsruimtenLichtbron• Levensduur 50.000 uur @L70 Ta 25°C• 1200 lm (16W)• 75 Llm/W• 4000K72 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/LOIR


NormenLichtbronnen75Llm/WEfficiënt energieverbruik: Wachtkamer – 10 m x 5 m x 2,4 m | 200 lxNieuwe installatie10.000,008.000,006.000,004.000,00AantalarmaturenLuminantie(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen (W/m 2 )Loire 1200 LED 18 236 0.8 5.76Loire 28W HF 15 226 0.8 8.7Loire 28W Magnetic 15 226 0.8 10.8Terugverdientijd LED t.o.v. HF4,4 jaarTerugverdientijd LED t.o.v. Magnetisch 2,1 jaarBesparingen LED t.o.v. Magnetisch in 10 jaar €3.598Totaalkost over de volledige levensduurtotale investeringskostInvesteringskost vs. uitbatingskost (absoluut)totale exploitatiekost overde levensduurLoire 28W Magnetic14% 86%Loire 28W HF14%57% besparing 29 %Loire LED25%32%besparing 43 %0,00 5.080,80 6.774,40 8.4681.693,60 3.387,20WAND- EN MUURMONTAGE2.000,000,00JarenLoire 28W MAG Loire 28W HF Loire LEDOverzichtMaterialen/AfwerkingLOIRE LEDØ 285Behuizing: Gietaluminium basisDiffusor: opaal polycarbonaatRing: wit polycarbonaat45116InstallatieGeschikt voor opbouwmontage op muur of plafondDe beugel wordt vastgeschroefd in 4 ellipsvormige gaten(4,5 mm x 10 mm). Elektrische voeding op aansluitblok6 x 2 x 2,5 mm. De armatuur klikt op de Quick Fix beugel.Voor doorvoerbedrading zijn er twee uitbreekpoorten van20 mm in de Quick Fix beugelcd/klm ULOR: 10% DLOR: 90% LOR: 100%Specificatie118Omschrijving:Ronde armatuur, al of niet met noodverlichting,aluminium basis. Opaal polycarbonaat diffusor enPCB-plaat met LED’s100 13097BestelgidsGeleverd met LED’sBeschrijvingGewicht(kg)SAPnummerLO 1200 LED HF OP RD WHI L840 1.79 96241358LO 1200 LED HF E3 OP RD WHI L840 2.04 96241359WHI Witte ringE3 3 uur noodverlichtingLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 73


Thames LEDNIEUWElegante LED-armatuur voor wandenplafondmontage als energiezuinigalternatief voor traditionele lichtbronnenZilverkleurige ringQuick Fix beugel• Snelle montage met de Quick Fix beugel• Uitvoering met 3 uur noodverlichting• Energiezuinig met 62,5 Llm/W• DALI- ballasten beschikbaarToepassingen• Gangen/trappen• Doorgangen• Toiletten• UtiliteitsruimtenLichtbron• Levensduur 50.000 uur @L70 Ta 25°C• 1000 lm (16W)• 62.5 Llm/W• 4000K74 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/THMS


NormenLichtbronnen62,5Llm/WEfficiënt energieverbruik: Gang – 20 m x 2 m x 2,8 m | 150 lxNieuwe installatie12.000,0010.000,008.000,006.000,00AantalarmaturenLuminantie(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen (W/m 2 )Thames 1000 LED 22 157 0.72 8.8Thames 28W HF 23 156 0.68 16.7Terugverdientijd LED t.o.v. HF2,4 jaarBesparingen LED t.o.v. HF over 10 jaar €2.930Totaalkosten over de volledige levensduurInvesteringskost vs. uitbatingskost (absoluut)totale investeringskosttotale exploitatiekosten overde levensduurThames 28W HF23% 77%Thames LED31%40% besparing 29 %0,00 2.080,80 4.161,60 6.242,40 8.323,20 10.404WAND- EN MUURMONTAGE4.000,002.000,000,00Thames 28W HFThames LEDJarenOverzichtMaterialen/AfwerkingTHAMES LEDØ 295Behuizing: basis uit gietaluminiumDiffusor: opaal polycarbonaatRing: Staal, zilverkleurige en witte uitvoeringØ 20876InstallatieGeschikt voor opbouwmontage op muur of plafondDe beugel wordt vastgeschroefd in 4 ellipsvormige gaten(4,5 mm x 10 mm). Elektrische voeding op aansluitblok6 x 2 x 2,5 mm. De armatuur klikt op de Quick Fix beugel.Voor doorvoerbedrading zijn er twee uitbreekpoorten van20 mm in de Quick Fix beugelcd/klm ULOR: 4% DLOR: 96% LOR: 100%118100 130SpecificatieOmschrijving:Ronde armatuur, al of niet met noodverlichting, aluminiumbasis. Stalen ring, opalen diffusor van polycarbonaat enprintplaat met LED’s.97ReferentienummersGeleverd met LED’sBeschrijvingGewicht(kg)SAPnummerTH 1000 LED HF OP RD WHI L840 2.33 96241364TH 1000 LED HF E3 OP RD WHI L840 2.58 96241365TH 1000 LED HF OP RD SIL L840 2.33 96241417TH 1000 LED HF E3 OP RD SIL L840 2.58 96241418WHI Witte ringSIL Zilverkleurige ringE3 3 uur noodverlichtingLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 75


Club LEDNIEUWStijlvol rond armatuur voor wandofplafondmontage, met uiterstenergiezuinige, duurzame enonderhoudsvriendelijke LED’s.Mogelijke afwerking ring• Een energiezuinige vervanging voor traditionele waterdichte28W 2D fluorescentie armaturen• Met een levensduur van 50.000 uur voor de LED zijn deonderhoudskosten veel lager dan bij fluorescentielampen• Lumen output van de armatuur is 56lm/W• Verkrijgbaar als E3 met aparte LED voor noodverlichting• Sensorversie verkrijgbaar als standaard of in nood uitvoering.• Sensor kan maximaal drie andere Club-LED’s aansturenToepassingen• Gang/trappen• Toiletten• Utiliteitsruimten• Chroom (CHR)Sensor ClubDirect licht bij detectie met de geïntegreerdeaanwezigheidssensor van Club, eenvoudig instelbaregevoeligheid, lichtniveaus en werkingstijd• Geschikt vooronregelmatig gebruikteruimten• Geïntegreerdebewegingsenomgevingslichtdetector(5 – 1000 lux)• Kan maximaal drieextra Club‐armaturenaansturen• Sensor kan ingesteldworden op een werkingvan2 tot 1200 sec• Wit (WHI)• Gevoeligheid vanmicrogolf-detectorinstelbaar van20% tot 100%• Detectiebereik: maximaal10m naar voren(afhankelijk van locatieen instelling gevoeligheid)• Detectieoppervlakdiameter van 4m• Verkrijgbaarmet of zondervoorschakelapparatuurvoor noodverlichting76 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/CLUB


NormenLichtbronnen56lm/WEfficiënt energieverbruik: Gang – 20m x 2m x 2,4m | 200 lxNieuwe installatie12,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.00AantalarmaturenLuminantie(lux)UniformiteitOpgenomenvermogen(W/m 2 )Club LED 24 201 0,67 10,20Club 28W HF 27 200 0,7 16,88Club 28W ferro-magnetisch 27 200 0,7 24,30Terugverdientijd LED t.o.v. ferro-magnetisch2 jaarBesparingen LED t.o.v. ferro-magnetisch in 10 jaar €4566Totaalkost over de volledige levensduurEtotale investeringskostInvesteringskost vs. totaalkost levensduur (absoluut)totale exploitatiekost tijdensde levensduurClub 28W ferro-magnetisch9,8% 90,2%Club 28W HF10,8%66,3% Besparing 22,9%Club LED19,6%37,3%Besparing 43,1%0,00 8.467,52 10.584,442.116,88 4.233,76 6.350,64EWAND- EN MUURMONTAGE2,000.000.00Club 28W ferro-magnetisch Club 28W HF Club LEDJarenOverzichtCLUB 950 LED OP RD WHT L840Materialen/AfwerkingBehuizing en sierstrip geïnjecteerd polycarbonaatDiffusor: opaal polycarbonaatKleuren behuizing en sierstrip witte behuizing metwitte of glanzend chroom sierstrip327105InstallatieGeschikt voor opbouwmontage, BESA-aansluitingaan de achterkant, met uitbreekpoort en 3-voudigaansluitblok tot 2,5mm 2 .cd/klm ULOR: 3% DLOR: 97% LOR: 100%BestelgidsGeleverd met LED’sSpecificatieOmschrijving: Ronde armatuur voor opbouwmontage,standaard of met noodverlichting, met behuizingvan polycarbonaat en witte of verchroomde sierstripOpalen diffusor van polycarbonaat en LED-module.Thorn Club LED.OmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerCLUB 950 LED OP RD WHI L840 1.6 96240359CLUB 950 LED MWS OP RD WHI L840 1.6 96240360CLUB 950 LED E3 OP RD WHI3 L840 1.9 96240361CLUB 950 LED MWS E3 OP RD WHI L840 1.9 96240362CLUB 950 LED OP RD CHR L840 1.6 96241116CLUB 950 LED MWS OP RD CHR L840 1.6 96241117CLUB 950 LED E3 OP RD CHR L840 1.9 96241118CLUB 950 LED MWS E3 OP RD CHR L840 1.9 96241119WHI WitCHR ChroomE3 3 u. nood, handmatige testMWS Microgolf-detectorLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 77


