12.07.2015 Views

Rekentoetswijzer 3S - Steunpunt taal en rekenen mbo

Rekentoetswijzer 3S - Steunpunt taal en rekenen mbo

Rekentoetswijzer 3S - Steunpunt taal en rekenen mbo

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Rek<strong>en</strong>toetswijzer</strong> <strong>3S</strong>Voortgezet onderwijsSLO • nationaal expertisec<strong>en</strong>trum leerplanontwikkeling


<strong>Rek<strong>en</strong>toetswijzer</strong> <strong>3S</strong>December 2012


Verantwoording2012 SLO (nationaal expertisec<strong>en</strong>trum leerplanontwikkeling), EnschedeMits de bron wordt vermeld, is het toegestaan zonder voorafgaande toestemming vande uitgever deze uitgave geheel of gedeeltelijk te kopiër<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of verspreid<strong>en</strong> <strong>en</strong> omafgeleid materiaal te mak<strong>en</strong> dat op deze uitgave is gebaseerd.Redactie: Jan van de Craats <strong>en</strong> Jos TolboomMet bijdrag<strong>en</strong> van: Wim Caspers, H<strong>en</strong>k van der Kooij, Peter Kop, Jan Karel L<strong>en</strong>stra,H<strong>en</strong>k Roz<strong>en</strong>hart, Ernie Schout<strong>en</strong>, Jaap VedderInformatieSLOSecretariaat: Tweede FasePostbus 2041, 7500 CA EnschedeTelefoon (053) 4840 661Internet: www.slo.nlE-mail: tweedefase@slo.nlAN: 3.6566.523


Inhoud1. Opdracht <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stelling 52. Verantwoording 72.1 Algem<strong>en</strong>e uitgangspunt<strong>en</strong> 72.2 De leerlijn 1S-2S-<strong>3S</strong> 72.3 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wiskunde 72.4 Vorm van de rek<strong>en</strong>toets <strong>en</strong> gebruik van hulpmiddel<strong>en</strong> 93. Rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> 113.1 Inleiding 113.2 Gew<strong>en</strong>st ingangsniveau rek<strong>en</strong><strong>en</strong> bij havo <strong>en</strong> vwo 113.3 Domeinspecifieke rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> op niveau <strong>3S</strong> 143.4 Domeinoverstijg<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> 154. Inhoudsbeschrijving van de rek<strong>en</strong>toets <strong>3S</strong> 174.1 Opgav<strong>en</strong> zonder context <strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machine 174.2 Contextopgav<strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machine 194.3 Contextopgav<strong>en</strong> met rek<strong>en</strong>machine 195. Meer voorbeeldopgav<strong>en</strong> 215.1 Opgav<strong>en</strong> zonder context <strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machine 215.2 Contextopgav<strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machine 245.3 Contextopgav<strong>en</strong> met rek<strong>en</strong>machine 256. Veldraadpleging 27


1. Opdracht <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>stellingOp 12 januari 2012 is op het ministerie van Onderwijs, Cultuur <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schap (OCW) derek<strong>en</strong>toetswijzercommissie <strong>3S</strong> geïnstalleerd. Aansluit<strong>en</strong>d heeft de commissie haar eerstevergadering gehoud<strong>en</strong>.OpdrachtDe commissie heeft de volg<strong>en</strong>de opdracht gekreg<strong>en</strong>:Stel e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>toetswijzer <strong>3S</strong> inclusief voorbeeldopgav<strong>en</strong> op als uitgangspunt voor derek<strong>en</strong>toets vwo. De rek<strong>en</strong>toetswijzer moet e<strong>en</strong> goede vertaling zijn van het refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveau<strong>3S</strong>. Zorg voor afstemming met doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, inhoudelijk deskundig<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere relevantepartij<strong>en</strong>.Hieraan heeft OCW het volg<strong>en</strong>de toegevoegd:Alle vwo-leerling<strong>en</strong> do<strong>en</strong> eindexam<strong>en</strong> in wiskunde. OCW wil niet dat er onnodige overlap istuss<strong>en</strong> de rek<strong>en</strong>toets vwo <strong>en</strong> wiskunde. Daarom zull<strong>en</strong> het subdomein Meetkunde <strong>en</strong> hetdomein Verband<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> onderdeel uitmak<strong>en</strong> van de rek<strong>en</strong>toetswijzer <strong>3S</strong>.Aan de hand van de rek<strong>en</strong>toetswijzer <strong>en</strong> e<strong>en</strong> veldraadpleging zal de minister besluit<strong>en</strong> of hetniveau <strong>3S</strong> geschikter is voor vwo-leerling<strong>en</strong> dan het niveau 3F. Eerder zijn al rek<strong>en</strong>toetswijzers2F <strong>en</strong> 3F ontwikkeld (zie onder andere de websites www.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nl <strong>en</strong>www.steunpunt<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>vo.nl). Onder experts <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> war<strong>en</strong> er echter geluid<strong>en</strong> dathet 3F-niveau voor vwo- leerling<strong>en</strong> minder geschikt zou zijn. Met de opdrachtverl<strong>en</strong>ing aan decommissie <strong>3S</strong> wil de minister nagaan of dit niveau inderdaad tot e<strong>en</strong> voor deze leerling<strong>en</strong>geschiktere rek<strong>en</strong>toets kan leid<strong>en</strong>.Led<strong>en</strong>Voorzitter: Jan van de Craats.Secretaris: Jos Tolboom.Commissieled<strong>en</strong>: Wim Caspers, H<strong>en</strong>k van der Kooij, Peter Kop, Jan Karel L<strong>en</strong>stra, H<strong>en</strong>kRoz<strong>en</strong>hart, Ernie Schout<strong>en</strong>, Jaap Vedder.⏐ 5


⏐ 6


2. Verantwoording2.1 Algem<strong>en</strong>e uitgangspunt<strong>en</strong>De rek<strong>en</strong>toetswijzercommissie hanteert de volg<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e uitgangspunt<strong>en</strong>:1. Alle vwo-leerling<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> de rek<strong>en</strong>toets kunn<strong>en</strong> hal<strong>en</strong>.2. Dit kan bereikt word<strong>en</strong> door de toets grot<strong>en</strong>deels te lat<strong>en</strong> bestaan uit opgav<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>beperkt aantal welomschrev<strong>en</strong> typ<strong>en</strong> waarmee leerling<strong>en</strong> uitgebreid kunn<strong>en</strong> oef<strong>en</strong><strong>en</strong>voordat zij hun eerste officiële toetspoging do<strong>en</strong>.3. Leerling<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> door oef<strong>en</strong><strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de zelfvertrouw<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> opbouw<strong>en</strong>. Als zijvoldo<strong>en</strong>de hebb<strong>en</strong> geoef<strong>en</strong>d, mog<strong>en</strong> zij bij de toets niet voor verrassing<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> te staan.2.2 De leerlijn 1S-2S-<strong>3S</strong>Het 'rek<strong>en</strong>rapport' van de commissie Meijerink Over de drempels met rek<strong>en</strong><strong>en</strong>, januari 2008([ODR]) 1 , onderscheidt voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wiskunde drie refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus, ruwweg gekoppeldaan respectievelijk de leeftijd<strong>en</strong> van 12 jaar, 16 jaar <strong>en</strong> omstreeks 18 jaar. Op elk van de drierefer<strong>en</strong>tiemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn twee kwaliteit<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> streefkwaliteit S <strong>en</strong> e<strong>en</strong> basiskwaliteit(fundam<strong>en</strong>tele kwaliteit) F. Vanaf groep 8 van het basisonderwijs word<strong>en</strong> er twee spor<strong>en</strong>onderscheid<strong>en</strong>, het spoor 1F-2F-3F, bedoeld voor de lijn v<strong>mbo</strong>-<strong>mbo</strong>, <strong>en</strong> het spoor 1S-2S-<strong>3S</strong>,bedoeld voor vwo, havo <strong>en</strong> v<strong>mbo</strong>-t ([ODR], pp. 23-25).2.3 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wiskundeHet rek<strong>en</strong>rapport [ODR] maakt ge<strong>en</strong> scherp onderscheid tuss<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wiskunde. Er isdaarin sprake van e<strong>en</strong> geleidelijke overgang, waarbij de wiskunde slechts summier beschrev<strong>en</strong>is omdat er reeds e<strong>en</strong> andere commissie bestaat, de commissie Toekomst Wiskundeonderwijs(cTWO, commissie Siersma), die zich hiermee bezighoudt. Voor de refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus 2S <strong>en</strong> <strong>3S</strong>betek<strong>en</strong>t dit dat die op het gebied van het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschill<strong>en</strong>(zie [ODR], pp. 38, 43, 53, 57, 64, 69, 76, 80). De in de onderbouw verworv<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong>moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bijgehoud<strong>en</strong>; er word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> nieuwe rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> in debov<strong>en</strong>bouw verworv<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het inhoudelijke verschil tuss<strong>en</strong> het F-spoor <strong>en</strong> het S-spoor vermeldt [ODR] onder meer het volg<strong>en</strong>de (p. 5):'(. . .) in het voortgezet onderwijs [zijn] voor het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> twee spor<strong>en</strong> te onderscheid<strong>en</strong> metverschill<strong>en</strong>de acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, namelijk het F-spoor (fundam<strong>en</strong>tele kwaliteit) van functioneelgebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> het S-spoor (streefkwaliteit) van formaliser<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>eraliser<strong>en</strong> <strong>en</strong> abstraher<strong>en</strong>(. . .)'.De inhoudelijke relatie tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus rek<strong>en</strong><strong>en</strong> wordt in figuur 1schematisch weergegev<strong>en</strong>, mede met betrekking tot de inhoud van de vakk<strong>en</strong> wiskunde in de1 [ODR] Over de drempels met rek<strong>en</strong><strong>en</strong> – Consolider<strong>en</strong>, onderhoud<strong>en</strong>, gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> verdiep<strong>en</strong>, onderdeelvan de eindrapportage van de Expertgroep Doorlop<strong>en</strong>de Leerlijn<strong>en</strong> Taal <strong>en</strong> Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>, januari 2008. Ziehttp://www.<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.nl/downloads/over-de-drempels-rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.pdf⏐ 7


