12.07.2015 Views

download - Food Valley

download - Food Valley

download - Food Valley

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LEDENFOODVALLEYActemium Adifo Agrojobs Alpuro Group Arbo Unie Aviko Baltussen Konservenfabriek BfactoryBioPartner Center Wageningen BLGG Groep Buteressence Campina Candlesticks <strong>Food</strong> IngredientsCargill Chainfood Check-Points Chord FPE Clean Light Contined CP Kelco CSK <strong>Food</strong> EnrichmentDe Heus Voeders Direvo Biotech AG DMC - Dutch Meal Components Docomar DUPP/Den Uijl Ploeg& Partners EBI <strong>Food</strong> Safety Emerson Process Management <strong>Food</strong>step Friesland <strong>Food</strong>s Fuji Photo FilmGivaudan Nederland Herbalife International Netherlands Hero Nederland HiFri H.J. Heinz IngreproMicro Ingredients IsoLife Keygene Koffiebranderij G. Peeze Koninklijke Buisman Koninklijke DSMLactive Meester Stegeman Nederlands Bakkerij Centrum NBC Nederlandsch Octrooibureau NipponSuisan Europe R&D NIZO food research NSure Numico Research Nutreco Holding Nutri-akt OMVENetherlands PET-Power PricewaterhouseCoopers Provalor Rabobank Rijnvallei Holding Royal BarenbrugGroup Scelta Mushrooms Shieltronics SIG Combibloc Silliker Sodexho Nederland Struik <strong>Food</strong>s EuropeSuiker Unie The Innova Database Top Unimills namens Sime Darby Uniq Nederland Losser (Johma) VertisVeldhuyzen Kaas Vika VIV Vreeland VMEngineering VNO-NCW Well Design Ziekenhuis Gelderse Vallei


Stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>Agro Business Park 10Postbus 2946700 AG WageningenT +31 317 42 70 95info@foodvalley.nlwww.foodvalley.nl“One sees GREATthings from the valleyonly small things fromthe peak”G.K. Chesterton 1874-1936Mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit de Europese Unie.


Weten wat de consument drijft.Daar gaat het om in de voedingsbusiness.Zonder die kennis lopen voedselproducentenkans de plank volledig mis te slaan bij het opde markt brengen van producten. ‘Consumerinsights, inside consumers’ was dan ookhet welgekozen thema van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>Conferentie 2007.Chocolademelkop de vrachtwagenHet Restaurant van de Toekomst gaat op zoek naar deconsument van morgen. Wat en hoe wil die eten en watkan hij beter laten staan. Het eetgedrag van de Nederlandselunchgebruiker wordt van dag tot dag gevolgd. Gemiddeldbetalen we in de bedrijfskantine 2,50 euro. In het buitenlandis dat drie keer zoveel. Doordat culturen steeds meer naarelkaar toe groeien, is het goed te weten hoe dat multiculinaireproces verloopt. Ook de bedrijfskantine moet klaarzijn voor de wensen van morgen.Individueel gedrag van de consument wordt in hetRestaurant van de Toekomst ook onderzocht. Hoe kunnenwe ervoor zorgen dat ouderen meer en gezonder gaaneten? Waarom eten mannen thuis bruin brood maar inde kantine liever een wit kadetje? En waarom drinkenvrachtwagenchauffeurs bij de benzinepomp chocolademelken durven ze dat thuis niet te zeggen?11Als participant in hetrestaurant bood destichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>de 388 conferentiedeelnemersdegelegenheid er eenkijkje te nemen.Niet toevallig staat hetRestaurant van de Toekomstin het hart van <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>.Evenmin toevallig werd hetrestaurant geopend op 4oktober 2007, de dag van de<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Conferentie.


Het Nieuwe FriturenMorgen bakken we met hete lucht. Frieten en krokettenhoeven niet meer te spetteren in heet frituurvet voor eenlekker knapperig korstje. Een combinatie van stoom en hetelucht maakt snacks een stuk minder vet maar net zo lekker.13HiFri uit Breda maakte een apparaat dat werkt met eencombinatie van hete lucht en stoom zodat de snacks nietslap worden. Zeker zo belangrijk is dat de consument geenverschil proeft met traditioneel gebakken snacks of patat.Lekker eten en minder vet smikkelen gaan voortaan primasamen.HiFri is ideaal voor sportkantines en bedrijfsrestaurants waarextra gelet wordt op de gezondheid. Wat er niet aankomt,hoeft er ook niet meer af. Voorspelbaar is dat consumentenin cafetaria’s op den duur de keus krijgen tussen eenouderwets gefrituurde vette hap of een stoomgebakkenkroket of kaassoufflé.Met de revolutionaire methode: frituren zonder vet, won HiFride <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Award 2007. ‘De volksgezondheid is zeer gediendmet deze totaal nieuwe manier van bakken met behulp van hetelucht’ vond de jury. Het conferentiepubliek had een belangrijkestem bij het bepalen van de winnaar.Er waren 23 inzendingen.Op de langere termijn kan ook de thuiskok aan de gang methet nieuwe frituren van HiFri.


