Klik hier om het ledenblad te lezen. - KVG Limburg

kvg.limburg.nl

Klik hier om het ledenblad te lezen. - KVG Limburg

Ledendag Floriade op 25 april“Het is één groen belevingselement”Op 25 april 2012 organiseert KVG Limburg samen met de afdelingen Horst en Helden eenledendag naar de Floriade. Een dag die leden niet mogen missen! Riet Hoeben van de afdelingHelden vertelt over de voorbereidingen én over de Floriade zelf.“De eerste bijeenkomsten waren aftastend;wat moeten vrouwen op eentuinbouwtentoonstelling?”, vertelt Riet.“Samen met mijn man ben ik op eenzondag naar het Floriadeterrein in Venlogegaan. 35 Meter hoog in de kabelbaanwerd ik door het virus ‘Floriade’ gegrepen.Het is één groen belevingselement.Noord-Limburg is een mooie locatie voordeze Wereldtentoonstelling. AgrobusinessNiederrhein en Greenport Venlo vormenimmers samen het grootste tuinbouwgebiedvan Europa.”Villa FloraHet Floriadeterrein is enorm groot, ontdekteRiet. “25 Landen uit de hele wereldexposeren er. Bovendien laten veelNederlandse bedrijven, overheden enkennisinstellingen de bezoekers zien dattuinbouw en natuur van grote invloedzijn op de kwaliteit van ons dagelijksleven. Er zijn paviljoens uit Japan, Israël,China, België en Bhutan. In de blikvangervan het terrein, ‘Villa Flora’, presenteertde bloemisterijsector zich met dagelijksnieuwe bloemencreaties. In de herfstgaan hiervoor één miljoen bloembollende grond in!”De Floriade is opgebouwd uit vijf verschillendethemavelden:WELZIJN: Het belang van de tuinbouwvoor een gezond leven.DUURZAAMHEID: Tuinbouw als economischemotor en leverancier van degroene energie.ZICHT OP DE TOEKOMST: De wisselwerkingtussen tuinbouw, onderwijs eninnovatie.KWALITEIT VAN HET LEVEN: Deschoonheid van tuinen en het belangvan een groene leefomgeving voor onswelzijn.CULTURELE ONTMOETING: Internationalekunst, cultuur en entertainment.Tot slot heeft Riet nog maar één boodschap:“Reserveer 25 april in uwagenda en laat ons samen ervaren waarLimburg goed in is en waar wij trots opkunnen zijn. Maar zeker ook om als ledenvan het KVG samen een dag te genietenvan natuur en cultuur!”www.kvg-limburg.nl in een nieuw jasje!Misschien heeft u het al gezien: als u nu naar www.kvg-limburg.nl gaat, verschijnt er eencompleet nieuwe website in beeld. Fris, modern en functioneel. Een site die past bij eenvrouwenvereniging anno nu.Dat kan bestuurslid Jeanny Haubenbeamen. “Het project is gestart als onderdeelvan het hele visietraject dat KVGLimburg heeft ingezet. We willen onsoubollige imago achter ons laten. Onzeoude website was niet meer dynamischof uitnodigend. En het is juist belangrijkdat een website de bezoeker prikkelt ende aandacht vasthoudt.”Inspireren“Als eigentijdse organisatie kun je nietzonder een goede site om je achterbante informeren en te inspireren”, vervolgtJeanny. “Nieuw is dat ook elke afdelingeen aantal pagina’s ter beschikking krijgtom zelf te vullen. Zo kunnen ze daar hunbestuursgegevens en programma’s vermelden.Per afdeling wordt een ‘afdelingswebmaster’opgeleid om de site helemaalzelf te beheren. Daarbij begeleidt het KVGhen zo goed mogelijk, zeker in het begin.Veel leden zijn immers niet opgegroeidmet een pc. Maar in het huidige tijdsbeeldkunnen we niet meer zonder. We hopendat er veel gebruik wordt gemaakt vanonze nieuwe, frisse website!”VrouwelijkSamen met Nettt Interactieve Media isde site gerealiseerd. “Het begon met hetinventariseren van de wensen, de structuuren de functionaliteiten”, zegt directeurMarc Hensen. “Tegelijkertijd is een heelnieuw ontwerp in gang gezet. Het logois vernieuwd, maar wel nog herkenbaargebleven. Daaromheen is de vormgevinggemaakt, vrouwelijk en tegelijk krachtig.Vervolgens hebben wij de site geprogrammeerden tijdens de Raad van Afgevaardigdenop 20 oktober gepresenteerd.”OverzichtelijkDe site is overzichtelijk opgezet. Op dehomepage vindt u nieuwsfeiten, eenvoorwoord van de voorzitter en een inspirerendetekst. In het menu vindt u informatieover het KVG – met onder meerbestuursgegevens, verslagen en geschiedenis–, cursusinformatie en een overzichtvan alle nieuwsberichten. Daarnaast is erzowel op de homepage als in het menutoegang tot de sites van de afdelingen,die zelf verantwoordelijk zijn voor hetvullen hiervan. Hopelijk zijn binnenkortalle afdelingssites gevuld én weten alleleden regelmatig hun weg naarwww.kvg-limburg.nl te vinden!