onderbouw havo <strong>en</strong> de onderbouw vwo. Daarbij is gewerkt met twee 'dim<strong>en</strong>sies', aangegev<strong>en</strong>door de werkwoord<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong> op de horizontale as <strong>en</strong> formaliser<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>eraliser<strong>en</strong>,abstraher<strong>en</strong> op de verticale as. Uit dit schema blijkt dat, inhoudelijk gezi<strong>en</strong>, het rek<strong>en</strong>niveau 1Shet rek<strong>en</strong>niveau 1F omvat, terwijl de rek<strong>en</strong>niveaus 2S <strong>en</strong> <strong>3S</strong> het gehele F-spoor omvatt<strong>en</strong>.Daarbij is het F-spoor vooral gericht op het toepass<strong>en</strong> van rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wiskunde in praktischesituaties, terwijl het S-spoor leerling<strong>en</strong> reeds op de basisschool k<strong>en</strong>nis laat mak<strong>en</strong> met hetabstracte karakter van de wiskunde.formaliser<strong>en</strong>, g<strong>en</strong>eraliser<strong>en</strong>, abstraher<strong>en</strong>wiskundeonderbouw vwowiskundeonderbouw havo1S2S, <strong>3S</strong>1F3F2Ftoepass<strong>en</strong>Figuur 1: Relatie tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.De rek<strong>en</strong>toetswijzercommissie <strong>3S</strong> heeft, gezi<strong>en</strong> haar opdracht, duidelijke keuzes moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>over de vraag welke del<strong>en</strong> van het k<strong>en</strong>nisgebied rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wiskunde naar haar m<strong>en</strong>ing in derek<strong>en</strong>toets <strong>3S</strong> getoetst kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Er mag immers ge<strong>en</strong> overlap zijn tuss<strong>en</strong> de rek<strong>en</strong>toets<strong>3S</strong> <strong>en</strong> de eindexam<strong>en</strong>s wiskunde. De commissie heeft daarom beslot<strong>en</strong> dat rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met letters<strong>en</strong> variabel<strong>en</strong> niet in de rek<strong>en</strong>toets <strong>3S</strong> thuishoort. In de rek<strong>en</strong>toets wordt slechts gerek<strong>en</strong>d metgetall<strong>en</strong>. Het kan daarbij gaan om contextloze opgav<strong>en</strong> ('kale' opgav<strong>en</strong>) of om contextopgav<strong>en</strong>.Onder e<strong>en</strong> contextopgave verstaat de commissie e<strong>en</strong> opgave waarin b<strong>en</strong>oemde getall<strong>en</strong>voorkom<strong>en</strong>, dat wil zegg<strong>en</strong> getall<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> aantal of e<strong>en</strong> hoeveelheid aangev<strong>en</strong>. In dat laatstegeval word<strong>en</strong> hoeveelhed<strong>en</strong> als regel uitgedrukt in welbepaalde e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>, bijvoorbeeld in hetmetrieke stelsel.De rek<strong>en</strong>toets <strong>3S</strong> onderscheidt zich van de rek<strong>en</strong>toets 3F door:a. complexere contextloze opgav<strong>en</strong>;b. minder opgav<strong>en</strong> met de rek<strong>en</strong>machine.Beide toets<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> opgav<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op algem<strong>en</strong>e rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong>, zoalshet organiser<strong>en</strong> van berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, strategisch werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kwalitatief rek<strong>en</strong><strong>en</strong>, zoals schatt<strong>en</strong>drek<strong>en</strong><strong>en</strong>.⏐ 8


2.4 Vorm van de rek<strong>en</strong>toets <strong>en</strong> gebruik van hulpmiddel<strong>en</strong>De rek<strong>en</strong>toets zal bestaan uit e<strong>en</strong> groot aantal korte opgav<strong>en</strong>. Over het aantal opgav<strong>en</strong> <strong>en</strong> deduur van de toets beslist het College voor Exam<strong>en</strong>s. Er zijn twee soort<strong>en</strong> opgav<strong>en</strong>: op<strong>en</strong>antwoordopgav<strong>en</strong><strong>en</strong> meerkeuzevrag<strong>en</strong>. Algem<strong>en</strong>e richtlijn is dat e<strong>en</strong> opgave e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>antwoordopgaveis. In het geval dat e<strong>en</strong> opgave e<strong>en</strong> meerkeuzevraag is, word<strong>en</strong> bij voorkeurvier naar de vorm gelijkwaardige alternatiev<strong>en</strong> gepres<strong>en</strong>teerd. Bij de op<strong>en</strong>-antwoordopgav<strong>en</strong>word<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> numerieke antwoord<strong>en</strong> gevraagd.De commissie heeft beslot<strong>en</strong> dat de rek<strong>en</strong>toets als volgt zal zijn ingedeeld:1. e<strong>en</strong> serie opgav<strong>en</strong> zonder context <strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machine;2. e<strong>en</strong> serie opgav<strong>en</strong> met context, zonder rek<strong>en</strong>machine;3. e<strong>en</strong> serie opgav<strong>en</strong> met context, met rek<strong>en</strong>machine.De verhouding tuss<strong>en</strong> deze drie categorieën in aantall<strong>en</strong> scorepunt<strong>en</strong> zal, in perc<strong>en</strong>tagesuitgedrukt, ongeveer 30% : 30% : 40% zijn.Bij alle opgav<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> kladpapier <strong>en</strong> p<strong>en</strong> of potlood gebruik<strong>en</strong>. Voor het gebruik vande rek<strong>en</strong>machine bij opgav<strong>en</strong> die met e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>machine mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgelost, geeft hetCollege voor Exam<strong>en</strong>s nadere richtlijn<strong>en</strong>.⏐ 9


⏐ 10


3. Rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong>3.1 InleidingIn dit hoofdstuk word<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> die vall<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de domein<strong>en</strong> Getall<strong>en</strong><strong>en</strong> Verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> het subdomein Met<strong>en</strong> (domeinspecifieke vaardighed<strong>en</strong>). Daarnaastword<strong>en</strong> in paragraaf 3.4 <strong>en</strong>ige algem<strong>en</strong>e domeinoverstijg<strong>en</strong>de vaardighed<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>.In paragraaf 3.2 wordt e<strong>en</strong> overzicht gepres<strong>en</strong>teerd van de rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> die alsingangsniveau in klas 1 van havo <strong>en</strong> vwo gew<strong>en</strong>st zijn. Ze mak<strong>en</strong> deel uit van refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveau1S. Indi<strong>en</strong> nodig moet<strong>en</strong> ze in het voortgezet onderwijs alsnog word<strong>en</strong> bijgewerkt. Dezevaardighed<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s onderhoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Ze di<strong>en</strong><strong>en</strong> als basis voor de tetoets<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> op niveau <strong>3S</strong>. Voor het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met natuurlijke getall<strong>en</strong> <strong>en</strong>kommagetall<strong>en</strong> (de paragraf<strong>en</strong> 3.2.4 <strong>en</strong> 3.2.5 hieronder) is deze beschrijving letterlijk ontle<strong>en</strong>daan het 'rek<strong>en</strong>rapport' van de commissie Meijerink ([ODR], pp. 32-33). E<strong>en</strong> soortgelijkebeschrijving voor het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met breuk<strong>en</strong> ontbreekt echter in dat rapport. Paragraaf 3.2.6hieronder geeft ook voor het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met breuk<strong>en</strong> zo’n systematische beschrijving.Niet alle hieronder g<strong>en</strong>oemde rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> in de rek<strong>en</strong>toets word<strong>en</strong> getoetst. Hetbetreft daarbij onder andere de in paragraaf 3.2 beschrev<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> van hoofdrek<strong>en</strong><strong>en</strong>, die alsparate k<strong>en</strong>nis onmisbaar zijn bij het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met p<strong>en</strong> <strong>en</strong> papier. In hoofdstuk 4 wordtbeschrev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> welke vaardighed<strong>en</strong> wél getoetst kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe dit kangeschied<strong>en</strong>.3.2 Gew<strong>en</strong>st ingangsniveau rek<strong>en</strong><strong>en</strong> bij havo <strong>en</strong> vwo3.2.1 Soort<strong>en</strong> getall<strong>en</strong>In het basisonderwijs wordt gerek<strong>en</strong>d met niet-negatieve rationale getall<strong>en</strong>, dat wil zegg<strong>en</strong> metnatuurlijke getall<strong>en</strong>, positieve kommagetall<strong>en</strong> (decimale breuk<strong>en</strong>, decimaalgetall<strong>en</strong>) <strong>en</strong> positievebreuk<strong>en</strong>. Natuurlijke getall<strong>en</strong> zijn getall<strong>en</strong> waarmee je aantall<strong>en</strong> kunt weergev<strong>en</strong>: 5 vingers aanje hand, 12 appels op e<strong>en</strong> schaal, 60 minut<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> uur, 16 miljo<strong>en</strong> Nederlanders, 0 euro in jeportemonnee. Positieve kommagetall<strong>en</strong> zijn getall<strong>en</strong> zoals 354,27 <strong>en</strong> 0,067. Positieve breuk<strong>en</strong>1 5 15zijn getall<strong>en</strong> zoals, , <strong>en</strong> 14 52 8 29In het vwo wordt ook gerek<strong>en</strong>d met negatieve getall<strong>en</strong>, macht<strong>en</strong> <strong>en</strong> wortels <strong>en</strong>, in het algeme<strong>en</strong>,met zowel rationale als irrationale reële getall<strong>en</strong>. Bij het beschrijv<strong>en</strong> van rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong>beperkt de rek<strong>en</strong>toetswijzer zich tot het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met rationale getall<strong>en</strong>. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met irrationalegetall<strong>en</strong> (waaronder ook het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met wortels, <strong>en</strong> in het algeme<strong>en</strong> het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met macht<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> niet-gehele expon<strong>en</strong>t) komt reeds bij de wiskunde in voldo<strong>en</strong>de mate aan bod.3.2.2 Het decimale positiestelselLeerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de manier waarop het decimale positiestelsel is opgebouwd. Zij k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> debetek<strong>en</strong>is van cijfers <strong>en</strong> hun plaats in getall<strong>en</strong>. Zo wet<strong>en</strong> zij dat1 1 16498 = 6 × 1000 + 4 × 100 + 9 × 10 + 8 . En dat 6,498 = 6 + 4× + 9× + 8× .10 100 1000Zij wet<strong>en</strong> dat op die manier met behulp van slechts ti<strong>en</strong> cijfers (namelijk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8<strong>en</strong> 9) elk natuurlijk getal <strong>en</strong> elk positief kommagetal kan word<strong>en</strong> weergegev<strong>en</strong>.⏐ 11


