12.07.2015 Views

Buurtkrant van de Kadijken / Kattenburg / Wittenburg ... - WCOB

Buurtkrant van de Kadijken / Kattenburg / Wittenburg ... - WCOB

Buurtkrant van de Kadijken / Kattenburg / Wittenburg ... - WCOB

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De Eilan<strong>de</strong>r<strong>Buurtkrant</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Kadijken</strong> / <strong>Kattenburg</strong> / <strong>Wittenburg</strong> / Oostenburg / PetersburgNUMMER1FEBRUARI2013


edactioneelMet <strong>de</strong> aan<strong>van</strong>g <strong>van</strong> dit nieuwe jaarzijn bij De Eilan<strong>de</strong>r enigereorganisaties doorgevoerd. Hoofdredactie,communicatie en planning, hetliep allemaal wat door elkaar. Vanteamwerk was niet altijd sprake. Zoalsbij ie<strong>de</strong>re krant on<strong>de</strong>rvon<strong>de</strong>n we bijDe Eilan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> gebruikelijke hectiek,naarmate <strong>de</strong> drukker in zicht kwam. Hetgevolg was dat er fouten gemaaktwer<strong>de</strong>n. Stukken die terugkwamen <strong>van</strong><strong>de</strong> eindredactie raakten zoek op <strong>de</strong> grotehoop en onbewerkte artikelenverschenen soms in het blad. Deopmaker kon soms niet wijs wor<strong>de</strong>n uit<strong>de</strong> foto’s die hem <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong>kanten wer<strong>de</strong>n toegestuurd. Kortom, DeEilan<strong>de</strong>r begon steeds meer op een echtbuurtkrantje te lijken, gerund doorenthousiaste amateurs. Het geval wilechter dat <strong>de</strong> meeste redactiele<strong>de</strong>n eenprofessionele achtergrond hebben ophet gebied <strong>van</strong> gedrukte media. Wijzelferger<strong>de</strong>n ons het meest over <strong>de</strong> vaakonbeholpen wijze waarop het blad totstand kwam, met alle gevolgen <strong>van</strong> dien.Juist omdat vrijwel alle redactiele<strong>de</strong>ndrukke werkzaamhe<strong>de</strong>n hebben, kon<strong>de</strong>n<strong>de</strong>adlines niet gehaald wor<strong>de</strong>n, kwam <strong>de</strong>eindredactie in tijdnood en was het voor<strong>de</strong> hoofdredactie ondoenlijk om te wetenhoe we er in het proces voorston<strong>de</strong>n,ondanks alle mooie schema’s die wehanteer<strong>de</strong>n. Daarom is nu een heusredactiesecretariaat in het levengeroepen. Titia Koerten die het team iskomen versterken, heeft daar <strong>de</strong> leidingover. Bruno <strong>van</strong> Moerkerken houdt hetvoortgangsproces in <strong>de</strong> gaten, naast zijnfotografische bijdragen aan het blad, enJan Mey is verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong>inhoud. Dit eerste nummer is hetresultaat <strong>van</strong> die samenwerking. De heleredactie heeft het gevoel dat we op <strong>de</strong>goe<strong>de</strong> weg zijn. Al valt er nog heel veel tedoen.8141820Baas en dier 3Manifestatie Oosterdok 4Colomn Awraham Meijers 5Groen & Milieu 7Doodloper 8Uitverkoop sociale woningen 9Beeldbepalen<strong>de</strong> Bomen 11Uit in <strong>de</strong> Buurt 12Zien 13Lijf en Le<strong>de</strong>n 14Column Ballabona 15Fotogalerie redactie 16Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt 17Stadsdorp 17Kunst maakt blij 18ZZP 19Een mooi verhaal 20Wijksteunpunt Wonen 21inhoudCover: foto Bruno <strong>van</strong> Moerkerken enMaria Heij<strong>de</strong>ndaelPrikbord 23colofonDe Eilan<strong>de</strong>r komt tot stand met me<strong>de</strong>werking <strong>van</strong> het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad. OPLAGE: Jrg. 35, 7.200 exemplaren, huis aan huis.REDACTIE: Jan Mey, Saskia Moerbeek, Geeske Lanting, Anna Gevers, Awraham Meijers, Mieke <strong>de</strong> Moor, Kester Freriks (gastredacteur), Titia Koerten(redactiesecretaris), Bruno <strong>van</strong> Moerkerken (planning), Maria Heij<strong>de</strong>ndael, Bruno <strong>van</strong> Moerkerken (fotografen). De redactie behoudt zichhet recht voor ingezon<strong>de</strong>n artikelen in te korten. FOTOGRAFIE: Bruno <strong>van</strong> Moerkerken. Foto’s toezen<strong>de</strong>n aan: eilan<strong>de</strong>rfotoredactie@gmail.com.De fotoredactie is niet verantwoor<strong>de</strong>lijk voor aangelever<strong>de</strong> foto’s <strong>van</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n. HUIS VAN DE BUURT: Mila Wybenga. DRUK: Drukkerij Dijkman.VORMGEVING: Slothouwer Produkties, Amsterdam. INZENDINGEN: kopij en foto’s inzen<strong>de</strong>n per email naar eilan<strong>de</strong>rkrant@gmail.com inWord en JPG. Per post: brief of CD aan De Eilan<strong>de</strong>r, Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201, 1018 LT Amsterdam. INLEVERDATUM KOPIJ EN FOTO’S: vóór22 februari 2013 14.00 uur (ook betaal<strong>de</strong> kopij). ADVERTENTIES: Inleveren vóór don<strong>de</strong>rdag 28 februari 14.00 uur, Wijkcentrum Oostelijke Binnenstadt.a.v. Mila Wybenga, Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201, 1018 LT Amsterdam, 020 - 622 38 79, e-mail: wijkcentrum@wcob.nl. INTERNET:www.wcob.nl BEZORGING: Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met het Wijkcentrum, tel. 020 - 622 38 79. De Eilan<strong>de</strong>r verschijntzeven keer per jaar.2 FEBRUARI 2013 DE EILANDER


Wil jij je conditie verbeteren, sterker wor<strong>de</strong>n en je fysieken mentaal veerkrachtig voelen? Verban jezelf niet naar<strong>de</strong> sportschool! Kom GRATIS een keer meedoen bijmooie, gezellige Studio Dok.Maandag & woensdag , Entrepotdok 4.18.45 BODYSHAPE. Bodyshape combineert aerobics,bbb, pilates en fitness. Je traint in 1 uur: kracht,conditie, flexibiliteit en ontspanning19.45 POWERYOGA. Een dynamische en fysieke vorm<strong>van</strong> yoga en toch voor ie<strong>de</strong>reen geschikt. Helpt bij vermoeidhei<strong>de</strong>n stress. Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> ontspanning <strong>van</strong> yoga.INFORMATIE EN AANMELDING:Alexis: 06-12307769 www.salin.nu✄LRijschool Feenstravoor één prijs je rijbewijsOnbeperkt rijles enexamen doen voor één prijswww.rijschool-feenstra.nlNw. Oostenburgerstraat 17tel. 020-6645299/0610942432KADO KADOBON KADO- - - - - - - - - - - - - - - - - - -10 RIJLESSEN,THEORIE OPL. PLUSEXAMENVOOR 450 EURONewChineseXia Massage Centergespecialiseerd in TraditioneleChinese OntspanningsenGezondheidsmassageOostenburgergracht 651018 NC AmsterdamTel. 0619415001OPVALLENDADVERTEREN?ADVERTEERIN KLEUR!wijkcentrum@wcob.nlwww.wcob.nlTuin- en OntwerpwinkelWorkshops, Aanleg en On<strong>de</strong>rhoudCzaar Peterstraat 951018 PD AmsterdamTelefoon: 06 - 42 50 11 81Openingstij<strong>de</strong>n:www.dubbelgroen.com• Mo<strong>de</strong>rne en klassieke lijstenop maat in aluminium en hout• Ornamentlijsten• Ophangsystemen• Indien gewenstinlijstwerk gratis bezorgdPLANTAGE KERKLAAN 4 sousTel.: 020-4284049info@<strong>de</strong>inlijster.nlwww.<strong>de</strong>inlijster.nl6 FEBRUARI 2013 DE EILANDER


huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> buurt – groen & milieuHoe schoon is het water in <strong>de</strong>oostelijke binnenstad?Eeuwen gele<strong>de</strong>n zijn <strong>de</strong> OostelijkeEilan<strong>de</strong>n aangeplempt, buitendijksin het IJ. Het IJ stond toen in open verbindingmet <strong>de</strong> Zui<strong>de</strong>rzee. Bij <strong>de</strong> HoogteKadijk is dat nog steeds te zien: <strong>de</strong> straatligt hoger. Het was een zomerdijk die <strong>de</strong>stad moest beschermen tegen overstromingen.Nog steeds heeft <strong>de</strong> Hoogte Kadijkeen waterkeren<strong>de</strong> functie. Dat hadbijvoorbeeld gevolgen voor <strong>de</strong> verbouw<strong>van</strong> <strong>de</strong> Sibbelwoningen:er was een specialedamwand nodig om <strong>de</strong> souterrainste kunnen uitgraven.NATTE VOETENZodra er een straat openligt, wordt dui<strong>de</strong>lijkdat Amsterdam niet gebouwd is opdroge grond, maar op grond verzadigdmet grondwater. En dat het water somsop enkele <strong>de</strong>cimeters diepte staat. Erwordt dan ook gepompt om te zorgen dat<strong>de</strong> stad droge voeten houdt. Soms komenstraten na een fikse regenbui blank teEen groene,duurzamebuurt.Helpt u mee?Het is nog wat vroeg, <strong>de</strong> winter isnog niet voorbij, maar we <strong>de</strong>nkenalweer aan <strong>de</strong> lente. En aan <strong>de</strong>Groene Straatdag, dit jaar op zaterdag27 april. De werkgroep Groen enMilieu is op zoek naar goe<strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën.Bent of kent u iemand die eengroen of duurzaam initiatief ontwikkeltin uw buurt?Laat het ons weten. U kunt op <strong>de</strong>Groene Straatdag aandacht vragenvoor uw plannen en i<strong>de</strong>eën.Werkgroep Groen en Milieu,naima@wcob.nl,tel 6223879staan; het water kan niet direct weg. Naenige tijd verdwijnt het <strong>de</strong>els in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>men via <strong>de</strong> riolering. Een <strong>de</strong>el verdampten het restant stroomt af naar het oppervlaktewater.SCHONERE GRACHTENIn <strong>de</strong> binnenstad <strong>van</strong>gt <strong>de</strong> riolering afvalwater(<strong>van</strong> woningen en bedrijven) enregenwater op. Na een stevige regenbuikan <strong>de</strong> riolering niet altijd alles aan en hetovertollige water stroomt dan over in <strong>de</strong>grachten. Om die niet te vervuilen met ditrioolwater, zijn er verschillen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rgrondsebergbezinkbassins aangelegd(o.a. bij het Rijksmuseum). Hier wordthet water tij<strong>de</strong>lijk opgeslagen en laterweggepompt naar <strong>de</strong> rioolwaterzuivering.De grachten zijn hierdoor <strong>de</strong> afgelopenjaren wel schoner gewor<strong>de</strong>n, al is het nogsteeds niet aan te ra<strong>de</strong>n erin te zwemmen.Waar vroeger verschillen<strong>de</strong> bedrij-ven hun afvalwater direct loos<strong>de</strong>n op<strong>de</strong> grachten moeten zij nu allemaal eenaansluiting op <strong>de</strong> riolering hebben. Ofzelf eerst hun afvalwater zuiveren. Ookwoonboten wor<strong>de</strong>n gelei<strong>de</strong>lijk aan op hetriool aangesloten. Dat is bijvoorbeeld tezien aan <strong>de</strong> leidingen <strong>van</strong> boot naar walin <strong>de</strong> Nieuwe Prinsengracht.REGENWATEROok het regenwater dat over <strong>de</strong> stratenstroomt, is niet echt schoon te noemen.Het neemt roet<strong>de</strong>eltjes mee die door auto’sen kachels zijn uitgestoten, het neemthon<strong>de</strong>npoep mee die door <strong>de</strong> eigenarenniet is opgeruimd. Ook koper en zink <strong>van</strong>daken en dakgoten spoelen mee. Zolang<strong>de</strong>ze materialen nog gebruikt wor<strong>de</strong>n,blijft dat nog wel zo.Annemarie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vusse,<strong>de</strong>skundige bo<strong>de</strong>msanering werkgroepMilieu Oostelijke BinnenstadJa, ik wil een geveltuin!Het stads<strong>de</strong>el maakt het weer mogelijk om geveltuinen aan te leggen. Wilt u ookeen geveltuin? Laat het ons weten. Het wijkcentrum verzamelt <strong>de</strong> aanvragen.De geveltuin wordt dan aangelegd in overleg met het stads<strong>de</strong>el (in <strong>de</strong> lente). U bentzelf verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het on<strong>de</strong>rhoud. Daarover kunt u advies krijgen bij hetstads<strong>de</strong>el en bij het wijkcentrum. We verkopen dit jaar ook weer plantenpakketten.Voor meer informatie: bel of mail Naima Chekhchar, 6223879, naima@wcob.nl.Foto: <strong>WCOB</strong>FEBRUARI 2013 DE EILANDER7


De DoodloperMartijn Takens is eenhardloper. Hij heeft negenmarathons achter <strong>de</strong> rug enNew York is zijn droom.Hardlopers zijn doodlopers,luidt het gezeg<strong>de</strong>. Daarduidt ook <strong>de</strong> titel <strong>van</strong> hetboek op dat hij nu aan hetschrijven is, De Doodloper.Een merkwaardigeinvalshoek als hardlopen jepassie is. Tijd dus om <strong>de</strong>zebuurtgenoot eens een paarvragen te stellen.Een goed i<strong>de</strong>e voor eenboek is één ding, hetuitgegeven krijgen is eenheel an<strong>de</strong>re zaak...Door Jan MeyMartijn Takens woont in <strong>de</strong> CzaarPeterbuurt, stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> sociale wetenschappenin Utrecht en werkt tegenwoordigbij een nieuwe eenheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>Nationale Politie om met behulp <strong>van</strong> socialemedia volontairs en vrijwilligersvoor <strong>de</strong>ze dienst te rekruteren. In het jargonwordt gesproken <strong>van</strong> burgerparticipatie.Dat klinkt nogal bedaagd, maar hetomhelst in feite een geheel nieuwe aanpakdie veel <strong>van</strong> hem eist. Voor iemanddie moeilijk kan stilzitten een i<strong>de</strong>alebaan.Die sterke behoefte om constant actiefte zijn dreef hem tot het hardlopen. Hetbegon met <strong>de</strong> 16 kilometer lange Damtot-Damloop,een aantal jaren gele<strong>de</strong>n.“Ik wil<strong>de</strong> het gewoon eens proberen. Opeen dag heb ik <strong>de</strong> pont naar AmsterdamNoord genomen en een klein traject uitgezet<strong>van</strong> vijf kilometer. Na twee kilometerwas ik helemaal kapot. Maar ik hadwel het i<strong>de</strong>e: dit gaat lukken.”Inmid<strong>de</strong>ls heeft hij er negen marathonsop zitten, gelopen in een aantal Europesehoofdste<strong>de</strong>n. Die <strong>van</strong> New York staat nogop zijn verlanglijstje. Zijn haast ongebrei<strong>de</strong>l<strong>de</strong>energie werd an<strong>de</strong>rhalf jaar gele<strong>de</strong>nplotseling aan ban<strong>de</strong>n gelegd dooreen aan<strong>van</strong>kelijk onverklaarbare do<strong>de</strong>lijkevermoeidheid. Na veel on<strong>de</strong>rzoekbleek <strong>de</strong> oorzaak te liggen bij een vertraag<strong>de</strong>schildklierwerking. Dat beteken<strong>de</strong>het voorlopige ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> een hobbydie op een hartstocht was uitgelopen.GESCHAPEN OM TE RENNENMaar het bloed kruipt waar het niet gaankan. Met verdubbel<strong>de</strong> energie wierp hijzich nu op lezen en schrijven. Vooral overhet fenomeen hardlopen. Waarom lopenmensen hard, waarom loop ik hard? Boekenzoals Endurance running and the evolutionof Homo en Persistence Hunting by Mo<strong>de</strong>rnHunter-Gatherers open<strong>de</strong>n zijn ogen.De mens is, zo blijkt, geschapen om terennen. Net als wolven is hij in <strong>de</strong> wieggelegd om zijn prooi letterlijk dood te lopen.De Bushmen in <strong>de</strong> Kalahari-woestijnen <strong>de</strong> Taharumara Indianen in Mexicozijn daar nog steeds toe in staat. Zijachtervolgen rennend hun prooi, <strong>de</strong>snoodsdagenlang, tot dieuitgeput <strong>de</strong> strijdopgeeft. Dat is <strong>de</strong> ware evolutionaire essentie<strong>van</strong> hardlopen: het letterlijk doodlopen<strong>van</strong> je slachtoffer. De marathonheeft daar veel <strong>van</strong> weg.Als je voor <strong>de</strong> politie werkt en bovendiengeen tekort aan fantasie hebt, danopenen <strong>de</strong>ze gezichtspunten <strong>de</strong> weg naareen spannend verhaal. De hardnekkigespeur<strong>de</strong>r als doodloper. Het verhaal beginttwee eeuwen gele<strong>de</strong>n. Een on<strong>de</strong>rzoekerstuit op een gebeurtenis uit die tijd,die tentakels tot <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>van</strong>daag blijktte hebben. Een zaak die een paar hon<strong>de</strong>rdjaar terug begon, wordt pas met hem afgesloten.Maar zo eenvoudig zit Martijnsroman niet in elkaar; er lopen meer verhalendoor elkaar heen. Meer wil hij in ditstadium niet onthullen.CROWD FUNDINGEen goed i<strong>de</strong>e voor een boek is één ding,het uitgegeven krijgen is een heel an<strong>de</strong>rezaak voor een <strong>de</strong>butant. Uitgevers wor<strong>de</strong>ngebombar<strong>de</strong>erd met manuscripten.De lij<strong>de</strong>nsweg <strong>van</strong> menig leuren<strong>de</strong> schrijveris al uitputtend beschreven. Het is altijdnog een lot uit <strong>de</strong> loterij. En soms hetresultaat <strong>van</strong> intriges en manipulaties.Daarvoor is Martijn niet in <strong>de</strong> wieg gelegd.Uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> zijn huidige beroep,waarin on<strong>de</strong>r meer een inventarisatie gemaaktwordt <strong>van</strong> innovatieve media,stuitte hij op TenPages. Hij had een on<strong>de</strong>rhoudmet <strong>de</strong> directie, en vatte het i<strong>de</strong>e opom zijn boek in eigen beheer via <strong>de</strong>ze organisatieaan <strong>de</strong> man te brengen.TenPages is een zogenaamd crowdfundingplatform, een vorm <strong>van</strong> investerenin innovatieve producten en dienstenbinnen een sociaal netwerk. Deze vorm<strong>van</strong> kleinschalig beleggen heeft wereldwij<strong>de</strong>en hoge vlucht genomen. Een studie<strong>van</strong> <strong>de</strong> accountants- en adviesorganisatieDeloitte wees uit dat <strong>de</strong>ze sector exponentieelaan het uitbrei<strong>de</strong>n is. Wereldwijdzal dit jaar naar verwachting 2,2miljard euro wor<strong>de</strong>n ingelegd, een verdubbelingvergeleken met 2012. TenPagesis geheel toegesne<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> literaire sector.Ie<strong>de</strong>reen die een boek of dichtbun<strong>de</strong>lwil publiceren kan zich met zijn manuscriptbij <strong>de</strong>ze organisatie mel<strong>de</strong>n. Jeopenbaart tien pagina’s <strong>van</strong> het verhaalen krijgt vier maan<strong>de</strong>n <strong>de</strong> tijd om 2000aan<strong>de</strong>len <strong>van</strong> € 5 on<strong>de</strong>r 100 aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rste slijten. Dit relatief grote aantalaan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs moet er borg voor staandat kapitaalkrachtige figuren niet eengokje gaan wagen op <strong>de</strong> bestsellermarkt.Met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> aangesloten uitgeverszelf mag een aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r hooguit200 aan<strong>de</strong>len bezitten. Platforms alsTenPages vallen nadrukkelijk on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> socialemedia en zijn niet los te zien <strong>van</strong>Facebook en <strong>de</strong>rgelijke.8 FEBRUARI 2013 DE EILANDER


