12.07.2015 Views

Zondag 2 October 1892. 49° Jaar N° 2551. Lokeren 1 Octob. De ...

Zondag 2 October 1892. 49° Jaar N° 2551. Lokeren 1 Octob. De ...

Zondag 2 October 1892. 49° Jaar N° 2551. Lokeren 1 Octob. De ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zondag 2 October 1892. 49° Jaar2551.GAZETTE VAIV LOKEREIV.Men schrijft in te Lokeren bij den Uitgever en in alle Postkantooren — De prijs der inschrijving is bij het jaar fr 4 en per post fr 5 , voor Frankrijk fr 7 vooruit te betalen. Men aanvaardt geen»uuchrijT ngen dan voor een jaar — Men wordt verzocht de bekendmakingen den Vrijdag voor den middag toe te zenden, de prijs is 12 centimen, aankondigingen in stadsnieuws 25 centimen, rechterlijkeaankondigingen 40 centimen, faillieten 50 centimen, vonnissen fr 1 per drukregel, dikwijls te herhalene bekendmakingen betalen op voorhand en worden bij overeenkomst gedaan.De annoncun en reclamen voor Brussel en het buitenland worden ontvangen door de AOENCIE HAVAS, Magdalenastraat, 32, te Brussel en Place de la Bourse, 8, te PanjsLokeren 1 Octob.Gemeenteraad.Zitting van 26 September 1892Aanwezig de heeren Van Damme,dd Voorzitter , Blancquaert, Schepene ,Vanneste , De Vylder , D'HoIIander ,De Corte , Raemdonck , Van de Velde ,Rosseel , De Vuyst, Van Ryselberghe ,Vyt leden en Van Brabant Secretaris .Afwezig de heeren Thuybaert Burgemeester ; Ch Blanckaert en GoedertierDe heer Voorzitter verontschuldigd deheer Burgemeester die de zitting vanheden niet kan bijwonen, het werkmanscongres heeft hem vandaag nog teBrussel gehoudenDe heer Sekretans leest het verslagder voorgaande zitting dat aangenomenwordtDAGORDE1 Armbestuur — Rekening 1891VerslagOp verslag van heer Van de Veldewordt de rekening goedgekeurd inontvangsten fr 39855 06in uitgaven . 38944 67Boni > 910 39*2 Academie — Begrooting 1893VerslagM Van de Velde, doet namens de 1'sectie, volgend verslagMMIn zitting des Raads van 30 AugustiII , werd uwe 1" sectie gelast de begrootingder academie van teeken en bouwkundeo*ver het dienstjaar 1893, te onderzoekenDie begrooting beloopt in ontvangstenevenals in uitgaven ter som vanfr, 8900De Staat komt er tusschen voor fr2370 , de Provincie voor fr 800 en d