3.2.3 VoorrangsregelsLeerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de thans algeme<strong>en</strong> gebruikelijke voorrangsregels voor optell<strong>en</strong>, aftrekk<strong>en</strong>,verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> <strong>en</strong> del<strong>en</strong>: optell<strong>en</strong> <strong>en</strong> aftrekk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd in de volgorde waarin zevoorkom<strong>en</strong> (van links naar rechts), verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> <strong>en</strong> del<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd in devolgorde waarin ze voorkom<strong>en</strong> (van links naar rechts), verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> <strong>en</strong> del<strong>en</strong> gaan vóóroptell<strong>en</strong> <strong>en</strong> aftrekk<strong>en</strong>.Voorbeeld<strong>en</strong>: 3 − 2 + 1 = 2,1 + 2 × 3 = 7, 3 + 1: 2 × 4 = 5.Leerling<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> hoe ze door het gebruik van haakjes de volgorde van de bewerking<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>wijzig<strong>en</strong>.3.2.4 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met natuurlijke getall<strong>en</strong>3.2.4.1 Hoofdrek<strong>en</strong><strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> vlot <strong>en</strong> zonder <strong>en</strong>ige aarzeling de volg<strong>en</strong>de berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> uit het hoofduitvoer<strong>en</strong>:a. Twee getall<strong>en</strong> van één cijfer bij elkaar optell<strong>en</strong>.Voorbeeld<strong>en</strong>: 3 + 5 = 8, 7 + 9 = 16, 2 + 8 = 10.b. E<strong>en</strong> getal van één cijfer optell<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> getal van twee cijfers.Voorbeeld<strong>en</strong>: 23 + 5 = 28, 77 + 9 = 86, 52 + 8 = 60.c. Twee getall<strong>en</strong> kleiner dan twintig van elkaar aftrekk<strong>en</strong> (het kleinste van het grootste).Voorbeeld<strong>en</strong>: 8 − 5 = 3,19 − 12 = 7,17 − 9 = 8,12 − 7 = 5.d. Twee getall<strong>en</strong> die elk bestaan uit één cijfer gevolgd door e<strong>en</strong> aantal null<strong>en</strong> bij elkaaroptell<strong>en</strong>.Voorbeeld<strong>en</strong>: 30 + 50 = 80, 7000 + 9000 = 16000, 200 + 80 = 280,9000 + 30 = 9030.e. Twee getall<strong>en</strong> van één cijfer met elkaar verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong>.Voorbeeld<strong>en</strong>: 3× 5 = 15, 7 × 9 = 63, 2 × 8 = 16.f. E<strong>en</strong> getal verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> met 10, 100, 1000, <strong>en</strong>zovoort.Voorbeeld<strong>en</strong>: 345 × 10 = 3450, 52 × 100 = 5200, 979 × 1000 = 979000.g. Twee getall<strong>en</strong> die elk bestaan uit één cijfer gevolgd door e<strong>en</strong> aantal null<strong>en</strong>, met elkaarverm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong>.Voorbeeld<strong>en</strong>:30 × 50 = 1500, 7000 × 9 = 63000, 200 × 80 = 16000, 400 × 300 = 120000.h. E<strong>en</strong> getal dat eindigt op e<strong>en</strong> nul del<strong>en</strong> door 10, e<strong>en</strong> getal dat eindigt op twee null<strong>en</strong> del<strong>en</strong>door 100, <strong>en</strong>zovoort.Voorbeeld<strong>en</strong>: 560 :10 = 56, 36000 :100 = 360, 606000 :1000 = 606.i. E<strong>en</strong> deling, al dan niet met rest, uitvoer<strong>en</strong> als de deler e<strong>en</strong> getal van één cijfer is <strong>en</strong> hetdeeltal kleiner is dan ti<strong>en</strong> maal de deler.Voorbeeld<strong>en</strong>: 56 : 7 = 8, 36 : 9 = 4, 66 : 7 = 9 rest 3, 77 : 9 = 8 rest 5.3.2.4.2 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met p<strong>en</strong> <strong>en</strong> papierLeerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> met p<strong>en</strong> <strong>en</strong> papier de volg<strong>en</strong>de rek<strong>en</strong>bewerking<strong>en</strong> vlot uitvoer<strong>en</strong>.a. Optell<strong>en</strong> van twee of meer getall<strong>en</strong> (optell<strong>en</strong> onder elkaar).b. Aftrekk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> getal van e<strong>en</strong> groter getal (aftrekk<strong>en</strong> onder elkaar).c. Verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> van twee getall<strong>en</strong> (verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> onder elkaar).d. Del<strong>en</strong> met rest (staartdeling of e<strong>en</strong> gelijkwaardige procedure).⏐ 12


3.2.5 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met positieve kommagetall<strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de betek<strong>en</strong>is van kommagetall<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun plaats op de getall<strong>en</strong>lijn. Ze k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>kommagetall<strong>en</strong> in tal van praktijksituaties, bijvoorbeeld bij het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met geldbedrag<strong>en</strong> of bijhet gebruik van schaalverdeling<strong>en</strong> op linial<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.3.2.5.1 Hoofdrek<strong>en</strong><strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> vlot <strong>en</strong> zonder aarzel<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de rek<strong>en</strong>bewerking<strong>en</strong> uit het hoofduitvoer<strong>en</strong>.a. E<strong>en</strong> kommagetal verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> met 10, 100, 1000, <strong>en</strong>zovoort.b. E<strong>en</strong> kommagetal del<strong>en</strong> door 10, 100, 1000, <strong>en</strong>zovoort.c. Proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> omzett<strong>en</strong> in kommagetall<strong>en</strong> <strong>en</strong> omgekeerd.Voorbeeld: 15% = 0,15, 0,2% = 0,002, 235% = 2,35.d. E<strong>en</strong> kommagetal afrond<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> aantal decimal<strong>en</strong> (plaats<strong>en</strong> achter de komma).3.2.5.2 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met p<strong>en</strong> <strong>en</strong> papierLeerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> met p<strong>en</strong> <strong>en</strong> papier de volg<strong>en</strong>de rek<strong>en</strong>bewerking<strong>en</strong> vlot uitvoer<strong>en</strong>.a. Optell<strong>en</strong> van twee of meer kommagetall<strong>en</strong> (optell<strong>en</strong> onder elkaar).b. Aftrekk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kommagetal van e<strong>en</strong> groter kommagetal (aftrekk<strong>en</strong> onder elkaar).c. Verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> van twee kommagetall<strong>en</strong> (verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> onder elkaar).d. Het omzett<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> deling met kommagetall<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> deling waarbij de deler e<strong>en</strong>natuurlijk getal is, vervolg<strong>en</strong>s de deling uitvoer<strong>en</strong> <strong>en</strong> t<strong>en</strong> slotte, indi<strong>en</strong> gevraagd, het quotiëntafrond<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> aantal decimal<strong>en</strong>.Voorbeeld: 1,452 : 0,17 = 145,2 :17. Dit levert na uitvoering van de deling <strong>en</strong> afrond<strong>en</strong>op twee decimal<strong>en</strong> als uitkomst 8,54.3.2.5.3 Toepassing<strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met kommagetall<strong>en</strong> in onder andere de volg<strong>en</strong>de toepassing<strong>en</strong>(context<strong>en</strong>).a. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met geldbedrag<strong>en</strong>.b. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.c. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in het metrieke stelsel met mat<strong>en</strong> voor l<strong>en</strong>gte, oppervlakte (van rechthoek<strong>en</strong>),inhoud (van rechthoekige blokk<strong>en</strong>), gewicht <strong>en</strong> met inhoudsmat<strong>en</strong> voor vloeistoff<strong>en</strong>.d. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met tijd (ur<strong>en</strong>, minut<strong>en</strong>, second<strong>en</strong>) <strong>en</strong> snelheid (kilometers per uur <strong>en</strong> meters perseconde).e. Omrek<strong>en</strong><strong>en</strong> van meters per seconde naar kilometers per uur <strong>en</strong> omgekeerd.f. Omrek<strong>en</strong><strong>en</strong> van valuta, bijvoorbeeld euro’s naar dollars, bij e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> wisselkoers.Bij al deze toepassing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> contextopgav<strong>en</strong> in rek<strong>en</strong>opgav<strong>en</strong> vertal<strong>en</strong>, oploss<strong>en</strong><strong>en</strong> de uitkomst<strong>en</strong> in term<strong>en</strong> van de context interpreter<strong>en</strong>. Zij kunn<strong>en</strong> de berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> ine<strong>en</strong>voudige gevall<strong>en</strong> met de hand (p<strong>en</strong> <strong>en</strong> papier) uitvoer<strong>en</strong>. Bij lastiger berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>zij e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>machine gebruik<strong>en</strong>. In dat geval kunn<strong>en</strong> zij vooraf e<strong>en</strong> schatting mak<strong>en</strong> van deuitkomst.3.2.6 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met breuk<strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> breuk<strong>en</strong> visualiser<strong>en</strong>, bijvoorbeeld door middel van pizzadiagramm<strong>en</strong>(taartdiagramm<strong>en</strong>) <strong>en</strong> strookdiagramm<strong>en</strong>. Daarnaast kunn<strong>en</strong> zij ook de plaats van e<strong>en</strong> breukaangev<strong>en</strong> op de getall<strong>en</strong>lijn. Zij k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de betek<strong>en</strong>is van de term<strong>en</strong> teller, noemer <strong>en</strong>breukstreep. Naast de meest gebruikelijke notatie van e<strong>en</strong> breuk met de horizontalebreukstreep (zoals 3 4) k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> zij ook de notatie met e<strong>en</strong> schuine breukstreep (zoals 3/4). Hetis niet nodig dat leerling<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>bewerking<strong>en</strong> met breuk<strong>en</strong> uit het hoofd kunn<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong>.⏐ 13