Welk voor<strong>de</strong>el zit er voor <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>raan? Als het doel na vier maan<strong>de</strong>nbereikt is, wordt het boek gegaran<strong>de</strong>erdgepubliceerd. Een aantal grote uitgeverszijn aan <strong>de</strong> organisatie gecommitteerd.Bij verkoop krijgt <strong>de</strong> schrijver perboek het algemeen gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> honorarium<strong>van</strong> ongeveer 10%. Ten Pages ont<strong>van</strong>gt18% <strong>van</strong> <strong>de</strong> boekverkoop en <strong>de</strong>elt dat dusmet <strong>de</strong> aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rs.ONDERNEMERGlobaal kan je zeggen dat bij een verkochteoplage <strong>van</strong> 20.000 exemplarenmet een winkelprijs <strong>van</strong> € 20 elk aan<strong>de</strong>elongeveer € 15 winst opbrengt. Als sponsorword je genoemd op <strong>de</strong> laatste pagina.Je kunt jezelf dan dus mecenas noemenen een beetje belastingadviseur weet daarwel raad mee. Als het streven <strong>van</strong> 2000verkochte aan<strong>de</strong>len niet gehaald wordt,krijgt <strong>de</strong> investeer<strong>de</strong>r € 4 per aan<strong>de</strong>el teruggestort.Als het feest niet doorgaat,verlies je op ie<strong>de</strong>r aan<strong>de</strong>el 1 Euro. Deze fi-nanciële bijsluiter krijgt ie<strong>de</strong>re aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rin spe vooraf te lezen.Martijn: “Als auteur ben je dus meteenook on<strong>de</strong>rnemer. Het is niet een kwestie<strong>van</strong> een manuscript inleveren en afwachtentot het schip zinkt of vaart. Je moet jenetwerk aanboren en vooral ook uitbrei<strong>de</strong>nnatuurlijk. Voor iemand met mijnda<strong>de</strong>ndrang is dat op het lijf geschreven,mag je wel zeggen. Sociale media alsFacebook en LinkedIn benut ik volop. InNe<strong>de</strong>rland doen zo’n 4 miljoen mensenaan hardlopen. Een kwart daar<strong>van</strong> behoorttot <strong>de</strong> har<strong>de</strong> kern. Voor <strong>de</strong>ze groepis mijn boek <strong>de</strong> moeite waard, omdat hetniet alleen een misdaadverhaal betreft,maar vooral ook inzicht biedt in <strong>de</strong> evolutie<strong>van</strong> <strong>de</strong> mens als hardloper en <strong>de</strong>geestesgesteldheid die daarvoor nodig is.Ze zullen zich herkennen in <strong>de</strong> pijn, hetdoorzettingsvermogen en <strong>de</strong> vasthou<strong>de</strong>ndheidwaarmee je jouw doelen stelten jezelf altijd maar weer wilt overtreffen.Vooral in <strong>de</strong>ze groep zoek ik mijn<strong>de</strong>elnemers. In zekere zin schrijf ik ookhun boek.”AUTOBIOGRAFISCHDe Doodloper is wel het eerste boek datMartijn Takens wil publiceren, het is zekerniet het eerste wat hij aan het papierheeft toevertrouwd. “Ik schrijf al heellang, veel autobiografisch werk weliswaar,maar ik probeer er wel altijd eenplot in aan te brengen. Ik heb er tot nu toetegen op gezien om dat aan <strong>de</strong> openbaarheidprijs te geven, maar een keer moet jetoch met je billen bloot als je schrijverwilt zijn. Mijn ziekteproces, toen ik nietvooruit te bran<strong>de</strong>n was, heb ik in zekerezin <strong>van</strong> me afgeschreven. Daar wil ik nuzeker iets mee gaan doen, als <strong>de</strong> Doodlopertot een goed resultaat leidt.”Eind maart sluit <strong>de</strong> termijn waarin aanhou<strong>de</strong>rszich kunnen mel<strong>de</strong>n. Dan wetenwe dus ook of <strong>de</strong> Eilan<strong>de</strong>n alweer eenschrijver kunnen verwelkomen. (Ja, wehebben er meer...)Wonen op <strong>de</strong> Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n voor ie<strong>de</strong>reenDe Eilan<strong>de</strong>n moeten sociaal blijvenDebat 20 maartWie? Bewoners, politici en woningcorporaties.Wat? Politiek-maatschappelijk <strong>de</strong>bat overbehoud <strong>van</strong> voldoen<strong>de</strong> sociale huurwoningenop <strong>de</strong> Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n.Waar? De Witte Boei.Wanneer? 20 maart. Aan<strong>van</strong>g: 20.00 uur(zaal open 19.30 uur), ein<strong>de</strong> 21.30 uur.Organisatie: bewonerscommissies OostelijkeEilan<strong>de</strong>n, on<strong>de</strong>rsteuning WijksteunpuntWonen Centrum.Komt allen en laat uw stem horen over<strong>de</strong> zorgwekken<strong>de</strong> ontwikkelingen !STOP UITVERKOOP SOCIALEHUURWONINGENOOSTELIJKE EILANDEN!Zijn er straks geen sociale woningen meerop <strong>de</strong> Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n? Bewoners makenzich grote zorgen over <strong>de</strong> sociale samenhang.Koopappartementen en vrijesector-huurwoningenrukken op. De wijkdreigt onbereikbaar te wor<strong>de</strong>n voor mensenmet een laag inkomen. Daarom is erop 20 maart een <strong>de</strong>bat.De Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n dreigen een enclavevoor <strong>de</strong> betere inkomens te wor<strong>de</strong>n.Een aantal woningcorporaties heeft beslotenom in complexen met koop- enhuurwoningen hun meer<strong>de</strong>rheidsaan<strong>de</strong>elop te geven en door te gaan met verkopen.Een an<strong>de</strong>re dreiging is dat corporatieste lang leegstaan<strong>de</strong> koopappartementenof vrijkomen<strong>de</strong> woningen in <strong>de</strong>overgebleven huurblokken groten<strong>de</strong>elsvoor een hoge huurprijs aanbie<strong>de</strong>n. Vooralruimere woningen komen door <strong>de</strong>‘Donnerpunten’ al gauw in <strong>de</strong> vrije sectorterecht. De ontwikkelingen op <strong>de</strong> woningmarktzullen ertoe lei<strong>de</strong>n dat hierbinnen één generatie geen sociale huurwoningmeer te vin<strong>de</strong>n is. Willen we dat?ONGEDEELDE STADHet gaat hard. En dat in een buurt waar zohartstochtelijk is gevochten voor terugkeer<strong>van</strong> <strong>de</strong> oorspronkelijke bewoners ingoe<strong>de</strong>, betaalbare woningen. Een buurtook met een lange traditie <strong>van</strong> arbei<strong>de</strong>rsverzet.Straks wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Oostelijke Eilan<strong>de</strong>nontoegankelijk voor <strong>de</strong> doelgroepwaarvoor <strong>de</strong> woningvoorraad, met gemeenschapsgeld,is gebouwd.Wat we nu zien, is ook in strijd met hetmotto <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Amsterdam: <strong>de</strong>onge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> stad.ALERTBewonerscommissies op <strong>de</strong> OostelijkeEilan<strong>de</strong>n maken zich sterk om het tij tekeren. Hoe? Stads<strong>de</strong>len, gemeente, woningcorporatiesen Huur<strong>de</strong>rsverenigingAmsterdam moeten een nieuwe ste<strong>de</strong>lijkeafspraak maken over het bijhou<strong>de</strong>n<strong>van</strong> <strong>de</strong> sociale woningvoorraad. Momenteelgebeurt dat per ‘marktgebied’, eenaantal stads<strong>de</strong>len samen. Dat is eenerg groot gebied. Daardoor kijken <strong>de</strong> beleidsmakersniet meer naar <strong>de</strong> woningvoorraad<strong>van</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke buurten enwijken. De Eilandbewoners willen juistdat dit wel gebeurt. Die mogelijkheid is erook. Volgens het regeerakkoord gaat hettoezicht op <strong>de</strong> woningcorporaties naar <strong>de</strong>gemeente. Laten <strong>de</strong> Amsterdamse politicialert zijn. Zij kunnen <strong>de</strong> zorgwekken<strong>de</strong>ontwikkelingen in onze wijk ombuigen.De Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n moeten bereikbaarblijven voor ie<strong>de</strong>reen.Berna<strong>de</strong>tte <strong>de</strong> WitFEBRUARI 2013 DE EILANDER9


