8056/99 XY/cc EN DG H 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION ...

montesquieu.instituut.nl
  • No tags were found...

8056/99 XY/cc EN DG H 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION ...

RAAD VANDE EUROPESE UNIEBrussel, 12 mei 1999 (12.05)(OR. d)8056/99LIMITESCHENGEN 41BESLUIT VAN DE RAADvantot vaststelling, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingenvan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschapen het Verdrag betreffende de Europese Unie,van de rechtsgrondslagen van elk van de bepalingen of besluitendie het Schengen-acquis vormenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,gelet op artikel 2, lid 1, tweede alinea, tweede zin, van het Protocol gehecht aan het Verdrag betreffendede Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, tot opnemingvan het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie (hierna te noemen het "Schengen-Protocol");8056/99 CS/mm NLDG H 1


(1) overwegende dat overeenkomstig artikel 2, lid 1, eerste alinea, van het Schengen-Protocol, hetSchengen-acquis zoals omschreven in de bijlage bij het Protocol, vanaf de datum vaninwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam en onverminderd het bepaalde in lid 2 vanartikel 2 van het Protocol, met onmiddellijke ingang van toepassing zal zijn op de dertien inartikel 1 van het Protocol genoemde lidstaten;(2) overwegende dat dit besluit het voortbestaan van de wettelijke verplichtingen uit hoofde vande Uitvoeringsovereenkomst van 1990 volstrekt onverlet laat;(3) overwegende dat een van de doelstellingen van de bevoegdheid die de Raad krachtensartikel 2, lid 1, tweede alinea, van het Schengen-Protocol heeft om met eenparigheid vanstemmen en in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Verdragen derechtsgrondslagen vast te stellen voor elk van de bepalingen en besluiten die het Schengenacquisvormen, bestaat in het bepalen van de rechtsgrondslagen van toekomstige voorstellenen initiatieven tot wijziging van of om voort te bouwen op het Schengen-acquis, zoals beoogdin artikel 5, lid 1, eerste alinea, van het Schengen-Protocol, waarop de toepasselijkebepalingen van de Verdragen van toepassing zullen zijn, met inbegrip van de bepalingeninzake de vorm van het aan te nemen rechtsbesluit en de procedure voor de aanneming ervan;(4) overwegende dat sommige bepalingen van de Overeenkomst van Schengen van 1990 deovereenkomstsluitende staten verplichten sancties in te voeren voor de daadwerkelijke handhavingervan zonder dat evenwel harmonisatie van deze sancties vereist is; overwegende datderhalve de vast te stellen rechtsgrondslag van deze bepalingen de grondslag moet zijn die isvastgesteld voor de regels, op overtreding waarvan sancties moeten staan, zonder afbreuk tedoen aan de rechtsgrondslag van toekomstige maatregelen ter harmonisering van de sancties;8056/99 CS/mm NLDG H 2


(5) overwegende dat de vaststelling van een rechtsgrondslag in overeenstemming met dedesbetreffende bepalingen van de Verdragen voor elk van de bepalingen of besluiten die hetSchengen-acquis vormen, de uitoefening van de verantwoordelijkheden die de lidstatenhebben krachtens artikel 64 van het VEG en artikel 33 van het VEU ten aanzien van de handhavingvan de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid, onverlet laat;(6) overwegende dat de vaststelling van een rechtsgrondslag in overeenstemming met dedesbetreffende bepalingen van de Verdragen voor elk van de bepalingen of besluiten die hetSchengen-acquis vormen, of de vaststelling dat een rechtsgrondslag voor deze bepalingen ofbesluiten niet noodzakelijk is, geen afbreuk doet aan het recht van de lidstaten om controlesuit te voeren op goederen die verband houden met door de lidstaten uitgevaardigde verbodenof beperkingen, indien deze controles verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht;(7) overwegende dat de vaststelling van een rechtsgrondslag, in overeenstemming met hetVerdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, voor bepalingen van de Overeenkomstvan 1990 van Schengen die in het bijzonder betrekking hebben op de voorwaarden voortoegang tot het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen of voor het afgeven vanvisa, de huidige regelgeving ten aanzien van het vraagstuk van de erkenning van de geldigheidvan reisdocumenten onverlet laat;(8) overwegende dat de rechten en plichten van Denemarken worden geregeld in artikel 3 van hetProtocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Unie, en in deartikelen 1 tot en met 5 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken;(9) overwegende dat bij de opneming van Schengen in de Europese Unie rekening moet wordengehouden met de verbanden tussen het Protocol betreffende de positie van Denemarken, hetProtocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien vanbepaalde aspecten van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van hetVerdrag betreffende de Europese Unie, en het Protocol tot opneming van het Schengen-acquisin het kader van de Europese Unie, dat de basis vormt voor diverse vormen van overname vanen deelneming aan het Schengen-acquis alsmede de verdere ontwikkeling daarvan;8056/99 CS/mm NLDG H 3


