Brochure over de Stichting - Open kerken

openkerken.be
  • No tags were found...

Brochure over de Stichting - Open kerken

Stichting Open Kerken ontwikkelde eeninspiratiegids voor het gastvrij onthaal.Vraag hem aan via info@openkerken.beUw kerk openstellen Neem het besluit om de kerk overdag open te stellen. Duid een onthaalverantwoordelijke aan. Zorg voor een onthaalhoek en een verzorgde kerk. Denk ook aan kinderen. Informeer bezoekers (onthaaltekst, informatie over het erfgoed, deparochie, de symboliek...). Maak al uw communicatie interessant en uniek: korte teksten en anekdotesboeien meer dan opsommingen. Wees professioneel: al uw communicatiemateriaal moet eenvormig zijn.Maak het bezoek onvergetelijk: uw kerk is uniek. Zorg ervoor dat de bezoekerweet waarom. Denk aan bebloeming en achtergrondmuziek. Zet derden (andere verenigingen, muziekacademie...) aan om de kerk tegebruiken (een druk bezet gebouw is een veilig gebouw). Neem veiligheidsmaatregelen (zie pagina 8). Onthoud: een gesloten kerk schrikt criminelen ook niet af. Statistischgezien wordt er vaker gestolen in een gesloten kerk. Een verlaten gebouw isaantrekkelijker voor criminelen. Omdat het meestal meerdere dagen of weken(en in sommige gevallen zelfs maanden) duurt vooraleer men de diefstalopmerkt en aangeeft, is de kans enorm klein dat de voorwerpen terug -gevonden worden.6


Veiligheids -maat regelenOm dit project goed te laten verlopen, zijnverschillende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk: Inventariseer de kunstwerken: in detail omschrijven,foto's nemen en de gegevens archiveren. Om de staatvan het patrimonium dat in kerken en kapellen bewaardwordt nauwkeurig bij te houden, moet de inventarisregelmatig gecontroleerd worden. Beveilig voorwerpen: de beelden en schilderijen goedbevestigen en aangepaste alarmsystemen plaatsen (naargelang de financiële mogelijkheden). Overweeg eenalarminstallatie in (een deel van) de kerk (een eenvoudigsysteem is mogelijk voor een schappelijke prijs), maarbeveilig minstens de sacristie. Sluit de ongebruikte toegangen tot de kerk af. Maak de inwoners van de wijk of het dorp gevoeligvoor de bescherming van hun kerk zodat dat zij niet aar -zelen om de politie te verwittigen wanneer zij verdachteverplaatsingen van personen of wagens vaststellen zoweloverdag als ’s avonds. Breng de eredienstvoorwerpen (edelsmeedkunst enliturgische kleding) in veiligheid door ze achter slot op tebergen in sterke kasten of door ze mee te nemen na deerediensten. Voorwerpen die niet meer gebruikt wordenof slechts heel af en toe, kan men best bij een museumin bewaring geven. Er wordt dan een overeenkomstgesloten: de afgegeven stukken blijven eigendom van dekerkfabriek en kunnen naar gelang de afspraken terugopgevraagd worden. Gebruik een veilige collectebus, maar relativeer kleinediefstallen: een gesloten kerk betekent ook een leegofferblok. Sluit de sacristie steeds goed af en bewaar de sleutelsniet allemaal samen op een vanzelfsprekende plaats. Sluit de kerk 's nachts goed af en zet heteventuele alarmsysteem aan.Wanneer een diefstalwordt vastgesteldDien onmiddellijk een klacht in op het politie kantoorof via Police-on-Web (ww.epol.be) met behulp van degegevens uit de inventaris. Stuur vervolgens onmiddellijkeen kopie van het PV naar de cel ART van de FederalePolitie. Verwittig uw verzekeringsmaatschappij.Directie criminaliteit tegen goederen (DJB)ART RESEARCH TEAM (ART)Fritz Toussaintstraat 8 - 1050 Brusseldjb.art@telenet.be - Tel : 02 642 60 477


Toetredings -voor waardenDe toetredingsbijdrage bedraagt 300 euro voor het eerstejaar. De bijdrage voor de volgende jaren bedraagt 150 europer jaar en geeft recht op: Een pagina op de website www.openkerken.eu en de mobielewebsite http://openchurches.mobi met foto’s, een be schrij -ving, de openingsuren, de adresgegevens, contact gegevensen aankondigingen van de evenementen die de kerk zelforganiseert. De websites zijn viertalig: Nederlands, Frans, Duitsen Engels. De opname van de gegevens van de kerk in een viertaligebrochure “Open en gastvrije kerken in België” die in ruimemate zal verspreid worden via de leden en de toeristischediensten (85.000 ex). Een bedrukte gevelplaat (afmeting 20 x 20 cm) met het logoopen kerken, de naam van de kerk en de openingsuren. Dezeplaat bevat een QR-code en een NFC-chip zodat bezoekers viahun smartphone toegang hebben tot meer informatie over dekerk (beschrijving, foto's, interessante elementen...) Een gastenboek voor volwassenen en een tekenboek voorkinderen. Een banier 180 x 50 cm “Open en gastvrije kerk”. 100 brochures “Open en gastvrije kerken in België” Praktisch advies over onthaal en toegankelijkheid. Hulp bij het ontwerp van gepersonaliseerd onthaal -materiaal voor uw kerk (folders, infofiches, onthaaltafel metinfoplaat, banieren...) Gratis deelname aan de Open Kerkendagen met gratispromotie van uw evenementen. Gratis bijkomende brochures en gastenboeken volgens uwbehoeften. Gratis deelname aan studiedagen georganiseerd door deStichting Open Kerken.Deze bijdrage mag geboekt worden onder MAR 2205lidmaatschappen.8© lemmert.be voor Sacred Places


