Eindhovense Nominaties Archiprix 2009 Juryrapport - Technische ...

w3.bwk.tue.nl
  • No tags were found...

Eindhovense Nominaties Archiprix 2009 Juryrapport - Technische ...

03jaargang 2501 12 2008Archiprix 2009Eindhovense NominatiesJuryrapportbouwpersbouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundemededelingenblad / faculteit bouwkunde


InhoudOnderwijs 3• Colloquia 3• Workshop Introductie Portfolio 4• Afgestudeerden Bouwkunde van5 november 2008 4• Tentamen COM (7P125),hertentamen Com A (7P112)en/of Com B (7P118) 4• Robotics and home automation(7Y910) 6• Opdrachten Bouwkundewinkel 7Ter informatie 7• Aanmelden examens 7• KinderuniversiteitTilburg/Eindhoven 8• Personeelsmutaties 9• Vacatures 9• Archiprix 2009 EindhovenseNominaties Juryrapport 10• Uitnodiging voor congres“Empowering AgingTechnology@home” 9 december2008 aan de TU/e 15• Master project / Integrationcontest 16


ouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeWorkshop IntroductiePortfolioVoor iedereen die begint met masteronderwijsen zich optimaal wil voorbereidenop het vak 7PF03 Master Portfoliomaandag 2 en 16 februari 7e en 8e uuraanmelden via portfolio.bouwkunde@tue.nlHet reguliere programma van de masteropleidingArchitecture Building andPlanning kent het vak 7PF03 MasterPortfolio. Dit is een vak van 3 sp datzich over de eerste drie semesters vande masteropleiding uitstrekt. Dit is eenverplicht vak. Het vak kent twee thema’s:Competentieontwikkeling en Presentatie.Het vak Master Portfolio borduurt voortop de vakken Portfolio in de bachelor.Deze vakken zijn met ingang van het jaar2007-2008 ingevoerd in de bacheloropleidingBouwkunde.Studenten die nu instromen in de masteropleiding,zowel eigen bachelors alsHBO-ers, hebben deze voorbereidendevakken niet gehad. Voor hen biedt hetSTU, in nauw overleg met de faculteitBouwkunde, in het voorjaarssemestereen Workshop Introductie Portfolio aan.Deze workshop kun je op vrijwillige basisvolgen. Deze workshop wordt gegeven ingroepen, op de maandagen zoals in dekop van dit bericht aangegeven. Je krijgtook enkele opdrachten mee om thuis uitte voeren.In deze workshop komt vooral hetthema Competentieontwikkeling aanbod. Er wordt aan gewerkt om hetbegrip Competentie handen en voetente geven. En je wordt door middel vanverschillende opdrachten uitgedaagd nate denken over wat voor jou persoonlijknog interessante competenties zijn omin de masteropleiding te ontwikkelen.Als je erin geïnteresseerd bent om jenader in deze onderwerpen te verdiepenen/of als je denkt dat je daar wel watextra ondersteuning bij kunt gebruiken,wordt je geadviseerd je op te geven. Hetaantal beschikbare plaatsen is beperkt.Deelname heeft alleen zin als je beidebijeenkomsten bij kunt wonen.Afgestudeerden Bouwkunde van 5 november 2008Diploma-uitreiking 5 november 2008 1e zitting 14.00(bovenste groepsfoto, pagina 5)Bart van Moll, Miels van Schaik, Jeroen Meijs, Rob Dingemans, Jelle Ringers, Ella Stoop,Rogier Nota, Menno Brouwer, Tristan Kunen, Joost van den Berk, Daan van den Berg,Henk Smit, Ilse van der Vegte, Paul Harff, Bart van de Wouw, John Mulder, Thijs vanSchenk BrillDiploma-uitreiking 5 november 2008 2e zitting 16.00(onderste groepsfoto, pagina 5)Olaf Janson, Jouri Kanters, Leni Niemegeers, Mark Schrurs, Marnix Kasper, PeterBeerepoot, Leah Wiederholdt, Albert Vleer, Erik Lindenschot, Marleen Noe, Alex SagiusThomas van Swaaij, Karel van der Waarde, Joost Boks, Pieter Derks, Anne Joosten,Reinoud Makkinga, Maarten Tielemans, Karin Wennink, Ralph WijnkerTentamen COM (7P125), hertentamen Com A(7P112) en/of Com B (7P118)Datum: 6 januari 2009Tijd: 9.00 - 12.00 uurOp dit tijdstip worden dus drie verschillende tentamens afgenomen:1. Tentamen COM (7P125)Dit tentamen is ook bedoeld als hertentamen voor diegenen die zowel Com A èn Com B nogmoeten herkansen.Denk erom, dit tentamen gaat over alle materialen!2. Hertentamen Com A (7P112)Dit tentamen is bedoeld voor diegenen die alléén Com A moeten herkansen.Dit tentamen gaat over de materialen Hout en Staal.3. Hertentamen Com B (7P118)Dit tentamen is bedoeld voor diegenen die alléén Com B moeten herkansen.Dit tentamen gaat over de materialen Beton en Steen.Zorg er dus voor dat je in het juiste vak gaat zitten om het goede tentamen in handen tekrijgen, dit is je eigen verantwoording!Alle tentamens worden per materiaal op een apart blad uitgewerkt en separaat ingeleverd.Bovenaan op het blad duidelijk vermelden om welk tentamen en om welk materiaaldat het gaat. Dit i.v.m. nakijkwerk.Informatie: ir. M.P.G. Heijman tel. 2293m.p.g.heijman@tue.nl