Byvoegsel der Gazette vanLokeren van 2 October 1892.— Concurrentie aan de vervaardigersvan muziekinstrumenten Menleest in FEtoile Beige dat er in Italiëeen nieuw instrument is uitgevonden,genaamd de nasophone , het bespelenbestaat in het snuiten van den neus ,reeds hebben Terscheidene jonge hedenvan Civita-Vecchia eenen kring opgerichtOm er deel van te maken moetmen de romance van de gazza-ladra metden tip van den neus kunnen uitvoerenen eene gamme-cromatique neurien vantwee octaven en half, vroeger was doorden neus zingen een gebrek, nu is heteene kunst geworden Het schijnt dateen der beste nasophomsten naar Parijszal komen om zijn talent voor het publiekte laten hooren— Leon Peltzer — De Soir spreektvan gemelden veroordeelde, doch metonder opzicht van zijne in-vnjheidstellingLeon Peltzer is niet meer kennelijk ,in elf jaren dat hij in de gevangenis zit,is hij gekromd, gaat moeilijk en zijngezicht heeft alle uitdrukking verlorenHet is diep gerimpeld en vervallen Menheeft hem toegelaten een weinig biardte dragenHij zit niet meer in eene cel, maarin eenp ZTÜ vin htt zipken veitiek, datbemeubelil is met een beddenbak, waaraankatoenen goidijnen, verdei eenetafel en twee stoelen Aan den muurhangt een kruisbeeld met eenen palmtakLeon Peltzer werkt met meer , hijleest en denkt, en dit laatste pijnigthem meer dan men meent Men heefteene zekere oplettendheid voor hem ,zoo verlangde hi] onlangs eenen kananevogel, men gaf er hem eenen, dochkort daarna moest men hem verwijderen,omdat Peltzer «o opgewondenwasVan het drama in de Wetstraaispieekt hij nooit Toen een lid van hetcomiteit dit punt op zeker oogenbhkaanraakte, zegde hij dit « 11* rooitiemand heel het geheim kennen zou »Dat geheim zal Peltzer mee in zijngraf nemen— Ovei eene v/eek of drie ontvluchtte te Brussel de genaamde Palmyra Dde vaderlijke woning met eenen jongelingni uit eene kas van haren vader bijmiddel van biaak, 700 fr te hebben gestolen1 oen dit geld opwas keerde zij terugDe vider verweet heur haar gedragen dit ontstak de slechte dochter ir zulkewoede, dat zij den gaaistok uit 's vaders hand rukte en den ouden man verscheideneblagen op het hoofd toebrachtDe geburen maakten zich van haarmeester en leverden haar over aan depolicie— Een persoon, die den arm in eenendoek droeg, klopte Dinsdag aan eenewoning der gemeente DrogenboschGeen int» oord bekomende, maaktehij zich meester van 80 fr , waarmee hijde vlucht nam, juist op het oogenblikdat een der schepenen ter plaats kwamDe schepene volgde hem drie kwartuurs ver, tot de dief te midden eener•weide in de Senne sprongNauwelijks was hij in 't water of hijwerd dooi eenen bloedopdrang getroffenwaarvan hij stierf'— De maatschappij van pasteibakkersvan Gent richt eene tentoonstellingin van brood- en pasteibakkerij Dezezal plaats hebben in Februari Meert1893 Bijtredingen te zenden aan denvoorzitter M B Bresson, • Grand-Hotel >, vooi 15 December— De eerweerde heer De Raedt bestuurdervan het Hospitaal van Aalst ispastoor benoemd der Rmterkerk vanWaasmunsterBURGERSTAND DER STAD LOKERENvan 22 tot 29 September 1892.HUWELIJKENLouis Prosper Mathilda Ketels, vuurstoker,met Leoma Sophia Lombaert,fabnekwerkster.Petrus Josephus Janssens, agent inkolen, met Augusta Adelaide ManeBracke, kleei maaksterOVERLIJDliNSBernardus Eduardus De Backer, landbouwer,77 j 9 m Boxlaar — JuliaEmma Maria Taelman, 10 d Staakte— Virgime Deltour, z b 76 j MarktAmeheBaek, z b 83 j 1 m wed vanPetrus Franciscus Geers, Staakte —Rosalie Mane Van Brussel, 