(10) overwegende dat in het Schengen-Protocol zelf wordt bepaald dat de Republiek IJsland en hetKoninkrijk Noorwegen bij de uitvoering van het Schengen-acquis en de verdere ontwikkelingervan worden betrokken op basis van de op 19 december 1996 te Luxemburg ondertekendeovereenkomst;(11) overwegende dat de wetgevingsbesluiten die krachtens een voorstel of een initiatief tot hetverder ontwikkelen van het Schengen-acquis worden vastgesteld, in de overwegingen eenverwijzing naar het Schengen-Protocol moeten bevatten, zodat rechtszekerheid kan wordengewaarborgd en de tot het Schengen-Protocol behorende bepalingen te allen tijde kunnenworden toegepast;12. overwegende dat, gelet op artikel 134 van de Schengen-Uitvoeringsovereenkomst, deintegratie van het Schengen-acquis in het kader van de Europese Gemeenschap de bevoegdheidvan de lidstaten met betrekking tot de erkenning van staten en territoriale eenheden, hunautoriteiten en reis- en andere documenten die door hen zijn afgegeven, onverlet laat,8056/99 CS/mm NLDG H 4


BESLUIT:Artikel 1In dit besluit worden de rechtsgrondslagen vastgesteld van elk van de bepalingen en besluiten diehet Schengen-acquis vormen en die in de bijlagen A-D staan opgesomd, met uitzondering van debepalingen en besluiten waarvoor de Raad, uit hoofde van artikel 2, lid 1, tweede alinea, tweede zin,van het Schengen-Protocol, heeft bepaald dat een rechtsgrondslag niet nodig is.Artikel 2De rechtsgrondslagen van de bepalingen van de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekendeOvereenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, hetGroothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ter uitvoering van het op14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controlesaan de gemeenschappelijke grenzen (hierna "de Schengen-Overeenkomst" genoemd), metbijbehorende Slotakte, worden overeenkomstig bijlage A vastgesteld.Artikel 3De rechtsgrondslagen van de bepalingen van de Overeenkomsten inzake de toetreding tot deSchengen-Overeenkomst die gesloten zijn met de Italiaanse Republiek (op 27 november 1990ondertekend te Parijs), het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (op 25 juni 1991ondertekend te Bonn), de Helleense Republiek (op 6 november 1992 ondertekend te Madrid), deRepubliek Oostenrijk (op 28 april 1995 ondertekend te Brussel) en het Koninkrijk Denemarken, deRepubliek Finland en het Koninkrijk Zweden (op 19 december 1996 ondertekend te Luxemburg),met de bijbehorende Slotakten en verklaringen, worden overeenkomstig bijlage B vastgesteld.8056/99 CS/mm NLDG H 5


Artikel 4De rechtsgrondslagen van de besluiten en verklaringen van het Uitvoerend Comité dat is ingesteldbij de Schengen-Overeenkomst worden overeenkomstig bijlage C vastgesteld.Artikel 5De rechtsgrondslagen van de rechtsbesluiten die voor de uitvoering van de Schengen-overeenkomstzijn aangenomen door de instanties waaraan het Uitvoerend Comité beslissingsbevoegdheid heeftverleend, worden overeenkomstig bijlage D vastgesteld.Artikel 6Ten aanzien van de in artikel 1 van het Protocol tot opneming van het Schengen-acquis in het kadervan de Europese Unie genoemde lidstaten is het territoriale toepassingsgebied van de bepalingen ofbesluiten die het Schengen-acquis vormen, waarvoor de Raad op basis van artikel 2, lid 1, tweedezin, van bovengenoemd Protocol een rechtsgrondslag in titel IV van het derde deel van het EG-Verdrag heeft vastgesteld, en het territoriale toepassingsgebied van maatregelen die op dergelijkebepalingen of besluiten zijn gebaseerd of deze wijzigen, het toepassingsgebied dat is vastgesteld inartikel 138 van de Schengen-overeenkomst van 1990 en in de desbetreffende bepalingen in de aktenvan toetreding tot die Overeenkomst.Artikel 7Dit besluit doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten tot het erkennen van staten enterritoriale eenheden, alsmede van paspoorten, reis- en identiteitsdocumenten die door deautoriteiten daarvan zijn afgeven.8056/99 CS/mm NLDG H 6


