oktober - Chiro

static.chiro.be
  • No tags were found...

oktober - Chiro

DOSSIER PALAVERDP: “DE GROTE CHIRO BESTAAT – NETZOALS ALLE CHIROGROEPEN – VOORALUIT VRIJWILLIGERS. HOEVEEL MENSENWERKEN ER ONDERSTEUNEND VOORCHIRO? EN HOEVEEL VAN HEN WORDENDAARVOOR BETAALD?”Veerle: “Je hebt natuurlijkverschillende niveaus. Er zijn deChirohuizen en de winkels vanDe Banier, de verbondsploegen,de gewesten en ChirojeugdVlaanderen. Vooral op de laatstega ik wat dieper in.Chirojeugd Vlaanderen stelt ongeveer20 educatieve krachtente werk, in de volksmond ‘devrijgestelden’. Er draaien ookminstens 350 vrijwilligers meein de nationale werking – hetzijn er waarschijnlijk zelfs meer,ik weet het niet exact. Samenvormen zij dertien commissieswaaronder de Afdelingscommissies,de Dienst AvontuurlijkeActiviteiten en de DienstArtistieke activiteiten, er is deredactie van Dubbelpunt, dewebsiteploeg en redacties voorbijvoorbeeld Kramp of het Ketiboek.Zoals je ziet: een bredewaaier. Voor De Banier is er deAssortimentscommissie. Zijzoekt uit welke Chiroproductenzeker een plaatsje verdienen inde winkelrekken van De Banier.Elk verbond heeft naast de velevrijwilligers ook één educatieveberoepskracht. De gewestendraaien volledig op vrijwilligers.Op elk niveau – De Banier ofeen Chirohuis, ChirojeugdVlaanderen of elders – het blijfteen bewuste keuze in de Chiroom vrijwilligers als voorzitterste kiezen.”DP: “TOT SLOT NOG ENKELE CONCRETEVRAAGJES, VOORTBORDUREND OP DERESULTATEN VAN DE PALAVER. HETBELEID “PRIORITEIT OP ASPI’S” WORDTWAARSCHIJNLIJK DOORGETROKKEN?WORDT ER OOK GEBOUWD AAN EENDOORGROEIBELEID VANAF TITO’S?”Veerle: “Ja, natuurlijk blijvenwij de kaart voor aspi’s trekken!De Titocommissie deed al onderzoeknaar uitval bij tito’s enzal daar dit jaar extra gegevensvoor verzamelen. Er zal hierdus wel degelijk aan gewerktworden, al komt er niet zo’ngrootscheepse actie als ‘Alive’voor de aspi’s.”DP: “’EENDER WELKE GROEP JONGERENKAN EEN CHIROGROEP WORDEN.GEWOON EVEN LIDGELD BETALEN AANCHIROJEUGD VLAANDEREN.’ DE MEESTEGROEPEN VINDEN DAT ER OP DE VINGERSGETIKT MAG WORDEN... WAT DENKTCHIROJEUGD VLAANDEREN DAAR DANOVER? GEBEURDE DAT IN HET VERLE-DEN AL? WAT KÁN ER DAN GEBEUREN?”Veerle: “Ik ga volledig akkoordmet de stelling: eender welkegroep jongeren kan een Chirogroepworden. Zolang ze hetfatsoenlijk doen en degelijkewaarden hanteren, en bijvoorbeeldniet racistisch zijn.Chiro wil op geen enkel niveauop de vingers tikken. We gaanervan uit dat plaatselijke groepenhet best weten wat wel enniet kan. Wel kunnen we henwaarschuwen als we bepaaldezaken opmerken. Om ons in tedekken, zouden we gemakkelijkbepaalde zaken kunnen verbieden.Toch kiezen we er bewustvoor om dat niet te doen. Wehebben bijvoorbeeld wél aleens een groep de raad gegevenniet meer te gaan vuurspuwennadat ze dat gedaanhadden. Het is echt gevaarlijk.Maar we geloven in het verantwoordelijkheidsgevoelvan elkegroep.”ONZECHIROGROEPBLIJFT ALTIJDBESTAANWW W. C HI R OU ZEI:ALTIJD. B E / PA L A V E Rx “Gelieve leidingop te sturen.Dank bij voorbaat.”x “Desnoods blijftde leiding inleiding totdat ernieuwe leidingis.”centrum,…”DP: “NEMEN JULLIE DAN SPECIFIEKEMAATREGELEN?”Katrien: “Qua financiën zijnwij vrij laks wanneer het lid- ofbivakgeld betaald moeten worden.Je merkt al vlug dat het insommige families moeilijk ligtom dat te kunnen betalen. Jebegint er echter niet zomaarover op oudersbezoek, duslaten we dat soms schieten...Dit jaar beginnen we ook mettweetalige folders, Nederlandsen Frans. De meeste kinderengaan naar een Nederlandstaligeschool, maar veel oudersspreken Frans. We merken] DUBBELPUNT SEPTEMBER 2005 [7


DOSSIER PALAVERPALAVERCHIROIS SUPER!WW W. C HI R O . B E / PA L A V E Rdat contacten met dieouders zeer moeizaamlopen in het Nederlands.Voor hen is dat een grotedrempel.”DP: “PASSEN JULLIE DAN DEACTIVITEITEN AAN?”Katrien: “We proberenzoveel mogelijk onszelf te zijn,onze eigen activiteiten te behouden.We verwachten dat zedaarin meegaan.Maar soms vergeet je kleinedingen. Wij hadden vorig jaareen Marokkaanse rakwi. Toewe ‘Schipper, mag ik overvaren’speelden, zei de tikker: “Al wiezijn broek afdoet, mag over.”Sommigen doen dat dan, maarde meesten lopen over. Derakwi vertelde dat thuis en demoeder werd razend. Die isniet meer gekomen. Achterafbeseften we dat zulke dingencultuurgebonden zijn. Voorhen kan zoiets echt niet, voorons dus eigenlijk ook niet.”DP: “EEN GROEP VERTELDE ONS:“TAAL IS GEEN PROBLEEM BIJ JONGEKINDEREN.” KLOPT DAT?Katrien: “Het kan wel zijn datdat voor de kinderen inderdaadgeen probleem is... Maar wijwaken erover dat er Nederlandsgesproken wordt, anders zijnx “Chiro is slecht voor de bloeddruk.”x “Lief = geen excuus”x “Een verrassing van de VB geeft moed omvol te houden.”x “Zonder Chiro zou zondag maar een saaiedag zijn.”U ZEI:U ZEI:x “Antwoord c zijn gewoon diegenen die bij destoof wilden zitten voor verwarming.”x “Holebi’s outen zich niet, want we hebben ergeen weet van.”IN DE CHIROIS IEDEREENWELKOM!WW W. C HI R O . B E / PA L A V E Rwe binnen een half jaar eenFranstalige groep. Dat wordtook verwacht door de ouders,die hopen dat ze hier ook Nederlandsleren.”DP: “HET VIEL OP DAT VOORAL BRUS-SELSE GROEPEN DINGEN SCHREVEN ALS:“ER ZIJN GEEN PRAKTISCHE PROBLEMEN,ALLEEN HET FRANS.””Katrien: “Dat is ook het groteverschil tussen Brussel enandere steden. In Antwerpen ofGent heb je geen taalbarrière.In de Nederlandstalige scholenin Brussel zitten ook maar 10%leerlingen die thuis Nederlandsspreken!”DP: “EEN LAATSTE OPVALLENDEUITSPRAAK VAN EEN ANDERE GROEP:“SOMMIGE KINDEREN HEBBEN CHIRONODIG, AL BESEFFEN ZE HET NIET.””Katrien: “Ja, dat denk ik wel,ja. Ik was erbij toen Chiro Vorstgestart is tien jaar geleden, ikheb jongeren zien evoluerenvan speelclub tot leiding. Sommigenzijn echt veranderd, zijnerdoor gevormd tot wie ze nuzijn. Ik ook, trouwens. Is datniet bij iedereenzo?”ASPI’SWat weet jij nog van je aspi-jaren?Liep jij ook rond met eenzelfgebreide oranje muts op jehoofd en een stel flashy wortelkleurigecollants opgetrokkentot net onder de oksels? Ofmisschien staat het moment jenog voor ogen waarop je alstweedejaars keti werd uitgenodigdop een sombere leidingskringen de vraag kreeg of jehet niet al te erg vond om alleid(st)er te worden, want hetkon niet anders…Tijdens de Palaver werd de meningvan jouw groep gevraagdover aspi’s en de toekomst vande Chiro, en die mening legdenwe voor aan de Aspicommissie.Ja, ze zijn het!Jullie laten er geen twijfel overbestaan: aspi’s zijn belangrijk.Toch zien we dat de specifiekesituatie van een groep de inschattingvan het belang ervansterk beïnvloedt. Groepen dieaspi’s niet zo belangrijk vinden,hebben er regelmatig zelf geen.Blijkbaar kunnen ook keti’s dieleiding worden de toekomstvan de Chiro zijn, want leidingdie zelf aspi is geweest, blijftniet per se langer in leiding?Aspicommissie: “We zijn er natuurlijk ontzettendblij om dat het belang van de aspi’s wordterkend. Dat de meningen gebonden zijn aande eigen situatie was daarom niet minder teverwachten. Met de Aspicommissie en met onzeAlive-actie willen we dan ook blijven herhalenwaarom wij aspi’s zo belangrijk vinden. Hoeharder en hoe meer we roepen, des te meerleidingsploegen ook zullen gaan nadenken overhet al dan niet hebben van een aspi-afdeling.En dat is ook ons doel. Natuurlijk hopen we dandat ze onze positieve argumenten ook overnemen!”8 ] DUBBELPUNT SEPTEMBER 2005 [


DOSSIER PALAVERZIJN DE TOEKOMST VAN DE CHIROAspi’s enkel inviersterrengroepen?We zouden onze leden graageen aspitijd gunnen. Ze kunnennog eens echt zot doenen krijgen zo volop kansen omeen hechte groep te vormen.Natuurlijk is het ook de idealetijd om hen voor te bereiden ophet leid(st)erschap, want als ketimissen ze nog wat verantwoordelijkheidsgevoel.Nu stoomt elke groep haaroranje bende op haar eigenmanier klaar voor de grotestap, maar naast die inspanningenzouden een groot aantalgroepen ook graag een echte‘aspicursus’ hebben.Aspi’s zijn een luxe, volgenssommigen. Voor groepen dieniet elk jaar een aspigroep hebbensoms zelfs een ‘overbodigeluxe’: het kan dit jaar, dus wedoen het maar. Anderen prijzenzichzelf gelukkig dat ze aspi’shebben wanneer ze zien dat datniet overal even evident is: aspizijn, we zouden het alle ledenvan harte willen gunnen…Aspicommissie: “Aspi’s hebben is volgens onszeker geen overbodige luxe! Een luxe, dat wel:aspirant zijn is toch zalig?! Ook een luxe waarwe moeite voor moeten doen om ze te behoudenof te verkrijgen, want ze is een belangrijkeschakel in ons Chiroproces geworden!”U ZEI:ASPI’SZIJN DEx “Ze hebben een deftige leeftijd.”x “Een speelclubber wordt aspien dan mag hij van de joligeleidingswerking genieten als hijdat wenst.”x ”Uit het niets kunnen ook goeieleidsters voortkomen.”TOEKOMSTVAN DE CHIRO.WW W. C HI R O . B E / PA L A V E RAspi’s oké, maar het magietsje meer zijn…Chiro bestaat niet alleen uit aspi’s:alle afdelingen zijn belangrijk.Zonder goede leidingsploeggeen leden en zonderleden geen Chiro. Er moet duseen stevige basis zijn waarop deaspi’s kunnen voortbouwen. Debeste leiding is vaak niet alleenaspi geweest, ze hebben ook aleen lange Chirocarrière achterde rug. Speelclubbers die aspi’sworden, zijn dus de toekomst.We moeten dus ook nadenkenover hoe we leden kunnen blijvenboeien en hoe we nieuweleden kunnen werven.Aspicommissie: “Natuurlijk vinden ook wijdat alle afdelingen belangrijk zijn. Zonder deandere afdelingen zijn er ook geen aspiranten.Maar wij denken dat wij, als Aspicommissie, watharder mogen roepen voor die oranje afdelingomdat ze soms wat in de kou blijft staan. Wewillen niet méér aandacht voor de aspi’s danvoor andere afdelingen, maar we willen dat erevenveel belang gehecht wordt aan hen als aandie andere vier. Er denkt toch ook niemand overna om even geen Chirowerking meer te gevenaan tito’s?] DUBBELPUNT SEPTEMBER 2005 [9


DOSSIER PALAVERPIPO DE KLOON EN MAMMALOEBraakbalAlleen een ontdekkingsreiziger diemidden in de jungle een totaal onbekendeschatkamer blootlegt, kan hetgevoel begrijpen van leider Flor diebinnen welgeteld drieënveertig jaar ineen Chirolokaal een meer dan beduimeldkladpapier vindt. Het is mooi inachten geplooid en zat bijna veertigjaar onder de poot van een wiebeltafelgepropt, voor de stabiliteit.Flors voorzichtige vingers trillen vanopwinding. Papier... In zijn hoofdhoort hij de stem van zijn grootvader:“Ooit was er papier in alle soorten:gazettenpapier, behangpapier, schrijfpapier,tekenpapier, schuurpapier, ja,zelfs wc-papier. En elke dag kwam defacteur om papier in onze brievenbuste stoppen: dikwijls reclame, soms eenschone liefdesbrief en dan weer één vande belastingen en één keer per maandhet boekske van de Chiro.”De Chiro... Flor houdt zijn adem interwijl hij het vergeelde blad openplooit.Het kost hem moeite om dehanenpoten te ontcijferen. Zijn ogenzijn niet gewend aan lusletters oppapier. Dat is toch totaal iets andersdan die strakke letters op een computerscherm...“Palaververgadering Chiro Babbelut– 3 december 2004” ontcijfert hijdan toch, “Verslaggever: Pieter Penninck”Flor kan zijn ogen niet geloven.Pieter Penninck, dat is zijn grootvader.Hoe kan de geschiedenis zich zo herhalen?Vorige week was hij, net als zijngrootvader vierenveertig jaar geleden,verslaggever op de vergadering. Hijhad alles zoals gewoonlijk meteeningetikt op de multimedia-pc van deChirogroep en het na de vergaderingmet één klik in ieders mailbox latenbelanden.“Maar wat is in godsnaam een ‘Palaver’?”vraagt Flor zich af. “Spraken zevierenveertig jaar geleden nog Middelnederlands?”“Stelling 1: Aspi’s zijn de toekomstvan de Chiro,” leest Flor.Blijkbaar had de leidingsploeg vanopa Pieter bijeengezeten om over eenaantal Chirostellingen te discussiëren.Boeiend!Zijn grootvader kennende, vermoedtPieter dat het er wel hevig aan toegegaan moet zijn. Discussiëren, dat istoevallig één van zijn specialiteiten, enzeker als het over de Chiro gaat!Vorige week nog...“Hoe is ’t in de Chiro?” had opa gevraagd,zoals elke week.Flor was nog helemaal enthousiastvan de avond voordien. Het was eengigamagnifieke leidingskring geweest.Er waaide een nieuwe wind door deleidingploeg die nieuwe, nooit vermoedehorizonten deed lonken.“Gisteren, zo’n LK gehad, opa!” zei Florterwijl hij zijn duim in de lucht stak.“Vanaf nu zal ledenwerving voor onsgeen enkel probleem meer zijn.”Ledenwerving... daarover had opanatuurlijk ook wel wat te vertellen.“Ik herinner me nog...” stak hij van wal,“hoe ik ooit met Werner en Jasper naarde scholen ging, zoals altijd weer geweldigverkleed. We hadden de kinderenmeteen mee en vóór de speeltijd voorbijwas, stonden ze al met z’n allen te brullenhoe ‘cool’ de Chiro wel was. ‘Cool’,dat was toen hét woord.”Flor glimlachte. Dat was weer zo’ntypisch prehistorisch Chiroverhaal vanzijn opa. Naar de scholen gaan, datdeden ze al lang niet meer, de laatstejaren kregen de kinderen allemaal eendigitaal promotiefilmpje voor de Chiroin hun mailbox. Maar wat ze nu vanplan waren, dat was echt dé tot hiertoe missing link in het hele ledenwervingsvraagstuk.“Klonen,” had Flor gezegd, “dat wordtons nieuwe wapen in de ledenwervingsstrijd.”“Clowns!” had opa Pieter nog gezegd.“Clowns, jongen! Het meervoud van“clown” is “clowns” en niet ‘klonen’. Klonen,dat is...”Flor wist wat er zou volgen: “Een verderfelijkepraktijk! Niks voor de Chiro!”En nog een hele reeks argumentenom Flor ervan te overtuigen datsystematisch de hele leidingsploeg enalle ‘goede’ leden klonen géén goedemanier is om het bestaan van de Chirote garanderen.Maar het bleef stil nu... Klonen... Hetidee alleen al had Flors opa voorgoedhet zwijgen opgelegd. Zijn breekbareChirohart was gebroken.Flor en zijn medeleiders waren ernochtans rotsvast van overtuigd datdat dé manier was.Waren... want nu Flor daar in het lokaalstaat, met dat papier in zijn handen,weet hij het niet zo goed meer...“Stelling 5: Iedereen is welkom in deChiro” blijft door zijn gedachten gaan.“Misschien...”denkt hij, “misschienmoeten we dáár toch nog eens overnadenken.”10 ] DUBBELPUNT SEPTEMBER 2005 [