ouwpers mededelingenblad faculteit bouwkunde


ouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeThe WABOT-HOUSE laboratory in Japan is asymbiotic society where robots and humanbeings share the same sphere of livingembraced by the natural environment. Thedetail shows a floor adaptable system.Robotics and home automation (7Y910)Spring 2009 will see a new course on ‘Robotics and home automation’ that is meant for(post) master students.Educational aims include the introduction in:- Real needs and wishes of end-users;- Available and expected automation and robotic technologies;- Consequences for the architectural design and building process.Course 7y910 will contain lectures, workshops and the writing of papers.Aging of society calls for a different outlook on the functionalities needed for life longhousing, including aging-in-place. Modern ICT should be able to supply the requiredfunctionalities, but the roll out of dedicated robotics and home automation lags behind.The course will start with the aspirations, needs and capabilities of the humansinvolved, followed by the functionalities technology has to offer, and the required ICTand organizational infrastructure. Success and failure will be demonstrated with realresidential projects.Course 7y910 is part of ‘ConstructionGovernance’ of the master programs‘Architecture, Building and Planning’and ‘Building Services’ and will befacilitate by the recently erected group‘Performance Engineering of BuiltEnvironments’ (PBE) by prof. dr.Annelies van Bronswijk (chair: Publichealth engineering for built environments)en prof. ir. Ger Maas (chair:Construction engineering and management)at TU/e, Eindhoven.For registration, please visit Studyweb.For information contact f.j.m.v.gassel@tue.nl or MA 1.06.The course has been set up and will be given by prof. dr. Annelies van Bronswijk (chairPublic health engineering for built environment) and ir. Frans van Gassel (researcher inconstruction robot applications) in addition to guest lecturers. The language is English.The content of the course will be chosen in collaboration with the International Societyfor Gerontechnology (ISG) and the International Association for Automation andRobotics in Construction (IAARC).


Kinderuniversiteit Tilburg/EindhovenOp 20 oktober 2008 is een nieuwe reeks kindercolleges van de KinderuniversiteitTilburg/Eindhoven gestart voor kinderen in de laatste groepen van de basisschool.Inschrijven kon van 10 september t/m 6 oktober 2008 op de site http://www.uvt.nl/kinderuniversiteit/.De reeks colleges eindigt op maandagmiddag 1 december 2008 met eenkindercollege over Geheime codes.Maandag 3 november had Professor Jan Westra, hoogleraar Architectonisch ontwerpen,op de Kinderuniversiteit Eindhoven een college gegeven met als thema “huizen”.Hieronder een samenvatting van het kindercollege:bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeHuizen door Jan Westra(maandag 3 november 2008 om 16.45 uur, locatie: Eindhoven)Een architect ontwerpt gebouwen. Ook jouw huis is door een architect bedacht. Vroeger warenarchitecten ambachtslieden die wisten hoe je kerken, gerechtsgebouwen en paleizen moestbouwen. Ze maakten er regels voor die ze opschreven. Tegenwoordig probeert een architect elkgebouw bijzonder te maken. Veel mensen die een gebouw of huis willen bouwen, willen namelijkiets unieks. Kijk maar naar de stadions die gebouwd zijn voor de Olympische Spelen. JanWestra vertelt over het vak van architect. Na dit college kijk je vast anders naar gebouwen!Professor Jan Westra is hoogleraar Architectonisch ontwerpen aan de Technische UniversiteitEindhoven


