3n van het kanton bestaande uit de Gemeenten

waaslandca.front36.kunstmaan.be

3n van het kanton bestaande uit de Gemeenten

LANDBOUWERS ! gebruikt enkel v..or dobemesting uwer akkers het AmUlOniakWater derGasfabriek te Beveren-W;ias. Prijs van don HECTOLITER:TJ> centiemen per ({raad.Het is liet goedkoopste bemostin^suiiiidel.BEVEREN-WAAS, 1 MEI 11U2Wekelijksche Almanak.Maand Mei.5 Zondag s. Pius V, paus.6 Maandag s. Joannes in de olie.7 Dinsdag s, Stanislas, bisschop8 Woensdag s. Michaels openbaring.!> Donderdag s. Gregoriusv. Nazianz.10 Vrijdag s. Job, s. Antonius, bis.11 Zaterdag s. Franciscus de Hieron.Maan : y» Mei L. K. om 9 u. 5(5 mden heer Jan Van Bogaert.De medespelers waren : de hoeren ArthurCorema»,Jan Vyt en Edm. Geldof.De getuigen : M. Hyp. Verhaart, Madamien de drij dochters.Of er nen lekkeren lepel gedronken isOntv. voorS' Autoumsbrooj ü.'A) fr.— Donderdag avond werd ter estarailiet De Raadskelder.een achttiende getoond van klavers door den heer li. üfMi-tsch. De medespelers waren : K. Strybol. P. Maerten en L. Pauwels. Eenmalsch teugje werd op de gezondheid vanden gelukkigen speler gedronken.Outv. voor S' Antoniusbrood fr. 0,10.Diefstal. — In den nacht van Zondag tot Maandag hebben welbekend.personen al de duiven gestolen van P. DeParade, wonende op de wijk Uzerhaudalhier. De daders hadden de diertjes oponmensehehjke wijze afgemaakt en verborgen De pohcie hiervan verwittigdheeft na een onderzoek de duiven ontdekentegen de daders, zekere I... en M...proces-verbaal opgemaakt.DAAR er zooveel bleeke en bloedarmoedigepersonen zijn, is het onze plicht onzlezers bekend te maken dat de pil van DRaphael, ware schat van sterkte en kraehioveral 1,75 fr. de doos verkocht wordt.Plechtige CommunieenHnweiyksportrettenFOTOGRAPHIE MERTENS,Zandstraal 3Obis.Cornells zette 't op een loopkeu,Raadt, vrienden, eens waarheen ï...Er eenen pakken van t Wit Stoopken,Want beter is er geen !. .Vieux Système, merk : « 't Wit Stoopkevan JACQUES NF.EFS, Antwerpen.D' Burggraeve's Poeder *£££££Alvorens uwe gasvurenen Eiooktoestellen aan te schaffen,komt onze toestellen zien en vraag!onze prijzen.IN 'T MOLEKBNMagazijn van IJzerwai-en,Quincaillcrie.MOLBNHEKG. BEVEREN-WAES.OUDERS ! Wilt gij dat gezondheid biju heersche, gebruik het purgeermiddel bijuitmuntendheid, Waltherypil genaamdOueral te koop.Proeft de sigaren - MELIOR •Zandstraal 30bis.BERICHT.Polder van Calloo.I>e Dijkgraaf van don Polder van Calloobrengt do hoeren stemgerechtigde Gelandenter kennis dat «ie Jaarlyksche AlgemeeneVergadering zal plaats hebbente Beveren-Waes, ter herberg S*Barbara, op Woettsdng 1Z Mei 1912,om 10 ure stipt 's voormiddags.Op be\el : De Dijkgraaf,De Pei.: input'f sttT, Ferd. Wuytack.Leon Lesseliers.De kracht van hetzenuwgestel herwonnen.leciei een keiit de m«; kv, aanli^e werking diede Pink Pillen op liet bkx-d hebVn. Zij ziin dekrachtigste wedei beievvr van het b\o*tl thö deapotheek bezit, en een gr on- dnkier heek naarrecht er \an kunnen z-__„vn l Indien die werkingop het blued, bevestigd dooi tali ijke genezingengedurende 