april - Hoeselt.Be

hoeselt.be
  • No tags were found...

april - Hoeselt.Be

Hoeseltg e m e e n t e b e r i c h t e nbloesemFeesten lokten massa beZoekers!Hoeselt wordt Fair Trade gemeente!Zitdagen invullen belastingaangifteStraffe Toeren in Werm op 28 en 29 augustusKluiskapel Vrijhern 300 jaarTweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 38 • april 2009 • Nr. 226Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waardAlle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.betelefoonnummersdienstenGemeentehuis 089 51 03 10Politie 089 51 03 00Brandweer 100Cultureel Centrum 089 41 63 58Sportcentrum 089 49 16 03Zwembad 089 41 36 22Jeugddienst 089 50 12 00Technische dienst 089 51 03 46OCMW 089 51 88 10Bibliotheek 089 41 38 46Containerpark 089 51 43 48Milieudienst 089 51 03 38Toerisme 089 51 03 35Lokale werkwinkelPWA 089 51 48 69VDAB 089 79 35 94Work@home 089 79 35 93Strijkatelier 089 79 35 93E-mail aan de gemeenteNaast de persoonlijke emailadressen van demedewerkers kan je volgende emailadressengebruiken om berichten te mailen aan dediverse diensten van de gemeente:secretaris@hoeselt.beontvanger@hoeselt.besecretariaat@hoeselt.befinancien@hoeselt.beburgerzaken@hoeselt.bebevolking@hoeselt.betoerisme@hoeselt.begemeenteberichten@hoeselt.beverkeerscommissie@hoeselt.beinf@hoeselt.berop@hoeselt.betechnischedienst@hoeselt.bewegendienst@hoeselt.begroendienst@hoeselt.bemilieudienst@hoeselt.bebibliotheek@hoeselt.bejeugddienst@hoeselt.bejeugdraad@hoeselt.becultuurdienst@hoeselt.becultuurweb@hoeselt.behoeseltzomert@hoeselt.beactiviteitenkalender@hoeselt.begcterkommen@hoeselt.besportdienst.hoeselt@pandora.bepolitie@hoeselt.beinfo@ocmwhoeselt.bePAPIEROPHALINGVrijdag 22 meiVrijdag 19 juniWEEKENDDIENSTEN HUISARTSENCentraal oproepnummer 0903 99803WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN0903 36950BELBUSU belt... en de belbus haalt u op011-85 03 00De DruglijnAnoniem & objectief.Bel 078 15 10 20VLAAMSE INFOLIJN1700Zitdagen burgemeesteren schepenenBurgemeester Annette STULENSVRIJDAG van 16 tot 19 uurkabinet van de burgemeester,1ste verdiepinge-mail: annette.stulens@hoeselt.beSchepen Werner RASKINVRIJDAG van 19 tot 20 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: werner.raskin@hoeselt.beSchepen Guy THYSVRIJDAG van 18 tot 19 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: guy.thys@hoeselt.beSchepen Walter CALLEBAUTWoensdag van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)e-mail: walter.callebaut@hoeselt.beSchepen Serge VONCKENVRIJDAG van 17 tot 18 uurdienst INF, gelijkvloers (rechts)of op afspraak 0498 93 91 04e-mail: serge.voncken@hoeselt.beVoorzitter OCMWMarleen PEETERSDinsdag van 13 tot 14 uurOCMW - EuropalaanGSM 0475 68 97 42e-mail: marleen.peeters@hoeselt.beDe volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half juni.Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 22 mei.OPENINGSURENGEMEENTELIJKEDIENSTENGEMEENTEHUIS gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 09.00-12.00 13.00-19.00dinsdag 09.00-12.00 -woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00donderdag 09.00-12.00 -vrijdag 09.00-12.00 -POLITIEmaandag 08.00-12.00 12.30-18.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-12.00Buiten deze uren kan u steeds terecht bijhet hoofdkantoor van de politiezoneBilzen, Schureveld 19elke werkdag 07.00-21.00zaterdag 08.30-16.00TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling(alle maanden behalve juli en augustus)maandag 08.00-12.00 12.30-16.30dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30vrijdag 08.00-14.00 -CONTAINERPARKzomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)maandag 09.00-12.00 12.30-16.15woensdag - 16.30-19.30donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15BIBLIOTHEEKmaandag 10.00-12.00 -dinsdag - 18.00-20.00woensdag 14.00-16.00 -donderdag - 18.00-20.00vrijdag - 18.00-20.00zaterdag 10.00-12.00 -Sluitingsdagen gemeentehuis -technische dienst - containerparkDonderdag 21 mei – HemelvaartdagVrijdag 22 mei - BrugdagMaandag 1 juni – PinkstermaandagHet containerpark is wel open opzaterdag 23 mei


TUMBLETOTS Ages 2-3 Parent/child class that teaches basic gross motor skills while using basic gymnastic fundamentals apparatus.TUMBLEWEEDS Skill Based - Basic gross motor and fine development is emphasized as youth learn thefundamentals of gymnastic moves on the floor and apparatus.ROLLERS & SWINGERS Skill Based - Classes are designed to introduce and teach the basics of the sport ofgymnastics. Participants will learn, practice and master many skills needed in the sport. Classes are progressive,based upon skill level.PEE WEE FLAG FOOTBALL Focuses on the physical and social development of our youngest athletes. Participants will beintroduced to the basic skills and social skills of flag football over the course of the 7 week class. Parent participation is required.PEE WEE SOCCER Focuses on the physical and social development of our youngest athletes. Participants will be introduced to thebasic skills and social skills of soccer over the course of the 7 week class. Parent participation is required.YOUTH SOCCER CLASS YMCA classes will teach the rules and basic skills needed to participate in various sports. Activities will focuson the development of sport specific skills, teamwork, fair play and the Core Values of the YMCA. During classes, games may beused for instructional purposes and will be non competetive.YOUTH FLAG FOOTBALL LEAGUE YMCA Youth Leagues focus on basic skills of the sport and enforces the Core Values of theYMCA. The leagues are co-ed and are split into divisions, based on age or grade. Coaches - often volunteers, including many parentsemphasize teamwork and cooperation over winning at any cost. Equipment required to play may very by sport. Some travelthroughout central Ohio may be required.YOUTH BASKETBALL LEAGUE YMCA Youth Leagues focus on basic skills of the sport and enforces the Core Values of the YMCA.The leagues are co-ed and are split into divisions, based on age or grade. Coaches - often volunteers, including many parentsemphasize teamwork and cooperation over winning at any cost. Equipment required to play may very by sport. Some travelthroughout central Ohio may be required.TEEN VOLLEYBALL LEAGUE YMCA Teen Leagues focus on basic skills of the sport and enforces the Core Values of the YMCA. Theleagues are co-ed and are split into divisions, based on age or grade. Coaches - often volunteers, including many parents emphasizeteamwork and cooperation over winning at any cost. Equipment required to play may very by sport. Some travel throughout centralOhio may be required.TAE KWON DO Ages 6 and up Youth and adults learn the basic skills and discipline of Tae Kwon Do. There is an additional fee fortesting and uniforms.YOUTH CONDITIONING Ages 9-10 This class will teach kids how to safely use the cardiovascular and strength equipment,structure a, and safe stretching techniques, as well as safety information and rules for the fitness center. 100% attendance ismandatory to successfully complete this program. Class completion is required prior to using the Fitness Center with adultsupervision.IRON TEENS ages 11-15 Youth will learn how to use the cardiovascular and strength machines safely, structure a workout and safestretching techniques. Class completion is a requirement prior to using the fitness center without adult supervision. 100% attendanceis mandatory to successfully complete this program.Register online or in your branch ymcacolumbus.orgCONTACT Greg Neville 614-340-3196 x203 gneville@ymcacolumbus.org 8/20/13


VerkeerDe signaalgevers vragen respect!Je kent ze wel, de kermiskoersen en wielerklassiekers! Elke stad of dorp mag zejaarlijks wel eens ontvangen en organiseren. Door de uitbreiding en de complexiteitvan het verkeer wordt de veiligheid tijdens wielerwedstrijden echter een extrazorg van menig organiserend comité.Deze comités moeten kunnen rekenen op vrijwilligers die voor die gelegenheidde uitrusting van seingever willen dragen, met de bedoeling het verkeerop dwarswegen te helpen “stilleggen”. Voor alle duidelijkheid, het” stilleggen vanhet verkeer” is een aanwijzing (en geen bevel!) die door andere weggebruikersmoet worden nageleefd. Zo niet bega je een overtreding op het Verkeersreglement,en kan je een fikse boete krijgen.De signaalgever: zijn bevoegdheid en uitrusting? Wat zegt het verkeersreglement?“De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden om de veiligheid te verzekeren van culturele, sportieve en toeristischeevenementen, van wielerwedstrijden en van niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, door daartoe gemachtigde signaalgevers. Om hetverkeer stil te leggen moeten zij gebruik maken van het verkeersbordje C3“Tijdens de genoemde wedstrijden verzekert de signaalgever de veiligheid op één specifieke vaste plaats langs het parcours, en dit tussen derode en groene vlag of de openingswagen en afsluitingswagen voorzien van het verkeersbord A51 met onderbord “wedstrijd”. Het minimumof maximum aantal signaalgevers voor een bepaald parcours of deelnemersaantal is bij wet niet bepaald, maar wordt vastgelegd door deorganisatie in samenspraak met en goedkeuring van de burgemeester”De signaalgevers moeten tenminste achttien jaar oud zijn en gemachtigd zijn door de burgemeester (opgenomen in de vergunning van dewedstrijd of activiteit in kwestie). Zij dragen om de linkerarm een band met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gelestrook, het woord “signaalgever”. Om het verkeer te stil te leggen gebruiken zij (verplicht!) het gekend C3-bordje (rood omrand met witteachtergrond). Het dragen van een retro-reflecterend veiligheidsvest is niet verplicht, doch zeker aangeraden.Helaas zijn er steeds meer signaalgevers die afhaken, en bedanken om hun vrije tijd aan zulke “klere job” op te offeren. Je huid laten vol schelden,rakelings te worden voorbijgereden door geïrriteerde bestuurders, of in het extreme geval rake klappen te moeten incasseren…je zou voorminder thuis blijven!Ook de politie moet het soms ontgelden. “Op hun steun moeten we ook al niet rekenen. Als denood het hoogst is zie je hen niet” is een vaak gehoorde reactie. Nochtans wordt de signaalgeverdoor de wetgever beschermd. Hij kan met zijn verhaal bij de Politie terecht, en mag aangiftedoen van zijn negatieve ervaringen. Deze is verplicht van deze aangifte proces-verbaal op te stellenen aan de bevoegde parketmagistraat over te maken.Het is helaas niet mogelijk om bij iedere signaalgever een politieagent te zetten. Dit kan trouwensde bedoeling niet zijn, wat niet wil zeggen dat de signaalgever in het leven is geroepen om detaak van de politie over te nemen.Problemen kan je voorkomen door preventief in actie te schieten, en niet door achter de feitente hollen. We betreuren het dan ook ten zeerste dat men (de organisatie in eerste instantie…) nietmeer aandacht besteed aan het voorafgaandelijk informeren van deze vrijwilligers. Een kortebriefing kan wonderen doen!Tenslotte doen we bij deze een warme oproep om – hoewel niet verplicht – een korte theoretischeen praktische opleiding te volgen. De Verkeerdienst biedt deze opleiding gratis aan.Waarom zou je twijfelen? Het versterkt je zelfvertrouwen en je voorkomt er een hele boel narigheidmee.Info: Raymond Collings – Verkeerscoördinator Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst(tel 089 51 93 05 – email verkeer@pzbhr.be)