eeldbepalen<strong>de</strong> bomen in <strong>de</strong> oostelijke binnenstadNatuur- en vogelschrijver Kester Freriks en fotograaf Henry Kloostra gaan in <strong>de</strong> Oostelijke Eilan<strong>de</strong>n en PlantageenWeesperbuurt op zoek naar beeldbepalen<strong>de</strong> bomen. In twintig afleveringen geven zij in tekst en beeld een indruk<strong>van</strong> <strong>de</strong> bomenrijkdom <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze bei<strong>de</strong> wijken.Aflevering 4 De Italiaanse populierEen ‘zuilenboom’ of ‘torenpopulier’ heet <strong>de</strong> Italiaansepopulier ook; <strong>de</strong> Latijnse naam luidt (Populus nigra var.Italica) De plant is een variëteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> wilgenfamilie(Salicaceae). Amsterdammers kennen <strong>de</strong> Italiaansepopulier vooral als beeldbepalen<strong>de</strong>, indrukwekken<strong>de</strong> boomdie architect H.P. Berlage opnam in zijn ontwerp voor hetuitbreidingsplan <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad, Plan Zuid, gepresenteerd in1904, vervolgens in 1913-1914, en uitgevoerd tussen 1917en 1925. Ook in <strong>de</strong> buurt <strong>van</strong> <strong>de</strong> Plantage en Weesperstaan enkele prachtige, volwaardige exemplaren <strong>van</strong> <strong>de</strong>Italiaanse populier, on<strong>de</strong>r meer in het Wertheimpark. Depopulier was bedoeld als een spectaculaire boom die <strong>de</strong>groenvoorziening in <strong>de</strong> stad een krachtige impuls zou geven.Sommige Italiaanse populieren groeien zo enorm <strong>de</strong> hoogtein, dat ze zelfs boven <strong>de</strong> huizenblokken uitrijzen. Dat geefteen mooi beeld: een huizenblok in <strong>de</strong> Pijp of AmsterdamOud-Zuid waar een groene pluim bovenuit reikt. Berlagekoos welbewust voor populieren met hun hoog opgaan<strong>de</strong>,verticale vorm in contrast tot <strong>de</strong> langgerekte, horizontalewoonblokken.RITSELEND GELUIDOorspronkelijk komt <strong>de</strong> plant uit het Noord-ItaliaanseLombardije en hij is sinds <strong>de</strong> 19<strong>de</strong> eeuw verspreid overEuropa. De Italiaanse populier is verwant aan <strong>de</strong> in het wildgroeien<strong>de</strong> Zwarte populier (Populus nigra). Populieren zijnbomen die tot <strong>de</strong> verbeelding spreken: bij zelfs <strong>de</strong> geringstewind die door <strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren waait, geeft <strong>de</strong> populier een fraairitselend geluid. Bovendien draaien <strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren aan <strong>de</strong>bomen, waarbij ze beurtelings hun zilverkleurige on<strong>de</strong>rkanten hun groene bovenkant laten zien. De bla<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>de</strong>populieren lijken geschapen om te bewegen op <strong>de</strong> wind. Zehebben <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een driehoek of een ruit, gestroomlijn<strong>de</strong>n fraai. De Italiaanse populier kan een hoogte bereiken <strong>van</strong>20 tot 30 meter en heeft een om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> maximaal vijfmeter, dat is dus betrekkelijk smal. De boom groeit op eenvochthou<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, leemachtige on<strong>de</strong>rgrond met wat kalk erin.De Italiaanse zuilvorm vin<strong>de</strong>n we niet terug bij <strong>de</strong> wil<strong>de</strong>Zwarte populier; die heeft veel meer een typischeboomvorm met rechte stam en een bla<strong>de</strong>rkroon. De Italiaankrijgt meteen al vertakkingen <strong>van</strong>af <strong>de</strong> grond. De boomkrijgt in het voorjaar mannelijke katjes, omdat het eenzogenoem<strong>de</strong> mannelijke selectie is. In het najaar kleuren<strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren goudgeel.De boom is over heel Ne<strong>de</strong>rland bekend als landschappelijkelement in parken, plantsoenen en windsingels.Ga eens naar Zeeland, en zie dat <strong>de</strong> Italiaanse populierenrondom boomgaar<strong>de</strong>n staan als windsingels. In hetWertheimpark zorgen <strong>de</strong> populieren voor een prachtige,ranke <strong>de</strong>coratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> bakstenen huizenmuur waar ze vlaktegenaan staan. Tot slot: het befaam<strong>de</strong> landart-kunstwerkDe Groene Kathedraal (1987-1996) <strong>van</strong> Marinus Boezem inFlevoland is opgetrokken uit Italiaanse populieren; <strong>de</strong>plattegrond <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze kathedraal weerspiegelt die <strong>van</strong> <strong>de</strong>kathedraal <strong>van</strong> Reims. De populieren staan precies op <strong>de</strong>plaats waar <strong>de</strong> Reimse kathedraalzuilen staan. Desnelgroeien<strong>de</strong> populier was <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale boom voor Boezemsindrukwekken<strong>de</strong> kunstwerk. Hij zei erover: ,,In <strong>de</strong> kathedraalzie ik het hoogtepunt <strong>van</strong> het uitbeel<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> ruimte door<strong>de</strong> mens. Gewelven wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>leeuwen wel <strong>de</strong>spiegel <strong>van</strong> <strong>de</strong> hemel genoemd. Mijn Groene Kathedraalbestaat uit populieren die als zuilen zijn met <strong>de</strong> hemelkoepelals gewelf.’’Kester FreriksFEBRUARI 2013 DE EILANDERFoto: Henry Kloostra11


lijf en le<strong>de</strong>nMarianne <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Staaij, massagetherapeutZiekte, ernstig of min<strong>de</strong>rernstig, en alles wat daarbijkomt kijken, blijft nagenoegniemand in zijn levenbespaard. De weg naar <strong>de</strong>huisarts, fysiotherapeut en<strong>de</strong>rgelijke weten we wel tevin<strong>de</strong>n. Maar wat biedtonze buurt nog meer aanmensen die een bijdragekunnen leveren aan onswelzijn? In <strong>de</strong> rubriek Lijf enLe<strong>de</strong>n maken we eenrondgang langs min<strong>de</strong>rbeken<strong>de</strong> ‘gezondheidswerkers’.Foto: Maria Heij<strong>de</strong>ndaelDoor Geeske LantingEen beetje in je blootje op een bankgaan liggen en je door een wildvreem<strong>de</strong>laten masseren is voor <strong>de</strong> meeste‘Hollan<strong>de</strong>rs’ net een station te ver. Endat daar dan ook nog een therapeutischewerking <strong>van</strong>uit kan gaan, dat wil er bij velenal helemaal niet in. “Wij hou<strong>de</strong>n hierniet zo <strong>van</strong> aanraken”, vertelt Marianne<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Staaij, eigenares <strong>van</strong> <strong>de</strong> massagepraktijkHel<strong>de</strong>r & Holistisch op <strong>de</strong>Binnenkadijk. Gelukkig zijn er uitzon<strong>de</strong>ringenop <strong>de</strong> regel. Marianne – zelf zoNe<strong>de</strong>rlands als het maar kan – is er in ie<strong>de</strong>rgeval dol op. “Ik ben heel tactiel ingesteld,”glimlacht ze. En bloot tot op jeon<strong>de</strong>rbroekje, dat hoeft heus ook niet altijd.Ze is nog re<strong>de</strong>lijk vers in het vak <strong>van</strong>massagetherapeut, maar met haar achtergrondals actrice, zangeres en doventolkheeft ze een enorme berg ervaringom uit te putten als het gaat om met mensenin contact te tre<strong>de</strong>n.“Ik ben begonnen op <strong>de</strong> Mime Schoolen daar heb ik heel veel geleerd over hoeje met je lijf een verhaal kunt vertellen.Per slot <strong>van</strong> rekening wordt er veel meergecommuniceerd via <strong>de</strong> non-verbale wegdan via <strong>de</strong> verbale. Theater Bambi is daareen heel goed voorbeeld <strong>van</strong>.”Later in haar leven kwam ze in contactmet doven en ze is daar zo door gefascineerdgeraakt dat ze <strong>de</strong> vierjarige HBOopleiding tot tolkNe<strong>de</strong>rlandse gebarentaalisgaan volgen. “Het was niet zozeer<strong>de</strong> bedoeling om zelf tolk te wor<strong>de</strong>n,maar wel om die taal naar <strong>de</strong> theaters tebrengen, zodat er meer voorstellingenook voor dove mensen toegankelijk wer<strong>de</strong>n.”Naast haar werk als actrice zong zeook in allerlei bandjes. En nog steeds is zejaarlijks te vin<strong>de</strong>n met De Leven<strong>de</strong> Jukeboxop <strong>de</strong> Para<strong>de</strong>. Ook heeft ze nog eenband, De Lollies, speciaal voor kin<strong>de</strong>ren,waarmee ze her en <strong>de</strong>r in het land regelmatigoptreedt.LEREN LUISTERENGenoeg te doen zou je zeggen, maar tochbesloot ze om <strong>de</strong> vierjarige HBO opleidingals massagetherapeut aan <strong>de</strong>HOLOS Aca<strong>de</strong>mie te gaan volgen, waardoorvergoeding voor haar behan<strong>de</strong>lingenmogelijk is. Deze rond<strong>de</strong> ze in 2011af. “Ik merkte dat ik, nu ik ou<strong>de</strong>r word,toe ben aan verdieping. Vroeger had ikheel veel energie en zoiets als wachtenkon ik gewoon niet goed. Het heeft ookzeker met mijn eigen ervaring als patiëntte maken maar eigenlijk plan ik <strong>de</strong> dingenniet zo, ze komen meer op mijn weg enHet is niet an<strong>de</strong>rs daneven contact makenmet je lijf en datvoor zich laten sprekendan kijk ik of het past.” Over haar opleidingaan <strong>de</strong> HOLOS Aca<strong>de</strong>mie is ze ergtevre<strong>de</strong>n. “Je krijgt veel tools mee, zoals<strong>de</strong> klassieke en energetische massage enook an<strong>de</strong>re massagevormen als chakraofbindweefselmassage. Die kun je weeraanvullen met technieken uit <strong>de</strong> voetreflexologie,holistic pulsen of focussen.”Dat laatste heeft ze zon<strong>de</strong>r het te kennenzelf al uitgevon<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>ns haar ziekbedals herniapatiënt. “Ik was <strong>de</strong>rtig toenik voor het eerst last kreeg <strong>van</strong> mijn rug.14 FEBRUARI 2013 DE EILANDER


