12.07.2015 Views

voorstel van het college aan de raad - Gemeente Rijssen-Holten

voorstel van het college aan de raad - Gemeente Rijssen-Holten

voorstel van het college aan de raad - Gemeente Rijssen-Holten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>voorstel</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> <strong>college</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong><strong>Rijssen</strong>, 11 <strong>de</strong>cember 2007<strong>raad</strong>sverga<strong>de</strong>ring: 6 maart 2008agendanummer: 9opgemaakt door: Af<strong>de</strong>ling Wonen en On<strong>de</strong>rnemenportefeuillehou<strong>de</strong>r: Stegemanbegrotingshoofdstuk:karakter:besluitvormendon<strong>de</strong>rwerp: <strong>aan</strong>leg aardgastransportleiding, vaststellen richtlijnen voor <strong>de</strong> m.e.r. vooruitlopend <strong>aan</strong> <strong>het</strong>opstellen <strong>van</strong> een herziening <strong>van</strong> <strong>het</strong> bestemmingsplante besluiten tot c.q. beslispunten:1. vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> notitie ‘richtlijnen voor <strong>het</strong> milieueffectrapport’ zoals bijgevoegd.1. inleidingProjectGasunie is <strong>van</strong> plan om twee aardgastransportleidingen <strong>aan</strong> te leggen <strong>van</strong> Ommen naar Angerlo. Dezegasleidingen hebben elk een lengte <strong>van</strong> ca. 67 km, een diameter <strong>van</strong> 120 cm en een ontwerpdruk <strong>van</strong> 79,9 baren wor<strong>de</strong>n parallel <strong>van</strong> elkaar <strong>aan</strong>gelegd. Het beoog<strong>de</strong> voorkeurstracé loopt <strong>van</strong>af <strong>de</strong> gemeentegrens <strong>van</strong>Ommen en Dalfsen in zui<strong>de</strong>lijke richting en passeert Zutphen ten zuidoosten <strong>van</strong> <strong>de</strong> rondweg. Nabij Warnsveldwordt gebun<strong>de</strong>ld met een best<strong>aan</strong><strong>de</strong> aardgastransportleiding. Het voorkeurstracé continueert in <strong>de</strong> richting <strong>van</strong>Steen<strong>de</strong>ren en Doesburg naar <strong>het</strong> reduceerstation Angerlo. Het tracé gaat door lan<strong>de</strong>lijk gebied en doorkruisteen <strong>aan</strong>tal spoorlijnen, provinciale wegen, <strong>de</strong> rijksweg A1, <strong>de</strong> N35 en <strong>het</strong> Twentekanaal.Het project is een <strong>de</strong>elproject <strong>van</strong> <strong>de</strong> nieuwe noord-zuidverbinding die Gasunie <strong>aan</strong>legt tussen Noordoost-Groningen enerzijds en Zeeuws-Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren en Zuid-Limburg an<strong>de</strong>rzijds. Ook el<strong>de</strong>rs op <strong>het</strong> traject in Ne<strong>de</strong>rlandzijn of wor<strong>de</strong>n procedures opgestart.In onze gemeente/provincie loopt <strong>het</strong> beoog<strong>de</strong> tracé als volgt:• Het tracé is noord-zuid georiënteerd en loopt parallel met <strong>de</strong> westelijke grens <strong>van</strong> onze gemeente. Hetgeplan<strong>de</strong> tracé loopt wordt gecombineerd met een best<strong>aan</strong>d leidingentracé.M.e.r.-procedureVoor diverse besluiten <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> overhe<strong>de</strong>n wordt <strong>de</strong> procedure <strong>van</strong> milieueffectrapportage doorlopen:• voor <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> bestemmingsplanherzieningen in <strong>de</strong> gemeenten Dalfsen, Raalte, Hellendoorn,Deventer, <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>, Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Doesburg, Montferland en Zevenaar;• voor <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> Wbr-vergunning(en) <strong>van</strong> Rijkswaterstaat;• voor <strong>de</strong> Gww-vergunningen <strong>van</strong> <strong>de</strong> provincie Gel<strong>de</strong>rland, <strong>het</strong> waterschap Groot Salland en <strong>het</strong> waterschapRijn en IJssel.De betrokken overhe<strong>de</strong>n doorlopen <strong>de</strong> m.e.r.-procedure gecoördineerd. Dat wil zeggen dat <strong>de</strong> overhe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>vereiste stappen <strong>van</strong> <strong>de</strong> m.e.r.-procedure zoveel mogelijk tegelijkertijd doorlopen. Zij dragen daarbij géénbevoegdhe<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> elkaar of <strong>aan</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n over. Er wer<strong>de</strong>n ook geen mandaten verleend, en er is ook gééncoördinerend bevoegd gezag <strong>aan</strong>gesteld. Bij <strong>het</strong> gezamenlijk doorlopen <strong>van</strong> <strong>de</strong> m.e.r.-procedure wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>overhe<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rsteund door Bureau Energieprojecten (een samenwerkingsverband <strong>van</strong> <strong>de</strong> ministeries <strong>van</strong> EZ,VROM en LNV, on<strong>de</strong>rgebracht bij EZ-agentschap SenterNovem).Meer over <strong>de</strong> achtergrond <strong>van</strong> <strong>de</strong> m.e.r.-plicht <strong>van</strong> dit project treft u <strong>aan</strong> in annex A.