Burgerlijke stand en bevolkingGEBOORTENDatum Naam dochter of zoon van22-01-2008 Mila SOMERS dochter van Koen en Elsje Heedfeld04-02-2009 Sverre COUSSÉE zoon van Frederic en Sofie De Smet18-02-2009 Nicolaï BEUTLING zoon van Gunther en Mariella Sdao20-02-2009 Alanah RAMAEKERS dochter van Gert en Sonja Gielen26-02-2009 Matice BARZEELE zoon van Tom en Saartje Doumen26-02-2009 Kiyana VANGEEBERGEN dochter van John en Eleonora Habex26-02-2009 Kimberly VAN ASCH dochter van Marc en Fabienne Knuts02-03-2009 Memet ORUC zoon van Erkan en Canan Misir07-03-2009 Bram NELISSEN zoon van Patrick en Nathalie Knaepen08-03-2009 Pieter-Jan LEMMENS zoon van Marc en Angela Ianiero10-03-2009 Milena AYRUNTS dochter van Tigran en Stella Arakelyan16-03-2009 Riene DEPLOIGE dochter van Marjo en Kristel Royen17-03-2009 Anouck BIESMANS dochter van Ronny en Ellen Selis18-03-2009 Fran LAMBRECHTS dochter van Joris en Sofie Vandebroek22-03-2009 Yulian CROUGHS zoon van Chris en Daniela Castiglione24-03-2009 Xander MEERS zoon van Kurt en Annamarie Umbria30-03-2009 Michelle RASKIN dochter van Filip en Joke Buntinx02-04-2009 Elena CUYX dochter van Wouter en Roosje Bils02-04-2009 Jonas VANHEES zoon van Danny en Wendy Neven04-04-2009 Kate DIDDEN dochter van David en Lies SchoubsElektronische identiteitskaartenvoor kinderenVanaf 16 maart 2009 werd er door de overheidaan de gemeenten de mogelijkheid geboden om testarten met het afleveren van elektronische identiteitskaartenvoor kinderen onder de 12 jaar.Door het college van burgemeester en schepenenwerd er beslist om het opstarten in onze gemeenteuit te stellen tot september 2009 en dit om de burgersniet voor onaangename verrassingen te plaatsen.De ervaring leert immers dat heel wat kinderpasjesworden aangevraagd vlak voordat men op vakantievertrekt. In het huidige systeem vormt dat geenprobleem omdat deze pasjes bij de dienst bevolkingonmiddellijk kunnen worden aangemaakt en afgeleverd.HUWELIJKENDatum Bruidegom en bruid14-02-2009 Peter HAESEVOETS en Melissa MAEGERMAN14-02-2009 David BOUHON en Ine SLUISMANS14-02-2009 Freddy L’HOEST EN Wendy MOENS20-02-2009 Jurgen MACHIELS en Rosaria CARUANAOVERLIJDENSDatum Naam van de overledene20-02-2009 FRESON Jozef Bilzersteenweg 42 .12-03-2009 VAN GOSSUM Eliza Nederstraat 3517-03-2009 WARNANTS Roger Leurestraat 30.21-03-2009 THEWISSEN Maria Tongersesteenweg 35.21-03-2009 JEHAES Elisabeth Daalstraat 322-03-2009 JOLLING Anna L.Lambrechtsstraat 2 .26-03-2009 VANSPAUWEN René Melleveldstraat 1227-03-2009 WAGEMANS Marie Maasgracht 6.08-04-2009 TIELENS Leonard Nederstraat 1011-04-2009 CROUX Willy O.L.Vrouwplein 16.17-04-2009 HANSEN Lambert Guido Gezellelaan 417-04-2009 PETERS Margaretha Hulstraat 218-04-2009 SNELLINX (Jef) Gustaaf Pastorijstraat 3Voor de elektronische identiteitskaarten voor kinderengeldt echter dezelfde regeling als voor deelektronische identiteitskaarten voor volwassenen.Dit betekent dat men moet rekenen op een periodevan 3 tot 4 weken tussen de datum van aanvraag ende aflevering van de identiteitskaart.Aangezien dit nieuwe systeem nog te weinig bekendis en er nog geen datum werd vastgelegd dat deelektronische identiteitskaart voor kinderen nationaalverplicht is, heeft het college ervoor gekozen om totna de zomervakantie de situatie niet te wijzigen envanaf september samen met het nieuwe schooljaarom te schakelen naar het nieuwe systeem.Oeps!Er is een foutje geslopen in de vorige gemeenteberichten.De fam. Wassenberg-Bouwmeesters hoortniet thuis in de lijst van de jubilarissen.


Sociaal maatschappelijkZiekenzorg HoeseltZiekenzorg Federatie Hoeselt nodigde op vrijdag 3 april al de leden van ziekenzorg uit vooreen gezamenlijke ziekenzalving in de parochiekerk. De viering werd voorgegaan door 3priesters namelijk pastoor Louis en vroegere pastoors Jan en Frans en diaken Jos.Tijdens deze eucharistieviering mochten 120 mensen de ziekenzalving ontvangen, waarnaachteraan in de kerk een koffietafel werd aangeboden door de parochie en de ziekenzorgkernen.Een gemengd zangkoor van de 7 parochies luisterden deze mooie viering op. Dekernleden zorgden voor de lezingen en het organiseren van deze samenkomst.Uiteraard niets dan tevreden mensen, want voor de zieken was deze ziekenzalving eencommuniefeest.GezondheidswandelingenVertrek iedere woensdag om 10 uur aan het OCMW voor een gezellig gezondheidswandelingetje van 30 min. Daarna kan men eventueelnog meedoen aan stoel gym.Meer info: Bewegingsconsulent Jean Penders, tel. 089 41 44 94Internationale ‘Dag van de verdwenen kinderen’Maandag 25 meiDe ganse bevolking wordt uitgenodigd om actief bij te dragen tot het welslagen van deze bijzondere‘dag ter herinnering aan alle verdwenen kinderen’ door het dragen van het symbool van deze dag‘het vergeet-mij-nietje’.Dit jaar valt deze dag samen met het lanceren van het nieuwe noodnummer 116 000. Dit nummer wordtin heel Europa uitgebreid om in het belang van de kinderen een grensoverschrijdende efficiëntie te waarborgen.Het vergeet-mij-nietje is te verkrijgen op de dienst voor Toerisme en op de bevolkingsdienst.Een kansarm Roemeens kind bij u op vakantieAl sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte Roemeense kinderen en jongeren, die door hun ouders verlaten zijn, in ons land op vakantiekomen. Het is vooral de bedoeling hen te laten kennismaken met een volgens onze normen “normaal gezinsleven”. Volgens hun opvoedersen begeleiders hebben deze vakanties een positieve invloed op hun gedrag.Wie van 11 juli 2009 tot 9 augustus 2009 zijn gezin wil openstellen voor een gastkind of jongere, kan meer inlichtingenbekomen bijAerts Anita, tel. 016 73 39 26 of GSM 0499 25 61 19Swinnen Patricia, tel. 011 87 33 49 of GSM 0494 67 79 36Bonneux Brigitte tel. 011 37 50 39 (tot 18 uur) of GSM 0477 47 34 95Landelijke ThuiszorgLandelijke Thuiszorg is een dienst voor gezinszorg en biedt een waaier van diensten aan jong en oud. Om mensen zo goed mogelijkte informeren over het bestaande zorgenaanbod hebben zij een aantal folders ter beschikking over Gezins- en Bejaardenzorg, Kraamzorg,Klusjesdienst, Woningaanpassing. Het is immers belangrijk dat mensen de weg vinden naar dienstverlening om met ondersteuningzo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen woning te kunnen blijven wonen.Folders in infozuil gemeentehuis. Meer info: www.landelijkethuiszorg.be