“... DIE VAN NATIONAAL ZIJNZOALS SCHOOLDIRECTEURS”We zochten een interessantediscussie over inspraak: vindenleid(st)ers dat zij betrokken wordenin het beleid van de ‘grote’Chiro? Of lijkt die Chiro eenivoren toren, waar zij niets inde pap te brokken hebben? Wevonden onze gewillige slachtoffers(Lieve De Schepper, SylvieVan Heeren, Helga Bergman,Judith Coene, Elien Taets en LienYsebaert) op de West-VlaamseStartdag. Volgens die meisjesvan Chiro Sjaloom uit Ertveldevalt dat allemaal best mee.DP: “Hebben jullie deelgenomenaan Palaver?”Lieve: “Ja! Dat hebben wijingevuld met de leidingsploegvorig jaar.”DP: “In hoeverre telt jullie meningmee in de beslissingenvan Chirojeugd Vlaanderen?”Sylvie: “Wat wij zeggen, is maaréén mening, het is dus moeilijkom te weten in hoeverre zeónze mening gebruiken.”Judith: “Moesten ze publicerenwat de resultaten zijn (zoals nudus gebeurt, n.v.d.r.), zoudenwe kunnen weten hoe onzemening meetelt. Het is ookbelangrijk dat we weten wat ergaat gebeuren met de resultaten,wat ze ermee gaan doen.Zo kunnen we ook zien of onzemening er eigenlijk toe doet.”DP: “Voelen jullie je betrokkenbij de ‘grote’ Chiro?”Elien: “Enkel als je op nationalecursussen gaat, hé, dan kom jewel in contact met nationaal,zoals op Afdelingsbivak enzo. Maar anders is er weinigcontact.”Judith: “Op Krinkel waren ermensen in mijn leefgroep diezeiden dat ‘die van nationaal’zoals schooldirecteurs zijn. Bijvoorbeeldtoen West-Vlaanderentegenover Antwerpen stondte roepen, waren er mensenvan nationaal op de brug en datis toen bij velen niet in goedeaarde gevallen.”Lieve: “Toch is het goed datnationaal er is, dat ze uitkomenvoor hun mening, voor hunvisie, omdat ze zo jongerenbewustmaken.”DP: “Is de mening van ChirojeugdVlaanderen wet? Ofzou dat zo moeten zijn? Stelbijvoorbeeld dat je een Chirogroephebt die niet akkoordgaat met een bepaald standpunt.Mogen zij dan huneigen zin doen?”Sylvie: “Ja, ik vind toch dat zeopeningen moeten laten voorde plaatselijke groepen. Diemogen hun eigen mening hebben.”Lieve: “Bijvoorbeeld: in deGrasduiner stond dat je zoveelmogelijk het officiële briefhoofdvan Chiro moet gebruiken omzo uniform mogelijk te zijn. Datvind ik overdreven. De Chiro iscreatief en speels. Ze mogenhet aanbieden, maar het magniet verplicht zijn.”DP: “Hebben jullie het gevoeldat er inspraak is in het gewest,in het verbond?”Helga: “Ja, in het gewest zeker(gewest Grenskant, n.v.d.r.). Zestaan heel dicht bij ons doorhun activiteiten zoals de megaspeldag,en ook op bivak.”DP: “Hoe bevorderen jullie deinspraak in jullie groep?”Elien: “We organiseren iederjaar een praatcafé voor deouders. We hebben ook eenenquête die zij dan moeteninvullen, met vragen waaropwij een antwoord willen, zoalsbijvoorbeeld wat ze vondenvan het bivak, of ze niet te vuilnaar huis komen na de werking,enzovoort.”Lien: “Bij de kinderen zelf proberenwe hen zelf veel te latenbeslissen, bijvoorbeeld voor deouderavond.”DP: “Waarom is inspraakbelangrijk?”Sylvie: “Als je inspraak bevordert,zullen kinderen veelgemotiveerder zijn om iets tedoen, omdat ze het zelf gekozenhebben.”Lien: “Als je dat doet van inhet begin, dan groeien ze nietop met het idee ‘we laten allesmaar gebeuren’, maar weten zedat het initiatief ook van henmoet komen.”Helga: “Ze zijn ook veel dankbaarderals je hen zelf veel laatkiezen.”Dank je wel, meisjes!] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


JAARTHEMAVERMABUHAYLuzen Rafliggen,nog half versuft,languit op een grote baal rozestof temidden van een groezeligefabriekshal. Ze zijn duidelijkniet meer in ‘Raders en Co’,de moderne fabriek waar Luzwerkt.Tientallen vrouwen zittenschouder aan schouder aannaaimachines gekluisterd en kijkenniet op of om. Ventilatorendraaien op volle toeren, terwijlop de achtergrond een flard vaneen melige lovesong hoorbaaris. ’t Is verschrikkelijk heet enhet kabaal is haast onuitstaanbaar.Raf vindt het maar watvreemd: de vrouwen zien er allemaaleen beetje uit zoals zijnmoeder. Alleen lachen ze niet.Ai, er komt een struise vrouwop de baal stof af. Luz en Rafverstoppen zich snel achter eenberg dozen die er staan. Net optijd. De vrouw heeft hen nietgezien. Luz en Raf houden hunadem in. Rafs neus kriebelt vanhet stof, maar hij weet nog juisteen niesaanval te onderdrukken.Luz zit pijnlijk gekneld tussende dozen en een naaimachine.De vrouw is bijna weg,maar dan gebeurt het: Rafslievelingsknikker valt uit zijnzak. Hij wil hem nog grijpen,maar graait er juist naast en…alle dozen vallen naar beneden.Betrapt! Wat zal er nu gebeuren?Raf vreest het ergste, maarde vrouw spreekt hen vriendelijktoe in een onbegrijpelijktaaltje. Vreemd genoeg lijkt zijnmoeder die vrouw te verstaan.Mijn mama kan ook alles, denktRaf fier.De vrouw stelt zichzelf voor alsBabette en overdondert henmet vragen: wie zijn ze, waarkomen ze vandaan, hoe zijnze hier terechtgekomen,… EnLuz kan op alles antwoorden.Raf staat met open mond teluisteren. He, plots herkenthij een woord: ‘mabuhay’. Datzegt zijn mama ook altijd als hijthuiskomt van school. Zoudenze in de Filippijnen zijn, hetgeboorteland van Luz? En jahoor… als hij nog aandachtigerluistert, herkent hij nog woorden.Woorden uit liedjes diezijn mama vroeger voor hemzong voor het slapen gaan. Wezijn echt in de Filippijnen! Watleuk!Plots duwt Babette Raf en Luzachter een tafel met naaimachinesen gooit een doek overhen. Ze gebaart dat ze stilmoeten blijven zitten. Luz enRaf begrijpen het niet helemaal,maar doen toch maar wat zevraagt. Ze geven geen kik. Dedeur zwaait open en badend ineen zee van fel zonlicht komter een corpulente, zwetendeman met een dikke snor, in eenveel te krap maatpak de ruimtebinnengestormd. De naaistersbuigen zich nog iets meer overhun machines en werken nogharder verder. De man tiertdat ze harder en sneller moetenwerken, harder en sneller,harder en sneller.Raf en Luz begrijpen dat dit eenheel belangrijke meneer moetzijn. Een naaister die stiekemeen rijstkoekje aan het opsmikkelenis, veegt net te laat allekruimels onder de tafel. Meteen hoofd zo rood als eentomaat en een vervaarlijk kloppendeader in de nek, beent dedikke meneer naar haar toe. Hijbuldert haar iets onverstaanbaarstoe, grijpt het koekje enknijpt het plat tussen zijn dikkeworstenvingers. Na een preekdie doorheen de hele hal galmt,verdwijnt hij weer uit het zicht.Pas als het een hele tijd stil blijft,durven Raf en Luz zich weerlaten zien. Raf is niet snel bang,maar nu heeft hij toch wel evenmoeten slikken.Babette gebaart hen nerveusom mee te komen. Bij eenstapel afgewerkte T-shirts blijftze staan en duwt hen elk eenhoopje in de armen. Schichtigkijkt ze nog even achterom voorze richting uitgang gaat. Ze iser niet gerust in. Ze ratelt aanéén stuk door en stelt Luz en Rafnog meer vragen dan daarvoor,maar wacht de antwoorden nietaf. Daar lijkt geen tijd voor tezijn. Via allerlei omwegen gaathet trap op, trap af, hal in, hal uittot Babette, eindelijk, met eenelegante kontduw de buitendeuropent.Pff, wat is het daar ongelooflijkwarm. Na amper twee minutenkan Raf zijn T-shirt al uitwringen!De zon weerkaatst fel op de metalendaken en verblindt hen.12 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


HAALPas na een tijdje kunnen Luz enRaf goed om zich heen kijkenen zien ze een hele rij identiekebouwvallige hallen staan waarde hele tijd mensen haastig inen uit lopen. Net een mierennest.Door een grote poort rijdteen oude vrachtwagen binnen,een vuile rookpluim achterlatend.Hoestend en proestendlopen ze in de schaduw van devrachtwagen mee tot aan eenmagazijn waar ze de T-shirtskunnen achterlaten.Babette stopt hen zelfgemaakterijstcakejes toe, want Rafs maagbegint stevig te knorren. Hijeet er wel twaalf, waarna zijnmaag nog meer knort, van depijn deze keer. Mama Luz hadhem nochtans gewaarschuwd.Babette en Luz zijn intussen ineen druk gesprek verwikkeld.Babette vertelt Raf en Luz datze wel bij haar thuis kunnenovernachten in Quezon City,één van de vele deelstadjes vanMetro-Manilla.’t Is nog wel een eindje rijden.Het verkeer in Metro-Manilla isimmers dag en nacht één grotechaos. Als ze onder de grotefabriekspoort door zijn, komenze in een drukte van jewelsteterecht. Straatventers, toeterendejeepneys, luidruchtigevrachtwagens, overal muziek(weer die melige lovesongs) entaxichauffeurs die hun dienstenopdringen, zijn overal aanwezig.Raf en Luz staan even aan degrond genageld. Zo’n heksenketel!Maar Babette lijkter geen last van te hebben entroont hen mee naar een nogalvreemde motorfiets met zijspandie wat verderop staat te toeteren.Mama Luz vertelt Raf datzoiets een tricycle heet. Met z’ndrieën zetten ze zich erop en rijdenze met de wind in de harenweg. Nu ja, weg… vijf meterverder staan ze alweer stil, wanthet verkeer, daar is geen doorkomenaan. Bovendien stappener nóg drie passagiers op. Hetwordt nu wel erg krap op detricycle.Raf vraagt zich af in welk avontuurhij terecht gekomen is. Zijnkameraden op school zullenraar opkijken als hij dat allemaalvertelt!] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [13


DE GOEDE OUDE TIJDAls je klein bent, lijkt groot zijn zó cool dat je niet snel genoeg groot kunt worden. Je mag later opblijven, je krijgt meer zakgeld en je kunteindelijk al die toffe keti- en aspispelen doen in de Chiro.Welke speelclubber droomt er nu niet van om, al was het maar één dag, eens wat ouder te zijn? Om ook eens op dropping te mogen, ofmee te mogen doen met het nachtspel? Dat had leider Wim al lang door, maar hij nam de speelclubdromen misschien iets té letterlijk...Onlangs stond er in de krant dat de een of andere wetenschapper per ongeluk een verouderingspil had uitgevonden. Het was eigenlijkbedoeld als een middeltje tegen zweetvoeten. De testpersonen vonden dat natuurlijk allesbehalve grappig. Maar leider Wim vond hetbest leuk. Dus hij vertelde over die pillen tegen medeleidster Els.“En Els, zoals je wel weet, mijn vader is apotheker, en hij heeft nog een paar doosjes van die pillen liggen. Verkopen kan hij ze niet meer,dus ik mag ze hebben. Denk je niet dat het een goed idee is om onze leden allemaal zo’n pilletje tegeven? Dan kunnen we vandaag eens lekker wild doen, zoals échteaspiranten!”Na een kleine discussie over het al dan niet verantwoord zijn van ditprogramma, besluiten Wim en Els de speelclub zelf te laten beslissen.Voor de slechte verstaander: dit kun je als inleiding gebruiken voor een spetterend themaspel. Laat éénleid(st)er met een krant aankomen in het lokaal en in aanwezigheid van de speelclub een conversatievoeren met de medeleiding. Om ervoor te zorgen dat de speelclub zeker wil verouderen, kun je een oersaaialternatief voorstellen: een marathon wiskundelessen of gaan biechten bij de pastoor.Zo gezegd, zo gedaan. Depilletjes worden uitgedeelden iedereen krijgt natuurlijkook een glaasje water omhet goedje door te spoelen.De spanning is te snijdenals de seconden wegtikken,maar er gebeurt hoegenaamdniets.“Wat raar,” zegt leider Wim,“volgens mijn pa word je per5 seconden één jaar ouder,maar er gebeurt niets. Misschienmoeten we nog maareen pilletje nemen voor dezekerheid.” Na het tweedepilletje merkt Wim hier endaar al een verandering: destem van Thomas klinkt welerg zwaar voor een 7-jarige,en Jan krijgt warempel eenbaard! Het wonder geschiedten iedereen wordtvrolijk ouder en ouder. Navijf minuten lijkt Lien verdomdveel op Wims overgrootmoeder!“Het is een ramp!” roept Wimverschrikt. “We hebben geenstoere aspi’s, we hebben eenbende bibberige bejaardengemaakt! Wat nu?”“Tja,” zegt Els kalm. “Erzit niets anders opdan te stoppenmet de speelcluben eenbejaardentehuisopte richten.Gelukkigheb ik alveel ervaringin diesector.”Zorg ervoor dat je zelf geen pilletje neemt,want je bent al oud genoeg. Onderhet motto “verkleden is leuk” kun je despeelclub zich laten vermommen als omaof opa. Verkleden helpt ook om jezelf in televen in het spel en de gecreëerde situatie.Trek zelf een verplegersplunje aan en richthet lokaal in als bejaardentehuis.Als iedereen verkleed is, is het tijd om aanhet dagprogramma van rusthuis “De OudeKnook” te beginnen.Platte rustDe dagverpleegster zegt datze een zware nacht heeftgehad en dat ze dus geentumult wil. Iedereen moetblijven zitten en stil zijn,zodat zij een dutje kan doen.Ondertussen schijnt buitenhet zonnetje en fluiten devogels er lustig op los.Opa Juul staat stilletjes recht,de maat is vol, en hij looptop zijn tenen naar buiten.Net wanneer hij de klink aanraakt,kijkt de verpleegsterhem aan en stuurt hem terugnaar zijn plaats. Beteuterdgaat opa Juul weer zitten.De oma’s en opa’s proberenbuiten te geraken zonder datze gehoord of gezien worden.Eén leid(st)er zit aande deur en dommelt telkenseen tiental seconden in. Danschrikt hij of zij wakker enkijkt snel rond. Wie dan nogbeweegt, moet terug naaraf. Wie door de deur geraaktzonder dat de leid(st)er hetmerkt, heeft gewonnen.Tip: zorg ervoor dat een leid(st)er de speelclubbersopvangt die ontsnappen, zodatze weten wat wel en niet mag wanneer zebuiten zijn!De ontsnappingAlle oudjes zijn ontsnapt,dus nu is het even tijd omvan de vrijheid te proeven.Ze slenteren over het pleindat het een lieve lust is!Niet lang daarna komen deverplegers en verpleegstersluid roepend naar buitengestormd, op zoek naar deverdwenen oudjes. Na eendonderpreek van de hoofdverpleegsterkrijgen ze eenthee en een tussendoortjeom te bekomen van hunemoties. Mmm, lekker, zo’n14 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