2. beoogd effectM.e.r.-procedure in relatie tot bestemmingsplanherzieningDe m.e.r.-procedure is nu opgestart voor een bestemmingsplanherziening. Tenein<strong>de</strong> <strong>de</strong> aardgastransportleidingeind 2010 in bedrijf te kunnen nemen, kan <strong>het</strong> zijn dat Gasunie <strong>de</strong> voorkeur geeft <strong>aan</strong> een <strong>aan</strong>vraag totvrijstelling <strong>van</strong> <strong>het</strong> bestemmingsplan ex. art 19 WRO. In dat geval zal <strong>het</strong> milieueffectrapport <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong>informatie bie<strong>de</strong>n voor <strong>het</strong> gevraag<strong>de</strong> vrijstellingsbesluit. Het is overigens nog niet zeker of een art. 19-procedure zou kunnen wor<strong>de</strong>n toegepast.3. argumentenTer inzage legging startnotitieGasunie heeft in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> m.e.r.-procedure een startnotitie uitgebracht. Deze is op 16 juli 2007 bij onzegemeente binnengekomen en heeft <strong>van</strong> don<strong>de</strong>rdag 23 augustus 2007 tot en met woensdag 3 oktober 2007 terinzage gelegen in <strong>de</strong> gemeentewinkel in <strong>Rijssen</strong> en bij <strong>de</strong> Publieksbalie in <strong>Holten</strong>. In <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> heeft <strong>de</strong>startnotitie ook bij <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re betrokken overhe<strong>de</strong>n ter inzage gelegen. Tevens is advies gevraagd <strong>aan</strong> <strong>de</strong>wettelijke adviseurs en <strong>de</strong> Commissie voor <strong>de</strong> m.e.r. (zie on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bijlagen).Inspraak en wettelijk adviesDe startnotitie heeft ter inzage gelegen. Daar<strong>van</strong> is door <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> betrokken bevoeg<strong>de</strong> gezagenkennisgegeven, zodat belanghebben<strong>de</strong> burgers geatten<strong>de</strong>erd zijn op <strong>de</strong> mogelijkheid om in te spreken op <strong>de</strong>zestartnotitie. Daarnaast zijn diverse partijen (wettelijk adviseurs en an<strong>de</strong>ren) per brief gewezen op <strong>de</strong>inspraakperio<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> startnotitie. In totaal zijn er16 inspraakreacties en wettelijke adviezen ont<strong>van</strong>gen. Deverwerking <strong>van</strong> inspraak en wettelijke adviezen is in <strong>de</strong> richtlijnen opgenomen. In annex B is <strong>het</strong>inspraakverslag opgenomen.Richtlijnenadvies Commissie voor <strong>de</strong> m.e.r.De Commissie voor <strong>de</strong> m.e.r. heeft een wettelijk taak in m.e.r.-procedures. Zij brengt voor elk m.e.r.-project eenadvies voor richtlijnen uit. Daartoe heeft een werkgroep <strong>van</strong> <strong>de</strong> Commissie <strong>de</strong> startnotitie en <strong>de</strong> ingekomeninspraak bestu<strong>de</strong>erd. Het door <strong>de</strong> Commissie uitgebrachte advies <strong>van</strong> 18 oktober 2007 heeft <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong>richtlijnen. Bevoeg<strong>de</strong> gezagen kunnen dit advies als zij dit zou<strong>de</strong>n willen integraal overnemen, of er zelfwijzigingen in <strong>aan</strong>brengen. De Commissie voor <strong>de</strong> m.e.r. heeft richtlijnen geadviseerd voor die on<strong>de</strong>rwerpen,waarvoor in <strong>de</strong> startnotitie nog niet <strong>aan</strong>gegeven was welk milieuon<strong>de</strong>rzoek er in <strong>het</strong> MER zou plaatsvin<strong>de</strong>n.De Commissie geeft in haar advies <strong>aan</strong> <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> punten als essentiële informatie in <strong>het</strong> milieueffectrapportte beschouwen. Dat wil zeggen dat <strong>het</strong> MER volgens <strong>de</strong> Commissie onvoldoen<strong>de</strong> basis biedt voor <strong>het</strong>meewegen <strong>van</strong> <strong>het</strong> milieubelang in <strong>de</strong> besluitvorming, als <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> informatie ontbreekt:• Een on<strong>de</strong>rbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> keuze <strong>van</strong> <strong>het</strong> voorkeurstracé en <strong>de</strong> plaats <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitbreidingen <strong>van</strong> <strong>de</strong>best<strong>aan</strong><strong>de</strong> afsluiterlocaties en eventuele nieuwe locaties, en <strong>de</strong> uitvoering daar<strong>van</strong>, met specifiek <strong>aan</strong>dachtvoor milieugerelateer<strong>de</strong> argumenten.• Een a<strong>de</strong>quate gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor bescherm<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n,waaron<strong>de</strong>r EHS-gebie<strong>de</strong>n, aardkundige en landschappelijke waar<strong>de</strong>volle doorkruisingen.• Een beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> effecten <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> alternatieven op <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong> mensen(plaatsgebon<strong>de</strong>n risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te wor<strong>de</strong>n zoals wettelijk isvoorgeschreven.• Een hel<strong>de</strong>re samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goe<strong>de</strong> afspiegeling is <strong>van</strong> <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> <strong>het</strong>MER.Voorstel tot vaststellen <strong>van</strong> richtlijnenVolgen<strong>de</strong> stap in <strong>de</strong> m.e.r.-procedure is dat <strong>de</strong> bevoeg<strong>de</strong> gezagen richtlijnen voor <strong>het</strong> milieueffectrapportvaststellen. Hiermee geeft <strong>de</strong> gemeente <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong> <strong>aan</strong> welke alternatieven en welke milieuaspecten in <strong>het</strong>milieueffectrapport (MER) behan<strong>de</strong>ld moeten wor<strong>de</strong>n, tenein<strong>de</strong> <strong>de</strong> gemeente in staat te stellen <strong>het</strong> benodig<strong>de</strong>besluit te kunnen on<strong>de</strong>rbouwen met voldoen<strong>de</strong> milieu-informatie.