3.2.6.1 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met p<strong>en</strong> <strong>en</strong> papierLeerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> met p<strong>en</strong> <strong>en</strong> papier de volg<strong>en</strong>de rek<strong>en</strong>bewerking<strong>en</strong> voor breuk<strong>en</strong> vlotuitvoer<strong>en</strong>.a. E<strong>en</strong> geheel getal als breuk schrijv<strong>en</strong> (noemer 1).b. E<strong>en</strong> kommagetal als breuk schrijv<strong>en</strong> (noemer 10, 100, . . .).c. E<strong>en</strong> breuk vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong> (teller <strong>en</strong> noemer del<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke deler).Door herhaald vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zij e<strong>en</strong> breuk schrijv<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> vorm die niet verder tevere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong> is.d. Twee breuk<strong>en</strong> onder één noemer br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (gelijknamig mak<strong>en</strong>).e. Twee breuk<strong>en</strong> bij elkaar optell<strong>en</strong> of van elkaar aftrekk<strong>en</strong>.f. Twee breuk<strong>en</strong> met elkaar verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong>.g. E<strong>en</strong> breuk del<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> breuk.h. E<strong>en</strong> breuk met e<strong>en</strong> teller die groter is dan de noemer, schrijv<strong>en</strong> als 'gem<strong>en</strong>gde breuk’.Voorbeeld: 14 = 2 4 . Dit komt neer op del<strong>en</strong> met rest van de teller door de noemer:5 514 : 5 = 2 rest 4, dus 14 5 = 2 4 5 .i. E<strong>en</strong> ‘gem<strong>en</strong>gde breuk’ schrijv<strong>en</strong> als gewone breuk.j. E<strong>en</strong> breuk schrijv<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> kommagetal, exact indi<strong>en</strong> mogelijk, of anders afgerond op e<strong>en</strong>gegev<strong>en</strong> aantal decimal<strong>en</strong>.131 2Voorbeeld<strong>en</strong>: = 0,5, = 0,75,3≈0,3333, 3≈ 0,6667 (het tek<strong>en</strong> ‘ ≈ ’,2 4uitgesprok<strong>en</strong> als ‘is ongeveer gelijk aan’ betek<strong>en</strong>t in dit verband dat de uitkomst isafgerond).3.2.6.2 Toepassing<strong>en</strong>Ook breuk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in toepassing<strong>en</strong> veel gebruikt, bijvoorbeeld bij het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> metverhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.a. Leerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> uit het hoofd het verband tuss<strong>en</strong> breuk<strong>en</strong> met noemer 2, 3, 4, 5 <strong>en</strong> 10 <strong>en</strong>1 1 1 32het bijbehor<strong>en</strong>de perc<strong>en</strong>tage, bijvoorbeeld= 50%, = 33 %, = 75%, = 40%.2 3 3 4 5b. Leerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> breuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kommagetall<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> bij het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in context<strong>en</strong> metverhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.3.3 Domeinspecifieke rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> op niveau <strong>3S</strong>3.3.1 Domein Getall<strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de in paragraaf 3.2 beschrev<strong>en</strong> notaties <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van nietnegatieverationale getall<strong>en</strong> <strong>en</strong> beheers<strong>en</strong> de daar g<strong>en</strong>oemde rek<strong>en</strong>regels. Zij k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>sde notatie voor machtsverheff<strong>en</strong>. Zij wet<strong>en</strong> dat machtsverheff<strong>en</strong> als bewerking vóór optell<strong>en</strong>,3aftrekk<strong>en</strong>, verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> <strong>en</strong> del<strong>en</strong> gaat, dus dat bijvoorbeeld2 × 5 = 250.3.3.1.1 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met negatieve getall<strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> het gebruik van negatieve getall<strong>en</strong> in praktijksituaties zoals temperatuurschal<strong>en</strong>of saldi van e<strong>en</strong> bankrek<strong>en</strong>ing.a. Leerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de 'uitgebreide getall<strong>en</strong>lijn’ waarop positieve getall<strong>en</strong>, negatieve getall<strong>en</strong><strong>en</strong> het getal 0 hun plaats hebb<strong>en</strong>.b. Leerling<strong>en</strong> beheers<strong>en</strong> de rek<strong>en</strong>regels voor optell<strong>en</strong>, aftrekk<strong>en</strong>, verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> <strong>en</strong> del<strong>en</strong>met positieve <strong>en</strong> negatieve gehele getall<strong>en</strong>, kommagetall<strong>en</strong> <strong>en</strong> breuk<strong>en</strong>.⏐ 14