16 d Heirbrug— Jin Baptiste Bal, gepensioenneerde,73 j 11 m echtgenoot van Joannah ranscisca Persoons, HeirbrugCharles Louis Baetens, z. b 74 j 19 dBoxlaar — Cecilia Pieters, z b 67 j3 m weduwe van Desireus Coppens,Heirbrug — Charles Louis Baetens,landbouwei, 24 j 7 m Hillare — LouiseDe Mol, z b 62j 5 m echtgenootevan Adolphe Vyt, Schoolstraat —Veronica Van Hoecke z b S7 j 7 mHillareGEBOORTEN S 12Te Huren.Een gerieflijk WOONHUIS, dienstigvoor alle bedrijven, staande in deSchoolstraat alhier , thans bewoonddoor heer Pierre Van Ran-st — Om met15 December a * in gebruik te nemenZich te bevrtgen ten bureele dezerGROOTE MARKTTe huren met 1 Januari:1 De herberg . Het eeuwig Licht .2 De herberg € Het Kruisken »Zich te bevragen bij Muys-VandenpiasbrouwerBERICHTbinds 1 dezer 1» de fabriek en magazijnvan fijn* Cigaren van heer VanBrabant-Buyst ovei gebracht van deVoermanstraat naar de Kerkstraat, 29BERICHTDe Kommissie der Burgerlijke Godshuizender stid Lokken brengt ter kennisvan het pukliek dat, van heden af,het straatmest zich bevindende op deKaai, aan de oude brug, KOSTELOOSmag afgehaald wordenVERZEKERINGTEGEN BRAND.De ondergeteekende HYACINTHEVERMEERSLH heeft de eer de belanghebbendenkenbaar te maken dat hij alshoofdagent benoemd is der \ntwerpscheverzekeringsmaatschappij . Secuntas >in vervanging van den heer IsidoreMignot, ontslaggeverLokeren, den 30 September 1892H VERMEERSCH'BROUWERIJ.LEON THUYSBAERT neemt de eer.biedige vrijheid het publiek te meldendat hij de bierbrouwerij heeft overgenomenvan dame wed Vermeere, •welkehij voor eigen rekening zal voortzetten.Men gelieve zich te wenden voor allecommanden ten zijnen bureele, Zandn" 28Leon ThuysbaertZand, 28, Lokeren.Marktpryzen.Lokeren 28 SeptemberWitte tarwe per 106 lit fr 1075 1550 1175 1625RoggeGeersteBoekweitHaverKlaverzaad per kiloBoter > >Eijeren per 25Aardappelen per 100 kilRaapkoekLijnkoekKempkoek0000 00000000 00001000 1300140 150254 299236 272500 55014 50 000020 00 000000 00 0000WILT GIJBIJK WORDEN?F L O RI D E (Vereenigde Staten vanAmerika) Afstand van 5 hectaren landaan al wie een kleine kapitaal bezitGezonde landstreek, teelt van oianjeboomen,tabak, katoen, suikerriet, enzWoning Reis betaald, voedsel, gedurendede zes eerste maanden Schrijven LM , Chanssee de Tervueren, BrusselHuis te hurente Lokeren-Boxlaar thans bewoond doorRoossens — Zich te bevragen bn VanLaere-De Clercq alhierVeiling vanHUISMEUBELENHerberg- Winkel-enBakkersgerief, Rijtuigen enz.TE LOKEREN-ZANDDe Commies Greffier K VERMEKREzal, door bevoegd ambt. ten aanzoekewe het behoort, ter afspanning « denOuden Hert » bij d'heer Jos. Verlevsenaan het ZandOp Maindag 10 October 1892,te beginnen van 8 ure 's morgends,openbaar verkoopen\ t msmeubelen bestaande uit Bedstoelenmet ressoi ts, bedhemels en gordijnen,kachels, stoven, koffijservies,porte parapluie, glazen en roomers, bureau,stoelen, zetels, gebourreerde fauteuil,waschmachien, kommoden, kleerenandere kassen, tafels, printen enmeer andere voorwerpenB Herberggeneven bestaande inToog, tafels, banken, stoelen, bak metteerhngen, spiegels, stoof enzC Winkel en bakkers gerief als :Toog, siroopstaander, maten, doozen,glazen, leggingen, trog met scheel,bluschpotten, werkbank, planken, palen,platen, zeefden, balans, vormen,kuipen enzD Rijtuigen Eene do^kar, twee ressortskarren,eeni» beversche kar, eneenen landauDe veiling geschiedt met gereed gelden op de gewone voorwairdenElk zegge het voort

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!