<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> AwardKunstenaar Olav Slingeland ontwierp de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Award.Een kom van keramiek, als verwijzing naar voedsel en vallei.Kerningrediënten voor zijn ontwerp waren de naam enhet logo van de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>. Met de ellips, schuingeplaatst in de schaal als ‘vallei’ waarbij het huisje op derand het valleigevoel versterkt terwijl de appels dienen alsvisualisering van voeding.15Olav Slingeland (1969) studeerde aan de AcademieIndustriële Vormgeving in Eindhoven. Als industrieelontwerper ging zijn belangstelling uit naar het kleinschaliggieten van keramiek. Dit procédé stelt hem in staat kleineseries te ontwikkelen met een persoonlijk, eigen handschrift.Elk jaar reikt de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> eenkunstwerk, een certificaat en een goudenSociety-lidmaatschap uit aan personen,bedrijven of instellingen die een superieurebijdrage hebben geleverd op het gebied vaninnovatie, samenwerking in de keten, enmaatschappelijk verantwoordondernemen.


Creatiever metInnovation LinkEen briljante vondst maar geen idee hoe het verder moet?Innovatieplannen maar niet weten hoe die verder uit tewerken? Slimme vraag maar nog geen slim antwoord?Bewaar die ideeën, plannen of vragen niet voor later. Maarga direct aan de slag met <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Innovation Link.17<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Innovation Link zetondernemersvragen anoniem uit in een netwerkvan vijftien kennisinstellingen en andere organisatiesdie weten wat innoveren is en begrijpen dat spoedmoet. Laagdrempelig, hoog kennisniveau, creativiteit uitonverwachte hoek. <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Innovation Link is eeninitiatief van de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> en Syntens.AardappelchipsVan geknutsel aan de baktemperatuurtot een helenieuwe productielijn. FZOrganic <strong>Food</strong>, producent vanbiologische aardappelchips,deed er vijf jaar over omhet gehalte aan acrylamidein chips naar beneden tekrijgen. De echte doorbraakkwam via <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>Innovation Link.FalafunEen ander soort snack moesthet worden. Vegetarischen gezonder. Het begonmet de Falafun-vezelkroket.Inmiddels is het assortimentkikkererwtenproducten uitgebreidmet falafelballetjes,spiesjes, bitterballen enspreads. De vezelkrokettendragen het IKB-logo.


Het geweten van de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>. Zo is de<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Society te omschrijven. De leden vormen een bronvan inspiratie voor de stichting én elkaar. De <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Societyvoedt de stichting met ideeën, is een klankbord, geeft feedbacken draagt suggesties aan voor themabijeenkomsten en nieuweinitiatieven. De rode draad: innovatie.Society gaatop de koffieLeden van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Society gaan regelmatig opwerkbezoek bij één van de aangesloten bedrijven. In2007 gingen ze onder meer naar Koninklijke Buisman inZwartsluis, al 140 jaar met gebrande suiker actief op dekoffiemarkt. Centraal thema was dat Buisman in recentejaren ook andere typen gebrande suikers en karamel voorde levensmiddelenindustrie is gaan maken. Producten vanBuisman worden gebruikt voor de smaak en kleur vanvleesproducten, kruiden en specerijen, bakkerijproducten,zoetwaren, diervoeding, sauzen, soepen en dranken.De leden van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Society stelden, inhoudelijkbegeleid door Unilever-professor Gerrit Smit, proefondervindelijkvast hoe innovatief Buisman te werk gaat bij hetmaken van verbindingen tussen voeding, smaak en kleur.Onder het motto “Tijd voor genieten. Tijd voor Buisman”is Buisman in de retail actief met onder andere instantchocolade- en koffiedranken.19


Sapfabriek werktDat het binnen <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> niet enkel gaat om hightechvernieuwing laat de Sapfabriek zien. De Sapfabriek in Edeging in 2007 van start en wordt gerund door jonge mensen.Ze zijn de producenten van het trendy fruitdrankje: BOOSTYOUR BODY. De leerlingen van ROC A12 bouwden hun eigenfabriek. Nu onderhouden ze de machines, regelen het heleproductieproces en zorgen voor een serieuze afzet in demarkt. De grondstoffen worden bij voorkeur betrokken uitGelderland.21In de Sapfabriek volgt het onderwijs de logica van het werk.De leerlingen worden begeleid door werkmeesters uit hetbedrijfsleven en docenten uit het onderwijs.De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> heeft deplannen voor de Sapfabriek vanaf het beginuitgedragen, meegeschreven aan het businessplan,op basis waarvan staatssubsidie werd verkregen. Destichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> ondersteunt de optimalisatie van hetjonge succes door deel uit te maken van het bestuur,maar ook door het concept en het product onderde aandacht te brengen.Met de Sapfabriek wordt een nieuwe manier van lerengecreëerd. Het is in Nederland het eerste voorbeeld van lerenin de complexe praktijk van de voedingssector. De Sapfabriekwerkt commercieel. De opbrengst van de productie moet demeerkosten van dit type onderwijs dekken.BOOST YOUR BODY


<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> in deAmerikaanse media23<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> is inmiddels een begripin de nationale en internationale media. Van DeGelderlander tot de Koreaanse televisie. In samenwerkingmet Netherlands Foreign Investment Agency en Oost NVorganiseerde de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> een mediatourvoor zes Amerikaanse journalisten. Dit resulteerdein 23 artikelen in Amerikaanse magazines.