3.3.1.2 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in context<strong>en</strong>Leerling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> doelgericht contextproblem<strong>en</strong> vertal<strong>en</strong> naar rek<strong>en</strong>problem<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij hetoploss<strong>en</strong> daarvan verantwoorde keuzes mak<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t:a. de aard van de getall<strong>en</strong> (gehele getall<strong>en</strong>, kommagetall<strong>en</strong> of breuk<strong>en</strong>) waarmee gerek<strong>en</strong>dmoet word<strong>en</strong>;b. de bewerking<strong>en</strong> die moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegepast;c. de volgorde waarin die bewerking<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegepast;d. zo nodig, e<strong>en</strong> verantwoorde afronding van resultat<strong>en</strong> van berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>;e. het correcte gebruik van mat<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>.3.3.1.3 Macht<strong>en</strong> van ti<strong>en</strong> <strong>en</strong> de wet<strong>en</strong>schappelijke notatiea. Leerling<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> de betek<strong>en</strong>is van notaties als2 5 −1 −410 100,10 100 000,10 0,1,10 0,0001,= = = = dat wil zegg<strong>en</strong> macht<strong>en</strong> van 10met e<strong>en</strong> positieve of negatieve gehele expon<strong>en</strong>t.b. Leerling<strong>en</strong> zijn vertrouwd met de 'wet<strong>en</strong>schappelijke notatie' die onder andere oprek<strong>en</strong>machines wordt gebruikt <strong>en</strong> waarbij e<strong>en</strong> positief kommagetal wordt aangegev<strong>en</strong> alsproduct van e<strong>en</strong> getal tuss<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 10 <strong>en</strong> e<strong>en</strong> macht van 10.2−3Voorbeeld<strong>en</strong>:475,23 = 4,7523× 10 <strong>en</strong> 0,003256 = 3,256 × 10 . De laatstevorm<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ook vaak g<strong>en</strong>oteerd als 4,7523 E 2, respectievelijk 3, 256 E − 3. (DeE is hier de eerste letter van ‘expon<strong>en</strong>t’.)3.3.2 Domein Verhouding<strong>en</strong>Veel toepassingsproblem<strong>en</strong> uit beroep <strong>en</strong> maatschappij hebb<strong>en</strong> betrekking op het domeinVerhouding<strong>en</strong>. Hierbij hoort ook het werk<strong>en</strong> met proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> het gebruik<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>hangtuss<strong>en</strong> verhouding<strong>en</strong>, proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> breuk<strong>en</strong>.De leerling k<strong>en</strong>t <strong>en</strong> gebruikt de schrijfwijze, <strong>taal</strong> <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is van proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, breuk<strong>en</strong> <strong>en</strong>verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan verhouding<strong>en</strong>, proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, breuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kommagetall<strong>en</strong> waar mogelijk inelkaar omzett<strong>en</strong>. De leerling kan:a. rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met sam<strong>en</strong>gestelde maate<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> zoals km/u;b. rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met perc<strong>en</strong>tages;c. het begrip schaal gebruik<strong>en</strong> in berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>;d. rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met verhouding<strong>en</strong>.3.3.3 Subdomein Met<strong>en</strong>Van het domein Met<strong>en</strong> <strong>en</strong> Meetkunde wordt alle<strong>en</strong> het subdomein Met<strong>en</strong> getoetst. Voorbeeld<strong>en</strong>van vaardighed<strong>en</strong> uit dit subdomein zijn het aflez<strong>en</strong> van schal<strong>en</strong> van meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> hetgebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> in elkaar omrek<strong>en</strong><strong>en</strong> van mat<strong>en</strong>, in het bijzonder bij mat<strong>en</strong> van l<strong>en</strong>gte, oppervlakte,inhoud, gewicht, tijd <strong>en</strong> geld. De leerling kan:a. pass<strong>en</strong>de maate<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorvoegsels gebruik<strong>en</strong>, in het bijzonder de voorvoegselsmilli-, c<strong>en</strong>ti-, deci-, deca-, hecto- <strong>en</strong> kilo-;b. schal<strong>en</strong> van meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aflez<strong>en</strong> <strong>en</strong> de aanduiding<strong>en</strong> correct interpreter<strong>en</strong>;c. mat<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan elkaar relater<strong>en</strong>;d. rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met mat<strong>en</strong> voor l<strong>en</strong>gte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, temperatuur <strong>en</strong> snelheid.3.4 Domeinoverstijg<strong>en</strong>de algem<strong>en</strong>e rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong>In paragraaf 3.3 zijn de rek<strong>en</strong>vaardighed<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> zoals zij voorkom<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de driedomein<strong>en</strong> die in de <strong>3S</strong>-toets word<strong>en</strong> getoetst. Vaak gaat het daar om de beschrijving van uit tevoer<strong>en</strong> specifieke berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, al dan niet binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> probleemsituatie. Algem<strong>en</strong>e vaardighed<strong>en</strong>verschill<strong>en</strong> van specifieke vaardighed<strong>en</strong> door het feit dat ze e<strong>en</strong> beroep do<strong>en</strong> op hetbed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aanpak of strategie <strong>en</strong> op het organiser<strong>en</strong> van de berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die nodigzijn om tot het gew<strong>en</strong>ste resultaat te kom<strong>en</strong>. Waar nodig kunn<strong>en</strong> daarbij de rek<strong>en</strong>machine of⏐ 15


andere ICT-middel<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingezet om tot e<strong>en</strong> conclusie of e<strong>en</strong> uitspraak te kom<strong>en</strong>. In hetbijzonder omvat dit de volg<strong>en</strong>de aspect<strong>en</strong>:a. Het interpreter<strong>en</strong> van getalsmatige informatie in tabell<strong>en</strong> of grafische pres<strong>en</strong>taties <strong>en</strong>daaraan conclusies verbind<strong>en</strong>.b. Het organiser<strong>en</strong> van berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.c. Het afweg<strong>en</strong> van strategieën bij berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, waaronder het al dan niet inzett<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>rek<strong>en</strong>machine of andere ICT-middel<strong>en</strong>.d. Het legg<strong>en</strong> van relaties tuss<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de repres<strong>en</strong>taties van getall<strong>en</strong>.e. Het gebruik mak<strong>en</strong> van schatt<strong>en</strong>d rek<strong>en</strong><strong>en</strong> (met orde van grootte) in plaats van het uitvoer<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> exacte berek<strong>en</strong>ing.f. Het doorzi<strong>en</strong> van structur<strong>en</strong> van rek<strong>en</strong>opgav<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar gebruik van mak<strong>en</strong>.53g. Het kwalitatief red<strong>en</strong>er<strong>en</strong>, bijvoorbeeld bij het vergelijk<strong>en</strong> van 0,9 <strong>en</strong> 0,9 of bij schatt<strong>en</strong>drek<strong>en</strong><strong>en</strong>.⏐ 16


4. Inhoudsbeschrijving van derek<strong>en</strong>toets <strong>3S</strong>In paragraaf 4.1 word<strong>en</strong> contextloze opgav<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> die zonder rek<strong>en</strong>machine gemaaktmoet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Ze zijn van e<strong>en</strong> beperkt aantal welomschrev<strong>en</strong> typ<strong>en</strong> waarmee leerling<strong>en</strong>uitgebreid kunn<strong>en</strong> oef<strong>en</strong><strong>en</strong>. In paragraaf 4.2 word<strong>en</strong> typ<strong>en</strong> opgav<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> context beschrev<strong>en</strong>die ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s zonder rek<strong>en</strong>machine moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt. De context<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong>voudig <strong>en</strong>het rek<strong>en</strong>werk is beperkt. In paragraaf 4.3 word<strong>en</strong> opgav<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> context beschrev<strong>en</strong> die mete<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>machine mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgelost. Hierbij kunn<strong>en</strong> complexere context<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.4.1 Opgav<strong>en</strong> zonder context <strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machineIn deze paragraaf wordt bij elk type opgav<strong>en</strong> e<strong>en</strong> indicatie gegev<strong>en</strong> van de orde van grootte vande getall<strong>en</strong> die erin voorkom<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s wordt bij elk type e<strong>en</strong> voorbeeldopgave gegev<strong>en</strong>. Inhoofdstuk 5 volg<strong>en</strong> nog meer voorbeeldopgav<strong>en</strong>.4.1.1 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met gehele getall<strong>en</strong>1. Optell<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 4 cijfers. Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: 5603 + 3078 + 2065 + 367.2. Aftrekk<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 4 cijfers. Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: 4885 − 5603.3. Verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers.Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: ( − 493) × 251.4. Del<strong>en</strong> met rest. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met e<strong>en</strong> deeltal van t<strong>en</strong> hoogste 5 cijfers <strong>en</strong>e<strong>en</strong> deler van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers. Voorbeeld:Berek<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> deling met rest: 24673: 78.5. Gem<strong>en</strong>gde opgav<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> kan tev<strong>en</strong>s de beheersing van de voorrangsregelsword<strong>en</strong> getoetst. De getall<strong>en</strong> in de opgave hebb<strong>en</strong> t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers. Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: 27 × 3 + 645 : 43.4.1.2 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met kommagetall<strong>en</strong>1. Optell<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 4 cijfers. Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: 58,3 + 12,26 + 3,123.2. Aftrekk<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 4 cijfers. Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: 544, 4 − 8, 216.3. Verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers.Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: 40,5 × 2, 44.⏐ 17


4. Del<strong>en</strong> met afrond<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met deeltall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 5 cijfers<strong>en</strong> delers van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers. Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: 12,12 :1,7. Rond je antwoord af op 2 decimal<strong>en</strong>.5. Gem<strong>en</strong>gde opgav<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers.Voorbeeld:Berek<strong>en</strong>: 27 × 3,5 − 39,7 × 7,2.4.1.3 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met breuk<strong>en</strong>1. Breuk<strong>en</strong> vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong>. Breuk<strong>en</strong> met teller <strong>en</strong> noemer van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers schrijv<strong>en</strong>als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk. Voorbeeld:Schrijf als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk: 420 .632. De ontbrek<strong>en</strong>de teller of noemer berek<strong>en</strong><strong>en</strong>. De breuk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> teller <strong>en</strong> noemer vant<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers. Voorbeeld:81 27Berek<strong>en</strong> de ontbrek<strong>en</strong>de noemer: = .... 143. Breuk<strong>en</strong> optell<strong>en</strong> <strong>en</strong> aftrekk<strong>en</strong>. Twee breuk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> noemer kleiner dan 30 optell<strong>en</strong> ofaftrekk<strong>en</strong>. Voorbeeld:17 7Schrijf als e<strong>en</strong> breuk: + .22 154. Breuk<strong>en</strong> verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> <strong>en</strong> del<strong>en</strong>. Twee breuk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> noemer kleiner dan 30verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> of del<strong>en</strong>. Voorbeeld:Schrijf als e<strong>en</strong> breuk: 17 7 : .22 155. E<strong>en</strong> breuk schrijv<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> kommagetal, exact indi<strong>en</strong> mogelijk, of anders afgerond op e<strong>en</strong>gegev<strong>en</strong> aantal decimal<strong>en</strong>. De opgav<strong>en</strong> beperk<strong>en</strong> zich tot breuk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> noemer kleinerdan 20. Voorbeeld:Schrijf als e<strong>en</strong> kommagetal, afgerond op 3 decimal<strong>en</strong>: 5 .136. Gem<strong>en</strong>gde opgav<strong>en</strong>. Voorbeeld:312 40Schrijf als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk: ⋅ .160 1047. Ord<strong>en</strong><strong>en</strong> van breuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kommagetall<strong>en</strong>. Voorbeeld:Berek<strong>en</strong> het grootste van de volg<strong>en</strong>de vier getall<strong>en</strong>:,1 , ,1, 42.13 2 109 5 7(Opmerking: dit kan als e<strong>en</strong> meerkeuzevraag word<strong>en</strong> geformuleerd.)⏐ 18