Sociaal maatschappelijkOnze gemeente zet haar eerstestappen richting "Fair Tradegemeente"Voel jij je gezond? Wat doe je om gezond te blijven? Ervaar je (milieu)hinderin de omgeving van je woonst? Deze vragen vind je terug in de milieugezondheidsenquêtedie in mei bij een aantal van onze inwoners in de postbus valt. Hetresultaat van deze bevraging geeft waardevolle informatie. Krijg jij de bevraging?Geef ons je mening. We horen ze graag!Het gemeentebestuur van Hoeselt steunt het initiatief want de resultaten zijnop hun beurt waardevol voor het uittekenen van een toekomstig milieubeleiden een leidraad voor de preventieve gezondheidszorg binnen het sociale beleid.De acties die eruit kunnen voortvloeien, zijn dus gunstig voor de bevolking.Een onafhankelijk studiebureau verstuurt de vragenlijst naar inwoners vanHoeselt tussen 20 en 70 jaar, die zij willekeurig uitkiest. De vragenlijst zit in eenomslag met het logo van de milieugezondheidsenquête. Het gemeentebestuurkent op geen enkel ogenblik de namen van de deelnemers. Het studiebureaustaat in voor het verzamelen en verwerken van alle antwoorden. De gemeentekrijgt nadien enkel het eindresultaat van alle deelnemers samen.Meer info: Sara Reekmans,Provinciale Dienst Gezondheid/Limburgse LOGO's, tel. 011 33 31 12Denise Wijnen, Milieudienst, tel. 089 51 03 37Folders Vlaamse Gemeenschap -In infozuil gemeentehuisVlaamse premie voor energiebesparende investeringen door nietbelastingbetalersVanaf 2008 kunnen mensen die geen of weinig belastingen betalen deze premieaanvragen. De maatregel kadert in het Vlaams Energierenovatieprogramma2020 om tegen 2020 het energieverbruik bij Vlaamse gezinnen met 30% teverminderen.U kunt de premie aanvragen voor:Plaatsing van daksisolatie (niet in nieuwbouw)Plaatsing van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkel glasPlaatsing van een condensatieketel ter vervanging van een of meer verwarmingstoestellen.Meer info: Surf naar www.energiesparen.be/2020 of bel gratis 1700Subsidie voor de installatie van een roetfilterAls u een half-open roetfilter laat inbouwen in een bestaande auto, dan krijgt uhiervan 80 % terugbetaald door de Vlaamse overheid, beperkt tot een maximumvan 400 euro.Het aanvraagformulier vindt u op http://roetfilters.lne.be of bel gratis 1700.Elia FondsDe achtste oproep van het Elia Fonds heeft tot doel projectente ondersteunen die mensen met een verminderde mobiliteitoriginele ontdekkingen aanbieden bij hun toeristische, cultureleen sportieve vrijetijdsbesteding.Niet iedereen heeft dezelfde kansen in onze samenleving, ook niet wat vrijetijdsbestedingbetreft. Dat geldt met name voor mensen met een verminderdemobiliteit in de meest ruime zin van het woord. Het Elia Fonds wil ertoe bijdragendat ook zij nieuwe activiteiten en emoties kunnen ontdekken in hun vrijetijd.Het project moet worden ingediend aan de hand van een standaard kandidaatsformulierdat u kunt downloaden op www.kbs-frb.be of bestellen bij hetContactcentrum voor de Koning Boudewijnstichting, tel. 070 23 30 65,fax 070 23 37 27, mail: proj@kbs-frb.be.De kandidaatsdossiers moeten uiterlijk op 20 juni ingediend wordenHet is links en rechts al meegedeeld dat Hoeselt deambitie heeft om een Fair Trade gemeente te worden.Dit betekent dat we een duidelijk engagement aangaanom eerlijke handel met het zuiden na te strevenen te promoten naar de bevolking. Om dit label tebekomen moet onze gemeente echter voldoen aaneen aantal criteria.Zo moet het mogelijk zijn om in minstens tweehandelszaken Fair Trade producten te kunnen kopen.Ondermeer Winkelketen Delhaize heeft reeds eenaanbod, maar we willen uiteraard verder gaan. Demensen van de gemeentelijke graad voor ontwikkelingssamenwerking(GROS) zijn begonnen met systematischalle handels- en horecazaken in de gemeentete benaderen met de vraag om Fair Trade productente verkopen. Buurtwinkel Supra Thewissen verleendeals eerste haar volledige medewerking. Sinds kort isdaar eerlijke wijn, koffie, fruitsap en andere lekkernijenbeschikbaar. Ook drankhandel Hauben start met deverkoop van Fair-Trade wijn.Een ander criterium is dat de gemeente zelf minstenstwee producten uit het Fair Trade gamma gebruikt.De wijn voor recepties en de koffie op kantoor zullenin de toekomst (h)eerlijk zijn. Over dit laatste zal hetgemeentepersoneel zelf via een kleine enquête kunnenbeslissen.Zitdagen aangiftespersonenbelastingDe jaarlijkse zitdagen om de bevolking bij testaan bij het invullen van hun aangifte in depersonenbelasting gaan door op:Donderdag 18 en vrijdag 19 juni van 9 tot 12uur en van 14 tot 16 uur in het GemeenschapscentrumTer Kommen.


OCMWHeeft u recht op een verwarmingstoelage?U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:* huisbrandolie* verwarmingspetroleum (type c)* bulkpropaangasNiet voor:aardgas via aansluiting op het stadsdistributienetpropaangas en butaangas in gasflessenEn u behoort tot één van de volgende categorieën:Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering* WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;* kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;* langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;* gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);* gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;* leefloongerechtigde;* gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;* gerechtigde op het OMNIO-statuut;en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomenHet jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan 14.624,70 euro,verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste.Categorie 3: de personen met schuldenoverlastU geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddelingen bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.Dan heeft u recht op een verwarmingstoelageHet bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2009.Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum1.500 liter brandstof.Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c)is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro.Waar en wanneer kunt u aanvragen?Bij het OCMW, Europalaan 1 te 3730 Hoeselt en dit tijdens de spreekuren van de sociale dienst, tel. 089 51 88 10EN De aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering.Welke documenten moet u voorleggen?U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen:* een kopie van uw identiteitskaart;* een kopie van de leveringsfactuur of –bon;* indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal* appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;* voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die vande leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen.Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.Indien u niet tot één van de voorgaande categorieën behoort en het jaarlijks netto belastbaar inkomen van uwhuishouden is lager of gelijk aan 26.000 euro, dan kunt u een aanvraag voor een forfaitaire vermindering van 105 euroindienen bij de FOD Economie.-> Een aanvraagformulier gaat u terugvinden bij de afrekening van uw energiefactuur.Meer info via: www.mineco.fgov.be


OCMWVoorstelling logo seniorenadviesraadOp 9 februari 2009 hebben wij tijdens dealgemene vergadering van de seniorenraadons logo voorgesteld. Om het een feestelijktintje te geven, hadden we de idee om hetlogo te laten plaatsen op een grote taart. Hetresultaat was fantastisch. Bovendien smaaktehet gebak enorm.Omdat we Kevin Hensels wilden bedankenvoor zijn bijdrage aan het logo, kreeg hij de eerom de taart aan te snijden. Kevin heeft zichvrijwillig ingezet om een prachtig logo te creëren. Wij zijn heel tevreden en heel dankbaar dathij dit voor ons heeft willen doen. Voortaan gaan wij dus steeds ons nieuwe logo, waar weheel fier op zijn, gebruiken. We hopen dat er samen metdit logo veel positieve ideeën in kaart kunnen gebrachtworden die gunstig zijn voor de Hoeseltse senioren. Geïnteresseerdendie als onafhankelijk lid zich willen aansluitenbij de seniorenadviesraad, mogen steeds contact opnemenmet Sara Neven, OCMW Hoeselt, tel. 08951 88 15 ofsara.neven@ocmwhoeselt.be.Namens de seniorenadviesraad.De Vlaamse zorgverzekering: Wijzigingen 2009Verhoging tenlasteneming naar 130 euroZwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden of verblijven in een rusthuis,rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis die kunnen een uitkeringkrijgen van de Vlaamse zorgverzekering.Vanaf 1 maart 2009 wordt de maandelijkse tegemoetkoming verhoogd van 125 euro naar130 euro. Die verhoging geldt zowel voor mantel- en thuiszorg als voor de residentiële zorg.Meer recht op een tenlasteneming vanaf 2009Tot eind 2008 kon een zorgbehoevende ten vroegste een tegemoetkoming krijgen vanaf 4maanden na de datum waarop er een aanvraag werd ingediend, ook al voldeed de persoonreeds daarvoor aan de voorwaarden.Vanaf 2009 kunnen zorgbehoevenden ook een tegemoetkoming krijgen voor maximaal6 maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Voorwaarde is wel dat de zorgbehoevendeeen attest kan voorleggen met een datum die voor de aanvraagdatum ligt.Een zorgbehoevende die in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuisverblijft, kan recht hebben op een tegemoetkoming vanaf de datum van opname.Zorgbehoevenden die thuis wonen, kunnen recht hebben vanaf de datum waaropde zorgbehoefte werd vastgesteld (datum van het attest).Ledenbijdrage zorgverzekering goedkoper voor omnio-statuutIedereen die aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering betaalt jaarlijks een bijdrage van25 euro. Wie op 1 januari 2008 recht had op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekeringbetaalt slechts 10 euro. Vanaf 2009 betalen ook mensen die op 1 januari van hetvoorgaande jaar het omnio- statuut hadden slechts 10 euro.Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Zorgkas waar u bent aangesloten.Recept: SabayonHet recept moetje vlak voor hetopdienen maken.Samen meteen bolletje ijs ishet genieten vanwarm maar doorhet ijs toch kouddessertje.Heb jij zelf een receptdat je wenstte delen met heel Hoeselt? Dan kan jesteeds contact opnemen met de seniorenadviesraadvia Sara Neven op hetOCMW van Hoeselt. (sara.neven@ocmwhoeselt.be, tel. 089 51 88 15)Benodigdheden voor 4 personen· als maatbeker gebruik je de gebrokeneierschaal· 1 eierdooier· 1 halve schaal suiker· 2 halve schalen zoete witte wijn ofbier (bv. Kriek)· vanille-ijs· muntblaadje, aardbeitjes, frambozen,...Bereiding· zet de pan op een zacht vuurtje· klop de eierdooier, de suiker en dewijn krachtig tot ze binden· blijf kloppen en zorg ervoor dat hetmengsel niet kookt· het mengsel is stevig genoeg wanneerje tijdens het kloppen de bodemvan de pan kan zien· je kan eventueel het gerecht au bainmarieklaarmakenGarnituur· doe een bolletje vanille-ijs in een diepglas· giet er wat sabayon over· eventueel een muntblaadje en watfruit naar keuze als versieringSmakelijk!Campagne: ‘Hoe blijfjij fit in je hoofd?’Fit en gezond blijven, stopt niet bij sportenof gezond eten. Ook in je hoofd moet hetgoed zitten. Daarom werd een online testgelanceerd rond geestelijke gezondheid.Vul de test in op www.fitinjehoofd.be enweet meteen hoe fit jij in je hoofd bent. Jekrijgt ook advies op maat over wat jij kandoen voor een sterkere geest.