Het richtlijnenadvies <strong>van</strong> <strong>de</strong> Commissie voor <strong>de</strong> m.e.r. en <strong>de</strong> inspraak zijn op 31 oktober 2007 besproken in eenambtelijke werkgroep <strong>van</strong> alle betrokken bevoeg<strong>de</strong> gezagen. Zij hebben vervolgens qua inhoud <strong>het</strong> advies <strong>van</strong><strong>de</strong> Commissie zodanig <strong>aan</strong>gepast dat ook <strong>de</strong> wensen <strong>van</strong> individuele bevoeg<strong>de</strong> gezagen erin verwerkt zijn. Debelangrijkste wijziging betreft een toevoeging in paragraaf 5.4. Vanwege <strong>de</strong>ze toevoeging vragen <strong>de</strong> richtlijnenom <strong>de</strong> meest essentiële uitgangspunten <strong>van</strong> <strong>de</strong> uit te voeren veiligheidsanalyse (QRA) op te nemen in <strong>het</strong> MER.Het resultaat <strong>van</strong> <strong>de</strong> bijeenkomst <strong>van</strong> 31 oktober 2007 – een <strong>voorstel</strong> voor richtlijnen – wordt u bijg<strong>aan</strong>d voorgelegd;zie bijlage 1. Wij stellen voor dit <strong>voorstel</strong> vast te stellen als richtlijnen voor <strong>het</strong> MER.Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re bevoeg<strong>de</strong> gezagen in <strong>de</strong>ze m.e.r.-procedure (<strong>de</strong> gemeentera<strong>de</strong>n <strong>van</strong> Dalfsen, Raalte,Hellendoorn, Deventer, Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Doesburg, Montferland en Zevenaar, Rijkswaterstaat,G.S. <strong>van</strong> <strong>de</strong> provincie Gel<strong>de</strong>rland, <strong>het</strong> waterschap Groot Salland en <strong>het</strong> waterschap Rijn en IJssel) c.q. is<strong>het</strong>zelf<strong>de</strong> <strong>voorstel</strong> ged<strong>aan</strong>.4. <strong>aan</strong>pak / uitvoeringAan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> richtlijnen zal Gasunie een MER opstellen. De gemeenten, <strong>de</strong> waterschappenen Rijkswaterstaat zullen dit MER, als dit MER <strong>aan</strong>vaard wordt, vervolgens ter inzage leggen en gebruiken in <strong>de</strong>benodig<strong>de</strong> bestemmingsplanherzieningen, dan wel <strong>het</strong> beoor<strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>aan</strong>vragen voor Wbr- en Gwwvergunningen.5. communicatieCommunicatie over vastgestel<strong>de</strong> richtlijnen en vervolgBureau Energieprojecten verzorgt verzending <strong>van</strong> <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> richtlijnen <strong>aan</strong> insprekers, (wettelijke)adviseurs en <strong>de</strong> Commissie voor <strong>de</strong> m.e.r. en <strong>de</strong> initiatiefnemer Gasunie.Gasunie voert zelf gesprekken met <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>igenaren over <strong>het</strong> vestigen <strong>van</strong> zakelijk recht.Daarnaast communiceert <strong>de</strong> gemeente <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong> over <strong>het</strong> genomen besluit via <strong>de</strong> gebruikelijkecommunicatiekanalen.6. financiënDe kosten verbon<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> m.e.r.-procedure en <strong>de</strong> herziening <strong>van</strong> bestemmingsplannen komen in zijn geheelvoor rekening <strong>van</strong> <strong>de</strong> NV Ne<strong>de</strong>rlandse Gasunie. Voor <strong>de</strong> start <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestemmingsplan herziening zal eenovereenkomst gesloten wor<strong>de</strong>n met NV Ne<strong>de</strong>rlandse Gasunie, hierbij zal ook <strong>de</strong> planscha<strong>de</strong> afgewenteldwor<strong>de</strong>n. Voor <strong>de</strong> gemeente <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong> zijn er dan ook geen financiële gevolgen.achterliggen<strong>de</strong> documenten:1. Aardgastransportleiding Ommen-Angerlo, Richtlijnen voor <strong>het</strong> milieueffectrapport (bijlage 1).2. Noord-Zuid Project Startnotitie Leiding Ommen-Angerlo.3. Zienswijzen op startnotitie m.e.r. Gastransportleiding Ommen-Angerlo (MER3).4. Aardgastransportleiding Ommen-Angerlo, Advies voor richtlijnen voor <strong>het</strong> milieueffectrapport; Commissievoor <strong>de</strong> milieurapportage.


ANNEX AM.e.r.-plicht, besluitvorming, bevoegd gezagOp grond <strong>van</strong> categorie 8 <strong>van</strong> bijlage C <strong>van</strong> <strong>het</strong> Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) zijn leidingen met eendiameter <strong>van</strong> meer dan 80 cm en een lengte <strong>van</strong> meer dan 40 km project-m.e.r.-plichtig. Deze project-m.e.r.-plicht geldt voor <strong>de</strong> vergunningen Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) <strong>van</strong> Rijkswaterstaat.Op grond <strong>van</strong> categorie 15.1 <strong>van</strong> bijlage D (bronbemaling bij bouwputten <strong>van</strong> 3 miljoen m 3 of meer) is <strong>het</strong>initiatief daarnaast – afhankelijke <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitein<strong>de</strong>lijke hoeveelheid te bemalen grondwater – project-m.e.r.-beoor<strong>de</strong>lingsplichtig. Deze m.e.r.-beoor<strong>de</strong>lingsplicht is gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>het</strong> verlenen <strong>van</strong> een Grondwaterwetvergunning(Gww) door <strong>de</strong> provincie Gel<strong>de</strong>rland, <strong>het</strong> waterschap Groot Salland en <strong>het</strong> waterschap Rijn enIJssel. Er is echter geen m.e.r.-beoor<strong>de</strong>ling ged<strong>aan</strong>, omdat <strong>de</strong> Gasunie heeft <strong>aan</strong>gekondigd hoe dan ook eenMER te zullen opstellen. De project-m.e.r.-procedure voor <strong>de</strong> Gww-vergunning wordt <strong>de</strong>rhalve vrijwilligdoorlopen.Voor dit project is ook een plan-m.e.r. verplicht, en wel om twee re<strong>de</strong>nen:• <strong>de</strong> transportleiding doorkruist Natura-2000-gebie<strong>de</strong>n en negatieve effecten zijn niet op voorhand uit tesluiten;• voor <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> transportleiding dienen <strong>de</strong> bestemmingsplannen te wor<strong>de</strong>n herzien. Dezebestemmingsplannen kunnen een ka<strong>de</strong>r vormen voor project-m.e.r.-(beoor<strong>de</strong>lings)plichtige besluiten opgrond <strong>van</strong> <strong>de</strong> (Wbr) en mogelijk <strong>de</strong> Grondwaterwet (Gww).Met <strong>het</strong> doorlopen <strong>van</strong> <strong>de</strong> project-m.e.r.-procedure wordt tevens invulling gegeven <strong>aan</strong> <strong>de</strong> procedurele eisen<strong>van</strong> een plan-m.e.r.-procedure. Ook inhou<strong>de</strong>lijk zullen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> vereisten <strong>van</strong> bei<strong>de</strong> procedures wor<strong>de</strong>n vold<strong>aan</strong>.De project-m.e.r. is dus gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> vergunningverlening in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wet beheerrijkswaterstaatswerken door Rijkswaterstaat en <strong>van</strong> <strong>de</strong> Grondwaterwet door <strong>de</strong> waterschappen <strong>de</strong> provincieGel<strong>de</strong>rland, <strong>het</strong> waterschap Groot Salland en <strong>het</strong> waterschap Rijn en IJssel. De plan-m.e.r. is gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong>bestemmingsplanherzieningen <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeenten Dalfsen, Raalte, Hellendoorn, Deventer, <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>,Lochem, Zutphen, Bronckhorst, Doesburg, Montferland en Zevenaar. Deze overhe<strong>de</strong>n doorlopen <strong>de</strong>milieueffectrapportage gezamenlijk. Daarbij wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> strengste procedurele eisen gevolgd, namelijk die <strong>van</strong><strong>de</strong> project-m.e.r.-procedure.


