12.07.2015 Views

Prefab landhoofden voor spoorviaduct - Wapening in Beton

Prefab landhoofden voor spoorviaduct - Wapening in Beton

Prefab landhoofden voor spoorviaduct - Wapening in Beton

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Projectbeschrijv<strong>in</strong>gdit artikel kunt u downloaden op www.wapen<strong>in</strong>g<strong>in</strong>beton.nl<strong>Prefab</strong> <strong>landhoofden</strong><strong>voor</strong> <strong>spoorviaduct</strong>De spoorlijn tussen Dordrecht en Geldermalsen, de MerwedeL<strong>in</strong>gelijn, wordtmomenteel gerenoveerd en verbeterd. Een van de werkzaamheden die daarbijhoren is de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de halte aan de westkant van Sliedrecht: HalteBaanhoek. Bijzonder aan dit werk is de toepass<strong>in</strong>g van de <strong>landhoofden</strong>. Op 20oktober 2010 werden deze met een grote kraan op hun plaats gehesen.volgens een zeer strakke plann<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> nauwe samenspraak metde diverse bouwpartners, plaats te v<strong>in</strong>den. Balvert <strong>Beton</strong>staaluit Nieuwkoop was verantwoordelijk <strong>voor</strong> het leveren en aanbrengenvan het wapen<strong>in</strong>gsstaal op deze klus. Enkele ongebruikelijkeen spectaculaire werkmethoden dienden te wordentoegepast om het geheel b<strong>in</strong>nen de tijdsplann<strong>in</strong>g en volgensde gewenste kwaliteit te leveren. De <strong>landhoofden</strong>, met iedereen gewicht van 26 ton, werden zodoende buiten het werkgemaakt en <strong>in</strong> één keer op hun plaats gehesen.LandhoofdenHoe is e.e.a. <strong>in</strong> zijn werk gegaan? Toen het spoor werd afgesloten,werd allereerst de spoorlijn verwijderd. Het bestaandedijklichaam van 80 m diende vervolgens te worden verwijderd.Dit betekende, dat er zo’n 11.000 m³ grond diende te wordenverzet. Voor de twee te plaatsen <strong>landhoofden</strong> en de tussensteunpuntenvan het nieuwe <strong>spoorviaduct</strong> dienden daarna <strong>in</strong>totaal 68 boorpalen en 8 grondankers te worden geplaatst.Voorheen vormde een spoordijk met een hoogte van 12 meen barrière tussen het stadscentrum en de nieuwbouwwijkBaanhoek-West. De aanpass<strong>in</strong>g van het tre<strong>in</strong>station werd tebaat genomen om aan deze situatie een e<strong>in</strong>de te maken. Omde woonwijken opnieuw met elkaar te verb<strong>in</strong>den, werd daaromde dijk afgegraven. Op het afgegraven gedeelte wordt vervolgenseen nieuw <strong>spoorviaduct</strong> gerealiseerd.Geen ger<strong>in</strong>ge opgave <strong>voor</strong> alle betrokken partijen. De plann<strong>in</strong>gwas daarbij een andere belangrijke factor om reken<strong>in</strong>g meete houden. Omdat de spoorlijn namelijk maar beperkte tijdkon worden afgesloten (<strong>in</strong> totaal negen dagen), diende e.e.a.De <strong>landhoofden</strong> hebben een afmet<strong>in</strong>g van 10 x 9,5 m, en eenhoogte van 3 m. Met deze afmet<strong>in</strong>gen, en het gewicht van26.000 kg, was het onmogelijk om de poeren prefab aan te leveren.Deze zouden immers nooit op een verantwoorde manierover de openbare weg kunnen worden aangeleverd. Het wasechter ook onmogelijk om ze <strong>in</strong> het werk zelf te vervaardigen,de plann<strong>in</strong>g van het werk liet deze oploss<strong>in</strong>g niet toe.<strong>Prefab</strong> op de bouwplaatsDaarom werd gekozen <strong>voor</strong> een tussenoploss<strong>in</strong>g. De korven<strong>voor</strong> de <strong>landhoofden</strong> werden op de bouwplaats, buiten hetwerk, prefab gemaakt. Op zichzelf al een mooie klus, maar hetmoeilijke deel moest dan nog komen. Vervolgens zouden de26