NIEUWImpactForce II LEDNIEUWCorrosionForce II LEDLED armaturen voor energiezuinigeverlichting in agressieve of corrosieveomgevingenFluorescentielamp of LED – ontdek het verschilCorrosionforce II en Impactforce II zijn nu te verkrijgen metLED‐modules. Ontworpen om te presteren, i.p.v. slechts onderdakte bieden aan LED’s met geweldige eigenschappen, zoals:• Hoge efficiency – 74lm/W (totale vermogen 57W)• Unieke dubbele optiek voor nauwkeurige lichtverdeling metbrede uitstralingshoek• Wit licht van hoge kwaliteit (Ra80 & 4000K)• Toekomstgerichte verwijderbare LED-module• Uniforme verlichting via de diffusor – zoals bij een fluorescentielamp• Energiebesparend dimmen• Lange levensduur – ideaal voor plaatsen met duur ofmoeilijk onderhoudLEDDubbele optiekFluorescentielampHet dubbele optische systeem is geoptimaliseerd voorLED-technologie en biedt:• Perfecte lichtverdeling voor een uitgebalanceerde mixvan plafond-, muur- en vloerverlichting• Uniforme verlichting via de diffusor – geen LED puntenToepassingen• Koelruimtes• Laadkaaien• Parkeergarages• Industrieterreinen• Magazijnen• Voedselverwerkende nijverheidLEDDubbele optiek78 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/IMPF www.thornlighting.nl/CORR


NormenLichtbronnen74lm/WEfficiënt energieverbruikFiguur 1. Totaalkost over de volledige levensduurTerugverdientijd t.o.v. T8


AquaForce II LEDNIEUWAquaforce II is nu verkrijgbaar metLED’s. De dubbele optiek verzekertgegarandeerde prestaties en is eenslim alternatief voor traditionelefluorescentielampenAquaforce II LED biedt geweldige eigenschappen, zoals:• Hoge efficiency – 74lm/W (totale vermogen 57W)• Uniek dubbel optisch systeem• Verwijderbare LED-module• Uitstekend egaal verlichte diffusor• Energiebesparend dimmen• Lange levensduur: 50.000 uur• Goede lichtkwaliteit (Ra80 & 4000K)Fluorescentielamp of LED – ontdek het verschilLEDDubbel optiekFluorescentieDe dubbele optiek is geoptimaliseerd voor LED-technologieen biedt:• Perfecte lichtverdeling met uitgebalanceerde mix vanplafond-, muur- en vloerverlichting• Uniform verlichte diffusor – geen aparte LED puntenToepassingen• Koelruimtes• Laadkaaien• Parkeergarages• Industrieterreinen• Magazijnen• Voedselverwerkende nijverheidLEDDubbel optiek80 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/AQU2


NormenLichtbronnen74lm/WEfficiënt energieverbruikFiguur 1. Totaalkost over de volledige levensduurTerugverdientijd t.o.v. T8


Satin LEDNIEUWEen onopvallende lineaire schijnwerpervoor muurverlichting met efficiënte eneffectieve aanstralingOnopvallende lineaire schijnwerperTop• 53 x 52mm minimale afmetingen voor onopvallende installatie• Keuze uit lichtverdelingen, LED-kleuren en lengtes• Lijninstallatie voor een uniforme lichtbundel• Voorbedrade versies voor een eenvoudige installatieZijprofielOpbouw montage optiesToepassingen• Rondom gebouwen85°85°190mm190mmSchijnwerper wordtgeleverd met tweecompacte beugelsvoor montage op degrond of de richel vaneen gebouwEen verlengde beugelis te verkrijgen (en dientapart te worden besteld)voor wandmontageFotografie: ©Pascal Plessis, Couvent des Ursulines, Communauté des Communes du pays de Château-Gontier (53-Mayenne)82 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/SATN


NormenLichtbronnenVan34 tot68WDrie lichtverdelingen verkrijgbaar in 3 lengtesARCHITECTURALE OPBOUW AANSTRALINGLichtspreiding 2 x 7°Lengte 660mmLichtspreiding 2 x 21°Lengte 980mmLichtspreiding 20 x 36°Lengte 1300mmOverzichtMaterialen/AfwerkingSATIN 230V 340 12 x 1,2W WWH 2 x 21°663935634Behuizing: gelakt geanodiseerd aluminiumKopsluiting: grijze kunststofAfdekking: UV-gestabiliseerde PCKabel: H05RNFDichting: EPDMBeugel: roestvrij staal 304LInstallatiecd/klm ULOR: 0% DLOR: 53% LOR: 53%9831303Geschikt voor opbouw- en inbouwmontagein grondinbouwbehuizingen. Bevestiging van de2 beugels met 2 schroeven bij opbouwmontage.De hoek van de beugel kan ingesteld wordenmet de twee bijgeleverde laterale schroeven.Andere RAL-, LED-kleuren en lengtes op aanvraag.SpecificatieOmschrijving: Onopvallende lineaire schijnwerpermet groot prestatievermogen voor muurverlichting,met keuze uit lengtes, lichtverdelingen en LED-kleuren(neutraal wit, koud wit en blauw). Thorn Satin.LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 83


Satin LEDNIEUWBestelgidsInclusief twee compacte beugels.Een verlengde beugel kan apart worden besteld.Inbouwbehuizingen voor grondinstallatie dienen apart besteld.Geïntegreerde driverVoedingin/uitLengte(mm)Versies met enkel ingangIN6609801300Lichtverdeling2x7˚2x21˚20x36˚2x7˚2x21˚20x36˚2x7˚2x21˚20x36˚OmschrijvingGewicht(kg)SAPnummersSATIN 34W 660 IN 2X7D BLU 1.5 96260770SATIN 34W 660 IN 2X7D 3000K 1.5 96260771SATIN 34W 660 IN 2X7D 4500K 1.5 96260772SATIN 34W 660 IN 2X21D BLU 1.5 96260774SATIN 34W 660 IN 2X21D 3000K 1.5 96260775SATIN 34W 660 IN 2X21D 4500K 1.5 96260776SATIN 34W 660 IN 20X36D BLU 1.5 96260778SATIN 34W 660 IN 20X36D 3000K 1.5 96260779SATIN 34W 660 IN 20X36D 4500K 1.5 96260780SATIN 51W 980 IN 2X7D BLU 2.2 96260782SATIN 51W 980 IN 2X7D 3000K 2.2 96260783SATIN 51W 980 IN 2X7D 4500K 2.2 96260784SATIN 51W 980 IN 2X21D BLU 2.2 96260786SATIN 51W 980 IN 2X21D 3000K 2.2 96260787SATIN 51W 980 IN 2X21D 4500K 2.2 96260788SATIN 51W 980 IN 20X36D BLU 2.2 96260790SATIN 51W 980 IN 20X36D 3000K 2.2 96260791SATIN 51W 980 IN 20X36D 4500K 2.2 96260792SATIN 68W 1300 IN 2X7D BLU 2.7 96260794SATIN 68W 1300 IN 2X7D 3000K 2.7 96260795SATIN 68W 1300 IN 2X7D 4500K 2.7 96260796SATIN 68W 1300 IN 2X21D BLU 2.7 96260798SATIN 68W 1300 IN 2X21D 3000K 2.7 96260799SATIN 68W 1300 IN 2X21D 4500K 2.7 96260800SATIN 68W 1300 IN 20X36D BLU 2.7 96260802SATIN 68W 1300 IN 20X36D 3000K 2.7 96260803SATIN 68W 1300 IN 20X36D 4500K 2.7 96260804Bestelgids – ToebehorenOmschrijvingGewicht(kg)SAPnummersBeugelSATIN COMPACT STIRRUP X2 0.18 96260806SATIN STIRRUP EXTENSION 202MM X2 0.73 96260807GrondinbouwSATIN 660MM FB GL 830X250X160 15 96261248SATIN 980MM FB GL 1150X250X160 20 96261249SATIN 1300MM FB GL 1470X250X160 26 96261250Versies met doorvoerbedrading2x7˚660 2x21˚20x36˚2x7˚IN/UIT 980 2x21˚20x36˚2x7˚1300 2x21˚20x36˚SATIN 34W 660 IN/OUT 2X7D BLU 1.6 96260823SATIN 34W 660 IN/OUT 2X7D 3000K 1.6 96260824SATIN 34W 660 IN/OUT 2X7D 4500K 1.6 96260825SATIN 34W 660 IN/OUT 2X21D BLU 1.6 96260827SATIN 34W 660 IN/OUT 2X21D 3000K 1.6 96260828SATIN 34W 660 IN/OUT 2X21D 4500K 1.6 96260829SATIN 34W 660 IN/OUT 20X36D BLU 1.6 96260831SATIN 34W 660 IN/OUT 20X36D 3000K 1.6 96260832SATIN 34W 660 IN/OUT 20X36D 4500K 1.6 96260833SATIN 51W 980 IN/OUT 2X7D BLU 2.3 96260835SATIN 51W 980 IN/OUT 2X7D 3000K 2.3 96260836SATIN 51W 980 IN/OUT 2X7D 4500K 2.3 96260837SATIN 51W 980 IN/OUT 2X21D BLU 2.3 96260839SATIN 51W 980 IN/OUT 2X21D 3000K 2.3 96260840SATIN 51W 980 IN/OUT 2X21D 4500K 2.3 96260841SATIN 51W 980 IN/OUT 20X36D BLU 2.3 96260843SATIN 51W 980 IN/OUT 20X36D 3000K 2.3 96260844SATIN 51W 980 IN/OUT 20X36D 4500K 2.3 96260845SATIN 68W 1300 IN/OUT 2X7D BLU 2.8 96260847SATIN 68W 1300 IN/OUT 2X7D 3000K 2.8 96260848SATIN 68W 1300 IN/OUT 2X7D 4500K 2.8 96260849SATIN 68W 1300 IN/OUT 2X21D BLU 2.8 96260851SATIN 68W 1300 IN/OUT 2X21D 3000K 2.8 96260852SATIN 68W 1300 IN/OUT 2X21D 4500K 2.8 96260853SATIN 68W 1300 IN/OUT 20X36D BLU 2.8 96260855SATIN 68W 1300 IN/OUT 20X36D 3000K 2.8 96260856SATIN 68W 1300 IN/OUT 20X36D 4500K 2.8 9626085784 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/SATN


