De Messiaanse beweging De Messiaanse beweging - Kerk en Israël

kerkenisrael.nl

De Messiaanse beweging De Messiaanse beweging - Kerk en Israël

etekenis voor christenenna de opnamen van de gemeente zalplaatsvinden. Hij stelt terecht dat de inJoh. 19:37 aangehaalde profetie uitZach. 12 (“Zij zullen Hem zien, Die zedoorstoken hebben ”) reeds tijdensJezus’ sterven in vervulling ging ensindsdien alle eeuwen door in de levensvan Joden vervuld werd.Zo trof mij wel vaker het beheerste,nuchtere omgaan met de Bijbeltekst.Sprekend over Gods plan met Israëlkomt Van der Poll met de verhelderendevergelijking met een schilder, dieaan zijn schilderij werkt. Deze werktniet rechtlijnig mathematisch, zoals deaannemer vanaf een bouwtekening,maar schetsmatig en creatief; niet opruitjespapier maar op een wit doek, enhij is telkens met de details én met hetgrote geheel bezig. Gaandeweg wordtde betekenis van deze of gene penseelstreekop het doek voor een toeschouwersteeds duidelijker.Ik onderschrijf ten volle zijn visie op deuitleg van de profetieën, nl. dat we onsniet moeten laten beheersen door hetschema: eerst een bekering van het volken dan pas terugkeer naar het land ofandersom, maar dat we beide dingenzien gebeuren en zo het brede perspectiefdat de profeten bieden moeten aanhouden.Dat de Messiasbelijdende Joden ookeen storend element zijn in de toenemendedialoog tussen Kerk enSynagoge komt eveneens ter sprake. Zijwillen namelijk het getuigenis datJezus de Messias ook voor de Jodennodig is tot hun behoud, niet ondertafel houden.In het derde deel komen de theologischevragen expliciet aan de orde, zoalsdie tijdens de historische beschrijvingook al werden aangeroerd. Daarbij wordenthema’s besproken als de betekenisvan de Messias voor alle Joden (nl. delijdende Zoon van Jozef en de koninklijkeZoon van David), de verhoudingtussen het volk en de gemeente en dietussen de oudtestamentische wetten enhet evangelie. Tenslotte ook de landbelofte.Over al deze thema’s wordt verschillendgedacht. Een eigen, algemeenerkende Messiaanse theologie is nog inopkomst. Zelf probeert Van der Poll ineen zelfstandige gemeente gestalte tegeven aan de verbondenheid met Israël.Hij vraagt of we als kerk bereid zijnonze Joodse broeders en zusters een“thuisgevoel” te geven. Zo pleit hij voorhet vieren van de Joodse feestdagen opde bijbelse tijd, maar erkent tegelijkertijd:Wie ben ik, dat ik kerkgenootschappentot het bijstellen van het kerkelijkjaar zou kunnen bewegen?Dit boek verschijnt, zoals in eennaschrift wordt gezegd, als voorproefvan de uitkomst van een studie die hijverricht aan de EvangelischeTheologische Faculteit te Vaux-sur-Seine. We kunnen dus meer van deschrijver verwachten. Voorlopig voerthij op integere, sympathieke wijze hetpleit voor meer begrip voor en bereidheidtot luisteren naar deze broeders enzusters in Jezus Christus van het volkwaarmee God Zijn verbond nooit heeftopgezegd.15


Dé PaascollecteMet opzet heb ik hierboven geschreven: dé Paascollecte.Het gaat om die – als het goed is – bekendePaascollecte, die al jaren in onze kerken wordt gehouden.De collecte voor het Israëlwerk.Juist op het Paasfeest blijkt onze verbondenheid engescheidenheid met het volk van de Joden. Wij zijn verbondenin de naam van de HERE, de God van Israël,die bevrijdt uit de machten van de dood. Maar we zijnook gescheiden in de naam van diezelfde HERE, diezijn Zoon Jezus Christus gaf om ons Paaslam te zijn.Graag roep ik u op de Paascollecte te gedenken.De Generale Synode van 2001 stelde de omslag vast op€ 1,00 per (doop-) lid per jaar.Gelukkig blijkt elk jaar weer dat er in de kerken eenwarme belangstelling voor het Israëlwerk bestaat,zichtbaar wordend in extra giften en legaten/nalatenschappen.Mocht u een extra gift willen geven dan kunt u uw bijdrageovermaken op postbanknummer 365271 of INGBank nummer 68.70.66.018 t.n.v. penningmeesterDeputaten Israël te Pesse.Tevens wil ik u vragen te bidden voor Israël en het volkvan de Palestijnen in de uitzichtloze situatie van ditmoment, én voor de vervulling van de vacature voorIsraëlwerker, opdat het werk wat daar jarenlang heeftplaatsgevonden gecontinueerd mag worden en onderGods zegen zal leiden tot openheid onder de Joden voorJezus, als de Messias die in de eerste plaats tot heerlijkheidvan zijn volk Israël is gekomen (en tot licht totopenbaring voor de heidenen – zie Lucas 2:32).Ik wens u een gezegend Paasfeest.Peter Vree, penningmeesterColofonCommissievan redactieds. A. Bronsdr. G.C. den Hertogds. H.D. Rietveldds. M.W. VrijhofEindredacteurds. A. BronsZilverschoon 1028265 HC Kampentel.: (038) 33 13 262e-mail:a-brons@hetnet.nlInternetpaginawww.cgk.nl/israel/israël.htmAdministratieadresLandelijk kerkelijk bureauvan de Chr. Geref. KerkenVijftien Morgen 13901 HA VeenendaalPostbus 3343900 AH Veenendaaltel. (0318) 58 23 50fax (0318) 58 23 51e-mail: lkb@cgk.nlPenningmeesterP. VreeBeilerstraat 5a7933 TS Pessetel.: (0528) 24 20 50e-mail: peter.vreewxs.nlGironummer 365271,t.n.v. PenningmeesterDeputaten Israël te PesseVoor legaten en schenkingen kunt ucontact opnemen met de penningmeester;hij geeft ook gaarne informatieover diverse aan te bevelen projecten.

More magazines by this user
Similar magazines