Wij bieden volgende hulpmiddelen aan om het onthaal en uw communicatie te ondersteunen: Gastenboeken Open Kerken Brochures Open en gastvrije Kerken Gevelplaat van uw kerk Banner Open Kerken Vlag Open Kerkendagen Onthaaltafel “Open Kerken” Materiaal voor onthaaltafel Folders van uw kerk A4 Infofiches van uw kerk Gepersonaliseerde infoplaat Onze publicaties NFC chipOnze publicatiesINSPIRATIEGIDS VOOR OPENEN GASTVRIJE KERKEN: ONTHAALINSPIRATIEGIDSVOOR OPEN EN GASTVRIJE KERKENONTHAALAUDITHOE OPEN ENGASTVRIJ IS JOUWGEBEDSHUIS ?NIEUWSBRIEFEenmaal per trimester brengt OpenKerken een nieuwsbrief uit waarinverschillende nieuwtjes, weetjes entips terug te vinden zijn.open kerkenopen kerkenDe Inspiratiegids voor het onthaal staat boordevolideeën en tips om het onthaal te transformeren tot eenonvergetelijke ervaring voor bezoekers. Aanvullendhierop kan de onthaalploeg met de Audit ‘Hoe open engastvrij is jouw gebedshuis’ bekijken hoe goed de kerkal is uitgerust voor het onthaal van bezoekers, en waar ernog ruimte is voor verbetering.GROENE GIDS VOOR GEBEDSHUIZENDe Groene Gids helpt deGROENE GIDS voor gebedshuizenkerken bij het maken vaneen ecologische denk -oefening en bij het vindenvan gepaste oplossingen.BROCHURE ONTHAAL- ENCOMMUNICATIEMATERIAALopen kerkenopen kerkenOnthaal- en CommunicatiemateriaalIn deze gids staat het door OpenKerken ontworpen onthaalmateriaaldat leden automatisch ont vangen bijeen lidmaatschap of dat ze vrijkunnen bestellen. Het zijn hulpmiddelenom het onthaal en hetbezoek nog aangenamer te maken.INSPIRATIEGIDS: OPEN KERKENDAGENINSPIRATIEGIDSOpen Kerkendagen©lemmert.beopen kerkenDeze inspiratiegids bevattips voor een vlekkelozeorganisatie, een handigekalender voor het plan -nen van je eigen OpenKerkendagen en heel veelideeën.Alle gidsen en de nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website www.openkerken.eu onder het kopje ‘Leden’. DeInspiratiegids voor het onthaal en de Audit ‘Hoe open en gastvrij is jouw gebedshuis?’ zijn echter uitsluitend voor ledenvan de Stichting Open Kerken beschikbaar en zijn daarom gratis aan te vragen via info@openkerken.be.QR-CODEStichting Open Kerken heeft al haar leden uitgerust met eenpersoonlijke QR-code op hun gevelplaat. Achter dezebarcode gaat informatie over de kerk schuil: een viertaligebeschrijving van de kerk inclusief haar mooiste beziens -waar digheden en interessantste verhalen, alles geïllustreerdaan de hand van foto's. De code wordt gescand met eensmartphone of tablet pc waarna de informatie over de kerkop het toestel verschijnt. Naast de QR-code is een NFC-chipaangebracht op de nieuwe gevelplaten. Met de nieuwegeneratie gsm-toestellen kan dezelfde informatie ontvangenworden door de plaat gewoonweg aan te raken met de gsm.MINISITESpeciaal voor de gebruikers van mobiel internet zorgtde Stichting ook voor een kleine versie van haarwebsite: http://openchurches.mobi. Waar je ook bent,dankzij geolocalisatie kan de website jou directvertellen welke Open Kerken er zich in de omgevingbevinden. Daarnaast kan je zelf gemakkelijk en sneleen Open Kerk zoeken op plaatsnaam of postcode.Deze mobiele website bevat de voornaamste gege vensvan onze leden: een beschrijving in vier talen, foto's, deexacte locatie van de kerk op kaart, de openingsuren ende evenementen die worden georga niseerd.11


If heritage is to have meaning,either to the present or the future generations,then it must be made accessibleand relevant to those who wish to experience it.Garrod & Fyall, 2000open kerkenOpen Kerken vzw • Tiensesteenweg 508 A • B-1370 Geldenaken • Zetel: Distelsstraat 44/16 - 1030 Brussel • NN 0820.268.226Tel: 0487-70 46 06 • info@openkerken.be • www.openkerken.eu • IBAN BE74 0016 0364 3507 - BIC GEBABEBB