te downloaden.

asser.nl

te downloaden.

Datum en tijd Activiteit LocatieDatum en tijd Activiteit Toegang en locatieDonderdag25 augustusInloop: 16.00Tijd:16.30 – 18.00Krakende pijlers Opening ZomerconferentieHoe vergroten we het tanend vertrouwen in de instellingen van onze democratischerechtsstaat? Waarom kraken de pijlers soms vervaarlijk? Welke krachten entegenkrachten zijn aan het werk? Hoe te ‘Bouwen aan Vertrouwen’?Ed d'Hondt, voorzitter van de stichting Montesquieu, licht op prikkelende wijze hetthema van de Zomerconferentie 2011 ‘Krakende pijlers van onze DemocratischeRechtsstaat’ toe.OpenbaarKloosterkerkDonderdag1 septemberInloop: 14.45Tijd:15.00 – 17.00Van Postbus 51 naar Rijksoverheid.nl DiscussieWat heeft de overheid te vertellen? Hoe ver mag overheidscommunicatiegaan? Welke vormen en technieken worden gebruikt? Draagtoverheidscommunicatie bij aan het vertrouwen?Een discussiebijeenkomst over de achterkant van informatievan de rijksoverheid in samenwerking met de Academie voorOverheidscommunicatie.OpenbaarAcademiezaal,Ministerie AlgemeneZakenAansluitend opent Piet Hein Donner (minister van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties) de Zomerconferentie 2011 en geeft hij zijn visie op de staat vanhet vertrouwen in onze samenleving.Bijdragen van Erik den Hoedt (directeur Dienst Publiek & Communicatie),Wim van der Noort (campagne onderzoeker) en Martijn Warmoeskerken(online adviseur).Dinsdag30 augustusInloop: 15.30Tijd:16.00 – 17.30Dinsdag30 augustusRechters van deze tijd ExpertmeetingHoe onafhankelijk is de rechtspraak? Welke rol heeft de rechter in een democratischerechtsstaat te spelen? Hoe is de verhouding tot de politiek? Wat als de bedoeling vanwetten niet duidelijk is? Worden ingewikkelde kwesties overgelaten aan de rechterlijkemacht?Expertmeeting over vertrouwen in de rechtspraak in samenwerking met de UniversiteitMaastricht, de Hoge Raad en de Raad voor de Rechtspraak.Bijdragen van Geert Corstens (Hoge Raad der Nederlanden) en John Griffiths(Rijksuniversiteit Groningen).Vierde Macht DenktankWat is de rol van de media als vierde macht in de democratische rechtsstaat? Aan wielegt de journalistiek verantwoording af? Hoe verhoudt zich dat tot de persvrijheid?OpenbaarRaad voorRechtspraakBeslotenMontesquieuInstituutDonderdag1 septemberInloop: 15.45Tijd:17.30 – 18.00Modern Koningschap DiscussieHoe onafhankelijk kan het staatshoofd zijn? Wat is de rol van de Koningin het Nederlands politieke systeem? Is er aanleiding voor modernisering?Voldoet de huidige vorm in Nederland nog? Moet de monarch op meerafstand komen van de politiek of juist niet?In samenwerking met de Staatsrechtkring en het Haags HistorischMuseum wordt een discussiebijeenkomst over de toekomst van deNederlandse monarchie georganiseerd.Bijdragen van o.a. Andre Rouvoet (oud- vicepremier), Thomas vonder Dunk (cultureel historicus) en Joop van den Berg (UniversiteitMaastricht).In het Haagse Historisch Museum is tevens een kleine tentoonstelling"Kijk, daar gaat de koning !" te