20 jaren, don roem der Pink Pillenheult gedragen tot in de verst verwijderde dorpjes,zoo is toch deweiking der Pink Pillen opiiet z^nnwgentol ini^ehien minder bekend, terwijlzij turh e\on TMCJ kwandig is al= die -welkezy op bu bloed hebben.In onzen tijd van overwerken, van belangrijkezenuwvptshjtmg. is het goed dat het g'routapubliek, wete dat het altijd in zijn bereik heeftPen versterker van het zenuwgestel van de eerstesooit,waarmee de uitgeputten, de nenrasthenielijdei$ van alïe graden het kwaad kunnenbestrijden.Ik wef*t wel dat de machtige werking derPink Piilen op de zenuwen goed bekend is bijde geneeskundige faculteit, maar dat 1-. metvoldoende. Jn onzen tijd dat iedereen met degeneeskunde een weinig bekend is, en iedereenin staat moet zijn zich zelf'e \erzoigen diet hetbeste algemeene geneesmiddel, 15 het noodzakelijkte weten dat de Pink Pillen het krachtigsteversterkingsmiddel der zenuwen zijn en datmet deze Pillen de kracht van het zenuwgestelkan worden herwonnen.Zij ztjn verkrijgbaar in alle apotheken en inhet depot: Apotheek Dernewlle. 60, Waterloolaan,Brussel, Fr. 3,50 de doos ; fr. 17,50 de zesdoozen. fianco.Eug.DEVROY&C*WISSELAGENTHuis gesticht in 1880.Koop en verkoop van openbare fondsen.Betaling van intresthoepons.Qude Beurs N' 19 (nabi j de GrooteMarkt) ANTWERPEN.Bericht.Voor een goeden J>riï of pincenezwendt u in vertrouwen ten bureeledezer.— Twmtig kussen wil ik uwei geven :Zeg waj is de beste zeep?— SI'SLISHT is 't waarm-deik dweep.B.-v»tre zenp vindt gij nietui uw leven.JBeste Tomaatplantengekweekt in potten, te bekomen bij H. DEBOKCK, hovenier. Statieslraat. Beveren.Lees ! Lees !Ik oijdei'n')i ck.13. Sm.[i ALRIKT, at.t,imi,^elii,g vuil n° SÖ75Velden 5jonge VKIiRZEX waaronder :JIM>NV, atstammeiing van n° 749"'.Ji mih, af-taiïiiileling van n° Sb87,Inn ft. at'otammehng van n" 75Sj,A\\\. afstamri!ehng"vari n° 4t>.Bi


LANDBOUWERS ! geW.lt enksl vooi debem^tin^ ^ uwei ikke het s Ammoniakwafcer duOishbiiek to BeveiLii-^ n \ ui den HEG10LHER^«> eenliemen j>tM* gIkt is het goedkoopste bemestnigbimddelBI\TREN 4 MFI i'H2Wekehjksche Almanak.Maand Mei3 Zonddg s I>m« V piusb Maandag « loinmsin t olie7 nin«.Jv s stinis'js bisschopS Womsdag s Mithatk oimMui *" I)onricrd\, a (Ticgo iu--\ "N,manz10 \njdag s Tob s 4ntomus bis11 Zatudi^ s I Mnuscus (11 HuronMaan 0 Mei I K om o u oo mden hi-ci Tin \ au bogiu tIk nudisp 1 huiun de henen Arthur( oi man I ui \ U en Ldm GcldofDcgituiein M H\p \ ulm.rt, Madameen d dl ij dDchlois01 ei ncn lckk i u lep 1 ^i 1 o ikin is 'OnU soorS' VutüiirasbiooJ 0'10 fi— Donderdag avon 1 ^ci 1 tci e>ta ninet De Raodsluldci een acMtiendi getoond-san KUtcr^ door dmhtei B üeMetbch Dv medcspelcis waien K Sti}bol P SJa itiii en I Piuwds Luiunlsch tentje \\u 1 op d< ^i/on Uiciü \audui gt lakkigen spt lei gciionkcuOntv sooi t>' inlomusbiood tr 0 iüDiefstal. — In den nicht % n /ondag tot Maandag hebben s\ lbi kendepcison^n al de duiden ge tolen %T ï F DeParade, wonci de op de wijk llzeihandalhier DcdUcis lullen 'e licil|BERICHT.Polder van Galloo.Do Dykgiaaf