NormenLichtbronnenVan34 tot68WARCHITECTURALE OPBOUW AANSTRALINGFotografie: ©Pascal Plessis, Couvent des Ursulines, Communauté des Communes du pays de Château-Gontier (53-Mayenne)LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 85


Band 2 NIEUWCompacte lineaire schijnwerper voordynamische aanstraling2 lichtverdelingen• Geleverd met voeding en DMX-kaart• Thermische bescherming voor duurzaamheid bij extremetemperaturen (-20 °C tot +40 °C)• Ruime keuze in lengte, lichtverdeling, kleuren, uitvoeringen met ofzonder doorvoerbedrading en maatwerk.• Eenvoudige installatie, voorbedraad en twee soorten bevestigingToepassingen• Gevelverlichting• Omgeving gebouwenEB - ellipsvormige lichtbundel(10 x 20°)NB - smalle lichtbundel(2 x 3°)BevestigingsmogelijkhedenAfhankelijk van de noodzaak zijn er compacte of langemontagebeugels verkrijgbaar (apart te bestellen).min. 50 mmmin. 50 mm±120º193 mm99 mmVaste compacte beugels voorplafond- of vloermontageGrote beugels voor richtbare montage86 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/BAN2


NormenLichtbronnen28-56 WKleurwisselingARCHITECTURALE OPBOUW AANSTRALINGStation van Évry, Frankrijk © Agence LuminocitéOverzichtMaterialen/AfwerkingBAND2 L06 28W LED 840 NB DMX-F6287090Afdekking: gehard glas, 4 mmBehuizing: geanodiseerd aluminiumMuurbeugels: gelakt gietaluminiumAfdichting eindkappen: siliconenSchroeven: roestvrij staalInstallatie929Twee mogelijke bevestigingen:Vaste compacte beugels voor plafond- of vloermontage:bevestig de twee klembeugels op wand of muur en klemde armatuur in de beugel.cd/klm ULOR: 0% DLOR: 103% LOR: 103%1230Grote regelbare beugels voor plafond-, vloer- ofmuurmontage: schroef de 2 moeren los om de uiteindenvan de beugels te kunnen bevestigen. Plaats de 2 moerenin de rail aan de onderkant van de armatuur. Schroefde 2 lange beugels op de armatuur. Bevestig de beugelsen als laatste de adapter. Kantelbaar en instelbaar doormiddel van de wieltjes op de beugels.SpecificatieOmschrijving: Compacte lineaire schijnwerpersvoor dynamische wandverlichting met keuze uit tweelichtverdelingen, drie lengten en vijf kleuren LED(RGB, RGBA, koud wit, neutraal wit en warm wit).LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 87


Band 2 NIEUWBestelgidsBand² wordt geleverd met voeding en DMX-kaart, maar de beugels moeten apart worden besteld.Als laatste armatuur in een lijnopstelling dient U altijd een IN DMX-versie te bestellen. Voor een compleet,klaar om te plaatsen order, bestelt u: vrouwelijke stekker XLR5 (96241231) + vrouwelijke Wieland stekker (96241225)+Asto-adapter en programmeerconsole (96241226 + 96241227)Voedingin/uitLijnafsluitingINLengte(mm)6289291230LichtverdelingNB: 2 x 3°EB: 10 x 20°NB: 2 x 3°EB: 10 x 20°NB: 2 x 3°EB: 10 x 20°BeschrijvingGewicht(kg)SAPnummerBAND2 L06 28W LED 830 NB DMX-F A IN 3.9 96241181BAND2 L06 28W LED 840 NB DMX-F A IN 3.9 96241193BAND2 L06 28W LED 856 NB DMX-F A IN 3.9 96241205BAND2 L06 28W LED RGB EB DMX-F A IN 4.0 96241154BAND2 L06 28W LED RGBA EB DMX-F A IN 5.0 96241166BAND2 L06 28W LED 830 EB DMX-F A IN 3.9 96241178BAND2 L06 28W LED 840 EB DMX-F A IN 3.9 96241190BAND2 L06 28W LED 856 EB DMX-F A IN 3.9 96241202BAND2 L09 42W LED 830 NB DMX-F A IN 4.9 96241182BAND2 L09 42W LED 840 NB DMX-F A IN 4.9 96241194BAND2 L09 42W LED 856 NB DMX-F A IN 4.9 96241206BAND2 L09 42W LED RGB EB DMX-F A IN 5.1 96241155BAND2 L09 42W LED RGBA EB DMX-F A IN 6.0 96241167BAND2 L09 42W LED 830 EB DMX-F A IN 4.9 96241179BAND2 L09 42W LED 840 EB DMX-F A IN 4.9 96241191BAND2 L09 42W LED 856 EB DMX-F A IN 4.9 96241203BAND2 L12 56W LED 830 NB DMX-F A IN 5.9 96241183BAND2 L12 56W LED 840 NB DMX-F A IN 5.9 96241195BAND2 L12 56W LED 856 NB DMX-F A IN 5.9 96241207BAND2 L12 56W LED RGB EB DMX-F A IN 6.1 96241156BAND2 L12 56W LED RGBA EB DMX-F A IN 7.0 96241168BAND2 L12 56W LED 830 EB DMX-F A IN 5.9 96241180BAND2 L12 56W LED 840 EB DMX-F A IN 5.9 96241192BAND2 L12 56W LED 856 EB DMX-F A IN 5.9 96241204Bestelgids – toebehorenBeschrijvingGewicht(kg)SAPnummersBeugelBAND2 WIEL FEMALE CONNECT 3POL IP66 0.2 96241225BAND2 ASTO/SPLITTER ADAPTER RJ45M XLRF 0.1 96241226BAND2 ASTO ADDRESSING TOOL DMX VC USB 0.3 96241227BAND2 LONG STIRRUP X2 1.0 96241228BAND2 WIEL MALE/FEMALE CONNECT 3POL IP66 0.0 96241229BAND2 SPLITTER DMX VC IP20 1.3 96241230BAND2 XLR FEMALE CONNECT 5POL DMX IP65 0.1 96241231BAND2 XLR MAL/FEMA CONNECT 5POL DMX IP65 0.1 96241232BAND2 COMPACT STIRRUP X2 0.2 96241233EB ellipsvormige lichtbundel WIEL Wieland-connectorNB smalle lichtbundelFEMA VrouwelijkIO IN/UIT DMX & 230V MAL MannelijkIN IN DMX & 230VXLRF XLR-connector metDMX-F Full DMXvrouwelijke stekker830 CRI 80 + 3000KCONNECT connectorVersies met doorvoerbedradingNB: 2 x 3°628EB: 10 x 20°NB: 2 x 3°IN/UIT 929EB: 10 x 20°NB: 2 x 3°1230EB: 10 x 20°BAND2 L06 28W LED 830 NB DMX-F A IO 4.1 96241175BAND2 L06 28W LED 840 NB DMX-F A IO 4.1 96241187BAND2 L06 28W LED 856 NB DMX-F A IO 4.1 96241199BAND2 L06 28W LED RGB EB DMX-F A IO 4.3 96241137BAND2 L06 28W LED RGBA EB DMX-F A IO 5.2 96241160BAND2 L06 28W LED 830 EB DMX-F A IO 4.1 96241172BAND2 L06 28W LED 840 EB DMX-F A IO 4.1 96241184BAND2 L06 28W LED 856 EB DMX-F A IO 4.1 96241196BAND2 L09 42W LED 830 NB DMX-F A IO 5.1 96241176BAND2 L09 42W LED 840 NB DMX-F A IO 5.1 96241188BAND2 L09 42W LED 856 NB DMX-F A IO 5.1 96241200BAND2 L09 42W LED RGB EB DMX-F A IO 5.3 96241138BAND2 L09 42W LED RGBA EB DMX-F A IO 6.2 96241161BAND2 L09 42W LED 830 EB DMX-F A IO 5.1 96241173BAND2 L09 42W LED 840 EB DMX-F A IO 5.1 96241185BAND2 L09 42W LED 856 EB DMX-F A IO 5.1 96241197BAND2 L12 56W LED 830 NB DMX-F A IO 6.1 96241177BAND2 L12 56W LED 840 NB DMX-F A IO 6.1 96241189BAND2 L12 56W LED 856 NB DMX-F A IO 6.1 96241201BAND2 L12 56W LED RGB EB DMX-F A IO 6.3 96241139BAND2 L12 56W LED RGBA EB DMX-F A IO 7.2 96241162BAND2 L12 56W LED 830 EB DMX-F A IO 6.1 96241174BAND2 L12 56W LED 840 EB DMX-F A IO 6.1 96241186BAND2 L12 56W LED 856 EB DMX-F A IO 6.1 9624119888 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/BAN2