zien.OpenbaarHaags HistorischMuseumWoensdag31 augustusInloop: 14.00Tijd:14.30-16.30Woensdag31 augustusInloop: 14.00Tijd:14.30 - 16.30Expertmeeting op het Montesquieu Instituut over de rol van de media in dedemocratische rechtsstaat met o.a. Jouke de Vries (Campus Den Haag), JanSchinkelshoek (voormalig lid Tweede Kamer), Peter de Vries (Hogeschool voorJournalistiek), Kutsal Yesilkagit (Universiteit Utrecht), Rob Wijnberg (NRCNext) enMax van Weezel (Vrij Nederland).Onder de Beslagen Kaasstolp MasterclassWat gebeurt er onder die ‘beslagen kaasstolp’? Hoe gaan politiek en journalistiek rondhet Binnenhof met elkaar om? Laten journalisten zich te veel voor het karretje vanpolitici spannen? En maakt de politiek zich te afhankelijk van de media? Wat kan welen wat kan niet?Die vragen komen aan de orde tijdens de masterclass over het politiek-publicitairecomplex in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.Bijdragen van Hero Brinkman (PVV), Max van Weezel (Vrij Nederland), Thom Meens(voormalig ombudsman van de Volkskrant) en Philip van Praag (Universiteit vanAmsterdam).Politiek, Parlement en Populisme SymposiumHoe bedreigend is het populisme? Waarom steekt het steeds weer de kop op? Hoeontwikkelt het zich in Nederland? En wat is er in de Tweede Kamer van te merken?In het Nutshuis, in de schaduw van de Grote Kerk van Den Haag, wordt de rol van hetpopulisme in de politiek en in het parlement in de schijnwerpers geplaatst.OpenbaarNieuwspoortOpenbaarNutshuisDonderdag1 septemberTijd:19.00 – 21.00Discussie:21.15 – 22.15Maandag5 septemberInloop: 14.00Tijd:14.30 - 16.45Inside Job Film en discussieZit de financiële crisis niet veel dieper? Heeft de kredietcrisis een dieperliggend probleem blootgelegd? Is er iets grondig mis met de financiëlesector? Wat deed de politiek? Wat wist de wetenschap? Is het toezichtgoed geregeld? Hoe zit het in Europa? En in Nederland?In samenwerking met het Filmhuis Den Haag. Een documentaire overde wereldwijde financiële crisis vanuit Amerikaans perspectief legt de‘financiële industrie ‘ en verstrengelde relaties tussen (corrupte) politici,wetgevers en academici bloot.De film wordt gevolgd door een discussie, onder leiding van Max vanWeezel (Vrij Nederland).Draagvlak voor de Rechtsstaat DiscussieIs er draagvlak voor de rechtsstaat zoals we die in Nederland kennen? Watschort eraan? Hoe het vertrouwen te versterken?In samenwerking met het Huis voor Democratie en Rechtsstaat(ProDemos) wordt een bijeenkomst georganiseerd over het draagvlakvoor de rechtsstaat.Ingeleid door o.a. Erik van Emster (Raad voor de Rechtspraak) en ErikJurgens ( voormalig lid Eerste en Tweede Kamer). Discussie onder leidingvan Kars Veling (ProDemos).OpenbaarFilmhuis Den Haag(kaartverkoop via hetFilmhuis)OpenbaarHuis voor deDemocratie enRechtsstaatAan het symposium leveren bijdragen: Paul Lucardie (Rijksuniversiteit Groningen),Tim Houwen (Radboud Universiteit), Koen Vossen en Simon Otjes (UniversiteitLeiden) onder voorzitterschap van Jan Schinkelshoek (voormalig lid Tweede Kamer).