CultuurINFO C.C. TER KOMMENTel. 089 41 63 58Fax 089 50 26 47e-mail ccterkommen@hoeselt.bewww.hoeselt.be/cultuurma13 – 16.30 udi13 – 16.30 uwo 09 – 12 u 13 – 16.30 udo 09 – 12 u 13 – 18 uvr 09 – 12 u 13 – 16.30 u10ActiviteitenkalenderC.C. Ter Kommen grote zaalMEIZa 02 Fuif: Hot Girl Trip - K.J. NederMa 04 Cursus yoga 50+Di 05 Schoolvoorstellingen:Beertje Brom (2x)Wo 06 Lessenreeks Zumba - SportdienstVr 08 Kampioenenviering De BroeveskènderBilzenZa 09 Filmconcert: St. Cecilia @ the movies- Kon. Harmonie St. CeciliaMa 11 Cursus yoga 50+Di 12 Dansvoorstelling Jumpy Bumpy -SportdienstWo 13 Lessenreeks Zumba - SportdienstDo 14 Ledenbijeenkomst OKRAVr 15 Fuif: Reanimation Party - SpoedgevallenVezaliusZo 17 Ruilbeurs modeltreinen en toebehoren– Hoeseltse TreinclubMa 18 Cursus yoga 50+Wo 20 Lessenreeks Zumba – SportdienstVr 22 PrivéfeestMa 25 Cursus yoga 50+Vr 29 Voorstelling G.I.P – KunsthumanioraHasseltZo 31 Kermisbal ZVC HoeseltJUNIWo 03 Lessenreeks Zumba - SportdienstMa 08 Cursus yoga 50+Wo 10 Lessenreeks Zumba – SportdienstDo 11 Ledenbijeenkomst OKRAZo 14 Schoolfeest KODB – GVB BeukenlaanMa 15 Cursus yoga 50+Wo 17 Bloedinzameling Rode KruisDo 18 Feestvergadering MRB HaspengouwMa 22 Cursus yoga 50+Wo 24 BBQ. VriendenkringgemeentepersoneelVr 26 Fuif KAVVZa 27 BBQ B.C. De EurobormannekesMa 29 Cursus yoga 50+JAARLIJKS VERLOFWOENSDAG 1 JULI TOTVRIJDAG 31 JULI 2009Dialect !! Help ! Help !Wist je...• dat de UNESCO (organisatie wereld-erfgoed van de verenigde naties) in alle krantende alarmbel luidde betreffende het verdwijnen van heel wat dialecten, ook deLimburgse- en West Vlaamse?• dat ook Limburg (lees Hoeselt) op de lijst van bedreigde talen voorkomt?• dat het dialect eindelijk internationale erkenning krijgt?• dat dialect spreken zeker niet ten koste van AN moet gaan?• dat de Unesco pleit voor taalonderwijs op drie niveau’s :regionale taal 2.overheidstaal 3. internationale talen ?• dat elk niveau in het onderwijs aan bod zou moeten komen?• dat dit in Vlaanderen nog niet is gebeurd ? (in Nederland wel !)• dat het belang van een streektaal niet te onderschatten is?• dat lokaal dialect verbonden is met eigen cultuur?• dat het Maaslands nog sterk in zijn schoenen staat?• dat dit komt omdat de taal in Ned. Limburg gelijkaardig is en geen bedreiging vertoont?• dat kinderen die buiten hun AN ook dialect praten zeker niet achterop geraken,integendeel, ze zijn een taal rijker, hun moedertaal ?• dat dialect cultureel erfgoed is dat zo maar niet mag overboord gegooid worden?• dat in Maastricht bijna iedereen nog “plat kalt”?• dat er bij hogere instanties nog te veel over “gepraat” wordt hoe het moet maar datde acties achterwege blijven?• dat de Hoeseltse cultuurraad, met in november j.l. 16 dialectactiviteiten ophun programma, in dit verband een dikke pluim verdient ?• dat de groei of de val van ons dialect louter afhangt van ouders en grootouders?Besluit : Als één ouder van bij de geboorte dialect zou praten met hun kind ende ander algemeen beschaafd, dan zouden we al heel ver staan en het kind inkwestie zou beide talen perfect spreken.(Dat hoeft niet persé het Hoeselts dialect te zijn)Geschenk ?Je bent op zoek naar een ideaal cadeau ? Schenk dan eens een HôessëltsëDiksjënêer of een cadeaubon.- 470 pagina’s met 6000 trefwoorden en voorbeeldzinnen,- Nederlands register met 2.100 woorden,- 600 gezegden... 750 scheldnamen...- dialectliederen.. gedichten...lêesplenkskë- Prijs: 25 euro / p.888 / Tongersesteenweg 42, 3730 Hoeselt - tel. 089 41 21 30Extra locatie nieuwjaarsreceptie voor de bevolkingVanaf september 2009 start de cultuurdienst met het project STRAFFE TOEREN. Het schepencollegebesliste om naast de jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor de bevolking in het centrum,vanaf 2010 ook telkens in het dorp dat STRAFFE TOEREN organiseert, een nieuwjaarsreceptiete organiseren voor de bevolking.Foto-tentoonstellingen in Lokaal 1Van 8 mei tot 3 juni:Tijd, ruimte en plaats ... een moment – Veronika LangerovaVan 5 juni tot 24 juni:De mens, een leven in anonimiteit en individualisme – Yves LorsonVan 26 juni tot 9 september:Take your camera everywhere you go – Arjen Nelis


CultuursTRAFFe ToeReN is een project van de cultuurdienst waarbij elk jaar een ander Hoeselts dorp activiteiten organiseert om hetsociale en culturele leven te bevorderen. elk jaar wordt één dorp als het ware de ‘culturele ambassadeur’ van onze gemeente.Hiervoor krijgt het dorp een budget van 10.000 euro ter beschikking om activiteiten op te zetten. ook gemeentelijke activiteitenworden, waar mogelijk, georganiseerd in het ‘straffe dorp’.werm mocht als eerste straFFe toeren gaan uithalenHiervoor werd er een straf bestuur opgericht in Werm dat al bijna een jaar bezig is met het in elkaar steken van een uniek programma.De aftrap wordt gegeven op zaterdag 29 en zondag 30 augustus met een groots openingsweekend in een feesttent op hetvoetbalplein. Naast een megacoole kids-namiddag, volgt een spetterend avondprogramma met live muziek van o.a. Jos Roofthooft enTHE SUSPENDERS. een DJ zorgt voor een spetterende afterparty!Zondagvoormiddag maken we dan plaats voor een gezellig ontbijt met talent van eigen bodem: Popkoor HoRLeCANTe.Noteer deze data alvast in je agenda!Later op het jaar worden er nog tal van activiteiten gepland, waaronder een ABBA-ja-concert, nieuwjaarsreceptie en een sprookjesdorp.Meer informatie volgt zeker nog. Het staat nu al vast dat Werm ons zal verbazen!St.-Huibrechts-Hern & Vrijhern (2010-2011)ondertussen is het echter ook tijd geworden om de straffe Toeren-trein in Hern op de sporen te zetten. De inwoners van Hern wordendaarvoor van harte uitgenodigd op een eerste dorpsvergadering op dinsdag 2 juni 2009.Meer informatie hierover volgt gauw!Info: www.straffetoeren.beprogrammaVRIJDAG 17 JULI 2009Coconut Party @ Jeugdhuis XZATERDAG 18 JULI 200920u00: VanSpaen22u30: Vintage7900u30: 30+afterparty met DJ KYAZONDAG 19 JULI 200911u00: Gezinsfietszoektocht i.s.m. Gezinsbond Hoeselt15u00 – 21u00: Kinderdorp met tal van attracties (NIeUW!)16u00: VivaFM Muziekfeest 200920u30: LAURA LYNN22u30: GENE THOMAS11


CultuurWijzigingen gemeentelijke websiteDe gemeentelijke website onderging een aantal wijzigingen. Een korte opsomming:• De informatie werd, waar nodig, door de verschillende diensten geupdated.• De informatie van de website van het OCMW werd geïntegreerd in de gemeentelijke website. Je vind OCMW nu terug in het hoofdmenulinksboven. Op termijn zal de website van het OCMW verdwijnen.• De berichten op de homepage zijn uitgebreid van 5 naar 10, zodat je via scrollen meer berichten ziet en het dus langer duurt vooraleereen bericht naar het archief verhuist.• De pagina’s waar geregeld nieuwsberichten worden gepost (homepage en bij benadering elke eerste pagina van een dienst) kregenallemaal dezelfde vorm, nl. een kleine afbeelding links met inleidende tekst rechts ervan. Wie meer wil weten kan verder klikken.• In het linkermenu is de rubriek ‘openingsuren’ toegevoegd. Uit de statistieken bleek immers dat mensen de website vaak bezoeken voorhet opzoeken van de verschillende openingsuren. Vanaf deze nieuwe pagina wordt je rechtstreeks doorgelinkt naar de openingsuren vande desbetreffende dienst.• Onder de rubriek ‘economie’ in het hoofdmenu is de rubriek ‘vacatures’ toegevoegd, waar je eventuele vacatures binnen de gemeentelijkediensten kan terugvinden. Ook de rubriek ‘horeca’ is nieuw onder deze hoofdrubriek.• De meldingskaart vind je voortaan op de contactpagina (bovenaan).• Nieuw in het linkermenu van de homepage is de rubriek ‘Hoeselt in beeld’. Hier vind je filmpjes over onze gemeente (TV Publiek eneventueel andere). In het linker-submenuutje kan je onze gemeente ontdekken aan de hand van foto’s, onderverdeeld in ‘natuur en landschap’,‘monumenten en gebouwen’ en tot slot ‘evenementen’.• Tot slot vind je binnenkort ook een duidelijke link naar enkele websites die verband hebben met onze gemeente.Vbn: www.hoeseltvrugger.be, www.straffetoeren.be, www.jeugdhuisx.be.We hopen met deze updates u nog beter en efficiënter te kunnen informeren. Mocht u toch nog een foutje ontdekken, laat het dan gerustweten via website@hoeselt.be. Veel surfplezier!12MeiDi 05 Wandelen met Ivo – GC om 13.30 uurDo 14 Schemerwandelen met Sylvia –GC om 18.30 uurDi 19 Oergezellige picknick met verrassing –GC om 14 uurDi 26 Fietsen met Annie – GC om 13.30 uurJuniDi 02 Wandelen met Ivo – GC om 13.30 uurDi 09 Fietsen met Annie – GC om 13.30 uurDi 16 Daguitstap naar Mechelen (autocar)WPC om 8 uurWo 17 Schemerwandeling met Sylvia –GC om 18.30 uurDi 23 Zomerse ontmoeting voor alleLimburgse NeosledenIn Tessenderlo – GC om 12.30 uurMeer info: S. Scherpenberg, tel. 089 86 15 50MarkantMeiWo 06 Familiedag met bezoek aan paardenmelkerijte Peer en het natuurhulpcentrum teOpglabbeekDi 09 Viering 20-jarig bestaan.Meer info: V.Degrève, GSM 0486 02 44 66V.Noblesse, GSM 0477 55 36 93KAV Hoeselt-CentrumMeiDi 05 salsa-aerobics i.s.m. KAVO.L.Vrouw 3Wo 06 Bloemschikken: “In Kleur”MoederdagDo 04 Prikkeldag in Limburghal GenkDi 19Inspiratie: “Als vrouwen vriendinnen”JuniVrij 05 KAV zingt met Ingeborg inHeusden-ZolderKAV Hoeselt-O.L.VrouwMeiDi 05salsa-aerobics i.s.m. KAV Hoeselt-Centrum 3Vrij 08 LentefeestDi 19 Bloemschikken les 6Di 26 InspiratiedagJuniDi 09 KAV-reisMeer info:KAV Hoeselt-Centrum:Rita Wouters, tel. 089 51 19 31Annie Buysmans, tel. 089 51 16 58KAV OLVrouw:Liliane Tuerlinckx, tel. 089 41 69 52Simone Wouters, tel. 089 41 35 29Okra Hoeselt CentrumMeiDo 14 Ledenbijeenkomst in GC.JuniMa 8 Uitstap Rursee(Woffelsbach, Duitsland)Di 9 Provinciale wandeldag(Bleialf, Duitsland)Do 11 Ledenbijeenkomst in GC.SportprogrammaJoggen voor senioren: elkemaandag,woensdag en vrijdag om9.30 uur.Fietsen: elke donderdag en elkezondag, telkens om 13.30 uur.Dansen: elke dinsdag om 16.00 uur.Meer info:T.Vandebosch, tel. 089 51 46 48OKRA is een beweging van, voor endoor 55 plussers en staat voorOpen, Kristelijk, Respectvol en Actief