column BALLABONAIk had het geluk dat ik een neuroloog tegenkwamdie wel zag dat direct on<strong>de</strong>r hetmes gaan niet per se mijn weg was. Ze gaf<strong>de</strong> boodschap mee dat ik nu ik toch moestliggen, wel eens kon kijken of mijn lijf meiets wil<strong>de</strong> zeggen met <strong>de</strong>ze klacht en daarben ik toen mee aan <strong>de</strong> slag gegaan. Dat iswat je met focussen ook doet, je gaat alshet ware het gesprek met dat lichaams<strong>de</strong>elaan. Ik heb toen dingen in mijn levenveran<strong>de</strong>rd. Toch kwam het jaren later terugen toen was een operatie onvermij<strong>de</strong>lijk.Ik kreeg na<strong>de</strong>rhand een lijst mee metwat ik allemaal niet meer mocht doen:geen hoge hakken, geen sport enzovoort.Mooi wel! dacht ik en ik ben het allemaalvoorzichtig gaan doen en steeds betergaan voelen wat mijn lijf me aangaf, watik kon en waar het stop zei. Zo ben ik daarlangzamerhand uit gekomen en nu, heelaf en toe, voel ik het nog wel maar danpas ik een paar technieken toe en gaat hetsnel weer beter. Die ervaring en kennisgebruik ik natuurlijk ook in mijn werk.”SIMPEL & HELDERDaarbij maakt het niet uit of je jong ofoud bent. “Ik krijg in mijn praktijk <strong>van</strong>alles binnen. En hoewel ik niet tegen hetgeven <strong>van</strong> gewoon een ontspannen<strong>de</strong>massage ben, gaat het wel om bewustwordingen daarvoor moet je toch op zijnminst een paar keer komen. Daarnaastwerk ik samen met een yogadocente engeven we les aan ou<strong>de</strong>rs en kin<strong>de</strong>ren. Wedoen om <strong>de</strong> beurt een yoga-oefening endan een massage-oefening. Het is zoschattig als je kin<strong>de</strong>ren dan hun ou<strong>de</strong>rsziet masseren! (Binnenkort weer, zie <strong>de</strong>site!)Eén ding wil ze <strong>de</strong> lezer nog graag meegeven:“Mensen realiseren zich niet dathet zo veel simpeler is dan je <strong>de</strong>nkt. Erzijn geweldige boeken over goeroes enweet ik veel wat maar het is niet an<strong>de</strong>rsdan even contact maken met je lijf en datvoor zich laten spreken. Dan blijf je in jeeigen kracht staan en gebeuren <strong>de</strong> dingendie bij je passen en je lijf werkt voor jou.In plaats <strong>van</strong> dat jij dingen doet die tegenje lijf in gaan, waardoor je kwalen krijgt!”Ballabona en <strong>de</strong> blin<strong>de</strong> vinkBuiten schijnt <strong>de</strong> zon, er ligt sneeuw. Nu nog mooi wit, straks bruin engrijs en opgevroren. Eron<strong>de</strong>r liggen hon<strong>de</strong>ndrollen verborgen alslandmijnen. Ik zie vrolijke kin<strong>de</strong>rtjes sneeuw <strong>van</strong> <strong>de</strong> grond pakken voorhun sneeuwballengevecht, zich vast niet bewust <strong>van</strong> het dreigen<strong>de</strong> gevaar.Ik hoop dat bij het verschijnen <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze buurtkrant <strong>de</strong> drollen weergewoon zichtbaar zijn, een teken dat <strong>de</strong> lente in aantocht is!Maar laat ik beginnen mijn trouwe lezers te bedanken, die mij bijgelegenheid <strong>van</strong> dit nieuwe jaar veel schrijfplezier gewenst hebben. Dank!Ook ontving ik reacties op mijn boerenkoolrecept. Waarom er geenmosterd in mag? Is het niet teveel azijn? Tja, alles is een kwestie <strong>van</strong> smaak.Mosterd is zo overheersend en scherp dat je niet meer proeft waar je hetbij hebt gedaan; zoiets als saus bij gestoom<strong>de</strong> vliegenma<strong>de</strong>n lijkt mij.De azijn, ja misschien was die in het recept iets overgedoseerd, maarbelangrijk is wel dat het <strong>de</strong> zepige smaak <strong>van</strong> <strong>de</strong> boerenkool neutraliseert.En als je <strong>de</strong> aardappelen ook nog helemaal tot pap hebt gekookt,ontstaat er een weeïge smaak. Alleen een scheut azijn kan die goedwegwerken. Kook <strong>de</strong> aardappelen dus niet te lang, en gebruikvastkoken<strong>de</strong>. Dat was dat.Traditioneel begint het jaar met <strong>de</strong> hamsterweken bij <strong>de</strong> Albert. Mettassenvol tegelijk naar huis. Tegen <strong>de</strong>ze overmacht zijn <strong>de</strong> winkels nietopgewassen. Na het gebliep bij <strong>de</strong> kassa schuiven <strong>de</strong> verse aankopen aanhet eind <strong>van</strong> <strong>de</strong> onverbid<strong>de</strong>lijke voortrollen<strong>de</strong> lopen<strong>de</strong> band als kruiend ijsover elkaar. On<strong>de</strong>rop komen <strong>de</strong> dure, tere producten in <strong>de</strong> verdrukking.Er iets over zeggen tegen <strong>de</strong> caissière helpt niet, want ze snápt het niet.We<strong>de</strong>rzijdse Ergernis.Toen gebeur<strong>de</strong> er iets vreselijks. Als ik eraan terug<strong>de</strong>nk schieten <strong>de</strong>tranen mij in <strong>de</strong> ogen.Achter mij in <strong>de</strong> rij stond een man. Eigenlijk lette ik helemaal niet ophem dus <strong>de</strong> herinnering aan hem is vaag. Het was een kruising tussen OpaBokma en zo’n typische Fries met omgekeerd hoofd, zon<strong>de</strong>r snor, zo eendie helemaal opleeft als het flink gaat vriezen. “Lekker vriezen”, noemen zedat dan. Ik kan me daar overigens maar weinig bij voorstellen: lekkervriezen? Het lijkt me een contradictio in terminis. Bovendien moet met diekou ie<strong>de</strong>reen extra hard stoken en dat is slecht voor het milieu, toch? Danwarmt <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> op en zal het nooit meer lekker vriezen. Heerlijkvooruitzicht overigens. Ik raak <strong>de</strong> draad nu dus helemaal kwijt, maar goed.Dit gebeur<strong>de</strong> er.De man had weinig boodschappen, dui<strong>de</strong>lijk alleen voor <strong>de</strong> maaltijd<strong>van</strong> die dag. De caissière had <strong>de</strong> zwiepplank opzij geduwd, zodat mijnopkruien<strong>de</strong> boodschappen nu ook nog in zijwaartse richting wer<strong>de</strong>nsamengeperst. Ernaast verscheen het schamele hoopje boodschappen<strong>van</strong> mijn volger. In mijn gedachten verheug<strong>de</strong> <strong>de</strong> man zich op zijnavondmaaltijd. Haastig vul<strong>de</strong> ik mijn tassen, om <strong>de</strong> scha<strong>de</strong> aan mijnproducten, die steeds ver<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n samengeperst, nog zoveel mogelijkte beperken.Thuisgekomen ont<strong>de</strong>k ik een groen bakje met twee blin<strong>de</strong> vinken. Ik hadze niet gekocht, dus waarschijnlijk waren ze <strong>van</strong> Opa Bokma. Ach, die tweeeuro zal het ergste niet zijn, maar nu staat die man dus thuis bij het fornuisen zoekt vergeefs naar zijn blin<strong>de</strong> vinken, waar hij zich dagenlang op hadverheugd.Snif.Ballabona CucharónSpreek uit: Bahjabóna Koetsjaróne-mail: ballabona@gmail.comweblog: www.ballabona.wordpress.comFEBRUARI 2013 DE EILANDER15


De redactie <strong>van</strong> DeEilan<strong>de</strong>r bestaat uitvrijwilligers die veel vrije tijdaan het blad beste<strong>de</strong>n.Binnen het redactieteamwor<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong>functies bekleed, somszelfs meer<strong>de</strong>re. In hetdagelijkse leven doen zeover het algemeen heelwat an<strong>de</strong>rs, maar hunuiteenlopen<strong>de</strong> expertisekomt De Eilan<strong>de</strong>rinhou<strong>de</strong>lijk zeer ten goe<strong>de</strong>.Twee vaste me<strong>de</strong>werkersstaan niet op <strong>de</strong> foto:Anna Gevers, redacteur eneindredacteur bij DeEilan<strong>de</strong>r en <strong>van</strong> beroepeindredacteur bij eenlan<strong>de</strong>lijk weekblad,alsme<strong>de</strong> BallabonaCucharón, dievoor familiebezoek inZuid-Amerika vertoef<strong>de</strong>.Jan MeySaskia MoerbeekRedactie in beeldFoto’s: Maria Heij<strong>de</strong>ndaelMieke <strong>de</strong> MoorAwraham MeijersMaria Heij<strong>de</strong>ndaelLeon Deben16 FEBRUARI 2013 DE EILANDER


NAAM FUNCTIE BIJ DE EILANDER IN HET DAGELIJKS LEVENJan Mey Hoofdredactie ZelfstandigeSaskia Moerbeek Redactie Antropoloog en ontwikkelaar <strong>van</strong>maatschappelijke projectenGeeske Lanting Redactie Natuurgeneeskundig TherapeutMieke <strong>de</strong> Moor Eindredactie & correcties Beëdigd vertaler SpaansAwraham Meijers Columnist Kritisch journalist, maar welblijmoedigBruno <strong>van</strong> Moerkerken Planning & fotografie Fotograaf en ont<strong>de</strong>kkingsreizigerMaria Heij<strong>de</strong>ndael Fotografie PortretfotograafLeon Deben Rubriek UIT in <strong>de</strong> Buurt en ZIEN SocioloogTitia Koerten Redactie & redactiesecretaris KunsthistoricaGeeske LantingVrijwilligersgevraagd voorCultuurin <strong>de</strong> MiddagTwee zondagen per maand zijn ermooie concerten in Sint Jacob en hetDr. Sarphatihuis. De data staan in <strong>de</strong> uitpagina’s.Hebt u regelmatig tijd en wilt umeehelpen? Graag! Er is <strong>van</strong> alles te doen;voor en achter <strong>de</strong> schermen.Meedoen of meer informatie? Neemdan contact op met Angelie Weber <strong>van</strong>het wijkcentrum, 6223879, wijkcentrum@wcob.nl.huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> buurtVoor in <strong>de</strong>agendailan<strong>de</strong>noverleg: woensdag 6 maart,E20 uur, Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt, Witte Boei,grote zaal. Informatie en verga<strong>de</strong>rstukkenbij Pim <strong>van</strong> Galen, pim@wcob.nlen/of www.wcob.nl.KerstdinerHet jaarlijkse kerstdiner in <strong>de</strong> WitteBoei was weer een succes.Komt u dit jaar ook eens eten in hetbuurtrestaurant? Bijvoorbeeld op maandag11 februari, 25 februari of 11 maart.Meer informatie via 6223879.Bruno <strong>van</strong> MoerkerkenTita KoertenUitnodiging StadsdorpCentrum OostHet is bijna zover! Nee, we bedoelenniet <strong>de</strong> lente, maar <strong>de</strong> oprichting<strong>van</strong> SCO (Stadsdorp Centrum-Oost).Daarom hebben wij op zondag10 maart a.s. bij het CREACafé <strong>van</strong> 15.00- 17.00 uur ruimte gereserveerd om allegeïnteresseer<strong>de</strong>n bij te praten over <strong>de</strong>huidige stand <strong>van</strong> zaken. Het CREA Caféligt op <strong>de</strong> Roeterscampus <strong>van</strong> <strong>de</strong> Universiteit<strong>van</strong> Amsterdam langs <strong>de</strong> NieuweAchtergracht (voormalige Diamantslijperij).Om ca. 15.30 uur doen we hier<strong>van</strong>verslag.U kunt kennismaken met <strong>de</strong> toekomstigele<strong>de</strong>n en on<strong>de</strong>r het genot <strong>van</strong> eendrankje (voor eigen rekening) i<strong>de</strong>eën uitwisselen.Voordat <strong>de</strong> initiatiefgroep ver<strong>de</strong>rgaat hebben wij uw hulp nodig. Wanthet is belangrijk <strong>van</strong> u te horen wat u <strong>van</strong>het toekomstige SCO verwacht en hoeuzelf kunt bijdragen aan het succes.Om dit te achterhalen hebben wij eenenquête opgesteld en verzoeken u <strong>de</strong>zetij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bijeenkomst inte vullen.Wij wensen u een gezellige zondagmiddagmet uw buurtgenoten.Leon DebenFEBRUARI 2013 DE EILANDER17


