DP december 2003 - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

static.chiro.be
  • No tags were found...

DP december 2003 - Chiro - Chirojeugd Vlaanderen

dossierAANWEZIGHEID IN HET NETWERKWe steunen externe organisaties in de gemeente (bvb. KWB,Rode Kruis) door naar hun initiatieven af te zakken. Zij komentoch ook naar onze activiteiten?!Een leid(st)er die bij de komende verkiezingen opkomt voor deCD&V kan, voor het Vlaams Blok niet.Onze Chiro heeft een vast gezicht op de jeugdraad.Ouders weten wat Chiro is en waarvoor Chiro staat. Ze beseffendat dit geen kinderopvang is!Ouders kennen de afspraken (zowel voor leden als voor leiding)binnen onze Chiro. Dat wordt meegedeeld via het ledenblad oftijdens een huisbezoek. Ze weten ook dat er gevolgen vasthangenaan een overtreding van die regels.Ouders willen hun kinderen onder veilige en bekwame vleugelsloslaten. Daarom volgt elke leid(st)er Inleidingscursus bij hetgewest en Scholingsbivak bij het verbond.De leidingsploeg wordt verplicht om met Christus Koning naarde mis te gaan en allemaal actief deel te nemen.En nu …het verdict valt! Hoe aaibaar zijn jullie als Chiro?! Tel de positieve antwoordenop en vergelijk het resultaat!0-10 Hoog tijd om eens na te denken over PR en dit eens grondig te besprekenop een leidingskring!11-20 Jullie zijn op de goede weg, maar er is nog wat werk aan de winkel!21-26 Een prachtprestatie. Blijf altijd dezelfde moeite doen voor de binnen- enbuitenwereld, het komt jullie enkel ten goede!Jullie hebben het al door: alles wat je doet en niet doet, is PR. Je zondagse werking…is communicatie. Je goede fuif… is communicatie. Jegroepsblaadje…is communicatie. Je rijstijl binnen de gemeente… is communicatie.Zo kunnen we nog uren doorgaan en bladzijden vullen. Al die dingen vormenmee het beeld van jou en jullie groep.Je bent als leid(st)er en als groep een klein beetje opvoeder… denk dus 2 keerna voor je iets doet!You never get a second chance to make a first impression!JA NEEPR = PRot?Nee, geen sprake van. Dat zul je alwel gemerkt hebben op de vorigepagina’s. We geven je hier nog enkeletips voor wie 0-10 punten scoorde,maar ook voor anderen blijven ze handig.Dus, PR-goeroes met jullie 26punten, ook voor jullie, want meer isnooit te veel!PR: ALLEEN IETS VOOR VLOTTEOF LOSLIPPIGE MANNEN ENVROUWEN?Nee, want:1. je kunt niet niet communiceren.Inderdaad, ook niets zeggen tegenouders aan de poort van je lokalenis communiceren. Ook aan datmoeilijke gedrag van je tito kun jeniet niets doen. Je voedt mee op,zelfs onbewust! Zelfs al is hetmaar één keer in de week!2. tijdens communicatie geef jeinhoud mee, zoals in je vraag aande schepen voor meer subsidiesvoor jullie lokalen.3. je vraagt dat ook op een bepaaldemanier. Je stapt waarschijnlijk ietsnetter naar mevrouw of meneer deschepen, en je doet eens meer jebest om wat beleefder of ‘voornamer’te praten. Je doet dat alleenom beter over te komen, in dehoop dat ze je serieuzer nemen.4. de kijk, de blik van je luisteraar kunje veranderen zonder zelf deinhoud te veranderen. Magic?Nee, zeker niet, gewoon enorminteressant om te weten dat mensenwel degelijk beïnvloed wordendoor wat ze geloven te zien. Duh!Wel, hoe meer je verkondigt dat…(vul zelf een voorkeur in)… probeerhet maar. Denk aan het effectvan een roddel, bijvoorbeeld.DE STAND: CHIRO ERPS KWERPS– TEN POINTSVoor je iets verandert, bekijk je eersteven jezelf. Een fijn ideetje voor opeen LK is de luchtfoto: het recept is6 DUBBELPUNT • december 2003


dossierheel eenvoudig, het resultaat ismeestal verrassend. Neem een bladpapier en kleurmateriaal. Iedereentekent in het midden een cirkeltje.Dat stel de groep voor. We stappenin een denkbeeldige helikopter en stijgenop. Ieder voor zich tekent wathij/zij ziet: de buurt, straten, parken,hun bewoners, andere verenigingen,burgemeester, alle mogelijke mensenwaar je mee te maken krijgt als groep,ook in het buitenland. Op die luchtfotobreng je nu individueel metgekleurde lijnen aan hoe de relatiedaarmee is.x Een groene lijn naar het cirkeltje inhet midden betekent een goeierelatie.x Rood wil zeggen ‘een slechte relatie’.x Blauw is dan ‘er is geen relatie,maar er zou er beter wel één zijn’.x Zwart is ‘geen relatie, en het isabsoluut ook niet ons doel om daariets aan te veranderen’.Geloof het of niet: zo gemakkelijk ishet om je PR-beleid te bepalen. Wantnu kun je de lijnen en foto’s van heelde leiding met elkaar vergelijken. Jeweet wat je groep belangrijk vindt enof die relatie er ook effectief is.VEEL PINTJES OP HUISBEZOEK,OF ALLEEN EEN OVERSCHRIJ-VING?Eén van die relaties is een relatie metde ouders. Een korte checklist omdie te verzorgen:x Het moment om een praatje temaken is als ze zoon- of dochterliefkomen ophalen.x Onderschat ook toevallige ontmoetingenop de straat niet, je bent enblijft dé leidster van kwik Elien.x Het interessantste is regelmatig ophuisbezoek gaan, zo schat je desituatie altijd iets beter in. Pieterheeft gewoon nooit geleerd om opte ruimen, en de ouders van Kevinhebben het niet erg breed.x Verlies Charlotte niet uit het oog,ook al is ze al jaren lid. Zelfs danis het nog belangrijk om er evenlangs te lopen. Geef toe: meestalzijn dat ook de gezelligste huisbezoekjes,want de ouders kennen jeook al een beetje. Ze moeten bijvoorbeeldniet meer vragen wat jewil drinken…PEN, PAPIER, PENSEEL, PLAK-PAALOoit maak je wel eens een eigen affiche.Met borstels kladden over eengroot blad papier of je affiche uitbestedenaan een officieel reclamebureau?In het laatste geval: geniet vanje super-de-luxe affiche, maar ookvan de rekening. Misschien kun jehet zelf proberen? Deze tips helpenje een eindje op weg.x Doe het duidelijk: als het gaat overeen fuif, kwis of bodega, schrijf hetdan ook zo op. Het is niet alleenduidelijk voor je doelpubliek, jekunt ook een controle van Sabamaan je been hebben als je het dingverkeerd benoemt.x Doe het juist: de datum, de zaal,het uur. Ga er niet van uit datiedereen ‘Zaal PC’ke’ kent. Zeg opz’n minst in welke gemeente of inwelke wei je feesttent staat.x Doe het mooi: denk aan kleurcombinaties– groen gaat het best metrood, geel met violet, blauw metoranje, zwart met wit. Overspoel jeboodschap niet met een te drukkeen te mooie achtergrond (zoals eenfoto).x Doe het eenvormig: als je elk jaarhetzelfde organiseert, kun je ookelk jaar dezelfde lay-out gebruiken.Feestgangers van vorig jaar wetendan dat het toen zo’n cool feestjewas, en dat het er dit jaar weer vanzal komen.BIG MEDIA BROTHER ISWATCHINGGeen ontkomen aan, de media staansoms sneller aan je lokalen of tentdan je wel denkt. Dat is natuurlijk hétmoment om te communiceren, tePR’en. Als je goed nieuws hebt, isdat niet zo moeilijk. Je groep bestaat60 jaar, dan nodig je ze uit. Zo kan jegroep zich een beetje voorbereiden.Maar als je slecht nieuws hebt (detenten lopen onder of ze vliegengewoon weg), is het wel wat moeilijkerom alles vlot te trekken.x Geef al je informatie aan één contactpersoon.Hij/zij is het aanspreekpuntvoor de pers. Dat hebbenzij graag. Als jij die persoonbent, probeer dan op de hoogte tezijn van de basis, en alles wat jemeer weet is natuurlijk leuk voorde pers. Maar hou het bij één persoon.Het schept vertrouwen enhet voorkomt tegenstrijdige verklaringen.x 50 ways to say…no! Jij bepaaltwat je zegt aan de journalisten.Wees niet verlegen om ‘nee’ tezeggen, maar weet ook dat zij danveel zullen doen om het er toch uitte krijgen, of in het slechtste gevalook verkeerde informatie zullendoorgeven.x Zorg dat er geen leden herkenbaargefilmd worden zonder jullie toestemmening.Op de rug, of enkelebenen in het gras kan natuurlijkwel.x Blijf altijd hoffelijk! De indruk diejij nalaat op de pers zullen zij ookgemakkelijk gebruiken in hun verslag.x Weet je het toch niet meer zogoed, dan kun je nog altijd terechtop Kipdorp. Bel 03-231 07 95.ELLEN WAUTERSherkenbaarheidDUBBELPUNT • december 2003 7


dossierKerstmis… het is weer zo ver!Kerstmis wordt over de hele wereld gevierd. Althans, zo lijkt het. Eind december verandert alles in een kerst-iets.Je stuurt niet gewoon een kaartje, maar een kerstgroet, boodschappen worden kerstinkopen en de vakantie isnatuurlijk de kerstvakantie. Een feestje dat in deze periode plaatsvindt is uiteraard een kerstfeestje. Ook in deChiro doen we hieraan graag mee. Het is sfeervol, het is gezellig, het hoort ook echt bij het chirojaar.We geven jullie hier enkele aanzetten voor allerlei soorten kerstfeestjes. Probeer er in elk geval een echt gezelligchirofeest van te maken.SPELEN MET KERSTMISBEFANA, SNEJGOEROSJKA EN DEANDEREN…Laat je leden kennismaken met kerstfigurenvan over de hele wereld dooreen kersttocht te maken, waarbij ze aldeze wonderlijke figuren tegen het lijflopen.x De lelijke, maar vriendelijke oudekerstheks Befana uit ItaliëZe reist te paard door de hemel opzoek naar het Kindje Jezus. In denacht van 5 op 6 januari vult ze deschoentjes of de kousen van de kinderen.Misschien mogen de kinderen weleven mee op haar vliegend paard, ofkunnen ze haar naar de kerststal inhet dorp brengen, zodat ze de gelukkigstedag van haar leven beleeft…x Het sneeuwelfje Snejgoerosja uitRuslandHet sneeuwmeisje dat de kinderlozeboer Ivan en zijn vrouw Marie maakten,kwam tot leven. Jammer genoegsmolt ze als sneeuw voor de zon toenenkele andere kinderen een vuurtjemaakten. Nu brengt ze samen methaar grootvader, Ded Morroz, rondnieuwjaar cadeautjes bij de Russischekinderen.Hier kunnen jullie van sneeuw eensneeuwmeisje maken, of eventueeleen ijssculptuur proberen te maken.Je kunt ook een estafette spelen metijsblokjes die niet mogen smelten bijhet overbrengen.x De mysterieuze kerstengelChristkindlDeze meisjesachtige figuur met goudenvleugels en een wit gewaad komtdoor de kier van het raam gevlogenmet een belletjesgeluid, en laatgeschenkjes en snoepgoed achter.Iemand krijgt een belletje aan de polsgebonden, en moet proberen zogeruisloos mogelijk cadeautjes bijiemand achter te laten.x Ron Karenga, zwarte AmerikaanHij bedacht het Kwanzaafeest, datduurt van 26 december tot 1 januari.Tijdens deze periode herdenken dezwarte Amerikanen hun geschiedenisen vertellen elkaar veel verhalen overvroeger. Eten, drinken en kaarslichtspelen een belangrijke rol bij dit feest.Er worden ook zelfgemaakte kleinigheidjesuitgewisseld.Laat je leden iets kleins knutselen endeel alle kunstwerkjes daarna op eenludieke manier uit.x LuciaLucia bracht de gevangengenomenchristenen eten in de donkere catacomben,en verlichtte haar weg dooreen krans met kaarsen op het hoofd tedragen. Ze werd later heilig verklaard.In Zweden bestaat er een traditie omop 13 december een Lucia te verkiezen.Lucia gaat traditiegetrouwgekleed in een lange witte jurk endraagt een kaarsenkroon op hethoofd.Verstoppertje in het donker. Luciakrijgt een zaklamp op het hoofdgeplaatst (naar boven gericht) enmoet alle verstopten iets te etengeven.(IDEETJES UIT: SCHREUDER ANNICK, “WANT EENDENNENBOOM IS ALLEEN IN DECEMBER EENKERSTBOOM”, STANDAARD UITGEVERIJ, 1997)KERSTFAMILIEQUIZJe verdeelt je groep in een aantalfamilies die meedoen aan een grotekerstquiz. Elke familie heeft haareigenheid, en krijgt verkleedkleren diehierbij passen: een boerenfamilie, eenshowbizzfamilie,…In elk groepje krijgt iedereen ook derol van een familielid: zo is er overaleen bomma of bompa, een vader, eenmoeder en enkele kinderen.Regelmatig wordt er iemand uit defamilie naar voren geroepen. Zo moetende grootouders raden welk Vlaamstalent deze liedjes zingt en krijgen devaders een aantal sportvragen.Ondertussen geef je je leden de kanszich volop in hun rol in te leven en eenaantal clichés te bevestigen of te doorbreken.EEN (H)EERLIJK FEEST!Er zijn in een jaar niet zoveel momentenmeer om even stil te staan bij water gaande is in de rest van de wereld.Gelukkig bestaat de kerstperiode nog.Al kun je je afvragen of er bij al hetcadeautjesgeweld, de glittershows ende goedgevulde maag ruimte overblijftom hiervoor aandacht te hebben.Toch kan het ook samengaan: éncadeautjes, én lekker eten, én sfeervolsamenzijn, én met respect voor onzeaardbol en al haar bewoners. Enkeletips voor een geslaagd kerstfeestjemet een kleine impact...CadeautjesGéén cadeautjes kopen bespaart je hetmeest: geen kosten, geen verspillingvan materiaal en energie, geen steunaan kinderarbeid,... Je kunt het echtsober houden en bewust hiervoor kiezen.Maar als je vindt dat hiermee teveel sfeer wegvalt, bestaan volgendeuitwijkmogelijkheden: knutsel jecadeautje zelf met kosteloos materiaal,kies iets uit bij de Kringloop- ofWereldwinkel, snuister op je eigen zol-8 DUBBELPUNT • december 2003