stedelijk weefsel, aangepakt door bijvoorbeeld Niels Kranenburg die een snelweg, deA13 ‘verlangzaamt’ tot boulevard, door Dolf Nijsen die met de Roca Railway Gallery een‘achterbuurt’ in Buenos Aires oppept, door Lenie Nieumegeers, die met de CrosscurrentsIsland Bridge in New York een ontmoetingsplek creëert, door Dominic Tegelbeckers,die het Jaarbeursplein in Utrecht identiteit verleent. In al deze plannen gaat het omhet combineren van flows en places. Een dergelijke stedenbouwkundige combinatoriekspeelt bij de opgave van dichtheid en functiemenging. Deze is bijvoorbeeld aan de ordein de vier megagebouwen van Ruud van Aerde, Floris van den Biggelaar, Martijn vanGurp en Jan Lebbink uit het atelier ‘Clustering’; elk gebouw is een stad op zich; welkvormconcept aan het vooral programmatisch bepaalde stadsbeeld ten grondslag ligt isniet altijd helder, maar duidelijk is wel dat de Bijlmer verandert in een fantastische Suq,met trekken van het Berlijn van Libeskind of het Rome van Nolli. Tenslotte is landschapduidelijk thema bij enkele plannen die zich onderscheiden door een stedelijke visie oplandschap (ook, of juist waar de stedeling verlangt naar weidse verten en woeste grond).Interessante landschappelijke artefacten zijn ontworpen en verleidelijk gepresenteerddoor Joep van As, die een steenfabriek transformeerde, Daan van den Berg, die decharmes van een secundair vliegveld in kaart brengt; Daan Koch, met zijn multi-interpretabelenatuurbeleving in de Biesbosch waarvan de titel ‘Invloed’ de wederkerigheidvan natuur en cultuur uitdrukt; Michel van der Velden met tijdelijke vakantiehuisjesvoor strand en duin, die het landschappelijk kader vormen voor prototypisch design; enMaikel Willems die voor enkele groeven, graften en hoeven in de Euregio Zuid-Limburgeen landschapstypologisch ontwerp voorstelt.Een andere trend die zich naast stedenbouw aftekende en daarmee soms samenviel,was die van de omgang met de bestaande gebouwde omgeving (hergebruik van dewoningvoorraad, herbestemming van monumenten, revitalisatie van wijken). Ontwerpersmaakten daarvoor soms surveys met betrekking tot leeftijd en leefstijl. Op basis daarvanontwikkelt Adriënne Groenveld een overtuigende strategie om van de vergrijzende wijkEckart een kinderrijke wijk te maken. Renze Evenhuis manoeuvreert met een dubbelzinnigeherstructurering van Philipsdorp tussen een eigentijdse woontypologie en denostalgie van het tuindorp. Na een onderzoek van de 19e eeuwse gordel van Den Haagontwerpt Noëmi Vos een woonhof voor ouderen op een voormalig industrieterrein, dieaan de oude dag iets stoers en zelfs glamour verleent. Anderen richten hun analyse ophet gebouw dat ze onder handen nemen, zoals