Inspire & Innovate (I&I)is een grensoverschrijdend innovatietrajectin Euregio Rijn-Waal, gecoördineerd door Oost NV.I&I ondersteunt het midden- en klein bedrijf bij technischeinnovatie, bedrijfsmatige vernieuwing of het aanboren vannieuwe markten. Voor innovaties in de voedingssectorvond samenwerking plaats tussen I&I ende stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>.Grenzeloos genietenvan innovatiesDat grensoverschrijdende innovatietrajecten in de voedingssectorheel goed mogelijk zijn, bewijzen onder meer devisworst, een braadworstvariant voor de Duitse markt, ende Chiapas. Mede door I&I is deze smakelijke Nederlandsevinding inmiddels ook in Duitsland te koop.Chiapas worden gepresenteerd als borrelhapje, een mix vanoude kaas geglaceerd met contrasterende smaken. Of alschocoladebonbon, gegarneerd met groenten of fruit.25


Het ambassadeursproject starttemet vier studenten. Op dit moment nemenPurac, DMV international, Heinz en NIZO deel aan hetambassadeursproject. Ook Masterfoods en CP Kelcozijn betrokken geweest. Bedrijven, studenten enWageningen UR zijn erg enthousiast. Het projectpast binnen de initiatieven van de stuurgroepHuman Capital <strong>Food</strong> & Nutrition.Ambassadeursvan eigen kweekVier buitenlandse ‘high potential’ studenten levensmiddelentechnologievan Wageningen UR gaan in hun geboorteland<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> promoten als dé Europese kennisregio. Om datverhaal perfect te kunnen uitdragen, doen zij eerst een extrastage van een jaar bij een <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>-bedrijf. Gedurendedat jaar worden de aspirant-ambassadeurs getraind ineconomische diplomatie; communicatieve vaardigheden enrelatiemanagement.Doel: een internationaal netwerk, gebaseerd op duurzameverbindingen met de regio’s van herkomst. Om contacten teleggen tussen het regionale bedrijfsleven en investeerders, enstudenten te enthousiasmeren voor een studie en een stagein <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>.27Ambassadeurs in spé, afkomstig uit China, Polen, India en Brazilië.


GrensoverschrijdendeinnovatieBehalve ideeën, kennis en ondernemerschap zijn goedebestuurlijke contacten onontbeerlijk. Reden voor deCommissarissen van de Koningin in de provincies Gelderland,Limburg en Overijssel om samen met hun Duitse collega’s, deRegierungspräsidenten, op bezoek te gaan in de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>.De bestuurders waren het erover eens dat persoonlijkekennisname van de vele innovatiemogelijkheden debeste basis vormt voor mond tot mondreclame voorgrensoverschrijdende samenwerking.29Meer dan 24 buitenlandse delegatiesbezochten <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>. De bezoekers kwamen uitAustralië, België, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland,Frankrijk, Japan, Korea, Libanon, Maleisië,Noorwegen, Schotland, Verenigde Statenen Zweden.


Gemarineerde zalmGravad Laks• 600 g zalmfilet• Waterkers voor garneringVoor de marinade:• 70 g zeezout• 50 g suiker• 1 eetl zwarte peperkorrels, gekneusd• 1 eetl mosterdzaad• 6 takjes dilleVoor de saus:• 1 eidooier, losgeklopt• 6 eetl maïskiemolie• 1 eetl suiker• 1½ eetl azijn• 2 eetl witte peper• 2 theel zout• 1 eetl mosterd• 2 eetl fijngehakte dilleBereiding:Meng de ingrediënten voor demarinade en wrijf er de zalmfiletmee in. Wikkel de zalm strak inplasticfolie, verzwaar met eenbord en laat de marinade zo 24uur intrekken in de koelkast.Spoel de filet af en snijd hem inplakjes. Meng alle ingrediëntenvoor de saus. Serveer op toasten garneer met waterkers.Øresund <strong>Food</strong> NetworkØresund <strong>Food</strong> Network (ØFN), zusterorganisatie van destichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>, bestrijkt delen van Denemarken enZweden: de regio Øresund. Dit netwerk brengt onderzoekers,ondernemers en bestuurders samen. Verder coördineerten participeert ØFN in diverse multidisciplinaire projectenbinnen de werkingsfeer van voeding, farmaceutica, ICT enmilieu.“We have visited <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> to share knowledge andlearn from the World-class expertise present in the region.We are very pleased to have developed excellentrelations to several <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>-members, which alreadyhave resulted in joint EU-project applications, publications,delegations and study visits”The Øresund <strong>Food</strong> Network31


Innoveren op OrkneyOp de Schotse Orkney Eilanden, ten zuiden van de Shetlandeilanden, wordt whisky gestookt en bier gebrouwen. Maarook kaas gemaakt. De Orkney-Cheddar is minder kruimeligdan de bekende Cheddar en daardoor goed snijdbaar. Deboterachtige structuur is ideaal om op de tong te latensmelten.33Op het hoofdeiland Orkney is NIZO food research aan de slaggegaan met plaatselijke bedrijven. Waaronder een modernekaasfabriek en een slachterij. Terugwinning van wei enandere componenten uit afvalwaterstromen is een van denieuwe projecten.De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> is actief lid in het <strong>Food</strong> Innovation Network Europe (FINE). Ominnovatie in de foodsector te stimuleren. FINE is een agrifoodnetwerk van Europesekennisregio’s die gemeenschappelijke onderzoeksthema’s en technologische ontwikkelingenentameren en uitwerken tot projectvoorstellen. Oost-Nederland behoort tot de achtparticiperende FINE-regio’s. Oost NV is coördinator van het netwerk.