SPEELCLUBpudding zonder suiker (wantsuiker is slecht voor de valsetanden).Bingo!Na al die spanning is het tijdom wat af te koelen. En datkan natuurlijk het best meteen ongelooflijke en niet teevenaren bingo!Elke bejaarde krijgt van deverpleegster een blad metverschillende gekleurdevakjes en een handvol fiches.Vooraan in het lokaal staateen grote doos met gekleurdevoorwerpen. Om debeurt mogen de oudjes eenvoorwerp uit de doos halen,en iedereen mag op hunblad een fiche leggen op hetvakje met dezelfde kleur. Degenedie het eerst een rijtjevol heeft, wint.Fit en vrolijkGenoeg gerust, tijd voor watactie! Oma’s en opa’s zijn fitterdan je denkt!Iedereen begeeft zich weernaar buiten, waar de fitnessleraar/-lerareshen al staatop te wachten.Verdeel het terrein in driestroken. Iedereen start inhet veld het dichtst bij defitnessleerkracht. De muziekstart, en alle oudjes doenmee met de oefeningen. Alsde leerkracht de bewegingverandert, moet iedereen ditzo snel mogelijk volgen. Deoma of opa die het laatst is,moet een vak naar achteren.Wie in het laatste vak belandis, mag nog meedoen, maarblijft in het laatste vak.De oma of opa die op heteinde van de oefeningennog het dichtst bij de fitnessleerkrachtstaat, heeftgewonnen en moet die dagniet langs de dokter voor eeninspuiting tegen rimpelitis.De betovering verbrokenHet is nu tijd voor het onvermijdelijkebezoek aan dokterPrik voor de dagelijksedosis medicatie en spuitjes.Samen met de verpleegstersvertrekken de oudjesrichting wachtkamer van dedokter. Onderweg lijkt hetwel alsof Sofie net ietsje snellerloopt dan daarnet, en dekromme rug van oma Katrienwordt weer iets rechter.De pilletjes zijn uitgewerkten binnen de kortste kerenzijn de bejaarden weer fittespeelclubbers. “Kom,” zegtleider Wim, “om het eerstaan de deur! Wie laatst is, isde tikker. We gaan spelen.Opgroeien doen we wel eenandere keer!”De gouden raad van nonkel Toin:een themaspel vraagt wel wat voorbereiding,maar het is zeker de moeite waard!Met wat fantasie kun je elk doordeweeksspel omtoveren tot iets nieuws. Verkledenis zeker een must!] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [ 15


Onze rakkers, kwiks of rakwi’s zijn een echte bende ofwe zouden willen dat ze dat zijn… Hier een poging omjullie op weg te helpen om van je rakwi’s een zotte vrolijkebende te maken. De methode die we gebruiken is‘de club’. Het werken met clubs is gesneden koek voorde groene afdeling. Speel helemaal in op het samenhorigheidsgevoelen creëer hierdoor - als vanzelf - eenleuk geheel.Verkondighet groene geloofLaat al je rakwi’s in het groennaar de Chiro komen enverspreid je nieuwe ‘groene’ geloof.Trek eropuit met een doosgroen krijt en een koffertje metzotte ideeën en een leuke slagzin.Veel heb je niet nodig omer een geslaagde activiteit vante maken. Hou halt bij enkelebekende plaatsen in de buurt(voor de winkel, bij de kerk, aande school, de ingang van hetpark) en kleur daar telkens ééntegel groen. Knoop aan hetkleuren telkens een of anderritueel vast dat je met heel degroep doet. Dit ritueel kan eenspel zijn, een samenwerkingsopdrachtof gewoon echt eenrituele handeling (aanbiddenvan de tegel, ode zingen aan detegel, een rondedansje). Aanhet einde van de activiteit zijner op vele plaatsen in de buurtgroene tegels te vinden en zolanghet niet regent, zullen derakwi’s nog herinnerd wordenaan hun ‘groen geloof’.Join the clubKom als leiding tijdens deopening opperstoer het terreinopgereden met een brommertje,compleet in ruige outfit. Jevertelt hen dat jullie van eenechte motorbende zijn, maartoevallig nogal weinig ledenhebben (opgepakt door depolitie, de verkeerde weg ingeslagen,voedselvergiftiging, jeverzint maar wat) en dat, je voeltons al van mijlenver aankomen,je nieuwe uit de kluiten gewassenmotorleden zoekt voorje bende. Je maakt van oudekousen die je in groene verfonderdompelt ruige polsbandjes.Draag je zo’n polsbandje,dan hoor je ongetwijfeld bijde bende. Maak er nu eenhevige spelzondag vanen beloon naarmatede zondag vorderttelkens een aantalrakwi’s met eenpolsbandje. Wiehet spel won, wiegrappig was, wiegoed meedeed.Zorg er zekervoor dat iedereenop het eindevan de dag bij debende hoort! Voelje je niet zo thuisin de motorwereld, probeer hetdan als piraten, poetsvrouwen,maffiosi, superhelden,…De leuze,een bewuste keuzeDe kracht en het leuke van eenclub zit hem in het gemeenschappelijkhebben (zie tegels,polsbandjes), zijn, kunnenen doen van dingen. Op datlaatste proberen we hier in tespelen. Maak spontaan of voorbereideen slogan voor je rakwi’s.Bij een ingeklede musketierzondagkan dat klinken als“één voor allen, allen voor één”of simpelweg “Raahaa aarch” alsstoere Schotten. Het moet echtniet veel betekenen bvb. (voorroeper:)“Wat ruist er door het”16 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


RAKWIEEN BAND(iedereen:) “Struikgewas!” Hetzit vooral in de overtuiging vanhet roepen en het zingen ervan.Het klinkt misschien als eencliché, maar het werkt wel.Deelnemen is belangrijkNeem deel aan het verenigingslevenin je buurt. Ga eens metje rakwi’s naar een opendeurdagvan een turnclub, een tekenschoolof een boerderij in debuurt. Je doet heel wat anderedingen dan in een spelactiviteiten je ontdekt misschien welandere talenten van je rakwi’s.Oktober is ook de uitgelezenmaand om eropuit te trekken:het is in deze maand namelijkWetenschapsweek en Week vanhet Bos, misschien doen ze daarin jouw buurt wel iets leuksmee. Herinner je rakwi’s er ooknog eens aan dat het in oktoberde Dag van de Jeugdbewegingis!De uitvindersclubLaat je rakwi’s een aantalmachines uitvinden. Geef heneen doel of een voorbeeld: laatze bijvoorbeeld ‘de opruimer3000’ maken zodat ze niet elkezondag het lokaal moetenuitvegen of een vieruurtjesmachinedie hun altijd van eenlekker tussendoortje voorziet ofeen graafmachine om op schattenjachtte gaan. Haal er enkelegeweldige ontwerpen uit enprobeer deze dan ook echt temaken. Je kunt je rakwi’s ookop een andere manier latenuitvinden. Laat ze hun eigen(club)lokaal inrichten, geef zeeen bepaalde vrijheid (andersriskeer je ongewenste taferelenop je muren terug te vinden)om hun lokaal een nieuwe lookte geven met zelfgekozen of inHOE MAAK IK HETLEUK IN DE CLUB ?(Tsa, tsa) Hupperdeflup!Ik ben thuis in mijn cluben daar is geen plaats aan de kant,want, opgepast, wij hebben een bandZonder twijfel, mijn beste kameraad,wij doen amper een vlieg kwaad,enkel ravotten en domme moppen,eens op gang nog moeilijk te... stoppen!Blijven gaan (tsa tsa) met die banaan!Flop stop kop (tsa tsa) tot rechterop!Hup kup flup (tsa tsa) thuis in mijn club!het thema aangeboden posters,liedjesteksten, vlaggen en allerleiattributen. Daarna kun je derakwi’s een clubreglement latenopstellen. Enkele ideeën: elkaarop een bepaalde manier groeten,onderling geheime codesafspreken, bepaalde rituelendoen bij het binnen- en buitengaan.Voor grote groepen:opsplitsen is de boodschap,werk bijvoorbeeld in 4 clubsen neem dan enkele vertegenwoordigersvan de verschillendeclubs bijeen, zij vergaderen overwat de clubs samen gaan spelenmet de leiding als bekwamesupervisor.Toveren kan je niet, verkleden wel:Inkleding is een must, de sterkte vaneen ‘clubzondag’ zit hem niet in hetaanbieden van nieuwe spelletjesmaar wel in het creëren van een leukkader om in te spelen. Pret maakje: lang leve het ‘we gaan ervoorgehalte’, Speel en laat spelen!


JE MOET NIET BESCHAAMD ZIJNOM ROOD TE WORDEN!Een nieuw jaar, een nieuwe ploeg, een nieuwe groep. Je koos voorde tito’s. Wij kunnen niet anders dan dat toejuichen! Want, hoe rooier, hoe mooier!Tito’s, Toti’s, hoe je ze ook mag noemen, ze zeggen er veel over: dat het een moeilijkeleeftijd is, dat ze volop aan het puberen zijn, dat er niets mee valt aan te vangen… Hethangt er allemaal van af hoe je het bekijkt… Tito’s kunnen ook geweldig zijn. Om allesuit die rode kan te halen, willen we je hier wat tips geven om het allemaal nog net ietssuperfluomegasjiekknalfelroder te maken…Deze maand presenteren we dus geen spel, maar staan we eventjes stil bij die supertito’s,die onze zondag kleuren, meer zelfs: we willen een groots onderzoek naar henopzetten en geven ook tips om tito’s te werven én te houden!x Elke tito en elke titoploeg is anders.Daar moet je ons niet van overtuigen.x Tito’s zitten in een grote veranderingsperiodein hun leven. Niet enkel de lichamelijkeveranderingen hebben een invloed,ook wordt hun hele veilige wereldje doorelkaar geschud.x Door meer schoolwerk hebben tito’sminder vrije tijd en moeten ze dikwijlskeuzes maken. Waar sommige rakwi’shun schoolwerk nog probleemloos metmuziekschool, voetbal én Chiro combineerden,wordt dit voor de tito’s soms teveel. Daarom is het erg belangrijk dat detito’s binnen de Chiro geprikkeld wordenom te blijven komen.x De keuzevrijheid voor tito’s om hun vrijetijd in te delen is erg groot. Vaak hangtde nieuwe keuze dan ook af van wat devrienden doen.Vorig jaar lanceerden we een enquête over ledenaantallen.Daaruit konden we al enkele conclusies trekken.x Tito’s stoppen niet zo veel als er gedacht wordt. Er komen ergewoon niet zoveel meer bij.x In veel Chirogroepen zijn er ook drie jaar rakwi’s en dan lijkthet ineens of er weinig tito’s zijn omdat dat plots ineensmaar twee jaar is.Dat waren al interessante vaststellingen, maar we willen graagnog een stapje verder gaan in dit onderzoek. We willen vooralnagaan waarom er eventueel tito’s stoppen of waarom er geenmeer bijkomen. Bovendien willen we graag te weten komenwat we daar eventueel aan kunnen doen.We hadden heel veel privé-detectives kunnen inhuren, maarvernieuwend als we zijn, kiezen we voor de digitale weg.x Op www.chiro.be/tito-onderzoek kun je binnenkort eenenquête vinden. We zouden het enorm appreciëren als jullieeven tijd wilden maken om die in te vullen.x Op www.chiroforum.be wordt een discussie gestart over hetthema: kom zeker een kijkje nemen en lucht je hart!Hou de websites dus in het oog!18 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


Nooit genoeg tito’s? Dan hebben we maar één woord voor jou:“Werven!”Het is een hele uitdaging op bij tito’s nog een werving op te zetten.De potentiële tito’s hebben dikwijls al een keuze gemaakt vanwaar en hoe ze hun vrije tijd willen doorbrengen. Maar het kan! Erzijn altijd mensen die nog van mening veranderen, of die plots hetChirovirus voelen kriebelen. Aan jou om hen op te sporen en aan tezetten om toch nog de stap naar de Chiro te zetten.x Via mond-tot-mondreclame kun je je afdeling nieuw leven inblazen.De tito’s krijgen de opdracht om zelf nieuwe mensen (hunvriendjes) aan te spreken!x In kleinere gemeenten kun je alle 13-en 14-jarigen een bezoekjebrengen met een zelfgemaakte ijskar. Je kunt er voor een prijsje(of als het budget het toelaat gratis) de jongeren verrassen meteen rood ijsje met aardbeiensmaak.x Je kunt ook een programma voor een maand uitwerken en datvia strooibriefjes verspreiden. Zorg er dan natuurlijk wel voor datje activiteiten tot de verbeelding spreken!x Een ander uitprobeerseltje: een maffiaspel waarbij het aantalvrienden een rol speelt om te winnen. Dat moet natuurlijk welop voorhand duidelijk gesteld worden. Ze moeten bepaaldeopdrachten tot een goed einde brengen en dan kunnen ze geldwinnen of verdienen. Wie weet hoeveel blijven er hangen?TITOOnder het motto: “Wat je hebt, moet je houden, want hoe roder hoebeter!”Werven eindigt niet wanneer je je leden hebt veroverd. Dan begint het pas!x Nodig je leden geregeld op een leuke manier uit voor je werking. Denkdaarbij breder dan een blits papiertje. Een cassette of cd met een boodschapof met liedjes over het thema van die zondag, een spuit met bloedin (een rood papiertje tegen de rand met info over de vampierendag)…x Heb een hart voor tito’s! Het is zeer belangrijk je leden graag te zien!x Denk eraan dat je vertrekt vanuit de vraag: Wat houdt de tito bezig. Zetje eigen bezigheden even aan de kant.x Zorg ervoor dat je tito’s op verhaal kunnen komen, dat ze even kwijt kunnenwat ze al heel de week willen vertellen.x Geef hen de kans om zichzelf te zijn, om ze te laten vertellen wat zeweten en wat ze voelen.x Het is belangrijk dat je kunt zien, luisteren en aanvoelen wat er bij jetito’s omgaat.x Voor een tito is een leid(st)er meer dan iemand naar wie ze moetenluisteren. Maak daarom ook deel uit van je afdeling. Sta er zeker niet teexpliciet boven.x Een afwisselend en boeiend programma houdt de tito bezig. Ook maatschappelijkedingen kunnen aan bod komen.x Geef hen zeker inspraak. Ze hebben een mening en willen die graagmet je delen. Zorg voor een gestructureerde achtergrond. Je kunt tito’szeker betrekken bij het programma. Verzamel hun ideeën, laat hen zelfafspraken maken, geef hen verantwoordelijkheid over deeltaken en evalueerje zondagen samen met hen. Geef hen verantwoordelijkheid maarbegeleid hen daarin.Kijk ook eens in het Titoboek. ‘HetTITOboek’. Hoewel het eigenlijk voortitoLEIDING geschreven is. VOOR JOUdus, als we nog duidelijker moetenzijn. (Maar ‘Jouboek’ leek ons ook nietde meest geschikte titel.)Is de honger van die Chiromicrobenog altijd niet gestild en wil je je tito’seen nog geweldiger jaar geven, danhebben we maar één raad voor jou.Ga mee op Afdelingsbivak. Dat is eencursus waar je vijf dagen stil staat bijje afdeling. Op deze cursus doe je dezotste ideeën op voor je afdeling. Jeleert er inspelen op de leuke en minderleuke trekjes van je leden. Je ontdektleuke ideeën voor activiteiten of kleinetussendoortjes. Deze vijfdaagse cursusvindt plaats in de herfstvakantie (31oktober – 4 november 2005). EENAANRADER DUS!] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [19