dossierherkenbaarheidder naar een hebbeding,... Je cadeauinpakken met papierom daarna weg te gooien,levert alleen maarafval op. Probeer heteens zonder papier, ofzoek een originele, gerecycleerdeverpakking.EtenBespaar een heleboel vervoerskilometers,serreverwarming en diepvriesenergiedoor te kiezen voor verse,streekeigen en seizoensgebondengroenten en fruit. In de winter is datniet altijd evident, maar toch zijn hetvaakst de goedkoopste waren.Bovendien is het een uitdaging voorde creatieve kok: schorseneren, witloof,kolen, bieten, winterprei, spruitjes,...Nog een uitdaging: doe heteens een dagje zonder vlees. De productievan vlees heeft immers eengrote impact op het milieu en hetZuiden.SfeerNiets is zo gezellig als lekker knus enwarm bij elkaar kruipen! Tot je deenergiefactuur ziet en het broeikaseffectvoelt ... Je kunt het lokaal bestwel een graadje lager stoken en eendikke trui aandoen. Met ramen endeuren goed dicht, een knuffelspel enwat kaarsjes hou je het zeker warmgenoeg. (Veilige) kaarsjes kunnenheel wat lampen overbodig maken.Koop ze bijvoorbeeld in deWereldwinkel, dan weet je ook dat‘ginder ver’ iemand mee kan genietenvan jullie sfeervolle feestje.Voor hetgoede doelHoelang het al gebeurt, weet niemandprecies. Het dateert uit dejaren zestig: het beruchte ‘nieuwjaarszingen’.In zwart kostuum en withemd, met een zwart dasstrikje engetooid met een zwarte bolhoed gaan de leidersvan een oude chirogroep op oudejaarsavondmet de fiets op weg. De wandelstok schaften zeenkele jaren geleden af als onderdeel van de tenue: ‘een stok tussen dewielen steken’ werd immers niet enkel figuurlijk opgevat. Over de gedeuktebolhoeden en gevlekte hemden zullen we maar zwijgen.Al in de prille namiddag vertrekken ze om ‘de huizen te doen’. Eerst etenze samen een maaltijd in het leidersheem ‘om een fond te leggen’. Deouders van de leiders, de pastoor, de nonnetjes van het rusthuis en hunproost zijn elk jaar vaste klanten, maar er zijn nog meer bezoeken af te leggen.Het zingen moet het goede doel dienen: de Chiro. Daarom neemttraditioneel de jongste leider het roze plastieken varken met een goedgeplaatstegleuf mee, in de hoop dat vele biljetten hun weg daarnaar zullenvinden.Jammer genoeg bieden ‘de huizen’ hen ook altijd een versnapering en eendrankje aan. Tijdens de feestdagen kan dat drankje natuurlijk geen cola ofkraantjeswater zijn. Na enkele visites wegen deze sociale verplichtingenzwaarder en zwaarder op het gemoed van de leiders.Zullen zij hun weg niet verliezen? Zullen zij middernacht wel halen, gezienhet enorme aantal huizen en de enorme hoeveelheden ‘sociale verplichtingen’die ze moeten nakomen? In hun bolhoeden kleeft het papiertje metde volgorde van de huizen en de beoogde aankomsttijden. Zal het volstaanom hen op het rechte pad te houden? En vooral, zullen zij tot op heteinde in staat zijn te zingen?Uren hebben de leiders de laatste paar weken vergaderd over de melodiedie dit jaar wordt gekozen voor het nieuwjaarslied. Daarna zwoegden endiscussieerden ze nog véél langer over de tekst die ze zelf bij de melodiemaakten. Zal de tekst die zij in hun bolhoed plakken genoeg redding bieden,en hen tot het bittere einde bij de les houden?Het zou jammer zijn als al hun inspanningen tevergeefs zijn. Bovendienmoeten ze wel zingen als ze binnen willen in de warme huizen in plaatsvan in de winterkou te blijven staan.En ‘last but not least’: waar zullen zij onderweg de leidsters allemaal tegenkomen,terwijl ook zij hun nieuwjaarsronde doen?DUBBELPUNT • december 2003 9


dossier10 DUBBELPUNT • december 2003


dossierherkenbaarheidWeinig volk op de bus, wanneer ik opstap. Eén KSJ-meisje in ultrakorte short onder haar helblauwe hemdvol kentekens. Aan de volgende halte stappen haar luid schaterende vriendinnen op. “Ik wist niet dat jijbij de Chiro was…” hoor ik één van hen zeggen.Bijna wil ik opspringen en mijn jas uittrekken om de verschillen tussen het KSJ-hemd en het chirohemdvia de aanschouwelijke weg duidelijk te maken, maar ik houd me in.De bus rijdt verder. Ik ken de route, en weet welke haltes in chirodorpen liggen en welke niet. Onderdikke winterjassen en boven rode benen van de kou ontdek ik toch enkele chirorokjes en –shortjes. Eenviertal scoutsmeisjes hebben het zich gemakkelijk gemaakt in de zachte buszetels. Het is 8 uur ’s morgens,de bus stopt aan de school, en net als altijd stroomt de schooljeugd naar buiten. Niets bijzonders,behalve wat blote benen. De Dag van de Jeugdbeweging, dat is het nu!8 uur op het Zuid in Gent. Het moet daar wat geweest zijn… Het voorziene ontbijt was in een mum vantijd op. Zingende en ochtendgymnastiekende chiromensen, naast scouts en KSJ’ers.Bewijzen dat we de grootste jeugdbeweging van het land zijn door Karoo en Nette het jaarthemaliedje vande scouts te laten overstemmen. Ik hoorde de enthousiaste verhalen ’s avonds op de LK, las op de chirositeenthousiaste reacties van andere mensen die op andere plaatsen het jeugdbewegingsvuur voeldenoplaaien. De Dag van de Jeugdbeweging, dat was het nu!Laat zien dat je bij de jeugdbeweging bent! Met die overtuigende slogan werden we opgeroepen om op 24oktober allemaal in onze jeugdbewegingsoutfit naar school of het werk te gaan. Toen ik nog naar schoolging, hielden we bijna een hele week van de jeugdbeweging. Ik herinner me nog welk feestelijk gevoel medat gaf. Het was echt met trots dat ik volledig in chirostijl naar school ging. Bij ons was de Chiro welaltijd in de meerderheid, en dus waren we groot en gelukkig.Of ik enkele mensen wat vragen mag stellen over de Dag van de Jeugdbeweging, vraag ik de directeur vanhet Wetterse Sint-Jozefinstituut. De man stemt meteen toe en vertelt erbij dat hij zo’n dag een goed initiatiefvindt: “Het is goed om als jeugdbeweging naar buiten te treden. Ook hier op school zijn er elk jaar welwat leerlingen in uniform, maar echt veel zijn het er niet.”Even later sta ik in de leraarskamer en probeer zicht te krijgen op het beeld dat de Vlaamse leerkracht vanons heeft. De Dag van de Jeugdbeweging?? Sommige leerkrachten vallen uit de lucht, anderen weten hetvan de radio, weer anderen weten het van hun eigen kinderen. Op school hebben ze er allemaal nietzoveel van gemerkt. De Chiro kennen ze wel. Denken ze. Een klein overzicht… Aan jullie om te bepalenwat klopt en wat niet…- De Chiro is herkenbaar aan de bruine hemden en de sjaaltjes, de scouts zijn herkenbaar aan de korteshortjes.- De Chiro heeft minder kentekens op de hemden dan andere jeugdbewegingen.- De Chiro wordt geassocieerd met “sociaal zijn naar anderen toe”, terwijl de scouts eerder met natuur,avontuur en op kamp gaan in verband gebracht wordt.- In de scouts gaat het er vuiler aan toe dan in de Chiro!- De scouts gaan in tenten op kamp en de Chiro in gebouwen.- Leerlingen die bij de Chiro zijn zullen spontaner helpen als er hulp gevraagd wordt.- De meeste leidingsploegen van jeugdbewegingen bestaan uit mensen die verder studeren.- Ook leerlingen uit de beroepsafdeling vind je niet vaak in jeugdbewegingen terug.De Dag van de Jeugdbeweging, dat is het nog lang!DUBBELPUNT • december 2003 11


dossierVeel groepen komen naar buiten met een groepsblaadje. Voor je aan zoietsbegint, bouw je best een momentje van bezinning in. Waarom willen jullieeen groepsblad maken? Wie is jullie lezerspubliek? Je zou bijvoorbeeldenkel de oudere afdelingen kunnen bereiken, en zo het groepsgevoel tussenhen versterken. Maar je kunt ook alle leden al warm maken voor het programmavan de komende weken. Ouders kunnen nuttige informatie terugvindenover de werking van je groep. Oud-leiding blijft op de hoogte van jullieactiviteiten. Keuze te over, dus.Een groepsblaadje wordt op die manier algauw het uithangbord van julliechirogroep. Reden te meer om over kwaliteit te waken en goed af te spreken.Welke informatie mag erin, welke grappen en weetjes kunnen wel enwelke niet? Hoe kan het overkomen bij andere nieuwsgierige en leesgrageogen?AANPAKx Hoe vaak wil je het maken? Als jeéén keer per jaar (b.v. bij de start)een boekje maakt, heeft dit een heelandere inhoud dan wanneer je elkemaand iets opstuurt. Kies je vooreen uitgave om de paar maanden,dan bestaat de mogelijkheid te werkenmet seizoensedities of in thema’s.x Wie maakt het? Je kunt ééniemand verantwoordelijk makenvoor de organisatie of opmaak, ofwerken met een redactieploegje.x Is er tijd voor? Past het in jullieplanning om elke maand een voormiddagachter de computer te zitten?Plan zulke momenten in jewerkjaar, dan liggen meteen ook dedeadlines vast.x Ga je het zelf kopiëren of werk jevia een drukker? In welk formaat(krantje, folder, boekje,…) en opwelk papier? Welk budget is ervoorzien? Moet er betaald wordenvoor je groepsblad?x Wat is de inhoud? Werk je metvaste rubrieken of zie je wel of er‘iets’ is? Wie schrijft de teksten?Wie zoekt op? Wil de andere leidingartikels schrijven voor deeigen afdeling? Heeft iedereenhiervoor de mogelijkheid? Laat jeruimte om geschreven artikels uitte typen?x Hoe wordt het verspreid? Verdeeltde leiding het over de straten van jedorp of in de eigen afdeling, ofstuur je het op met de post?INHOUDDe leukste mix bestaat uit informatieen amusement, of voor ieder wat wils.Een onvolledig lijstje ideeën: welkomstwoordje,nieuws uit de Chiro,activiteitenkalenders, afdelingsprogramma’s,verjaardagen, jaarthemaaanbod,geboortes-huwelijken-overlijdens,praktische info (lidgeld – verzekeringen– financiële stand – werkingsuren– lokalen), adressen entaakverdeling van je leidingsploeg,verslagjes van activiteiten, afspraken,berichten uit de gemeente die ookvoor je eigen groep van belang zijn,andere nuttige adressen, bivakinfo(wat meenemen – dagplanning –afspraken – de bivakplaats – …), uitnodigingen,inhoudstafel, liedjes, verhaaltjes,moppen, tekeningen, wedstrijden(quiz of kleurwedstrijd),afscheid en verwelkoming van leiding,wist-je-datjes, recepten, spelletjes,knutselen, interviews, ludieke voorstellingenvan de leiding en afdelingen,bezinningstekstjes, opiniestukken,…LAY-OUTTIPSx Laat voldoende witruimte, verdeel jetekst in alinea’s en laat dan telkenseen regel tussen.x Experimenteer niet met lettertypes,maar kies er enkele uit die je in alleteksten gebruikt. Gebruik ook altijddezelfde groottes voor titels, tussentitels,tekst, bijschriftjes,...x Maak een vaste schikking op jeblad: een kader rondom het blad,een vaste stek voor de titel, eenafbeelding, een indeling in kolommen,kop- en voettekst,…x Probeer niet te veel foto’s, tekeningenen titels op één (voor)paginakwijt te spelen, maak er een overzichtelijken aantrekkelijk geheelvan.x Laat één iemand het samenstellen,die de teksten verzamelt en lay-outdoet, of maak goede afspraken overje lay-out.SCHRIJFTIPSSchrijf zoals je spreekt‘k Wille iermee nie zêggn dajje in’t dialectmoe skrîvvn of zuk iet, of dat geeen soort tussentaal moet beginnenbezigen.Niemand gebruikt in een gesprek nogwoorden als ‘reeds’, ‘steeds’, ‘men’,‘zoveel maal’ of ‘heus’. Toch komenze nog dikwijls voor in geschreven12 DUBBELPUNT • december 2003


dossierherkenbaarheidteksten. Er is nochtans niets verkeerdmet ‘al’, ‘altijd’, ‘zoveel keer’ of ‘echt’.‘Men’ kun je vermijden door een je- ofze-vorm te gebruiken. Ook constructiesals ‘dienen te’ en ‘trachten te’maken je zinnen nodeloos lang (ensoms ingewikkeld). ‘Moeten’ en ‘proberen’zijn volwaardige alternatieven.Gebruik eenvoudige zinnenx Hou het op één mededeling per zin.x Gebruik zo veel mogelijk werkwoordenen zo weinig mogelijknaamwoorden.x Vermijd ingewikkelde omschrijvingen.x Gebruik actieve in plaats van passievezinnen.x Gebruik zo weinig mogelijk voorzetsels.Zo maak je van dit gedrocht: …Het geeft misschien de indruk nogalmoeilijk te zijn te vermijden dat zinnenheel lang worden omdat er, wegensalle informatie die erin gepropt dientte worden, altijd maar bijzinnen nodigzijn om duidelijk te maken wat meteen bepaald woord of een bepaaldezin in een bepaalde context bedoeldwordt.… het volgende pareltje:Het lijkt misschien moeilijk om zinneneenvoudig te houden. Soms moeteneen aantal dingen verduidelijkt worden,anders snappen lezers niet waarhet over gaat. Dat moet niet per se ineen bijzin gebeuren.Vermijd clichésClichés zijn vaak handig om een tekstte beginnen of te eindigen, maar af entoe zijn ze ook toe aan een opfrissing.Wens daarom vanaf nu je lezers bijvoorbeeld geen ‘Veel leesplezier’ meertoe. Ze zullen zelf wel merken of zeplezier beleven aan je tekst of niet.En laat hen aarzelen zoveel ze willen(dus niet: ‘aarzel dan niet om contactop te nemen…’), maar vertel hencontact op te nemen als ze wat meerwillen weten.Discrimineer niet in je taalWil je je tekst genderneutraal opstellen,dan struikel je vaak over haakjes,dubbele vormen en dubbele onderwerpen.Als een auteur (m/v) overal‘hij/zij’ zet, of ‘hem/haar’ of ‘zijn/haar’,en dat komt een paar keer voor, danis zijn/haar tekst verre van vlot tenoemen.Wat doe je eraan?x Schrijf in de je-vorm. (Dan geef jede rest van de uitleg.)x Schrijf in de imperatief. (Geef dande rest van de uitleg.)x Schrijf in het meervoud. (Alle kinderenbrengen hun knuffel mee.)x Soms kun je ‘een’ gebruiken inplaats van ‘zijn/haar’. (Iedereenbrengt een knuffel mee.)LET OP MET VERALGEMENINGENEN VOOROORDELENIn de Chiro willen we dat jongens enmeisjes zich vollédig kunnen ontwikkelen,dat ze opgroeien tot kritischemensen die zich goed voelen in hunvel. Daarom willen we iedereen evenveel kansen geven.Daarom:x let op als je veralgemeent: geldtwat je schrijft voor de hele groep?x let op met waardeoordelen: deeltiedereen wel jouw mening?x kan iedereen zich herkennen in deinkleding van je spel?x …Schrijf doelgroepgerichtWie zijn je lezers? Waar zijn zegevoelig voor? Begrijpen ze wat jeschrijft? Gebruik je niet te veel jargon?Wees helder en directSchrijf niet rond de pot en zeg hetbelangrijkste eerst.DUBBELPUNT • december 2003 13