van den Pold< i \an Galloobruut de heeren st< mgei chtigde Gelandüi t i k< nuis d il de «Taarlyksehe AIgemeene Vergadering 7 .tl plaats htbi)Lii tt B( ueig Pu 1 iDgniceatn Ferd WuytackLeon Lessehersom 1 uui s namidJags stiptVERBLIJI 28 i ^ ' ""•-De kracht van hettelkens eonen Dinsdag om 4 uren -, naHmsmeubelen 2 kleerkissen, 5 legkassenon indcic 3 tifels stock n, bedmildags, tei htibeig De hoos, bij weizenuwgestel herwonnen.lh odoor De 1 uie te Galloostoelen met toeb! rwer \ ii 1 zei i\ ,_e f>l \an de eei«•teaoc t waaimn. II I t°-q ut ten denenta*.th(.nieli] I i \«*n a IP ^uden het kwaad kunnenbestuj kn11 v, t wel dtt d° ma ht ge wei king derP nl 1 illen op de / nu ven ^o lid uid n bijde gei teskundtge facull it ir m Ut i niöfcvoid i Ie In >n/en lijd laticd iten ï et der,t et k inde een wein „ bekei ] is tn iedereenin staat ir oet zijn zich ZLÏI e set/ i^eni et hetbe tf al{,emeene gener i idd^l is li t noxlzakehjk te wc f en dat de Pink Pillen 1 et kiachtig«re ver ttrkm_ mid Iel der zenuwen zijn en datrnet dei P Hen de kracht van het zenuwgestelkan weiden i it ^eep vindt gij metj ' w levenJBeste Tomaatplantengekwtt kt in potten te Ixkoji en 1 IJ H DEBOECK ho\enu t statu ^t aal Bc \ereuLees ! Lees !Ik ont'tigeteekende brt^iig het ^eeudpubliek vau ELVLTUI tu kennis dat ikmi) a uiluvecl \ooi In l plaatsou \in gasleidingen ui d^ b n/i ii K i iMl I lo ItillIttlli v.Ista i il h l ) i i1 i i h Jxan Hi d i hD IP »t ! ilhl. ritil inMt 191' < i litORDI 1)1 U I HKOO1 INCxOm lu tl \ooin ide i^ IJui^meub Ienen ki il e ï ^i dbou\e demOm 12 12 ui en "\ ooi t/e tin g düi verkoopingOm 2 uu n B *i 1Dez uikoipm i dl opfiji^anbet ihng ïooi di 1 oor " l ~> " de '0 fi tiken mitï- ^t 11 n'e ge I n Lt \e hn^nnwezige boig\alaiige helaleis woi run noch alshoopers noch ah boi g aaniaat dBij H oniwliei anda nu/OPEMURE >PI\GFLN se HOONHofstedekenmet gIN \onr OPHPI ^c ite GALLOO Ouden DijkPe \oiaiis ijCtetfeolici-cA te P \u n pen bltischiaaf k uleiigttHJ n elkpotl nut gtwm \ii 1 ~> a ïn^ttljji niif ten tt ( h 1) aai 1 < l ^lel I we 1i nbaarltjl- ^ukoo]j nfamlboiii' uit Mei « ,. n li idskal si e IJ7 ! tt hul tel l "i p, n oe„ht%uje Koopi' ' iïii^i n TI ïkluppels I luiwagen*TT ) n i tt In ,% o i il il 1 n si t i 1 yl i i ïekennnoi jhvork n 1 kken iij\ i iUf Is p»aan\üllt ipma tt s n'en nut c.e\uchl"y| I*-»* ] n sterk II ni jaaidp^l ' i nji ^ \* i! on i \r o tuit n tt iDnjpuikt Koei n met TE BEVEREN-WAES,ini i ^3n "u IUP n ^


Ijzeren-weg Het Land van "Waas. — 1 Mei 1912.Antwu'pcn v. 5 12 6 47 7 32 9 0 5 10 39 12 12 1100 1501 17 OS 17 15 1818 1847 19 05 19 48 20 24 21395 32 7 08 7 52 10 59 12 30 15 24 18 U5 18 38 19 0519 26 20 44 2157*Au Kele53s 7 141105 12'W 15 30 1811 15 H 19 32 20 50Ikveien5 14 7 20 8 02 9 2 9 11 11 12 1214 32 15 36 17 38 18 IS 18 50 191519 38 20 11 20 56 22 04II.ii'Mlonek 5'10 7 211116 12 47 15 11 18 ii 18 55 19 12 20 01Ai' ukukt n:>zc> 7 3311 23 1254 15 18 18 30 19 02 19 25195121 OS 22 08*St iNlkuku- 136 b o:, 7 14 8 17 9 1 0 1132 13 02 14 111 15 5ö 17 53 18 36 l'.i 18 19 3119 57 20 29 21 