Hoeselt vruggerwww.hoeseltvrugger.be bestaat één jaar!Op woensdag 4 maart was het precies één jaar geleden dat www.hoeseltvrugger.be on-line ging. Met52 artikels totnogtoe en nog veel meer in het verschiet, kan je er stap voor stap kennismaken met eenstuk van het boeiende culturele erfgoed dat Hoeselt rijk is. Het gemeentebestuur wil de mensen van deHoeseltse Geschiedkundige Studiegroep en Paul Achten van harte danken voor het geleverde werk!Voortaan bieden we je in de gemeenteberichten een kort overzicht van de laatst toegevoegde artikels.Voor meer informatie kan je surfen naar www.hoeseltvrugger.be. Wie geen internet heeft, kan terechtin de bibliotheek tijdens de openingsuren.Machtsstrijd om HardelingenMisschien moeilijk te geloven, maar ooit is er over het kleine Hardelingen eenmachtsstrijd uitgevochten tussen een koppige Waalse voogd -die meer wilde danhem toekwam- en de kanunniken van Tongeren. De strijd, die na een eerste uitbarstingvan fysiek geweld verder op een meer beschaafde wijze werd gevoerd, duurdeeen halve eeuw. En zoals meestal, was er toen ook geen echte winnaar of verliezer...De compeIn 1683 werd in de Luikse bestuurscenakels beslist om Hoeselt en Alt-Hoeselt nietlanger meer als heerlijkheid onder de hoede van de landcommandeurs van AldenBiesen te laten.“Nieuwe heren, nieuwe wetten!” En dat gold ook voor de manier waarop deHoeselaren voortaan hun gemeentearchief moesten gaan bijhouden ...Het volk van Alt-HoeseltOp Paasmaandag, 8 april 1912, overleed in Alt-Hoeselt pastoor Petrus MathijsEyckens. Hij was 56 jaar oud geworden. Nog vóór hij priester gewijd werd, hadde thyphus hem al te pakken gehad en moest hij noodgedwongen verschillendemaanden het bed houden.Na zijn priesterwijding in 1881 liet Monseigneur Doutreloux, bisschop van Luik,de jonge Eyckens 9 jaar ervaring opdoen als kapelaan in Alken. En daarna zette hijhem als pastoor in de dubbelparochie Bevingen-Halmaal aan het werk. Kwam daarnog bij dat Eyckens zich alle leed van het boerenvolk in de Haspengouwse dorpjesbezuiden Sint-Truiden aantrok, vaak tegengewerkt door de boeren zelf voor wiehij zich opofferde.Hoe kwam pastoor Eyckens in Althoeselt terecht? Hoe kreeg Althoeselt er gedurendevier jaar er nog een witheer als tweede pastoor bovenop? En vooral hoebestond Het Volk van Althoeselt in de aanvangsjaren van de twintigste eeuw?Over deze én vele andere onderwerpen lees je veel meer op www.hoeseltvrugger.be!13


APRIL BLOESEMMAANCover StoryPAASMAANDAG 13 aprilPROEVERTJESROUTECULINAIRE FIETSTOCHT door Hoeselt.166 lustige fietsers fietsten tussen de bloesemtjes doorheenhet heuvelend Hoeselt.We hoorden wel wat Hoessels källe, maar de overgrote meerderheidvan de deelnemers kwam uit de Vlaanders of het Antwerpse.De proevertjes onderweg; een appeltje, fruitsap, appeltaart eneen Kanteklaartje zorgden voor de nodige suikers zodat onzefietsers het parcours vlot en aangenaam konden afleggen.Zwaar maar deugddoend was de algemene conclusie.Kon je er niet bij zijn?Geen nood; Haast je dan naar de Toeristische Dienst, waar jede routebeschrijving nog kan bekomen.ZONDAG 19 aprilbloesemterrasbij fruitbedrijf Lowet in Schalkhoven.op en in het fruitbedrijf van vader en zoonLowet was het dringen en drummen geblazen.Zeker als je een tochtje met de huifkar doorheende fruitplantages wilde meemaken. opmeerder haltes werd uitleg verschaft over geïntegreerdefruitteelt, de windmolen en het hagelkanon.Zoon Lowet deelde ter plaatse zo’n 500appels uit.1


Cover StoryD IN HASPENGOUWop het terras, verzorgd door vrouw en schoondochterLowet met familie, werd de zelfgebakkenappelvlaai erg gewaardeerd. ouders kondengenieten van de muzikale tonen van deDrumband en de Harmonie van Alt-Hoeselt ofde poëzie van Boudewijn Knevels, terwijl Pippode clown voor de kleintjes zorgde.In totaal kwamen er een 800-tal bezoekers overde vloer.Zondag 26 aprilBLOESEMWANDELINGmet natuurgids Jean-Pierre Billen.en als afsluiter van de Bloesemmaand gidste Jean-Pierre Billenons doorheen de mooiste plekjes in volle bloei!Zijn deskundige uitleg over hoogstam en laagstam, de verschillendefruitrassen en natuurlijk weeral de lekkere versnaperingenwerden erg geapprecieerd door de talrijke deelnemers.1


Toerisme16WandelingenDe DoorntrippersMeiVr 1 Hoeselt - 18 km(*)Zo 3 Rijkhoven - 9 kmZo 10 Borgloon - 11 kmZo 17 Wintershoven - 8 kmZo 24 Verviers - 19 km(*)JuniZo01 Hoeselt - 8 kmZo 7-11 Lieser (Duitsland)Zo 14 FietstochtZo 21 Gotem - 9 kmZo 28 Bilzen - 8 kmVertrek parking post Hoeselt om13.30 uur of (*) 9 uurYoga van deDoorntrippersElke woensdag van 18.30 tot 19.30 uurPrijs: 1 euro - Niet-leden ook welkomHoeselt gastgemeentevoor de ZuidoostLimburgse heemkringenDonderdag na Pinksteren is het weerverzamelen geblazen voor de ZOLHeemkringen. De samenkomst gaat doorop donderdag 4 juni in de raadszaal vanhet gemeentehuis.Cursus dagvlindersBilzen door NatuurpuntZuidoost LimburgTheorieles: dinsdag 19 mei van 19.30 tot22.30 uur.Praktijkles: zondag 7 juni van 14 tot 17 uur.Plaats: Remise, Leroyplein 2 teMunsterbilzenMeebrengen: schrijfgerief, vlindergids envlindernetje (indien mogelijk)Lesgever: Martin StinckensDe cursus is gratis en de deelnemersontvangen een syllabusInfo en inschrijven: Martin Stinckens,089 41 32 81(martin.stinckens@skynet.be)Kalender Kalender Kalender Kalender KalenderVr 29 mei: JaarmarktDe Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS Hoeselt) nodigt uuit om enkele (h)eerlijke Fairtradeproducten te komen proeven op deavondmarkt en meer info te geven over "Hoeselt - Fairtradegemeente inwording".Zo 31 mei:Zo 7 juni:Velt-ecotuindagenZaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juniTijdens de Velt-ecotuindagen geven 101 schitterende moestuinen,siertuinen en boomgaarden hun geheim prijs.Tuinliefhebbers kunnen er zonder schroom komen neuzen.Laat je inspireren en informeer je over een pientere, gezondemanier van tuinieren. Meer info: www.durftuinierenzonder.beBezoek de ecotuin bij Marleen en Gilbert Boosten-Hermans, Proefbosstraat 71, Hoeselt.Je bent er welkom op zondag 31 mei in de namiddagKleine Kermis CentrumGezinsfietstochtVertrek: Café Pé-klak, Alt-Hoeselt om 13.30 uurOrganisatie: Landelijke Gilde Alt-Hoeselt. Info: Jos Philips, GSM 0478 64 61 74Kleine kermissenZondag 7 juni: Werm en SchalkhovenZondag 14 juni: St.Huibrechts-HernZondag 28 juni: Romershoven en Alt-HoeseltKlara erfgoedwandelingen‘ van het DavidsfondTussen april en oktober,Tussen Erfgoeddag en Open MonumentendagKan u op 13 zondagen, op 21 plaatsen deelnemenaan een erfgoedwandeling.Info: folder in het gemeentehuis of www.davidsfonds.beVespa VerhuurVespa Fun biedt u de exclusieve mogelijkheid aan om een echte Vespa te huren endaarmee Limburg te ontdekken. Of u nu met z’n tweetjes, vrienden, collega’s of metfamilie bent, u beleeft gegarandeerd een gezellige en bijzondere dag.Meer info: Vespa Fun, tel. 089 51 11 63 of www.vespafun.be.