Artikel 8De besluiten die krachtens een voorstel of een initiatief tot het verder ontwikkelen van hetSchengen-acquis worden vastgesteld, moeten in de overwegingen een verwijzing naar hetSchengen-Protocol bevatten.Artikel 9Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van deEuropese Gemeenschappen.Gedaan te Brussel,voor de Raadde Voorzitter________________________8056/99 CS/mm NLDG H 7


Artikel 2BIJLAGE ASchengen-acquis1. Overeenkomst d.d. 14 juni 1985 tussen deRegeringen van de Benelux-Economische Unie, deBondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiekbetreffende de geleidelijke afschaffing van decontroles aan de gemeenschappelijke grenzen2. Schengen-uitvoeringsovereenkomst, bijbehorendeSlotakte en gemeenschappelijke verklaringen:artikel 1, behalve voor de definities van "asielverzoek","asielzoeker" en "behandeling van een asielverzoek"artikel 2(1)artikel 2(2) en (3)artikel 3artikel 4(1)-(3) 1artikel 5, uitgezonderd voor lid (1)(e)artikel 5 (1)(e)EU-rechtsgrondslagArtikel 2 van het Schengen-protocoldefinities van toepassing op alle artikelen van deSchengen-overeenkomst die krachtens dit besluit een EUrechtsgrondkrijgen.artikel 62(1) VEGartikel 62(1) VEG, met volledige inachtneming van artikel64(1) VEGartikel 62(2)(a) VEG, erkennende dat de lidstaten bevoegdzijn inzake de aard, de nadere voorwaarden en de ernstvan de sancties uit hoofde van dit artikelartikel 62(2)(a) VEG, in zoverre deze bepalingenbetrekking hebben op personencontrole ter vaststellingvan nationaliteit/binnenkomst en onverminderd controlesin het belang van de nationale veiligheid en, in voorkomendgeval, voor fiscale doeleindenartikel 62 (2) (a) VEGartikel 62(2)(a) VEG, met volledige inachtneming vanartikel 64(1) VEG en erkennende dat deze bepaling moetworden gezien in het licht van de door deIntergouvernementele Conferentie van 1996 aangenomenverklaring met betrekking tot artikel 64 (1) VEG (exartikel 73 I (1)) (Verklaring nr. 19)1 Met betrekking tot controle van bagage is artikel 4 vervangen door Verordening (EEG) nr.3925/91 van de Raad van 19 december 1991 betreffende de afschaffing van de controles en deformaliteiten die van toepassing zijn op de handbagage en de ruimbagage van personen opintracommunautaire vluchten en op de bagage van personen bij intracommunautaire zeereizen(PB. nr. L. 374 van 31.12.1991, blz. 4).8056/99 CS/mm NLBIJLAGE A DG H 1


artikel 6artikel 7artikel 8artikel 9artikel 10(1) en (3)artikel 11artikel 12artikel 13artikel 14artikel 15artikel 16artikel 17(1),(2) en (3) a) - f)artikel 17(3) g)artikel 18artikel 19(1)artikel 19(3) en (4)artikel 20artikel 21artikel 22artikel 23(1)artikel 23(2),(3),(4) en (5)artikel 24artikel 25artikel 26artikel 27(1)artikel 62(2)(a) VEG: verklaring uit hoofde vanartikel 4(1)-(3) van toepassingartikel 66 VEG: in zoverre deze bepalingenbetrekking hebben op personencontrole tervaststelling van nationaliteit/binnenkomst enonverminderd controles in het belang van denationale veiligheid en, in voorkomend geval,voor fiscale doeleinden, en in zoverre dezebepalingen geen betrekking op vormen vanpolitiële samenwerking die onder de bepalingenvan titel III van de Schengen-overeenkomst van1990 vallen.artikel 62(2)(a) VEG: de opmerking bij artikel4(1)-(3) is ook in dit geval van toepassingartikel 62(2)(b) VEG, met volledige inachtnemingvan artikel 64(2) VEGartikel 62(2)(b) VEGartikel 62(2)(b) VEGartikel 62(2)(b) VEGartikel 62(2)(b) VEGartikel 62(2)(b) VEG, erkennende dat dit dehuidige regels voor erkenning van reisdocumentenonverlet laatartikel 62(2)(b) VEGartikel 62(2)(b) VEGartikel 62(2)(b) VEGartikel 63(3) VEGartikelen 62(2) en 63(3) VEGartikel 62(3) VEGartikel 62(3) VEGartikel 62(3) VEGartikel 62(3) VEGartikel 62(3) VEGartikel 62(3) VEGartikelen 62(3) en 63(3) VEGartikelen 62(3) en 63(3) VEGartikelen 62(3) en 63(3) VEGartikel 63(3) VEG, erkennende dat de lidstatenbevoegd zijn inzake de aard, de nadere voorwaardenen de ernst van de sancties uit hoofdevan dit artikelartikel 63(3) VEG, erkennende dat de lidstatenbevoegd zijn inzake de aard, de nadere voorwaardenen de ernst van de sancties uit hoofdevan dit artikel8056/99 CS/mm NLBIJLAGE A DG H 2