ANNEX BVerantwoording verwerking inspraak en adviezenBinnen <strong>de</strong> inspraaktermijnen, lopen<strong>de</strong> met ingang <strong>van</strong> don<strong>de</strong>rdag 23 augustus 2007 tot en met woensdag 3oktober 2007 zijn 13 reacties en adviezen ont<strong>van</strong>gen, te weten:1. Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Nijmegen (15 augustus 2007)2. Ministerie <strong>van</strong> Defensie, Den Haag (14 augustus 2007)3. Provincie Overijssel; Prov Cie Fysieke Leefomgeving, Zwolle (4 september 2007)4. ProRail, Zwolle (13 september 2007)5. E. Menkveld, Hengelo (Gld.) 17 september 2007)6. Brandweer Regio IJssel Vecht, Zwolle (18 september 2007)7. Mts. Gebr. Rodijk, Nieuw-Heeten (24 september 2007)8. <strong>Gemeente</strong> Doetinchem, Doetinchem (25 september 2007)9. W.L.A.M. Peters, Angerlo (1 oktober 2007)10. J.J. Tiemersma, Angerlo (1 oktober 2007)11. Ministerie <strong>van</strong> VROM, Directie Externe Veiligheid, Den Haag (2 oktober 2007)12. Rijkswaterstaat, Directie Oost-Ne<strong>de</strong>rland, Arnhem (3 oktober 2007)13. <strong>Gemeente</strong> Zevenaar, Zevenaar (3 oktober 2007)Na <strong>de</strong> inspraaktermijn zijn 3 reacties/adviezen ont<strong>van</strong>gen, te weten:14. Vitens, Zwolle (5 oktober 2007)15. Hulpverlening Gel<strong>de</strong>rland Mid<strong>de</strong>n, Arnhem (8 oktober 2007)16. S.M.J. Wilbers, Angerlo (9 oktober 2007)17. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort (6 november 2007)Gasunie heeft <strong>de</strong> beschikking gekregen over <strong>de</strong> inspraakreacties en wettelijke adviezen. Gasunie kan dusspecifieke punten, ook als zij niet verwerkt zijn in <strong>de</strong> richtlijnen meenemen bij <strong>het</strong> schrijven <strong>van</strong> <strong>het</strong> MER en <strong>het</strong>ontwerpen <strong>van</strong> <strong>de</strong> leidingen.Verkorte weergave <strong>van</strong> <strong>de</strong> inspraakreacties en verwerking er<strong>van</strong> in <strong>de</strong> richtlijnenAd 1) Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Nijmegen• Begin 2007 is <strong>het</strong> regionaal ruimtelijk beleid vastgelegd in <strong>het</strong> Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen2005-2020. Het dient als beleidska<strong>de</strong>r voor gemeentelijke bestemmingsplannen. In <strong>de</strong> startnotitie wordt nogverwezen naar <strong>het</strong> ou<strong>de</strong> beleidska<strong>de</strong>r (<strong>het</strong> vorige regionaal structuurplan en startnota voor <strong>het</strong> huidigeregionaal plan). Gasunie wordt verzocht <strong>het</strong> Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen 2005-2020 op tenemen als beleidska<strong>de</strong>r.De richtlijnen vragen om <strong>aan</strong> te geven welke consequenties <strong>het</strong> Regionaal Plan Stadsregio Arnhem-Nijmegen2005-2020 heeft voor <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> aardgasleidingen.Ad 2) Ministerie <strong>van</strong> Defensie, Den Haag• De voorgenomen gasleiding doorkruist een best<strong>aan</strong><strong>de</strong> leiding <strong>van</strong> Defensie Pijpleiding Organisatie. Bijver<strong>de</strong>re <strong>de</strong>taillering <strong>van</strong> <strong>het</strong> plan wordt Gasunie verzocht na<strong>de</strong>r technisch overleg te voeren met <strong>het</strong>Ministerie <strong>van</strong> Defensie.Richtlijnen vragen om in <strong>het</strong> MER enerzijds <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>het</strong> risico <strong>van</strong> <strong>de</strong> gastransportleiding voor<strong>de</strong> omgeving en an<strong>de</strong>rzijds <strong>aan</strong> <strong>het</strong> risico <strong>van</strong> activiteiten in <strong>de</strong> omgeving voor <strong>de</strong> gastransportleidingen.Ad 3) Provincie Overijssel; Prov. Cie. Fysieke Leefomgeving, Zwolle• De commissie zal geen advies uitbrengen over <strong>de</strong> startnotitie. Er is namelijk een convenant gesloten tussenGasunie en <strong>het</strong> RACM. Bovendien is een <strong>aan</strong>tal ministeries reeds adviseur in <strong>de</strong>ze m.e.r.-procedure. Decommissie zal advisering koppelen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> bestemmingsplanherzieningen wanneer <strong>de</strong>ze ter goedkeuringwor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> gebo<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> G.S. <strong>van</strong> Overijssel.Ad 4) ProRail, Zwolle• Bij <strong>de</strong> uitwerking <strong>van</strong> <strong>het</strong> plan dient rekening te wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n met artikelen 19 t/m 25 <strong>van</strong> <strong>de</strong>Spoorwegwet. Dit betekent o.a. dat <strong>het</strong> niet toegest<strong>aan</strong> is zon<strong>de</strong>r vergunning of ontheffing bouwwerken opte richten of uitgravingwerkzaamhe<strong>de</strong>n te verrichten nabij <strong>de</strong> spoorb<strong>aan</strong>. Dit geldt ook voor leidingen.