NormenLichtbronnen28-56 WARCHITECTURALE OPBOUW AANSTRALINGStation van Évry, Frankrijk © Agence LuminocitéLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 89


E/Fact LEDNIEUWVierkante of ronde overloopbareLED-grondinbouwarmaturenvolgens EN60598-2-13: lageoppervlaktetemperatuur• Ontworpen overeenkomstig de nieuwe norm voor contacttemperatuur:


NormenLichtbronnen1,2-19,2WMet holografische films zijn verbazingwekkende lichtverdelingen te bereikenGeen holografische filter 60° x 60° 1° x 60° 60° x 1° 45° x 75° 75° x 45°Uitstralingshoek met holografische filterHolografische filtersLens 60° x 60° 60° x 1° 75° x 45°Engstralend (2x3,5° of 2x5°) 60° x 60° 62° x 10° 77° x 47°Breedstralend (2x12°) 72° x 72° 70° x 23° 86° x 56°ARCHITECTURALE INBOUW AANSTRALINGOverzichtEFACT R1 4LED 7°EFACT R1 4LED 7° + HOLO 60X1EFact 0EFact 1kcd/klm ULOR: 0% DLOR: 101% LOR: 101% cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%EFACT R1 4LED 7° + HOLO 60X60EFACT R1 4LED 7° + HOLO 45X75EFact 2EFact Slim 00cd/klmULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100% cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%EFact Slim 3LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 91


E/Fact LEDNIEUWMaterialen/AfwerkingBehuizing: gietaluminium,ENAB44100 (kopervrij),afgewerkt met poedercoatingvoor hoge corrosieweerstand.Ring: roestvrij staal AISI 316L(3mm dik) anti-corrosie ofgelaktaluminium.Schroeven: roestvrijstaal.Afdekglas: gehard mat ofhalfmat glas.Glasdikte: E/Fact 0: 8mm |E/Fact 1: 10mm |E/Fact 2: 12mm.E/Fact Slim 00: 8mm |E/Fact Slim 3: 15mm.Dichting: niet-verouderendesiliconenInbouwdoos: polypropyleen.SpecificatieOmschrijving:Vierkante en ronde overloopbareLED-grondinbouwarmaturen meteen lage oppervlaktetemperatuuren geïntegreerde transformator(behalve E/Fact1 RGB).5 groottes, 3 standaard en2 voorbedrade versies.Inbouwdoos uit polypropyleenmet RVS ring en vlak glas ofaluminium koepel met vensters.Gietaluminium IP67 behuizing.LED-versies. 3 monochromatischekleuren voor grootte 0, 1, 2, 00en Slim grootte 3.Kabel voor Slim modellen:H07RN-F, 1m voor grootte 00 en0,5m voor E/Fact Slim grootte 3.Koepels met vensters: E/Fact rondgrootte 0 met koepel uit gelaktaluminium en polycarbonaat.Prismatische koepel: E/Fact rondgrootte 0 met prismatischgehard glasAntislipglas op aanvraag.Alle LED-versies beschikkenover geïntegreerde voeding(behalve E/Fact1 RGB metaparte DMX-interface).Alle LED-versies hebbenelektronische ballast.Holografische filters: niet-vergelendepolycarbonaatDynamische RGB-versies voorgrootte 1 (aparte DMX-drivervoor 2 of van 5 tot 10 bij inbouw)en grootte 2 (geïntegreerdeDMX-driver). Overige DMXcomponentenzijn afzonderlijkte bestellen.Grondinbouw met halfmatafdekglas voor aanstralingen mat glas of koepel voorafbakening. Holografische filtersalleen voor LED-versies.Thorn E/Fact en E/Fact Slim.InstallatieGrondinbouw: Armatuur geleverd met behuizing,inbouwbehuizing, frame en glas (behalve E/Fact1 RGB,waarvoor een aparte DMX-driver nodig is).Slim modellen zijn voorbedraad.In buitenopstelling moet onder de behuizing 30cmgrind of een soortgelijk drainagesysteem wordenaangebracht om water af te voeren. De inbouwdoos kanin asfalt met goede drainage worden geïnstalleerd zodrade temperatuur van het asfalt is gedaald tot ca. 80°C.Om condensvorming in de behuizing te voorkomen,moet de lamp 45 minuten branden voordat het dekglaswordt bevestigd.De maximale statische belasting is 1000kg,overeenkomstig de norm EN60598-2-13.Gloeidraadtest 750°C.Plafond- of muurbevestiging: Alle E/Fact modellenkunnen met clips en veiligheidskabel (afzonderlijkte bestellen) in het plafond worden geïnstalleerd.Alleen E/Fact 0 en E/Fact Slim maat 00 kunnen ineen wand geplaatst worden.RGB-kleurwisseling voor Efact1 LED met een apartedriver, en geïntegreerd driver in Efact2.De LED’s zijn DMX gestuurd (niet bijgeleverd).Eenvoudige installatie mits gebruik van IP67kabelaansluitingen (referentie 96260810 of 96260809)en IP67 aansluitdozen voor doorvoerbedrading(referentie 60800549, 96257908 en 96257909).Plaatsen van holografische filters LED-versies:open het afdekglas en plaats de holografische filmonder het glas en de afdichting zodat de gladde zijdevan de filter het glas raakt. Draai de filter om hetgewenste lichteffect te verkrijgen.Uitvoeringen volgens lichtbron – E/FactDe tabel geeft alle mogelijke lichtbronnen per grootte en type Mica Slim,de lichtverdeling en de instelbare hoek bij de versies voor aanstraling.Type Vermogen Lichtbron Afdekglas Toepassing Uitstralingshoek Richtbaarheid Kleur3x1,2WEFACT 0LED1x2WEFACT 1 4x2W LEDEFACT 2 7x2W LEDEFACT 00 SLIM 1x1,2W LEDHalfmatAanstraling2x5° +/-22°2x12° +/-22°Mat2x45° _Koepel Afbakening2x35° _Vensters _ _2x3,5° mono +/-15°HalfmatAanstraling2x12° mono +/-15°2x12° voor RGB +/-15°Mat Afbakening 2x38° _2x3,5° mono +/-15°HalfmatAanstraling2x12° mono +/-15°2x12° voor RGB +/-15°Mat Markering 2x45° _2x3,5° +/-10°HalfmatAanstraling2x12° +/-10°Mat Markering 2x46° _WIT 3000K,WIT 6000K,BLAUWWIT 3000K,WIT 6000K,BLAUW & RGBWIT 3000K,WIT 6000K,BLAUW & RGBWIT 3000K,WIT 6000K,BLAUWEFACT 3 SLIM 16x1,2W LED Halfmat Aanstraling2x3,5° +/-10°2x12° +/-10°WIT 3000K,WIT 6000K,BLAUW92 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/EFCT


NormenLichtbronnen1,2-19,2WARCHITECTURALE INBOUW AANSTRALINGLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 93