dossierBegroet worden door luid applaus, het overkomt ons niet elke dag. Het gebeurde wel op hetAfdelingsbivak 2003, in De Karmel in Brugge! Daar vonden we tussen die grote bende enthousiaste afdelingsfanatenNico en Tom (Beveren), Evelien en Egbert (Gaverke Beregoed), Kevin (Sint-Jan, Kachtem),David (Sint-Hubertus) en Bert (Lips, Lier). Zij stonden met plezier hun middagpauze af voor een steviggesprek.chirokledij en -spullen...DP: HOE BELANGRIJK IS BEWE-GINGSKLEDIJ VOOR JULLIE, EN WATVINDEN JULLIE VAN DE VERSCHIL-LENDE T-SHIRTS DIE CHIROGROE-PEN HEBBEN?Nico: Ik vind dat we bewegingskledijmoeten dragen, zodat we allemaalChiro mee uitdragen en promoten.De broek en het hemd zijn standaard,maar T-shirts kunnen wel verschillendzijn, bijvoorbeeld per afdeling of chirogroep.Egbert: Het toffe aan een eigen T-shirtis dat je, zoals op de startdag, heelgoed kunt zien hoe creatief groepenzijn. Een T-shirt van je eigen groepmaakt ook dat je elkaar kunt herkennen.Het T-shirt uit De Banier vind ikmeer voor de leden.Kevin: Wij lopen van bij de speelclubin volledig uniform rond, met alleserop en eraan, we vinden het heelbelangrijk. Voor het 50-jarig bestaanlieten we wel een T-shirt maken, omzo naar buiten te kunnen komen.Tom: De kwaliteit van het rode T-shirtvan de Banier vind ik niet zo denderend,je zweet vlug en het stinkt danook erg. Misschien ligt het aan destof, andere T-shirts kun je vaak langeraanhouden.David: Wij maakten een eigen T-shirt,omdat het goedkoper is dan in DeBanier, zodat onze leden minder geldmoeten uitgeven aan de bewegingskledij.Bert: Ik ben zeker voorstander van derode T-shirts. Ze zijn van Chiro enook eerlijk gemaakt, vandaar de duurdereprijs.Evelien: Ik vind de bewegingskledijzeker belangrijk om aan te doen envooral om in te kunnen spelen en vuilte worden. Ze is ook heel steviggemaakt.Nico: Ja, ze is goed, maar als er aleens iets stuk is (bij broeken vooralop de naad) gaat het wel snel!Kevin : Wij spelen niet in onze bewegingskledij,maar gebruiken ze enkelbij opening en slot. Voor de leden iszo’n outfit al duur genoeg, om daardan nog eens met verf op te gaanmorsen, daar kiezen we niet voor.Bert: Ik vind net wel dat bewegingskledijmoet dienen om te spelen! Bijelk spel dat we spelen en naar buitenkomen, is het toch om herkenbaar tezijn?DP: WAT VINDEN JULLIE VAN HETGROTE ASSORTIMENT AAN CHIRO-SPULLEN DIE JE BIJ DE BANIERKUNT KOPEN?Een reactie van de chirowinkelsHet is leuk om te merken dat er opAfdelingsbivak meegedacht en gediscussieerdwordt over de chirokledij enchirogeschenken. Heel wat opmerkingengeven ons het gevoel dat we goedbezig zijn, maar dat we hier en daartoch een extra woordje uitleg moetengeven.Over chirokledij…Met veel plezier merken we dat chirokledijniet overal op dezelfde maniergedragen wordt. Zo is het ookbedoeld. Chirokledij moet de eigenheidvan het individu en de groep uitdrukken,en toch het gevoel van ééngrote beweging geven. De meestedeelnemers aan het panelgesprek zijnook tevreden over de kwaliteit.Wekelijks gedragen spelkledij moetook tegen een stootje kunnen. Alleopmerkingen (en klachten) die onshierover bereiken worden onderzochten kunnen aanleiding geven tot kleineaanpassingen.Groot punt van discussie blijft natuurlijkde prijs. Wij denken dat ¤ 25 vooreen stevige korte broek of een degelijkesweater niet overdreven is. E 26voor een hemd vinden wij ook aanvaardbaar.Zoals je in het kadertjekunt zien, zijn in de verkoopprijs ookkosten voor verkoopspersoneel, winkelinfrastructuuren BTW meegerekend.Wanneer chirogroepen zelf T-shirts laten maken, hoeven zij meestalgeen rekening te houden met die kosten.Bovendien laat De Banier de chirokledijproduceren door bedrijven die eeneerlijke prijs betalen aan dearbeid(st)ers. Wij weigeren bijvoorbeeldproducenten die kinderarbeidtoestaan. Aan de bedrijven werdgevraagd een protocol te ondertekenen,waarbij ze verklaren de socialerechten van de werknemers te eerbiedigen.Bovendien wordt zoveel mogelijkdezelfde prijs aangehouden voorgrote en kleine maten. De Banier gaattrouwens verder dan de standaardconfectiematen, én op bestelling zijner buitenmaatjes te verkrijgen aan eenbeperkte meerprijs. Ook dat is solidariteit.OVER CHIROCADEAUS…Het klopt dat je een heleboel leuke chirocadeautjeskunt kopen in De Banier.Wij doen dat omdat we bijna dagelijksde vraag naar leuke en duurzame14 DUBBELPUNT • december 2003


dossierherkenbaarheidEgbert: Ik ben niet echt een ‘verzamelaar’,maar je kunt er wel ver in gaan.Het heeft ook wel iets, vooral omcadeau te geven en krijgen. En waaromook niet? Als je nieuwe schoenenzoekt, kun je ze evengoed in DeBanier kopen.Tom: Wij zijn ook geen grote inkopersvan chirospullen, behalve wat verf ende bewegingskledij betreft, natuurlijk.David: We kopen wel eens ballonnen,of een cadeau voor de eerste communie.Maar we hebben thuis ook alhanddoeken, het moet niet per se vanChiro zijn.Nico: Er zijn wel wat ouders die naarDe Banier stappen om iets te kopenvoor hun kinderen. In de klas iszoiets tof, er wordt direct over Chirogesproken.Evelien: Wij bieden het ook aan opeen dia-avond. Sommige ouders zijndaar wel happig op, om dan in hetkerstpakje van hun kinderen te steken.Egbert: Het is duurder dan de gewoneprijs in een winkel voor een vergelijkbaarartikel, maar dat heeft wellicht temaken met de eerlijke prijs die weervoor betalen.Bert: Ik noem het wel eens‘Samsonisering’, van Samson kan jeook vanalles kopen. Het is wel leukom te hebben op bivak of in de klas,maar af en toe gaat het me wat ver.Vooral als je er daardoor niet kunt bijhoren.Egbert: Ik denk dat je ook zonder degadgets bij Chiro hoort. Daarvoorsluit je elkaar toch niet uit?Bert: Vooral bij stadsgroepen, waarmeer armere kinderen zijn, kan datvolgens mij wel eens de ogen uitstekenen voor spanningen zorgen.Leden kunnen niet altijd alles kopen.Evelien: Je kunt ook sparen voor eenuniform, of een tweedehandscircuitvan uniformen opstarten.Nico: Het is wel duidelijk dat erovernagedacht is. Niets wordt zomaar opde markt gegooid, er zit ‘commercie’achter. Dat is niet slecht bedoeld, hetzijn ook dingen die je echt kuntgebruiken.cadeaus krijgen, en met de beperkte‘winst’ die we hier op maken kunnenwe de chirowerking steunen. We proberenook bij die producten de prijslaag te houden, wat niet altijd makkelijkis, want het opdrukken van eencartoon of logo zorgt voor extra kosten.Als we dat wilden, zouden wenog veel meer chiroproducten op demarkt kunnen gooien, maar we houdenhet bewust bij enkele stijlvolle enbruikbare cadeaus in verschillendeprijsklassen.OVER UITSLUITING…In het panelgesprek wordt er terechtgesteld dat er in België nog altijdmensen onder de armoedegrensleven. Het is een maatschappelijkprobleem dat verder gaat dan ‘deChiro’ of ‘De Banier’. Toch proberenwe met de grote chirofamilie kleinestapjes te zetten. Zo ontwikkelde de‘grote Chiro’ het Solidariteitsfonds,dat trouwens ondersteund wordt doorDe Banier, om bepaalde chirogroepenextra te ondersteunen. Nog veelstraffer is dat veel plaatselijke chirogroepenen leidingsmensen initiatievenopzetten om achterstelling tegente gaan. Ook De Banier ligt hiervanwakker. Wij hopen dan ook dat dekledij en geschenken die wij verkopenvooral het chirogevoel versterken endus uitsluiting tegenwerken.PRIJSOPBOUWAls een korte broek 25 euro kostin De Banier, dan gaat er:e 4,50 naar vadertje staat(BTW)e 10,00 naar de producente 6,00 naar lonen van personeelvan De Baniere 2,00 naar werkingskosten(energie, onderhoud, informatica,promotie, ...)DUBBELPUNT • december 2003 15


speelclubOP SCHOK MECindy Sok komt binnen in het speelclublokaal. Ze is overstuur, verteltze. Al haar sokken zijn gestolen! Het is allemaal de schuld van Flurk,het sokkenmonster! Toen ze deze nacht nog snel naar het toilet ging,zag ze hem de tuin uitlopen met al haar sokken in zijn klauwen.Wablieft? Heeft de speelclub nog nooit van Flurk gehoord? Dat is eengrote, groene griezel, die het gemunt heeft op sokken in alle kleurenen maten. Cindy heeft al eens geprobeerd om hem weg te jagen doorhaar sokken een vies geurtje te geven, maar dat hielp niet. Het enigewaar hij niet tegen kan, is kietelen. Maar Cindy heeft hem nog nooitte pakken gekregen, en dus moet ze altijd weer opnieuw naar de winkelom nieuwe sokken te kopen. Leuk is anders! En goedkoop is hetook al niet. Deze keer wil Cindy de hulp van de speelclub inroepen.Zij zijn toch eersteklas speurneuzen? En wedden dat ze een partijtjekietelen niet afslaan? Daarop trekken ze allemaal samen het bos in,want daar verbergt Flurk zich meestal. Onderweg komen ze verschillendesokken tegen, en bij elke sok heeft Cindy wel wat te vertellen…(Je kan de sokken onderweg ophangen, of ze kriskras verspreiden in het bos.Het staat je natuurlijk vrij om zelf nog meer sokken en spelletjes te verzinnen,maar hieronder vind je al een leidraad)NETKOUSEN“Goh, ik weet nog dat ik die kousenaanhad toen ik een keer naar de filmging met mijn liefje. Ik was bijna telaat, want ik sukkelde altijd met mijntenen tussen de gaatjes!”Maak een spinnenweb op de kniehoogtevan de speelclub. Ze moetenproberen om aan de overkant van hetweb te geraken zonder de touwen teraken. Maak het een beetje moeilijkerdoor ze op één rij te laten stappen: zemogen dan niet de gaten gebruikendie de vorige gebruikte.Nog moeilijker wordt hetals je met verschillendekleuren werkt. Over hetblauwe touw mag je bvb.alleen met je rechterbeen,over het rode alleen met je linkerbeen,…NYLONKOUSEN“Ha,” roept Cindy, “die zijn van mij!Ik draag ze onder mijn minirokjes.Maar je kunt er ook leuke spelletjesmee spelen.”In elke voet van een paaroude nylonkousen stop jeeen bol krantenpapier ofwat bloem. Iemand (speelclubof leiding) zet de kous op hethoofd. Dat is de tikker. Hij of zij probeertzo veel mogelijk speelclubberste raken door met het hoofd in hetrond te zwaaien.SPORTSOKKEN“Mijn sportsokken! Ik gebruik zealtijd om te gaan hockeyen. Willenjullie dat ook eens proberen?”Iedereen krijgt een stok van krantenpapier(maak ze stevig genoeg), endan kunnen we hockeyen.Gebruik een plastic voetbal,dat is makkelijker…STINKKOUSEN“Eigenlijk ben ik wel heel proper, hoor,maar soms vergeet ik wel eens eenpaar kousen van onder mijn bed tehalen. En na een tijdje beginnen zedan wel te stinken… Bah!”Verstop enkele dingen meteen sterke geur in eenfilmdoosje (bvb. knoflook,ajuin, kaneel, lavendel,sinaasappel, mosterd,kaas,…). Op een groot blad staan deverschillende geuren. De speelclubbersmoeten nu in de volgorde die ophet blad staat de potjes zoeken. Als jeveel leden hebt, verstop je best meerdan één potje van elke geur. Als zeeen potje gevonden hebben waar nietde juiste geur in zit, moeten ze datlaten liggen en proberen te onthoudenwaar het lag.KAPOTTE KOUSEN“Dit waren mijn lievelingskousen. Opeen nacht heeft het sokkenmonster zegestolen, maar ze vielen uit zijn handen.Nu is er een groot gat in, maarik gooi ze niet weg!”Een tikker speelt het sokkenmonster,en enkele speelclubbers zijn stopnaalden.De rest is sok. Sokken die getiktworden, krijgen een groot gat (zemaken een cirkel met beide handen),en moeten blijven staan. De stopnaaldenkunnen de sokken herstellen doorhun hand door het gat te steken. Desok is dan hersteld en mag weer meespelen.TEENKOUSEN“Mijn teenkousen! Die doe ik hetliefst aan in de winter. Ik heb dan lekkerwarme voeten, en toch kan ik nogaltijd met mijn tenen wriemelen. Ikprobeer dan altijd allerlei dingen op terapen met mijn tenen.”16 DUBBELPUNT • december 2003