HEMELS SPELMet dit spel geef jij je keti’s de kans om in de zevende hemel te geraken.En nee, ze hoeven daarvoor niet verliefd of buitensporig gelukkig te zijn...Het terreinwordt ingedeeldin acht vakken dieaan elkaar grenzen (dehel en de zeven hemelen).Je plaatst bijvoorbeeldbanken of legt een touw opde grond.Afhankelijk van het aantal keti’slaat je hen alleen of in groepenspelen.De keti’s of ploegjes starten inde hel en de eerste hemelen.Het lot bepaalt wie waar start.x Maak een stapel kaartjes(de speler/de groep met hetmeeste spelers: met een bril,met blauwe kledingstukken,met de grootste (gezamenlijke)schoenmaat, waarvanhet huisnummer het dichtstbij 100 ligt...),x Trek een kaartje uit de stapel.x De eerste twee kaartjesbepalen wie in de hel start,de volgende wie in de eerstehemel start, enzovoort.In elk speelvak voorzie je eenspel. Schrijf de opdrachten opfiches zodat je niet bij elk spelleiding nodig hebt. Zorg er welvoor dat er in de hel begeleidingis.Als er twee groepen of spelersin één vak staan, spelen die eenspel tegen elkaar. Na 5 minutenspelen fluit je. De winnaar mageen hemel opschuiven naarboven, de verliezer vliegt eenhemel achteruit.Als er één groep of speler in eenvak staat, krijgt die gewoon eenopdracht om in vijf minuten teverwezenlijken. Als de opdrachtlukt, schuift de groep een hemelnaar voren en anders moet hijterug.In de eerste hemelen worden alleenspelen voorzien om tegeneen andere groep/speler tespelen. Als er maar één groepof speler in die hemel staat,dan is dat pech: dan moeten zewachten tot er een andere bijkomt.Ze krijgen in een vak telkensdezelfde opdracht. Het kan duszijn dat ze verschillende kerenhetzelfde moeten doen. Hetspel eindigt wanneer een groepof speler in de zevende hemelgeraakt en daar het raadsel kanoplossen of het spel kan winnen.De opdrachtenHelTwee groepen/spelersZo snel mogelijk vuur makenen het 2 minuten brandendhouden. Ze krijgen zo weinigmogelijk hulpmiddelen: kranten,karton, bierviltjes, lucifers,takjes moeten ze zelf zoeken.(Denk eraan om een grote bakwater te voorzien!)De groep die er als eerste inslaagt om het vuur twee minutente laten branden, mag eenhemel opschuiven.Eerste hemelTwee groepen/spelersEén persoon van de groep probeertzoveel mogelijk wc-papierin zijn/haar mond te proppen.Wie er het meeste blaadjesinkrijgt, wint.Tweede hemelTwee groepen/spelersBouw een zo hoog mogelijkkaartenhuisje. Ze moeten zelfhun ondergrond vasthouden:een keukenhanddoek.Derde hemelTwee groepen/spelersBlaas zo snel mogelijk eenluchtmatras op (voor de volgendegroep kan de opdracht danzijn om de luchtmatras volledigte lossen).Vierde hemelTwee groepen/spelersDe keti’s krijgen een aantalwoorden die ze verplicht moetengebruiken, bvb. minister– België – verkeersveiligheid– jongeren.Ze moeten die woorden zoekenin kranten en er een correctezin mee maken (ook door woordenen letters uit de krant tescheuren). De langste zin wint.Vijfde hemelTwee groepen/spelersLimbodansen: de keti’s moetenonder een borstelsteel kruipen,de groep van de speler die hetlaagst geraakt, wint.Eén groep/spelerJe tekent een parcours op eenstuk karton en je bevestigt eentouwtje aan een speelgoedauto.De bedoeling is nu dat de20 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


KETIketi’s de auto besturen met hettouwtje. Ze moeten het uiteraardaan het uiteinde vasthouden.De 4 wielen van de automoeten altijd op het kartonblijven staan. Voorzie veelbochten en smalle wegen. Alsze met hun auto uit de bochtvliegen of gewoon de lijnen vanhet parcours raken, moeten zeherbeginnen. Wanneer ze erin 5 minuten in slagen om hetparcours af te leggen, mogen zeeen hemel opschuiven.Zesde hemelTwee groepen/spelersIn het midden van het terreinliggen enkele pingpongballetjes.De spelers gaan ophun buik liggen en proberenzoveel mogelijk balletjes overhun eindstreep te krijgen (aanweerskanten van het terrein).Eén groep/spelerLaat hen een muziekfragmentbeluisteren. Achteraf moetenze raden hoe lang het exactduurde. Ze mogen er 3 secondennaast zitten.Zevende hemelTwee groepen/spelersVier op een rijEén groep/spelerLos dit raadsel op: vul in hetdiagram alle cijfers van 1 tot9 in, zodat de cijfers maar 1keer voorkomen in alle rijen enkolommen en zodat alle cijfersvan 1 tot en met 9 voorkomenin elk van de 9 vierkantjes van 3op 3 vakjes.5 3 83 8 2 5 77 2 6 31 5 4 7 22 9 87 1 39 5 6 34 8 9 18 6 1 9DE KETICOMMISSIE, MET DANK AAN TOM EN GERT(CHIRO NEGENMANNEKE)] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [21


ROZEN VERWELKEN, SCHEEPJES VEMAAR ONZE VRIENDSCHAP BLIJFTZijn je aspi’s al een hechte groep? Of kan er nogaan gewerkt worden? Maak jullie op voor een echtefriendshipcontest. Laat het gelijknamige liedje luiduit de boxen knallen en bezorg je aspi’s de frienden-/friendinnentest van hun Chirocarrière! Misschienkennen ze elkaar al jaren, toch zijn er waarschijnlijknog dingen die ze niet wisten van elkaar. Laat ze hetontdekken in dit spel...Verdeel eerst je aspi’s in duo’s– het zou leuk zijn als ze eenduo vormen met iemand die zeniet zo goed kennen. Kun je datals leiding niet inschatten? Geefhen dan de volgende opdracht:er mag niet meer gesprokenworden, alle aspi’s zijn geblinddoekten dragen een rugnummer.Telkens mag één aspi zijnof haar blinddoek afnemenen de anderen rangschikkenvolgens de mate waarin hij of zijhen kent. Zo heb je als leidingeen goede basis om van tevertrekken bij het vormen vanVRAAG RAAKJe stelt een lijst op: Ochtendraaf/ Nachtmens, Kant /Satijn, Wijn / Bier, Extravert/ Introvert, Zomervakantie/ Wintervakantie, Halfvol/ Halfleeg... Duo A ondervraagteerst de eerste aspivan Duo B over zijn of haarsoulmate en vervolgensde tweede aspi. Daarnabeantwoorden zij de vragenover zichzelf. De scoresgenoteerd? Dan is het debeurt aan Duo B om Duo A teondervragen!ROEP RUIK RAADHerken je de stem van je soulmatein groep? Zet alle aspi’sop een rij, behalve degene dieaan de beurt is. Hij of zij wordtgeblinddoekt. Laat de aspi’s eenletter roepen. De duo’s kunnenhet elkaar lastig maken doorhet vervormen van hun stem ofverschillende toonhoogten.Herken je geblinddoekt de geurvan je soulmate? Zet de aspi’sop een rij en snuffelen maar!Raad geblinddoekt welke handenof voeten van je soulmatezijn.IK WIL MET JOUSpeel blackbox met dehele groep. Het duo dathet meest gekozen wordtdoor de anderen wint.Wie neem je mee naareen onbewoond eiland?Met wie start je een zaakop? Wie bel je ’s nachtsop om even te praten?Wie vertel je je diepstegeheimen? Wie zie jebuiten de Chirowerkingom het meest? Wiensverjaardag vergeet jenooit?EVENWICHTWelk duo is het sterkst?Zet twee duo’s tegenoverelkaar voor een kussengevecht.Zorg wel vooreen zachte landing! Wieblijft het langste staan?Je kunt hen ook latenarmworstelen of touwtrekken.22 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


RGAAN,ALTIJD BESTAAN!ASPIde duo’s en misschien kun jedat op het einde van het speleens herhalen om te zien of erwijzigingen zijn!Wanneer de duo’s samengesteldzijn, kunnen ze zich verkledenals een bekend tweetal naarkeuze: bvb. Bassie & Adriaan,Laurel & Hardy of Tom & Jerry.De opdrachten worden duotegen duo of met de hele groepgespeeld. Verzin een leukgadget voor elke gewonnenopdracht: een bedelarmbandjewaar telkens een bedeltje bijkomt?Een pet waar een nieu-we badge wordt opgespeld? Ofsimpelweg indianenstrepen ophet gezicht? Zij die de grootsteverzameling gadgets/strepenhebben, kunnen zich echtesoulmates noemen!De aspi’s krijgen de volgendeuitdagingen voorgeschoteld.NA JOUKijk een ander duo zolang mogelijk in de ogenzonder te knipperen. Wiehoudt het het langstevol? Wissel vervolgensvan tegenstander.DE BOM TIKTDe aspi’s lopen rond in een verduisterd lokaal, wanneer ze een fluitsignaalhoren moeten ze onmiddellijk op de grond gaan liggen: “De tijdbom werd inwerking gesteld!” De aspi die buiten geblinddoekt voor het lokaal staat, heeftnu 20 sec de tijd om zoveel mogelijk mede-aspi’s het lokaal uit te slepen. Devraag is of hij of zij ook zijn of haar soulmate zal redden? Kiest hij of zij ervoorhet zekere voor het onzekere te nemen en alleen die soulmate te redden oflaat hij of zij de andere aspi’s evenmin in de steek?STILTECINEMAVersta jij je soulmate zonderwoorden? Speel Cluedozonder woorden met eentweede duo. Een aspi vanduo A verzint een verhaalwaarin de antwoorden opde volgende vragen voorkomen:“Wie is de moordenaar?Waar gebeurt het enwat is het moordwapen?”Dat vertelt hij of zij tegeniemand van duo B. Die mag luisteren maarniets vragen. Vervolgens vertelt die aspi hetmet gebaren aan zijn of haar soulmate. Ermag niet meer gesproken worden!Speel met je soulmateeen scène nauit jullie gezamenlijkelievelingsfilm.De andere duo’sproberen te radenover welke film julliehet hebben.Op zijn of haar beurt vertelt die soulmate hetgereconstrueerde verhaal aan de soulmatevan A. Hoe goed komt die versie overeen methet origineel? Speel het spel zodat iedereenaan de beurt komt. De afspraak is wel datiedereen hun best doet het verhaal zo goedmogelijk te reconstrueren: geen boycot dus!Je kunt die uitdaging ook verbinden aan eenspelletje Hints of Pictionary.HOUVASTJe beste vriend is eensteun en toeverlaat inmoeilijke momenten.Hou elkaar dus stevigvast bij de volgendespelletjes.Jullie haken in elkaaren een ander duoprobeert jullie uitelkaar te halen.Je verstopt of schrijftiets op je lichaam, jesoulmate beschermtje zodat het zo langmogelijk duurt voorhet gevonden wordt!ASPI’S FOREVERVerzin per duo een leukeaspileuze of aspikreet.Beslis met de hele groepwelke leuze jullie hethele jaar willen gebruiken.PLEZANTETUSSENDOORTJESTips om de dooie momentjesop te vullenVerzin een kort aspispel,speel het met de helegroep. Welk duo bezorgdemet zijn spel demeeste sfeer?x Leg magazines klaar waarin je een testkunt terugvinden. Je kent ze wel: de benik-jaloerstest?Of Hoe mysterieus ben je?Die vind je vast in Joepie, Fancy, Flair,...In die boekjes vinden de aspi’s ook hunhoroscoop terug.x Bak op voorhand kleine cakejes. Laat hener eentje versieren voor hun soulmate.x Laat hen een leuke samenwerkingsopdrachtuitvoeren.x Leg macramé klaar zodat er volop vriendschapsbandjesgemaakt kunnen worden!] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [23


Het deint over grenzenFIMCAPENSIS MOVEMENTIS ENCYCLOPAEDIA:ZWITSERLANDDe Internationale Commissie van ChirojeugdVlaanderen organiseert jaarlijks heel watuitwisselingen en contacten met de andere ledenvan onze internationale koepel Fimcap. Ditwerkjaar willen we met de rubriek FimcapensisMovementis Encyclopaedia onze belangrijksteinternationale partners voorstellen.ER WAS EENS... JUBLAOprichtingvan de JungwachtJungwacht is opgericht op 11september 1932 als een jongerenwerkingvoor het ZwitserseKatholieke Jongvolwassenenverbond.EEN STUKJE AARDRIJKSKUNDE...Aantal inwoners: 7.300.000Hoofdstad: BernTalen: Duits, Frans, Italiaans enRetho-RomaansBuurlanden: Italië, Frankrijk, Duitsland,Oostenrijk en LiechtensteinHoogste/laagste punt: +4635 m / +193 mNationale feestdag: 1 augustus (dag van oprichting)Gemiddelde dagtemperaturen in januari/juli:-0,5 / 17,7(kan wel erg verschillen naargelang waar je bent)Geografisch kan Zwitserland in 3 regio’s verdeeldworden: Jura, de middenregio en de Alpen. HetAlpengebergte bedekt 1/4 van het land en eendeel ervan is heel het jaar door bedekt met sneeuwen ijs. De hoogste berg is de Monte Rosa met 4635m hoogte. De middenregio is eerder heuvelig, metgroene weiden en vele rivieren en meren. Zwitserlandis best bekend voor zijn ski- en wandeloorden.Aangezien Zwitserland geen natuurlijke grondstoffenheeft, werken de meeste mensen in de verwerkingsindustrieof de dienstensector. Slechts 5% vande Zwitsers zijn boeren. Zij produceren voornamelijkvee en melkproducten, wat dan ook de basis isvan de grootste exportproducten, namelijk kaas enchocolade.Zwitserland is geen lid van de EU en heeft nogaltijd zijn eigen valuta: de Zwitserse frank. Zwitserlandis een directe democratische staat waar hetparlement de 7 leden van de Bondsraad verkiestdie het land vertegenwoordigen.Oprichtingvan de BlauringBlauring is opgericht als kindergroepvoor meisjes van deJonkvrouwen Congregatie op17 september 1933, met alsdoel persoonlijke ontwikkelingen meer spel en zang tijdensbijeenkomsten. De naam Blauringkomt van het symbool vooreen gemeenschap (de ring)en het vrouwelijke en Maria(blauw).Samenwerking tussenBlauring en JungwachtIn de jaren 70 zijn ze beginnensamen te werken en tegenwoordigzijn Blauring en Jungwachtjongerenorganisatiesmet een religieuze katholiekegrondslag, maar open vooralle kinderen, ongeacht hungeloofsovertuiging.ActiviteitenDe meeste activiteiten vindenin de eigen parochie plaats,soms gaan ze op weekend,ruimen ze ergens een stukje natuurop, geven ze animatie voorde parochie,...Het hoogtepunt van het jaar isnatuurlijk het bivak. Bijna allegroepen gaan op zomerbivakvoor 1 à 2 weken. Sommigengaan zelfs op sneeuw-, lente- ofherfstbivak.Aantal leden leiding10.500 jongens 140 Jungwacht15.000 meisjes 205 BlauringBelangrijkstedoelstellingen:Bijdragen aan de samenleving,samen zijn, creatief zijn, van denatuur genieten en geloven.Een Zwitserseaan het woord...“Hallo! Mijn naam is RebekkaZeilinger. Ik ben 15 jaar en woonin Au, een klein stadje met 1600inwoners, gelegen in het Duitstaligegedeelte van Zwitserland,tegen de Oostenrijkse grens. Mijnhobby’s zijn sport – ik doe namelijkaan veldlopen en atletiek – enBlauring.Ik ben al lid van de Blauring sindsmijn 8e en vind het nog altijdreuze! Als we samenkomen,24 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