Innoveren gebeurt niet zomaar.Daar zijn originele ideeën voor nodig, onverwachtekenniscombinaties, gepassioneerd ondernemerschap. Destichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> organiseert diverse ontmoetingsmomentenwaarbij creativiteit wordt uitgelokt, plannen voorsamenwerking worden gesmeed en kennis wordt verzameld enuitgewisseld. Van seminars over functionele voeding in Japantot workshops voor slimme verpakkingenen vele andere projecten.InnovatieontmoetingenSamen met <strong>Food</strong> Connection Point uit Veghel organiseerdede stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> voor 16 bedrijven de workshop:verpakken en verpakkingen. De workshop bracht de voedingsmiddelensectoren de verpakkingsindustrie bij elkaar.Roland ten Klooster, hoogleraar ‘Packaging Design andManagement’ aan de Universiteit Twente, gaf een inleidingover de nieuwste trends in verpakkingstechnologie.Innovatie van verpakkingen en verpakkingsmaterialen isbelangrijk voor de foodsector. Eisen op het gebied vanvoedselveiligheid, versheid en andere gebruiksmomentenworden steeds strenger. Tegelijkertijd stellen nieuwematerialen en nieuwe technologieën producenten in staatzich door middel van een verpakking te onderscheiden bij deconsument.35


Melk op MaatHet project Melk op Maat richt zich op de vraag hoe devariatie in melksamenstelling op een effectieve manierkan worden aangewend om meer toegevoegde waarde terealiseren voor de zuivelketen.37De insteek van het project is om de relatie tussen despecifieke kenmerken van een koeienras en de preciezesamenstelling van melk beter in de vingers te krijgen.Dit inzicht wordt vervolgens gebruikt om bijvoorbeeldte kunnen bepalen welke koeienmelk de meeste caseïne,een belangrijke grondstof voor kaas, oplevert. Of welkekoeienmelk bovengemiddeld veel stoffen bevat met eengezondheidsbevorderende werking. Tweeduizend Holstein-Friesian koeien doen mee aan ‘Melk op Maat’, op 400verschillende melkveebedrijven verspreid over Nederland.Hun melk moet helpen antwoord te geven op deze vragen.De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> initieertde ontwikkeling van projecten. Zodra de projectteamszijn gevormd neemt de stichting een meer ondersteunenderol op zich. Samen met de partners is het projectMelk op Maat succesvol voor subsidie ingediend bij Piekenin de Delta Oost Nederland (PiDON).“Door ‘Melk op Maat’ zorgen we ervoordat wij als Nederlandse zuivelsector ook in detoekomst concurrerend kunnen blijven in de wereld”Arjan Klein-Bluemink,betrokken veehouder uit Ruurlo


Top Institute<strong>Food</strong> & NutritionTop Institute <strong>Food</strong> & Nutrition (TIFN) is het tastbare beleidsinstrumentom de leidende kennispositie van Nederland op hetterrein van voeding verder uit te bouwen. TIFN levert kenniswaarmee concrete vragen van het bedrijfsleven kunnen wordenbeantwoord.TIFN bouwt voort op Wageningen Centre for <strong>Food</strong> Science.Hierin werd sinds 1997 met succes samengewerkt dooroverheid en bedrijfsleven. In TIFN kunnen bedrijven en kennisinstellingensamen werken aan het oplossen van complexeinnovatievraagstukken. Het Ministerie van EconomischeZaken stelde 61 miljoen euro beschikbaar voor TIFN.Voor een netwerkorganisatie als destichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>, gericht op het stimuleren vanfoodinnovatie, is intensieve samenwerking met kennispartijencruciaal. Het Top Institute <strong>Food</strong> & Nutrition en het <strong>Food</strong> &Nutrition Delta innovatieprogramma nemen in dit verbandeen bijzondere plaats in.<strong>Food</strong> & Nutrition Delta<strong>Food</strong> & Nutrition Delta is een innovatieprogramma om Nederlandtot de leidende <strong>Food</strong> & Nutrition Regio in Europa temaken.Doelstelling: inspirerende en baanbrekende innovaties doorNederlandse ondernemingen.Ambitie: binnen- en buitenlandse bedrijven die willen innoverenof producten ontwikkelen, doen per definitie een beroepop de R&D-capaciteiten binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur.FND-innovatieprogramma ondersteunt de competitieve voeding-en genotmiddelenindustrie. FND helpt het welzijn enwelbevinden van consumenten verhogen. FND versterkt deeconomische volwaardigheid en kennisintensiteit van hetMKB. FND dynamiseert de kennisopbouw en kennisoverdrachttussen bedrijven. FND creëert mogelijkheden voor inenuitspinnen van technologie en onderzoekers.39