Richtlijnen g<strong>aan</strong> hier niet specifiek op in.Ad 5) E. Menkveld, Hengelo (Gld.)• Een werkstrook die niet beplant mag wor<strong>de</strong>n is storend in <strong>het</strong> landschap omdat <strong>de</strong> houtopstand verdwijnt.De werkstrook <strong>van</strong> <strong>de</strong> aardgasleidingen moet zo smal mogelijk gehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n en beplanting daaropmoet mogelijk zijn.Richtlijnen vragen om bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> meest milieuvrien<strong>de</strong>lijke alternatief <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>o.a. landschappelijke inpassing en <strong>de</strong> passage <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>volle landschappelijke elementen, waaron<strong>de</strong>r kleinelandschapelementen in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> houtwallen, singels etc .Ad 6) Brandweer Regio IJssel Vecht, Zwolle• De circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen’, <strong>de</strong> circulaire Risiconormering vervoergevaarlijke stoffen en <strong>het</strong> Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn mogelijk <strong>van</strong> toepassing.De richtlijnen vragen om <strong>het</strong> initiatief te toetsen <strong>aan</strong> zowel <strong>de</strong> huidige als <strong>de</strong> toekomstige regelgeving op <strong>het</strong>gebied <strong>van</strong> externe veiligheid <strong>aan</strong>gezien <strong>de</strong> huidige regelgeving voor externe veiligheid bij hogedrukaardgasleidingen momenteel wordt herzien.Richtlijnen vragen om in <strong>het</strong> MER enerzijds <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>het</strong> risico <strong>van</strong> <strong>de</strong> gastransportleiding voor<strong>de</strong> omgeving en an<strong>de</strong>rzijds <strong>aan</strong> <strong>het</strong> risico <strong>van</strong> activiteiten in <strong>de</strong> omgeving voor <strong>de</strong> gastransportleidingen.• Besteed <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> gemeentelijke beleidsvisies externe veiligheid en los op of voorkom best<strong>aan</strong><strong>de</strong> envoorziene incongruenties.Richtlijnen g<strong>aan</strong> hier niet specifiek op in• Besteed <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> <strong>de</strong> risicoanalyse en presenteer <strong>de</strong> afstand tot <strong>de</strong> plaatsgebon<strong>de</strong>n risicocontouren PR10 -6 en PR 10 -8 . Het groepsrisico hoeft in <strong>de</strong> voorgenomen situatie niet berekend te wor<strong>de</strong>n.Verantwoording <strong>van</strong> (<strong>de</strong> toename <strong>van</strong>) <strong>het</strong> groepsrisico dient wel plaats te vin<strong>de</strong>n.De richtlijnen vragen een beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> effecten <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> alternatieven op <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong>mensen (plaatsgebon<strong>de</strong>n risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te wor<strong>de</strong>n zoals wettelijkis voorgeschreven. Richtlijnen vragen om <strong>het</strong> initiatief te toetsen <strong>aan</strong> zowel <strong>de</strong> huidige als <strong>de</strong> toekomstigeregelgeving op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> externe veiligheid.• Besteed <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> <strong>de</strong> minimale afstand tot woonbebouwing en los best<strong>aan</strong><strong>de</strong> of voorzienesaneringssituaties op of voorkom <strong>de</strong>ze.De richtlijnen geven <strong>aan</strong> dat op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> toetsingsafstand en <strong>de</strong> bebouwingsafstand in <strong>het</strong> MER dui<strong>de</strong>lijk zalwor<strong>de</strong>n gemaakt welke eventuele veiligheidsknelpunten er zijn en hoe <strong>de</strong>ze zullen wor<strong>de</strong>n opgelost.• Geadviseerd wordt om <strong>de</strong> buisleidingen te registreren conform <strong>het</strong> Registratiebesluit externe veiligheid enop te nemen in <strong>de</strong> (provinciale) risicokaart en <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> bestemmingsplannen.Richtlijnen g<strong>aan</strong> hier niet specifiek op in.• Aangezien <strong>het</strong> <strong>aan</strong>tal <strong>aan</strong>wezigen rond <strong>het</strong> voorgenomen traject zeer beperkt is wordt geadviseerd datsirene<strong>de</strong>kking geen toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> heeft. Besteed <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> <strong>de</strong> optimalisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong>mogelijkhe<strong>de</strong>n tot zelfredzaamheid en <strong>het</strong> voorkomen, ontvluchten en/of bestrij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> inci<strong>de</strong>nten bijobjecten binnen toetsingsafstand <strong>van</strong> 150 meter.De richtlijnen geven <strong>aan</strong> dat op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> toetsingsafstand en <strong>de</strong> bebouwingsafstand in <strong>het</strong> MER dui<strong>de</strong>lijk zalwor<strong>de</strong>n gemaakt welke eventuele veiligheidsknelpunten er zijn en hoe <strong>de</strong>ze zullen wor<strong>de</strong>n opgelost. Geefdaarbij inzicht in <strong>het</strong> ruimtebeslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> nieuwe leiding (zonering) en <strong>de</strong> maatregelen die wor<strong>de</strong>n getroffen om<strong>het</strong> ruimtebeslag te minimaliseren, waarbij <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n gewaarborgd blijft. Geadviseerdwordt om over bovenst<strong>aan</strong><strong>de</strong> in contact te tre<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> lokale en regionale hulpverleningsdiensten• De bereikbaarheid vormt geen belemmering. Binnen <strong>de</strong> toetsingsafstand <strong>van</strong> 150 meter rond <strong>het</strong>voorgenomen traject bevin<strong>de</strong>n zich objecten waarvoor <strong>aan</strong> <strong>de</strong> richtlijnen inzake bluswatervoorzieningenonvoldoen<strong>de</strong> invulling wordt gegeven. Besteed <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> <strong>de</strong> bestrijdbaarheid en <strong>de</strong> optimalisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong>mogelijkhe<strong>de</strong>n tot <strong>het</strong> voorkomen ontvluchten en /of bestrij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> eventuele inci<strong>de</strong>nten.De richtlijnen geven <strong>aan</strong> dat op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> toetsingsafstand en <strong>de</strong> bebouwingsafstand in <strong>het</strong> MER dui<strong>de</strong>lijk zalwor<strong>de</strong>n gemaakt welke eventuele veiligheidsknelpunten er zijn en hoe <strong>de</strong>ze zullen wor<strong>de</strong>n opgelost.