speelclubT CINDY SOKVerdeel de groep in 2 ploegen. Zij staan rond een cirkel,en in het midden daarvan ligt een sok. Iedereen inde ploeg krijgt een nummer. Als de leiding een nummerroept, moeten de twee speelclubbers met dat nummerproberen de sok uit de cirkel te halen met hun tenen.De groep die daar als eerste in slaagt, krijgt een punt. Als het telang duurt voor de sok uit de cirkel geraakt, kun je er nog eentweede nummer bij roepen.LANGE SOKKEN“Oooh, mijn lange sokken! Gelukkig heb ik die teruggevonden,wat zou ik ze anders missen! Als ik ga schaatsen, draag ik hetliefst lange sokken, want dat is lekker warm!”Verdeel de speelclub in groepjes van ongeveer 5 personen. Pergroepje gaat iedereen geblinddoekt achter elkaar staan, ze nemenelkaar vast bij de lenden. Per groep gaat er eentje niet in de rijstaan, maar enkele meters verder. Dat is de leid(st)er van hetgroepje: hij of zij roept de anderen, die zo snel mogelijk hunleid(st)er proberen te vinden.GEKLEURDE/GESTREEPTE KOUSEN“Mijn gekleurde kousen zijn mijn favorieten. Het is toch veel leukerom een kleurrijke kous te dragen dan een gewone saaie zwartekous! Maar kennen jullie de kleuren eigenlijk wel?”Verdeel de speelclub in 4 groepjes. Elk groepje heefteen kamp, en daarbij hoort een leid(st)er, die bij hetkamp blijft staan. Alle speelclubbers krijgen eengekleurd kaartje. Ze moeten nu op zoek gaan naar deleid(st)er die aan zijn of haar linkervoet een sok in dezelfdekleur draagt. Als dat lukt, krijgen ze een stempel op hun kaartje,dat ze moeten terugbrengen naar hun kampleid(st)er. Daarkrijgen ze een nieuw kaartje, en kunnen ze opnieuw op pad. Erloopt ook een pakker rond, met zwarte kousen aan. Als hij of zijiemand tikt, moet die het kaartje afgeven en naar dekampleid(st)er gaan om een nieuw.Maak het een beetje moeilijker door bvb. elkeleid(st)er twee verschillende kousen te geven, waarbijalleen de linkerkous telt, of door de leiding tijdens hetspel van kousen te laten wisselen, of door een tikkermet een zwarte kous onder zijn broek te laten rondlopen,…Cindy heeft al haar sokken teruggevonden, maar nu moet Flurknog verjaagd worden. Misschien, als ze heel stil zijn, en als zealle sokken op een hoopje leggen, komt hij wel te voorschijn.Dan kunnen ze hem eindelijk kietelen, en is Cindy Sok voorgoedvan hem verlost!!!SneeuwballenDit heb je nodig:voor 15 ballenx 100 gram boterx 2 eetlepels suikerx 2 eetlepels cacaopoederx 1 zakje vanillesuikerx 2 eetlepels sterke koffiex 100 gram havermoutx 6 eetlepels geraspte kokos+8Zo maak je het1. Roer de boter in een kom tot ze zacht enromig is.2. Daarna gaan de suiker, het cacaopoeder, devanillesuiker, de koffie en de havermout erbij.Roer alles goed door elkaar.3. Rol er met schone handen balletjes van, zogroot als een bitterbal.4. Strooi de kokos op een bord en rol de balletjeserdoor.5. Laat ze op een koude plaats hard worden.Bel hem,schrijf hem,laat Ribbelvlug ietsweten op2 mei 2004DUBBELPUNT • december 2003 17AFDELINGEN


akwiDe Groene PlaneetHET SPELEen paar dagen op voorhand krijgen derakwi’s een kopie van een rare brief.Stop er ook een briefje bij waarin je alsleiding vertelt dat deze geheimzinnigebrief plots op je bureau lag, zonderafzender of adres erop.Beste rakwi’sSinds mensenheugenis is mijn geslacht debewaarder van een groot geheim – zo groot dater maar vier mensen zijn op onze planneet die hetkennen. Het wordt al meer dan duizend jaar langvan vader op zoon doorgegeven. Ik ben de laatstevan onze bloedlijn en ik voel mijn krachtenafnemen. Ik ben nu te ziek en te zwak om ditgeheim te beschermen. Daarom doe ik een beroepop jullie, help mij alsjeblieft om het grote geheimte beschermen.Bij deze brief zit een oude sterrenkaart. Je moetdie aan het plafond hangen onder een lamp. Degaatjes in de kaart geven een plaats aan waariets begraven ligt dat jullie meer uitleg zal geven.Eens jullie het geheim kennen, moeten jullie telefonerennaar Stijn Pion (telefoonnummer). Die islid van een bende die het geheim wil openbaren.Hij kent ook de code om alle telescopen ter wereldvoor 24 uur te saboteren. Die code moet ik hebben.Willen jullie die voor mij bemachtigen ? Belmij de code door op het telefoonnummer ………..…Dat moet wel voor 17 uur gebeuren, of het is telaat!Jullie zijn mijn enige hoop.Vriendelijke groetenAsthur TroloogToen we er allemaal waren, hebben wedirect de sterrenkaart in ons lokaalopgehangen en… we snapten er nietsvan. Wat we zagen, was een helehoop sterren die ons niets zeiden. Naeen tijd zagen we toch een paar figurenin de warboel van sterren en lichtgevendepunten. Daar helemaallinks, was dat geen sterrengroepin de vorm van eenkruis? Goed, dat moet de kerkzijn. En die daar, dat lijkt weleen chiroteken, dat moet onslokaal zijn! En die sterren in X-vorm, dat moet dan wel deplaats zijn waar de uitleg vanhet geheim begraven ligt!En inderdaad, een kwartiertjelater stonden we een oude kistop te graven, met daarin eenheel oud boek.Het boek had in gouden sierlijkeletters het opschrift: « DeGeheime groene Planeet ».Wow, bestaat er dan een groeneplaneet? Volgens het boekwel. Het boek vertelt dat erachter de rode planeet (Mars)een groene planeet schuilgaat.De groene planeet volgtdezelfde baan als Mars enkan dus niet van op de Aardegezien worden. Slechts tweefamilies zijn op de hoogtevan het bestaan van die planeet.De familie Troloog wildat de planneet geheim blijftomdat er heel kleine diertjesleven die zullen sterven alser vreemde wezens voet zettenop de groene planeet.De familie Geldwin wil deplaneet verkopen aan de hoogstbiedende. Er is echter één probleem.Omdat niemand de planeetkan zien, gelooft niemanddat ze er echt is, dus dat ispositief. Maar eens in de duizendjaar komt de groene planeetachter Mars vandaan, enkun je ze vanop de aarde zien. De volgendekeer dat je de planneet kuntzien, is in 2003.Nu kennen we dus het grote geheim.We weten nu ook dat die bende deGeldwins zijn. En net zij hebben decode om alle telescopen van de gehelewereld te besturen. Zij zullen er vastvoor zorgen dat iedere telescoop terwereld op de groene planeet gericht zalzijn. We moeten die code zien tebemachtigen, zodat Asthur de telescopenop een andere plaats in de hemelkan richten.We bellen vlug Stijn Pion op en dievertelt ons dat hij in dienst is van deGeldwins, maar dat hij de code wel wilvertellen. Hij heeft echter niet veel tijd,want ze zitten hem op de hielen. Vlugvertelt hij ons nog dat er een bruineenvelop onder de bank aan de vijver inhet park ligt.In die envelop zit een heel raar ding.Het bestaat uit verschillende schijven.Aan de buitenkant van de grootsteschijf staan alle tekens van de dierenriem.Als je aan een schijf draait, verschijnener allerlei letters. Maar inwelke stand moeten we de draaischijvenzetten om de goede code te vinden?We bellen terug naar Stijn Pion, en hijvertelt ons dat hij de code van deschijven wil doorgeven als de rakwi’salle opdrachten vervullen die in deenvelop zitten. Je krijgt nu eenmaalniets voor niets, en ze moeten maarbewijzen dat ze de code waard zijn.Oei, we zullen ons moeten haasten,want Ashtur moet de code voor 17 uurhebben of het is te laat!18 DUBBELPUNT • december 2003


akwiGelukkig: stipt om 17 uur kunnen wede code doorbellen naar Ashtur. Nukunnen we rustig onze asteroïdenpralinesopeten en onze groene ruimtelimonadedrinken.DE STERRENKAARTDe kaart maak je het makkelijkst doorzwarte landbouwplastic net onder hetplafond te hangen. In het plastic kunje nu gaatjes prikken. Als je het lichtaan doet, krijg je een sterrenhemeleffect.Het is de bedoeling dat je metsterren een plattegrond gaat makenwaar de rakwi’s de plaats van hetboek op kunnen vinden. Maak eenpaar duidelijk herkenbare punten(kerk, fabriek,…). Desnoods steek jeals leiding maar een handje toe als zehet niet vinden: “Hé, zou dat niet dekerk kunnen zijn…?”DE SCHIJFPUZZELJe neemt eerst een groot stuk rondkarton. Aan de buitenkant teken jealle dieren uit de dierenriem. Nu knipje een paar schijven uit die telkensiets kleiner zijn dan de vorige. Tekenook op elke schijf een symbool (eenster of de zon). Zo heeft iedere schijfeen naam (de zonneschijf moet je danop waterman zetten, bijvoorbeeld). Inelke laag snij je een paar gleufjes uitwaardoor je het onderste stuk kartonkunt zien. Bevestig alle schijven aanelkaar door een splitpen in het middente steken. Je kunt nu elke schijfapart verdraaien.Door die gleuven heen schrijf je nuletters op het onderste stuk karton.Zorg ervoor dat er verschillende combinatiesmogelijk zijn. Stijn Pion zalje, als alle opdrachten gelukt zijn, eencombinatie doorgeven: “Maanschijfop leeuw, zonneschijf op waterman,sterrenschijf op vissen,…” Als allesjuist staat, kan je de code aflezen opde onderste schijf.DE OPDRACHTENx Schrijf alle 10 planeten op in volgorde(vergeet de groene planeetniet!).x Maak een ruimtepak met zilverpapieren PET-flessen als luchtflessen…x Maak een ruimtemobile voor in hetlokaal.x Maak asteroïdenpralines (cornflakesin gesmolten chocolade doppen).x Maak ruimtelimonade.x Schilder onze melkweg.x Breng twee liter raketvloeistof overmet je mond.x Schiet tien meteorieten tegen derode planeet.x Leg een parcours af met de helerakwiploeg in een fietsband.x Zoek iemand met elk sterrenbeeldvan de dierenriem.x …DE AANPASSINGENx De sterrenkaart maakten we niet metzwarte plastic, maar op een bladpapier, met verf die licht geeft in hetdonker.x Sommige opdrachten moesten wezelf wat explicieter maken dan in despeluitleg stond.x We maakten en verstuurden geenbrief voor de leden, maar lazen hemvoor als post voor de rakwi’s.DE REACTIESVan de leden:x Het was echt heel tof!!x Er waren nogal veel waterspelletjesbij en spelletjes voor buiten, duswas het misschien meer een spelom te spelen als het beter weer is,in de zomer of zo. (N.v.d.r. hetregende die zondag pijpenstelen)x Terwijl we water overbrachten metonze mond van de ene emmer naarde andere, moesten we een spectaculaireslide doen. Dat was megacool!x Het maken van de mobieltjes wasook heel leuk.x We vonden het plezant om naar eengeheime code te zoeken aan dehand van de spelletjes.x Jammer dat het laatste spelletje ietswas met chocola, want dat lust ikniet.Van de leiding:x Het was een goed spel! In het beginleek het ons nogal ingewikkeld. Wedachten dat de rakwi’s het moeilijkzouden begrijpen, en we vreesdenook dat we er nog veel buitenstaandersbij moesten betrekken. Maardat was dan toch niet het geval.x Het verhaal was leuk en origineel.x We hadden erg veel materiaal nodig.Daardoor verloren we veel tijd: telkenshet materiaal opruimen van deene opdracht, en daarna het materiaalvoor de volgende nemen.x Het knutselen van de sterrenschijfpuzzelheeft enorm lang geduurd,maar het resultaat was wel iets omtrots op te zijn.x Je staat als leiding bij dit spel vooralaan de zijlijn, terwijl het toch ookaltijd leuk is om zelf keihard mee tedoen.AFDELINGENDUBBELPUNT • december 2003 19


tito‘5 voor 12’–spelenZondagmiddag 5 voor 12, straks begint de Chiro en je hebt nog geenspelprogramma. Dit is misschien een herkenbaar fenomeen voorvelen onder ons. Na een drukke week van lessen en andere activiteitenis dat wel te begrijpen. Daarom kun je nu ook, naast het raadplegenvan medeleiding of internet, in Dubbelpunt een last-minuteprogrammavoor je tito’s vinden, en vooral: hoe je van het gewone ietsspeciaals maakt.GEEF IETS EXTRA’S AAN EEN KLASSIEKERGanzenbord, maar dan met speelkaartenJe neemt twee boeken kaarten. Van het eerstemaak je een ganzenbord, van het tweede verstopje alle kaarten in en rond het lokaal. Detito’s worden verdeeld in groepjes van 2 of 3.Als hun pion op een kaart komt te staan, moetenze de overeenkomstige kaart zoeken. Dandoen ze een klein opdrachtje* en mogen zeopnieuw gooien.* ZIE ‘LEUKE OPDRACHTJES’AANVULLING BIJ EENDER WELK SPELWAARBIJ JE PUNTEN KUNT SCORENOp het spelterrein leg je een aantal autobandenof teken je een aantal cirkels (altijd 3 minderdan er leden zijn). Wanneer je een punt maakt,gaat iedereen zo snel mogelijk in een band ofcirkel staan. Wie een plek heeft, mag gewoonverder spelen. Wie geen plek heeft, moet nu ineen band gaan staan, tot hij of zij bevrijd wordt.Iemand bevrijden kan bvb. door een voetbaltussen de benen van die persoon te sjotten, eenpas te geven,…22 DUBBELPUNT • december 2003


titoLEUKE OPDRACHTJESmet flesjesx een rechtstaande toren bouwen met x aantal flesjes;x een persoon krijgt een liedje ingefluisterd dat hij of zij moet gorgelentotdat de andere het geraden heeft;x olifantenloop met flesjes: je zet twee flesjes aan je ogen en probeert opdie manier een lijn te volgen (het originele is dat je door het gat vaneen mouw (= de slurf) een lijn op de grond moet volgen);x meer en minder gevulde flesjes geblinddoekt in volgorde zetten;x een reeks flesjes zo vullen, dat je er Broeder Jacob op kunt spelen;x probeer de kleur van een welbepaalde frisdank na te maken, zodat deleiding het verschil niet kan zien.dubbelopdrachtjesHet opdrachtje bestaat telkens uit twee delen. Iemand voert het eerstedeel uit, en met het resultaat voert de andere het tweede deel uit.x iemand maakt een enquête, de andere vult die inx kruiswoordraadselx rebusx kleine quizx …andere opdrachtjes:x een geldstuk tussen je dijen of knieën steken, een afstandjelopen tot aan een potje en daar je muntstuk in laten vallen;x een nummer opzoeken in een telefoonboek.EEN SPELLETJE ORIGINEEL AANBRENGENx Je kunt een namiddag vullen met klassiekers,maar i.p.v. ze één voor één te spelen, kun jeje tito’s de spelletjes laten zoeken, raden,…AFDELINGENx Je schrijft al je spelletjes telkens op tweekaartjes. Nu kan je een grote memory spelen.Draai je twee dezelfde kaartjes om, dan speelje het spel op die kaartjes.x Je steekt elk spelletje in een ballon, met dartsworden de ballonnen stukgegooid, en hetspelletje dat eruit komt, wordt gespeeld.x Spin the bottle, of met een draaischijf: eengrote cirkel van spelletjes; wat aangewezenwordt, wordt gespeeld.x Kaartje-blaas: je legt een grote stapel kaartenop een gevuld glas. Op de onderste kaartplak je een spelletje. Om de beurt mogen detito’s kaarten van het flesje blazen. Wie deonderste eraf blaast, moet het glas leegdrinken.Dan kan het spelletje op de kaartgespeeld worden.x Vlooienspel: je plakt onder elk muntje een cijfertjedat overeenkomt met een spelletje. Detito’s proberen om de beurt zo’n muntje in hetpotje te schieten, door met een ander muntjedruk te geven op de rand. Van het muntje dathet eerste in het potje zit, wordt het spelletjegespeeld.DUBBELPUNT • december 2003 23