14 22 18Bdt i Ie noord} 1 43ü127 511139 13 09 10 0319 25I)ui/' Appelb 1 IS0 17 7 559 5 6 11 13 1311 1608 18 031 9 3 020 39Heiken I 5 16 23 8 011149 13 20 16141 9 3 6 a •Lokcren 5 01 6 33 8 10 8 30 10 07 12 02 13 32 1507 10 21 18 15 £1 9 1 6 p 2101 22 37Se\< nceken 5 13 0 42 8191211 1341 16 331 9 5 5 '*Bemelde 5 19 6 47 8 2255 M S 1019 1217 13 47 16 38 18 28 ê2 0 0 0 % • 21 13Loochnsti 5 25 6 538 32 10 25 1223 1353 1044 18 34 a2 0 0 0 aDestelbergen 5 31 6 598 3812 29 13 50 16 51 18 402 0 1 2Oo-iaeker 5 10 7 OS8 17 9 01 10 36 1236 1410 1530 17 07 18 47 20 212131 22 59G{ nt D^mpcort 5 li) 7 15 8 55 9 10 10 45 12 42 14 IS 15 38 17 13 18 51 20 272137 2305Gel.t Zuid 5 5b 7 25 9 10 9 20 1100 12 52 1 1 2815 48 17 28 19 04 20 372147 2315Geilt Zuid4 09 601 7 22 8 39 10 20 12 14 13 10 16 00 10 58 17 17 19 20 20 33 21 12Gent Dampoort4 4 21 6 27 734 850 1033 12 28 14 03 10 12 17 11 18 01 19 33 20 45 2125Oost akkerg 4 27636- 7 40 9 03 10 39 12 35 14 09 1618 1717 18 07 19 39 20 51 2131DostelbergonZ «46451048 1243 16 25 1810 20 00Loocbristi 'T. « -g -a 4 411 6 52 9 14 105-1 12 -10 1631 17 28 18 22 19 50 21 06Beii". elde | § g -S 446 6 58 9 20 1100 12 55 16 37 18 28 19 56 21 12Seveneeken N ^ 4 52 7 031105 13 00 1641 IS 34 20 02 21 18Lokeren •= •Z •= 501 7 16 8 04 9 33 11 161311 14 33 1652 17 45 1845 2017 2129 2155Ileiken =7 231123 13 18 16 59 1851Dui/" Vppds ® 516 7 30 9 44 1130 13 26 17 06 18 59 20 29 21 41Bi lede noord)7 341134 13 301 7 1 0 19 03St. ^ikolaas 4 14 4 40 4 54 5 01 5 32 5 47 ' 44 8 23 9 56 1144 13 41 14 52 17 20 18 03 1919 20 40 2152 22114 21 4 47 5 08 (•) 5 55 511151 13 18 17 27 19 27 20 47IlEUailOlick 4 27 4 53 514 0 01 7 0S1157 13 55 17 33 19 314 34 5 01 5 08 5 21 5 47 6 07 8 03 8 36 10 00 12 03 14 00 15051739 18 16 19 40 20 57 22 05c-U'U> 4 39 5 00 5 20 612 8 0S12 08 1105 1744 19 45Zwijndjburght) 4 46 514 5 33 ('1 619 8 151215 14 12 1751 19 52 2107 22 15Antwerpen a. 5 03 5 33 5 33 5 52 0 12 6 38 8 33 8 57 10 30 12 32 14 30 15 28 18 07 18 39 2010 21 24 2231De t: eiren met een {' " aangeteekemi stoppen op zon- enfeestdagen.Buurtspoorweg S* Nikolaas-Kieldrecht-Doel.St-Xikolaas6 25 755 „1010 1145 1515 1922Nleukeiken 6'!S 8 09 f10 26 1159 15 3! 19 36Viaeene 1.55 8 23 -=1038 12 ]2 1546 1950Verrebroek 7 00 8 33 110 50 12 19 15 50 19 5')Iueldrecht 7 25 8 50 «1110 12 35 16 16 2017Doel 7 48 9 18 "1138 13 01 16 43 Wt?Meelielen 0 38Ilombreek OUTlnsselt i') 55AViUubroeck 7 03ruei-b 714Bomhcm 7 20Tem^dle 7 27aankomst 7 11SI .\ikolaa-.-.erlt\k 7 18SI Gillis 7 57Clinge il) d.) S06aankomst 8 12Hulstvertrok 8 38AM'1 8 52Slülskil 9 59Tei neuzen 9 07HammeKher*elc'ihiil.oilTen sdieSteon.:


LANDBOUWERS ! gebruikt enkel voor dobemesting uwer akkers het AmmOIliakWater derGasfabriek te Beveren-Waas. Prijs van den HECTOLITER:yïJ centiemen per j;i-:s;>il.Het is hel goedkoopste betnestiiigsmiddel.Bl!VhRE.N-\V\AS, 1 MEI 1SU2Wekelijksche Almanak.Maand Mei.5 Zondag s. 1'ius V, paus.6 Maandag s. Joannes in de olie.7 Dinsdag s, Stanislas, bisschop8 Woensdag s. Michaels openharing.9 Donderdag s. Gregorius v. Nazianz.10 Vrijdag s. Job, s. Antonius, bis.11 Zaterdag s. Franciscus de Hieron.Maan : '.)" Mei L. K. om 9 u. 56 m.den heer Jan Van Bogaert.De medespelers waren : de heeren ArthurCoremau, Jan Vyt en Kdm. Geldof.De getuigen : M. Hyp. Verhaert, Madameen de drij dochters.Of ernen lekkeren lepel gedronken is !Ontv. voor S' Autoniusbrood 0.90 fr.— Donderdag avond werd ter estaminetDe Ruadskelder, een achttiende getoondvan klavers door den heer B. DeMetsch. De medespelers waren : K. Strybol.P. Maerten en L. Pauwels. Eenmalsch tcugje werd op de gezondheid vandon gelukkigen speler gedronken.Ontv. voor S' Autoniusbrood fr. 0,40.Diefstal. — In den nacht van Zondagtot Maandag hebben wolbekendpersonen al de duiven gestolen van F. DParade, wonende op de wijk Uzerhanalhier. De daders hadden de diertjes O'onmenschelijke wijze afgemaakt en verborgenDe policie hiervan verwittigdheeft na een onderzoek de duiven ontdeken tegen de daders, zekere I... en M...proces-verbaal opgemaakt.DAAR er zooveel bleeke en bloedarmoedige personen zijn, is het on2e plicht onz I Ü,om 9 uren 's morgens :HUiSMEI'BKLKX: Stoof met toebclioorten,-.iisinière, boelen, tafels staande horlogie, legtilateur,printen, kruisbeelden, vazen, kleeris,lessenaar. bedstoefen, spiegels, waschtob--jns, renpotten. teelen, schotels, mooren, ke-:els, potten en pannen en allerlei aard- en ijzeriveik.LAN'DBOl'WALEM: 2 wagens, 2 karren,kleine (Jnjuiolk.-u, Bcver^he k.ir op i e-^oi ts2 ben-bakken. Kukuip, hme>tepr< unain d>>ri>tg i-a,t het >\'fhic--tksi/nthrn u Deze verkooping geschiedt op tijd vanvaa Hwsduiirk.betaling voor de koopen boven de 20 fismits stellende goede en ter veiling aanwezigeborg.Xalaiige betalers woiden noch alshoopers noch als borg aanvaard.BIJ LICITATIE.OPENBARE VERKOOPINÖHuismeubelen. Landbouwalem ente Beveren, Kromstraat.De Notaris Lesseliet-s» te Bevereizal ten verzoeke en ten hove van weduweFERDINAND MAES te Beveren, Kromstraat,openbaarlijk verkoopen opWoensdag ïtO Mei 1912,om 12 i/2 ure 's namiddags :Huismrubelen : Tafels, stoelen, kassen,kommoden, hedstoelen, stoof mettoebehoorlen. lampen, banken, eemers,meelkuipen, waschtobbens, vleeschkuipen,biersehraaf, keukengerief, melkpotten.teelen aard- en gleierwerk.Lauitbouwalem : ilenwagen, landskar,slede, ijzeren en houten ploegen, eegden,zwingen, aamkluppels, kruiwagen,voederbakken, spaden, bijlen, iieken,vorken, hakken, iij\en, viegi-Is, graanmaat,schalen met gewichten, graanziften,graauzakken en balen, bote! molen.Uecsliaal:Een sterk Mem paard,' 6 jaren,Drij puike Koel n meto!.none Sprii,gs;i'>ren, 2of bij d'' l-,-,t, Cjonïe Slieren, 1 jonge Vaars. :j Verkens,30 Kiekens en 1 liaan. 