artikel 27(2) en (3):artikel 39artikel 40artikel 41artikel 42artikel 43artikel 44artikel 45artikel 46artikel 47artikel 48artikel 49artikel 50artikel 51artikel 52artikel 53artikel 54artikel 55artikel 56artikel 57artikel 58artikel 59artikel 61artikel 62artikel 63artikel 64artikel 65artikel 66artikel 67artikel 68artikel 69artikel 71artikel 72artikel 73artikel 75artikelen 30(1), 31 en 34 VEUartikelen 34 en 30 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 30(1) VEUartikelen 34 en 30(1) VEUartikelen 34 en 30(1) VEUartikelen 34 en 30(1) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34 en 31 VEUartikelen 34 en 31 VEUartikelen 34 en 31 VEUartikelen 34 en 31 VEUartikelen 34 en 31 VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(b)VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikelen 34, 30 en 31 VEUartikelen 34 en 31 VEUartikelen 34, 30(1) en 31 VEUartikel 95 VEG8056/99 CS/mm NLBIJLAGE A DG H 3


artikel 76artikelen 95 en 152 VEG, in zoverre dezebepalingen alleen betrekking hebben op maatregelenbetreffende de legale handel ingecontroleerde drugs die de werking van deinterne markt beogen; en, met inachtneming vande bevoegdheden van de afzonderlijke lidstaten,artikelen 30(1)(a) en 34 VEU, in zoverre dezebepalingen betrekking hebben op onderdelenvan de controle- of tenuitvoerleggingsregelingenvan de lidstaten met betrekking tot legale ofillegale drugs.artikel 82 artikel 95 VEG 1artikel 91artikel 95 VEGartikel 92-119P.M.artikel 126, (1) en (2)artikel 30(1) en 34 VEUartikel 126(3)artikel 126(4)artikel 127artikel 128(1) en (3)artikel 128(2)artikel 129artikel 130artikel 136Slotakte: verklaring nr. 1Slotakte: verklaring nr. 3artikel 30(1) en 34 VEU en artikel 95 VEG, inzoverre dit betrekking heeft op persoonsgegevensdie zijn uitgewisseld ingevolge debepalingen van de 16 en 25 van de Schengenovereenkomstof op basis van degemeenschappelijke visuminstructieartikel 30(1) en 34 VEUartikelen 30(1) en 34 VEU en artikel 95 VEG;wat artikel 127(1) betreft in zoverre, wat debetrokken lidstaten betreft, Richtlijn 95/46/EGnog niet van toepassing is op de verwerking vanpersoonsgegevens in manuele bestanden.artikelen 30(1) en 34 VEUartikelen 30(1) en 34 VEU en artikel 95 VEGartikelen 30(1) en 34 VEUartikelen 30(1) en 34 VEUartikel 62(2) VEG (rekening houdend met hetProtocol betreffende de buitenlandsebetrekkingen van de lidstaten in verband met deoverschrijding van de buitengrenzen dat aan hetVEG is gehecht krachtens het Verdrag vanAmsterdam)artikel 2(2) Schengen-Protocol (mede te lezen insamenhang met artikel 8 daarvan)artikelen 30, 31 en 34 VEU______________________1De artikelen 77 tot en met 81 en de artikelen 83 tot en met 90 van de Schengen-Overeenkomst zijnvervangen door Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en hetvoorhanden hebben van wapens. Voor oorlogswapens zijn de lidstaten bevoegd krachtens artikel 296,lid 1, onder b), VEG.8056/99 CS/mm NLBIJLAGE A DG H 4