SAKE met rauwe HARINGBij Wageningen Bio Partner Center in <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> wijdde een‘Shintomeester’ de vestiging van Nippon Suisan ritueel in. DeShinto-ceremonie werd besloten met een culinaire ‘fusion’van Japanse rijstwijn met Hollandse maatjesharing. Logisch,want Nippon Suisan is gespecialiseerd in visproducten.Met een jaaromzet van vier miljard is de multinational hetgrootste visverwerkende bedrijf van Japan.41Sojasausmaker Kikkoman kwam naar <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> om, viareceptuuraanpassingen, producten voor de Europese marktte ontwikkelen. Een van de uitdagingen zal zijn gezondezoutarme sauzen te produceren. Voor deze en anderefoodinnovaties zal onder meer samenwerking wordengezocht met Wageningen UR.Bedrijven die zich willen vestigen inOost-Nederland, krijgen uitgebreide begeleiding. Naasteen bidbook met actuele economische, sociaal-maatschappelijkeen culturele informatie worden fact finding trips georganiseerd enontmoetingen met kennis- of samenwerkingspartijen. Partnervan de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> bij deze actieveinvesteringsbevordering is Oost NV.Japanse bedrijven ontdekken <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>


De Kip van ColumbusDe ‘Kip van Columbus’ is de titel van de jaarlijkse bijeenkomstvan de leden van Dutch Poultry Centre (DPC). Maar er wordenmeer inspirerende ontmoetingsmomenten georganiseerd.Om samen kennis uit te wisselen en plannen te maken voorde uitvoering van gezamenlijke innovatieprojecten.43Dutch Poultry Centre bestrijkt alle activiteiten in de helepluimveesector. Eieren, kuikens en kippen, diervoeding,vleesverwerking en andere industriële toepassingen.De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> heeft metDutch Poultry Centre (DPC) overleg gevoerd overde innovatieagenda van ondernemingen in de kip- enpluimveesector. Dit heeft geleid tot een tien-stappenplanvoor nieuwe projecten waardoor de samenwerking,kennisontwikkeling en innovatie- en concurrentiekrachtvan de sector kan worden vergroot.Dutch Poultry Centre wil het nationale en internationaleimago verbeteren en de ketens in de Nederlandse sectorherpositioneren en de afstand tussen bedrijven enkennisinstellingen verkleinen.


Syntens+Oost NV+<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong><strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>+Oost NV+SyntensVoor het realiseren van de ambities van <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> is de rolvan ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en Syntens cruciaal.Beide organisaties leveren vanaf de start van de stichting<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>, ieder vanuit hun eigen expertise, een belangrijkebijdrage. Het succes van de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> is dan ookevenzeer het succes van Oost NV en Syntens.Syntens ondersteunt specifiek het midden- en kleinbedrijfbij vernieuwingsprocessen. Dit kan door middel van advies,het organiseren van bijeenkomsten of doorverwijzing naarandere adviseurs, bedrijven of kennisinstellingen. Binnen destichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> bemenst Syntens bovendien de <strong>Food</strong><strong>Valley</strong> Innovation Link, het kosteloze matchingsinstrumentvoor MKB-ondernemers op zoek naar kennis.De missie van Oost NV is het versterken en stimulerenvan de economie van de provincies Gelderland enOverijssel. In nauwe samenwerking met de stichting <strong>Food</strong><strong>Valley</strong> ondersteunt men het opzetten van kennis- eninnovatieclusters waar bedrijven en kennisinstituten aandeelnemen. Bovendien richt de samenwerking met destichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> zich op het aantrekken van nieuwebedrijven en het ondersteunen van uitbreidingen van al in deregio gevestigde ondernemingen.De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>, Oost NV en Syntens zijn ervanovertuigd dat deze samenwerking optelt tot iets dat meer isdan de som der delen.45


Fo od <strong>Valley</strong>2007 onder de loepIn het voorgaande deel van ons jaarbericht heeft u kenniskunnen nemen van diverse uiteenlopende activiteiten die wijtijdens onze reis met en door <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> ontplooid hebben.Wij namen u mee langs bedrijven, projecten, relaties,bijeenkomsten, samenwerkingsverbanden én over de grens.47Wij willen u graag uitgebreid vertellen over al dat opons pad komt, maar ervaring leert dat al te dikke boekenminder snel worden gelezen. Een selectie van <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>belevenissen heeft u zojuist uitgebreid kunnen lezen. Veelandere activiteiten, die zeker zo wetenswaardig zijn, hebbenwij in het volgende deel van ons bericht voor u kort op een rijgezet. Het jaar 2007 onder de loep genomen.


<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> ConferentieDe <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Conferentie 2007 had als thema ‘Consumer Insights,Inside Consumers’. Sprekers waren V. De Clippele (Nestlé), R. Baan(Koppert Cress), A. Willemsen (La Place) en A. Schmeinck (Top LadyChef). HiFri uit Breda won de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Award. Andere genomineerdenwaren Plant Dynamics (Wageningen) en Sonder <strong>Food</strong>Systems (Hengelo). Circa 50 deelnemende buitenlandse bedrijvenkwamen uit de foodregio’s van Noorwegen, Denemarken, Zweden,Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Frankrijk, Spanje, Italiëen Hongarije. De conferentie telde 388 deelnemers, waarvan 69%uit het bedrijfsleven kwam. Gemiddelde waardering: ruim 7.Netwerkmogelijkheden: 8.<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> in de mediaIn meer dan 35 nationale en internationale media werd aandachtbesteed aan <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>.<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> op wereldwijde webIn 2007 waren er bijna 77.000 bezoekers op www.foodvalley.nl.Totaal aantal pageviews: circa 155.000. Gemiddeld 210 bezoekenper dag. De websitebezoekers komen uit 100 landen. Een hoogpercentage bezoekers heeft een dotcom-extensie.<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> InternationaalOok in 2007 ontving de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> veel bezoekers uit binnen-en buitenland. In het kader van een efficiënte tijdbestedingkregen bedrijfsdelegaties en andere economisch gestuurde groepsbezoekenvoorrang. Er kwamen 24 buitenlandse delegaties uit 15landen. Naast talloze bedrijfsbezoeken kwam binnenlandse belangstellingonder meer van de Commissarissen van de Koningin in deprovincies Gelderland, Limburg en Overijssel, een delegatie van depolitieke partij SGP en gedeputeerden uit diverse provincies.Beurzen, bijeenkomsten en workshopsOp ‘s werelds grootste internationale ‘<strong>Food</strong> Technologie Beurs’ (IFTExpo) in Chicago presenteerden 14 Nederlandse bedrijven en instellingenzich in een gemeenschappelijk ‘<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Paviljoen’. Resulterendin ruim 350 kansrijke leads.Verder gaf de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> acte de présence op ondermeer: ‘Internationaal Innoveren’ in de Reehorst, ‘<strong>Food</strong> IngredientsEurope’ in Londen, Kansrijk 2007 van Senternovem, ‘IPC-penvoerdersbijeenkomst’,workshop over clusters en regionale ontwikkelingtijdens de ‘Brussels Open Days’ en de openingsavond van‘<strong>Food</strong>4You’.49