eleven we telkens de tijd vanons leven. Zo heb ik de kans ommijn kameraadjes wekelijks tezien, aangezien ik al in de lagereschool van school veranderd ben.Op dit moment hebben we zo’n60 leden en 16 leidsters in onzeplaatselijke groep, opgesplitstvolgens leeftijd. Elke afdelingkomt een keer per week samenvoor allerhande activiteiten,spelen, knutselwerkjes, sport enuitstapjes.Na de zomervakantie begin ik alsassistent-leidster bij de Blauring.Samen met een oudere leidsterzal ik dan activiteiten maken voormeisjes van het tweede schooljaar.Ik kijk er al naar uit. Hetgeeft me de kans meer verantwoordelijkheidte nemen, deel tenemen aan grote leidingevenementenen gewoon de Blauringop een andere manier te lerenkennen.Ik heb een jongere zuster, Sarah,die nog maar 9 is. Zij is ook al lidvan de Blauring. Mijn broertjekan helaas niet in de organisatiestappen aangezien Blauring enkelvoor meisjes is en er in ons stadjeAu geen Jungwachtafdeling is!Maar het is toch een voetbalfanen hij ziet zijn vriendjes daar.”EN DAN NU SPELEN MAAR...SWINGENDE KAASMateriaal: kaas in repen (vaneen blok gesneden) en properdun touw.Bind een stuk kaas aan eentouwtje dat rond het middelvan elke deelnemer bevestigdwordt. Het stuk hangt zo aande achterkant van elke deelnemer,zodat die het met demond kan raken wanneer hij ofzij met wijd gespreide benenvoorover buigt.Tel af en laat iedereen proberenhun eigen stukje kaas zosnel mogelijk op te eten doormet het lichaam te bewegen.Noch de kaas, noch het touwmogen met de hand of enigander hulpmiddel aangeraaktworden.Het spel eindigt wanneeriemand zijn of haar stukje kaasheeft kunnen opeten.Het is leuk om zien welke rarebewegingen de kinderen makenop de kaas op te eten.TREK ER MEE E OP UIT!RANFTTREFFENEen nachtelijke trektocht over besneeuwde Zwitsersepaden? Oké... maar in korte broek of rok? Datkan alleen de CHIRO zijn! Al meerdere jaren trotserenwe de vrieskou voor een sfeervolle ontmoetingmet onze vrienden van de JUBLA, de Zwitsersejeugdbeweging. Klaar voor de uitdaging?Voor wie?Wanneer?Waar?Info?CHPADAGwarm aangeklede leiding17-18 decemberZwitserlandranfttreffen@chiro.beWaarom eens geen leuke activiteit doen met onzeFimcapbroeders van over de taalgrens? Wil je eensbeleven hoe ze bij de Patro met jeugd omgaan?Laat je niet afschrikken door de taal, sommigen vanhen spreken beter Nederlands dan je denkt, en jijkunt toch ook een woordje Frans (of Duits), niet?Perfect om met je keti’s aan deel te nemen!Voor wie? ketigroepenWanneer? 12 november 2005Waar? Brussel] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [25


GOEDELENATTE SLAAPZAKKEN,LIEKENSSNURKCONCERTEN EN KAMP-Haar voorstellen is misschien overbodig. Als ex-Miss België, tv-presentatrice en meter van tal vanprojecten in de derde wereld is Goedele Liekens bijiedereen bekend.Ook zij was ooit de edele draagster van een Chirokleedjeen wilde met veel plezier enkele Chiroherinneringenophalen.Goedele: “Ik ben zodra hetmocht bij ons in Begijnendijknaar de Chiro beginnen gaan.Eigenlijk was het zelfs nog eenjaar te vroeg. Mijn zus is eenjaartje ouder en die mocht alnaar de Chiro gaan. Ik had ookal een uniform klaarliggen enop een dag heb ik dat gewoonaangetrokken en ben ik meegegaan.Helemaal uitgedostals echt Chiromeisje ben ik dusals het ware in Chiro Begijnendijk‘geïnfiltreerd’ en gelukkigmocht ik blijven.Tot mijn achttiende ongeveerwas ik dan ook zowat elkezondagnamiddag in of rond hetChirolokaal te vinden. Daarnaging ik naar de universiteit enleiding-zijn leek me dan watmoeilijk te combineren metmijn andere bezigheden.Ik heb me al die jaren echtgeweldig geamuseerd in deChiro. Het was uiteindelijk heelde tijd dezelfde kliek waar jemee optrok. We waren samenspeelclubber geweest en werdenuiteindelijk samen aspirant.Elke leeftijd had zijn charme,achteraf bekeken was echt allesleuk.“DP: “Zijn er speciale Chiromomentendie je nooit zalvergeten?”Goedele: “Goh, dat zijn er zoveel... We waren wel een hechtekliek, maar niet de meest brave.We hebben dus heel wat uitgespookt.Ik herinner me nog heel veelvan onze bivakken. Ik herinnerme nog perfect hoe onzeslaapplaatsen eruitzagen. Ik ziedie beelden nog zo voor me.Stapelbedden, veldbedden,luchtmatrassen,... En ik weetnog perfect welk vriendinnetjeer boven of onder mij sliep.De dingen die we zoal uitspookten,waren echt van die typischeChiroverhalen. ’s Nachts iemandsvinger in een glas waterstoppen, bijvoorbeeld, metnatte slaapzakken tot gevolg.En als er iemand snurkte, dannamen we dat op op cassette ende volgende dag lieten we dathoren bij het ontbijt. Achterafgezien lijkt dat misschien niet zospeciaal, maar op het momentzelf was dat natuurlijk lachen,gieren, brullen!We hadden op bivak ook altijdeen speciaal kamplied waaropwe uit de bol konden gaan.Dikwijls was dat één of andersmartlaplied over Dokter Bernhardof van de Zangeres zonderNaam of André Hazes. Als ik nuéén van die liedjes hoor, voel ikme precies weer op bivak.”DP: “Heb je nu nog contactmet je vroegere Chirogroep?”Goedele: “De groep in Begijnendijkis nog altijd springlevend.Mijn neefjes en nichtjeszijn er nog altijd bij. Eén vanmijn neefjes is ondertussenzelfs al leider.Een tijdje geleden ben ik nogeens naar de eetdag geweest.Het is wel leuk om te zien datzelfs het menu daar nog nietecht veranderd is tegenovervroeger. Ik kom uit een echteChirofamilie. Mijn moeder enmijn tante hebben lang geledende Chirogroep zelfs meehelpen oprichten. Mijn oudershebben elkaar ook in de Chiroleren kennen. Het spreekt dusvoor zich dat ik Chiro als hetware met de paplepel mee naarbinnen kreeg.”26 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


DP: “Hebben je Chirojaren eeninvloed gehad op wie je nubent en wat je nu doet?”Goedele: “Ja, absoluut! Door bijde jeugdbeweging te zijn, leerje heel veel. Je leert samenwerkenen samenleven. Op sociaalvlak is de jeugdbeweging eenprima leerschool. Ik zeg hier nubewust ‘jeugdbeweging’, wantdat is natuurlijk niet alleen in deChiro zo. Ook in de scouts enandere verenigingen leer je dat.Het stoort me soms wel eenbeetje als de Chiro en de scoutszo ‘tegen’ elkaar zijn. Ik vinddat echt niet goed. Dat pastook helemaal niet binnen defilosofie van die verenigingen.Als samenleven zo belangrijkis, dan moet dat toch ruimerkunnen dan alleen binnen deeigen vereniging. Polarisatie isnergens goed voor!”DP: “Dan zal het je vast veelplezier doen dat de Chiro ende scouts dit jaar, samen metnog acht andere jeugdverenigingen,hetzelfde jaarthemahebben. Met ‘Verdraai-deWereld’ willen ze samen deaandacht vestigen op denoord-zuidproblematiek.”Goedele: “Dat is alleszins eenstap in de goede richting. Hoemeer samenwerking, hoe beter!Dat thema leeft volgens mij welal heel lang in al die jeugdbewegingen.Ook toen ik nog bijde Chiro was, was ‘opkomenvoor de zwakkeren’ al eenbelangrijk thema. Er werdenacties ondernomen voor mensendie het moeilijk haddenin onze maatschappij of in dederde wereld. Dat is typischvoor Chiro en scouts en zo. Endat is ook wel belangrijk.Ook in de eigen groep is hetbelangrijk om oog te hebbenvoor de zwakkeren. Je kunt jeimmers afvragen of een groepzo sterk is als de sterkste of alsde zwakste schakel. Of is eengroep juist sterk door het feitdat ze samen het beste vanzichzelf geven?”DP: “Bedankt voor deze wijzewoorden, Goedele.”] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [27


vraag & antwoordDé rubriek van MiekMaandelijks geven wij hier het antwoord opeen vraag die wij via jeugdbeleid@chiro.bebinnenkrijgen. Waarom doen we dat? Omdatdeze vraag ook voor jullie interessant én bruikbaarkan zijn. En misschien werpen we op diemanier wel het licht op een probleem, waarjullie al lang mee worstelen. Laat ondertussenjullie vragen maar komen!Beste MiekWij gaan met onze Chirogroep regelmatig naar vergaderingen van onzejeugdraad, maar we zien er niet altijd het nut van in. Is het verplicht omnaar de jeugdraad te gaan? En zo niet, waarom zouden we dan eigenlijknog gaan?GroetjesKlaas, Chiro NoreDag KlaasIk begrijp dat de jeugdraad niet altijd de meest boeiende plaats lijkt om je tijd door te brengen, maar toch ishet meer dan de moeite waard! Enkele redenen op een rijtje:1. De jeugdraad is dé plaats om als jongere je mening te geven over het beleid van je gemeente. Vind je dater een nieuwe fuifzaal moet komen? Vind je dat er nachtbussen ingelegd moeten worden? Wil je dat jeChirogroep meer subsidies krijgt? Op de vergaderingen van de jeugdraad kan dat allemaal besprokenworden, waarna de jeugdraad een advies schrijft aan het gemeentebestuur. Als je met de jeugdraad eengoed onderbouwd en realistisch advies schrijft, zal het gemeentebestuur dat niet zomaar naast zich neerleggen.Op die manier beïnvloedt de jeugdraad, samen met jou dus, het beleid van de gemeente. Af entoe gaan zulke adviezen over zaken die iets verder van je bed liggen, maar vaak genoeg komen er thema’saan bod die je Chirogroep en jou, als jongere, rechtstreeks beïnvloeden.2. Als je Chirogroep een probleem heeft, bijvoorbeeld met haar lokalen, kun je dat aankaarten op eenvergadering van de jeugdraad. De jeugdraad kan ervoor zorgen dat er naar jullie geluisterd wordt en kandruk uitoefenen op het gemeentebestuur om een oplossing te zoeken voor dat probleem. Als Chirogroepzelf aandacht vragen voor je probleem heeft uiteraard ook zin, maar je zult meer reactie krijgen én meerbereiken als je het met de jeugdverenigingen samen doet, en dus mét de jeugdraad.3. Een ander belangrijk voordeel van de jeugdraad is dat je alle ondersteuningsmogelijkheden van degemeente goed leert kennen. Heel wat Chirogroepen weten niet waarvoor ze allemaal bij hun gemeentekunnen aankloppen. Via de jeugdraad krijg je hier een duidelijk beeld van.Dat klinkt allemaal mooi, maar in de praktijk zijn er wel wat jeugdraden die niet altijd even goed draaien.Als jouw jeugdraad af en toe met de handen in het haar zit en niet goed weet op welke manier ze eensterke werking kunnen opzetten, neem dan eens een kijkje op www.jemp.be. Jemp is het steunpunt vooralle jeugdraden in Vlaanderen. Zij beantwoorden alle vragen over jeugdraden, organiseren vorming voorjeugdraders en willen zelfs ter plaatse ondersteuning op maat bieden.En, even voor alle duidelijkheid: het is niet verplicht om naar de jeugdraad te gaan, maar ondertussen is hethopelijk wel duidelijk waarom het wel goed, belangrijk, interessant én nodig is! Als je nog vragen hebt, maildan gerust naar jeugdbeleid@chiro.be!ToedeloeMiek28 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


de CHIROGAZETVERDRAAID LEUK FEESTJEHet was feest in deGentse Centraleop 24 augustus.Vertegenwoordigers vande tien deelnemendejeugdverenigingen gavener het startschot voor hetgezamenlijke jaarthema.Staatssecretaris voorDuurzame OntwikkelingEls Van Weert mochtals winnares van deVerdraai-de-Wereldquizhet jaarthema officieel“open-draaien”.Een bonte kleurenzeevan verschillende‘uniformen’ deindeuitbundig mee toenRonny Mosuse hetjaarthemalied door deluidsprekers liet klinken.Chiro Ludiek Landegem was erbij!Bij de zowat honderdjongeren op dit feestwaren ook de rakwi’s vanChiro Ludiek Landegem.“Ze hebben ons gevraagdof we hier vandaagwilden zijn,” vertelt leiderCONGO’S BELGIËDe vertegenwoordigersvan Kiro Congo, CésarBamwepela en DidierThsikung, waren vorigemaand in België om naarde Wereldjongerendagente trekken met deJan, “ en het leek ons welleuk om dit eens mee temaken.Het lijkt me nietzo’n makkelijkjaarthema. We willenals Chirogroep welFimcapdelegatie.Kiro Congo organiseertvolgend jaar hetWereldkamp van Fimcapin Lubumbashi. Daarhoor je ongetwijfeld nogmeer over!proberen om wat meerin de Wereldwinkel tekopen bijvoorbeeld,maar dat is niet altijd zovanzelfsprekend.”De rakwi’s zijn ijverighun aangeleerdecircuskunstjes aan hettonen, maar vertellenondertussen toch dat zehet super vinden om hierte mogen zijn. En hetjaarthemalied? Dat isgeweldig! Waarover hetprecies gaat, dat wetenze nog niet precies, maarze hebben natuurlijk nogeen heel jaar de tijd omdat te weten te komen.Abonnementsprijsblijft (alweer) gelijk!De prijs voor eenDubbelpuntabonnementblijft voorhet zoveelste jaar oprij dezelfde: 10,50euro voor 10 nummers.Dat komt opongeveer 1 euro pernummer of 1 oudeBelgische frank perpagina! In de Grasduinerviel de “,50”jammer genoeg vanhet blad...De Chirogazet is een nieuwe Dubbelpuntrubriek. Maandelijks willen we meernieuwtjes en gebeurtenissen rapporteren. Gebeurt er in jouw Chirostreek ietsdat de moeite waard is, laat het weten! (Dubbelpunt@chiro.be)Minister op bivakOp dinsdag 16 augustus 2005 streek Ministervan Jeugd Bert Anciaux met zijn pers- enkabinetgevolg neer op het bivak van Chiro Veerleuit Lovendegem. Leidster Jana Van Maelevertelde ons meer.DP: “Hoe is de minister bij jullie terecht gekomen?”Jana: “Eerder toevallig. Ik denk dat ze een daguitgekozen hebben en dan gekeken waar er eenpaar verschillende groepen in de buurt zaten. Entoen hebben ze ons gebeld.”DP: “Hebben jullie veel moeten regelen?”Jana: “Nee, totaal niet. Ze vroegen ook wanneerhet ons het beste uitkwam en zo.”DP: “Hebben jullie dan niet een beetje moetenopruimen?”Jana: “Niet specifiek, eigenlijk, we mochtengewoon doen zoals anders, dus…”DP: “Jullie waren op tentenkamp… is de ministerop de hudo geweest?”Jana: “De minister niet, wel iemand van zijnkabinet en aan zijn gezicht te zien, vond die datdat nogal stonk (lacht).”DP: “Wat heeft de minister dan wel gedaan?”Jana: “Hij kwam langs om te weten wat het isom op bivak te gaan en met welke problemenwij geconfronteerd worden, onder andere debosaanvragen, die zeer strikt zijn in de Ardennen.Hij heeft wat rondgekeken en er was veel pers. Dekookouders hadden juist soep gemaakt, dus dronkhij even mee.”DP: “Wat vond je van de minister?”Jana: “Hij komt wel sympathiek over en wil eriets voor doen. Of er iets van in huis zal komen,weet ik niet, want veel hangt af van zijn Waalsecollega...”] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [29