E/Fact LEDNIEUWBestelgidsAlle LED E/Fact-versies worden geleverd met LED’s. Alle E/Fact Slim worden voorbedraadgeleverd. De E/Fact Slim 00 is leverbaar met RVS of gelakt aluminium ring. De E/Fact Slim 3is alleen verkrijgbaar met roestvrij staal. De RGB-versie van E/Fact 1 werkt met een aparteDMX-driver (zie aparte bestelgids).OmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerE/FACT 0 - vierkantEFACT C0 1X2W LED B AL FR 1.4 96107557EFACT C0 1X2W LED B RS FR 1.5 96107556EFACT C0 1X2W LED W 3K AL FR 1.4 96107544EFACT C0 1X2W LED W 3K RS FR 1.5 96107543EFACT C0 1X2W LED W 6K AL FR 1.4 96107555EFACT C0 1X2W LED W 6K RS FR 1.5 96107554EFACT C0 3X1,2W LED W 3K 10D AL SF 1.5 96107551EFACT C0 3X1,2W LED W 3K 10D RS SF 1.5 96107552EFACT C0 3X1,2W LED W 6K 10D AL SF 1.5 96107946EFACT C0 3X1,2W LED W 6K 10D RS SF 1.5 96107947EFACT C0 3X1,2W LED B 10D AL SF 1.5 96107948EFACT C0 3X1,2W LED B 10D RS SF 1.5 96107949EFACT C0 3X1,2W LED W 6K 24D AL SF 1.5 96260335EFACT C0 3X1,2W LED W 6K 24D RS SF 1.5 96260336EFACT C0 3X1,2W LED W 3K 24D AL SF 1.5 96260337EFACT C0 3X1,2W LED W 3K 24D RS SF 1.5 96260338EFACT C0 3X1,2W LED B 24D AL SF 1.5 96260339EFACT C0 3X1,2W LED B 24D RS SF 1.5 96260340E/FACT 0 - rondEFACT R0 1x1,2W LED B AL EDO/W1 1.4 96107511EFACT R0 1x1,2W LED B AL EDO/W2 1.4 96107512EFACT R0 1x1,2W LED B AL EDO/W4 1.3 96107513EFACT R0 1x1,2W LED W 3K AL EDO/W1 1.4 96107514EFACT R0 1x1,2W LED W 3K AL EDO/W2 1.4 96107515EFACT R0 1x1,2W LED W 3K AL EDO/W4 1.3 96107516EFACT R0 1x1,2W LED W 6K AL EDO/W1 1.4 96107524EFACT R0 1x1,2W LED W 6K AL EDO/W2 1.4 96107522EFACT R0 1x1,2W LED W 6K AL EDO/W4 1.3 96107523EFACT R0 1X2W LED B AL EDO 1.3 96107539EFACT R0 1X2W LED B AL FR 1.3 96107538EFACT R0 1X2W LED B RS FR 1.4 96107540EFACT R0 1X2W LED W 3K AL EDO 1.3 96107531EFACT R0 1X2W LED W 3K AL FR 1.3 96107530EFACT R0 1X2W LED W 3K RS FR 1.4 96107532EFACT R0 1X2W LED W 6K AL EDO 1.3 96107527EFACT R0 1X2W LED W 6K AL FR 1.3 96107526EFACT R0 1X2W LED W 6K RS FR 1.4 96107528EFACT R0 3X1,2W 10D LED W 3K AL SF 1.3 96107548EFACT R0 3X1,2W 10D LED W 3K RS SF 1.4 96107549EFACT R0 3X1,2W 10D LED W 6K AL SF 1.3 96107950EFACT R0 3X1,2W 10D LED W 6K RS SF 1.4 96107951EFACT R0 3X1,2W 10D LED B AL SF 1.3 96107952EFACT R0 3X1,2W 10D LED B RS SF 1.4 96107953EFACT R0 3X1,2W LED W 3K 24D AL SF 1.3 96260329EFACT R0 3X1,2W LED W 3K 24D RS SF 1.4 96260330EFACT R0 3X1,2W LED W 6K 24D AL SF 1.3 96260331EFACT R0 3X1,2W LED W 6K 24D RS SF 1.4 96260332EFACT R0 3X1,2W LED B 24D AL SF 1.3 96260333EFACT R0 3X1,2W LED B 24D RS SF 1.4 96260334E/FACT 1 - vierkantEFACT C1 4X2W ACC 7D LED B AL SF 2.4 96107686EFACT C1 4X2W ACC 7D LED B RS SF 2.6 96107687EFACT C1 4X2W ACC 7D LED W 3K AL SF 2.4 96107688EFACT C1 4X2W ACC 7D LED W 3K RS SF 2.6 96107689EFACT C1 4X2W ACC 7D LED W 6K AL SF 2.4 96107690EFACT C1 4X2W ACC 7D LED W 6K RS SF 2.6 96107691EFACT C1 4X2W SOFT LED B AL FR 2.4 96107694EFACT C1 4X2W SOFT LED B RS FR 2.6 96107695EFACT C1 4X2W SOFT LED W 3K AL FR 2.4 96107698EFACT C1 4X2W SOFT LED W 3K RS FR 2.6 96107699EFACT C1 4X2W SOFT LED W 6K AL FR 2.4 96107700EFACT C1 4X2W SOFT LED W 6K RS FR 2.6 96107701EFACT C1 4X2W ACC LED B 24D AL SF 2.4 96260347EFACT C1 4X2W ACC LED B 24D RS SF 2.6 96260348EFACT C1 4X2W ACC LED W 3K 24D AL SF 2.4 96260349EFACT C1 4X2W ACC LED W 3K 24D RS SF 2.6 96260350EFACT C1 4X2W ACC LED W 6K 24D AL SF 2.4 96260351EFACT C1 4X2W ACC LED W 6K 24D RS SF 2.6 96260352OmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerE/FACT 1 - rondEFACT R1 4X2W ACC 7D LED B AL SF 2.0 96107659EFACT R1 4X2W ACC 7D LED B RS SF 2.1 96107660EFACT R1 4X2W ACC 7D LED W 3K AL SF 2.0 96107661EFACT R1 4X2W ACC 7D LED W 3K RS SF 2.1 96107662EFACT R1 4X2W ACC 7D LED W 6K AL SF 2.0 96107663EFACT R1 4X2W ACC 7D LED W 6K RS SF 2.1 96107664EFACT R1 4X2W SOFT LED B AL FR 2.0 96107667EFACT R1 4X2W SOFT LED B RS FR 2.1 96107668EFACT R1 4X2W SOFT LED W 3K AL FR 2.0 96107671EFACT R1 4X2W SOFT LED W 3K RS FR 2.1 96107672EFACT R1 4X2W SOFT LED W 6K AL FR 2.0 96107673EFACT R1 4X2W SOFT LED W 6K RS FR 2.1 96107674EFACT R1 4X2W ACC LED B 24D AL SF 2.0 96260341EFACT R1 4X2W ACC LED B 24D RS SF 2.1 96260342EFACT R1 4X2W ACC LED W 3K 24D AL SF 2.0 96260343EFACT R1 4X2W ACC LED W 3K 24D RS SF 2.1 96260344EFACT R1 4X2W ACC LED W 6K 24D AL SF 2.0 96260345EFACT R1 4X2W ACC LED W 6K 24D RS SF 2.1 96260346E/FACT 2 - vierkantEFACT C2 4X3X1,2W SOFT LED RGB DMX AL FR 4.3 96107762EFACT C2 4X3X1,2W SOFT LED RGB DMX RS FR 4.6 96107763EFACT C2 7X2W ACC 7D LED B AL SF 4.2 96107770EFACT C2 7X2W ACC 7D LED B RS SF 4.5 96107771EFACT C2 7X2W ACC 7D LED W 3K AL SF 4.2 96107772EFACT C2 7X2W ACC 7D LED W 3K RS SF 4.5 96107773EFACT C2 7X2W ACC 7D LED W 6K AL SF 4.2 96107774EFACT C2 7X2W ACC 7D LED W 6K RS SF 4.5 96107775EFACT C2 7X2W SOFT LED B AL FR 4.2 96107776EFACT C2 7X2W SOFT LED B RS FR 4.5 96107777EFACT C2 7X2W SOFT LED W 3K AL FR 4.2 96107778EFACT C2 7X2W SOFT LED W 3K RS FR 4.5 96107779EFACT C2 7X2W SOFT LED W 6K AL FR 4.2 96107780EFACT C2 7X2W SOFT LED W 6K RS FR 4.5 96107781EFACT C2 7X2W ACC LED RGB DMX AL SF 4.3 96107782EFACT C2 7X2W ACC LED RGB DMX RS SF 4.6 96107783EFACT C2 7X2W ACC LED B 24D AL SF 4.2 96260359EFACT C2 7X2W ACC LED B 24D RS SF 4.5 96260360EFACT C2 7X2W ACC LED W 3K 24D AL SF 4.2 96260361EFACT C2 7X2W ACC LED W 3K 24D RS SF 4.5 96260362EFACT C2 7X2W ACC LED W 6K 24D AL SF 4.2 96260363EFACT C2 7X2W ACC LED W 6K 24D RS SF 4.5 96260364E/FACT 2 - rondEFACT R2 4X3X1,2W SOFT LED RGB DMX AL FR 3.8 96107719EFACT R2 4X3X1,2W SOFT LED RGB DMX RS FR 4.0 96107720EFACT R2 7X2W ACC 7D LED B AL SF 3.7 96107727EFACT R2 7X2W ACC 7D LED B RS SF 3.9 96107728EFACT R2 7X2W ACC 7D LED W 3K AL SF 3.7 96107729EFACT R2 7X2W ACC 7D LED W 3K RS SF 3.9 96107730EFACT R2 7X2W ACC 7D LED W 6K AL SF 3.7 96107731EFACT R2 7X2W ACC 7D LED W 6K RS SF 3.9 96107732EFACT R2 7X2W SOFT LED B AL FR 3.7 96107733EFACT R2 7X2W SOFT LED B RS FR 3.9 96107734EFACT R2 7X2W SOFT LED W 3K AL FR 3.7 96107735EFACT R2 7X2W SOFT LED W 3K RS FR 3.9 96107736EFACT R2 7X2W SOFT LED W 6K AL FR 3.7 96107737EFACT R2 7X2W SOFT LED W 6K RS FR 3.9 96107738EFACT R2 7X2W ACC LED RGB DMX AL SF 3.8 96107739EFACT R2 7X2W ACC LED RGB DMX RS SF 4.0 96107740EFACT R2 7X2W ACC LED B 24D AL SF 3.7 96260353EFACT R2 7X2W ACC LED B 24D RS SF 3.9 96260354EFACT R2 7X2W ACC LED W 3K 24D AL SF 3.7 96260355EFACT R2 7X2W ACC LED W 3K 24D RS SF 3.9 96260356EFACT R2 7X2W ACC LED W 6K 24D AL SF 3.7 96260357EFACT R2 7X2W ACC LED W 6K 24D RS SF 3.9 9626035894 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/EFCT


