Download de praktijkgids Sepsis - VMS

vmszorg.nl

Download de praktijkgids Sepsis - VMS

InleidingVoor u ligt de praktijkgids ‘Voorkomen vanlijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis’.Het thema sepsis is vanwege zijn omvang endiverse patiëntenpopulatie gesplitst in tweeonderdelen:• ‘Voorkomen van lijnsepsis’ (in deel 1) en• ‘Behandeling van ernstige sepsis’ (deel 2).Rond dit thema hebben experts adviezen terverbetering van de preventie van lijnsepsis enbehandeling van ernstige sepsis geformuleerdop basis van beschikbare literatuur, bestaanderichtlijnen, nationale ‘good practices’ eninternationale veiligheidscampagnes als SaferHealthcare Now! (Canada) en de 100.000Lives Lives van het Instituut for HealthcareImprovement (VS).Voor het deelthema ‘Voorkomen van lijnsepsis’is daarnaast nog voortgebouwd op ervaringenuit het verbeterproject in het kader van ‘MoveYour Dot’ (www.cbo.nl).Het deelthema ‘Behandeling van ernstige sepsis’is tevens gebaseerd op de internationaleSurviving Sepsis Campaign (SSC). Alle adviezenvindt u in deze praktijkgids.De praktijkgids en bijbehorende instrumentenzijn bedoeld om u als professional op dewerkvloer te ondersteunen bij het voorkomenvan lijnsepsis en reduceren van sterfte aanernstige sepsis. Naast deze gids worden deadviezen van de expertgroep gepresenteerden toegelicht tijdens landelijke conferenties.Alle beschikbare informatie vindt u ook op dewebsite www.vmszorg.nl.7

More magazines by this user
Similar magazines