ketiIk zie, ik zie wat jij niet ziet …en ze dragen allemaal hetzelfde!‘Ah, de mannen van de scouts… of zijn ’t die van de Chiro?’ Wellichthebben voorbijgangers je die vraag al wel eens gesteld als je met jegroep in de straten verschijnt. Ofwel weten zij niet hoe de bewegingskledijvan de Chiro eruitziet, ofwel zijn je gasten niet of nauwelijks inbewegingskledij. Nochtans dragen we die bewegingskledij niet zomaar.Op straat als chirogroep herkend worden is één ding, veelstraffer is de verbondenheid, want overal waar je gaat of staat, dragenalle mensen van de Chiro hetzelfde… of toch bijna.maaltijd maken en die gaan uitdelen inhet bejaardentehuis (vraag wel vooraftoestemming aan de directie van hetbejaardentehuis). Voor je keti’s kandit ook een hele verrijking zijn. Als jehiervoor de middelen niet hebt, kun jebejaarden ook blij maken met eenknutselwerkje of een andere kleineattentie.Natuurlijk valt aan herkenbaarheid tewerken. Niet iedereen kent de Chiro.Veel mensen komen niet buiten, verwarrenons met een andere jeugdbewegingof ze weten simpelweg nietdat de Chiro bestaat. Hieronder volgenenkele tips die je op weg kunnenhelpen als je iets aan die herkenbaarheidwil doen.Eerst en vooral kun je ervoor zorgendat de mensen uit je eigen gemeente/dorpde Chiro (beter) leren kennen.Met de kerst- en nieuwjaarsdagen inhet vooruitzicht kun je bijvoorbeeldals Chiro heel wat doen voor diegenendie op dat moment behoefte hebbenaan een extraatje. Neem nu bvb.bejaarden. Je kunt met je keti’s eenBij Poverello (in Brussel) kunnen daklozeneen degelijke maaltijd krijgenvoor weinig geld. Ook daar kun jewaar nodig met je keti’s een handjetoesteken. (Voor meer info:Zuinigheidsstraat 4 – 1000 Brussel, of02-511 52 12).Bij een ledenwerving kun je ook hetOCMW aanspreken. Zij kunnen jevast wel helpen als je erover denkt omkinderen uit een armer milieu in je24 DUBBELPUNT • december 2003


ketiChiro op te vangen. Weet wel voorafdat dat niet altijd de gemakkelijksteweg is, maar wel de meest verrijkende.Je kunt die dingen best vooraf evenbespreken met je keti’s. Misschienzijn er keti’s die een goede redenhebben om aan zulke activiteiten nietmee te doen. Luister ook naar hen!RA RA RA…Waar hoef je je niet te schamen als jeonnozel verkleed bent? Waar zal niemandraar opkijken als je oma’strouwjurk hebt aangetrokken? Waarmogen we nog gek doen? In deChiro, natuurlijk! Niet te vergeten ishet feit dat we in de Chiro ook vaakverkleed op straat komen. En watdan? Dan wordt het gissen, natuurlijk.Is dat de Chiro of niet? Laat devoorbijgangers maar raden, want verkledenis juist fun! Eens niet herkendworden op straat kan ook tof zijn!Anderzijds wil dat niet zeggen dat jeje als chirogroep minder goed moetgedragen!Met Kerstmis kunje je keti’s oproepenom allemaalverkleed tekomen als kerstman,kerstvrouwof rendier.Kostuums mogenniet gehuurdworden maarmoeten op eencreatieve manierzelf gemaakt worden.De helezondag wordener kerstspelletjesgespeeld. (Bvb.kerstcadeautjesinpakken met jevoeten, rendierenmelken, kerstvrouwworstelen,rendiergeweispelletjesspelen,enz.)WINTERMOEHEID?De wintermaanden zijn in de Chiroaltijd wat specialer. Onze gastenhebben examens en blijven ’s zondagsvaker thuis, we vieren Kerstmisen dan wordt er meestal ook geenChiro gegeven, én in januari heeft hetmerendeel van onze leiding examens.Toch mag dit alles geen reden zijnom de zondagen minder speciaal temaken.Vraag in de eerste plaats aan je keti’swanneer zij tijdens de examens Chirowillen, zo loop je minder risico eenheel programma in elkaar te boksenvoor nog niet de helft van je leden.Hieronder alvast een aantal ideetjesdie je verder kunnen helpen op eenzondag.Dakloos spel:We vieren een dakloos kerstfeestje.De keti’s krijgen al hun ingrediënten,en al hun kookmateriaal, alleen… zekunnen niet binnen in hun lokaal.Waar ze hun kerstmenu gaan klaarmaken,moeten ze zelf uitzoeken. Bijouders, kennissen of vrienden is hetverboden kookterrein.IJsschaatsen:Je hoeft niet per se naar eenbestaande ijspiste te gaan. Als heteen paar dagen stevig heeft gevroren,kun je een aantal dagen op voorhandeen ijspiste maken (doe dit welop een veilige plaats!!). Op zondagverras je je leden dan met een ijshockeyspelop een zelfgemaakte piste,met zelfgemaakte hockeysticks.Tip: als het je lukt om een ijspiste temaken, dan kun je daar natuurlijkook nog veel andere dingen meedoen dan alleen maar ijshockey op tespelen. Je kunt fietstikkertje spelenmaar dan op driewielers (een gewonefiets is nogal gevaarlijk), of anderedriewielerspelletjes. Je kunt ookmet autobanden op het ijs een parcoursafleggen, of om het verst opde buik glijden terwijl je op een zakligt…Verkleed sluipspel:Iemand verkleedt zich in een oudvrouwtje en zet zich op een plek waarveel volk passeert. De rest van degroep moet zich vermommen en zodicht mogelijk bij het oude vrouwtjekomen zonder herkend te worden.De versiertruc:Je legt in het lokaal verschillendeversierattributen. De keti’s mogenhet lokaal versieren, maar dan welaan de buitenkant! Een kerstboomop het dak, een kerstkostuum aan debuitenkant, een rendier aan de voorkant,kerstballen, … Wees origineel!!Pakske maken?Voor het komende kerstfeestje moetelke keti een pakje maken. Je kuntelke keti hetzelfde materiaal meegevenen ze hun creativiteit de vrijeloop laten gaan. Of je kunt deopdracht geven een cadeautje temaken in een bepaald thema.Doe eens iets goeds:Omdat het Kerstmis is, kun je jeketi’s iemand laten meebrengen waarzij speciaal voor willen koken. Bakendit wel af en zeg dat het hier niet gaatom ex-lieven, toekomstige aanwinstene.d., maar wel degelijk iemanddie het echt verdient om voor tekoken. Dat kan een arme buurvrouwzijn, een migranten-leeftijdsgenoot,een eenzaam oud mannetje, enz…Het is geen ramp als er keti’s zijn dieniemand hebben meegebracht. Dathoeft ook geen hele zondag te duren.Het koken kun je bvb. nog als eengroepsgebeuren beschouwen en heteten gebeurt dan met de genodigden,of…Fotoverhaal:Maak een fotoverhaal van bvb. degeboorte van Jezus. Laat je keti’szich verkleden (desnoods verzinnenze nog andere leuke dingen aan hetverhaal) en laat ze het verhaal uitbeelden.Neem hiervan foto’s, hangze op in het lokaal en zet er het verhaalonder.AFDELINGENDUBBELPUNT • december 2003 25


aspiAfdelingsbivak 2003 was weer een groot succes. Onze 22 aspideelnemershebben nog maar eens bewezen dat de aspirantenlevendiger zijn dan ooit!!Zes dagen lang hebben we gelachen en plezier gemaakt, maar wehebben ons vooral verdiept in de leefwereld van de aspiranten enheel wat leuke aspi-ideetjes uitgewisseld.ORANJE BOVEN, ORANJEVERFZWAARDVECHTEN À LASCIPIMateriaal:pvc-buizen, isolatiemateriaal, twee ofmeer kleuren verf naargelang het aantalploegenVoorbereiding:Snij de pvc-buizen in stukken vanongeveer 75 cm. Over die stukkenschuif je het isolatiemateriaal. Laatongeveer 15 cm pvc-buis over alshandvat.Zorg ervoor dat elke aspirant eenzwaardje heeft, en verdeel je aspiploegvervolgens in twee of meer groepen.Elke ploeg krijgt een potje gekleurdeverf.De aspiranten tekenen met stift eencirkel van ongeveer 25 cm diameterop hun buik, en ergens op het terreinbaken je met touw een grote cirkel afmet een diameter van ongeveer 10 m.De verschillende ploegen nemenplaats rond de grote cirkel, en elkeploeg geeft zijn ploegleden een nummer.Het spel:De leiding roept een nummer. Deaspiranten met dat nummer stekenhun zwaard in de verf en lopen vervolgensde grote cirkel in. In de cirkelwordt een duel uitgevochten tussende verschillende ploegen.Diegene die het eerst verf in de cirkelop zijn buik heeft, is verloren.Let op: diegenen die een duel zijn aangegaan,mogen niet buiten de cirkelkomen, noch het zwaard van detegenstander vastnemen met de handenof wegtrappen met de voet!Je kunt het spel moeilijker makendoor meerdere nummers tegelijk teroepen zodat er dus meerdere duelstegelijkertijd worden uitgevochten.EEN STADSSPEL OP EGBERTSEWIJZEMateriaal:Een stadsplan, twee walkietalkies, 2camera’sVoorbereiding:Voordat de zondagactiviteit begint, ishet belangrijk dat je de stad verkent.Je zoekt 10 toffe locaties en duidt dieaan op het stadsplan.De dag van de activiteit zelf verstop jeop elk van de locaties een kaartje. Datkun je doen met of zonder opdracht.Het spel:Verdeel je aspiploeg in twee groepen:de zoekers en de filmers.a) De zoekersDe zoekers moeten de verschillendelocaties opzoeken, en het kaartje vindendat daar verstopt is. Als er eenopdracht op staat, moeten ze die uitvoeren.Hoe gaan ze te werk?Twee van de groepsleden blijven opeen centrale plaats. Zij krijgen hetstadsplan met de verschillende locatiesen een walkietalkie. De anderegroepsleden moeten de locatiesbezoeken en de kaartjes gaan halen.Ze kunnen de locaties en kaartjes vindendoor goed de aanwijzingen op tevolgen die de mensen op de centraleplaats aan hen doorgeven.b) De filmersDe filmers splitsen zich op in tweegroepjes, elk met een camera. Hiermoeten ze de zoekers mee filmen. Zebeschikken ook over een stadsplanmet de locaties, zodat het voor hengemakkelijker is om de zoekers op tesporen.Let op: het filmen moet ongeziengebeuren. Wanneer de zoekers defilmers betrappen, telt die montageniet.Het leukste is dat je het spel twee keereen uur speelt. Zo is iedereen eenszoeker en iedereen eens filmer.De ploeg met de meeste kaartjes enhet meest aantal filmfragmenten heeftgewonnen!!26 DUBBELPUNT • december 2003


aspiBOVEN, OLÉ OLÉ OLÉ !!!NAAR DE RUIMTE MET STIJNOoit al eens het gevoel gehad dat jezweeft? Het volgende spel geeft jedaar de mogelijkheid toe!Je vraagt je aspiranten verkleed alsastronaut naar de chiro te komen.Hoe ze zich verkleden heeft geenbelang, wel is het noodzakelijk dat zeelk één of meerdere telefoonboekenonder hun voeten plakken.Met die telefoonboeken speel je eenhele zondagmiddag allerlei leukespelletjes en opdrachten.Wanneer je ’s avonds de telefoonboekenvan onder je voeten haalt,voel je je zo licht als een veertje!!LEUKE TUSSENDOORTJESTurkebal van onze RobEén iemand heeft de bal. Die keertzich om en slaat de bal door zijn ofhaar benen op. Het is de bedoelingde bal zo lang mogelijk in de lucht tehouden. Je mag hiervoor alle mogelijkehulpmiddelen gebruiken.Diegene die de bal mist of laat vallen,moet opslaan vanop de plaats waarhij of zij in de fout ging.Spreekwoorden radenEr gaat iemand van de groep naarbuiten. De rest houdt een spreekwoordin gedachten, elke deelnemeréén woord.De persoon die buiten stond, wordtopnieuw binnen geroepen. Hij of zijstelt allerlei vragen aan de anderen,over alle mogelijke onderwerpen. Dieanderen moeten antwoorden, en inhun antwoord het woord gebruikendat ze in hun hoofd hielden. Zo moetde persoon in het midden het spreekwoordraden.Tot slot nog een dikke merci aan alleaspi-AB-ers. Het was de max.Hopelijk tot volgend jaar!!!LUDWINA,KRISTIEN EN NELEAFDELINGENEEN LIPPELOSE FIETSTOCHTAlle leden komen met de fiets. Jeverstopt op elke fiets een papiertjemet daarop een aanwijzing (vb.links, rechts, rechtdoor). Aan elkesplitsing spelen we een spelletje. Dewinnaar van het spel mag zijn ofhaar papiertje zoeken. De aanwijzingdie daarop staat, volgen we.DUBBELPUNT • december 2003 27