Nieuwe bedrijvigheidIn 2007 zijn de volgende resultaten te melden van alle projectenop het gebied van nieuwe bedrijvigheid, waarbij de stichting<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>/Oost NV betrokken zijn geweest. De cijfers zijn geconformeerddoor de bedrijven.Onderstaande grafiek geeft weer het verwachte aantal arbeidsplaatsenals gevolg van investeringsprojecten waar de stichting<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>/Oost NV bij betrokken zijn geweest (cumulatiefperiode 2004-2007).51Totale regio incl WERV* Totaal WERVGerealiseerde investeringsprojecten 15 10Totaal aantal arbeidsplaatsen 334 179Totaal aantal investeringen in milj euro 33 16,311000800600400200*WERV staat voor de gemeentes Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal.2004 2005 2006 2007WERVTotaal


MatchmakingJETRO, onderdeel van het Japanse ministerie van Economische Zaken,stelde aan de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> en Kinki Bio-Industry Associationbudget beschikbaar voor matches tussen bedrijven in <strong>Food</strong><strong>Valley</strong> en de Japanse regio Osaka. De financiering vindt plaats in hetkader van het Regional Industry Tie-up Program (RIT).In het Italiaanse Bologna vond een eerste Europese FINE-matchmakingplaats. Resulterend in 14 projectideeën. Inmiddels uitgewerkt,ingediend of reeds gestart. NIZO food research, My Eyes Group,Chain <strong>Food</strong>, Wageningen Universiteit en Research Centre, BioPartnerCenter Wageningen, TNO, Restaurant van de Toekomst en TopinstituutScheidingstechnologie gingen in <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> aan de slag.Ook genereert het FINE-netwerk ontmoetingen zoals die tussen hetFranse Alimentec met de Vakschool Wageningen over ijsbereiding.InnovatiebijeenkomstenDe stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> organiseerde innovatiebijeenkomsten.Op 19 april samen met de NVVL, voor circa 70 belangstellenden,het symposium ‘Better <strong>Food</strong> with Nanotechnology’.Op 30 mei de verkennende workshop ‘Greenovations’. Vervolgactiviteitsamen met Cropeye het project ‘Voeding op maat’ ingediendbij het Productschap Tuinbouw.Op 11 juni een workshop voor 16 bedrijven uit de voedingsmiddelen-en verpakkingsindustrie over verpakkingen, samen met <strong>Food</strong>Connection Point in Veghel.Verdere innovatiestimulerende ontmoetingen: ‘Veenendaalse<strong>Food</strong>kring’ (10 bedrijven), ‘Make a move’ (voor ondernemers enstudenten), ‘ICT toepassingen in de food’ met Adifo (10 bedrijvenover ingrediëntensoftware) en ‘Functional <strong>Food</strong>s in Japan’ (70 deelnemers).53


<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> SocietyDe belangstelling voor een lidmaatschap van <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Societywas groot. Kleine bedrijven en multinationals; zelfs buitenlandsebedrijven willen lid worden. Inmiddels zijn vier buitenlandse bedrijvenlid, waarvan drie met een vestiging in Nederland. Het ledentalgroeide in 2007 met zeventien. Vijf bedrijven meldden zich af,waaronder drie consultancy bureaus.Voor <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Society werden vijf bijeenkomsten georganiseerd.Gastheer WeLL Design ging in op ‘out-of-the-box’ denken en dehieruit voortvloeiende innovaties en nieuwe markten. Tijdens debijeenkomst met The Innova Database stonden trends en countertrendscentraal. Bij Bfactory werd inzicht gegeven in zoemendeinnovatie: medicinale toepassing van honing. Tijdens het bezoekaan Baltussen werd samen met Wageningen UR ingegaan op deproblematiek rond <strong>Food</strong>, Feed en Fuel. De vijfde bijeenkomst metKoninklijke Buisman en Unilever concentreerde zich op ‘Passie voorsmaak en kleur’.Aan het door Wageningen Business School Generator en de stichting<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> georganiseerde Kerst Business Café namen circa100 relaties deel.<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Innovation Link<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Innovation Link is het kennisvangnet waarin relevantekennisinstellingen op het gebied van agrifood zijn vertegenwoordigd.In 2007 werd ‘<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Innovation Link’ doorontwikkelden verfijnd. In 2007 zijn 52 vragen via de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> InnovationLink uitgezet in een netwerk van in totaal 15 vuurtorenwachters. Inonderstaande tabel is een overzicht van de vuurtorenwachters voor2007 opgenomen.Kennisinstelling/organisatieAequorDSM SolutionsGroenhorstcollegeHAN BioCentreHAS KennistransferInternationale Agrarische Hogeschool LarensteinNederlands Bakkerij CentrumNIZO food research BVStichting Van Hall Instituut Business CenterTNO Kwaliteit van Leven (food processing)TNO Kwaliteit van Leven (vleestechnologie)TOP BVWageningen UR, Agrotechnology & <strong>Food</strong> InnovationsWageningen UR, Animal Sciences GroupWageningen UR, Plant Sciences GroupPlaatsEdeGeleenEdeNijmegenDen BoschWageningenWageningenEdeLeeuwardenZeistZeistWageningenWageningenLelystadWageningen55