Crisis of niet, kunst maakt blij“Een moedige stap in<strong>de</strong>ze tijd.” Zo omschreefvoormalig burgemeesteren huidige EilandbewonerJob Cohen bij zijnopeningswoord hetinitiatief <strong>van</strong> Paul Vossenom een nieuwe galerie teopenen op hetEntrepotdok. Is datin<strong>de</strong>rdaad een sprong inhet duister?Door Jan MeyPaul Vossen (47) ziet het starten <strong>van</strong>een galerie niet als een vorm <strong>van</strong>waaghalzerij. “Het is in<strong>de</strong>rdaad crisis.Maar je moet nu beslissingen nemen.Over tien jaar is het een an<strong>de</strong>re tijd endan heb je waarschijnlijk al een goedlopen<strong>de</strong>galerie. Maar als je dan zou willenbeginnen, ben je te laat. Juist in crisistij<strong>de</strong>nwor<strong>de</strong>n nieuwe initiatieven geboren.”Dus zijn <strong>de</strong> Eilan<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> Plantageeen galerie rijker: AquArtis Gallery.Paul weet waarschijnlijk ook wat hijdoet. Als cultureel on<strong>de</strong>rnemer is hij geennieuweling in <strong>de</strong> kunstwereld. Het is al20 jaar zijn werkgebied. Rondom hetjaar2000 begon hij op <strong>de</strong>ze plek aan het Entrepotdok,die toen eigenlijk zijn woningwas, met losstaan<strong>de</strong> exposities <strong>van</strong> voornamelijkfiguratieve kunstschil<strong>de</strong>rs. Demeesten <strong>van</strong> hen hielp hij toen al jarenlangbij <strong>de</strong> verkoop <strong>van</strong> hun werk door <strong>de</strong>brug te slaan naar galerieën, beurzen enkunsthan<strong>de</strong>ls. En allengs is zo het i<strong>de</strong>e gegroeidom zijn kennis en ervaring te bun<strong>de</strong>lenin <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een eigen galerie.GRAFICUSVan huis uit is Paul Vossen leraar in hetbasison<strong>de</strong>rwijs. Hij heeft geen dag lesgegeven,maar is begin jaren 90 als graficusaan <strong>de</strong> slag gegaan, met aan<strong>van</strong>kelijk veelwerk <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> regio Eindhoven. Het ontwerpenzat hem meer in het bloed. Hij isgetrouwd met Angeles Nieto, <strong>van</strong> Spaanseafkomst, en sinds 1993 werkzaam alsillustrator met klanten als De Bijenkorfen Sesamstraat. In 2000 begon ze zich toete leggen op het vrije kunstenaarschap,met <strong>de</strong> vervaardiging <strong>van</strong> schil<strong>de</strong>rijen enzeefdrukken. Ook in dit genre was ze meteenal succesvol. Zij was dan ook een <strong>van</strong><strong>de</strong> kunstenaars die Paul op structurelebasis ging on<strong>de</strong>rsteunen met expositiesen verkoop.Na jarenlang aan het Entrepotdok tehebben gewoond, dien<strong>de</strong> zich <strong>de</strong> mogelijkheidaan om in het voormalig ou<strong>de</strong>rlijkehuis <strong>van</strong> Paul in het Limburgse Thornte gaan wonen, vlak bij <strong>de</strong> Belgischegrens en niet ver <strong>van</strong> <strong>de</strong> Maas. Omdat hethen een goe<strong>de</strong> plek leek om hun jongekin<strong>de</strong>ren te laten opgroeien, verhuis<strong>de</strong>het echtpaar naar het zui<strong>de</strong>n.PENDELENAmsterdam verloren ze echter niet uithet oog. Het pand op het Entrepotdokhiel<strong>de</strong>n ze aan om <strong>de</strong> zaken te blijven afhan<strong>de</strong>len.Dat was het begin <strong>van</strong> een pen<strong>de</strong>lendbestaan dat tot <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>van</strong>daagvoortduurt. Paul: “Amsterdam isbelangrijk als je kunst vertegenwoordigt.Het is centraal gelegen. Een galerie alsAquArtis zou het niet zo makkelijk hebbenin Limburg. De mentaliteit is an<strong>de</strong>rsdaar, in die zin dat er genoeg mensen wo-Foto: Bruno <strong>van</strong> Moerkerken18 FEBRUARI 2013 DE EILANDER


nen die zich ruimschoots goe<strong>de</strong> kunstkunnen veroorloven, twee Audi’s voor <strong>de</strong><strong>de</strong>ur hebben staan, volledig gemeubileerdzijn door Jan <strong>de</strong>s Bouvrie, maar aan<strong>de</strong> muur posters <strong>van</strong> IKEA hebben hangen.Lange tijd heb ik in Parool, Volkskranten NRC geadverteerd en kreeg ikmensen uit alle hoeken <strong>van</strong> het land opbezoek, die er meteen een dagje Amsterdamaan vast knoopten. Uit <strong>de</strong> stad zelfzie ik soms jonge stellen langskomen diemet een schil<strong>de</strong>rij <strong>van</strong> behoorlijke afmetingweer op <strong>de</strong> fiets vertrekken, dolblijmet hun aanwinst. Je weet dan zeker datdit <strong>de</strong> mensen zijn die een verzamelinggaan opbouwen. Dat is ook <strong>de</strong> betekenis<strong>van</strong> een mooi schil<strong>de</strong>rij in je huis: ie<strong>de</strong>rekeer als je <strong>de</strong> kamer binnenkomt maakthet je blij. Het wordt een venster op eenuitzicht dat elke keer weer uniek is.”HOGE KWALITEITAfgelopen zomer, toen het besluit gevallenwas om <strong>de</strong> galerie te beginnen, is hijzelf achter <strong>de</strong> kunstenaars aangegaan diehij <strong>de</strong> moeite waard vond. De meesteken<strong>de</strong> hij niet persoonlijk, wel hun werk,want ze exposeer<strong>de</strong>n al in meer<strong>de</strong>re galerieënin <strong>de</strong> Randstad. Dat beschouwt hijniet als concurrentie. In tegen<strong>de</strong>el, hoebeken<strong>de</strong>r zijn kunstenaars zijn, hoe beter.Zijn selectie <strong>van</strong> voorlopig negen werkenomvat uitsluitend figuratieve schil<strong>de</strong>rs.De meeste galerieën richten zich tegenwoordigop conceptuele kunst en erwordt vaak nogal smalend neergekekenop <strong>de</strong> figuratieve kunst omdat die ‘temakkelijk zou zijn.’ Paul Vossen bestrijdtdat. “Ook in <strong>de</strong> figuratieve kunst wordthoge kwaliteit gehaald. De creativiteit isvaak heel oorspronkelijk en met een heeleigen karakter. Ja, je houdt er<strong>van</strong> of niet,dat is met alles zo, maar ik word er persoonlijkdoor gegrepen, hoewel ik nooiteen gelegenheid voorbij zal laten gaanom bijvoorbeeld even het Ste<strong>de</strong>lijk binnente lopen. Ik vind alles mooi, maar ikga me volledig inzetten voor <strong>de</strong> promotie<strong>van</strong> hoogwaardige figuratieve kunst.”De galerie werd in <strong>de</strong>cember feestelijkgeopend door voormalig burgemeesteren huidige Eilandbewoner Job Cohen, opvoorspraak <strong>van</strong> een we<strong>de</strong>rzijdse goe<strong>de</strong>vriend. De kern <strong>van</strong> diens toespraak: ‘Eenmoedige stap in <strong>de</strong>ze tijd’. Paul Vossendurft die stap te maken.AquArtis Gallery is gevestigd op Entrepotdok129, vlak bij <strong>de</strong> Sarphatistraat.Open op vrijdag <strong>van</strong> 14.00-18.00 uur enzaterdag en zondag <strong>van</strong> 13.00-17.00 uur.Informatie via www.aquartisgallery.nl.Jacquelien <strong>van</strong> BeersHaal <strong>de</strong> zon in huisWij zijn Manon Oosterhof enJacquelien <strong>van</strong> Beers. Tweezzp’ers in <strong>de</strong> buurt.Wij organiseren een beurs in hetHuis <strong>van</strong> <strong>de</strong> buurt <strong>de</strong> Witte Boei opvrijdag 15 maart. Gratis toegankelijk.Wij zijn twee zzp’ers met tevre<strong>de</strong>nklanten en wij kunnen wel wat meerbekendheid gebruiken. Hoe? Door<strong>de</strong>ze beurs! Het thema is Haal <strong>de</strong> zon inhuis. Breed te interpreteren. Voel jelekker in je huis en in je vel.Inmid<strong>de</strong>ls hebben zich al meer zelfstandigenaangemeld. Je kunt <strong>de</strong>nkenaan tuinadvies, relatiecoaching, slaapadviezen,zien zon<strong>de</strong>r bril, geldbewustzijn,meer energie/min<strong>de</strong>r stress,een astroloog, voel je thuis op je werk,koken en huisdierplezier. Praktisch enop een vrolijke manier.Wij nodigen alle buurtbewonersuit om langs te komen en inspiratie opte doen. Er is een zitje om elkaar teManon Oosterhofontmoeten en wat te drinken. Ook zaler iets te doen zijn voor <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren,zoals kleurplaten en kin<strong>de</strong>ryoga.We streven ernaar dat er veel gratisaangebo<strong>de</strong>n wordt. Zo kun je luisterennaar een cd met gelei<strong>de</strong> meditatiesvoor ontspanning en bie<strong>de</strong>n <strong>de</strong>elnemersgratis tips over hun vakgebied.Er zijn ook mini-consulten en miniworkshops,<strong>de</strong>els gratis en <strong>de</strong>els tegenbetaling.Er zijn nog enkele plekken vrij voor<strong>de</strong>elnemers, die zich in <strong>de</strong> opzet <strong>van</strong><strong>de</strong>ze beurs herkennen. Mail metJacquelien op info@rijkdomsbewustzijn.nlof bel 020-6869019.Wanneer? Vrijdag 15 maart13-17 uur. Waar? Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> buurtDe Witte Boei. Gratis toegankelijk.www.manon.coacht.nlwww.dierenwelzijntraining.nlwww.rijkdomsbewustzijn.nlFEBRUARI 2013 DE EILANDERFoto: Inez KalkmanFoto: Martijn uit <strong>de</strong>n Boogaard19