De kracht vanLimburgse vrouwenorganisatiesWat is het belang van vrouwenorganisaties? Ontmoeting,ontspanning en ontwikkeling uiteraard. Maar óók krachtenbundelingis een belangrijke pre. Samen kunnen we immersmeer bereiken dan alleen. Daarom is het ook zo goed alsleden van vrouwenorganisaties, zoals het KVG, vertegenwoordigdzijn in de politiek, organisaties en overlegorganen.Immers, met zo’n ruime achterban kunnen zij de vrouw vannu als geen ander vertegenwoordigen!Cunera Huenges-Wajer - van Lanschotvertegenwoordigt de belangen vande Limburgse vrouw vanuit hetKVG in stichting Mgr. Schrijnenhuis.Deze stichting is een initiatief vanhet bisdom Roermond en wil wetenwat er speelt in de maatschappij.Diverse maatschappelijke organisatieszijn onderdeel van stichting Mgr.Schrijnenhuis. “Ik neem actief deel inde begeleidingscommissie die tweekeer per jaar bij elkaar komt”, zegtCunera. “Deze commissie is bezig methet geloof en maatschappelijke thema’szoals orgaandonatie. Door inbreng vanhet KVG komt de stichting te weten watvrouwen van nu belangrijk vinden. Nade bijeenkomst koppel ik aan voorzitterWilma van der Poel terug wat er zoalbesproken is. Dit wordt meegenomenen uitgedragen aan leden van het KVGtijdens bijeenkomsten. Zo hopen weandere vrouwen kracht te geven.”Bewust makenGerda Bisschops is vanuit alle Limburgsevrouwenorganisaties vertegenwoordigdin de Diocesane Pastorale Raad (DPR),eveneens een overlegorgaan vanhet Bisdom Roermond. In deze raad,Gerda BisschopsCunera Huenges-Wajer - van Lanschotwaarin afgevaardigden van decanaten,religieuze en maatschappelijkeorganisaties zijn vertegenwoordigd,worden pastorale zaken besprokendie in het belang zijn van het Bisdom.Gerda: “Ik draag thema’s die besprokenzijn in de DPR uit aan de Limburgsevrouwenorganisaties. Maar andersomgeldt ook dat thema’s en ontwikkelingendie spelen bij vrouwenorganisatiesworden teruggekoppeld aan de DPR.Door actief te participeren weet ik wat erspeelt. Zo ben ik aanwezig bij provincialebijeenkomsten van het KVG, onderhoudik contact met provinciale besturen enben ik net als Cunera actief bij stichtingMgr. Schrijnenhuis. Een belangrijk doel ismensen bewust maken van thema’s diecentraal staan in de samenleving, maarvooral ook van thema’s die gekoppeldzijn aan het Bisdom. Het is vervolgens eentaak van het Bisdom Roermond en devrouwenorganisaties om de informatie uitte zetten naar hun leden.”CommunicerenVolgens de Van Dale iscommuniceren ‘met elkaar inverbinding staan, persoonlijkcontact hebben/spreken met…’Ik kan u verzekeren: er wordt watafgeleuterd in dit land! Alleen al viadraagbare telefoontjes! Maar of jedat communiceren mag noemen? Ikbetwijfel het. Als ik noodgedwongenmeeluister heb ik vaak de indruk dater helemaal geen gesprek gaande is,tenminste niet op niveau. Meestalgaat het niet verder dan: ‘Waarben jij nu? Ik zit in de trein naarMaastricht/Amsterdam…’ Maarécht ‘in verbinding staan met jemedemens?’ Daar schort het mijnsinziens nogal eens aan.Bovendien, áls we dan alcommuniceren met elkaarblijken wij vaak een ‘verborgenagenda’ te hebben en ontstaan ermisverstanden. In ons hoofd hebbenwij allemaal ons eigen plaatje endat kan de ander niet zien. Dus jezegt: ‘ik heb koude voeten.’ Maarje bedoelt eigenlijk: ‘wil je ze evenwarm wrijven?’ en de ander zegt:‘zet gerust de kachel wat hoger’ endenkt misschien: ‘waarom doe je danook geen dikke sokken aan!’Dat maakt het er allemaal nietgemakkelijker op. We praten langselkaar heen en luisteren zelden naarwat de tegenpartij eigenlijk zegt.Laten wij ons voornemen voortaanduidelijker te zeggen wat webedoelen én beter te luisteren!Dan wordt het misschien nog watmet die communicatie!Cora M.S. Okhuizen - Zuurveld ©Meer informatie over stichtingMgr. Schrijnenhuis en de DiocesanePastorale Raad vindt u opwww.bisdom-roermond.nl