Wat betreft het ontwerp van de <strong>landhoofden</strong> was het leverancierBalvert <strong>Beton</strong>staal daarom al <strong>in</strong> een vroeg stadiumbetrokken om de juiste oploss<strong>in</strong>gen te v<strong>in</strong>den. Het bedrijf heeftzodoende een belangrijke <strong>in</strong>breng gehad bij het ontwikkelenvan de juiste werkmethode en daar heeft men volgens productieleiderJan Lam baat bij gehad. Ook tijdens het werk waser <strong>voor</strong>tdurend nauw overleg tussen de aannemer, vlechter enlasser. “Negen dagen is <strong>voor</strong> een dergelijke operatie een zeerbeperkte tijd. Om de strakke plann<strong>in</strong>g te realiseren waren erongeveer 200 mensen dag en nacht op de bouwplaats aan hetwerk. Dit is <strong>voor</strong> ons en <strong>voor</strong> de branche een bijzonder werkgeweest.”Voltooi<strong>in</strong>gNa het plaatsen van de <strong>landhoofden</strong> werd de bekist<strong>in</strong>g er metbehulp van een frame omheen geplaatst. Vervolgens kon hetbeton worden gestort. Na de betonstort werd het dijklichaamweer teruggeplaatst. Hier<strong>voor</strong> diende dus weer zo’n 4500 m³aarde te worden verzet. Om de tre<strong>in</strong> weer te kunnen latenrijden, werd het spoor opnieuw over het dijklichaam geplaatst.Het werk was toen echter nog niet voltooid, omdat het <strong>spoorviaduct</strong>nog moest worden afgemaakt. In een later stadium (e<strong>in</strong>dnovember) werd het dek van het <strong>spoorviaduct</strong> geplaatst en hetdijklichaam opnieuw, nu def<strong>in</strong>itief, afgegraven. Hier was vanzelfsprekendeen nieuwe afsluit<strong>in</strong>g van het spoor <strong>voor</strong> nodig,ditmaal van slechts twee dagen <strong>in</strong> het weekend. Het dek vanhet viaduct werd prefab aangeleverd en kon zodoende relatiefsnel worden geplaatst.De medewerkers van Balvert <strong>Beton</strong>staal kijken tevreden terugop deze spectaculaire klus. Halte Baanhoek zal naar verwacht<strong>in</strong>ghalverwege 2011 worden opengesteld. ●<strong>landhoofden</strong> namelijk met behulp van een kraan op hun plaatsmoeten worden gehesen. Dit kl<strong>in</strong>kt eenvoudiger dan het daadwerkelijkwas, omdat de <strong>landhoofden</strong> precies op de grondankers(bestaande uit PVC buizen) dienden te passen. Het was dusprecisiewerk. Om het plaatsen enigsz<strong>in</strong>s te vergemakkelijken,werden de buizen wat lager afgegraven dan gebruikelijk, zodatze hoger boven de grond uit zouden steken. De verantwoordelijkevlechters moesten na plaats<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de korven kruipenom de juiste koppel<strong>in</strong>gen tot stand te brengen. Hier moest dus<strong>voor</strong>af wel reken<strong>in</strong>g mee worden gehouden <strong>in</strong> het ontwerp.Aanleg viaduct Halte Baanhoek te SliedrechtOpdrachtgever: ProRail Randstad Zuidte RotterdamHoofdaannemer: Ballast Nedam Infra Zuid Westte Capelle aan den IJssel<strong>Wapen<strong>in</strong>g</strong>:Balvert <strong>Beton</strong>staal te NieuwkoopVlechtwerk: Hillwood International Trad<strong>in</strong>gte Zeewolde27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!