Aanleidingen genoeg voor een mooiIe<strong>de</strong>reen heeft een verhaaldat verteld wil wor<strong>de</strong>n.Maar het opschrijven is nogniet zo eenvoudig. Sieneke<strong>de</strong> Rooij gaat tweeschrijfcursussen geven omdat makkelijker te maken.De Eilan<strong>de</strong>r ging bij haar opbezoek om vast wat tips teontfutselen en genoothoog boven <strong>de</strong>Cruquiuska<strong>de</strong> <strong>van</strong> hetuitzicht over <strong>de</strong> stad.Sieneke: “Maar het is passpectaculair als het loeihardtegen <strong>de</strong> ramen stormt.”Foto: Victor Halfkenny (iStockPhoto)Door Anna GeversSieneke <strong>de</strong> Rooij: “Dit is mijn eerstenieuwbouwhuis. Ik dacht dat zo’nhuis zielloos zou zijn. Maar dat is het helemaalniet, het is prachtig en daarbijneem je toch je eigen spullen mee. Ook <strong>de</strong>buurt is mooi, vol geschie<strong>de</strong>nissen. Ken jedat verhaal <strong>van</strong> het aardappeloproer?Vrouwen gingen in 1917 naar <strong>de</strong> Prinsengrachtwaar een schip vol aardappels lag.Er was honger en <strong>de</strong> aardappelboot werdbestormd. Schorten vol piepers namen zemee naar huis. Deze buurt is echt zo’ngeschie<strong>de</strong>nishart <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad. En ook eenbuurt in ontwikkeling. Kijk maar naar<strong>de</strong> Czaar Peterstraat en ook ver<strong>de</strong>r: hetJavaplein met <strong>de</strong> nieuwe bibliotheek, dievoor <strong>van</strong> alles en nog wat wordt gebruikt.”AAN DE GANGJe eigen levensverhaal schrijven of dat<strong>van</strong> een an<strong>de</strong>r, je oma, je buurman ofzelfs je buurt. Een klein en mooi gedichtdat je weg kunt geven, een ca<strong>de</strong>au dat zópersoonlijk is: daar moet die an<strong>de</strong>r welblij mee zijn.Sieneke kent veel manieren om mensenaan het schrijven te laten blijven. “Jehebt om een verhaal te maken vaak alleenmaar losse feiten, flar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> geschie<strong>de</strong>nissen.Ik zorg ervoor dat mensenvoldoen<strong>de</strong> aangereikt krijgen om dat mozaïekte blijven vullen.”Zelf heeft ze het verhaal <strong>van</strong> haar va<strong>de</strong>ropgeschreven die in <strong>de</strong> hongerwintermet <strong>de</strong> drukbezette lijnboot <strong>van</strong> Amsterdamnaar Friesland voer om er een tijdjebij familie aan te sterken. Later ging haaroma ook. Zij maakte een scheepsrampmee: mid<strong>de</strong>n op het IJsselmeer werd haarLemmerboot overvaren door een an<strong>de</strong>reboot. Dertien do<strong>de</strong>n, oma overleef<strong>de</strong>.LEESBAAR HOUDEN“Na afloop <strong>van</strong> workshops en lezingenover mijn familieverhaal kwamen veelmensen op me af. Die had<strong>de</strong>n zelf ookeen familieverhaal en wil<strong>de</strong>n daar watmee. Levensverhalen zijn zo mooi,kijk maar eens op <strong>de</strong> website geheugen<strong>van</strong>oost.nl:allemaal verhalen <strong>van</strong> mensenuit <strong>de</strong> buurt. En op <strong>de</strong> Eilan<strong>de</strong>n roulerenbuurtboeken met mooie verhalen.Ik heb eens een 89-jarige man geholpenmet zijn levensverhaal. Hij was aleen heel eind op weg toen ik erbij werdgehaald. Dat was eigenlijk jammer, wanthij had het chronologisch opgeschreven.Hij vertel<strong>de</strong> heel levendig over zijn jeugdin <strong>de</strong> Jordaan, maar ver<strong>de</strong>rop was hetniet al te spannend meer. Het wordt leukerals je bijvoorbeeld <strong>van</strong>uit een themaschrijft, dwars door <strong>de</strong> tijd heen, of rondomnieuwselementen: wat er gebeur<strong>de</strong> in<strong>de</strong> tijd dat het verhaal zich afspeelt, zoalszo’n aardappeloproer.BLOKKADEMaar dat was niet het enige. Die man zatop een gegeven moment helemaal vastmet schrijven. Veel mensen kennen zo’nblokka<strong>de</strong>. Dan wordt het te lang of jeweet niet hoe je het moet afron<strong>de</strong>n. Wezijn toen op een an<strong>de</strong>re manier naar zijnverhaal gaan kijken waardoor het eenstuk korter werd. En ja, je kunt bij hetschrijven jezelf tegenkomen. Onafgewerkteeindjes. Soms kun je daar niet omheen;maar hoe werk je die eindjes af?Ik begeleid<strong>de</strong> iemand die een negatieverelatie had met haar moe<strong>de</strong>r, maar datwil<strong>de</strong> ze niet op die manier opschrijven.We zochten toen naar wat er wél leukwas. Een <strong>van</strong> die dingen was dat haarmoe<strong>de</strong>r haar leer<strong>de</strong> fietsen. Het was eenopluchting dat ze zich realiseer<strong>de</strong> dat jeer ook zo naar kon kijken.20 FEBRUARI 2013 DE EILANDER


verhaalEr zijn veel manieren waarop je hetschrijfproces kunt aanpakken. Ik reiktechnieken aan. Zo had iemand haar levensgeschie<strong>de</strong>nisin sonnetten geschreven:lekker compact. Die hoef<strong>de</strong> niet allesen alles en alles.BRIEVENEr zijn ook mensen die met ou<strong>de</strong> brievenkomen, of een schriftje. Het is meestal <strong>de</strong>oudste <strong>van</strong> een gezin die dit soort dingentoegestopt krijgt, en ja wat moet je daardan mee? Of er zijn flar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> verhalen,of ou<strong>de</strong> spullen met een klein verhaal. Alsje daarmee aan <strong>de</strong> gang gaat, dan krijgje prachtige stukjes tekst. Print die uit,lees ze voor op een verjaardag, bun<strong>de</strong>l ze.Dat zijn mooie ca<strong>de</strong>aus en ik heb zelf gemerktdat ze mensen dichter bij elkaarbrengen.”Sieneke heeft me wel aan het <strong>de</strong>nkengezet. Ik heb namelijk ook nog een stapeltjebrieven waar ik wat mee moet.WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?Cursus creatief schrijven: om weer plezierin schrijven te krijgen. Leuke schrijfopdrachtenen aandacht voor persoonlijkeminiatuurtjes. € 160,-– 8 woensdagochten<strong>de</strong>n <strong>van</strong>af 6 maartin Amsterdam– Aanmel<strong>de</strong>n bij Openbare BibliotheekAmsterdam-Oost, Javaplein 2.Mw. Marianne Mon<strong>de</strong>el:m.mon<strong>de</strong>el@oba.nlCursus familie- en levensverhalen: als jespecifiek aan <strong>de</strong> gang wilt met je familie-of levensverhaal. Er wor<strong>de</strong>n diverseliteraire technieken aangereikt. € 499,-– 8 zaterdagmiddagen <strong>van</strong>af 2 maart inAmsterdam– Aanmel<strong>de</strong>n bij Scriptplus viascriptplus.nl/cursus-schrijven/Familie-en-levensverhalen-1354886936.htmOok kun je bij Sieneke terecht als je in eenpersoonlijk gesprek op weg geholpen wiltwor<strong>de</strong>n, of voor een schrijfcoachtraject.Meer informatie op haar twee sites:doorleefd.nl (over levensverhalen) en opsieneke<strong>de</strong>rooij.nl (over kin<strong>de</strong>rboeken).Boek: De boot naar Lemmer - een verhaaluit <strong>de</strong> hongerwinter; zie Sienekes websites.Meldpuntshortstayhuis <strong>van</strong> <strong>de</strong> buurtNieuws <strong>van</strong>het WijksteunpuntWonen CentrumShortstay is het structureel verhuren<strong>van</strong> woningen voor een perio<strong>de</strong><strong>van</strong>af vijf nachten tot en met zes maan<strong>de</strong>n.In stads<strong>de</strong>el Centrum is voor <strong>de</strong>meeste buurten een maximaal aantalshortstay-vergunningen vastgesteldomdat <strong>de</strong> woonfunctie in <strong>de</strong> binnenstadon<strong>de</strong>r druk staat.LEEFBAARHEIDVeel toeristen bezoeken Amsterdam.Meestal voor enkele dagen. Dan is hetprettig om gebruik te kunnen maken<strong>van</strong> een eigen appartement. Kort verblijfin een woning door steeds wisselen<strong>de</strong>gasten kan voor <strong>de</strong> direct omwonen<strong>de</strong>nechter een bron <strong>van</strong> overlastwor<strong>de</strong>n. De gasten kennen bijvoorbeeld<strong>de</strong> regels rond <strong>de</strong> afvoer <strong>van</strong> huisvuilniet, ze zijn met vakantie en vierendat soms met veel herrie. Afsprakenmaken is lastig, ie<strong>de</strong>re keer zijner nieuwe gasten. Rolkoffers op <strong>de</strong>trap, beschadigingen in het trappenhuis,etc.Op sommige plekken in <strong>de</strong> binnenstadis er zoveel shortstay dat bewonersgeen echte buren meer hebben. Deleefbaarheid in <strong>de</strong> buurt komt in het gedrang.MELDPUNTDoor <strong>de</strong> vele klachten ontstond hetsterke vermoe<strong>de</strong>n dat er veel meer woningenshortstay verhuurd wor<strong>de</strong>ndan dat er vergunningen verstrekt zijn.Huur<strong>de</strong>rsvereniging Centrum, hetWijksteunpunt Wonen, <strong>de</strong> binnenstadswijkcentraen het meldpunt OngewenstVerhuurgedrag hebben daaromhet Meldpunt shortstay opgericht.De bedoeling is meer inzicht te krijgenin <strong>de</strong> gevolgen <strong>van</strong> shortstay voor hetwoon- en leefklimaat. Ervaringen <strong>van</strong>bewoners wor<strong>de</strong>n vastgelegd in eenzwartboek. De verantwoor<strong>de</strong>lijke beleidsmakers– b&w, <strong>de</strong> gemeenteraa<strong>de</strong>n het stads<strong>de</strong>elbestuur – krijgen <strong>de</strong>uitkomsten, inclusief aanbevelingenom een eind te maken aan <strong>de</strong> gesignaleer<strong>de</strong>problemen.OOK ANONIEMReacties kunnen anoniem gemeld wor<strong>de</strong>n.Men kan aangeven of <strong>de</strong> meldingdoorgestuurd mag wor<strong>de</strong>n naar het gemeentelijkmeldpunt dat is on<strong>de</strong>rgebrachtbij Bureau Zoeklicht. Dit is belastmet <strong>de</strong> handhaving. Ook kan aangegevenwor<strong>de</strong>n of men een bijdragewil leveren aan het op te stellen zwartboekover shortstay-verhuur. Neemeen kijkje op www.meldshortstay.nl.Woonspreekuuren huurteamin <strong>de</strong> Witte BoeiVoor alle vragen over huren enwonen kunt u elke dinsdag <strong>van</strong>9-10 uur en woensdag <strong>van</strong> 15-17 en19-20 uur terecht op het woonspreekuurin het Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt OostelijkeBinnenstad (<strong>de</strong> Witte Boei), Kleine<strong>Wittenburg</strong>erstraat 201. Tel: 622 76 98,centrum@wswonen.nlwww.wswonen.nl/centrum.FEBRUARI 2013 DE EILANDER21