Artikel 3BIJLAGE BSchengen-acquisEU-rechtsgrondslagDe op 27 november 1990 te Parijs ondertekendeOvereenkomst betreffende de toetreding van deItaliaanse Republiek tot de op 19 juni 1990 teSchengen ondertekende Overeenkomst teruitvoering van het tussen de regeringen van destaten van de Benelux Economische Unie, deBondsrepubliek Duitsland en de FranseRepubliek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekendeAkkoord, en bijbehorende Slotakte enverklaringen:artikel 2artikelen 34 en 32 VEUartikel 3artikelen 34 en 32 VEUartikel 4artikelen 34 en 31(b) VEUDeel II, verklaring nr. 1 artikel 2(2) Schengen-Protocol (juncto artikel 8Gemeenschappelijke verklaring bij deartikelen 2 en 3 van de ToetredingsovereenkomstDe op 25 juni 1991 te Bonn ondertekendeOvereenkomst betreffende de toetreding van hetKoninkrijk Spanje tot de op 19 juni 1990 teSchengen ondertekende Overeenkomst teruitvoering van het tussen de regeringen van destaten van de Benelux Economische Unie, deBondsrepubliek Duitsland en de FranseRepubliek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekendeAkkoord, waartoe de ItaliaanseRepubliek bij de op 27 november 1990 te Parijsondertekende Overeenkomst is toegetreden, enbijbehorende Slotakte en verklaringen:artikel 2artikel 3artikel 4Deel II, verklaring nr. 1Deel III, verklaring nr. 2daarvan)artikel 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikel 2(2) Schengen-Protocol (mede te lezen insamenhang met artikel 8 daarvan)artikelen 34 en 31(b) VEU8056/99 CS/mm NLBIJLAGE B DG H 1


De op 25 juni 1991 te Bonn ondertekendeOvereenkomst betreffende de toetreding van dePortugese Republiek tot de op 19 juni 1990 teSchengen ondertekende Overeenkomst teruitvoering van het tussen de regeringen van destaten van de Benelux Economische Unie, deBondsrepubliek Duitsland en de FranseRepubliek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekendeAkkoord, waartoe de ItaliaanseRepubliek bij de op 27 november 1990 te Parijsondertekende Overeenkomst is toegetreden, enbijbehorende Slotakte en verklaringen:artikel 2artikel 3artikel 4artikel 5artikel 6Deel II, verklaring nr. 1Deel III, verklaring nr. 1De op 6 november 1992 te Madrid ondertekendeOvereenkomst betreffende de toetreding van deHelleense Republiek tot de op 19 juni 1990 teSchengen ondertekende Overeenkomst teruitvoering van het tussen de regeringen van destaten van de Benelux Economische Unie, deBondsrepubliek Duitsland en de FranseRepubliek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekendeAkkoord, waartoe de ItaliaanseRepubliek bij de op 27 november 1990 te Parijsondertekende Overeenkomst is toegetreden enhet Koninkrijk Spanje en de PortugeseRepubliek bij de op 25 juni 1991 te Bonnondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden,en bijbehorende Slotakte en verklaringen:artikel 2artikel 3artikel 4artikel 5Deel II, verklaring nr. 1Deel III, verklaring nr. 2artikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikel 2(2) Schengen-Protocol (mede te lezen insamenhang met artikel 8 daarvan)artikel 62(3) VEGartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 31(a) VEUartikel 2(2) Schengen-Protocol (mede te lezen insamenhang met artikel 8 daarvan)artikel 31(a) VEU8056/99 CS/mm NLBIJLAGE B DG H 2


De op 28 april 1995 te Brussel ondertekendeOvereenkomst betreffende de toetreding van deRepubliek Oostenrijk tot de op 19 juni 1990 teSchengen ondertekende Overeenkomst teruitvoering van het tussen de regeringen van destaten van de Benelux Economische Unie, deBondsrepubliek Duitsland en de FranseRepubliek op 14 juni 1985 te Schengen ondertekendeAkkoord, waartoe de ItaliaanseRepubliek, het Koninkrijk Spanje en dePortugese Republiek en de Helleense Republiekbij op 27 november 1990, 24 juni 1991,respectievelijk 6 november 1992 ondertekendeOvereenkomsten zijn toegetreden, en de bijbehorendeSlotakte:artikel 2artikel 3artikel 4Deel II, verklaring nr. 1De op 19 december 1996 te Luxemburgondertekende Overeenkomst betreffende detoetreding van het Koninkrijk Denemarken totde Overeenkomst ter uitvoering van het op14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoordbetreffende de geleidelijke afschaffing van decontroles aan de gemeenschappelijke buitengrenzen,en de bijbehorende Slotakte enverklaring:artikel 2artikel 3artikel 4Artikel 5 (2)artikel 6Deel II, verklaring nr. 1Deel II, verklaring nr. 3De op 19 december 1996 te Luxemburg ondertekendeOvereenkomst betreffende de toetredingvan de Republiek Finland tot de Overeenkomstter uitvoering van het op 14 juni 1985 teSchengen gesloten Akkoord betreffende degeleidelijke afschaffing van de controles aan degemeenschappelijke buitengrenzen, en debijbehorende Slotakte en verklaring:artikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikel 2(2) Schengen-Protocol (mede te lezen insamenhang met artikel 8 daarvan)artikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikel 2(1) Schengen-Protocolartikel 2(1) Schengen-Protocolartikel 2(2) Schengen-Protocol (mede te lezen insamenhang met artikel 8 daarvan)artikelen 34 en 31(b) VEU8056/99 CS/mm NLBIJLAGE B DG H 3