4.2 Contextopgav<strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machineHieronder <strong>en</strong> in paragraaf 4.3 word<strong>en</strong> typ<strong>en</strong> contextopgav<strong>en</strong> opgesomd met telk<strong>en</strong>s éénvoorbeeldopgave. In hoofdstuk 5 volg<strong>en</strong> meer voorbeeldopgav<strong>en</strong>.Ze gev<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede indicatie van de verscheid<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> de moeilijkheidsgraad van decontextopgav<strong>en</strong> die in de <strong>3S</strong>-rek<strong>en</strong>toets kunn<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>. De opsomming is niet limitatief: inde rek<strong>en</strong>toets kunn<strong>en</strong> ook contextopgav<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong> die niet precies pass<strong>en</strong> in de hiernagegev<strong>en</strong> categorie-indeling.1. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met kommagetall<strong>en</strong> in context<strong>en</strong>. Voorbeeld:De hoofdprijs van € 50 000,− van e<strong>en</strong> loterij moet eerlijk verdeeld word<strong>en</strong> onder 14prijswinnaars. Hoeveel krijgt ieder? Rond je antwoord af op gehele euro’s.2. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met geldbedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> perc<strong>en</strong>tages. Voorbeeld:Voor e<strong>en</strong> fiets be<strong>taal</strong>de ik in de uitverkoop € 780,−. Dat was met 25% korting. Wat was deoorspronkelijke prijs?3. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> mat<strong>en</strong>. Voorbeeld:E<strong>en</strong> 1%-oplossing van e<strong>en</strong> medicijn in water wil zegg<strong>en</strong> dat er 10 mg medicijn per ml waterin de oplossing aanwezig is.Er is e<strong>en</strong> 4%-oplossing van e<strong>en</strong> medicijn aanwezig. E<strong>en</strong> patiënt heeft per uur 160 mg van ditmedicijn nodig. Hoeveel ml oplossing moet hij per uur via e<strong>en</strong> infuus toegedi<strong>en</strong>d krijg<strong>en</strong>?4. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Voorbeeld:Bij verkiezing<strong>en</strong> voor het voorzitterschap van e<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging kreeg kandidaat A 24 stemm<strong>en</strong>,kandidaat B 29 stemm<strong>en</strong> <strong>en</strong> kandidaat C 37 stemm<strong>en</strong>. Berek<strong>en</strong> hoeveel proc<strong>en</strong>t vande stemm<strong>en</strong> kandidaat C behaalde. Rond je antwoord af op gehele proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.5. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met afmeting<strong>en</strong>. Voorbeeld:Iemand huurt e<strong>en</strong> busje met e<strong>en</strong> laadruimte van 6 kubieke meter. De laadvloer isrechthoekig met mat<strong>en</strong> 2,5 m bij 1,4 m. De laadruimte heeft ongeveer de vorm van e<strong>en</strong> balk.Hoe hoog is de laadruimte ongeveer? Geef je antwoord in meters, afgerond op 1 decimaal.6. Omrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met al dan niet sam<strong>en</strong>gestelde e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>. Voorbeeld:Hoeveel km/u komt overe<strong>en</strong> met 12 m/s?7. Afstand, tijd <strong>en</strong> snelheid. Voorbeeld:De gemiddelde afstand van de zon tot de aarde is ongeveer 150 miljo<strong>en</strong> kilometer. Delichtsnelheid is ongeveer 300 000 km per seconde. Berek<strong>en</strong> met deze gegev<strong>en</strong>s hoe langhet licht er ongeveer over doet om van de zon naar de aarde te kom<strong>en</strong>. Geef je antwoord inminut<strong>en</strong> <strong>en</strong> second<strong>en</strong> nauwkeurig.4.3 Contextopgav<strong>en</strong> met rek<strong>en</strong>machine1. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met kommagetall<strong>en</strong> in context<strong>en</strong>. Voorbeeld:Het geboortecijfer voor e<strong>en</strong> land is het aantal per jaar gebor<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> per duiz<strong>en</strong>dinwoners. Ga uit van 16,5 miljo<strong>en</strong> inwoners in Nederland in 2011. Het geboortecijfer over2011 was 10,23.Hoeveel baby’s zijn er in Nederland gemiddeld per dag gebor<strong>en</strong> in 2011?a. tuss<strong>en</strong> 4 <strong>en</strong> 5;b. tuss<strong>en</strong> 40 <strong>en</strong> 45;c. tuss<strong>en</strong> 460 <strong>en</strong> 470;d. tuss<strong>en</strong> 4600 <strong>en</strong> 4650.⏐ 19


2. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met geldbedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> perc<strong>en</strong>tages. Voorbeeld:E<strong>en</strong> tijdje geled<strong>en</strong> was er sprake van dat het btw-tarief voor kappers van het lage tarief van6% naar het hoge tarief van 19% zou gaan. Bij ’Uw Kapper ’ kostte e<strong>en</strong> bruidskapsel methet lage btw-tarief € 39,95. Berek<strong>en</strong> hoeveel dit bruidskapsel zou gaan kost<strong>en</strong> met het hogebtw-tarief.3. Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Voorbeeld:De r<strong>en</strong>te op de hypotheek van e<strong>en</strong> huis stijgt van 5,05% per jaar naar 5,45% per jaar. Methoeveel proc<strong>en</strong>t stijgt het bedrag dat de bewoner jaarlijks aan r<strong>en</strong>te moet betal<strong>en</strong>? Rond jeantwoord af op gehele proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.4. Omrek<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>. Voorbeeld:Het diepste punt in de ocean<strong>en</strong> op aarde is te vind<strong>en</strong> in de Chall<strong>en</strong>ger Deep in deMarian<strong>en</strong>trog. Volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> Engelstalige site is de oceaan daar 35 840 voet diep. E<strong>en</strong> voetis e<strong>en</strong> oude Engelse l<strong>en</strong>gtemaat: e<strong>en</strong> voet is 30,48 cm. Berek<strong>en</strong> met deze gegev<strong>en</strong>s dediepte van de Chall<strong>en</strong>ger Deep. Rond je antwoord af op gehele meters.5. Afstand, tijd <strong>en</strong> snelheid. Voorbeeld:De hogesnelheidstrein Fyra doet over het traject Breda-Rotterdam, e<strong>en</strong> afstand van 50 km,precies 23 minut<strong>en</strong>. Berek<strong>en</strong> de gemiddelde snelheid. Rond je antwoord af op gehele km/u.6. Omrek<strong>en</strong><strong>en</strong> van valuta. Voorbeeld:Op e<strong>en</strong> zekere dag was de wisselkoers voor Amerikaanse dollars gelijk aan $ 1 =€ 0,7786. Berek<strong>en</strong> het bedrag in Amerikaanse dollars dat to<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>kwam met€ 350,−. Rond je antwoord af op 2 decimal<strong>en</strong>.⏐ 20


5. Meer voorbeeldopgav<strong>en</strong>In paragraaf 5.1 word<strong>en</strong> van elk type contextloze opgav<strong>en</strong> drie voorbeeldopgav<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>. Inde paragraf<strong>en</strong> 5.2 <strong>en</strong> 5.3 word<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> van contextopgav<strong>en</strong> zonder,respectievelijk met rek<strong>en</strong>machinegebruik. In deze laatste twee paragraf<strong>en</strong> is de categorieindelinguit hoofdstuk 4 losgelat<strong>en</strong>, mede omdat contextopgav<strong>en</strong> ook domein- <strong>en</strong>categorieoverschrijd<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> zijn. Tezam<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> de voorbeeldopgav<strong>en</strong> in dit hoofdstukechter e<strong>en</strong> goede indicatie van de soort<strong>en</strong> opgav<strong>en</strong> die in e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>toets kunn<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.5.1 Opgav<strong>en</strong> zonder context <strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machine5.1.1 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met gehele getall<strong>en</strong>1. Optell<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 4 cijfers.Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 583 + 2048 + 9076 + 1213.Berek<strong>en</strong>: 4720 Berek<strong>en</strong>: 687463 92377133 65651045 + 125 +. . . . . . . . .2. Aftrekk<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 4 cijfers.Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 5332 Berek<strong>en</strong>: 35024857 - 577 -. . . . . . . .Berek<strong>en</strong>: 8382 − 9666.3. Verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers.Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 237 × ( − 57).Berek<strong>en</strong>: ( − 502) × 787.Berek<strong>en</strong>: 166 × 453.4. Del<strong>en</strong> met rest. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met e<strong>en</strong> deeltal van t<strong>en</strong> hoogste 5 cijfers <strong>en</strong>e<strong>en</strong> deler van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers. Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> deling met rest: 34340 : 48.Berek<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> deling met rest: 15392 : 74.Berek<strong>en</strong> door middel van e<strong>en</strong> deling met rest: 69464 :152.⏐ 21