Bibliotheek1gewijZigDgebruikersreglementDe bibliotheek ontleent gratis boeken,strips, luisterboeken, cd’s endvd’s. Gedurende 3 weken kan jede materialen lezen, kijken of beluisteren.Het lidmaatschapsgeld voor volwassenenbedraagt 5 euro per jaar. Voorjongeren onder de 18 jaar is dat gratis.Administratieve boetes voor wiematerialen te laat terugbrengt wordenaangerekend. De uitleentermijnoverschrijden kost 0,10 euro per materiaalen per overschreden uitleendag.Voor een aanmaning betaal je0,75 euro extra, en voor een aangetekendeaanmaning komt er nog eens5 euro bovenop.een kleine selectie uithet nieuwe aanboDBoeken:Voor de kinderen: De kusjeskrokodilen andere lieve nachtdieren,Mijn wiebeltand mag er niet uit!Voor de jeugd: Creatief metdigitale foto’s, Juffrouw Kachel,De hondenetersVoor de adolescenten: Moederszijn gevaarlijk met messen,RoodkontjeVolwassenen: Dodelijke ambitie,Michelle obama, een steuntje inde rugDVD’s:Mamma Mia!, The Core, The Tudors,Asterix en de Britten, Freddiede koele kikkerCD’s :Klassiek: La mort de Cléopâtre(Berlioz), Young Apollo (Britten)Pop: My love (Celine Dion),Afrekening 45, Closer : the best ofsarah McLachlan, simple PlanWereldmuziek: Buena vista socialclub at Carnegie HallJazz : The Live smoke sessions(Lea DeLaria)... en natuurlijk nogveel meer in de bibhet Daisyproject maakt leZen mogelijk voor ieDereenDaisy-boeken zijn er voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen.Lezen... het kan immers ook anders...Maar liefst 30 Limburgse bibliotheken engageerden zichom te starten met Daisyspelers. ook de bibliotheek vanHoeselt geeft het startschot.Voor blinden en mensen met een leeshandicap bestondentot voor enkele jaren erg volumineuze brailleboekenof ouderwetse cassettes. Deze worden nu vervangendoor Daisyboeken. Dat zijn digitale luisterboeken.Concreet gaat het om cd-roms met digitale geluidsbestandendie afgespeeld kunnen worden op de pc, opeen moderne dvd-speler of via een Daisyspeler.Het grote voordeel van Daisy-boeken tegenover andere luisterboeken is dat ze voorzienzijn van een digitale navigatie structuur. Daardoor kan je bladeren in een boek, snel naareen hoofdstuk springen of een digitale bladwijzer aanbrengen. Zo kan je van zin naar zin,van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk gaan. Je krijgt eveneensde mogelijkheid om stukken opnieuw te beluisteren of stiekem vooruit te lezen. Hetspreekt voor zich dat deze vorm ook veel handiger is dan de traditionele cassettes ofbrailleboeken. eén cd vervangt maar liefst tien dikke boeken of zeven cassettes.De Daisy-speler is perfect afgestemd op de behoeften van blinden en slechtzienden:hij heeft grote duidelijke knoppen en iedere knop heeft slechts één functie. De spelerwordt geleverd met een duidelijke gebruiksaanwijzing, waarin de mogelijkheden vanhet toestel nauwkeurig worden uitgelegd. Voor de mensen met een leeshandicap is dithet handigste toestel.De Hoeseltse bibliotheek beschikt over twee Daisy-spelers. eén speler blijft dit jaar in debib als instructietoestel, het andere wordt uitgeleend. Zo kunnen de mensen er lerenmee omgaan vooraleer zelf eventueel eentje te kopen.Een greep uit het aanbod voor volwassenen:De dans van Victoria / skarmeta, Antonio (humoristische roman)Nachtzwaluw / eriksson, Kjell(misdaadroman)De kinderen van Hurin / Tolkien(fantasy)De eindigheid der dagen / Hobbs, Peter (historische liefdesroman)De brug / Manfred, Gregor(oorlogsroman)Zwarter dan de nacht / Lawrence, David (detective)Een stukje uit het jeugdaanbod:Harry Potter en de gevangene van Azkaban / Rowling, J.K.sprookjesLuisteren naar toffe prentenboeken van Guy DaniëlssluitingsDagen bibliotheek- donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 mei- maandag 1 juni.


SportZwemmen voor kleutersWATERGEWENNING voor kleuters geboren in 2004.Twee lesgevers begeleiden de kleuters in de ontdekking van het zwembad en het water.Op het programma: leren inklimmen, drijven met het plankje op de buik en op de rug, aanlerenen inoefenen beenbeweging schoolslag en nog veel meer.Deze watergewenning is de ideale instap voor de lessenreeks KLEUTERZWEMMEN die inseptember zal starten.Data: zaterdag 9+16+23+30 mei en 6 juni 2009 - Uren: 11.10-11.50 uur en 11.50-12.30 uurMax 10 deelnemers per groep - Deelname: 15 euro / 5 lessenInschrijven op de sportdienst tel. 089 491603Overschrijving op rek.nr 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum met vermelding van :WG + naam + voornaam kindNieuwe lessenreeks ZUMBA basicsStart op donderdag 7 mei 2009 om 19 uur spiegelzaal sportcentrumDeelname 28 euro/7 weken (studenten 21 euro) max 30 deelemers.Inschrijven op de sportdienst, tel. 089 491603Lessen kickboxen - Kickboks HoeseltVoor jong en oud (vanaf 12 jaar)datum elke zaterdageinddatum zaterdag 6 juni 2009uren van 19 tot 20.30 uurlocatie sporthal Ter Kommen - spiegelzaaldoel bij voldoende belangstelling een club op te richten (Zuid-Limburgse KICKBOX)lesgevers Jos Engelen en Petros Karagulianinfo www.kbhoeselt.beKick box is een gevechtssport waarbij zowel trappen als stoten zijn toegestaan.Kickboxers gebruiken bokshandschoenen en beschermende kledij zoals scheenlappen. Er bestaan verschillend vormenvan wedstrijdkickbox. De voornaamste zijn Full Contact, Kick boks en Muay Thay.informatie / inschrijven: sportdienst Hoeselt – 089 49 16 03 - sportdienst.hoeselt@pandora.bedeelnameprijs: 20 euro/10 beurtenkaart (of 3 euro per les)19


Jeugd‘vol petrol’ speelpleinsinds dit schooljaar hebben de monitoren van het speelplein zich verenigd in een officiële monitorenwerking‘VoL PeTRoL’. Zo kan de enthousiaste bende vrijwilligers elkaar ook tijdens het schooljaarblijven zien op een aantal ontmoetingsmomenten. Velen van hen zitten immers in verschillende scholen,in andere schooljaren,... een stevige mix van unieke jongeren!Wat doen we dan wel als we samenkomen? Zelf nog eens rondsluipen tijdens een bosspel, schaatsen,vertellen over de animatorcursus die geweest is, lekker pannenkoeken smullen en bijpraten, maar ookworkshops om weer iets bij te leren als animator, thema’s verzinnen voor de zomer, brainstormen overactiviteiten, onze werking evalueren,... Kortom alles voor een fijne sfeer en de stevige uitbouw van onsplein!Ben jij 16 jaar in 2009 (of ouder!) ?Heb je een hart voor kinderen?Je zomervakantie nog niet gevuld?Zin voor samenwerking in team?Leergierig?Enthousiasme genoeg...Dan is animator op het speelpleinmisschien echt iets voor jou!Vraag vrijblijvend informatie op speelplein@hoeselt.be of spring eens binnen op de jeugddienst inJeugdhuis X, achter het Cultureel Centrum in de europalaan, Hoeselt.voor De kinDeren en ouDersZoals je hierboven kan lezen zijn we al volop bezig aan de voorbereidingen van speelplein 2009. In juni ontvangen jullie weer dat mooiespeelpleinfoldertje waar alle uitleg over de thema-weken in staat en allerlei andere nuttige informatie.Maar graag geven we jullie nu al de exacte data van het speelplein door:- we beginnen op woensdag 1 juli om 13 uur- het speelplein eindigt voor de 3-8 jarigen op woensdag 26 augustus en voor de 9-12 jarigen op donderdag 27 augustus.Je merkt het goed, het speelplein duurt dit jaar een weekje langer...- we lassen een rustweek in van 20 t.e.m. 24 juli. Dan is het dus geen speelplein.Vakantie? op het speelplein!speelplein Hoeselt, aangesloten bij Vlaamse Dienst voor speelpleinwerking (VDsvoor De tienersook de tieners worden deze zomer niet vergeten.We organiseren samen met de sWAP-werkingen van Bilzen en Riemst 3 uitstappen:- donderdag 9 juli: uitstap naar WALIBI- donderdag 23 Juli: uitstap naar het ZILVeRMeeR in Mol- donderdag 13 augustus: KAYAKKeN in de ArdennenMaar...NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWDe swap werking gaat ook tijdens de zomer meerdere weken een dagelijkse werking voor tieners van 13, 14 en 15 jaar aanbieden.Deze werking loopt gelijktijdig aan het speelplein maar niet voor hetzelfde aantal weken. Het zullen er ietsje minder zijn.Alle tieners ontvangen half juni het sWAP-boekje in de brievenbus met daarin alle praktische informatie en een overzicht van het programma-aanbod.0roeFelDag, ZaterDag 27 juni 2009Na 11 jaar maakt de Roefeldag weer zijn opwachting in Hoeselt.op zaterdag 27 juni krijgen kinderen van 6-12 jaar nog eens de kans om een kijkje te nemen achter de schermenvan de volwassenenwereld.Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld een kijkje nemen bij de brandweer en nog veel meer andere dingen doen.Dit is ook een hartelijk oproep naar zelfstandigen, handelaars, bedrijven, mensen met interessante hobby’s... die voor ééndag ook hun deur willen open zetten voor kinderen en hen interactief bezig laten zijn.Jullie kunnen ons bereiken op de jeugddienst: tel. 089 50 12 00 of mailen naar jeugddienst@hoeselt.beDe roefelkrantjes met alle nodige uitleg en informatie worden eind mei verspreid in de Hoeseltse lagere scholen.ouders met kinderen van 6-12 jaar die niet in Hoeselt naar de lagere school gaan kunnen een seintje geven aan de jeugddiensten dan bezorgen wij u een roefelkrantje.


MilieuZonder is gezonderGeen pesticiden in huis en tuinMet bestrijdingsmiddelen spuit je meer dood dan alleen het onkruid of de plaat. Slechts 20 % komt terecht waar je wil. En als hetregent, spoelen bestrijdingsmiddelen mee met het regenwater naar de riolen. Of ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem enzo in het grondwater terecht.Meer tips om geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken vind je op www.zonderisgezonder.be.Meer informatie over de gezondheidseffecten van pesticiden vind je op de website van de medisch milieukundigen bij de LOGO’s(Lokaal GezondheidsOverleg): www.mmk.be/bestrijdingsmiddelen.Op de milieudienst kan je een folder afhalen met eenvoudige en praktische tips om minder pesticiden te gebruiken.Wat met de lege verpakkingen?Alle lege verpakkingen en overschotten kan je naar de KGA-inzamelplaats op het containerpark brengen. Hoe minder pesticiden wemet z’n allen gebruiken, hoe meer we kunnen genieten van een gezond milieu. Probeer alvast onze tips uit!Illegaal kappen van bomen kan gevolgen hebben ...In het natuurdecreet wordt uitgegaan van een ‘stand-still-principe’ voor de bestaande natuur. Dat wil zeggen dat er geen natuur meerverloren mag gaan. Tegelijk is een zorgplicht voor de natuur ingevoerd. Dat wil zeggen dat iedereen schade aan de bestaande natuurmoet vermijden. Bevraag je tijdig bij de milieudienst om te weten of er een vergunning nodig is voor werken die invloed hebben opde natuurlijke omgeving. In de voorbije maanden werden op sommige plaatsen bomen van het openbaar groen onrechtmatig doorburgers gesnoeid of gekapt. Deze beschadiging aan het openbaar groen kan echter zware gevolgen hebben. Zo heeft de gemeenteonlangs nog een terugvordering van 1.020 euro geëist aan een burger voor het illegaal kappen van bomen op openbaar domein. Denodige omzichtigheid is dus geboden...Asbestinzameling op het containerparkOp dinsdagnamiddag 26 mei van 16 tot 19 uur wordt voor de tweede maal dit jaar hechtgebonden asbest ingezameld op hetgemeentelijk containerpark. Dit zijn vooral golfplaten, dak- en gevelleien, bloembakken, vensterdorpels, ...Let op! Op deze uitzonderlijke openingsuren is enkel de aanbreng van asbestgebonden materiaal toegelaten.De retributie voor het afleveren van asbestcement bedraagt 1,50 euro per eenheid (één eenheid = één plaat asbestcement). Dezeretributie wordt per gezin aangerekend voor de hoeveelheden die 10 eenheden per gezin per jaar overschrijden.Inzameling van taxussnoeisel op het containerparkZoals vorig jaar wordt van 15 juni tot 15 september taxussnoeisel ingezameld op het containerpark. Het snoeisel moet droog,jong, zuiver en vers zijnHoogstamboomgaarden de moeite waard!Wellicht bent u één van de gelukkige personen die een hoogstamboomgaard met streekeigen fruitrassen bezit. Als u een hoogstamboomgaardbezit of beheert met minstens 10 bomen met rassen uit de toegestane lijst kan u een beroep doen op deze subsidie.Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid, neem dan tijdens de kantooruren contact op met de Nationale Boomgaardenstichting,Leopold III-straat 8 te 3724 Vliermaal-Kortessem (tel. 012 39 11 88, e-mail: info@boomgaardenstichting.be,website: www.boomgaardenstichting.be).Er is eveneens een gemeentelijk subsidiereglement waarbij de aanplant en het onderhoud van groene elementen financieel wordtondersteund.Voor meer info hieromtrent kan u terecht bij Tine Rijvers van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.Selectief slopen en sorteren aan de bron!Selectief slopen betekent dat bij het afbreken van een gebouw rekening gehouden wordt me het sorteren. Uit de praktijk blijkt dathet sorteren in volgende 3 fracties bedrijfseconomisch en financieel vaak de beste resultaten geeft:- de steenfractie, behalve de asbestcementgolfplaten en –leien- het gevaarlijk afval (batterijen, olie, vetten, …)- de restfractieAls er veel metaal bij de sloop is, kan dit ook apart gehouden worden.Opgelet met distels!!!De komende weken staat de natuur weer in volle bloei! Jammer genoeg ook de distels.De wet bepaalt zeer duidelijk dat iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplicht is de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijkedistels tegen te gaan op de eigendommen waarvoor hij verantwoordelijk is!!!Gelieve tijdig de nodige maatregelen te treffen!!Voor klachten hieromtrent kan u zich wenden tot de plaatselijke politie!21