Peter Simonis onderhoudt al drie jaarde site van afdeling RoermondEen kijkje achterhet schermSinds zijn vrouw actief is in het bestuur van de KVG afdelingRoermond, zit Peter Simonis al dichtbij het KVG-vuur. Toende afdeling de wens uitsprak om een website op te richten,was het lijntje naar Peter dan ook niet zo lang meer; Rietvroeg hem of hij de site wilde maken. Nu, drie jaar later, isPeter voor de KVG in Roermond een belangrijke spil in hundigitale web.Riet en Peter SimonisPeter moest eerst even nadenken toende vraag op zijn bordje kwam: “Ik vroegme oprecht af hoeveel mensen uit hetledenbestand van de KVG een computerhebben of gebruiken. Om daarachter tekomen, vroegen we de leden of zij hetfijn vonden om het convocaat digitaal teontvangen. Toen eenderde van alle ledenaangaf daar de voorkeur voor te hebben,vond ik het de moeite waard om aan desite te beginnen.”In de spotlightsPeter Simonis noemt zichzelf een website-amateur,toch heeft hij al wel enigeervaring: “Als voorzitter van de schaakverenigingbouwde ik al een website. Ookvoor mijn dochter heb ik een site opgezet.Hierdoor heb ik een aardig beeld vande mogelijkheden en kon ik met het KVGmeedenken en suggesties doen.”Inzet loont“Naar mijn mening staat of valt eenwebsite met het up-to-date houden vande informatie. Zo zetten we van iederevenement zo snel mogelijk een verslagen foto’s online. Ook als er bijvoorbeeldeen activiteit niet doorgaat, staat datals eerste op de website. Het is een snelmedium. Het up-to-date houden kostaardig wat tijd; gemiddeld ben ik veertienuur per maand kwijt aan het bijhoudenvan de website. Daar heb ik de uren vanmijn vrouw nog niet bij opgeteld,” lichtPeter toe. Maar die inzet loont; ieder jaarzien Peter en Riet de bezoekersaantallenop www.kvg-roermond.nl stijgen metongeveer vijftien procent. Dat motiveerthet echtpaar extra om door te gaan methet onderhoud.Het voltallige bestuur van KVG Limburg wenst u fijne feestdagenen een gezond, inspirerend en gelukkig 2012!Tip: bezoek de verrassendetentoonstelling Lang Leve Lingerie inhet Museum van de Vrouw in Echt.Een interactieve reis door de tijdover de geschiedenis van ondermode.Nog te bezichtigen tot5 augustus 2012. Kijk ook opwww.museumvandevrouw.nl!Schrijftalentgezocht!In de vorige editie van Erbij-Xtra hebben weonze ‘schrijfgrage’ leden opgeroepen om huntalent aan ons kenbaar te maken in de vormvan een column voor deze editie. Helaashebben wij geen inzending mogen ontvangen.Maar we zijn wél ervan overtuigd dat ertalent is in onze vereniging! Daarom gevenwe nog niet op. Graag roepen we de schrijversonder ons op om een tekst te schrijvenover het thema ‘bloemen’ of ‘natuur’. Hetvolgende nummer staat namelijk in het tekenvan de Floriade. De meest inspirerende tekstwordt beloond. Mail uw bijdrage uiterlijk 7januari naar: kvglimburg.secr@hetnet.nl.Daarnaast zijn er ook vast leden die graagdichten. In deze donkere decembermaandkomt de inspiratie vaak vanzelf. Heeft u eenmooi zelfgeschreven gedicht in kerstsfeer?Stuur ons dat dan uiterlijk 15 december toevia bovengenoemd adres. Uit de inzendingenkiezen we een mooie bijdrage uit voor publicatieop onze geheel vernieuwde website.Ook maken wij u graag attent dat oponze nieuwe website altijd ruimte is voorinspirerende, stimulerende, bezinnende ofbemoedigende woorden. Dus heeft u eenzelfgeschreven of een mooie bestaandetekst (met bronvermelding), stuur deze dannaar kvglimburg.secr@hetnet.nl. Zodat wedeze mooie woorden met elkaarkunnen delen!ColofonHoofdredactie: bestuur KVG LimburgRealisatie en eindredactie:Arc Nederland, HerkenboschVormgeving en druk:SHD Grafimedia, SwalmenRedactieadres: KVG Limburg,Peschbeemdenstraat 12, 6462 RZ KerkradeE-mail: kvglimburg.secr@hetnet.nlInternet: www.kvg-limburg.nlIdeeën voor onderwerpen voor de volgendeeditie kunnen tot 1 januari 2012 wordeningeleverd bij de redactie. De redactieraad zalbeoordelen of het bericht wordt geplaatst enbehoudt zich het recht voor om ingezondentekst aan te passen of in te korten.Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt doorsubsidiegelden van de Provincie Limburg.