Wim van Bergeyk, die in E-laag en E-hoogeen ‘less-is-more’ potentie ziet voor een woonhotel op de Campus. Weer anderen zoekenhet in de confrontatie, zoals Rob Horstman die met zijn landmark de structuur van deHofpleinlijn onderbreekt, afrekenend met de subculturele sfeer die er nu heerst. Bij deopgave van de omgang met bestaande gebouwen horen ook monumentale opgaven, zoalshet project ‘Diepgang’, het prachtig gepresenteerde ontwerp van Willem Daris voor hergebruikvan een mijncomplex als thermencomplex. Een toonbeeld van monumentenzorgnieuwe stijl is het ontwerp van Erik Moederscheim voor Marcel Breuers Amerikaanseambassade in Den Haag, dat een spannende brug slaat tussen de oude en de nieuwebestemming enerzijds en de oude en nieuwe vorm anderzijds.11bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeEen thema dat het noemen waard is maar dat niet meteen een trend vormt is water: drieplannen houden zich ermee bezig, bijvoorbeeld het al genoemde plan voor de Biesboschen een ander plan in de uiterwaarden. Water staat op de agenda van de ruimtelijke ordening,maar hoe vertaal je dat in architectuur? Die vraag stelt Bas Seesink in zijn typologischeontwikkeling voor een vlottende architectuur met variabele reacties op wisselendewaterstanden, waarin hij, half speels, half grimmig, een jeugdgevangenis onderbrengt.Een laatste thema: de gevel, de huid, of de envelop, en zijn relatie tot het omhulde volumeenerzijds en de openbare buitenruimte anderzijds. Nogal wat ontwerpers exploreerdendit thema. Een ervan is Servie Boetzkes: de gevel van zijn stadsklooster in Brussel iseen extreme grensverkenning die welbewust wordt ingezet voor het maken van een stillewereld midden in de stad die daardoor wordt uitgedaagd. Een ander opmerkelijk gevelontwerpis dat van Ana Meijer, die niet terugschrikt voor ‘voluptueuze’ vormen, ontwikkeldop basis van een architectuurtheoretisch onderzoek en toegepast op de Bossche binnenstad.Opvallend is ook ‘De Caleidoscopische Ervaring’ van Mendel Robbers, die aanzijn immigrantencentrum in Marseille, multiculturele hoofdstad van de middellandsezee, een kosmopoliet uiterlijk geeft door een façade die plaatselijke banden doorsnijdt.Alle plannen hebben hun eigen ‘gezicht’, maar het plan van Mijke Kromdijk verdientnog vermelding, wegens de overtuigende conclusie over de autonomie van de gevel in deopenbare ruimte binnen de zwaarbeladen context van het voormalig Oost-Berlijn.En dan nu de shortlist van de tien favorieten. Dat zijn in alfabetische volgorde:Joep van As, Architecture with wet feet. Zijn plan voor de revitalisatie van een steenfabriekin de uiterwaarden is typisch Nederlands. Het is sterk uitgewerkt in een iconisch ont-