NormenLichtbronnen1,2-19,2WOmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerE/FACT Slim 00 - vierkantEFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B 7D AL SF 0.6 96107474EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B 7D RS SF 0.8 96107473EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B AL FR 0.6 96107502EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B RS FR 0.7 96107501EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 7D AL SF 0.6 96107472EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 7D RS SF 0.8 96107471EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K AL FR 0.6 96107500EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K RS FR 0.7 96107499EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 6K 7D AL SF 0.6 96107470EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 6K 7D RS SF 0.8 96107469EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 6K AL FR 0.6 96107498EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 6K RS FR 0.7 96107497EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 6K 24D AL SF 0.6 96260323EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 6K 24D RS SF 0.8 96260324EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 24D AL SF 0.6 96260325EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 24D RS SF 0.8 96260326EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B 24D AL SF 0.6 96260327EFACT C00 SLIM 1X1,2W LED B 24D RS SF 0.8 96260328E/FACT Slim 00 - rondEFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B 7D AL SF 0.5 96107460EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B 7D RS SF 0.6 96107459EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B AL FR 0.5 96107488EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B RS FR 0.6 96107487EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 7D AL SF 0.5 96107458EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 7D RS SF 0.6 96107457EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K AL FR 0.5 96107486EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K RS FR 0.6 96107485EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 6K 7D AL SF 0.5 96107456EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 6K 7D RS SF 0.6 96107455EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 6K AL FR 0.5 96107484EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 6K RS FR 0.6 96107483EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 6K 24D AL SF 0.5 96259853EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 6K 24D RS SF 0.6 96260318EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 24D AL SF 0.5 96260319EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED W 3K 24D RS SF 0.6 96260320EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B 24D AL SF 0.5 96260321EFACT R00 SLIM 1X1,2W LED B 24D RS SF 0.6 96260322E/FACT Slim 3 - vierkantEFACT C3 SLIM 16X1,2W ACC 7D LED B SF 10.5 96107807EFACT C3 SLIM 16X1,2W ACC 7DLED W 3K SF 10.5 96107806EFACT C3 SLIM 16X1,2W ACC 7DLED W 6K SF 10.5 96107805EFACT C3 SLIM 16X1,2W AC 24DLED W 6K RSSF 10.5 96260368EFACT C3 SLIM 16X1,2W AC 24DLED W 3K RSSF 10.5 96260369EFACT C3 SLIM 16X1,2W AC 24DLED B RS SF 10.5 96260370E/FACT Slim 3 - rondEFACT R3 SLIM 16X1,2W ACC 7D LED B SF 8.9 96107804EFACT R3 SLIM 16X1,2W ACC 7DLED W 3K SF 8.9 96107803EFACT R3 SLIM 16X1,2W ACC 7DLED W 6K SF 8.9 96107802EFACT R3 SLIM 16X1,2W AC 24DLED W 6K ALSF 8.9 96260365EFACT R3 SLIM 16X1,2W AC 24DLED W 3K ALSF 8.9 96260366EFACT R3 SLIM 16X1,2W AC 24DLED B AL SF 8.9 96260367Bestelgids – E/Fact 1 RGB met aparte DMX-driverE/Fact 1 RGB met aparte driver, te gebruiken bij 2 producten of van 5 tot 10 producten.Bestel een E/Fact 1 RGB code + de vereiste aparte driver.SAP artikel 96260652 is voor 2 producten.SAP artikel 96260651 is voor 5 tot 10 producten.OmschrijvingBestelgids – ToebehorenNiet geschikt voor conventionele versiesGewicht(kg)SAPnummerE/FACT 1 RGB - vierkantEFACT C1 4X2W ACC LED RGB AL SF 2.4 96260659EFACT C1 4X2W ACC LED RGB RS SF 2.6 96260660EFACT C1 4X2W SOFT LED RGB AL FR 2.4 96260661EFACT C1 4X2W SOFT LED RGB RS FR 2.5 96260662E/FACT 1 RGB - rondEFACT R1 4X2W ACC LED RGB AL SF 2.1 96260663EFACT R1 4X2W ACC LED RGB RS SF 2.3 96260664EFACT R1 4X2W SOFT LED RGB AL FR 2.1 96260665EFACT R1 4X2W SOFT LED RGB RS FR 2.2 96260666Aparte transfoEFACT 1 100W RGB REMOTE DMX SYSTEM 1.7 96260651EFACT 1 20W RGB REMOTE DMX SYSTEM 0.9 96260652OmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerEFACT SLIM C00 LED HOLO FILM 60X1° 0.1 96260406EFACT SLIM C00 LED HOLO FILM 60X60° 0.1 96260407EFACT SLIM C00 LED HOLO FILM 75X45° 0.1 96260408EFACT SLIM R00 LED HOLO FILM 60X1° 0.1 96260409EFACT SLIM R00 LED HOLO FILM 60X60° 0.1 96260410EFACT SLIM R00 LED HOLO FILM 75X45° 0.1 96260411EFACT C0 LED HOLO FILM 60X1° 0.1 96260412EFACT C0 LED HOLO FILM 60X60° 0.1 96260413EFACT C0 LED HOLO FILM 75X45° 0.1 96260414EFACT R0/MINIPINS LED HOLO FILM 60X1° 0.1 96260415EFACT R0/MINIPINS LED HOLO FILM 60X60° 0.1 96260416EFACT R0/MINIPINS LED HOLO FILM 75X45° 0.1 96260417EFACT C1 LED HOLO FILM 60X1° 0.2 96260418EFACT C1 LED HOLO FILM 60X60° 0.2 96260419EFACT C1 LED HOLO FILM 75X45° 0.2 96260420EFACT R1 LED HOLO FILM 60X1° 0.2 96260421EFACT R1 LED HOLO FILM 60X60° 0.2 96260422EFACT R1 LED HOLO FILM 75X45° 0.2 96260423EFACT C2 LED HOLO FILM 60X1° 0.2 96260424EFACT C2 LED HOLO FILM 60X60° 0.2 96260425EFACT C2 LED HOLO FILM 75X45° 0.2 96260426EFACT R2 LED HOLO FILM 60X1° 0.2 96260427EFACT R2 LED HOLO FILM 60X60° 0.2 96260428EFACT R2 LED HOLO FILM 75X45° 0.2 96260429ARCHITECTURALE INBOUW AANSTRALINGLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 95


Mica Slim LEDNIEUWEen serie ronde overrijdbareLED-grondinbouwarmaturen dievoldoen aan EN60598-2-13:lage oppervlaktetemperatuur• Ontworpen volgens de nieuwe norm voor oppervlakte temperaturen: Mica Slim SS, S & ASamenstellingarmatuurEén code voor behuizing/voeding/inbouwbehuizing *+ ring/glas* Behalve Mica Slim A RGB, waarvoor een aparte DMX-driver nodig is.Apart te bestellen96 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/MICA


NormenLichtbronnen1,2-14,4WHolografische films zorgen voor verbazingwekkende lichtverdelingenGeen holografische film 60° x 60° 1° x 60° 60° x 1° 45° x 75° 75° x 45°Uitstralingshoek bij holografische filmsHolografische filmsLens 60° x 60° 60° x 1° 75° x 45°Engstralend (2 x 3,5° of 2 x 5°) 60° x 60° 62° x 10° 77° x 47°Breedstralend (2x12°) 72° x 72° 70° x 23° 86° x 56°ARCHITECTURALE INBOUW AANSTRALINGOverzichtMICA SLIM A 4LED 7°MICA SLIM A 4LED 7° + HOLO 60X1kcd/klm ULOR: 0% DLOR: 101% LOR: 101% cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%Mica Slim SSMica Slim SMICA SLIM A 4LED 7° + HOLO 60X60MICA SLIM A 4LED 7° + HOLO 45X75cd/klmULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100% cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%Mica Slim IMica Slim ALED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 97