2L>uL< ilionden.Verders eeue groote party brandhouten houtmijtcn. weidestak p.,de, velreep met katrollen, laud,,ooid van $0 rnetei-,, kapmessen, menreepwoelgetuig, hamen en zwingen, handboornon eneegtanden, baktrog, voodei bakken, 3 paardengareelen,3 toornen, njtoom, scheertoom, stijgbeugels,verlundkoorden, kussen, paaidendek-Is, koi>netten, zakken en balen.21 houtmijten, eiken tronk, 3000 kilos roggeeniWO kilos tarwe sti o.u, gi-oote partij mestmeer anjeie vooru erpen alsdan voor te>rengen.Ruiin 1 hectaargoede KLAVERS op stam.De verkooping geschiedt op tijd vanbetalen voor de koopen boven de 20 fr.,doch niet anders dan aan gunstig gekendekoopers voorzien van gegoede ter verkoopingaanwezig zijnde borg of medekooper.OPENBARE VERKOOPINGVAN WELOEWASSENklavers op stamTijdgras en Toemaatte Melsele en Baveren.De Xotaris Maui-ïlz Oïei-iclixte Melsele \ei'biijveiidr. zal ten verzoekedor kinderen VAN SITTAERT on VAN' LAN-


DEGHEM te Melsele. openbaar verkoopen :op Wuenstlag 8 Mei WIS,om 1 uur namiddag :a. I heelnar Klaversverdeeld in UTtchridrne koopen t' elksgerief.b. BMct iij«l(ii-as en toeraaateener wride, gelegen in den Beversehendam, nabij Meïseledijk, groot 35 aren.De liefhebbers worden verzocht dezelvete gaan bezichtigen vóór de verknoping.Men zal vergaderen ten gestelden dagen uur ten hove van de kinderen VanLandeghera, Koolpul, waar de veilingsvoorwaardenzullen voorgelezen wordenmedebrengende langen tijd van betaling.In de groote MagazijnenOUD HUISMertens-Govaert,Zandstraat, 40-42, Beveren-Waas,kan men steeds in grooten voorraad alleartikelen en benoodigbxden voor de üAZ,zoowel voor verlichting, als verwarmings-en kooktoestellen bekomen,aan prijzen buiten concurrentie :BEK (systeem Auer) 3.50 fr.„ ('echten Auer) 5,00 fr.» (renversé Auer) 5.50 fr.Massief koperen (lasiyren van af 3,00 fr.Koperen gaslyren (doubles branches) aan7,75 fr.Men gelast zich ook met alle gasleidingenen veranderingen aandezelve, aan de beste voorwaarden.HOT E L-CAFË>R ESTA Ü"RANTMiddagmaal te lie- I Diner a 1,23 fr. etpinnen tan 1,85 fr. I plus, beafsteack, La-Beafsteaek, Konijn, j pin, Anguille, etc.^ aPaling, enz., aan zeergematigde prijzen.des prix tres modérés.EtabhssementspécialeHuis bijzonder geschiktment recommandé/oor huwelyks- pour banquets de no-en andere feestenRoosens- Vercauteren,Roode Hoed Chapeau Rouge27, Oude Koormpirkt •Z~i VieusMarchéauBleANTWERPEN,ANVEHS,nabij de O.L.V. Kelk. j Ipr.-s la Cathédrale)'&* ifc Sï tl W S11 Si e 1Het Vergulde KruisEm. Van de Perre-JacobsSt-Jorispoortstraat 32, Antwerpen.Hof- Bloem- en VeldzadenSpecialiteit van Graszaden voorGazons, alsook voor den aanleg vanWeiden.Bloembollen, Vogelzaden.Etiketten in hout en zink. Bamboustokkenvoor bloemen en planten.Mastic voor koud te enten. InsektendooJende vochten, XI-All.Phytophiline en Vitiphiline. — Automatieken andere besproeiers. —Raphia bindsel. — Most, Kunstmestvoor bloemen en sieraadplanten. —Beschuiten voor honden. Kiekenringen.— Legmeel voor kiekens.Algemeen depot \an vogelvoedervan het huis P. Si.ris, Amsterdam.HUIS GESTICHT in 1795.Gezworen Landmeter.De ondergeteekende, gezworen I,andmetervoor de Rechtbank van 1" Aanlegte Dendermonde, heeft de eer aan deBijzonderen te berichten dat hij zich gelastmet allerlei metingen.H. VAN DYSTADT,Hoofdonderwijzer,Wij hebben de eer de inwoners vanBeveren en omliggende ter kennis tebrengen, dat wij ons gelasten voor hetplaatsen der binnen-gasleidingen, alsookBekken en Appareils.Spoedige bediening.Eug. De Schepper en Zonen,Molenberg, Beveren- WaasKruidenierswarenen melk behoorenbij het leven.Borsfaandoeningen NIET,— doch ze zijn er bij. —Weet gij dat ABDIJSIROOPdezelve geneest ?Hieronder vermelden wij het geval van eenedame, die langen tijd aan eene borsfaandoeningsukkelde, alle middelen geprobeerd h.id en nietgenas Door slecht-- eenige fl(^=ehf>n Abdij ^roopkreeg zij volkomen hare gezondheid terug.