werp. Het is niet botweg een icoon, maar een ruimtelijk rijk gelaagd geheel. Constructiefvraagt dit ontwerp nog veel inventiviteit om het maakbaar te krijgen, maar de vorm is zomooi dat hij daartoe dwingend verleidt.Servie Boetzkes, Kartuizerklooster. De jury prijst dit plan voor een klooster in Brussel,dat zich onderscheidt door zijn esthetische impact. Bij nader inzien bevat het lagen diede diepten van de menselijke ziel peilen. Een gedurfd ontwerp, wars van de tijdgeest entoch actueel in zijn reactie op de stad, monumentaal, kernachtig, doordacht van concepttot constructie, en rijk in gebruik en beleving.12bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeWillem Daris, Diepgang. Het betreft een actuele opgave voor de herbestemming vansteenkoolmijngebouwen bij Maastricht. Door welgekozen interventies en addities krijgthet cultureel erfgoed een tweede leven. Dit is een mooi ontwerp dat bovendien wervendis gepresenteerd.Ruben ter Harmsel, Woud der verwachting. Dit ontwerp werd geprezen om zijn stedelijkheid,de context rond de Pauluskerk in Rotterdam is goed gelezen. Het concept omde functies van de kerk los te ritsen is sterk uitgewerkt zonder zich af te keren van degefragmenteerde stad. De opvallende gestalte van het ontwerp is al te ingetogen gepresenteerd.Daan Koch, Invloed. De opgave voor zijn ontwerp in de Biesbosch is helder gesteld: hetlandschap is maakbaar. Het verslag beschrijft een sterk scenario voor agrarisch en toeristischgebruik. De horizon van wuivend riet en golvend water is stoer doch subtiel doorgraansilo’s en paviljoens gemarkeerd. De jury gelooft erin, al mist ze nog de presentatievan het geheel dat door de architectonische interventies ontstaat.Mijke Kromdijk, Architectuur met een dubbelrol. Met haar plan voor diverse woongebouwenbij de Karl Marx Allee in Berlijn doet de ontwerpster een sterke uitspraak over deinzet van architectuur in de openbare ruimte. Uit haar onderzoek komt ze tot de conclusiedat deze rol dubbel is: autonoom op basis van optimale woningplattegronden, terughoudendin het stedelijk gebaar.Erik Moederscheim, Indehuidvanbreuer. Fantastische maquettes tonen een volstrekt origineelontwerp voor het hergebruik van de Amerikaanse ambassade als museum. Hetgebouw van Breuer wordt inwendig van zijn horizontale verband ontdaan en in plaatsdaarvan komt een verticale geleding van de ruimte - een innovatie op het gebied van hergebruik.Het plan toont zich zelfbewust en veelbetekenend.Leni Nieumegeers, Cross currents. Een mooi verzorgd rapport vertelt de geschiedenis vanNew York die je terugziet in het ontwerp voor de Island Bridge tussen Harlem en deBronx. Het ontwerp combineert het leggen van verbindingen met het maken van eilanden.Het doorloopt alle schalen, van stad tot schroef. De op balletfiguren geïnspireerdebrug is constructief een juweel doch de voorstelling is ruimtelijk vaag.Bas Seesink, Nieuwe Identiteit op het Water. Op basis van elementair en systematischonderzoek naar bouwen op het water is een vernieuwend conceptueel ontwerp ontstaandat mooi is uitgewerkt, al past de associatie met waterkrachtcentrales past beter tegen dehemels van de renderings, dan in de Rotterdamse haven waar de maquette ze toont.Noëmi Vos, Hoffelijk ontdekken. Het project betreft Den Haag, de hofstad die zich op degekozen locatie van een minder hoffelijke zijde toont. Uit stedenbouwkundige surveys iseen architectonisch concept afgeleid, op verschillende niveaus uitgewerkt tot een gelaagdehof binnen een overtuigend verhaal over hoe oude mensen zouden willen wonen.Alle tien zijn dit sterke plannen, maar sommige acht de jury net iets duidelijker dan deandere en bovendien zo mooi dat ze in staat zullen zijn om te schitteren op het landelijkepodium. Genomineerd zijn de volgende vier:Joep van As, Architecture with wet feetServie Boetzkes, KartuizerkloosterDaan Koch, InvloedErik Moederscheim, IndehuidvanbreuerNamens de jury en de faculteit Bouwkunde wens ik de genomineerden veel geluk!Gijs Wallis de Vries4 november 2008