artikel 2artikel 3artikel 4artikel 5Deel II, verklaring nr. 1Deel II, verklaring nr. 3De op 19 december 1996 te Luxemburgondertekende Overeenkomst betreffende detoetreding van het Koninkrijk Zweden tot deOvereenkomst ter uitvoering van het op14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoordbetreffende de geleidelijke afschaffing van decontroles aan de gemeenschappelijke buitengrenzen,en de bijbehorende Slotakte enverklaring:artikel 2artikel 3artikel 4artikel 5Deel II, verklaring nr. 1Deel II, verklaring nr. 3artikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 31 (b) VEUartikel 2 (1) Schengen-Protocolartikel 2(2) Schengen-Protocol (mede te lezen insamenhang met artikel 8 daarvan)artikelen 34 en 31(b) VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 32 VEUartikelen 34 en 31(b) VEUartikel 2(1) Schengen-Protocolartikel 2(2) Schengen-Protocol (mede te lezen insamenhang met artikel 8 daarvan)artikelen 34 en 31(b) VEU____________8056/99 CS/mm NLBIJLAGE B DG H 4


BIJLAGE CArtikel 4INDELING VAN DE BESLUITEN EN VERKLARINGEN VAN HET UITVOEREND COMITÉBESLUITEN VAN HET UITVOEREND COMITÉReferentie Inhoud Rechtsgrondslag EUSCH/Com-ex (93) 1014.12.93Bevestiging van de verklaringen van de ministers enstaatssecretarissen d.d. 19.6.92 en 30.6.93 betreffende deinwerkingstellingart. 2, lid 2, van het Schengenprotocol junctoart. 8 van het Schengenprotocol voorzover eenverklaring niet door het verstrijken van de tijd ofdoor de gebeurtenissen overbodig is gewordenSCH/COM-ex (93) 1414.12.93Verbetering van de praktijk inzake justitiële samenwerking ophet gebied van de bestrijding van sluikhandel in verdovendemiddelenart. 31, onder a), en artikel 34, VEUSCH/Com-ex (93) 1614.12.93Financiële regeling betreffende de kosten voor de installatieen exploitatie van het Schengen-C.SISp.m.SCH/COM-ex (93) 2114.12.93Verlenging van het eenvormige visum art. 62, lid 2, onder b), VEGSCH/COM-ex (93) 22 herz.14.12.93SCH/COM-ex (93) 2414.12.93Vertrouwelijk karakter van bepaalde documenten art. 207 VEG + art. 41, VEUGemeenschappelijke beginselen van annulering, intrekking enbeperking van de geldigheidsduur van het eenvormige visumart. 62, lid 2, onder b), VEG8056/99 CS/mm NLBIJLAGE C DG H 1


SCH/COM-ex (94) 1 2e herz.26.4.94SCH/COM-ex (94) 226.4.94SCH/COM-ex (94) 15 herz.21.11.94SCH/COM-ex (94) 16 herz.21.11.94SCH/COM-ex (94) 174e herz.22.12.94SCH/COM-ex (94) 2522.12.94SCH/COM-ex (94) 28 herz.22.12.94SCH/Com-ex (94) 29 herz. 222.12.94Aanpassingsmaatregelen met het oog op verwijdering vanverkeersbeperkingen aan rijwegovergangen aan debinnengrenzenart. 62, lid 1, VEGAfgifte van eenvormige visa aan de grens art. 62, lid 2, onder b), VEGInvoering van een geautomatiseerde procedure voorraadpleging van de centrale autoriteiten zoals voorzien inartikel 17, lid 2, van de overeenkomstart. 62, lid 2, onder b), VEGAanschaffen gemeenschappelijk in- en uitreisstempel art. 62, lid 2, VEGInvoering en toepassing van de Schengen-regeling opverkeersluchthavens en secundaire luchthavensUitwisseling van statistische gegevens betreffendevisumafgifteVerklaring voor het met zich meevoeren van verdovendemiddelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75Inwerkingstelling van de Schengen-Overeenkomst van19.6.90art. 62, lid 2, onder a), VEGart. 62, lid 2, onder b), juncto art. 66, VEGart. 95, VEGart. 62, lid 1, VEG met inachtneming van art. 64,lid 1, VEG8056/99 CS/mm NLBIJLAGE C DG H 2