PedicuresalonTilly BrouwerGeregistreerd in het KRPVoetreflexologe BER-lidGespecialiseerd in <strong>de</strong> diabetische voet<strong>Kattenburg</strong>erhof 79Tel: 020 – 62 66 112www.tillybrouwer.nlACUPUNCTUURMESOLOGIEPaul HorsthuisCzaar Peterstraat 107www.maac.nl020-4205441WIJKSTEUNPUNTWONENCENTRUMwww.wswonen.nlcentrum@wswonen.nlWoonspreekuurHuis <strong>van</strong> <strong>de</strong> BuurtOostelijke BinnenstadKleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201Dinsdag <strong>van</strong> 9-10 uur;woensdag <strong>van</strong> 15-17 uuren <strong>van</strong> 19-20 uur.Tel 622 76 98HuurteamHet huurteam helpt huur<strong>de</strong>rsmet het voeren <strong>van</strong> huurprijs- enon<strong>de</strong>rhoudsprocedures.Het huurteam werkt op afspraak.Tel 622 76 98Hel<strong>de</strong>r & Holistischpraktijk voorlichaamsgerichte therapiemassages voor ontspanningen bewustwordingMarianne <strong>van</strong> <strong>de</strong>r StaaijHolos ® massagetherapeutBinnenkadijk 151 1018 ZE Amsterdam06 29422440 info@praktijkhh.nlwww.praktijkhh.nlGerrit AlinkHUISSTIJLENLOGO’SFOLDERSFLYERSAFFICHESWEBDESIGNFOTOGRAFIEGRAFISCH ONTWERP & FOTOGRAFIEWWW.GERRITALINK.NLT. (020) 785 63 60 / 06 10 70 44 76Bridgeclubzoekt le<strong>de</strong>nBrigeclub Oostelijke Binnenstadzoekt nieuwe le<strong>de</strong>n met of zon<strong>de</strong>r partner.We spelen op dinsdagavond <strong>van</strong>19.30 tot 23.15 uur.Witte Boei, Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.Kom gerust een keer vrijblijvend meespelen,dan graag aanwezig om 19.15 uur.Contributie €75,- per jaar.Contactpersoon: Margje Muurling,020-6241594, margjemuurling@online.nl.FeetbackPraktijk voorvoetreflexzonetherapieGeeske Lanting<strong>Wittenburg</strong>erka<strong>de</strong> 45 hsTel. 020-7854955www.feetback.euPRIJSSTIJGINGADVERTENTIESPER 1 JULI2013: 5%www.wcob.nlwijkcentrum@wcob.nl22 FEBRUARI 2013 DE EILANDER


DE EILANDER OP FACEBOOKWord nu vriend <strong>van</strong> De Eilan<strong>de</strong>r.Voel je nog meer betrokken bij ons buurtblad.Reageer op artikelen.Zwengel een discussie aan!Communiceer met De Eilan<strong>de</strong>r en zijn lezers.Vermeld exposities, lezingen, concerten en an<strong>de</strong>re belangwekken<strong>de</strong>evenementen.ContactprikbordDe Eilan<strong>de</strong>r heeft een nieuwemailadres voor inzendingen <strong>van</strong>kopij en foto’s: eilan<strong>de</strong>rkrant@gmail.comLet ook op <strong>de</strong> uiterste inzenddatum <strong>van</strong> uwbijdrage voor het komen<strong>de</strong> nummer: 22februari 2013. Kopij graag inzen<strong>de</strong>n inWORD, foto’s in JPEG, minimaal 1 MBresolutie.Misschien heb je interessant beeldmateriaal.Plaats dat op Facebook. ‘De Eilan<strong>de</strong>r’WORD NU VRIEND VAN DE EILANDERadressen en spreekurenWIJKCENTRUM OOSTELIJKEBINNENSTADHet wijkcentrum is voor en door bewoners.Het on<strong>de</strong>rsteunt buurtbewoners, signaleertwaar netwerken ontbreken, werkt aan <strong>de</strong>opbouw hier<strong>van</strong> en aan een leefbare buurtvoor ie<strong>de</strong>reen.Maandag: 13-17 uur; dinsdag t/m vrijdag:10-15 uur.Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.Tel. 6223879, wijkcentrum@wcob.nl,www.wcob.nl.IJSTERK ACTIEF BURGERSCHAP& PARTICIPATIEIJsterk stimuleert, ontwikkelt en verbindtmensen. IJsterk helpt vrijwilligers, senioren,mensen met een beperking en an<strong>de</strong>rebuurtbewoners verbindingen te leggen,zelfvertrouwen en zelfredzaamheid teversterken en betrokkenheid bij elkaar enbij <strong>de</strong> buurt te vergroten.Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.Tel. 6223879, info@ijsterk.nl, www.ijsterk.nl.CENTRAM MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGCentraM on<strong>de</strong>rsteunt buurtbewoners,individueel of als groep, bij problemen metgeld en instanties, relaties, wonen, zorg enwerk.Informatie- en adviesspreekuren: maandagen don<strong>de</strong>rdag: 9-12 uur. Telefonischespreekuren: maandag t/m don<strong>de</strong>rdag: 9-12en 13-15 uur; vrijdag: 9-12 uur.Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.Tel. 5573338, info@centram.nl,www.centram.nl.STADSDEEL AMSTERDAM-CENTRUMSociaal Loket Centrum, tel. 5524800,sociaalloket@centrum.amsterdam.nlWIJKSTEUNPUNT WONENCENTRUMGeeft huur<strong>de</strong>rs informatie, advies enon<strong>de</strong>rsteuning op het gebied <strong>van</strong> huren enwonen.Woonspreekuren – voor advies over hurenen wonen. Dinsdag: 9-10 uur; woensdag:15-17 uur en 19-20 uur.Huurteam (op afspraak) – voor controlehuurprijs, on<strong>de</strong>rhoudsklachten enwoningopnames.Huis <strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad,Kleine <strong>Wittenburg</strong>erstraat 201.Tel. 6227698, centrum@wswonen.nl,www.wswonen.nl.POLITIESpreekuren <strong>Wittenburg</strong>, en <strong>Kadijken</strong> opwoensdag <strong>van</strong> 10.00 tot 11.00 in het Huis<strong>van</strong> <strong>de</strong> Buurt Oostelijke Binnenstad, Kleine<strong>Wittenburg</strong>erstraat 201, 1018LT. SpreekurenOostenburg en Czaar Peterbuurt opdon<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> 14.30 tot 15.30 uur,Steunpunt Czaar Peterstraat 21.De buurtregisseurs zijn bereikbaar via <strong>de</strong>volgen<strong>de</strong> e-mailadressen:Voor <strong>Kattenburg</strong> en <strong>Wittenburg</strong>Saieda.Kajouaa@amsterdam.politie.nlVoor <strong>Kadijken</strong> en Oranje Nassaukazerne:Stephanie.<strong>de</strong>.Weijer@amsterdam.politie.nlVoor <strong>de</strong> Czaar Peterbuurt en Oostenburg:Willem.Jansen@amsterdam.politie.nlBURENHULPVrijwillige on<strong>de</strong>rlinge burenhulp: boodschappendoen, mee naar ziekenhuis,on<strong>de</strong>rsteuning bij wan<strong>de</strong>len, gezelligheidsbezoek,kleine klus in huis of tuin, hulpbij gebruik <strong>van</strong> apparatuur, zoals computer,telefoon of tv. Structureel of inci<strong>de</strong>nteel.Hulpvragers en -aanbie<strong>de</strong>rs kunnen zich(gratis) aanmel<strong>de</strong>n via 557 33 38.OPVOEDSPREEKUURElke eerste don<strong>de</strong>rdag <strong>van</strong> <strong>de</strong> maand kunt uvoor het telefonisch spreekuur bellen <strong>van</strong>18.00 - 19.00 uur met 06 2295 9938.SPELINLOOPMaandag en woensdag <strong>van</strong> 9.30-12.00 uurvoor ou<strong>de</strong>rs en kin<strong>de</strong>ren tot 4 jaar. Uw kindkan spelen terwijl u met an<strong>de</strong>re ou<strong>de</strong>rspraat. Kosten € 1,- per keer.OKC Kraijenhoff in <strong>de</strong> Kraijenhoffstraat 32SPEEL-O-THEEKMaandag <strong>van</strong> 9.30-12.00 uur en woensdag<strong>van</strong> 9.30-16.00 uur.U kunt speelgoed lenen voor kin<strong>de</strong>ren <strong>van</strong>0 tot 8 jaar. Kosten € 12,50 perjaar per gezin. Stadspas € 7,50. OKCKraijenhoff in <strong>de</strong> Kraijenhoffstraat 32MELDNUMMER OPENBARERUIMTETelefoon 551 95 55, voor melding of klachtover huisvuil, grofvuil, afval, fietswrakken,bestrating, groenvoorziening etc.SPREEKUUR MANTELZORGWoensdag <strong>van</strong> 12.30 tot 15.00 uurDienstencentrum <strong>de</strong> Witte Boei<strong>Wittenburg</strong>erstraat 201Tel 06-52414751FEBRUARI 2013 DE EILANDER23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!