ALIVE?Ja, je weet wel, die actie waarmeewe vorig jaar (en ook ditjaar) duizenden oranje polsbandjesronddeelden. Wededen dat niet voor de grap,nee. We wilden en willen hiermeede aandacht richten op eentendens om aspirantengroepenaf te schaffen en keti’s rechtstreeksleiding te maken. Dat iseen spijtige, maar soms onvermijdelijkepraktijk, wanneer eenchirogroep met een serieus leidingstekortzit. Het afschaffenvan de aspi’s is vaak een tijdelijkemaatregel. Spijtig genoegblijft het hier meestal niet bij.De stap terug is moeilijkerdan gedacht.Alive wil daarom alternatievenaanreiken die het probleem vaneen leidingstekort kunnen oplossen,maar dan zonder de aspi’ste schrappen.Pas op, we willen met Alive nietde chirogroepen viseren diegeen aspi-afdeling hebben.Integendeel, we willen met dezeactie instrumenten aanbiedenom je aspiwerking te behoudenof om ze opnieuw op te starten.Waarom is het belangrijk om jeaspiwerking te behouden?Ten eerste is het aspi-zijn een fundamentele‘fase’ in een chirocarrière,waarin je stilaan wordt klaargestoomdom leiding te worden, terwijlje toch nog de voordelen behoudtvan lid-zijn. Voor de eerste keeroverstijgt de Chiro de gewone zondagnamiddag,voor de eerste keerkrijg je zelf wat verantwoordelijkheid(via stages e.d.).Ten tweede stellen we vast datleid(st)ers langer actief blijven als zezelf aspi geweest zijn. Dat heeft wellichtte maken met die keuzes die eenaspi maakt, net voor hij/zij afstudeerten nieuwe richtingen uitfladdert. Decontinuïteit in je chirogroep is er dusbij gebaat dat je aspi’s hebt. Werkenaan een goede leidingsploeg betekentdus (onder andere) werken aan eengoede aspiwerking.Bovendien hebben ouders heel watmeer vertrouwen in de chirogroep alshun kinderen begeleid worden dooroudere leiding, in plaats van door 16-17-jarigen.Ten derde zijn het vaak de leiders enleidsters die na hun keti-jaren onmiddellijkleiding zijn geworden die spijthebben van die gemiste aspi-jaren.Om onze actie te ondersteunen hebbenwe een brochure opgesteld waarinheel wat nuttige informatie staat.Een greep uit de ideeën die hierinstaan:h Voorkomen is beter dan genezen!Een leidingstekort zie je meestalwel een jaar of twee-drie op voorhandaankomen (bijvoorbeeldwanneer iedereen van de leidingal vijf jaar in de leiding staat). Alsje daar snel genoeg op inspeelt,kom je niet onverwacht voor eengroot leidingstekort te staan.h Stel jezelf de vraag hoe het komtdat er leiding stopt. Zat de sfeerslecht dit jaar of staat de Chiro bijde leiding niet erg hoog op hetprioriteitenlijstje?h Met minder gaat ook. Het is nietper se noodzakelijk dat er bij elkeafdeling twee of meer leid(st)ersstaan. Misschien kun je een aspiwerkingbehouden met éénleid(st)er? Oud-leiding kan misschieninspringen?h Herstructureren kan de oplossingzijn. Laat de jongsten op eenandere dag komen dan de ouderenbijvoorbeeld, of laat de aspi’sop zondag meedoen met de keti’sen geef ze achteraf nog een uurtjeaspiwerking. Je kunt ook bijvoorbeeldmaar om de tweeweken werking geven.h Schrap de jongste afdeling.Niemand zal het graag ziengebeuren, maar tijdelijk je jongsteafdeling afschaffen kan je leidingstekortmisschien wel oplossen.Je kunt je afvragen waar deprioriteit moet liggen: bij diejonge afdeling of bij je aspi’s. Derichtlijn van de Chiro hierbij is dateen zesde afdeling (de ribbels)enkel tof is wanneer je voldoendeleiding en leden hebt. Een afdelingschrappen kan uiteraardenkel gebeuren na een weloverwogenkeuze en in een globaletoekomstvisie. Dat hoeft trouwensniet te betekenen dat dejongste leden maar moeten thuisblijven.De lagereschoolkinderenworden alleen wat anders verspreidover de speelclub en derakwi’s.h Zoek witte raven: jeugdige medemensendie niet noodzakelijk eenchiro-achtergrond hebben, maarwel interesse in het jeugdwerk,en die eventueel in de leiding willenstappen. Soms zijn er in deonmiddellijke nabijheid van deleidingsploeg wel vriend(inn)endie dat zien zitten.Geen van bovenstaande oplossingenis evident of gemakkelijk. Er is geenpasklare oplossing voor iedere groep.Toch hopen we dat dit je al wat opweg kan helpen!Heb je zin om verder nog iets tedoen met Alive? Of heb je vragen?Meer informatie kun je krijgen doorde Alive-brochure te lezen (te downloadenop www.aspi.be) of door onste mailen (aspi-nac@chiro.be). Enjouw gewest of verbond kan je ookeen woordje uitleg geven, natuurlijk.28 DUBBELPUNT • december 2003


IngekaderdDE RODE AAN DE RODE TAFELS,EN DE BLAUWE AAN DE BLAUWE TAFELSHet wandeltheatervan Chiro Juventa en Hermelinde uit KemzekeHet einde van de zomervakantie inKemzeke… Opvallend veel volk ’savonds in dit kleine Wase dorpje,rare wezens ook en vreemde geluidenop het chiroplein… Dat moestenwe toch wel even van naderbijbekijken!2003 was voor Kemzeke een ‘chirofeestjaar’,want de meisjes van ChiroHermelinde bestonden 45 jaar en dejongens van Chiro Juventa 50 jaar.Om dat te vieren werden het hele jaardoor tal van activiteiten opgezet metals mooie afsluiter een wandeltheaterop 28, 29 en 30 augustus.In een tocht langs een deeltje van hetdorp, de parochiezaal en het chiropleinmaakten de toeschouwerskennis met de geschiedenis van hetland Patriana, dat verscheurd isgeraakt en verdeeld in twee nieuwelanden: Veritan en Lyas. In Veritanzijn de mensen blauw gekleed, sprekenze altijd de waarheid, maar helpenze elkaar nooit, terwijl de mensenin Lyas rode kleren dragen, altijd liegen,maar elkaar wel altijd helpen.Ook als toeschouwer werd je in eenbepaalde ‘rol’ geduwd. Iedereenkreeg een zakje uit rode of blauwestof met daarin een paspoort, veel ofweinig geld en een half puzzelstuk.Al die dingen had je ergens nodig, enals je na het wandeltheater de persoonkon vinden met de andere helftvan het puzzelstuk, werd je daarvoorbeloond met een gratis drankje.Het lijkt me niet zo makkelijk op heteinde van de zomervakantie – eenvoor chirogroepen altijd al drukke tijddoor het bivak en wellicht ook demoeilijkste periode van het jaar om alje leden bij elkaar te krijgen – zo’ngroots spektakel op het getouw tezetten, maar het is Chiro Kemzekewel degelijk gelukt! Uiteraard kondenze rekenen op de hulp van heel watvakkundige en bereidwillige mensenvoor geluid, licht, regie, decor, kledijen grime, maarvoor heel wat anderedingen zoals dealgemene coördinatie,een groot deelvan de opbouw vanhet decor en dechoreografie stonden Kemzeekseleiders en leidsters in.Maar ook heel wat leden zetten hunbeste beentje voor… We laten er hierenkele aan het woord:Sarne, rakker: Ik heb schimmenspelgespeeld en ik was doolhofgeest.Dat was heel plezant, vooral doolhofgeestomdat je daar geld voor kreeg(n.v.d.r.: Patriaans geld). We hebbenwel veel moeten oefenen. Voor hetschimmenspel zijn we aan het beginvan de vakantie beginnen oefenen, ennaar het einde toe was het wel watmoeilijk om al die repetities te combinerenmet de voetbaltrainingen. Ikvind het nu wel jammer dat deopvoeringen gedaan zijn, maar aande andere kant ben ik ook wel blij dathet nu weer wat rustiger zal worden.Machteld, speelclubber: Ik zat in hetklasje van Lyas, dat was heel leukwant we mochten allemaal foute antwoordengeven en verkeerd rekenenomdat de mensen daar altijd liegen.We hebben veel en hard moetenoefenen, maar ik vind het toch weljammer dat het nu voorbij is.De keti’s hebben zich gezellig allemaalsamen aan een tafeltje gezet omna te genieten van het succes.Sommigen waren conservator, anderendoolhofgeest, of marktganger.Het oefenen viel wel mee. Ze haddenhet vrij snel onder de knie. Natuurlijkvonden ze het jammer dat het wandeltheater-avontuurvoorbij was, alwas het maar omdat het nieuweschooljaar nu plots wel heel dichtbijwas…DUBBELPUNT • december 2003 29


HET DEINT OVER GRENZEN HEENOnze zus uit Paraguay: de NippacWat algemene weetjes over Paraguay…w Paraguay, ook wel eens Zuid-Amerika‘s ‘lege wijk’genoemd, is het minst gekende land van het continent.Lange tijd heeft het land zich gedistantieerd van de economischeontwikkelingen die zich in de buurlandenvoordeden, met een serieuze achterstand als gevolg.Gelukkig is een inhaalbeweging ingezet sinds de jaren’70, met een licht toegenomen toeristische interesse totgevolg. De Paraguayanen doen hun uiterste best omhun algemene situatie te verbeteren.w Paraguay was tot de eerste contacten met de Europesebezetters een smeltkroes van stammen die wel eensergens wat langer bleven wonen, maar dan toch weerverder trokken, zoals de Guaraní, en stammen vanjagers-verzamelaars zoals de Guayakí.w Sinds de 20e eeuw zijn tal van Duitse pioniers zich inParaguay gaan vestigen. Zij vertegenwoordigen nu eenaanzienlijke bevolkingsgroep.w Met hun buurlanden Brazilië, Argentinië en Bolivië levenze in relatieve vrede, maar dat is niet altijd zo geweest: met Boliviëhebben ze een jarenlange oorlog uitgevochten.w Het land heeft geen uitweg naar zee, wat altijd een zware belemmeringheeft gevormd voor economische ontwikkelingen. Ongeveerde helft van het land is bebost (struiken en kleine boompjes!), maarhet merendeel van het hout is onbruikbaar voor productie. Het westelijkegedeelte van het land – de ‘Chaco’ – ligt op een vlakte waarweinig neerslag valt en waar de landbouwmogelijkheden dan ookbeperkt zijn. De inwoners van Paraguay leven grotendeels van landbouwen veeteelt. Meer dan 90% van de 5,2 miljoen inwonerswonen daarom in het oosten van het land: het is daar vochtiger, tropischer,maar vooral vruchtbaarder.w Het onderwijs is maar verplicht tot 12 jaar, wat een grote ongeletterdheidin de hand werkt. Paraguay is sinds enkele jaren weer volledigtweetalig. De indiaanse taal, het Guaraní, was immers langetijd verboden aan scholen en universiteit. Enkel Spaanse klankenmochten daar toen nog klinken. In de stedelijke gebieden sprekenze een mengeling van Guaraní en Spaans, het zogenaamde ‘Jopara’.w Het katholicisme is de officiële godsdienst in Paraguay, maar datwordt op een heel eigen manier en met veel indiaanse invloedengeïnterpreteerd. Priesters worden er eerder als helers en magiërsaangezien dan als spirituele begeleiders.w Paraguayanen zijn verslingerd aan ‘terere’. Dat is een kruidendrankjedat ze met behulp van een metalen rietje uit een koehoorn drinken.Het is een mengeling van kruiden die ze aanlengen met ijs-,maar echt ijskoud water. Alle Paraguayanen hebben dan ook altijdeen thermos in de buurt, gevuld met ijswater. Dat drinken ze omeven tot rust te komen, om af te koelen, of wanneer het hen uitkomt.De NIPPACIn het begin van de jaren ’80 vondenenkele catechisten dat jongens enmeisjes na hun eerste communie tesnel het contact met elkaar verloren.Zij hadden het idee om hen wekelijkssamen te brengen. Tijdens ditsamenzijn konden ze zich vrij uitdrukkenen aan tal van activiteiten deelnemen.Een nieuwe jeugdbewegingwas geboren.Pablita, Elodia, Mónica en Pater JulioCézar noemden het NIPPAC, wat staatvoor ‘Niños PerserverantesParaguayos Católicos’. Het moesteen jeugdbeweging worden die ‘volharding’hoog in haar vaandel draagt.Volharding, omdat in Paraguay al tevaak nieuwe dingen worden begonnendie snel weer verdwijnen.Ze kozen voor hetXP-teken (deGriekse letters chirho),met een Merin verwerkt. DeXP verwijst naarde boodschap vanJezus (die ‘chi’ en‘rho’ zijn de eersteletters van‘Christos’), de Mnaar Maria die zichmet alle mensen30 DUBBELPUNT • december 2003


ezighoudt, maar in het bijzondermet de armen.De P verwijst als gewone letter ooknaar Paraguay, hun land waar ze fierop zijn!De Nippac is ontstaan in Villa Hayesen Remancito, enkele grootstedelijkegebieden, maar groeide door toedoenvan enkele monniken, priesters ennonnen ook in de landelijke gebieden,zoals Caaguazú en ColoniaIndependencia.Een eigen tijdschrift heeft de contactentussen de groepen onderlingsterk bevorderd. In 2000 waren er al15 Nippac-groepen, verspreid oververschillende provincies.Dankzij de KJG (Duitsland) en Chirokonden ze in de jaren ’90 in VillaHayes een nationaal secretariaat uitbouwen,wat gepaard ging met deaansluiting van Nippac bij de Fimcapin 1992.De Nippacinos hebben ook een uniform.Dat wil zeggen, ze dragen eengele das samengeknoopt met een lintjein de kleur van hun afdeling. Enwat blijkt nu? Die kleuren komenovereen met de onze! Speelclubberszijn de ‘geeltjes’, de rakwi’s de ‘groenen’,tito’s de ‘roden’, keti’s de ‘blauwen’en de aspiranten, tja ‘aspirantes’!!Ze dragen die das met veelrespect, om aan te tonen dat ze lidzijn van de groep. Een volledig uniformligt ver buiten hun mogelijkhedenen middelen, maar lijkt hen ookoverbodig.De leiders en leidsters worden ookniet zo genoemd, maar wel ‘tíos ytías’, letterlijk ‘oompjes en tantes’.Ze voelen zich dan ook zo, verbondenals een (h)echte familie, en dat latenze blijkenAangezien Paraguay in het zuidelijkhalfrond van ons wereldbolletje ligt,is het zomer als bij ons de wintervoor de deur staat, en begint bij hende winter (natuurlijk niet zoals wij diekennen) als bij ons het zonnetje haargezicht laat zien. Dat betekent dat bijhen de kerstvakantie ook ineens degrote vakantie is, waarin ze dan ookop bivak gaan. De kandidaten voorhet nationaal leidingskamp in januarizijn alvast gewaarschuwd!Hoe gaat de Nippac op bivak? Om tebeginnen moet je weten dat ze hetdaar niet al te breed hebben, ze gaandan ook maar een dag of 5 op kamp.Verre reizen zitten er meestal ook nietin, ze zien wat hun mogelijkheden zijnen trekken daar naartoe. Ze proberenwel wat water op te zoeken.Wat ze meenemen om op bivak tegaan, kunnen wij niet voor mogelijkhouden! Ze nemen mee wat ze bijwijze van spreken kunnen dragen. Zekunnen niet rekenen op een containervan de gemeente, laat staan dat zeeen vrachtwagen kunnen huren omhun materiaal te vervoeren! Ze hebbennatuurlijk ook niet zoveel materiaalals wij! Mochten wij daar opbivak gaan, ’t zou een aardig lesje inbescheidenheid en soberheid zijn!Maar dat belet hen natuurlijk niet omzich reuze te amuseren en 5 dagenintens samen te leven. Daarin verschillenwe gelukkig niet zoveel!We wensen de deelnemers vanChirojeugd Vlaanderen aan hetNationaal Kamp van de Nippac dezewinter vele intense momenten toe!We kijken al uit naar hun ervaringenen verhalen.DE WERKGROEP LATIJNS-AMERIKA VANDE INTERNATIONALE COMMISSIEDUBBELPUNT • december 2003 31