Geef daarbij inzicht in <strong>het</strong> ruimtebeslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> nieuwe leiding (zonering) en <strong>de</strong> maatregelen die wor<strong>de</strong>ngetroffen om <strong>het</strong> ruimtebeslag te minimaliseren, waarbij <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> omwonen<strong>de</strong>n gewaarborgd blijft.De richtlijnen geven <strong>aan</strong> dat om hierover in contact te tre<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> lokale en regionale hulpverleningsdiensten.Ad 7) Mts. Gebr. Rodijk, Nieuw-Heeten• De aardgasleiding zal ertoe lei<strong>de</strong>n dat insprekers hun bedrijfsvoering en woning niet kunnen uitbrei<strong>de</strong>n.Tevens zal waar<strong>de</strong>vermin<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>het</strong> bedrijf en woning ontst<strong>aan</strong>. Tenslotte wordt <strong>het</strong> gevaar groter.Richtlijnen vragen om bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> meest milieuvrien<strong>de</strong>lijke alternatief <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>minimalisering <strong>van</strong> gebruiksbeperkingen voor an<strong>de</strong>re in <strong>het</strong> studiegebied voorkomen<strong>de</strong> en geplan<strong>de</strong> functies.Richtlijnen vragen om in <strong>het</strong> MER <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>het</strong> risico <strong>van</strong> <strong>de</strong> gastransportleiding voor <strong>de</strong>omgeving en <strong>aan</strong> te geven of <strong>de</strong> uitvoering <strong>van</strong> dit initiatief kan lei<strong>de</strong>n tot tij<strong>de</strong>lijke of permanentegebruiksbeperkingen voor activiteiten in <strong>de</strong> omgeving <strong>van</strong> <strong>de</strong> gastransportleidingen.Ad 8) <strong>Gemeente</strong> Doetinchem, Doetinchem• De startnotitie geeft geen <strong>aan</strong>leiding om inhou<strong>de</strong>lijk te reageren.Ad 9) W.L.A.M. Peters, Angerlo• Het <strong>aan</strong>leggen <strong>van</strong> <strong>de</strong> aardgasleiding zal negatieve gevolgen hebben voor <strong>de</strong> agrarische bedrijfsvoering<strong>van</strong> <strong>de</strong> inspreker, zoals oogstverliezen en extra personeelskosten. Ook <strong>het</strong> openbreken <strong>van</strong> <strong>de</strong> openbareweg zal zowel privé als bedrijfsmatig hin<strong>de</strong>r opleveren.Richtlijnen vragen om bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> meest milieuvrien<strong>de</strong>lijke alternatief <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>minimalisering <strong>van</strong> gebruiksbeperkingen voor an<strong>de</strong>re in <strong>het</strong> studiegebied voorkomen<strong>de</strong> en geplan<strong>de</strong> functies.Ad 10) J.J. Tiemersma, Angerlo• In <strong>de</strong> startnotities wor<strong>de</strong>n zowel veiligheidszones langs <strong>de</strong> leidingen als veiligheidsafstan<strong>de</strong>n genoemd. Debetekenis <strong>van</strong> <strong>de</strong> zones en afstan<strong>de</strong>n, alsme<strong>de</strong> <strong>het</strong> verschil tussen <strong>de</strong>ze twee dient dui<strong>de</strong>lijk gemaakt tewor<strong>de</strong>n.Richtlijnen geven <strong>aan</strong> dat in <strong>het</strong> MER een beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> effecten <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> alternatieven op <strong>de</strong>veiligheid <strong>van</strong> mensen (plaatsgebon<strong>de</strong>n risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te wor<strong>de</strong>nzoals wettelijk is voorgeschreven.• Woning en kantoorgebouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> inspreker vallen binnen <strong>de</strong> toetsingszone en <strong>het</strong> veiligheidsgebied <strong>van</strong><strong>de</strong> aardgasleidingen. De startnotitie vermeldt niet of en op basis <strong>van</strong> welke afwegingen risicoreduceren<strong>de</strong>maatregelen toegepast zullen wor<strong>de</strong>n.Richtlijnen vragen om bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> meest milieuvrien<strong>de</strong>lijke alternatief <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>minimalisering <strong>van</strong> gebruiksbeperkingen voor an<strong>de</strong>re in <strong>het</strong> studiegebied voorkomen<strong>de</strong> en geplan<strong>de</strong> functies.• De begripsomschrijvingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen’ (VROM,1984) moet als bijlage wor<strong>de</strong>n opgenomen.Richtlijnen g<strong>aan</strong> hier niet specifiek op in.Ad 11) Ministerie <strong>van</strong> VROM, Directie Externe Veiligheid, Den Haag• De circulaire 1984 geldt nog steeds, dus <strong>de</strong> leiding moet formeel zodanig wor<strong>de</strong>n ingepast dat er geenbebouwing komt te st<strong>aan</strong> binnen <strong>de</strong> bebouwingsafstand. Hierbij moet ook wor<strong>de</strong>n gekeken naar <strong>de</strong>autonome ontwikkelingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> omgeving.De richtlijnen vragen <strong>het</strong> initiatief te toetsen <strong>aan</strong> zowel <strong>de</strong> huidige als toekomstige regelgeving op <strong>het</strong> gebied<strong>van</strong> externe veiligheid.• In <strong>de</strong> overleggen tussen VROM en Gasunie is afgesproken dat <strong>de</strong> aspecten PR en GR prominenter belichtzullen wor<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong> MER zou moeten wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>gegeven dat <strong>de</strong> Gasunie haar leidingen zo ontwerpt dat<strong>de</strong> 10-6 binnen <strong>de</strong> zakelijke rechtzone valt. Welke ontwerpfactor en diepteligging hierbij horen zal berekendwor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgangspunten die beschreven st<strong>aan</strong> in <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> rekenmethodiek.De richtlijnen vragen een beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> effecten <strong>van</strong> <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> alternatieven op <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong>mensen (plaatsgebon<strong>de</strong>n risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te wor<strong>de</strong>n zoals wettelijkis voorgeschreven.