SCH/COM-ex (95) PV 1 herz.(Punt 8)SCH/COM-ex (95) 629.06.95SCH/COM-ex (95) 20 2e herz.20.12.95SCH/COM-ex (95) 2120.12.95SCH/Com-ex (96) 13 herz.27.6.96SCH/COM-ex (96) 2719.12.96SCH/COM-ex (97) 2 2e herz.25.04.97SCH/COM-ex (97) 6 2e herz.24.06.97SCH/COM-ex (97) 1807.10.97SCH/COM-ex (97) 2407.10.97Gemeenschappelijk visumbeleid art. 62, lid 2, onder b), VEGInstelling van de Management Unit van het SIS p.m.Goedkeuring van document SCH/I (95) 40 herz. 6 betreffende deprocedure voor toepassing van artikel 2, lid 2, van deovereenkomstSnelle uitwisseling tussen de Schengen-staten van statistische enconcrete gegevens welke wijzen op een eventueledysfunctionaliteit aan de buitengrenzenAfgifte van Schengen-visa op grond van artikel 30, lid 1, onder a),van de Schengen-Overeenkomstart. 62, lid 1 VEGart. 66 VEGart. 62, lid 2, onder b), VEG voorzover het niet gaatom aangelegenheden van art. 30 Schengen-OvereenkomstVisumafgifte aan de grens aan zeelieden op doorreis art. 62, lid 2, onder b) VEGAanbesteding van de voorstudie inzake het SIS II p.m.Schengen-handleiding politiële samenwerking handhavingopenbare orde en veiligheidAandeel Noorwegen en IJsland in de kosten voor de inrichting enwerking van het C.SISart. 30, lid 1, VEUp.m.Ontwikkeling van het SIS p.m.8056/99 CS/mm NLBIJLAGE C DG H 3


SCH/COM-ex (97) 29,2e herz. 07.10.97SCH/COM-ex (97) 3215.12.97SCH/COM-ex (97) 34, herz.15.12.97SCH/COM-ex (97) 3515.12.97SCH/COM-ex (97) 39, herz.15.12.97SCH/COM-ex (98) 1, 2e herz.21.04.98SCH/COM-ex (98) 1021.04.98SCH/COM-ex (98) 1121.04.98SCH/COM-ex (98) 1221.04.98SCH/Com-ex (98) 1723.06.98SCH/Com-ex (98) 18 herz.23.06.98Inwerkingstelling van de Schengen-Overeen-komst art. 2, lid 2, Schengen-protocolin GriekenlandHarmonisatie van het visumbeleid art. 62, lid 2, onder b), VEGToepassing van het gemeenschappelijk optreden, art. 63, lid 3, onder a), VEGuniform model voor verblijfstitelswijziging van het financieel reglement van het C.SIS p.m.Leidraad voor bewijsmiddelen en indicaties in hetkader van overnameovereenkomsten tussenart. 62, lid 3, 63, lid 3, VEGSchengen-statenRapportage door de Task Force art. 62, lid 2, onder a), VEGSamenwerking tussen de Overeenkomstsluitendepartijen inzake verwijdering van vreemdelingen pervliegtuigC.SIS met 15/18 verbindingen p.m.art. 62, lid 3, 63, lid 3, VEGUitwisseling op lokaal niveau van statistische art. 62, lid 2, onder b), VEGgegevens inzake visa-afgifteVertrouwelijkheid van bepaalde documenten art. 41 VEU, art. 207 VEGTe nemen maatregelen ten aanzien van staten dieproblemen opleveren op het gebied van afgifte vandocumenten op grond waarvan weigering uit deSchengenruimte mogelijk wordtOVERNAME - VISAart. 62, lid 3, VEG8056/99 CS/mm NLBIJLAGE C DG H 4