Milieujuni compostmaanD – thema snoeihout!!Afspraak op de demostand van de Hoeseltse compostmeestersop het containerpark op zaterdag 20 juni 2009VLACo VZW en de oVAM lanceren voor de zesde keer Juni Compostmaand.Tijdens het infomoment op zaterdag 20 juni krijg je kringlooptips over snoeihout, advies over composteren en kan je meedoen aaneen wedstijd waarmee je een hakselaar kan winnen.Meer info over kringlooptuinieren en de activiteitenkalender vind je op:www.junicompostmaand.beZelf composteren is een eenvoudige en goedkope manier om organisch afval te verwerken. Composteren kan op een composthoop,in een compostbak, in een compostvat en in een wormenbak. Welke manier van composteren je ook kiest, er moet steeds gezorgdworden voor een optimale beluchting en goede drainage van het overtollige regenwater.In Hoeselt zit het composteren blijkbaar in de lift want vorig jaar werden maar liefst 45 compostbakken en 7 compostvaten verkocht!Voor meer informatie over composteren (+ verkrijgbare gratis brochures) en over de aankoop van deze bakken en vaten kan je steedsterecht bij de milieudienst: tel. 089 51 03 37 of tel. 089 51 03 38.Composteren kan je leren!er worden compostcursussen georganiseerd op de volgende data: op zaterdagen 9, 16 en 30 mei 2009 in Tongeren; aanvang 9 uurDeelname is gratis. schrijf tijdig in, het aantal deelnemers is beperkt.Meer info bij Limburg.net op tel. 011 28 89 89 of hun website: www.limburg.netgratis compost te verkrijgen in mei en juniook dit jaar biedt de gemeente tijdens de maanden mei en juni gratis GFT-compost aan. Deze compost (met Vlaco-kwaliteitslabel)kan door de inwoners afgehaald worden op de gemeentelijke technische dienst, Winterbeekstraat 3 onder volgende voorwaarden:• elke werkdag van 8 tot 12 uur, + van maandag tot donderdag, van 12.30 tot 16 uur• eerst aanmelden bij de technische dienst alvorens compost te scheppen• zelf afhalen met eigen transport (aanhangwagen of in zakken)Vergeet niet een schop mee te brengen om de compost te laden!• De compost is voor particulier gebruikDe technische dienst vult de voorraad regelmatig aan.We vragen dan ook uw begrip indien blijkt dat er uitzonderlijk geen compost voorradig is. (Info op tel. 089 51 03 46)openbaar onDerZoek watering De herkVorig jaar organiseerde de gemeente Hoeselt het openbaar onderzoek (van 27 juni 2008 tot 28 juli 2008) naar aanleiding van hetvoorstel tot samenvoeging van de Watering Herk met de watering schakkebroek en Terbermen waarbij gelijktijdig de uitbreiding vande Watering naar de deelbekkengrenzen werd verlegd.een watering beheert kleine waterlopen in haar gebied en voert de nodige onderhoudswerken uit. Ze moet ook de deelbekkenbeheerplannenvan het integraal waterbeleid uitvoeren. Dat kan gaan van de aanleg van overstromingszones, oplossen van vismigratieknelpuntentot hermeandering.De schaalvergroting is nuttig om modderstromen efficiënt aan te pakken. De werkingsgebieden worden aangepast aan de bekkensen deelbekkens. Grotere stroomgebieden dus, zodat de kwaliteit en kwantiteit van het water op een goeie manier kan aangepaktworden.Naar aanleiding van een aantal negatieve signalen en de beslissing om de uitbreiding van de watering Het Velpedal naar de deelbekkengrenzente beperken tot het grondgebied van Vlaams-Brabant heeft de Watering De Herk hieromtrent haar bezorgdheid tekennen gegeven.DuurZaam bouwenDe gemeenten zijn een belangrijke partner voor het steunpunt Duurzaam Bouwen:1. Zij ondersteunt de gemeenten bij eigen bouwprojecten en voorbeeldprojecten. Het gaat zowel om stedenbouwkundige projectenals nieuwbouw en verbouwing (woningen, kantoor, sporthal, rusthuis, containerpark, verkaveling, GRUP, ...)2. Zij maken een planadvies op voor particuliere bouwers en verbouwersVoor een adviesvrager wordt een kostprijs aangerekend van 100 euro per dossier. Door de tussenkomst van de gemeente Hoeseltis de resterende kostprijs voor de adviesvrager 50 euro.Meer info bij de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening.


Informatief!Te KoopHet gemeentebestuur van Hoeseltgaat over tot de verkoop van:Professionele mulchingmaaierMerk : BolensAangekocht in 2001Eigenaar : Gemeente Hoeselt, Dorpsstraat 17,3730 HoeseltVerkoop in de staat zoals hij zich bevindtTe bezichtigen in het gemeentemagazijn (Winterbeekstraat) tijdensde werkuren.Inschrijvingsformulieren te bekomen bij :gemeentehuis, tel. 089 51 03 17.De opening van de inschrijvingen zal plaats vinden in openbare vergaderingop woensdag 20 mei 2009 om 11 uur in het gemeentehuis.Infrax nog beter bereikbaar voor opladingvan budgetmeters.Het wekelijks spreekuur van Infrax in Hoeselt wordt vanaf 3 maartstopgezet. Klanten die hun budgetmeterkaart regelmatig moetenherladen, kunnen hiervoor vanaf nu elke dinsdag en vrijdag terechtin het OCMW van 10 tot 11.30 uur.Voor alle informatie over aansluitingen of premies kunt u terechtop de infolijn 078 35 30 20 (op weekdagen bereikbaar van 8 tot 20uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur). Uiteraard kunt u ook terechtop www.infrax.be of langskomen in de energiewinkels van Infrax inHasselt en Genk (open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur).Werken of wonen over de grens?De grenzen in Europa vervagen en de voordelen van het wonen ofwerken buiten de grenzen worden steeds meer ontdekt. Overweegtu over de Nederlands-Belgische grens te gaan wonen of werken, danbeantwoorden zij al uw vragen over de sociale zekerheid.Want wat zijn de gevolgen voor uw pensioen, ziektekosten en kinderbijslag?Wat gebeurt er al s u ontslagen wordt? En waar moetenwerknemer en werkgever rekening mee houden als er personeel uiteen ander land wordt aangetrokken?Deze en vele andere vragen kan het Bureau voor Belgische Zaken(BBZ) voor u beantwoorden en dat doen ze graag en gratis.Meer info: www.svb.nl/bbz of via tel. (0031) (0)76 548 58 40Bestrijding eikenprocessierupsIn de voorgaande jaren was er in de gemeente Hoeselt nauwelijks ofgeen eikenprocessierups waar te nemen. Indien het probleem zichtoch voordoet, wordt de inzet van de brandweer en de technischedienst beperkt tot gevarenzones die tot het openbaar domeinbehoren. Oproepen van personen voor interventie op privédomeinworden doorverwezen naar privé-firma’s.Overvloedige regenval:geen erkenning als landbouwrampZowel de vorst van maart 2008 als de overvloedige regenval op 29mei 2008 beantwoorden niet aan een aantal criteria om erkend teworden als landbouwramp. Bijgevolg heeft mevrouw de ministerLaurelle beslist om dit meteorologisch verschijnsel niet als landbouwrampte erkennenGemeentebestuur van HoeseltMeldingskaartIndien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je zeonder gefrankeerde omslag verzendenaan nevenstaand adres ofje kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuisDorpsstraat 173730 HOESELT23