• Indien Gasunie <strong>het</strong> GR <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze geplan<strong>de</strong> leiding in kaart brengt, wordt <strong>de</strong> toetsingsafstand enigszinsoverbodig <strong>aan</strong>gezien in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>het</strong> GR gekeken wordt naar <strong>het</strong> invloedsgebied <strong>van</strong> <strong>de</strong> leiding.Richtlijnen g<strong>aan</strong> hier niet specifiek op in.• Op diverse foto’s zijn bebouwingen binnen <strong>de</strong> bebouwingsafstand geconstateerd. Uit <strong>de</strong> startnotitie blijktniet dui<strong>de</strong>lijk of er PR knelpunten of GR <strong>aan</strong>dachtspunten zullen ontst<strong>aan</strong>. Indien dat wel <strong>het</strong> geval isverdient <strong>het</strong> <strong>de</strong> voorkeur om te bekijken of <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re tracés min<strong>de</strong>r problemen opleveren.Geef in <strong>het</strong> MER een on<strong>de</strong>rbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> tracékeuze. Geef daarbij o.a. <strong>de</strong> voor veiligheid rele<strong>van</strong>te toetsingsenbebouwingsafstan<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>.• Het lijkt erop dat <strong>het</strong> tracé ter hoogte <strong>van</strong> <strong>de</strong> provinciegrens Overijssel-Gel<strong>de</strong>rland niet <strong>het</strong> tracé volgt zoalsvastgelegd in <strong>het</strong> Structuurschema buisleidingen. Het verdient <strong>de</strong> <strong>aan</strong>beveling te on<strong>de</strong>rbouwen of <strong>het</strong>gekozen tracé in overeenstemming is met <strong>de</strong> gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> streek- en bestemmingsplannen.Richtlijnen g<strong>aan</strong> hier niet specifiek op in.• Ter hoogte <strong>van</strong> Zutphen wordt <strong>het</strong> bun<strong>de</strong>lingsprincipe verlaten. Niet dui<strong>de</strong>lijk is waarom hier wordtafgeweken <strong>van</strong> <strong>het</strong> bun<strong>de</strong>lingsprincipe.Geef in <strong>het</strong> MER een on<strong>de</strong>rbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> tracékeuze.• Benadrukt wordt dat een zorgvuldige toetsing op grond <strong>van</strong> artikel 6 <strong>van</strong> <strong>de</strong> Natuurbeschermingswet moetplaatsvin<strong>de</strong>n.De richtlijnen vragen om een beschrijving hoe met <strong>het</strong> beschermingsregime <strong>van</strong> <strong>de</strong> Natuurbeschermingswetwordt omgeg<strong>aan</strong> en welke consequenties dit heeft voor <strong>de</strong> realisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> gasleidingenAd 12) Rijkswaterstaat, Directie Oost-Ne<strong>de</strong>rland, Arnhem• De N35 is ook in beheer bij Rijkswaterstaat en valt ook on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Wet beheer rijkswaterstaatwerken. De N35is niet genoemd in <strong>de</strong> startnotitie.• De wijze <strong>van</strong> kruisen met <strong>het</strong> Twenthekanaal is niet <strong>aan</strong>gegeven. Afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> wijze <strong>van</strong> kruisen kan<strong>de</strong> WVO/WBB problematiek spelen.• Gasunie dient in <strong>het</strong> ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wbr-vergunningen ge<strong>de</strong>gen berekeningen te overleggen waaruit blijkt dat<strong>het</strong> doelmatig en veilig gebruik <strong>van</strong> <strong>de</strong> waterstaatswerken niet in <strong>het</strong> gedrang komt.Richtlijnen vragen om minimalisering <strong>van</strong> gebruiksbeperkingen voor an<strong>de</strong>re in <strong>het</strong> studiegebied voorkomen<strong>de</strong>en geplan<strong>de</strong> functies.Ad 13) <strong>Gemeente</strong> Zevenaar, Zevenaar• Het tracé doorsnijdt <strong>de</strong> ecologische verbindingszones Didamse Leigraaf en Ou<strong>de</strong> IJssel. Dit moet in <strong>het</strong>MER inzichtelijk wor<strong>de</strong>n gemaakt.Richtlijnen vragen om in <strong>het</strong> MER kaarten op te nemen waarop <strong>de</strong> ligging <strong>van</strong> <strong>de</strong> Natura 2000 gebie<strong>de</strong>n, EHSgebie<strong>de</strong>nen ecologische verbindingen en an<strong>de</strong>r gebie<strong>de</strong>n met een bescherm<strong>de</strong> en/of speciale status dui<strong>de</strong>lijkstaat <strong>aan</strong>gegeven.• Bij <strong>het</strong> opstellen <strong>van</strong> <strong>het</strong> MER moet <strong>de</strong> archelogische beleidsadvieskaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Zevenaargehanteerd wor<strong>de</strong>n. Deze is ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong>r dan <strong>de</strong> IKAW-kaart waarnaar verwezen wordt in <strong>de</strong> startnotitie.Beschrijf in <strong>het</strong> MER <strong>de</strong> betekenis en <strong>de</strong> relatieve zeldzaamheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> landschappelijk, cultuurhistorisch enarcheologisch waar<strong>de</strong>volle elementen in (<strong>de</strong> directe omgeving) <strong>van</strong> <strong>het</strong> plangebied en daarbij rekening tehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> archeologische beleidsadvieskaart <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Zevenaar.• Het tracé komt zeer dicht nabij best<strong>aan</strong><strong>de</strong> woningen. Mogelijk kunnen <strong>de</strong> nieuwe leidingen ook gebun<strong>de</strong>ldwor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gasleiding die meer ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>het</strong> tracé ligt.Geef in <strong>het</strong> MER een on<strong>de</strong>rbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> tracékeuze. Geef daarbij o.a. <strong>de</strong> voor veiligheid rele<strong>van</strong>tetoetsingsafstan<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>.• In Zevenaar komen op veel plaatsen <strong>van</strong>wege <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>mopbouw zettingen voor. Extra on<strong>de</strong>rzoek om tebepalen of een eventuele grondwateronttrekking kan lei<strong>de</strong>n tot verzakkingen of scha<strong>de</strong> <strong>aan</strong> gebouwen isgewenst. De gemeente Zevenaar kan verzoeken om retourbemaling toe te passen omgrondwateronttrekking zoveel mogelijk te beperken.


Richtlijnen vragen om bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> meest milieuvrien<strong>de</strong>lijke alternatief <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>minimalisering <strong>van</strong> gebruiksbeperkingen voor an<strong>de</strong>re in <strong>het</strong> studiegebied voorkomen<strong>de</strong> en geplan<strong>de</strong> functies.• Er zijn geen mogelijkhe<strong>de</strong>n om grondwater te lozen op best<strong>aan</strong><strong>de</strong> riolering <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente.• De lozingseisen <strong>van</strong> <strong>het</strong> waterschap zijn bepalend voor een lozing op <strong>het</strong> oppervlaktewater.• Als inzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>mkwaliteit nodig is, wordt verzocht dit tijdig kenbaar te maken.Richtlijnen g<strong>aan</strong> hier niet specifiek op in.Ad 14) Vitens, Zwolle• Het voorgenomen tracé kruist een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied en diversewatertransportleidingen. Gasunie wordt verzocht bij <strong>de</strong> tracékeuze rekening te hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong>ze functies entijdig in overleg te tre<strong>de</strong>n.Richtlijnen vragen om bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> meest milieuvrien<strong>de</strong>lijke alternatief <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>minimalisering <strong>van</strong> gebruiksbeperkingen voor an<strong>de</strong>re in <strong>het</strong> studiegebied voorkomen<strong>de</strong> en geplan<strong>de</strong> functies.Richtlijnen vragen om inzicht te geven in <strong>de</strong> effecten <strong>van</strong> graven en bronbemaling op <strong>het</strong> geohydrologischsysteem.