Mica Slim LEDNIEUWMaterialen/AfwerkingBehuizing: gietaluminium,ENAB44100 (kopervrij), afgewerktmet hoge corrosieweerstandpoedercoating.Ring: roestvrij staal AISI 316L(3mm dik) anti-corrosie ofgelakt aluminium.Schroeven: roestvrijstaal.Afdekglas: gehard mat, helderof halfmat glas.Glasdikte: Mica Slim A, Slim I:19mm met RVS-frame en 15mmmet gelakt aluminium frame.Mica Slim SS en S: 15mm metRVS-frame en 12mm met gelaktaluminium frame.SpecificatieOmschrijving: Ronde overrijdbaregrondinbouwarmaturen met eenlage oppervlaktetemperatuur enmet geïntegreerde transformator,behalve de RGB-versie vanMica Slim A, 4 voorbedradeversies. Inbouwdoos uitpolypropyleen met RVS ring envlak glas of aluminium bolle koepelmet vensters. Gietaluminium IP67behuizing. LED-versies met 3monochromatische kleuren voorMica Slim SS, S, A en I.Dichting: niet-verouderendesiliconen.Inbouwdoos: polypropyleen.Kabel: H07RN-F 0,5m langvoor Mica Slim.Koepels met vensters:gelakt aluminium.Antislipglas op aanvraag.Alle LED-versies beschikkenover geïntegreerde voeding,behalve de RGB versie vanMica Slim A.Alle LED-versies hebbenelektronische ballast.Holografische films: nietvergelendepolycarbonaat.Dynamische RGB-versies voorMica Slim A (aparte DMX-drivervoor 2 of van 5 tot 10 bij inbouw)en Mica Slim I (geïntegreerdeDMX-driver). Overige DMXcomponentenzijn afzonderlijkte bestellen.Voor installatie in de grond; met halfmat, vlak dekglas voor aanstraling,of matglas of koepelvenstersvoor afbakening. Holografischefilms alleen voor LED-versies.Thorn Mica Slim LED.InstallatieArmatuur geleverd met behuizing, inbouwbehuizing,frame en glas (behalve Mica Slim A RGB, waarvooreen aparte DMX-transfo nodig is. Apart te bestellen).Alle versies zijn voorbedraad:In buitenopstelling moet onder de behuizing 30cm grindof een soortgelijk drainagesysteem worden aangebrachtom water af te voeren. De inbouwdoos kan in asfaltmet goede drainage worden geïnstalleerd zodra detemperatuur van het asfalt is gedaald tot ca. 80°C.Om condensvorming in de behuizing te voorkomen,moet de lamp 45 minuten functioneren voordat hetafdekglas wordt bevestigd. Mica en Mica Slim kunnenworden geïnstalleerd in omgevingen met een maximalelage continue snelheid van 30km/u voor de platteversies en 20km/u voor koepelversies.Ter vereenvoudiging van de installatie kan er gebruikgemaakt worden van IP67 kabelaansluitingen (referentie96260810 of 96260809) en IP67 aansluitdozen voordoorvoerbedrading (referentie 60800549, 96257908en 96257909).Alle versies beschikken over geïntegreerde voeding,behalve de RGB versie van Mica Slim A.Overeenkomstig de norm EN60598-2-13 is demaximale statische belasting voor vlak glas 5000kgbij een roestvrijstalen frame en 3500kg bij eenaluminium frame. Voor een koepelvenster is demaximale statische belasting 2000kg.Gloeidraadtest 750°C.RGB-kleurwisseling verkrijgbaar voor Mica Slim A metaparte transfo, en geïntegreerde transfo voor Mica Slim I,voor afbakening of aanstraling. De LED’s worden viaDMX gestuurd (apart verkrijgbaar).Holografische film aanbrengen, alleen in LED-versies:open het dekglas en plaats de holografische film onderhet glas en de afdichting zodat de gladde zijde vande film het glas raakt. Draai de film om het gewenstelichteffect te verkrijgen.Uitvoeringen volgens lichtbron – MicaHet assortiment is samengevat in de tabel met alle mogelijke lichtbronnen per maat en type Mica Slim,de lichtverdeling en de instelbare hoek voor de versies met aanstraling.Type Vermogen Lichtbron Afdekglas Toepassing Uitstralingshoek Richtbaar KleurMICA SLIM SS 1x1,2W LEDMICA SLIM S 3x1,2W LEDMICA SLIM A 4x2W LEDMICA SLIM I7x2W4x3 X 1,2WLED MonoLED RGB2x3,5° +/-15°HalfmatAanstraling2x12° +/-15°Mat2x46° _AfbakeningVensters _ _HalfmatAanstraling7x2W LED Halfmat Aanstraling2x5° +/-15°2x12° +/-15°Mat Afbakening 2x35° _Mat Afbakening 2x38° _2x3,5° mono +/-15°HalfmatAanstraling2x12° mono +/-15°2x12° voor RGB +/-15°WIT 3000K,WIT 6000K,BLAUWWIT 3000K,WIT 6000K,BLAUWWIT 3000K,WIT 6000K,BLAUWRGBMat Afbakening 2x45° _ WIT 3000K,WIT 6000K,2x3,5° mono +/-15°BLAUW2x12° mono +/-15°RGB2x12° voor RGB +/-15°98 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/MICA


NormenLichtbronnen1,2-14,4WARCHITECTURALE INBOUW AANSTRALINGLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 99


Mica Slim LEDNIEUWBestelgidsAlle LED Mica Slim-versies worden geleverd met LED’s.Alle LED Mica Slim-versies worden voorbedraad geleverd.RGB-versie van Mica Slim A werkt met een aparte DMX-driver(zie aparte bestelgids).OmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerMica Slim SSMICA SLIM SS 1X1,2W AC 24DLED W 6K AL SF 1.9 96260379MICA SLIM SS 1X1,2W AC 24DLED W 6K RS SF 2.1 96260380MICA SLIM SS 1X1,2W AC 24DLED W 3K AL SF 1.9 96260381MICA SLIM SS 1X1,2W AC 24DLED W 3K RS SF 2.1 96260382MICA SLIM SS 1X1,2W AC LED BLU 24D AL SF 1.9 96260383MICA SLIM SS 1X1,2W AC LED BLU 24D RS SF 2.1 96260384MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED WHI 6K RS FR 1.5 96257369MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED WHI 3K RS FR 1.5 96257370MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED BLU RS FR 1.5 96257371MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED WHI 6K AL FR 1.4 96257372MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED WHI 3K AL FR 1.4 96257373MICA SLIM SS 1,2W SOFT LED BLU AL FR 1.4 96257374MICA SLIM SS 1,2W ACC 7DLED W 6K RS SF 2.1 96503614MICA SLIM SS 1,2W ACC 7DLED W 3K RS SF 2.1 96257418MICA SLIM SS 1,2W ACC 7DLED BLU RS SF 2.1 96503615MICA SLIM SS 1,2W ACC 7DLED W 6K AL SF 1.9 96257419MICA SLIM SS 1,2W ACC 7DLED W 3K AL SF 1.9 96257420MICA SLIM SS 1,2W ACC 7DLED BLU AL SF 1.9 96257421MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 6K EDO EW1 1.9 96503619MICA SLIM SS 1,2W 1LED BLU EDO EW1 1.9 96503620MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 6K EDO EW2 1.9 96503624MICA SLIM SS 1,2W 1LED BLU EDO EW2 1.9 96503625MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 6K EDO EW8 1.9 96503629MICA SLIM SS 1,2W 1LED BLU EDO EW8 1.9 96503630MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 3K EDO EW1 1.9 96257422MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 3K EDO EW2 1.9 96257423MICA SLIM SS 1,2W 1LED WHI 3K EDO EW8 1.9 96257424Mica Slim SMICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED WHI 6K RS FR 2.4 96257426MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED WHI 3K RS FR 2.4 96257427MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED BLU RS FR 2.4 96257428MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED WHI 6K AL FR 2.1 96257429MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED WHI 3K AL FR 2.1 96257430MICA SLIM S 3X1,2W SOFT LED BLU AL FR 2.1 96257431MICA SLIM S 3X1,2W ACC 10DLED W 6K RS SF 2.6 96503636MICA SLIM S 3X1,2W ACC 10DLED W 3K RS SF 2.6 96257433MICA SLIM S 3X1,2W ACC 10DLED BLU RS SF 2.6 96503637MICA SLIM S 3X1,2W ACC 10DLED W 6K AL SF 2.2 96257434MICA SLIM S 3X1,2W ACC 10DLED W 3K AL SF 2.2 96257435MICA SLIM S 3X1,2W ACC 10DLED BLU AL SF 2.2 96257436MICA SLIM S 3X1,2W ACC 24DLED W 6K AL SF 2.2 96260385MICA SLIM S 3X1,2W ACC 24DLED W 6K RS SF 2.6 96260386MICA SLIM S 3X1,2W ACC 24DLED W 3K AL SF 2.2 96260387MICA SLIM S 3X1,2W ACC 24DLED W 3K RS SF 2.6 96260388MICA SLIM S 3X1,2W ACC LED BLU 24D AL SF 2.2 96260389MICA SLIM S 3X1,2W ACC LED BLU 24D RS SF 2.6 96260390OmschrijvingGewicht(kg)SAPnummerMica Slim AMICA SLIM A 4X2W SOFT LED WHI 6K RS FR 5.0 96257441MICA SLIM A 4X2W SOFT LED WHI 3K RS FR 5.0 96257442MICA SLIM A 4X2W SOFT LED BLU RS FR 5.0 96257443MICA SLIM A 4X2W SOFT LED WHI 6K AL FR 4.2 96257444MICA SLIM A 4X2W SOFT LED WHI 3K AL FR 4.2 96257445MICA SLIM A 4X2W SOFT LED BLU AL FR 4.2 96257446MICA SLIM A 4X2W ACC 7D LED W 6K RS SF 5.1 96257454MICA SLIM A 4X2W ACC 7D LED W 3K RS SF 5.1 96257455MICA SLIM A 4X2W ACC 7D LED BLU RS SF 5.1 96257456MICA SLIM A 4X2W ACC 7D LED W 6K AL SF 4.3 96257457MICA SLIM A 4X2W ACC 7D LED W 3K AL SF 4.3 96257458MICA SLIM A 4X2W ACC 7D LED BLU AL SF 4.3 96257459MICA SLIM A 4X2W ACC 24D LED W 6K AL SF 4.3 96260391MICA SLIM A 4X2W ACC 24D LED W 6K RS SF 5.1 96260392MICA SLIM A 4X2W ACC 24D LED W 3K AL SF 4.3 96260393MICA SLIM A 4X2W ACC 24D LED W 3K RS SF 5.1 96260394MICA SLIM A 4X2W ACC LED BLU 24D AL SF 4.3 96260395MICA SLIM A 4X2W ACC LED BLU 24D RS SF 5.1 96260396Mica Slim IMICA SLIM I 7x2W ACC 7D LED W 6K AL SF 7.5 96257470MICA SLIM I 7x2W ACC 7D LED W 6K RS SF 8.8 96257471MICA SLIM I 7x2W ACC 7D LED W 3K AL SF 7.5 96257472MICA SLIM I 7x2W ACC 7D LED W 3K RS SF 8.8 96257473MICA SLIM I 7x2W ACC 7D LED BLU AL SF 7.5 96257474MICA SLIM I 7x2W ACC 7D LED BLU RS SF 8.8 96257476MICA SLIM I 7X2W ACC LEDS RGB AL SF 9.0 96260600MICA SLIM I 7X2W ACC LEDS RGB RS SF 9.0 96260601MICA SLIM I 7x2W SOFT LED WHI 6K AL FR 7.3 96257478MICA SLIM I 7x2W SOFT LED WHI 6K RS FR 8.6 96257479MICA SLIM I 7x2W SOFT LED WHI 3K AL FR 7.3 96257480MICA SLIM I 7x2W SOFT LED WHI 3K RS FR 8.6 96257481MICA SLIM I 7x2W SOFT LED BLU AL FR 7.3 96257482MICA SLIM I 7x2W SOFT LED BLU RS FR 8.6 96257483MICA SLIM I 4X3X1,2W SOFT LEDS RGB AL FR 9.0 96260602MICA SLIM I 4X3X1,2W SOFT LEDS RGB RS FR 9.0 96260603MICA SLIM I 7X2W ACC 24D LED W 6K AL SF 7.5 96260397MICA SLIM I 7X2W ACC 24D LED W 6K RS SF 8.8 96260398MICA SLIM I 7X2W ACC 24D LED W 3K AL SF 7.5 96260399MICA SLIM I 7X2W ACC 24D LED W 3K RS SF 8.8 96260400MICA SLIM I 7X2W ACC LED BLU 24D AL SF 7.5 96260401MICA SLIM I 7X2W ACC LED BLU 24D RS SF 8.8 96260402100 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/MICA