CHIROGAZETIN MEMORIAM JEF VAN DEN AUDENAERDEOp 19 augustus 2005 stierf Jef Van den Audenaerde, een pijler in de Chirogeschiedenis.Chirojeugd Vlaanderen wil Jef gedenken zoals zo’n rots in de branding het verdient...3 RINGEN BONDENZIJN HART“Ik ben driemaal getrouwd,”zei Jef en daaromdroeg hij drie ringenaan zijn hand.De eerste ring, zijntrouwring, stond voorzijn gezin, zijn vrouwSus, zijn dochters Elsen Kris, zijn oogappels,zijn kleinkinderen enschoonzoons. Het is eeninnig verbonden gezin,met heel veel aandachtvoor elkaar.De tweede ring, de ringvan zijn vader, stondvoor zijn familie. Familiebetekende voor Jef elkaardragen, verdragen. Hijhield van de vele familiebijeenkomsten,waar hijvaak de grote verhalenvertellerwas.Zijn derde ring waszijn Chiroring. Hetbegon voor Jef als leiderbij Chiro St.-Alloïsiusin Borgerhout. In dejaren ‘60 ging hij voorde Chiro werken. Hijorganiseerde Top 64 mee(leerde ondertussen zijnvrouw kennen), ondersteundede aspiwerking,richtte Jongerenge-meenschappen mee op(de jeugdhuizenkoepel,tegenwoordig JGM), wassecretaris van onze internationalekoepel Fimcap,werkte mee aan het decreetlandelijk jeugdwerkin de jaren ‘70,...In 1975 gingen de Jongens-en de Meisjeschirosamen op in Chirojeugd-Vlaanderen vzw. Jefwerd de gedelegeerdbestuurder en bleef dattot en met 2000.NE GULZIGE MENSJef rookte graag, hijdronk graag een Duvel,hij zat graag op een terras.Maar daar was hijniet het gulzigste in. Hijwou erbij zijn, bij degrote gebeurtenissen vanzijn tijd, om de mensente zien, om het mee temaken. Maar ookbij de mensendie hij ontmoette.Ofhet nu Chiromensenwaren ofandere,Antwerpenarenof Zuid-Amerikanen, van dezelfdeleeftijd of 40 jaarjonger, in levenden lijveof aan de telefoon, Jeflegde meteen contact,kon je altijd weer begeesteren,sleepte je telkensweer mee. Nooit wistje hoe laat je thuiskwammet Jef. Alle energie diehij zo opnam, gaf hij jemeteen terug.EEN INTEGER MANWeinig mensen blijvenzo eerlijk als Jef. Zoeerlijk dat hij ervoorkoos om zijn kinderente vieren en hen te vertellenover de heilige inplaats van hen wijs temaken dat Sinterklaasde cadeautjes bracht.Zo integer dat Chiroweigerde mensen aan tewerven met nepstatuten(waarin je geen socialerechten opbouwt) toende regering die invoerde.Zo integer dat hij delonen in kleine envelopjesuitdeelde, opdatde banken niet slapendrijker zouden worden.Zo integer dat Chirovriendenen –niet-vriendenzíjn woord nooit intwijfel trokken.NOOIT LIET HIJ EENWOORD HARDERKLINKEN DAN EENANDER...Jef leefde op gevoelens.Confrontatie ging hijuit de weg. Hij streefdenaar respect, eensgezindheid,verzoening.Dat maakte hem eengeliefde personeelschef.Dat maakte hem eenpartner en mentorvoor elke nieuwegeneratie Chirovrijwilligersinde PedagogischeLeiding. Telkensopnieuw legde hijuit wat de maatschappelijkewaarde was vande Chiro, waaromde dingen warenzoals ze waren,waarom jijeenschakel in een grootgeheel was. Elke keerstimuleerde hij nieuweideeën en zette er depositieve kant van in hetlicht. Gedreven zette hijzich 39 jaar dag en nachtin voor een beweging diezijn leven en werk was.Ontelbare zaterdagenwerkte hij extra om decijfers op zijn ruitjesbladen– zijn vorm vancomputer – in Chirowerkingom te zetten.BEDANKT, JEF!Veel Chiromensen houdengoede herinneringenover aan Jef van opKrinkel 2000. Hij wasde man die de nationalemedewerkers opving, diehen opbeurde, die henrust bracht, die hen verteldeover vroeger, die opzijn manier al afscheidnam. Het was zijn laatstegrote evenement voorhij eind 2000 op pensioenzou gaan.Bij de zangstonde verteldede nationale voorzitsterover een ou’ ventjemet caoutchouc bottekesdat je ongetwijfeld al opde Krinkelwei had zienrondlopen. Ze riep Jefop het podium om hemte bedanken voor al diejaren. Op weg naar zijnslaapplaats kon hij detranen niet bedwingen.Wij blijven Jef bedankenvoor al die jaren. Op 26augustus 2005 werd hijnaar zijn laatste rustplaatsgedragen. Heelwat Chiromensenkonden hun tranenniet bedwingen.30 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


CHIRO–DIGI–BLABLABLA...Vorig werkjaar sloegen de mensen van dewebsiteredactie van www.chiro.be en die vanwww.Chiroforum.be de handen in elkaar. DeChirosite had een eigen forum, onderhouden dooreen ploegje overwerkte nationale vrijwilligers.Tegelijkertijd groeide Chiroforum.be vanuit eengroepje lokale vrijwilligers en bereikte het algauwChiroleiding uit heel Vlaanderen. Van het éénkwam het ander... Het verhaal lees je niet op desite, maar in Dubbelpunt!DP: “Een Chiroforum...hoe kom je op ’t idee?”Piet: “Op degroetjespagina vanwww.chiro.be stelde ikde vraag of er iemandinteresse had om eenforum op te richten voorChiromensen. Het wasBregt die contact met mijgezocht heeft, en samenhebben we de bal aan hetrollen gebracht.”Bregt: “Natuurlijk zijnwe klein begonnen, maargeleidelijk aan groeidehet aantal bezoekers.Omdat onze wortels inhet Antwerpse liggen,vind je daar ook demeeste van onze actieveleden.”DP:”En plots was je hetforum van chiro.be?”Bregt: “Op de officiëleChirosite was er indie periode ook eenforum, maar dat raakteniet echt van de grond.Toen we een jaartjebestonden, namen deverantwoordelijken vanchiro.be contact op metons, met de vraag of weniet zouden kunnensamensmelten.Daarna hebben we eenpaar keer vergaderd ophet nationaal secretariaatom enkele praktischezaken op punt te zetten...en dan was de knoopsnel doorgehakt. Onsforum is hierdoor noggaan groeien. Intussenzijn er al meer danduizend ingeschrevenleden.”Piet: “Voor mij betekentdie samenwerking vooraleen erkenning van ditforum. Het is prettigom te zien dat je werkvruchten afwerpt. Enja hoor, het forum maggerust nog wel watgroeien. En al staat hetop een aparte website,met een eigen uiterlijk,toch doen we ons bestom in te spelen op devragen van ChirojeugdVlaanderen en denationale site.”Bregt: “We verwijzenook onderling naarelkaar. Overal waarmogelijk wordt inartikels op chiro.be verwezen naarhet bijbehorendeforum. Omgekeerdwerd het forumzodanig bijgewerktdat in de hoofding denieuwskoppen vanchiro.be verschijnen.Een grote vraag die wijgesteld hebben, wasom beroepskrachten ofnationale medewerkersactief te krijgen op hetforum. Wie met vragenzit, kan zo snel antwoordkrijgen.”DP: “Is het moeilijk omeen forum op te zetten?”Bregt: “Mijn aandeelin de site bestaat ervooral in de berichtenna te lezen, op te volgenen eventueel wat bijte sturen. We zijnmet een ploeg van vijfmoderatoren. Voor detechnische kant kunnenwe vooral terugvallenop Piet. Hij heeft heteen bestaand forumomgebouwd naar eenforum op Chiromaat.Hij is een genie als hetaankomt op de codeachter de site. Hijverwerkte bijvoorbeeldde mogelijkheid in hetforum om een eigenfoto toe te voegen aan jeprofiel.”Piet: “Er bestaan kanten-klareprogramma’som een forum op tezetten, een volledigesite vanaf nul in elkaarsteken is een te grootwerk. In eerste instantieheb ik gewerkt rondphpBB, maar uiteindelijkzijn we overgestapt opInvision Powerboard.Hiervoor krijgen wevoldoende ruimte op eenwebserver cadeau van defirma Webware.be. Voorde opmaak hebben wegelukkig Bart Noppe,een vriend van mij.”DP: “Jullie zijnallebei goed thuis inde informatica- eninternetwereld. Doenjullie hier professioneelook iets mee? En hoezit het met een eigenChirowebstek?”Bregt: “Ik studeerinformatica, enonderhoud ook welenkele sites voorvrienden, waaronderde site van ChiroNeeroeteren, waar ikleider ben.”Piet: “Ik programmeeral van toen ik acht jaarwas. Intussen werk ikook in de ICT-sector.Om goed te zijn, moetje kiezen voor eenbepaalde richting. Ik legme meer toe op netwerken beveiliging, en denker dan ook aan om hetprogrammeren af tebouwen. Je kunt nietalles goed doen.”DP: “Zijn er nogplannen voor detoekomst met hetChiroforum?”Piet: “Momenteeldraait alles vlot.Veel werk aan hetprogrammeergedeeltevan het forum is er nietmeer. Het belangrijksteis dat het mensensamenbrengt. Als iknog iets zou toevoegen,zou het eerder ietsCHIROGAZETludieks zijn. Misschieneen online spel? In elkgeval iets dat mensenvan verschillendeChirogroepen bijeenbrengt. Maar dat zijnnog heel vage ideeën ener is nog niets concreets.”Bregt: “Hetgemeenschapsgevoel ophet forum is soms welheel sterk. Zo hebbenwe op eigen initiatief eenChiroforum-embleemontworpen en latenmaken. Leuk om op jeChirohemd te naaien!Er zijn momenteel al100 emblemen verspreidover België, er loopteen bestelling voor eentweede lichting.”] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [31


CHIROGAZETDE STARTDAGEN IN BEELDVERBONDEN MECHELEN EN KEMPEN32 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


CHIROGAZETVerdraai-de wolkbreuk maakt eindeaan Limburgse startdagDilsen-Stokkem – Meer dan vijfhonderdLimburgse Chiroleiders en -leidsters verzameldenop 10 september voor de verbondelijke startdag inChirohuis De Kalei. Normaal gezien zouden zedaar tot in de vroege uurtjes blijven feesten, maar eenongewoon hevige wolkbreuk maakte een einde aande pret.Een teleurgestelde en doorweekte Pieter Helsen vanverbond Limburg zag de ene na de andere groepafdruipen en vertelde ondertussen wat er preciesgebeurd was.“Het beloofde een prachtige startdag te worden hierin De Kalei. Rond de middag verwelkomden we meteen 70-tal begeleiders zo’n 450 Limburgse Chiroenthousiastelingenonder een stralende zon. Tijdenshet eerste activiteitenblok en het vieruurtje verliepalles perfect, maar daarna brak de hel los boven DeKalei. Een vreselijk hevige regenbui zorgde ervoordat de tent en het activiteitenterrein binnen dekortste keren blank stonden.Heel wat deelnemers waren volledig doorweekt enverkleumd. Bovendien vreesden we dat er heel watauto’s zouden blijven vastzitten in de modder op deparkingwei als we nog lang wachtten, want het hieldniet echt op met regenen. Daarom hebben we in eencrisisberaad beslist om de rest van de activiteiten af tegelasten. De markt, de zangstonde, het slotspektakelen de fuif konden dus jammer genoeg niet doorgaan.”De Limburgse startdagploeg blijft echter niet bijde pakken zitten: “Wat vandaag niet kon doorgaan,willen we zeker op een andere dag nog eens proberente organiseren. Zeker van de fuif willen we werkmaken. Maar eerst hier alle rotzooi opruimen, wantmaandag komt er al een groep naar De Kalei en danmoet het hier piekfijn in orde zijn!”VERBOND LIMBURG] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [33


CHIROGAZETVERBOND WEST-VLAANDEREN34 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


CHIROGAZETREGIO OOST-VLAANDERENREGIO VLAAMS BRABANT] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [35


CHIROGAZETZoekertjesBivakhuis Witteberg inAchel heeft nog een vrijeperiode van 21 tot 31 juli2006. Er is plaats voor 50veldbedden en je kunt ertenten bijplaatsen voor 70personen. Het huis ligt ineen zeer mooie omgeving entot 50 personen betaal je 111euro per nacht. Contac: KoenGorsen, 0476-21 69 31.Chirolokaal De Nachtegaalin Mol-Millegem (voor ongeveer60 personen) is nog vrijvan 1 tot 11 juli en van 10 tot20 augustus 2006. Contact:lutgarthannes@skynet.be of014-32 05 23.CHIRO DOLFIJN ZOEKT M/VChiro Dolfijn is een multicultureleChirogroep in deSeefhoek in Antwerpen.Zij zoeken nog leiding omwekelijks of tweewekelijkskinderen van verschillendenationaliteiten Chiro te latenbeleven. Misschien zoekjij wel een uitdaging in deChiro die net dat ietsje andersof meer is? Neem danals de bliksem contact opmet Jurgen Sprangers,03-231 07 95,Jurgen.Sprangers@chiro.be Ook andere groepen inde stad kunnen nog eensteuntje gebruiken. Alle infobij Jurgen.ends, fuiven en bivakken.x Grote feest-/eettent: 146m2 (20 x 7,7)x Kleine feest-/eettent:112m2 (16,2 x 7,7)x Grote ploegtent (GPM):50m2 (10 x 5)x Kleine ploegtent (GPS):25m2 (5 x 5)Voor alle info, contacteertenten@Chiro-herk.be of bel0486-83 65 99 (Jelle Vanderstraeten).Chirojongens Sint-Niklaasuit Rillaar verhuren hun nogaltijd nieuwe lokalen voorbivakken in Kortakker 32B,3202 Rillaar, in een prachtigeomgeving. Het heem is nogvrij in 2006. Voor meer detailskun je altijd bellen naarhun meer-infopersoon ophet nummer 0497-54 42 95.Chiro Geel Ten Aard biedtaan: recent afgewerktgebouw met op de benedenverdiepingeen polyvalenteruimte, keuken metmateriaal voor 30 personen,toiletten, lavabo’s en douche.Op de bovenverdieping ishet gebouw voorzien van 4lokalen. Het wordt omringddoor een grasveld en ligt inhet centrum van Ten-Aard,op zo’n 4 kilometer van Geel.Geïnteresseerd? Contact vialiseke100@hotmail.com of014-85 29 04.FeestdriftChiromeisjes Sint-Martinusuit Beveren worden60 op 7-8-9 oktober 2005.Ze vieren dat met een quiz,een pannenkoekenhuisje,volksspelen, gezelschapspelletjes,dia’s, een familievoorstellingvan “Valentino” doorFigurentheater Vlinders &C°, een kinderfuif, de FlowerPowerfuif +20, een eucharistievieringmet receptie, eenwandelzoektocht voor gezinnen/jeugdbewegingen/...eneen kampvuur met gitaar,frietkot en jenever.Voor meer info en inschrijvenvoor de quiz:Chiromeisjessintmartinus60jaar@hotmail.com.FamilienieuwsTrouwen? Ja!Op 26 augustus 2005 legdenBart Boone (oud-leiderChiro Verticaal uit Bavikhove,oud-gewestleiderWin-gewest, lid van dePedagogische Leiding entaalcorrector) en EvelineLahousse (oud-leidsterChiro Horizontaal uit Bavikhove,oud-medewerksterWin-gewest) beloften enoude gewoonten af, gingennog dieper in elkaars schuldstaan en werden mevrouwen meneer.Dikke proficiat aan AnHeylen (oud-leidster ChiroGeel Ten-Aard) en Erik dieop 13 augustus 2005 in hethuwelijksbootje traden. OokLiesbeth Geudens (eveneensoud-leidster Chiro GeelTen-Aard) en Gert, die op 19augustus 2005 trouwden,wensen we het allerbestetoe!Zij breiden uit“Op vrijdag 19 augustus2005 werd ons zoontje Juulgeboren.” En ‘ons’, datis Piet Arnaut en SylviaDeneir (VB’s van Chiro Ierlinckuit Knesselare).De vogeltjes die je daar zoziet, zingen een nieuw geboortelied.Heel de wereld mag het horen:Alexander is geborenop 1 september 2005, bijGriet Plettinx (oud-voorzitsterDArtA) en Maxime Boussery(oud-medewerker DAA).Chiro Herk uit Hasselt verhuurttenten voor week-36 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