5. Gem<strong>en</strong>gde opgav<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> kan tev<strong>en</strong>s de beheersing van de voorrangsregelsword<strong>en</strong> getoetst. De getall<strong>en</strong> in de opgave hebb<strong>en</strong> t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers. Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 45 × 7 − 243: 27.Berek<strong>en</strong>: 3× 27 −8 − 7 × 3 − 2 × 11.Berek<strong>en</strong>: 24 × 131:8.5.1.2 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met kommagetall<strong>en</strong>1. Optell<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 4 cijfers.Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 36,8 + 25,37 + 8,555.Berek<strong>en</strong>: 8,305 Berek<strong>en</strong>: 47,1372,6 2,5264,289 + 48,3 +. . . . . . . . . . . .2. Aftrekk<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 4 cijfers.Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 4,753 − 36, 27.Berek<strong>en</strong>: 386,4 Berek<strong>en</strong>: 47,45255,6 - _2,266 -. . . . . . . . . . .3. Verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers.Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 56,2 × 8,01.Berek<strong>en</strong>: 4,12 × 3,48.Berek<strong>en</strong>: 38,2 × 8,66.4. Del<strong>en</strong> met afrond<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met deeltall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 5 cijfers<strong>en</strong> delers van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers. Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 1, 2 : 7 ; rond je antwoord af op 2 decimal<strong>en</strong>.Berek<strong>en</strong>: 3,5:1,9; rond je antwoord af op 2 decimal<strong>en</strong>.Berek<strong>en</strong>: 9,02 : 2,1; rond je antwoord af op 2 decimal<strong>en</strong>.5. Gem<strong>en</strong>gde opgav<strong>en</strong>. In deze opgav<strong>en</strong> wordt gewerkt met getall<strong>en</strong> van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers.Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong>: 48 × 2,4 − 12,7 × 7,2.Berek<strong>en</strong>: 2,7× 3,5+ 46,5×5,5.Berek<strong>en</strong>: 0,25 × 4,7 × 12.⏐ 22


5.1.3 Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> met breuk<strong>en</strong>1. Breuk<strong>en</strong> vere<strong>en</strong>voudig<strong>en</strong>. Breuk<strong>en</strong> met teller <strong>en</strong> noemer van t<strong>en</strong> hoogste 3 cijfers schrijv<strong>en</strong>als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk. Voorbeeld<strong>en</strong>:Schrijf als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk: 63 .90Schrijf als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk: 280 .42Schrijf als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk: 340 .512. De ontbrek<strong>en</strong>de teller of noemer berek<strong>en</strong><strong>en</strong>. De breuk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> teller <strong>en</strong> noemer vant<strong>en</strong> hoogste 2 cijfers. Voorbeeld<strong>en</strong>:... 5Berek<strong>en</strong> de ontbrek<strong>en</strong>de teller: = .18 372 12Berek<strong>en</strong> de ontbrek<strong>en</strong>de noemer: = .... 1575 15Berek<strong>en</strong> de ontbrek<strong>en</strong>de noemer: = .... 143. Breuk<strong>en</strong> optell<strong>en</strong> <strong>en</strong> aftrekk<strong>en</strong>. Twee breuk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> noemer kleiner dan 30 optell<strong>en</strong> ofaftrekk<strong>en</strong>. Voorbeeld<strong>en</strong>:Schrijf als e<strong>en</strong> breuk:3 4+ .19 155 1Schrijf als e<strong>en</strong> breuk: − .12 172 <strong>3S</strong>chrijf als e<strong>en</strong> breuk: + .7 44. Breuk<strong>en</strong> verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> <strong>en</strong> del<strong>en</strong>. Twee breuk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> noemer kleiner dan 30verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> of del<strong>en</strong>. Voorbeeld<strong>en</strong>:2 11Schrijf als e<strong>en</strong> breuk: × .7 153 7Schrijf als e<strong>en</strong> breuk: × .20 123 5Schrijf als e<strong>en</strong> breuk: : .4 175. E<strong>en</strong> breuk schrijv<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> kommagetal, exact indi<strong>en</strong> mogelijk, of anders afgerond op e<strong>en</strong>gegev<strong>en</strong> aantal decimal<strong>en</strong>. De opgav<strong>en</strong> beperk<strong>en</strong> zich tot breuk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> noemer kleinerdan 20. Voorbeeld<strong>en</strong>:Schrijf als e<strong>en</strong> kommagetal, afgerond op 3 decimal<strong>en</strong>: 4 .1<strong>3S</strong>chrijf als e<strong>en</strong> kommagetal, afgerond op 3 decimal<strong>en</strong>: 9 .11Schrijf als e<strong>en</strong> kommagetal, afgerond op 3 decimal<strong>en</strong>: 23 .18⏐ 23


6. Gem<strong>en</strong>gde opgav<strong>en</strong>. Voorbeeld<strong>en</strong>:Schrijf als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk:Schrijf als e<strong>en</strong> onvere<strong>en</strong>voudigbare breuk:Berek<strong>en</strong> de ontbrek<strong>en</strong>de teller:11 ... 1− = .20 30 6037 + 37 + 37 + 375 × 3791 162⋅ ⋅81 3507. Ord<strong>en</strong><strong>en</strong> van breuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kommagetall<strong>en</strong>. Voorbeeld<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong> het grootste van de volg<strong>en</strong>de vier getall<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong> het grootste van de volg<strong>en</strong>de vier getall<strong>en</strong>:Berek<strong>en</strong> het grootste van de volg<strong>en</strong>de vier getall<strong>en</strong>:5.2 Contextopgav<strong>en</strong> zonder rek<strong>en</strong>machine, 2 , , 2,44.19 3 128 7 5, 2 , , 2,55.22 4 179 9 7,1 , , .13 5 17 208 9 11 131. De huur van e<strong>en</strong> woning is gesteg<strong>en</strong> van € 800, − per maand naar € 850, − per maand. Methoeveel proc<strong>en</strong>t is de huur gesteg<strong>en</strong>? Rond af op gehele proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.2. Op 1 januari 2011 had ik € 3500, − op e<strong>en</strong> spaarrek<strong>en</strong>ing staan. Ik kreeg 2,7% r<strong>en</strong>te overdat bedrag. Hoeveel geld is dat?3. Ik verdi<strong>en</strong> € 2550, − per maand. Daarvan gaat 36% op aan huur, 15% aan gas, water <strong>en</strong>elektriciteit <strong>en</strong> 19% aan et<strong>en</strong>. Hoeveel geld houd ik per maand over?4. Bij e<strong>en</strong> school is de verhouding tuss<strong>en</strong> het aantal jong<strong>en</strong>s <strong>en</strong> meisjes 5 : 7.Hoeveel proc<strong>en</strong>t meisjes zitt<strong>en</strong> er op die school? Rond je antwoord af op gehele proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.5. Op e<strong>en</strong> schol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schap zitt<strong>en</strong> 1800 leerling<strong>en</strong>. 20% daarvan zit op de havo <strong>en</strong>daarvan zit 30% in de eerste klas. Hoeveel leerling<strong>en</strong> van de schol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schap zitt<strong>en</strong>niet in de eerste klas van de havo?6. Wat is de oppervlakte in cm 2 van e<strong>en</strong> tafelblad van 25 dm bij 10 dm?7. E<strong>en</strong> vracht bakst<strong>en</strong><strong>en</strong> is gestapeld in de vorm van e<strong>en</strong> blok van 4 meter bij 2 meter bij1 meter. Dit type bakste<strong>en</strong> weegt 1,4 kg per dm 3 . Wat is het totale gewicht in kg van dievracht bakst<strong>en</strong><strong>en</strong>?8. Tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> reg<strong>en</strong>bui valt er 12 mm reg<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t dat het reg<strong>en</strong>water dat op e<strong>en</strong>vlakke horizontale harde bodem valt, zonder wegstrom<strong>en</strong> 12 mm hoog komt te staan.Hoeveel liter per m 2 is dat?9. In e<strong>en</strong> schoolklas is de verhouding brildragers : dragers van contactl<strong>en</strong>z<strong>en</strong> : ge<strong>en</strong> bril- ofcontactl<strong>en</strong>z<strong>en</strong>dragers gelijk aan 3 : 1 : 4. Hoeveel proc<strong>en</strong>t van de leerling<strong>en</strong> in deze klasdraagt e<strong>en</strong> bril? Rond je antwoord af op 1 decimaal.10. Iemand lost na 1 jaar e<strong>en</strong> derde deel van e<strong>en</strong> l<strong>en</strong>ing af <strong>en</strong> e<strong>en</strong> jaar later e<strong>en</strong> kwart van derester<strong>en</strong>de schuld. Hij heeft dan nog e<strong>en</strong> schuld van 4500 euro. Wat was het bedrag van zijnoorspronkelijke l<strong>en</strong>ing?⏐ 24