13Joep van As, Architecture with wet feetbouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeServie Boetzkes, Kartuizerklooster


14bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeDaan Koch, InvloedErik Moederscheim, Indehuidvanbreuer


Uitnodiging voor congres “Empowering AgingTechnology@home” 9 december 2008 aan de TU/eEen ‘intelligente’ woonomgeving waarin de senior langer zelfstandig kan blijven wonen.Dat is waar het om draait tijdens het congres “over nieuwe technologieën in ouderenhuisvesting”dat 9 december a.s. aan de Technische Universiteit in Eindhoven wordt gehouden.Centraal staat het thema ‘ senior entechnologie’, belicht vanuit verschillendeinvalshoeken.Aan de orde komen o.a.: de invloed vande technologie op het leven van de senior;mogelijkheden en grenzen van empowerment,toekomst van wonen, zorg endienstverlening. De bedoeling is om eendiscussie op gang te brengen over hetwonen van senioren in de toekomst.Diverse deskundigen belichten vanuitverschillende invalshoeken de mogelijkhedenwoningen van technologieën(domotica) te voorzien zodat ouderen erdaadwerkelijk langer zelfstandig kunnenwonen, op een manier dat ze de technologieop prijs stellen. Behalve een lezingenprogrammadoor hoogleraren vanuniversiteiten in Nederland en België, iser ook tijd ingeruimd voor een discussie.Aan deze discussie zal ook de doelgroepsenioren deelnemen.OrganisatieHet congres heeft de titel “EmpoweringAging Technology@home” en wordtgeorganiseerd door de LeerstoelProductontwikkeling van de FaculteitBouwkunde. Het congres wordt gehoudenter afsluiting van het project ‘DCAhomes’van de faculteit bouwkunde vande TU/e. Op het congres zal ook naderop dit project worden ingegaan. Dit projectis financieel ondersteund door deBrabantse Ontwikkelings Maatschappij(BOM).15bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeExtra aantrekkelijk deelnametariefStudenten en senioren betalen slechts20,- euro i.p.v. de normale toegangsprijsvan 295,-, om dit congres bij te wonen.PlaatsHet congres wordt gehouden inhet Auditorium van de TechnischeUniversiteit Eindhoven.TijdHet Auditorium is 9 december vanaf09.00 uur open. U wordt ontvangen metkoffie of thee. De eerste lezing begint om09.30 uur De dag duurt tot circa 17.30uur.LunchAls deelnemer aan het congres kunt ugebruik maken van de lunch die u wordtaangebodenInformatieVoor meer informatie: www.empoweringaging.orgof 040 29 30 186.


Master project / Integration contest16bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeBouwkunde Delft by TU/e2nd semester26 January – 27 June ‘09Architecture [7XS25]Building Physics [7SS25]Building Services [7YS25]Building Technology [7TS25]Structural Design [7PS25]sponsored by:1st price – 2000 euro2nd price – 1250 euro3rd price – 750 euroIntegral designEnergy-delivering solutionMaximum 6 students per discipline!Supervisors:Ir. Maarten WillemsProf.ir. Wim ZeilerIr. Guus TimmermansIr. Frans LuijtenDr.ir. Rinus van HoutenIt is also possible to register as a teamCoördinator:Ir. Perica Savanovip.savanovic@tue.nl


17bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkunde


18bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkunde


ColofonBouwpersDe Bouwpers is een medelingenbladvan de Faculteit Bouwkunde TechnischeUniversiteit Eindhoven. De Bouwperswordt verspreid onder personeel enstudenten van de Faculteit Bouwkunde.Op verzoek wordt het aan anderen toegezonden.Verschijningsdatanummer:04 op 15 januari 2009Aanlevering KopijKopij voor de Bouwpers dient uiterlijk7 werkdagen voor de verschijningsdatumin het bezit te zijn van de redactie,cd-rom: WORD of e-mail:redactie.bouwpers@bwk.tue.nlAfbeeldingen in afzonderlijk aanleverenin JPG, GIF of TIFF formaat met eenresolutie van 200 dpi (grijswaarden)400 dpi (zwart/wit) bij 100%.UitgaveTechnische Universiteit EindhovenOpleidingsinstituutFaculteit BouwkundePostbus 5135600 MB EindhovenTelefax (040) 247 21 55E-mail boo@bwk.tue.nl19bouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeRedactieBert LammersInlichtingenBert LammersTelefoon (040) 247 32 77RedactieadresTU Eindhoven, Faculteit BouwkundeRedactie Bouwpers, Vertigo 2.08Postbus 513, 5600 MB EindhovenTelefoon (040) 247 32 77Telefax (040) 247 21 55E-mail redactie.bouwpers@bwk.tue.nlhttp://w3.bwk.tue.nl/nl/bouwpers/jaargang/Ontwerp en lay-outBert LammersFotografieArchiprix 2009, pagina 13 en 14Bert Lammers


03jaargang 2501 12 200820bouwpersbouwpers mededelingenblad faculteit bouwkundeTU/etechnische universiteit eindhoven/ faculteit bouwkundemededelingenblad / faculteit bouwkunde

More magazines by this user
Similar magazines