WORD WINNAARVAN DE CHIROWEETJESQUIZ!Zit je nu al 15 jaar in de Chiro?Of kwam je er juist bij?Zoek je nieuwe ideeën?Of wil je weten hoe het vroegerwas?Heb je info nodig voor degrote Chiroweetjesquiz?Of zoek je info voor eenspreekbeurt?Alles wat je moet weten – enmeer – lees je in de Chiro-uitgaven!HET CHIROBOEKIn het Chiroboek rij je langs debezienswaardigheden van hetChirolandschap. Het vertrekpuntis waar we voor staan. Langslandelijke routes stoppen we inhoe we werken en komen we totde feeërieke vergezichten van onzemaatschappelijke standpunten.We nemen de officiële toeristischeroutes, maar slaan keer op keerhet achterafweggetje in vanvoorbeelden uit de Chirogroepen.Een niet te missen reis voor deChiroliefhebber!Het Chiroboek kun je kopen in DeBanier.50 JAAR CHIROZONDAGBeleef met ‘50 jaar Chirozondag’een nostalgisch topmoment. Beeldje in dat je voor het haardvuur,onder een dekentje met een kophete chocomelk, foto’s uit deoude doos haalt. Dat fotoboekdoet je duiken in de verhalenvan grootvaders Chirotijden.De anekdotes van moedersChirovriendinnen over 50 jaarChiro in 1984 hoor je ergens in jehoofd weerklinken. Het enige watje nog rest is om je eigen foto’s erbijte voegen.‘50 jaar Chirozondag’ kun je kopenin De Banier.PATRONATEN WORDENCHIROLees de volledige titel– ‘Patronaten worden Chiro.Jeugdbeweging in Vlaanderen1918-1950’ – van Walter Baetenswerk en waan je meteen op hetwetenschappelijk congres van dedoorgewinterde Chirohistoricus/a. Wil je van naaldje tot draadjeweten hoe Chiro ontstond? Benje benieuwd naar de evolutie vanhet jeugdwerk in het interbellumof voel je je meer aangesprokendoor parochiale werkingen onderhet nazi-regime of door hoede patronaten de moderniteitingingen?‘Patronaten worden Chiro’ kun jekopen in De Banier.DE KIPBIBBROCHURESWat is het nut van een Kipbibof archief op het nationaalsecretariaat als de Kipbibthecariser niet regelmatig een greep indoet en je wat meer vertelt over deChiro en haar geschiedenis?Die vraag wordt meteen irrelevantals je weet dat hij geregeldbrochures produceert.- Waarmee het allemaal begonOktober 1934, dat is een mijlpaalDE CHIRO-UITGAVEN: VOOR WIE DIEPER WIL GRAVEN…voor de Chiro. Toen werd voorhet eerst de Chirogedachtegeïntroduceerd. In deze brochurelees je er alles over.Je kunt ze downloaden op www.chiro.be/waarmeehetallemaalbegonof aanvragen via 03-231 07 95 ofdocumentatie@chiro.be.- Chiro uit de oude doos – dejaren ‘50Wil je het contrast tussen Chirovroeger en nu scherp stellen, danvergelijk je het beste met de jaren50. En dat, dat doe je het best metdeze brochure.Je kunt ze downloaden op www.chiro.be/Chirouitdeoudedoos ofaanvragen via 03-231 07 95 ofdocumentatie@chiro.be.- Hoogtepunt en keerpunt – Top6460 000 Chiroleden vulden hetBosuilstadion in Antwerpen. Eenstermars, een optreden door ledenvan elke afdeling, een mis,… ‘t Isallemaal moeilijk om het je voorte stellen. Deze brochure helpt jeop weg.Je kunt ze downloaden op www.chiro.be/hoogtepuntenkeerpunt ofaanvragen via 03-231 07 95 ofdocumentatie@chiro.be.Heb je snelinfo nodig overwat Chiro is,dan vind je eeneerste aanzetop www.chiro.be/watisChiro.] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [37


DAG VAN DE JEUGDBEWEGING - 21 OKTOBER 2005De jeugdbeweging leeft inVlaanderen, en hoe!Eén keer per jaar willen we datmet z’n allen extra in de verfzetten. Chiro, scouts en gidsen,KSJ-KSA-VKSJ, FOS, KAJ, KLJ enJNM, we doen allemaal mee!We zijn met velen en dat maggeweten zijn!Op vrijdag 21 oktober 2005stapt, fietst, tramt, treint en bustheel jeugdbewegendVlaanderennaar school ofwerk in eengrote verscheidenheidaanuniformen, sjaaltjes, en T-shirts.Laat zien dat je lid van de Chirobent:trek je Chirokleren aan om naarschool of werk te gaan!OP BIVAK MET JE KLASWord wakker op school, knip je broek kort en stof jeblikken drinkbus af: Organiseer met het jeugdbewegingsvolkeen minibivak aan je school. Zet enkelejuniors of andere tenten op het grasplein bij je schoolen kampeer er een volledige nacht. Wel even overleggenmet de directie, natuurlijk! Wie op donderdagavondeen bivakplaats maakt bij de school en erop 21 oktober wakker wordt, krijgt bezoek van deMAKS!-kever.Mail vóór 15 oktober naar redactie@maks.be, en decrew zorgt voor een exclusieve, overheerlijke bivakmaaltijdvoor alle overnachters!De Dag van de Jeugdbewegingvraagt dit jaar speciaalaandacht voor het gezamenlijkjaarthema ‘Verdraai-de Wereld’(www.verdraaidewereld.be).Met ‘Verdraai-de Wereld’ staanwe met z’n allen stil bij duurzameontwikkeling. De werelddraait soms vierkant. We beseffenniet altijd wat dat teweegbrengtvoor onze omgeving.Maar een andere wereld kan!We gaan de uitdaging aan omin het kleine en grote, moeilijkeen gemakkelijke te tonen dathet beter en rechtvaardiger kan!Wij zullen hier een jaar lang metal onze leden extra werk vanmaken, en roepen de overhedenop meer inspanningen tedoen én duidelijk te kiezen voorsolidariteit en respect.“Die dag willen we de jeugdbewegingin het straatbeeld brengen.”We willen jou oproepen omactief deel te nemen aan diedag. Hiervoor zijn verschillendemogelijkheden.x Speel tijdens de speeltijdop school een spel met jemedeleerlingen. Je bentvast niet de enige van je klasof school die in een jeugdbewegingzit. Een typischjeugdbewegingsspel kande speeltijd een ander tintjegeven. Natuurlijk mogende kinderen die niet in eenjeugdbeweging zitten ookmeespelen! Als het plezantPROVINCIALE ACTIESis, zijn ze misschien ookovertuigd om bij onze grotebende te komen.x Het hoogtepunt van de dagzijn de provinciale acties:in elke provincie wordt éénstad ingepalmd door dejeugdbewegingen. Daar kunje terecht voor verschillendeactiviteiten: van ontbijtactiestot jeugdbewegingsspelletjes,vankampvurentot zelfs eenNacht vande Jeugdbeweging.Voor eenoverzicht van plaatsen enactiviteiten: zie kader.x Maar ook JIJ kunt zelf eenlokale actie organiseren inje wijk of op je dorpsplein.Steek de koppen bij elkaaren breng een stukje jeugdbewegingin je gemeenteof stad! Dat mag iets kleinszijn, iets zots, iets origineels,iets creatiefs, noem maar op.Alles is goed zolang je actiemaar jeugdbeweging uitstraalt!Kijk op www.jeugdbeweging.orgom ideeën opte doen. Succes!x Roeselare: ontbijtactie op het Polenplein van 7 tot 8.30 uur.x Gent: ontbijtactie op het Wilsonplein van 7 tot 8.30 uur.x Leuven: spelnamiddag op het Martelarenplein van 15 tot 19uur.x Hasselt: spelnamiddag op de Grote Markt.x Antwerpen: ontbijtactie in het Centraal Station en op hetKoningin Astridplein van 6 tot 9 uur. Nacht van de Jeugdbewegingin Petrol vanaf 21 uur, gratis inkom, dj’s van deverschillende jeugdbewegingen. Trek je Chirokledij aan!Alle info vind je op www.jeugdbeweging.org, doorklikken naarde Dag van de Jeugdbeweging.38 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [39


Klets!-Go Strange!Double event voor jongerenOp 12 november 2005 maken JINTen de Vlaamse Jeugdraad samen deEskimofabriek in Gent onveilig meteen groots double event voor alleVlaamse jongeren.JINT organiseert de tweede editie vande succesvolle jongerenreismarkt:Go Strange. En tegelijkertijd houdtde Vlaamse Jeugdraad er het grotejongerencongres Klets!, waarbij eennieuwe Algemene Vergadering verkozenwordt.Klets! is het grote jongerencongresvan de Vlaamse Jeugdraad,hét adviesorgaan waar jongeren deVlaamse overheid hun mening kunnengeven. Speciaal op deze editieis de verkiezing van een nieuweAlgemene Vergadering!De Futuroscoop is een creatievedebatvorm waar de hot itemsvoor de toekomst van de Vlaamsejeugd aan bod komen. Jongerenstandpuntenover arbeid, fuiven,muziek, jong&oud worden creatiefvoorgesteld aan het publiek: film,dans, expressie, fotografie, comedy,muziek,…Deze voorstelling is voer voor eengemodereerd gesprek met jongeren-politici.Ook “zat van debat” huisvest thema’sen onderwerpen die een blikwerpen op toekomstig jeugdbeleid:jeugddelinquentie, sport, toegankelijkheid…Aan de toog! Elk tooggesprekwordt in- en uitgeleid dooreen stand-up comedian.Na een grootse slotshow en enkele steengoede muzikale optredens volgt als echte afsluiter van hetevenement een knallende party waar gereputeerde dj’s het beste van zichzelf geven.Dit evenement is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Jeugdraad, Jint, de stad Gent en deVlaamse Overheid.40 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


Go Strange is thé venue voor allejongeren die het buitenland opeen ‘andere’ (lees: niet-toeristische)manier willen ontdekken.Een studie of stage over de grens,een au pair-ervaring, druivenplukof andere vakantiejob, een vrijwilligers-of ‘inleef’project, in groepuitwisselen… het kan allemaal,en meer en meer jongeren willenzich eraan wagen.Op de jongerenreismarkt vanGo Strange krijg je via verschillendeinfo-eilanden een handigoverzicht van alle organisaties inVlaanderen, alle beursmogelijkheden,alle tips van ex-avonturiers(zijn avonturiers ooit ‘ex’?),enz. die jou naar het buitenlandkunnen helpen.Bovendien kun je op CampingCosmos in een relaxte sfeereen babbeltje slaan met jongeavonturiers die zo’n buitenlandsavontuur achter de rug hebben.Kruip in één van de vele tentjesen laat je inspireren door hun verhalen,filmpjes, foto’s,… Proef hunrecepten, check de performances,plaats zoekertjes op de fora,…Spelletje beachvolley? Voor iederwat wils op deze zomercamping.En je kunt er mooie prijzen winnen.Uch!Een stage in het buitenland, hoebegin ik daaraan? Welke paperassenmoet ik in orde maken bij eenlanger verblijf in het buitenland?Hoe kan ik subsidies krijgen voormijn eigen/zinnig project over degrens? Hoe vinden wij als groepeen partner om uit te wisselen?...Tal van actie- en infoshops sluitenaan op de reismarkt.Meer info?Logistieke coördinatie – Eva Wilsens – 02-209 09 37 – EWilsens@jint.beJint – Peter Smets – 02-209 07 20 – PSmets@jint.beVlaamse Jeugdraad – Klaas Fonck – 02-551 13 70 – klaas.fonck@vlaamsejeugdraad.be,www.vlaamsejeugdraad.be.] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [41


GESPROKKELDBERICHTEN UIT DE BUITENWERELDKINDERHOOGDAG:KINDERCULTUURDAG IN 5 VERSCHILLENDE STEDENDe kinderhoogdag brengt cultuur op kindermaat. In oktober en november 2005zetten er afwisselend 5 Vlaams-Brabantse steden hun poorten wagenwijd open enontvangen alle kinderen vorstelijk. Op 1 dag kunnen alle kinderen tussen 6 en 12jaar proeven van het beste wat hun stad te bieden heeft op het vlak van kindercultuur:spannende voorstellingen, leuke workshops, gekke straatanimatie en ongewonegebeurtenissen.Waar en wanneer?- 30 oktober 2005: Tienen- 6 november 2005: Halle- 13 november 2005: Leuven- 20 november 2005: Grimbergen- 27 november 2005: AarschotVoor meer info en het volledige programma kun je surfen naar www.kinderhoogdag.be, een mailtje sturen naar kinderhoogdag@vlaamsbrabant.be, of bellen naar 016-2676 87.‘ALLEMAAL SAM!’‘Allemaal Sam!’, het nieuwe radioprogrammavan Radio 2, wilmee een wens helpen realiserendie enkele kinderen in onzeeerste uitzending zijn komendoen. Daarvoor hebben ze dehulp nodig van zoveel mogelijkmensen.SAM is een nieuw project van deVRT en de Koning Boudewijnstichtingen staat voor ‘Sociaalactieve mensen’. Het loopt opradio en binnenkort ook optelevisie en via het internet.SAM wil aandacht hebben vooralle mogelijke initiatieven instraten en wijken, en ideeën vanindividuen, groepen en verenigingenom het samenlevenaangenamer te maken.KADERVORMINGOUTDOOR-BEGELEID(ST)ERNature vzw brengt je een vorming Outdoorbegeleid(st)er.Het volgen van de volledige kadervorming,gecombineerd met een stage van 30 uur , geeftrecht op het attest Hoofdanimator in het Jeugdwerk.Met de vier oerelementen water, aarde, vuur en luchthebben ze het over veiligheid, methodiek, didactieken ecologie. Vlottentocht of kajakvaart, uitdagendehoogte-opdrachten, koken op vuur, de grond in kruipenen klauteren.Meer informatie en een inschrijvingsformulier vind je opwww.nature.be. Je moet wel 18 jaar zijn, beschikken overhet attest ‘animator’ of 100 uur ervaring in het jeugdwerkkunnen aantonen.Datum: 1 tot 6 november 2005 (herfstvakantie)Prijs: € 189,-Locatie: ArdennenRaadpleeg je gemeentelijke jeugddienst voor de gedeeltelijkeof gehele terugbetaling van kadervormingskosten!Nature [Outdoor training & education] vzw, Hoegaardsestraat 214/1,3000 Leuven, 016-35 66 70, 0495-36 77 55, info@nature.be, www.nature.be.CURSUSINSTALLATIETECHNIEKENDe cursus Installatietechnieken belicht vanuitde praktijk en theoretisch ondersteundde fundamentele aspecten in het installerenvan touwactiviteiten [tyrolienne, apenbrug,cattcrawl, touwladderklimmen, rotsklimmen,rappel e.a.]. We bekijken installatieprincipes,knopen & steken, militaire installatietechnieken,ongevallengegevens en‘alternatieve’ installatietechnieken. Deze cursus wordtgevolgd door een cursus Reddingstechnieken en eencursus Opfrissing touwtechnieken.Meer informatie en een inschrijvingsformulier vind je opwww.nature.be.Leeftijd: vanaf 18 jaar, geen specifieke voorkennis vereistDeel 1: 11-13 november 2005Deel 2: 25-27 november 2005Prijs: € 155 all inLocatie: ArdennenRaadpleeg je gemeentelijke jeugddienst voor de gedeeltelijkeof gehele terugbetaling van kadervormingskosten!Nature [Outdoor training & education] vzw, Hoegaardsestraat 214/1,3000 Leuven, 016-35 66 70, 0495-36 77 55, info@nature.be, www.nature.be.42 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