11. Er is op aarde ongeveer 1,386 miljard kubieke kilometer water aanwezig. Hoeveel liter isdat? Geef je antwoord in de wet<strong>en</strong>schappelijke notatie.12. Hoeveel minut<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gerecht in e<strong>en</strong> magnetron geplaatst moet word<strong>en</strong> is omgekeerdev<strong>en</strong>redig met het vermog<strong>en</strong> van de magnetron, dat wil zegg<strong>en</strong> dat het product van deb<strong>en</strong>odigde tijd <strong>en</strong> het vermog<strong>en</strong> constant is. E<strong>en</strong> kant-<strong>en</strong>-klaarmaaltijd moet 5 minut<strong>en</strong> <strong>en</strong> 30second<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> magnetron van 700 watt. Hoe lang moet deze maaltijd in e<strong>en</strong> magnetronvan 600 watt? Geef je antwoord in minut<strong>en</strong> <strong>en</strong> second<strong>en</strong> nauwkeurig.5.3 Contextopgav<strong>en</strong> met rek<strong>en</strong>machine1. Hoeveel liter water bevat e<strong>en</strong> zwembad van 25 m lang, 15 m breed <strong>en</strong> e<strong>en</strong> waterdiepte van2,5 m?2. E<strong>en</strong> tijdschrift verhoogt zijn abonnem<strong>en</strong>tsprijs van € 45,− per jaar tot € 48,50 per jaar.Hoeveel proc<strong>en</strong>t prijsverhoging is dat? Rond af op 1 decimaal.3. E<strong>en</strong> woningbouwver<strong>en</strong>iging verhoogt de huurprijs met 12%. Wat wordt de nieuwe huurprijsvoor e<strong>en</strong> flat met e<strong>en</strong> huur van € 675,85?4. E<strong>en</strong> deelnemer aan e<strong>en</strong> loterij krijgt te hor<strong>en</strong> dat hij e<strong>en</strong> prijs van 175 000 euro gewonn<strong>en</strong>heeft. De kansspelbelasting is echter 29%. Hoe groot had de prijs moet<strong>en</strong> zijn zodat hij erwerkelijk 175 000 euro aan overgehoud<strong>en</strong> had? Rond af op euroc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.5. Wat wordt de prijs van e<strong>en</strong> artikel dat inclusief 19% btw € 100, − kost als de btw wordtverhoogd tot 21%? Rond je antwoord af op euroc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.6. Speelzand wordt verkocht in grote zakk<strong>en</strong> van 700 kg. Speelzand weegt 1,5 kg per dm 3 .Iemand stort e<strong>en</strong> grote zak in e<strong>en</strong> lege rechthoekige zandbak van 1,2 m bij 1,4 m <strong>en</strong> strijktde oppervlakte glad. Berek<strong>en</strong> de hoogte van het zand in de zandbak. Rond je antwoord afop gehele c<strong>en</strong>timeters.7. In ti<strong>en</strong> jaar tijd is de bevolking van e<strong>en</strong> stad gegroeid van 55 460 inwoners tot 67 880inwoners. Met hoeveel proc<strong>en</strong>t is de bevolking in die periode toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>? Rond jeantwoord af op gehele proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.8. E<strong>en</strong> Engelse kaart heeft als schaal 3 miles to 1 inch. Hoeveel km correspondeert op dezekaart met 1 cm? Rond je antwoord af op 1 decimaal (1 mile = 1,608 km, 1 inch = 2,54 cm).9. De Mille Miglia is e<strong>en</strong> racewedstrijd in Italië. Zoals de naam van de wedstrijd zegt, is de heleroute 1000 mijl<strong>en</strong> lang. Daarmee word<strong>en</strong> Romeinse mijl<strong>en</strong> bedoeld (1 Romeinse mijl is 1478meter). E<strong>en</strong> van de etappes uit deze route loopt van Verona naar Bologna. Deze etappe is129 km lang. Berek<strong>en</strong> de l<strong>en</strong>gte van de etappe Verona-Bologna in Romeinse mijl<strong>en</strong>. Rondaf op één decimaal.10. Voor e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> zakt<strong>en</strong> 19 van de 85 deelnemers. Hoeveel proc<strong>en</strong>t heeft het exam<strong>en</strong>gehaald? Rond je antwoord af op gehele proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.11. Bij e<strong>en</strong> wiskundeproefwerk waaraan 225 leerling<strong>en</strong> meeded<strong>en</strong>, hadd<strong>en</strong> 158 leerling<strong>en</strong> e<strong>en</strong>cijfer 6 of hoger, 1 9deel van de leerling<strong>en</strong> had e<strong>en</strong> cijfer 5 <strong>en</strong> de rest had e<strong>en</strong> 4 of minder.Hoeveel proc<strong>en</strong>t had e<strong>en</strong> 4 of minder? Rond je antwoord af op hele proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.⏐ 25


12. E<strong>en</strong> vuistregel bij het toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van e<strong>en</strong> medicijn in e<strong>en</strong> wateroplossing via e<strong>en</strong> infuuspompis dat er 20 druppels in e<strong>en</strong> ml gaan. Het aantal druppels per minuut kan word<strong>en</strong> ingesteld.In 4 uur tijd moet e<strong>en</strong> patiënt 360 ml van e<strong>en</strong> oplossing toegedi<strong>en</strong>d krijg<strong>en</strong>. Op hoeveeldruppels per minuut moet het infuus dan word<strong>en</strong> ingesteld?13. De b<strong>en</strong>zineprijs voor superb<strong>en</strong>zine is € 1,78 per liter. Hoeveel liter krijg je als je voor 50 eurotankt? Rond je antwoord af op 2 decimal<strong>en</strong>.14. Als 5 schilders sam<strong>en</strong> in tweeënhalf uur e<strong>en</strong> muur van 12 m 2 kunn<strong>en</strong> schilder<strong>en</strong>, hoeveelvierkante meter muur kunn<strong>en</strong> 6 schilders dan in 5 uur schilder<strong>en</strong>? Geef je antwoord in 1decimaal nauwkeurig.15. De inhoud van e<strong>en</strong> fles frisdrank van 0,75 liter wordt in e<strong>en</strong> nieuwe fles teruggebracht tot0,70 liter. De prijs per fles blijft echter gelijk. Met hoeveel proc<strong>en</strong>t stijgt hierdoor de prijs perliter frisdrank? Geef je antwoord in gehele proc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.16. E<strong>en</strong> lichtjaar is de afstand die het licht in één jaar in vacuüm aflegt. Om precies te zijn in365,25 dag<strong>en</strong>. De snelheid van het licht in vacuüm is 299 792 458 m/s. Berek<strong>en</strong> inkilometers welke afstand e<strong>en</strong> lichtjaar voorstelt. Geef je antwoord in de wet<strong>en</strong>schappelijk<strong>en</strong>otatie met 6 cijfers achter de komma..⏐ 26


6. VeldraadplegingIn de tweede week van september 2012 is e<strong>en</strong> conceptversie van deze rek<strong>en</strong>toetswijzergepubliceerd op het internet. E<strong>en</strong> afzonderlijk gepubliceerd servicedocum<strong>en</strong>t bevattevoorbeelduitwerking<strong>en</strong> van alle opgav<strong>en</strong> uit hoofdstuk 4 <strong>en</strong> de contextopgav<strong>en</strong> uit hoofdstuk 5.Belangstell<strong>en</strong>d<strong>en</strong> kond<strong>en</strong> tot <strong>en</strong> met 15 oktober 2012 per e-mail op deze docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> reager<strong>en</strong>.Van die mogelijkheid is door 39 person<strong>en</strong> <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong> gebruikgemaakt.Daarnaast is op 8 oktober 2012 in Amersfoort e<strong>en</strong> veldraadplegingsbije<strong>en</strong>komst georganiseerd.Hierbij war<strong>en</strong> 25 belangstell<strong>en</strong>d<strong>en</strong> aanwezig, waarvan de meest<strong>en</strong> vwo-doc<strong>en</strong>t.De binn<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong> e-mailreacties <strong>en</strong> e<strong>en</strong> verslag van de bije<strong>en</strong>komst op 8 oktober zijnverzameld in e<strong>en</strong> afzonderlijk docum<strong>en</strong>t dat naast deze rek<strong>en</strong>toetswijzer aan destaatssecretaris wordt aangebod<strong>en</strong>.Uit de schriftelijke reacties <strong>en</strong> uit het verslag van de veldraadplegingsbije<strong>en</strong>komst blijkt dat erbinn<strong>en</strong> het veld nog steeds grote verdeeldheid heerst over vrijwel alle aspect<strong>en</strong> van derek<strong>en</strong>problematiek. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> lijkt er weinig draagvlak te bestaan voor e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>toets alsonderdeel van het eindexam<strong>en</strong> in het voortgezet onderwijs, ook al is dit nu in wet- <strong>en</strong>regelgeving verankerd.Ook binn<strong>en</strong> de rek<strong>en</strong>toetswijzercommissie was sprake van sterk uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de visies <strong>en</strong>m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Toch kon de commissie uiteindelijk kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>toetswijzer <strong>3S</strong> die voor alleled<strong>en</strong> acceptabel is. Het is nu aan de staatssecretaris om, rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong>d met alle signal<strong>en</strong>uit het veld, beslissing<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong> over het vervolgtraject.⏐ 27


⏐ 28


SLO heeft als nationaal expertisec<strong>en</strong>trum leerplanontwikkelinge<strong>en</strong> publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schap. SLO heeft e<strong>en</strong> onafhankelijke, niet-commerciëlepositie als landelijke k<strong>en</strong>nisinstelling <strong>en</strong> is di<strong>en</strong>stbaar aanvele partij<strong>en</strong> in beleid <strong>en</strong> praktijk.Het werk van SLO k<strong>en</strong>merkt zich door e<strong>en</strong> wisselwerkingtuss<strong>en</strong> diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel,school, klas, leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinaleals horizontale) inhoudelijke sam<strong>en</strong>hang in het onderwijs <strong>en</strong>richt zich daarbij op de sector<strong>en</strong> primair onderwijs, speciaalonderwijs, voortgezet onderwijs <strong>en</strong> beroepsonderwijs. Deactiviteit<strong>en</strong> van SLO bestrijk<strong>en</strong> in principe alle vakgebied<strong>en</strong>.SLOPiet Heinstraat 127511 JE EnschedePostbus 20417500 CA EnschedeFoto omslag: Joost GrolT 053 484 08 40F 053 430 76 92E info@slo.nlwww.slo.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!