SCH/Com-ex (98) 1923.06.98SCH/Com-ex (98) 2123.06.98MonacoVISA - BUITENGRENZEN - SISAfstempeling van het paspoort van visumaanvragersVISAart. 62, lid 3, VEGart. 62, lid 2, onder b), VEG,met inachtneming van art. 64, lid 2, VEGSCH/Com-ex (98) 26 def.Oprichting van de Permanente Commissie van de art. 66 VEG, art. 30 en 31, VEU16.09.98Schengen-OvereenkomstSCH/Com-ex (98) 29 herz.23.06.98Bezemclausule met het oog op de toepassing van hetgehele technische SchengenacquisSCH/Com-ex (98) 35, 2e herz.Verstrekking van het gemeenschappelijk handboek art. 41 VEU, art. 207 VEG16.09.98aan de kandidaat-lidstaten van de EUSCH/Com-ex (98) 37 def. 2Actieplan ter bestrijding van illegale immigratie art. 62, art. 63 VEG, art. 30 VEU16.09.98SCH/COM-ex(98) 43 herz.16.09.98Ad hoc-comité Griekenland art. 2 in samenhang met de bijlage bij hetSchengenprotocolSCH/Com-ex (98) 49, 3e herz.16.12.98Inwerkingstelling van de Schengen-Overeenkomst voor Griekenlandart. 2 in samenhang met de bijlage bij hetSchengenprotocolSCH/Com-ex (98) 51, 3e herz.Grensoverschrijdende politiële samenwerking op art. 30 VEU16.12.98verzoek ter voorkoming en opsporing van strafbarefeitenSCH/Com-ex (98) 52Leidraad voor grensoverschrijdende politiële art. 30 VEU16.12.98samenwerkingSCH/Com-ex (98) 53, 2e herz. Harmonisering van het visumbeleid - Afschaffing van de grijze lijstart. 62, lid 2, onder b), VEG, met inachtneming vanart. 64, lid 2, VEGSCH/Com-ex (98) 5616.12.98Handboek met documenten waarin een visum kan worden aangebrachtart. 62, lid 2, onder b),VEG8056/99 CS/mm NLBIJLAGE C DG H 5


SCH/Com-ex (98) 5716.12.98SCH/Com-ex (98) 59 herz.16.12.98SCH/Com-ex (99) 328.4.99SCH/Com-ex (99) 428.4.99SCH/Com-ex (99) 528.4.99SCH/Com-ex (99) 628.4.99SCH/Com-ex (99) 7 herz. 228.4.99SCH/Com-ex (99) 8 herz. 228.4.99SCH/Com-ex (99) 1028.4.99SCH/Com-ex (99) 11, 2e herz.28.4.99SCH/Com-ex (99) 1328.4.99SCH/Com-ex (99) 1428.4.99SCH/Com-ex (99) 1828.4.99Invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van eenuitnodiging, een garantiestellingsverklaring (-toezegging) ofhuisvestingsverklaringart. 62, lid 2, onder b,VEG, metinachtneming van art. 64, lid 2, VEGGecoördineerde inzet van documentenadviseurs art. 62, lid 2, onder b, VEG, art. 63,lid 3, VEGBegroting helpdesk 1999 p.m.Installatiekosten C.SIS p.m.Sirene Handboek p.m.Acquis telecommunicatie art. 30 VEUVerbindingsfunctionarissen art. 30 VEUBetaling van informanten art. 30 VEUIllegale wapenhandel art. 95 VEGBesluit betreffende de Overeenkomst inzake inbrueken opart. 31 VEUverkeerswetgevingIntrekking van eerdere versies van het gemeenschappelijk handboek en van art. 62 VEGde gemeenschappelijke visuminstructie en goedkeuring van de nieuweversiesHandboek van documenten waarin een visum kan worden aangebracht art. 62 VEGVerbetering van de politiële samenwerking bij de voorkoming en opsporingvan strafbare feitenart. 30. VEU8056/99 CS/mm NLBIJLAGE C DG H 6


VERKLARINGEN VAN HET UITVOEREND COMITEReferentie Inhoud Rechtsgrondslag EUSCH/Com-ex (96) decl 5Definiëring van het begrip "vreemdeling" p.m18.04.96SCH/Com-ex (96) decl 6 herz. 2 26.06.96Verklaring inzake de uitlevering art. 31, onder b), VEU in samenhang metart. 34 VEUSCH/Com-ex (97) decl 13, 2e herz. Ontvoering van minderjarigen art. 31, onder a), art. 34 VEU21.04.98SCH/Com-ex (99) decl. 2 herz. SIS-structuur p.m.28.04.99_________________________8056/99 CS/mm NLBIJLAGE C DG H 7


BIJLAGE DArtikel 5BESLUITEN VAN DE CENTRALE GROEPSCH/C (98) 117,27.10.98SCH/C (99) 25,22.03.99Referentie Inhoud Rechtsgrondslag EUActieplan ter bestrijding van de illegale art. 62, 63 VEG, art. 30 VEUimmigratieAlgemene beginselen voor de betaling van art. 30 VEUinformanten en vertrouwenspersonen_________________8056/99 CS/mm NLBIJLAGE D DG H 1

More magazines by this user
Similar magazines