Pas geopendRD CoatingsMoesen Louis - Bilzersteenweg 49Tel. 089 24 70 51 – fax 089 24 90 18rd.coatings.eucodistri@telenet.beRD Coatings heeft sinds enige tijd, ter hoogte van de Bilzersteenweg 49, een servicecenter geopend voor de verkoop van lakken voor decoratief gebruik.Het bedrijf Dothee SA/NV, gelegen in het Waalse Assesse, is sinds 1946 welbekendvoor de uitstekende kwaliteit van haar verven. De overname van het bedrijf in 2000heeft een belangrijke impuls gegeven door de introductie van een volledig nieuw gammaproducten, genaamd RD Coatings. RD Coatings heeft onlangs een nieuw gammaverven voor decoratief gebruik voor zowel binnen- als buitenshuis ontwikkeld. Het servicecentervoor de particuliere en professionele schilder is in die zin een proefprojectom deze verven op een andere manier te verkopen.Zaakvoerder Louis Moesen kan buigen op een jarenlange ervaring in de sector en staat de klant met raad en daad bij met een maximaleaandacht voor een professionele en technische begeleiding.Openingsuren:Maandag tot vrijdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 18 uur / Zaterdag: 9 tot 13 uurMyriams Hair FashionMyriam Stevens - Droogbroekstraat 24Tel. 089 41 42 91 – GSM 0485 14 98 20Myriam Stevens heeft al meer dan twintig jaar ervaring als kapster. Zij behaalde haar diploma aanhet IKSO te Hoeselt en deed praktijkervaring op als zelfstandig kapster. Begin dit jaar heeft zij achterhaar woning een eigen kapsalon uit de grond gestampt. Ondanks deze jarenlange ervaring trachtzij steeds up-to-date te blijven. Daarom volgt zij geregeld cursussen over nieuwe technieken. DochterAurélie zal in de nabije toekomst het kapsalon versterken, aangezien zij binnenkort haar kapsteropleidingvoltooit. Samen met haar dochter mikt Myriam op een breed publiek van zowel kinderen,heren als dames. Hun doel is om elke klant zijn eigen persoonlijk stijl te helpen ontdekken.OpeningsurenMaandag tot zaterdag: enkel op afspraakMELDINGSKAART24O Het wegdek is beschadigdO De openbare verlichting is defectO De riolering is verstoptO De fiets- en voetpaden dienen hersteldO Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenstO Het ruimen van grachten is gewenstO Er werd afval gestort (waar en door wie)O Er is signalisatie gewenstAndere:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................AFZENDER :Naam:…………………………………………….......Adres:…………………………………………………..................................………………………………..Tel. of GSM:…………………………………………Datum en handtekening:..................................………………………………..


CollegebeslissingenStand van zaken dossier diametervergroting riolering Droogbroekstraat.De gemeente gaat in samenwerking met Infrax de diameters van de riolering in de Droogbroekstraat vergroten om de huidigewateroverlast in te dijken. Het dossier is al enige tijd lopende en moet door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) goedgekeurdworden naar subsidies toe. Daar het om een gescheiden rioleringsstelsel gaat dient het regenwater apart te worden afgevoerd.Het meest evidente was dat dit gebeurde via de bestaande gracht beneden aan de brug van de autostrade (richting Eikaartstraatte Bilzen). Echter wilt het Vlaams Gewest, afdeling verkeer, geen toelating geven om op hun gracht te lozen en dienen bijgevolgde plannen te worden aangepast door een aparte gracht naast die van hen te leggen tot aan de Demer. Het dossier wordt nuaangepast en heringediend bij de VMM ter goedkeuring. Wij hopen dat het dossier nu in rechte lijn doorgaat en dat binnenkortde werken in de Droogbroekstraat kunnen starten.Uitbreiding leveren en plaatsen stopcontacten op OV-palen Kerkstraat- Wierookstraat en kioskpleinVorig jaar werden stopcontacten voorzien op de bordeaux gekleurde verlichtingspalen (42 stuks in totaal) in de Dorpsstraat en L.Lambrechtsstraat. Deze stopcontacten hebben tot doelstelling dat er nieuwe kerstverlichting kan voorzien worden maar dat zeook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden zoals markt, allerlei manifestaties ingericht door gemeente, organisaties ofparticulieren/zelfstandigen. Deze worden nu uitgebreid naar de Kerkstraat tot aan de Wierookstraat, vervolgens de Wierookstraaten de achterzijde van het plein aan de kiosk zodat men aan weerszijde van het kerkplein en kioskplein kerstverlichting kan hangenwat het (handels)centrum alleen maar sfeervoller en gezelliger gaat maken.Nieuwe graafmachine ter vervanging van oudeOp woensdag 21 januari 2009 werd de nieuwe compacte graafmachine geleverd doorde firma nv De Bruycker te Diest. Deze machine vervangt de oude Case graafmachinedie destijds tweedehands werd aangekocht en nu zijn beste jaren heeft gehad. De nieuwegraafmachine is compacter en heeft een kleinere draaicirkel dan de oude machine wat eenvoordeel is met allerhande werkzaamheden op de openbare weg. Deze graafmachinewordt ingezet voor oa allerhande graafwerken, wegeniswerken, ruimen van grachten,plaatsen van grafkelders, aanleg voetpaden, enz....Camera-inspectie wateroverlastHevige regenbuien in 2008 met wateroverlast tot gevolg op verschillende plaatsen binnen Hoeselt heeft er voor gezorgd datInfrax (Interaqua) camera-inspecties heeft gedaan op grote delen van het rioleringsstelsel.In eerste instantie werden onderzoeken uitgevoerd in de Bruggestraat, de Romershovenstraat, de Schalkhovenstraat, deOnderstraat, de Stijn Streuvelslaan en de Industrielaan omdat hier de wateroverlast het zwaarst heeft toegeslagen. Deze camerainspectieshebben aangetoond dat hier en daar wat scheelt aan het rioleringsstelsel. Het meest voorkomend probleem is hetdichtslibben van rioolstrengen. Na verwijdering van het slib zijn de buizen terug optimaal om een goede afwatering te garanderen.Ook wortelingroei van bomen heeft opstopping van het doorvoerwater in riolering tot gevolg. Na uitfrezen van de wortels is dedoorstroom weer optimaal. Op bepaalde plaatsen werden ook kleine instortingen van het riool waargenomen. Hier worden deingestorte buizen vervangen door nieuwe rioolbuizen. De reiniging, het frezen van wortels en het vervangen van ingevallen buizengebeurt door Infrax.Onderhoud fietsroutenetwerkToerisme Limburg heeft dit voorjaar in samenwerking met de sociale werkplaats De Wroeter een aantal werken uitgevoerd aanhet fietsroutenetwerk. Het is de bedoeling om alzo te zorgen voor meer veiligheid inzake zichtbaarheid, beter opdrogen vanwegen, beheer van bermen, verjonging van houtkanten, enz. …Ook werd een picknickplaats langs het fietsroutenetwerk in de Hardelingenstraat ingericht. Er is een picknickbank, een takkenwalen een fietssteunhekken aangelegd.Toewzijzing opdrachten en aankopen* Accepteren en behandelen van uitgegraven grond: Het verwerken van de afgevoerde gronden werd gegund aan de firmaBosatec uit Hasselt.* Onderhoud en herstelling kerktorenuurwerk Romershoven: De firma Clock-o-matic uit Holsbeek tegen de prijs van1.991,66 euro, incl btw.* Ontwerpopdracht jeugdlokaal Sint-Huibrechts-Hern: Architect Pieter Verjans uit Hoeselt werd aangesteld voor hetopmaken van een ontwerp voor de nieuwe jeugdlokalen in Sint-Huibrechts-Hern.* Aankoop kopiepapier: Papier (500.000 vellen) werd aangekocht bij de firma Igepa uit Aalter voor bedrag van 2.609 euro.25


HuldigingenGoud voorGielen Guillaume & Nulens Arlette12-03-1959 - 12-03-2009Hermans Jean & Penders Lisette31-03-1959 - 31-03-2009Caproens Desiré & Noben Madeleine21-04-1959 - 21-04-2009Wijnen Ernest & Driesen Joanna02-04-1959 - 02-04-2009Cloosen Jean & Valentine Gerits04-04-1959 - 04-04-2009Van harte gefeliciteerd aan alle jubilarissen!Morias Cornelis & Vanheusden Marie01-04-1959 - 01-04-2009In plaats van bloemen en geschenken vroegende jubilarissen een centje te schenkenvoor het project van Zuster Josette Bijloos.Dankzij de gulle bijdrage van 1 800 eurokan het project van watervoorziening inMadagascar gerealiseerd worden.Proficiat voor dit mooie initiatief !Oudste lid van ziekenzorg Hoeselt gevierd.Op donderdag 19 februari werd Margerite Lemmens in de bloemetjes gezet inhet Rustoord 'Ter Hulst'. Zij vierde haar 97ste verjaardag samen met familie envrienden.Margarithe verblijft bijna 5 jaar in het rustoord waar dagelijks één van haar driedochters haar komt bezoeken.Als oudste lid van Ziekenzorg afd. Hoeselt, neemt Margaritha ook nog regelmatigdeel aan de activiteiten van ZiekenzorgProficiat Margerite, op naar de honderd en vooral een goede gezondheid.27


ActueelVorige zomer stierf Stijn Broux (10). Hij woonde en liep school in Hoeselt. Stijn leed aan neuroblastoom, eentumor van het autonome zenuwstelsel. Daarvoor was hij vier jaar in behandeling. In die periode speelden,praatten en stuntten de Cliniclowns vaak met hem. Dat vond hij geweldig. Na zijn dood namen enkele familieledenen vrienden zich voor om aan zijn nagedachtenis een goede doel-actie te koppelen. Ze verenigden zich in DeTiende Bocht. De naam verwijst naar de tiende bocht van de bekende Tourcol Alpe d’Huez. Die vormt komendezomer het eindpunt van een gesponsorde fietstocht tussen Hoeselt en de Alpen.Ondertussen zijn er ook tal van evenementen die de tiende bocht promoten en iedereen de mogelijkheid geven om een eigenbijdrage te leveren.Op pinksterdag 31 mei stelt Ford Lommel zijn testbaan open voor fietsers enskeelers.Dit jaar geeft de Tiende Bocht een extra dimensie aan de fietsdag: iedereen kaner gesponsord fietsen ten voordele van de Cliniclowns. Het gemeentebestuur vanHoeselt verzorgt het transport van fietsen van en naar Lommel voor iedereen diehet project steunt. Het sponsorformulier en alle andere informatie over de fietsdagvind je ook op de site www.detiendebocht.be.Ook op de avondmarkt in Hoeselt zijn zij aanwezig met een stand. Kom langsen leer zo hen en de actie persoonlijk kennen. Je kan er ook steunen door mooiet-shirts en andere gadgets te kopen.Er komt een Tiende Bocht-fietsroute die vertrekt aan de kerk in Romershovendie ongeveer 60 kilometer lang is. In de buurt van het startpunt vind je een brievenbus.Degene die de route fietst, een enveloppe met naam, adres en twee euro in debus stopt, maakt kans op een prachtige prijs. Meer info volgt op de website.Op Facebook vind je een Tiende Bocht-groep die op dit moment al meer dantweehonderd leden heeft. Maar dat kan nog beter. Word ook lid en nodig al jevrienden uit.Er zijn oneindig veel redenen om te steunen en tal van mogelijkheden om het tedoen.Steun de Cliniclowns via rekening nummer: 320-1111111-46Met vermelding De Tiende Bocht(Voor giften boven de dertig Euro ontvang je een fiscaal attest)28De Tiende Bocht dankt iedereen die hen steunt en zo zieke kinderen iets onbetaalbaar geeft, een lach.

More magazines by this user
Similar magazines