ProjectdeelnameMoleculaire gastronomieOm de business kansen voor moleculaire gastronomie in kaart tebrengen werd een haalbaarheidsonderzoek uitgezet.Melk op MaatDe eerste resultaten van het project ‘Melk op Maat’ zijn veelbelovend.De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> is penvoerder, lid van de coördinatiegroepen actief mede-voortrekker van een projectonderdeel.Technologische innovatie en New BusinessIn samenwerking met Euregio Rijn-Waal werd drie jaar geledengestart met haalbaarheidstudies naar de medicinale werking vanChinese kruiden, respectievelijk de mogelijkheden van nieuwe diagnostischemethoden. Radboud Universiteit startte daarna met eeneerste oriëntatie op ‘New Business mogelijkheden voor producten,gebaseerd op planten met gezondheidsbevorderende werking’. Insamenwerking met Health <strong>Valley</strong> werden in 2007 de activiteitentoegespitst op ‘functional food’.Facility SharingSamen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Health <strong>Valley</strong>werd het project ‘Facility Sharing’ gestart. Onderzocht wordtwat in Gelderland en Brabant de potentie is van ‘facility sharing infood en human health’. In 2007 naderde het project de voltooiing.Gezond sapDe Sapfabriek is een leerfabriek in Ede. In dit samenwerkingsprojecttussen ROC A12 en bedrijfsleven worden leerlingen opgeleid totvakman of vakvrouw. Op 14 november 2007 werd de Sapfabriekofficieel geopend. De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> levert een bestuurslid enondersteunt en adviseert ten behoeve van verdere optimalisatie vanhet concept.Toekomst TriatlonSamen met Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) is met het project‘Toekomst Triatlon’ aandacht besteed aan innovatie en bedrijfsstrategie.Met drie gegadigden is de bedrijfsdeelname onder deverwachtingen gebleven.57


ProjectontwikkelingDutch Poultry CentreMet alle vijftien leden van Dutch Poultry Centre (DPC) is overlegdover hun innovatieagenda, zijn mogelijkheden onderzocht voorondersteuning en projecten gesignaleerd op sectorniveau. Resultaten:projecten voor onderzoek naar de verwaarding van biologischesoepkippen, kennisbehoud in de sector en het vinden van alternatievenvoor het seksen van kuikens.<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> AmbassadorsDoel van het project ‘<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Ambassadors’ is het opzetten vaneen internationaal netwerk van internationale high potential studentenvan Wageningen UR die bij bedrijven in <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> een jaarstage lopen en daarnaast worden getraind in communicatievaardighedenen relatiemanagement. Gestart werd met vier studenten.<strong>Food</strong> Innovatiemanagement MKBSamen met INPAQT, Stichting <strong>Food</strong> & Nutrition Delta en NOM werdhet project ‘<strong>Food</strong> Innovatiemanagement voor het MKB’ ontwikkeld.Om het MKB te ondersteunen bij het uitdenken van innovatieplannenen het vertalen ervan in concrete businessactiviteiten.Portal <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>Het project ‘Portal <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>’ werd afgerond in 2007.KenniswerkersBinnen ‘PiDON’ werd het project ‘Kennis werkt!’ ontwikkeld. Metde stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> als penvoerder. Opzet: meer HBO en WOstudenten aantrekken. Zowel vanuit Nederland als de beste studentenvanuit de rest van de wereld. Betere aansluiting tussen onderwijsen bedrijven bewerkstelligen. Meer kenniswerkers met ervaringaantrekken uit andere sectoren en buitenland. Een beter carrièreperspectiefin de sector bieden.Er werd samengewerkt met BLGG, Campina, Check-Points, DMV International,Heinz, Keygene, NIZO food research, Numico Research,Nutreco, Nutri-akt, NZO, Purac, Wageningen Universiteit en HogeschoolVan Hall Larenstein.59