chiro-infoZOEKERTJESChiro Hemo, Opstal, zoektINSTRUMENTEN om hunmuziekkapel uit te breiden(voornamelijk klaroenen).Ook interessante verkoopadressenzijn welkom! Bel0478-99 91 28 of stuur eenmailtje naarmaartenraes@hotmail.com.Chiro Saleghem, Meerdonk,is nog op zoek naar eenBIVAKPLAATS voor 2004,liefst tussen 10 en 31 juli.We zijn met zo’n 80 personen.Je kunt altijd terechtbij Bart Apers (0477-86 6090,bartapers_80@hotmail.com)of Geert Van Buynder(0476- 95 63 10).De chirojongens vanHamont zijn nog op zoeknaar een BIVAKPLAATS van21 tot 31 juli 2004, voor een40-tal mensen, mét tentengrond.Chiro St.-Joris ‘t Leitje uitAssebroek is dringend opzoek naar een BIVAKHUISvoor ongeveer 100 personenvoor de periodes 11-21/07/2005 of 21-31/07/2005, liefst in deArdennen. Wie ons kan helpen,kan ons een seintjegeven op 050-36 26 05 bijElise Steemans, of een mailtjesturen naar elisesteemans@hotmail.com.Chirojongens Apollo 8 hebbenin de Meiskensbeekstraatin Humbeek eenBIVAKPLAATS die vrijgekomenis voor de periode 21tot 31 juli 2004. Je beschikter over 60 bedden, eengrote keuken en een zaal, ener is de mogelijkheid omtenten te plaatsen. Neemcontact op via het nummer0476-32 76 97.Karl-Heinz Kohn heeft aanUntermeilveen 1 in Rechtnog VERSCHILLENDE WEI-DEN vrij voor augustus2004, en ook nog wat plaatsvoor de eerste 20 dagen vanjuli. Er is bos en een riviervlakbij. Hij vraagt ¤ 0,50per kind per dag, en je kunthem bereiken op 080-57 0891.KAMP-BIVAKBOERDERIJGreijmans biedt inNederland (Someren-Heide)plaats aan 200 personen,waarvan 100 in het gebouwen 100 in tenten. Je kunthen bellen op 0493-49 1827 of vinden op www.vekabo.nl/greijmans.FEESTDRIFTOp zondag 12 oktober 2003vierde CHIRO TER STREEP,Westende, haar 55ste verjaardagen aten er eengezonde boerenstute op!De oud-leiding van CHIROBRECHT organiseert opzaterdag 13 december 2003een Fakkeltocht. We vertrekkentussen 18.00 en20.00 uur aan Zaal De Eikel,Oude Veldstraat 6, Brecht.Je hoeft niet in te schrijven,en een fakkel kost je ¤ 1,50.De keti’s van CHIRODRIEHOEK serveren opzaterdag 10-01-2004 eengezellige maaltijd in hunlokalen, Rerum Novarumlei47, Brasschaat.Volwassenenmenu voor ¤ 7:frietjes met stoofvlees enappelmoes of groentjes, eneen frisdrank of pintje.Kindermenu voor ¤ 3,50:frietjes met curryworst enappelmoes of groentjes, eneen frisdrank. Je kunt kiezenom te eten om 12.30uur, om 17.00 uur of om19.00 uur. Inschrijven doeje voor 03 01 2004 bij Koen(0486-76 15 95 of 03-65331 38) of Bart (0496-23 3344)FAMILIENIEUWSTROUWEN?JA!Op 8 november 2003 gevenKaren Michiels (oudgroepsleidster)en Gert VanDen Broeck elkaar het jawoord.Chiro Booischotwenst hen alvast véél geluk.ZIJ BREIDEN UIT!Chiro Woka, Wommelgemlaat de wereld weten:Jo is een dochter voorVeebees Bart Slosse en ElsMinnaert (beiden ook medewerkersin de InternationaleCommissie) en een zusjevoor Tijs. Ze werd geborenop 27 september 2003.Ymke is een dochtertje vooroud-groepsleider Tom Boeyen oud-leidster SieglindeSegers, en een zusje voorAnina. Ze werd geboren op30 september 2003.Voor meer info en een foto:www.chirowoka.tk!Op 4 november 2003 werdMaarten geboren, broertjevan trotse Dries en zoontjevan Heidi Vochten en PaulVermeiren (oud-ChiroBrasschaat Centrum).Proficiat!AFSCHEID NEMENJe ogen vol wijsheid,je handen vol kracht,je woorden vol waarheid,je zwijgen vol macht.Zoveel moed getoond,zo intens gestreden.Niet eens voor jezelf,liefde was jouw reden.Vol mooie herinneringennamen we op 25 oktober2003 afscheid van LouisClerix, vader van Ivo (oudeducatiefmedewerker enoud-beheersgroep chirohuizen)en Geert (voorzitterKaleicommissie).Waarom al dat vechten,waarom al die pijn,je wilde niet weg,je wilde bij ons zijn.In stil verdriet namen we op21 oktober 2003 afscheidvan Louis Pacquée, vadervan Mai (Heibrand), grootvadervan An, Jan en LeenHofkens ((oud-)gewestNoke).32 DUBBELPUNT • december 2003


OPROEP!In augustus 2004 komen een aantalZuid-Afrikaanse chiromensen.Wil je een andere cultuur lerenkennen zonder eerst een paardagen aan een ander klimaat temoeten wennen, dan hebben wijde oplossing: geef je op als gastgezin!Wij zoeken gastgezinnen en gastchirogroependie het zien zittenom een aantal dagen in augustus2004, voor en na Krinkel, één (ofliefst twee) Zuid-Afrikaanse chiroleid(st)erseen slaapplaats tebezorgen, om met hen leuke dingente doen, hen Chiro in België teleren kennen en hen van spijs endrank te voorzien.Het zal dus NIET doorgaan in juli,zoals in de Grasduiner vermeldstond!Ben je geïnteresseerd of wil jemeer informatie? Bel of mail naarMieke De Block,miekedeblock@hotmail.com,0486-21 25 96.Speel zeallemaal:Jokor roodAlle studerende en andere chiroleidingwordt uitgenodigd op detweede Kortrijkse chirostudentenactiviteit“Jokor rood”, in Kortrijkop 18 december 2003.Info bij Mr_De_Koekepeer@hotmail.com!Wie ‘treft’ er ons in de ‘ranft’?Op 20 & 21 december 2003 is het weer zover: onze Zwitserse vrienden vanBlaurung und Jungwacht (Jubla) organiseren het Ranfttreffen.Zo’n twee- tot drieduizend Jubla’ers komen op verschillende plaatsen rond deFlüeli-Ranft samen, waar ze allen een nachtelijke tocht door de besneeuwdebergen houden. Op verscheidene posten houden ze halt voor één of andereactiviteit (kennismaking, new games, volksdansen, bekomen van de wintersekou met een kop hete soep of thee,…).Ook chiroleiding kan erbij zijn! We vertrekken op vrijdagavond 19 decemberen keren zondagavond 22 december moe, maar voldaan, terug.Lijkt deze boeiende ervaring jou op het lijf geschreven? Haal dan direct jegoeie wandelschoenen en korte chirobroekof -rok uit de kast, en laat van je horen bijWim Selderslaghs (03-231 07 95 ofWimS@chiro.be).Meer info op: www.ranfttreffen.ch.De websiteploeg zorgt voor leven op www.chiro.be!De websiteploeg is dringend op zoek naar nieuw chirovolk om meer aanonze internetkar te trekken. Als ploeg: modereren we de forums, kijken we de ingestuurde spelen voor de Spelendatabank na; kijken we de ingegeven woorden voor het Chirowoordenboek na; schrijven we nieuwe teksten of zetten die on line; halen we oude teksten weer weg; zetten we nieuwtjes op de voorpagina; steken we de Krinkelkrant/site mee in elkaar; organiseren we webstrijden e.d. om de site meer bekendheid te geven; schrijven we webcode om het geheel draaiende te houden; …Je kunt volledig meedraaien in de ploeg (= mee verantwoordelijkheid opnemenvoor het geheel en eenmaal in de maand een werkvergadering bijwonenop het nationaal secretariaat in Antwerpen), een deelverantwoordelijkheidnemen (= je concentreert je vooral op woorden of spelen of forums en probeertde vergaderingen mee te doen) of virtueel meewerken (= je pakt concretetaken aan vanachter je computer, zoals woorden en spelen).Ben je geïnteresseerd? Laat iets weten aan websiteredactie@chiro.be!KUNNEN PROGRAMMEREN OF COMPUTERTALEN KENNEN IS NIET NODIG!!Winnaars DAA-wedstrijdOp de startdag kon je bij de stand van de Dienst Avontuurlijke Activiteitenmeedingen naar een gratis dagje touwenparcours voor 8 personen.Joris Madou van Chiro Lange Jo, Langemark, haalde dit buitenkansje binnen.Proficiat!DUBBELPUNT • december 2003 33


GESPROKKELDBERICHTEN UIT DE BUITENWERELDDAMIAANBOUWKAMPEN,EEN BOEIEND AVONTUUR IN EEN ANDERE CULTUURUit 40 jaar Damiaanactie in 15 verschillende landen groeiden de bouwkampen. 500 enthousiaste vrijwilligers gingenin de voorbije 11 jaar bouwen voor de allerarmsten, lepra- en tuberculosepatiënten.Met zin voor avontuur en een goede gezondheid kun je tijdens de zomervakantie iets onvergetelijks beleven. Wij biedeneen degelijke voorbereiding en een stevige begeleiding in het land van jouw keuze: India, Laos, Bangladesh ofChina.Je hebt geen bouwervaring nodig.Meer info: René Vanherck, Kerkepad 49, 2275 Wechelderzande, 03-312 46 35, renevanherck@hotmail.com.Ook buiten de maand november …kun je bij 11.11.11 workshops en spelen aanvragen! Nieuw in hun aanbod zijn:WORKSHOP met begeleidingI. Geen geld? Geen water!Werkvorm: video, pappenheimersquiz en stellingenspelDoelgroep: jongeren vanaf 16 jaar; minimum 10, maximum24 deelnemersRuimte en materiaal: ruim lokaal met tafels en stoelen, 1tv en 1 videorecorderPrijs: vervoerskosten begeleider (ticket openbaar vervoer of¤ 0,25/km)Beschrijving: Wat gebeurt er als overheden niet langer zorgendat iedereen toegang heeft tot proper en voldoendewater, dat iedereen naar school kan,dat iedereen terecht kan bij een dokter?Wat gebeurt er als de watervoorzieninggeprivatiseerd wordt en multinationalsop die manier de logica vanhet geld mogen laten primeren op hetwelzijn van de mensen? Juist omdatwatervoorziening levensbelangrijk is,bleef ze tot nu toe onder controle entoezicht van de overheid. In de schoot van deWereldhandelsorganisatie wordt momenteel druk onderhandeld.Met de GATS, het dienstenakkoord binnen deWereldhandelsorganisatie, kan de privé-sector alsmaar verderbinnendringen in sectoren die zorgen voor essentiëledienstverlening. Wat heeft dat allemaal te betekenen voorons, en voor de rest van de wereld?SPEL voor jeugdorganisatiesII. Tot de laatste druppelDoelgroep: 13 -16 jaar; min. 8 en max. 30 deelnemersDuur: 2 urenRuimte: buiten of in een ruim lokaalPrijs: gratis te downloaden van www.11.be/jongeren, en jekunt het spelbord (met handleiding en kaartjes) ook kopenbij 11.11.11 in je provincie voor ¤ 5.Beschrijving: Zuiver water, bij ons komt het zomaar uit dekraan, en dat vinden wij héél normaal. Maar voor ongeveer1,2 miljard mensen op deze aardbol is dat wel even anders.Ze moeten vaak kilometers lopen vooreen beetje water van heel bedenkelijkekwaliteit. “Da’s niet eerlijk,” zul jezeggen, en gelijk heb je. Vertrek metje groepje op wereldreis en draag jedruppel bij aan “water voor iedereen”,aan de hand van denk- en doeopdrachten.Contact: 11.11.11-jongerenwerking, Evie Vandevyvere,Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, 02-536 11 60,evie.vandevyvere@11.be, www.11.be/jongeren.34 DUBBELPUNT • december 2003