• Gevraagd wordt om in <strong>de</strong> beschrijving <strong>van</strong> milieueffecten en <strong>het</strong> treffen <strong>van</strong> mitigeren<strong>de</strong> maatregelennadrukkelijk in te g<strong>aan</strong> op <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> <strong>de</strong> grondwaterbescherming. Dit geldt voor zowel <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leg- alsgebruiksfase.Richtlijnen vragen om inzicht te geven in <strong>de</strong> effecten <strong>van</strong> graven en bronbemaling op <strong>het</strong> geohydrologischsysteem.Ad 15) Hulpverlening Gel<strong>de</strong>rland Mid<strong>de</strong>n, Arnhem• Het aspect Rampenbestrijding, zowel kwalitatief als kwantitatief opnemen.Richtlijnen g<strong>aan</strong> hier niet specifiek op in.• Hulpverlenersorganisaties en hun bevoegd gezag hebben behoefte <strong>aan</strong> een inventarisatie <strong>van</strong> cumulatieverisico’s, inzicht in <strong>de</strong> verwachte effectafstan<strong>de</strong>n, domino-effecten en mogelijke gewon<strong>de</strong>n bij een inci<strong>de</strong>nt.Besteed in <strong>het</strong> MER enerzijds <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> <strong>het</strong> risico <strong>van</strong> <strong>de</strong> gastransportleiding voor <strong>de</strong> omgeving enan<strong>de</strong>rzijds <strong>aan</strong> <strong>het</strong> risico <strong>van</strong> activiteiten in <strong>de</strong> omgeving voor <strong>de</strong> gastransportleidingen.Op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> toetsingsafstand en bebouwingsafstand moet in <strong>het</strong> MER dui<strong>de</strong>lijk wor<strong>de</strong>n gemaakt welkeeventuele veiligheidsknelpunten er zijn. Treedt hierover in contact met <strong>de</strong> lokale en regionalehulpverleningsdiensten.• Ook zou <strong>het</strong> criterium Groepsrisico kwantitatief moeten wor<strong>de</strong>n beoor<strong>de</strong>eld waarbij gedacht moet wor<strong>de</strong>n<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gevolgen voor gemeenten inzake hun risicoprofiel, ruimtelijke or<strong>de</strong>ning en externe veiligheidsbeleid.In <strong>de</strong> startnotitie staat al <strong>aan</strong>gegeven dat een veiligheidsanalyse <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorgenomen activiteit wordtuitgevoerd o.a. op basis <strong>van</strong> <strong>het</strong> groepsrisico. Richtlijnen vragen om op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> toetsingsafstand enbebouwingsafstand in <strong>het</strong> MER dui<strong>de</strong>lijk te maken welke eventuele veiligheidsknelpunten er zijn en <strong>aan</strong> tegeven hoe <strong>de</strong>ze knelpunten zullen wor<strong>de</strong>n opgelost en daarbij inzicht te geven in <strong>het</strong> ruimtebeslag <strong>van</strong> <strong>de</strong>nieuwe leiding (zonering) en <strong>de</strong> maatregelen die wor<strong>de</strong>n getroffen om <strong>het</strong> ruimtebeslag te minimaliseren,waarbij <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong> omwonen<strong>de</strong>n gewaarborgd blijft.Ad 16) S.M.J. Wilbers, Angerlo• Inspreker wil <strong>het</strong> dat <strong>de</strong> nieuwe leiding <strong>het</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong>, meer zui<strong>de</strong>lijk gelegen, tracé volgt omdat daarmin<strong>de</strong>r bewoners last <strong>van</strong> zullen hebben.Geef in <strong>het</strong> MER een on<strong>de</strong>rbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> tracékeuze. Geef daarbij o.a. <strong>de</strong> voor veiligheid rele<strong>van</strong>tetoetsingsafstan<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>.Richtlijnen vragen om bij <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> meest milieuvrien<strong>de</strong>lijke alternatief <strong>aan</strong>dacht te beste<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>minimalisering <strong>van</strong> gebruiksbeperkingen voor an<strong>de</strong>re in <strong>het</strong> studiegebied voorkomen<strong>de</strong> en geplan<strong>de</strong> functies.


Ad 17) Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), Amersfoort• De Graafschap is ook <strong>aan</strong>gewezen als Nationaal landschap;• In paragraaf 4.3.2 wordt als te meten effect genoemd <strong>het</strong> <strong>aan</strong>tal hectaren <strong>aan</strong>getast Belve<strong>de</strong>re-gebied,maar in <strong>de</strong> effectentabel 4.6 is <strong>de</strong>ze niet opgenomen.Richtlijnen vragen om in <strong>het</strong> MER <strong>de</strong> betekenis en <strong>de</strong> relatieve zeldzaamheid te beschrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong>landschappelijk, cultuurhistorisch en archeologisch waar<strong>de</strong>volle elementen in (<strong>de</strong> directe omgeving <strong>van</strong>) <strong>het</strong>plangebied, waaron<strong>de</strong>r bijvoorbeeld <strong>het</strong> Nationaal Landschap / Belvedèregebie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Graafschap.De reactie <strong>van</strong> <strong>het</strong> RACM heeft <strong>de</strong> Commissie voor <strong>de</strong> milieueffectrapportage ont<strong>van</strong>gen, nadat zij haar adviesheeft uitgebracht. In <strong>het</strong> richtlijnenadvies <strong>van</strong> <strong>de</strong> Commissie voor <strong>de</strong> milieueffectrapportage is daarom nietspecifiek <strong>de</strong> reactie <strong>van</strong> <strong>het</strong> RACM verwerkt


aadsverga<strong>de</strong>ring: 6 maart 2008agendanummer: 9besluit gemeente<strong>raad</strong>on<strong>de</strong>rwerp: <strong>aan</strong>leg aardgastransportleiding, vaststellen richtlijnen voor <strong>de</strong> m.e.r. vooruitlopend <strong>aan</strong> <strong>het</strong>opstellen <strong>van</strong> een herziening <strong>van</strong> <strong>het</strong> bestemmingsplanoverwegingen:<strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> gemeente <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>,kennisgenomen hebben<strong>de</strong> <strong>van</strong>:1. <strong>het</strong> richtlijnen<strong>voorstel</strong> <strong>van</strong> burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs;2. <strong>de</strong> opinie <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie Grondgebied;3. <strong>de</strong> toelichting in <strong>het</strong> <strong>raad</strong>s<strong>voorstel</strong>;gelet op: hoofdstuk 7 <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wet Milieubeheer,gezien <strong>het</strong> positieve advies <strong>van</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie Grondgebied <strong>van</strong> 14 februari 2008;besluit:1. <strong>de</strong> richtlijnen voor <strong>de</strong> m.e.r.-procedure ‘Aardgastransportleiding Ommen-Angerlo’ vast te stellenovereenkomstig <strong>het</strong> in dit besluit genoem<strong>de</strong> richtlijnen<strong>voorstel</strong>;2. te bepalen dat dit besluit direct in werking treedt.besluit genomen in <strong>de</strong> openbare verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>op: 6 maart 2008drs. H.A.J. <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vliertgriffierdrs. mr. B. Koelewijnvoorzitter

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!