« Doordat ik /onder mantel was uitgedaan,vatte ik opeen da^, dat liet weer veranderde,een valling... zoo schrijft ons Mejnfvronw AnnaKostafc, wonende Godfned van Bouillonstraat7, te Brussel. « Mijn onvoorzichtigheid kwammij duur te staan, eerst begon het met eenkuclije, daarna kroeg ik een drogen hoest, zoodatmijn bot^t oveial/eer doed. Ik kreeg stekendepijnen in de bijden en had zulke hevigebenauwdheden, dat ik 3.50Tosca . . » 3,23FlordeMartinez- 3,00Mia Cara . fr. 3,00Marcianna » 4,00El Méritos. » ü,50Mexique . •• 7,00Vieil Anvers. .. 7,50CigarillosRECLAMESIGAARPanetelas fr. 2,50Tabak, I*ol en SnuifVERMINDERING VOOR HERBERGIERS.InRoodedeLeers!'t Grootste Schoenenfabriekvan Beveren en 't Land van Waes.Best gekend Inris van. vertrouwen.Door buitengewone vergtooting heb ikmijne fabriek en magazijn overgebrachtvan IS' -19 naar X' 1 ï> derzelfde straat:zandstraat 15, Eeveren-waas.Zooals voorheen durf ik mijne geachteklanten verzekeren, dat er bij mij altijdFIJNE & LUXESCHOENENte bekomen zijn voor mannen, vrouwenen kinderen, met knoppen en ringen,bruine en zwarte en alle andere artikelenvoor wat den schoenhandel betreft.JACHTSCHOENEN &LAARZENluxe- en prachttcerk mei


IN DEN GOUDEN MORTIERHubert Oerlemansrechtover 0 L, V. kerk (genaamdBessemmarktjANTWERPEN.Magazijn van alle soorten van :Stoppen, Borstels, Sponsen,Zeemvellen, Matten en DweilenHouten /wanen in alle grootten,Groote specialiteit inalle soorten olie's :Olijfolie, Fijnohe, Si same olie,Lampohe, Machienolie. üssevoilolie,Lijnolie, Sicealif, Terpentijn, Naphle,Benzine, echte VYijnazijn.lloutazijn. Azijn étoüe, azijnzuur omazijn te makenE>«3pot •* »iï : Haanerwf nd water:Sicwt'C London en ('origotiuciiüutuiurmaki rsverwingt petrol en krollenMekanieke StoppenVerhoop id 't grootaan winkch aan voordeehge prijzen.Zelfde magazijnwas vroeger op de Gioote Markt.Huis gesticht in 1870.Let wel op het adres : lynwaadmarkt 3nevens de sehoemnakei ij 7 HoelssheDe eenige Margarine bereid uit Oostersche vruchtenVrij van ieder dierlijk vetWordt uitsluitend verkocht in kartons van 1/4 en 12 kilo aan fr. 1 de 1/2 kilo.Weiger alle andere merken, die allen namaaksels zijnvan mindere kwaliteit.De Lekkerkoek merk den Arenden Couque Royalevin de fabriekE. Van Reuse) & F. Thienpont,te St. Nikolaas-Waaszijn de beste \an heel de wereld.Te verkrijgen in alle goede winkels.In den BOLHOEDBIJ ELIE,Kloosterstraat, SS-6OBeveren-Waes.Verkrijgbaar alle soorten \anKlakken en HoedenOvergroote keus van strooien hoe'ienvoor mannen en kindoren, kinderhoedenvan af 0,75 li', tot 3.50 fr , manshoedenvan ] fr. tot 10 fr.Bollioului saii 3 tot