SPA-MDe Challenge is dood, leve SPA-M. De Dienst Avontuurlijke Activiteitenschoof wat met haar tenten in Spa. Ze staan niet meer waar ze staan. En wevinden het mooi.Het Spa-weekend behoudt het avontuurlijke karakter, het is nog een tikkeltjeméér ‘overleven’. We weten niet altijd hoe we gaan slapen, hoe we gaan eten,hoe we de kou gaan trotseren, hoe we elkaar gaan helpen overleven,…HET SPA-WEEKEND DRAAIT ROND:GROEPSGEVOEL: wat is er nodig om tijdens zo’n weekend als groep eengoed gevoel te krijgen?TOCHT: hoe ver reikt onze neus voor tochten? Hoe diep gaan we?PROCESMATIG: welke weg kiezen we zelf? Hoe ver gaan we in het zoekennaar uitersten? Wie stuurt er mee, wie volgt er?MOUNTAINBIKE: en ja, ook een stuk diep gaan met de mountainbike?Gedreven door de drang om elke heuvel, elke boomwortel te overwinnen?Doen jullie mee? Het kan nog van 12 tot 14 maart 2004, en als je groep niette groot is ook nog van 9 tot 11 januari en van 2 tot 4 april 2004.Inschrijfinfo vind je in de Grasduiner van september en op de chirowebsite.Maar je kan ook met Simonne Wuyts bellen op het nationaal secretariaat (03-231 07 95) of mailen (simonnew@chiro.be). Voor meer info over het weekendzelf kun je contact opnemen met Bart Devolder (0474-36 64 79) of metWerner Vermeiren (0494-90 38 91). Tot zo!Gevangen inarmoedeWelzijnszorg wil armoede uitsluiten. Diearmoede heeft veel gezichten: eenbeperkt inkomen, slechte woonsituatie,beperkte toegang tot leer- en vormingskansen,schuldoverlast, … Daarom zettenze in hun jaarlijkse adventscampagnetelkens één facet in de kijker.Dit jaar vragen we extra aandacht voorex-gevangenen. Welzijnszorg wil ook diemensen een nieuwe kans bieden… ookzij hebben recht op hoop. Mensen die degevangenis verlaten, krijgen te makenmet uitsluiting. Een groot deel van demensen die in een gevangenis verbleven,komt uit kansarme milieus. Hun verblijfin de gevangenis leidt vaak tot echtearmoede. Ze botsen overal op geslotendeuren. Ze blijven gevangen in armoede.Als samenleving hebben we belang bijeen goede zorg voor ex-gevangenen.Hen afwijzen zorgt voor blijvende problemen.Welke voorbereiding op de vrijheidgeven we hen? Welke begeleiding biedenwe hen bij het opnemen van hunverantwoordelijkheid tegenover desamenleving en tegenover de slachtoffers?Karrewiet@ketnet.beKarrewiet brengt nieuws. Geen saaie,moeilijke nieuwsberichten, maar leukeen boeiende weetjes voor kinderen van8 tot 12 jaar. Gebeurtenissen ver-vanje-bedof naast de deur, verhalen vankinderen in binnen- en buitenland, ...het nieuws op Ketnet-maat!Karrewiet: eigenwijs, af en toe serieus,maar altijd cool! Elke weekdag, vanseptember tot eind mei om 17u opKetnet.Nu ook op zaterdag om 10u: de weekvan Karrewiet!De redactie van Karrewiet is voortdurendop zoek naar Ketnetters (10 tot12 jaar) die willen meewerken aan eenreportage. Staat er iets unieks tegebeuren in je chirogroep? Hebben jerakwi’s iets meegemaakt of gaan zeiets ondernemen, dat je van anderekinderen niet kunt zeggen? Je kunthet Karrewiet altijd laten weten op karrewiet@ketnet.be!!Al spelend de wereld rond‘Al spelend de wereld rond’ is een spelpakket van Alfa v.z.w., waarin je het belang vanspelen in de hele wereld leert kennen.Al spelend ontdek je nieuwe spelregels voor bestaande spelen en leer je nieuwe spellenkennen uit verre werelddelen. Het uitgebreide pakket laat je toe om zowel eenbinnen- als een buitenactiviteit samen te stellen. Naast spelen wordt er ook geknutselden ontwikkelen de kinderen hun eigen spel.Het gaat om een uitleenbare koffer, die is opgesplitst in verschillende deelkoffertjes:Spelen bij de buren: Koning Alfonso I neemt ons mee op wereldreis en vertelt overde ontdekkingsreizen. We ontdekken hoe spelletjes zich verspreid hebben over dehele wereld. We spelen gezelschapspelen of tikspelletjes uit Afrika, Azië, Oceanïe,Europa of Amerika.Spelen met afval: Over de hele wereld spelen kinderen. Niet iedereen koopt zijnspeelgoed in de winkel. Jongens en meisjes gaan dikwijls zelf aan de slag met afvalmateriaaldat ze recycleren tot speelgoed of instrumenten. We gaan in de leer bij decreativiteit van andere kinderen.Op 9 december 2003 kun je van 18.00 tot 20.00 uur in het Wereldcentrum een vormingssessievolgen over dit pakket. Daar kun je deze koffer ook ontlenen.De vorming is bedoeld voor jeugdwerkers die op zoek zijn naar een leuke activiteitvoor hun kinderen, of voor wie meer wil doen rond mondiale thema’s. Je kunt despelletjes zelf uitproberen, je krijgt tips en suggesties voor inkleding en animatie,…Inschrijven voor de vorming kan bij An Van De Walle en Anske Verhaaren,Wereldcentrum, Voldersstraat 1, 9000 Gent, 09-233 75 46, an@wereldcentrum.beof anske@wereldcentrum.be.DUBBELPUNT • december 2003 35


ScholingsbivakWie al een Inleidingscursus (IK) heeft meegemaakt,mag zich klaarmaken om op Scholingsbivak (SB) tevertrekken. Tijdens de kerstperiode vinden de eersteSB’s al plaats.Op IK toverde je met spelen. Je veranderde despelregels, paste het terrein aan en gebruikte dezotste materialen. Variëren was er troef! Op SBdoen we daarmee verder én zetten we nog meerchirothema’s in de kijker. Je leert inspelen op degrillen en grollen van je leden. Het verloop vanjouw leidingskring komt ter sprake. Je staat stil bijje leidingsploeg en de rol die jij daarin inneemt. Jezoekt naar partners die jouw chirogroep ondersteunenen we geven tips mee hoe je er het beste meekunt omgaan. Tussendoor leef je je uit in een grootingekleed spel, ravot je erop los bij de massaspelen,schraap je je keel voor een zangstonde ennoteer je de volgende chirofuiven in je agenda. Jebeleeft vijf boeiende chirodagen.Djembé- en muziekweekendBroederlijk DelenHet djembé- en muziekweekendvan Broederlijk Delenpakt dit jaar uit met een muzikaaldrieluik.Met het klassieke djembé- enconga-aanbod leer je de knepenvan het djembévak. Er wordtgewerkt in vaste leefgroepen(beginners/gevorderden). Wie nietover een eigen djembé beschikt,krijgt er van ons eentje in leen.Zondag om 14.00 uur brengen weeen indrukwekkend samenspel.De rockworkshop is een aanbod voor jongeren dieal over voldoende muzikale bagage beschikken eneender welk instrument kunnen bespelen. Dat kangitaar, keyboard, sax of drumstel zijn, maar ookviool- tompet- of trombonegeluiden zijn meer danwelkom.De zangworkshop is voor wie graag de stemgebruikt en houdt van filmmuziekjes, klassiek koorrepertoireof Afrikaanse zang.omdat het zuiden plannen heeft36 DUBBELPUNT • december 2003


DE KLEINE LETTERSPrikkelsIs je chirogroep een play’s to be voor iedereen in je wijk, in je gemeente, in je straat? Hoepak je dat aan?Hoe kunnen nieuwe Belgen ook nieuwe chiroleden worden?Autochtoon of allochtoon, maakt het iets uit? En in de Chiro?De bloemen buiten zetten… met Karoo of Karim?Je Chiro, een kleurendoos – of nog net niet?Weet je het antwoord of zoek je het nog een beetje,dan is de PRIKKEL “CHIRO GEKLEURD” van de Stadsgroepencommissie iets voor jou!ZINDERINGSPRIKKELJe zinnen laten prikkelen,da’s durven!Ga een weekend mee op stap. Samen staan we stil, maar ook weer niet te lang.SBElk verbond organiseert één of meerdereSB’s. Je volgt dat het beste in je eigenverbond. Als de periode voor jou nietpast, kun je wel met een ander verbondmee.- Antwerpen 20-24/12/’03, Heibrand,Westmalle- Leuven: 26-30/12/’03, Heibrand,Westmalle- Limburg: 26-30/12/’03, De Kalei,Dilsen-Stokkem- Kempen-Mechelen: 26-30/12/’03,Heibrand, Westmalle- Reinaert: 26-30/12/’03, Heidepark,WaasmunsterInschrijvingsprijs: ¤ 71,-Wie mag mee?Iedereen die in leiding staat, 17 jaar is ofwordt in het lopende kalenderjaar én eenIK gevolgd heeft. Wie nog geen IK volgde,moet 18 jaar zijn of worden.Attest?Als je een IK en een SB gevolgd hebtén je hebt een stage in je eigen groepachter de rug, krijg je je attest vanAnimator in het Jeugdwerk.DJEMBE- EN MUZIEK-WEEKEND:Van vrijdagavond 19 tot zondagnamiddag21 december 2003Vormingscentrum Destelheide inDworp.Inschrijven?Schrijf je on line in via www.broederlijkdelen.be,of bel naar het nationaalsecretariaat van Broederlijk Delen envraag naar Greet De Wulf (02-502 5700). Je stort ¤ 45,- op rekening 786-5728881-45 van Broederlijk Delen,Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel,met vermelding van djembé + je naam.Wie mag mee?Alle aspiranten en leid(st)ers zijn welkom,in ploeg en individueel!PRIKKELSVan vrijdagavond 6 tot zondagnamiddag8 februari 2004Jeugdvormingscentrum Heibrand inWestmalleInschrijvingsprijs: ¤ 32,-Wie mag mee?Iedereen die een IK en een SB gevolgdheeft en 18 jaar is of wordt in 2004.Wie nog geen IK en/of SB volgde, moet19 jaar zijn of worden.Attest?Als je nog een andere voortgezette chirocursusvolgt én je hebt een stage in jeeigen groep achter de rug, dan krijg jeeen attest van Hoofdanimator in hetJeugdwerk.NOODZAKELIJKE GEGEVENS OM IN TESCHRIJVEN:Naam, periode en plaats van de cursus.Jouw eigen naam + voornaam, adres,tel. en e-mail.Chirogroep, stamnummer en afdeling.HOE BETALEN?Bij ontvangst van jouw inschrijving sturenwe jou een persoonlijke factuur metoverschrijvingsformulier. Betaal je cursusmet deze overschrijving!!!BELANGRIJKE CURSUSREGELSRespecteer de uiterste inschrijvingsdatum(14 dagen vooraf inschrijven). Wiena deze datum inschrijft of zich pas opde cursus aanmeldt, betaalt ¤ 7,50extra.Elke deelnemer wordt gevraagd de cursusvolledig mee te maken.DUBBELPUNT • december 2003 37


Op 45 jaar ChirojeugdDadizele gingen we creatiefuit de bol. Als datgeen goede reclame isvoor De Banier!Op 20 december 2003 willen we om12.15 uur Rebecca Vergote eengelukkige verjaardag wensen. Kaniedereen daarom op precies datmoment even zijn of haar hoofd doorhet venstergat steken en "Gelukkigeverjaardag, Rebecca!" roepen?Verbond West-Vlaanderen dankt u enhoopt Rebecca toch nog eens te ziennu ze 's avonds moet werken.De groetjes aan de helerakwiploeg van hetAfdelingsbivak. Iedereenbedankt om erbij te zijn, ‘twas een prachtige week!Volgend jaar allemaal weermee en zien dat we dit jaarKrinkel ook niet moetenmissen!Hierbij een foto, zodatiedereen kan meegenietenvan deze knappe hoop!19 jaar was ze veebee,maar nu stopt ze ermee.De leiding, oud-leiding enleden van Chiro BrasschaatCentrum bedanken RiaVerberck voor haar jarenlangeinzet. D-A-N-K-U,dank u!De chiromeisjes van Menen willenalsnog de Chiro uit Rieme bedankenvoor de overnachting inOudenaarde, die zij ons aanbodentoen we per fiets op voorkampvertrokken. In de haast waren wedat vergeten toen we verderreden... Bedankt!Via auto, trein, te voet, in ‘t bureau van Jan Van Bostraeten,vóór de lens, in de computer, naar de berichtjespagina,afgedrukt, gekopieerd op 1000-en exemplaren... heb ikvoor alle leiding van Chiro De Schakel, Chiro De Belhamel,de mensen van de Groepsleidingscommissie, de Zin’derin(g)smedewerk(st)ers,voor Sven uit de Chiro vanKaulille, voor oud-leid(st)ers van Chirojeugd Dadizele envoor alle anderen die mij kennen... een virtuele zoen!Jullie zullen me zes maanden moeten missen, omdat ikmijn Vlaamse chiroleventje tijdelijk inruil voor een spetterend,Braziliaans avontuur!Lieve knuffelkus aan jullie allen, Joketje xBedankt aan alleafdelingsbivakkersvoor hetgeweldigeenthousiasme bijhet nemen van deT-shirtfoto’s!Jullie zijn allemaalfotomodellen…Hoi Dubbelpunt, met dit berichtje en degroepsfoto van ons leidingsteam willenwe onze voltallige leidingsploeg (ookonze freelance medewerkers, die nietop het plaatje staan) een baksteen inde maag en een hart onder de riemsteken bij de verhuis naar onze hobunitsen bij de bouw van grandiozenieuwe lokalen! Chiro Vechmaal, kunnenwij het maken? Nou en of!Namens onszelve en de werkgroepImmobiliën: Jurgen en Dirk, groepsleiding,Chiro Harlekijn, Vechmaal


NOG GEEN CADEAU...... VOOR IN DE SCHOEN OF ONDER DE BOOM?Geen probleem,surf naar www.debanier.be (volledig vernieuwde site!)en ontdek een waaier aan ideeën.| Chirolat 30 cm ... meetbaar beter | ¤ 1,95| Toiletzak 'Wat zou hier nu alweer ...' | ¤ 5,95| Sigg drinkbus 1 l met draaitop | ¤ 16,00| Linnenzak 100% Chiro | ¤ 7,95| Pennenzak Chiro | ¤ 3,59| Sleutelkoord Chiro | ¤ 3,70| Chirohanger rond zilver met veter | ¤ 14,75| Chirohanger zilver rechth. ketting 42cm | ¤ 22,19| Keukenhanddoek Chiro 'Afwaslied' | ¤ 4,00| Brooddoos 'Chiro broodnodig' | ¤ 4,00| Mok Chiro met cartoon 'Jokes beurt...' | ¤ 3,94| Chirocadeau sculptuur | ¤ 49,45| Chirokaars klein 8 x 10 cm | ¤ 3,72| Zeefdruk kampvuur | ¤ 24,67| Slijper dubbel Chiro | ¤ 1,12| Stempel met Chiro-logo | ¤ 6,20| Portemonnee Chiro | ¤ 4,95| Handdoek Chiro 50x100cm rood | ¤ 7,31| Ringmap Chiro ‘Op het dak...’ | ¤ 3,94| Chirolat 17 cm ... meetbaar beter | ¤ 0,87| Klasseur Chiro ‘Als je ‘t mij vraagt...’ | ¤ 4,93| Chiro-ring maat 49 | ¤ 19,71| Washandje Chiro 15x21cm blauw | ¤ 1,36| Badhanddoek Chiro 70x140cm blauw | ¤ 14,75| Washandje Chiro 15x21cm rood | ¤ 1,36| Kookschort ‘Smakelijk’ | ¤ 12,27Met je lidkaart krijg je op alle Creamix-artikelen 20% korting!Aalst, Molenstraat 65,tel. 053-70 13 80Antwerpen, Kipdorp 30,tel. 03-202 24 71Brugge, Ezelstraat 69,tel. 050-33 86 51Brussel, Kolenmarkt 85,tel. 02-511 44 31Gent, Kwaadham 26,tel. 09-233 87 87Hasselt, Vaartstraat 14,tel. 011-23 14 89Leuven, J.P. Minckelersstraat 29,tel. 016-29 97 84Mechelen, O.L. Vrouwstraat 6,tel. 015-41 02 34Roeselare, Delaerestraat 16,tel. 051-24 35 11Turnhout, Warandestraat 97,tel. 014-42 15 13


T-SHIRTS IN VLAANDEREN...

More magazines by this user
Similar magazines