NormenLichtbronnen1,2-14,4WBestelgidsMica Slim A RGB met aparte driver, te gebruiken bij 2 producten of van 5 tot 10 producten.Bestel een Mica Slim A RGB code + de vereiste aparte driver.De SAP nummer 96260633 is voor 2 producten.De SAP nummer 96260632 is voor 5 tot 10 producten.OmschrijvingBestelgids – toebehorenNiet geschikt voor conventionele versiesGewicht(kg)SAPnummerMica Slim A - RGBMICA SLIM A 4X2W SOFT LED RGB RS FR 3.0 96260653MICA SLIM A 4X2W SOFT LED RGB AL FR 3.0 96260654MICA SLIM A 4X2W ACC LED RGB RS SF 3.0 96260655MICA SLIM A 4X2W ACC LED RGB AL SF 3.0 96260656Aparte transfoMICA SLIM A 100W RGB REMOTE DMX SYSTEM 1.7 96260632MICA SLIM A 20W RGB REMOTE DMX SYSTEM 0.9 96260633OmschrijvingSAPnummerMICA SLIM SS/CESAR1 LED HOLO FILM 60X1° 96260430MICA SLIM SS/CESAR1 LED HOLO FILM 60X60° 96260431MICA SLIM SS/CESAR1 LED HOLO FILM 75X45° 96260432MICA SLIM S LED HOLO FILM 60X1° 96260433MICA SLIM S LED HOLO FILM 60X60° 96260434MICA SLIM S LED HOLO FILM 75X45° 96260435MICA SLIM A LED HOLO FILM 60X1° 96260436MICA SLIM A LED HOLO FILM 60X60° 96260437MICA SLIM A LED HOLO FILM 75X45° 96260438MICA SLIM I LED HOLO FILM 60X1° 96260439MICA SLIM I LED HOLO FILM 60X60° 96260440MICA SLIM I LED HOLO FILM 75X45° 96260441ARCHITECTURALE INBOUW AANSTRALINGLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 101


Dyana LEDNIEUWEen stijlvolle en krachtige LED armatuurvoor straatverlichting. Voldoet aanEN 13201, tot verlichtingsklasse Me3• Beschikbaar in drie vermogens tot 6000 lm, met een betere prestatieen lagere gebruikskosten ten opzichte van de eerdere versies.• Gepatenteerde hoog rendement street optic ® zorgt voor een bredelangwerpige verdeling en beheersing van de verblinding• Er zijn verschillende bevestigingen mogelijk (paaltop of lateraal)onder verschillende hoeken (0°, 5° en 10°) met éénzelfde armatuur.• Dimmen en regelsystemen maken standaard deel uit van het pakketToepassingen• Stad en woonwijken• Fietspaden• Pleinen• Parkeerterreinen• Parken en tuinenLampinformatie• Standaard uitvoeringen 2000 lm (28 W), 4000 lm(56 W), 6000 lm (84 W) (inclusief verliezen driver)• Levensduur 70.000 uur bij L70 Ta 25°C (80.000 uurbij Ta 15°C). Hogere levensduur met dimfunctie• BP8-50: autonoom systeem met 50%vermogensreductie = 50% beperking van delichtstroom, 3 uur vóór en 5 uur na middernacht• Kleurtemperatuur: 4200K standaard - 3000 Kop aanvraag• Ra: 70Materialen/AfwerkingBehuizing, bovenkap en bevestigingstuk: gegotenaluminium, getextureerd antraciet poederlak(Akzo 900).Platte glazen sluiting: gehard glas met een dikte van 5 mm.Dichtingen: Ethyleen Propyleen Diamine (EPDM)-rubberInstallatieGeoptimaliseerde straatoptiek voor een goede afstellingen comfort. Speciale reeks Satys uitliggers.Laterale montage, diam. 60 mm, inclinatie = 0°, -5°.Paaltopmontage, diam. 60 mm en 76 mm, inclinatie =5°, -10°. Bevestiging met 2 schroeven.Slank design: slechts 92 mm dik. Compleet eninstallatieklaar geleverd. Gewicht: max. 12 kg.102 LED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl/DYNA


NormenLichtbronnen28-84 WAangepaste uitliggers en wandbeugelsSTRAAT- EN STADSVERLICHTINGSatys Zoria DecostreetOverzichtSpecificatieDYANA LED - 84 WØ511685565Ø511595Omschrijving:IP66 decoratieve straatverlichting.Aluminium. Omkeerbare bevestiging(laterale of paaltopmontage),mogelijkheid tot inclineren,voor montage 60 en 76 mm.Dimmen en lichtregelsystemenmogelijk.Thorn Dyana LED.0°10°5°-5°92234cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100% LED MLE LED MTPBestelgidsGeleverd met LEDSOmschrijvingSAPnummerOmschrijvingSAPnummerKlasse 2Dyana LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60 96261003Dyana LED700 56W/BP8-50 CL2 MLE60 96260745Dyana LED700 84W/BP8-50 CL2 MLE60 96260746Dyana LED700 28W CL2 MLE60 96261124Dyana LED700 56W CL2 MLE60 96261125Dyana LED700 84W CL2 MLE60 96261126Dyana LED700 56W/LDRF CL2 MLE60 96261007Dyana LED700 28W/LDC CL2 MLE60 96261008Dyana LED700 56W/LDC CL2 MLE60 96261014Dyana LED700 84W/LDC CL2 MLE60 96261010Dyana LED700 84W/LDRF CL2 MLE60 96261013Dyana LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60 G7M 96261015DYANA LED700 56W/BP8-50 CL2 MLE60 G7M 96261016DYANA LED700 84W/BP8-50 CL2 MLE60 G7M 96261017Dyana LED700 28W/BP8-50 CL2 MA76 G7M 96261021Dyana LED700 56W/BP8-50 CL2 MA76 G7M 96261022Dyana LED700 84W/BP8-50 CL2 MA76 G7M 96261023Dyana LED350 40W/BP8-50 CL2 MTP60 N8M 96261130Klasse 2Dyana LED500 58W/BP8-50 CL2 MTP60 N8M 96261131Dyana LED700 84W/BP8-50 CL2 MTP60 N8M 96261132Dyana LED350 40W CL2 DALI MTP60 N8M 96261133Dyana LED500 58W CL2 DALI MTP60 N8M 96261134Dyana LED700 84W CL2 DALI MTP60 N8M 96261135Klasse 1Dyana LED700 28W/BP8-50 CL1 MLE60 96261027Dyana LED700 28W/BP8-50 CL1 MLE60 PM 96261127Dyana LED700 56W/BP8-50 CL1 MLE60 96261028Dyana LED700 56W/BP8-50 CL1 MLE60 PM 96261128Dyana LED700 84W/BP8-50 CL1 MLE60 96261029Dyana LED700 84W/BP8-50 CL1 MLE60 PM 96261129N8M - G7M: 8 en 7 meter kabelMLE Laterale montageMTP Top montageMA Voor bevestiging op een diam. van 76 mmLED-verlichting voor slimme gebouwen www.thornlighting.nl 103


Thorn LightingBeneluxRijksweg 47 AIndustriezone Puurs Nr. 442BE- 2870 PuursBelgiumPhone: +32 (0)3 860 16 60Fax: +32 (0)3 860 16 69e-mail: infobe@thornlighting.cominfonl@thornlighting.cominfolu@thornlighting.comwww.thornlighting.comFoto Frontblad: Ile Monsieur, Boulogne.© Studion 1+1Thorn Lighting is voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van zijn producten. Alle beschrijvingen, illustraties,tekeningen en specificaties in deze publicaties geven alleen algemene kenmerken weer en mogen niet als enige vorm vanovereenkomst worden gezien. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving ofopenbare aankondiging te wijzigen. Alle goederen die door de onderneming worden geleverd, zijn onderhevig aan deAlgemene Verkoopvoorwaarden van het bedrijf. Een exemplaar hiervan is op aanvraag verkrijgbaar. Alle afmetingen zijn inmillimeters en de gewichten in kilogrammen, tenzij anders staat aangegeven. Gedrukt op Luxo Light.Publicatienummer: 547 (NL). Publicatiedatum: 10/12www.pefc.org

More magazines by this user
Similar magazines