In de eerste aflevering hebbentwee meisjes, Febe en Anneleen,een fantastisch voorstelgedaan: zij willen op 20 november,de Internationale Kinderdag,een groot kinderfeest vooralle kinderen in Vlaanderen.Concreet betekent dit dat erin zoveel mogelijk gemeententegelijk een feest zou plaatsvinden.Samen met Raf van Brusselen de kinderen zal SAM devolgende weken en maandenop zoektocht gaan. Niet alleenproberen we zoveel mogelijkmensen te vinden die het feestvoor de kinderen in hun wijk ofgemeente willen organiseren,maar we zijn ook op zoek naarkinderen en volwassenen metleuke ideeën, om er een heelbijzonder feest van te maken.Bovendien zijn er overal plaatsennodig (cultureel centrum,jeugdcentrum, parochiezaal,huis, park, theaterzaal...) waarde kinderen elkaar op die dagkunnen ontmoeten.Heb je ideeën, wil je meedoenmet je Chirogroep, ken je kinderendie graag meebouwenaan het kinderfeest, weet je deideale locatie om op 20 novemberhet feest voor de kinderenin je gemeente te organiseren,laat het dan vooral weten viaallemaalsam@radio2.be.De brochure voor 2006 is er! Een bivak in Kroatië,Catalonië, Tsjechië, Hongarije,...Zoek bij JEKA de stek die het beste bij je groeppast. Bergen, dalen, zon of zee: zij zorgen voor debivakplaats, het vervoer heen en terug, en een berglevensmiddelen. Jullie roeren zelf in de pot, en kienenal de activiteiten uit. Op vraag krijg je meteenalle streekinfo gratis en vrijblijvend. Zie ook www.jeka.be.BUSRONDRITTEN LANGS JEUGDLOKALENIn oktober en novemberorganiseert Locomotief (hetsamenwerkingsverband datijvert voor meer en beterjeugdlokalenbeleid) met deprovinciale jeugddienstenbusrondritten langs goedevoorbeelden van jeugdlokalen.Dat is hét momentom alles te weten te komenover het bouwen en verbouwenvan jeugdlokalen.Een bus brengt je van hetene naar het andere lokaal.Ter plaatse krijg je te horenwaarom dát lokaal zo speciaalis en krijg je allerhandetips om ook jouw lokaal omte toveren tot hét idealejeugdlokaal. Per provincieligt de klemtoon op een anderaspect van het jeugdlokalenbeleid.De deelnemerskrijgen documentatie, eenbroodjesmaaltijd en deskundigebegeleiding.Noteer alvast de volgendezaterdagen:x 8 oktober, Vlaams-Brabant:zonevreemdheid,jeugdlokalenbeleid en brandveiligheidx 15 oktober, Oost-Vlaanderen:bouwproces metaandacht voor financiënen overeenkomsten,duurzaam (ver)bouwenen toegankelijkheidx 22 oktober, West-Vlaanderen:oprichtings- enbeheersformules vanjeugdlokalen (vzw’s e.d.),duurzaam (ver)bouwenx 12 november, Antwerpen:brandveiligheid, toegankelijkheiden duurzaam(ver)bouwenx 19 november, Limburg: jejeugdlokaal als bivakhuisof fuifzaal en duurzaam(ver)bouwenDeelname aan een dagkost € 5, inschrijven kan viainfo@locomotief.be. Meerinformatie vind je op www.locomotief.be.] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [43


VORMINGIK (INLEIDINGSCURSUS)VB-DAG OP 22 OKTOBER 2005IK is een must voor al wie het eerste jaar leid(st)er is. Metleid(st)ers uit de buurt vertrek je op weekend en meteen– daar staat IK nu eenmaal om bekend – vlieg je erin.Alles draait rond spel en spelen. Je ontdekt verschillendesoorten spelen, leert nieuwe spelen maken en tot in het oneindigevariëren. Je activeert je creativiteit en fantasie.Je krijgt een heleboel begeleidingstips mee én een hoopfrisse ideeën om zelf een programma voor te bereiden.Twijfel dus niet om mee te gaan op IK, want die is om vingersen duimen van af te likken!Welke tradities heeft jouw Chirogroep? Eten jullie elke vrijdagavondvoor de leidingskring samen frieten? Doen jullie inde opening nog een gebedje? Zijn er tradities in de leidingsploegdie iedereen als een last beschouwt? Durft je ploegtradities in vraag stellen of is dat taboe?De VB-dag op 22 oktober 2005 is dé uitgelezen kans om metje collega-VB’s ervaringen uit te wisselen over tradities in jeChirogroep! We bieden je een leuke, ontspannende én boeiendedag aan in De Karmel in Brugge. Je wordt verwacht van10 tot 16 uur en krijgt een pak nieuwe ideeën mee naar huis!Broodjes en drank zijn voorzien. En breng gerust je kinderenmee: die worden de hele dag geanimeerd.DE KLEINE LETTERSPraktisch?De organisatie van IK ligt in handenvan de gewesten. Zij bezorgen je duseen uitnodiging met data en praktischeinformatie. Als je niet mee kunt metje eigen gewest, kun je aansluiten bijde IK van een buurgewest. Raadpleegde gewestleiding of het regionaalChirosecretariaat.Wie mag mee?Alle leiding die IK nog niet volgde. Jeeigen (prille) leidingservaring staatcentraal. Let wel: wie een attest vananimator wil behalen moet minstens16 jaar zijn of worden in het lopendekalenderjaar!Wanneer?Zaterdag 22 oktober 2005Waar?De Karmel, BruggePrijs?€ 8Wie mag mee?Alle VB’s en proosten zijn uitgenodigd. Eris kinderopvang voorzien.44 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


AFDELINGSBIVAK 2005GROEPSLEIDINGSWEEKEND 1Ergens ver weg in Je Dromen vind je hetHuis van Je Dromen, bewoond door deMan én de Vrouw van Je Dromen. Vijfdagen lang kun je je er verdiepen inde Afdeling van Je Dromen…Een cursus waar je, omringd doorheldhaftige prinsessen, pratendekabouters en geheimzinnige tovenaars,alles leert over je afdeling. Vande leefwereld tot hét ideale spel.Mis het niet!wand, wat is detofste cursus vanhet land?Ben jij de nieuwe uitverkorene van de leidingsploeg of deenige echte Chinese vrijwilliger?Is het werk je op het lijf geschreven of ben je in eenzwart gat gevallen? Heb je jaren ervaring met eenonoverzienbaar palmares of werd je net voor de leeuwengesmeten? Ben jij er één of ben jij een ander, het maaktniet uit: HIER MOET JE ZIJN. De plek waar alles besprokenkan worden over (en door) groepsleiding. De plek waarideeën uitgewisseld kunnen worden tussen vb’s. De plekwaar een proost zich nog thuisvoelt tussen de jeugd.Spiegeltje,spiegeltje, aan deWanneer?31 oktober – 4 november 2005Plaats?Heibrand, WestmalleWie mag mee?Iedereen die IK en SB heeftgevolgd en 18 jaar is of wordt in2004. Wie nog geen IK of SB volgde,moet 19 jaar zijn of worden.Wanneer?25 – 27 november 2005Plaats?Heibrand, WestmalleWie mag mee?Groepsleid(st)ers, VB’s en proosten die IKen SB hebben gevolgd en 18 jaar zijn ofworden in 2005. Wie nog geen IK of SBvolgde, moet 19 jaar zijn of worden.Prijs?€ 71Attest van HoofdanimatorHet Afdelingsbivak en 30 uur stage inje eigen groep leiden tot het attest vanHoofdanimator in het Jeugdwerk.Prijs?€ 32Attest van HoofdanimatorGLW + een andere cursus + 30 uur stagein de eigen groep leiden tot het attestvan Hoofdanimator in het Jeugdwerk.Wie zich inschrijft voor Afdelingsbivakmoet ook doorgeven welke afdeling hij ofzij verkiest op bivak.VOOR ALLE CHIROCURSUSSEN GELDTINSCHRIJVENPer e-mail: je naam en voornaam, adres, telefoonnummer,mailadres, de naam en periode en plaats van de cursus, naarinfo@chiro.be.Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.BETALENAls je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur.Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum (veertien dagenvoor de cursus). Wie te laat inschrijft, betaalt € 7,50 extra vooreen weekend of vijfdaagse.Op cursus krijgt iedereen een attest van deelname. Als je datindient bij je gemeente (meestal via de jeugddienst), betaaltdie waarschijnlijk de inschrijvingsprijs geheel of gedeeltelijkterug.We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken.] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [45


Eind augustus 2005, tintelingen in de buik,kriebels in de handen, ik voelde het, Tuur was inaankomst en mijn Fingerspitzengefühl zei dathet best weer eens zeer gezellig zou kunnenworden. Na al die jaren blijf ik immers nog altijdin Chiro geloven.Dit jaar zou ik deel uitmaken van de Loko-ploeg(logistiek en kook, nvdr.), een nieuwe uitdaging,waar ik veel zin in had aangezien ik mijn Chirogrenzenweer wat zou kunnen verleggen.Ik rommelde in mijn kast op zoek naar alles watmet al die toffe ervaringen te maken had: eenChirobroek, Tuur-T-shirt van ‘98, Tuur-T-shirt van2001, Tuur-T-shirt van 2003 en Tuur-T-shirt van2005. Nog wat kaarsjes, mijn Notenkraker (hetzangboekje:-)) en een adressenboekje, ik was erhelemaal klaar voor.Mijn dromen kwamen uit!Tuur 2005 was echt de max, te mooi voor woorden.Tuur 2005 was genieten, samen koken, de grotetent elke dag wat sneller opzetten, lachen enmooi zijn, camion in- en uitladen, zachtjesgiechelen om niemand te storen, gezellig samenrond het kampvuur prettige ervaringen vertellen,een kleine dosis ontspanning met de minigolf,ondeugende pyjamafeestjes, soms wat stressenom het eten op tijd klaar te krijgen, manoeuvrerenmet de camion, net iets te lang op het terrasblijven zitten, deelnemers uit de nood helpen,...Tijd om me te vervelen was er niet, zodat mijnbadmintonracketjes in de camion bleven zitten.Maar geen nood, ik heb zo genoten van die toffegroepssfeer, zodat ik weer sterk gemotiveerd benom er een jaartje opnieuw tegenaan te gaan.Ik zou graag dan ook heel de Loko willen bedankenvoor deze onvergetelijke tijd: babbel-Mark,reus Ludo, bazeke Maezeke,Elke dikke boik, LippelkippenKim en Anne, jarige Kocky enuiteraard de twee coördinatricesLinda en Katrien!Ik hoop jullie spoedig weer tezien, het was echt heel fijn (geefme nog een glas wijn, sorry,spuitwater). Ik kijk nu al uit naarde reünie!Hoi, wij zijn leiders en leidster(Sammy, Taarteklaai, Bolo enDimphna) van de keti’s van ChiroStine en we werden onderworpenaan een reeks opdrachten voorFata Morgana. Slagen wij in dieopdrachten, dan is onze Chirogroepeen 7-sterren-Chirogroep!(Voor elke afdeling een ster + VB’s).Wij moesten met een fotootje inDubbelpunt kunnen staan. Bijdeze willen we ook nog eens onzeovergrote liefde betuigen aan onzekersverse keti’s.Aan alle Hesselse Chirovrienden, geefer een lap op in het nieuwe Chirojaar!Kust’em goed op sfeerweekend! Katrienen KarenGroetjes aan iedereen!Ellen xxxGewest Lippelo doet de groetjesaan Nathalie en Kathleen.We hebben jullie gemist inLier! xxxBonjour Kiro Congo! Unepetite surprise de Belgiquepour vous remercier les5 semaines que j’ai restéchez vous. La mémoire estfinie, maintenant attendrele résultat. J’éspère quetout va bien dans le Kiro!Père Louis, les bières sontfraîches pour ta visite! Abientôt!Alle nieuwe Chiroleidsters vande Chiromeisjes van Geel TenAard wensen wij een spetterendChirojaar toe! Groetjesvan de oude gardeDikke zoen van beukvoor mijn liefste Fienenvan Chiro DesselHallo daar! Gewoon even succeswensen aan ALLE nieuweleiding! En mogen ze nogjaren plezier en ontspanningaanbieden aan hun leden!Günther (ex-Libertusser)Deze groetjes zijnvoor de allermooisteleidster van ChiroDuffel Oost! *Muah*DE FEESTIGSTE GROETJES aan deversterking van ons team en duizendmaaldank aan Karen en Evi! Deleiding van Chiro Niel46 ] DUBBELPUNT OKTOBER 2005 [


Lang zal hij levenDe slogan ‘Als je ’t mij vraagt: Chiro’ bestaat 20 jaar. De bekendmakingsaffichevan dit werkjaar is nummer 20 uit een fel besprokenreeks met grappige, abstracte, stijlvolle en gedemodeerde posters.De 19 eerste bekendmakingsaffiches werden samengebracht ineen setje postkaartjes. Op de achterkant van elk kaartje wordt hetwerkjaar en de bijbehorende jaarthemaslogan vermeld. Een setjekost 3,50 euro en is een ideaal klein cadeautje. Je kunt de kaartjesuiteraard ook gebruiken als post- of wenskaart.Op vrijdag 21 oktober 2005,de Dag van de Jeugdbeweging,krijgt elke klant in Chirokledijeen klein cadeautje!Met je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!Aalst, Molenstraat 65,tel. 053-70 13 80Antwerpen, Kipdorp 30,tel. 03-202 24 71Brugge, Ezelstraat 69,tel. 050-33 86 51Brussel, Kolenmarkt 85,tel. 02-511 44 31Gent, Hoefslagstraatje 1,tel. 09-233 87 87Hasselt, Vaartstraat 14,tel. 011-23 14 89Leuven, J.P. Minckelersstraat 29,tel. 016-29 97 84Mechelen, O.L. Vrouwstraat 6,tel. 015-41 02 34Roeselare, Delaerestraat 16,tel. 051-24 35 11Turnhout, Warandestraat 97,tel. 014-42 15 13


PALAVERSJEOok al hangen de meeste groepen sterk aaneen,in de Chiro is er openheid en verwelkomen we iedereen.Je moet niet alle talen kennen om aan integratie te doen,vooral kunnen denken in oranje, blauw, rood, geel en groen.Het is niet erg als iemand de 10 geboden niet kent,het plezier van kinderen is op zich al een rijk genoeg Chiromoment.Leiding mag in ‘een nieuw vat steken’ uitblinken,maar moet het daarom nog niet zelf helemaal leegdrinken.Organiseren, programma maken, subsidies vragen,… is vaak een heel werk,maar samen dingen beleven en spinazie op bivak maken vele Chirogroepen sterk.Om Chiro te behouden, moet je ervoor zorgen dat je leden zich nooit vervelen:ons succes blijft georganiseerd binnen en buiten spelen.Een voetbal, een touw, een fietsband,… spelen met eenvoudig materiaal,dat is onze speelcode, dat weten we allemaal.Weg van tv en pcmaak je samen met leeftijdsgenoten allerlei boeiende dingen mee.Met een slecht imago maak je best komaf.Wees gerust: een kort broekje schrikt niet af!Op een cursus krijg je speltalenten ontmoet je misschien de ideale vent.De wekelijkse leidingskringis een ware discussietrainingAspi’s zijn dierbaar,maar hoe maak je dat in elke Chirogroep waar?We fuiven soms, want geld is nodig,maar in ’t weekend bijklussen is voor ons overbodigVan West-Vlaanderen tot in Limburg, ja, over het hele landis geweten: Chiro is een passie en ‘t blijft plezant!De groepen die deelnamen aan de Palaver

More magazines by this user
Similar magazines