Datum en tijd Activiteit Toegang en locatieDeelnemende OrganisatiesDinsdag6 septemberHet Europese Verhaal LesHoe nodig is ‘Europa’? Kan een land als Nederland nog zonder deEuropese Unie? Of moeten we veel meer op eigen kracht doen? Watkunnen we nog op eigen houtje? Wat niet?Staatssecretaris Ben Knapen (Europese Zaken) vraagt VMBO-T leerlingenvan het Mariscollege mee te denken over Europa:Wat te doen met de Eurocrisis? Hoe om te gaan met asielzoekers? KanTurkije erbij?BeslotenMariscollegeAcademie voor OverheidscommunicatieAcademie voor WetgevingT.M.C. Asser InstituutCentrum voor Parlementaire GeschiedenisMinisterie van Algemene ZakenMinisterie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelatiesMinisterie van Buitenlandse ZakenNationale ombudsmanDinsdag6 septemberInloop: 09.00Tijd:09.30-12.00De Doe-het-zelf Burger DiscussieLeunt de burger al te gemakkelijk achterover? Laat hij het zich vanuit DenHaag aanreiken – om vooral te klagen als het niet bevalt? Of ontwikkeltzich met behulp van nieuwe media ook een ‘doe-het-zelf-burger’? Krijgenburgers zo daadwerkelijk meer te zeggen? Helpt internet bij het versterkenvan de positie van de burger in Den Haag en Brussel? Of werkt het juistaverechts?Bijeenkomst in samenwerking met NetwerkDemocratie, Raad voorMaatschappelijke Ontwikkeling en het T.M.C. Asser Instituut over denieuwe rol die de burger met behulp van nieuwe media speelt binnen deoude kaders van de democratische rechtsstaat.OpenbaarHumanityHouseCampus Den HaagDocumentatie Centrum Nederlandse Politieke PartijenEerste Kamer der Staten-GeneraalFaculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit MaastrichtFilmhuis Den HaagHaags Historisch MuseumNetwerkdemocratieNieuwspoortNutshuisParlementair Documentatie CentrumRaad voor Maatschappelijke OntwikkelingRaad voor de RechtspraakGespreksleiders zijn Maartje Nevejan (documentairemaker) en BartDrenth (RMO). Aanwezig zijn o.a. Karin Spaink (columniste), WybeDouma (T.M.C. Asser Insituut) en Valerie Frissen (Erasmus Universiteit).Hoge Raad der NederlandenRadboud UniversiteitDinsdag6 septemberEuropa, Europa… ExpertmeetingHoe kijkt de nationale politiek tegen ‘Europa’ aan? Wordt de visievan politieke partijen positiever - of juist niet? Welke rol spelen dewetenschappelijke bureaus van politieke partijen bij die koersbepaling?Hebben ze echt (onafhankelijke) invloed?BeslotenAcademie voorWetgevingHogeschool voor de JournalistiekHuis voor Democratie en Rechtsstaat (ProDemos)Huis van EuropaRijksuniversiteit GroningenStaatsrechtkringUniversiteit van AmsterdamEen bijeenkomst met en over de wetenschappelijke bureaus van deNederlandse politieke partijen bij het vormen van visies op Europa in deAcademie van Wetgeving in Den Haag.De expertmeeting staat onder leiding van Edwin van Rooyen (UniversiteitLeiden, Rijksuniversiteit Groningen) en Arco Timmermans (MontesquieuInstituut).Humanity HouseKloosterkerkMariscollegeUniversiteit LeidenUniversiteit UtrechtWoensdag7 septemberInloop: 15.00Solide pijlers? Afsluiting Montesquieu Zomerconferentie 2011Kraken alle Pijlers onder de democratische rechtsstaat? Zijn er ook die zichkunnen verheugen in vertrouwen? Wat zijn kritische succesfactoren?OpenbaarEerste Kamer derStaten-GeneraalTijd:15.30-17.00Ter afsluiting van de Montesquieu Instituut Zomerconferentie 2011 wordtin de klassieke vergaderzaal van de Eerste Kamer aan het Binnenhof de blikgericht op twee instellingen van de democratische rechtsstaat: een oudeen een relatief nieuwe – de Eerste Kamer en de Nationale ombudsman.Bijdragen van Geert Jan Hamilton (griffier Eerste Kamer) en AlexBrenninkmeijer (de Nationale ombudsman).Arco Timmermans (Montesquieu Instituut) sluit , terugblikkend ensamenvattend, de Zomerconferentie 2011 af.ContactMontesquieu InstituutLange Voorhout 86 –unit 322514 EJ Den Haag070-3630105www.montesquieu-instituut.nl/zomerconferentiezomerconferentie@montesquieu-instituut.nl

More magazines by this user
Similar magazines