Booming BusinessVoor PiDON heeft de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> het subsidievoorstel‘Booming Business in <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>: pro-actieve internationale profileringvan kennisintensieve <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>-instellingen in booming foodclusters’ ingediend. Om de internationale promotie van de driebelangrijkste kennisinstellingen (NIZO, TNO en Wageningen UR) tebundelen en te versterken en daarmee tevens <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> internationaalop de kaart te zetten. Met focus op de VS en Japan.Science & BakingHet projectvoorstel ‘Science & Baking’ werd geïnitieerd, gericht opinnovatieve toepassingen van moleculaire gastronomie in de bakkerijsector.Door kennis uit moleculaire wetenschappen toegankelijkte maken voor MKB-ondernemers in de bakkerijsector en met kennisuit de moleculaire wetenschappen praktijkproblemen van bakkersop te lossen.Natuurlijk Zoeter‘Natuurlijk Zoeter’ is een project waarmee acht partijen volledignatuurlijke verbindingen willen identificeren in fruit en groentendie de zoete smaak van suiker versterken. Om zo een aanzienlijkereductie van suiker in voedingsmiddelen te bewerkstelligen, zonderdat er aan smaak wordt ingeboet.ProImmuun‘Prolmmuun’ brengt academische kennis en industriële expertisebijeen op het gebied van probiotica. Het project richt zich op mensenmet allergie (hooikoorts) en immuun-gerelateerde huidklachten(onder meer eczeem) en op ouderen. De deelnemende bedrijvenkomen uit de marktsectoren zuivel en voedingssupplementen.61


Stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>BestuurBestuursledenDhr. Th. Meijer, voorzitter Hoofdproductschap Akkerbouw (bestuursvoorzitter)Mw. J. Creemers-Molenaar, directeur BfactoryDhr. A. Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR*Dhr. P. van der Elzen, directeur Wageningen UR-AFSGDhr. A. van Hooijdonk, corporate director R&D CampinaDhr. J. Houben, burgemeester gemeente BarneveldDhr. A. Juriaanse, directeur NIZO food researchDhr. R. Kremers, wethouder EZ gemeente EdeDhr. F. Reefman, directeur Marketing Friesland <strong>Food</strong>s Western EuropeDhr. R. Robbertsen, burgemeester gemeente Ede*Dhr. G. van Rumund, burgemeester gemeente WageningenAdviseursDhr. A. van Asseldonk, directeur Ontwikkelingsmaatschappij Oost NVDhr. M. van Diessen, gedeputeerde Provincie Gelderland*Mw. M. van Haaren, gedeputeerde EZ Provincie GelderlandDhr. P. van Staalduinen, algemeen directeur SyntensRaad van AdviesDhr. J. Boxem, voormalig gedeputeerde provincie GelderlandDhr. H. de Leeuw, algemeen directeur Rabobank Vallei en RijnDhr. G. Lubbe, voormalig directielid NutrecoDhr. R. Migo, algemeen directeur Kamer van Koophandel Centraal GelderlandDhr. R. Rabbinge, University Professor Wageningen URDhr. A. Verbeek, hoofd eenheid <strong>Food</strong> & Agribusiness, Corporate RabobankDhr. H. de Vries, voormalig VROM inspecteurDhr. A. Wassenberg, directeur Animo Agri Business BVDhr. P. Zwaginga, voorzitter Federatie van Ondernemerskringen ValleiregioBureaubezettingMw. A. Barbier-Schenk, communicatiemanagerMw. I. Bardoel, innovatie en ontwikkelingDhr. J.W. Bot, innovation link*Mw. S. van Erkelens, projectmanagerDhr. R. Groen, projectmanagerDhr. R. van Hoesel, directeurMw. M. Holleman, management assistenteDhr. Th. Jonker, projectmanagerDhr. B. Kemperink, investeringsbevorderingDhr. E. Koldewey, innovation linkDhr. L. Rijswijk, innovatie en ontwikkelingMw. T. Schalkx, management assistente*Mw. S. de Wilde, PR assistente* voormalig lid/voormalig medewerker


Veldhuyzen Kaas Vika VIV Vreeland VMEngineering VNO-NCW Well Design Ziekenhuis Gelderse Vallei(Johma) VertisLosser Nederland Uniq Darby Sime namens Unimills Top Database Innova The Unie SuikerNetherlands PET-Power PricewaterhouseCoopers Provalor Rabobank Rijnvallei Holding Royal BarenbrugGroup Scelta Mushrooms Shieltronics SIG Combibloc Silliker Sodexho Nederland Struik <strong>Food</strong>s EuropeLactive Meester Stegeman Nederlands Bakkerij Centrum NBC Nederlandsch Octrooibureau NipponSuisan Europe R&D NIZO food research NSure Numico Research Nutreco Holding Nutri-akt OMVEMicro Ingredients IsoLife Keygene Koffiebranderij G. Peeze Koninklijke Buisman Koninklijke DSM& Partners EBI <strong>Food</strong> Safety Emerson Process Management <strong>Food</strong>step Friesland <strong>Food</strong>s Fuji Photo FilmGivaudan Nederland Herbalife International Netherlands Hero Nederland HiFri H.J. Heinz IngreproCargill Chainfood Check-Points Chord FPE Clean Light Contined CP Kelco CSK <strong>Food</strong> EnrichmentDe Heus Voeders Direvo Biotech AG DMC - Dutch Meal Components Docomar DUPP/Den Uijl PloegBioPartner Center Wageningen BLGG Groep Buteressence Campina Candlesticks <strong>Food</strong> IngredientsBfactoryKonservenfabriek Baltussen Aviko Unie Arbo Group Alpuro Agrojobs Adifo ActemiumVALLEYFOODLEDEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!