lüfr.; klakkenloor kinden :i u.n 0.30 fr. lot 1.50 fr.;ma.isklakken \an O.50 fr tot 5,00 fr.Men gelast zich met het maken vanklakken voor alle maatschappijen, volgenskeus, alsook schutterspotsen.Vrijen ingang. Niemand is verplichtte koupen. Kond, ziel en oordeelt.Vaste prijzen. Niet afdingen.On mogelijke concurrentie.In den Bolhoed, bij JElie.Groote Lenteprijieerste: VAlKEfüERTSop rij «ielDE DION BOUTONDunlopbanden6, rue des DRAP1ERS, Brussel.Antwerpsche HypotheekkasNaamlooze Maatschappij gesticht in 1881 Huidenvetterstraat 35 AntwerpenMaatschappelijk kapitaal fr. 10,000,000,00Resorven*en mogelijke waardevermindering fr. 5,545,198,42Hypothecaire LeeningenTeni^'iPtaalbaur op vasten termijn of per annuïteiten op goederen,binnen r>f bultende stad, namelijk tot het aankoopen en opbouwenvan hui/en.bedrag tier annuïteiten te betalen om eenc som van looo fr.terug te geven in kapitaaal en intresten,acnuiteiten duur annuïteiten duur annuïteitenfr. 65,80ir. 59,60duur5 jaar10ja-irM'Ir. 226,30fr. 124.9015 jaar fr. 91,60 25 jaar20 jaar fr. 75,30 30 jaarGrendpandobligatiën aan 3,60 7»& G Intrest: fr. 3,%ï> °'„ op stortingen voor korten duurXÖ ! .]i fr. 3,CO "/„ voor overeeugekomeii termijn.Voor alle inlicldinqea zich te wenden tot den rgde rcparaliënLa Compagnie SINGER (de Maatschappij SINGER)Naamlooze Vennootschap: 27-31, Oud-Kleerhoopersstr. BRUSSEL.Beveren-Waes, 34 Groote MarktSint-Nikolaas, 55, Statiestraat — Temsche, 20, Oeverstraat.Belgische Hypotheekmaatschappijen SpaarkasNaamloos Vennootschap). — Kapitaal 5.000,000 FranksZetel te Antwerpen, N° 71, Kunstlei.i \üu Tms, 'inderzohs'zitlt'Beheerraad: MM. liainn Fp.i i.tG^D Cr,bi i s rnoy—iltrr, EAipn. TL 111 -sul SenoorKN, Li o-, V^ ui \ Bocn. Mi \u,-J. L\UGol'egie der Commissarissen MM Ji A^, DJ t, \ UmiGia^r A!i'.>[ N ui- BoRf HM: u \i n A; m\, i i 0% O" i IM i I'! s- \Spaarboekjes aan 3,25 % en 3,60 °/„.Rentehoekjes op Naam met zesroaandelijksche coupons aau 3,80°/o of 4°/oUitgifte van grondobligatiëa aan 3.60 °/„.Jee«iïn«eo op hypotheek — voorschotten op titelsAGENTEN: MM. KVARIST BO.SMAN", Groote Markt, Beveren-Waes.C. DE KESEL. notan?, Nicukei'ken-Waes,P. ONÖIIENA, landmfli r, Kn-Un cht.J. SMET, handelaar, VraevneJ. VAN DER STRAETEl^, notansklrik, Stekene.Jos. DENHAERYNCK, Koster, Burght.^I U'D L' Git! I LI .Steenhouwerij enMarmermagazijnOUD HDIS D. DE JONG11E,OPVOLGERF. Meganck-EemanNieuwe Doelstraat 19,D ee ren- WAlle soorten ran witten en blatacenarduin, j/linten,vcnstci toiletten. ljrabaiSate,\ 'xrkens-en andere ki ibbenSCHOUWE» VAN ALLEN AARD U PRIJZEN,BIJZONDERHEID ^ ANGRAFZERKEN EN KRUISEN.SLIJPSTEEXEN ix ALLE GROOTTEN.Sooediqe bediening. - Matige prijzen.Let wel op het adres !P. Van Overloop-Jlr ionCalloosche Baan, 8,Beveren - WaesHANDEL IN WIJNEX EX CHAMPAGNEvan de beste merken.Vraagt prijs-courmit.REDIT GENERALAntwerpen'sBouw- en Hypotheekbank\a.iinlouze Maatschappij — I&apitaal 'i,0O0,000 fr.Zetel: Antwerpen, Twaalf Maandenstraat n° 13 (nevens de Beurs),Voorzitter : Graaf v AN DER STEGEN DE SCURIECK.Beken raad M.M.Baron van der GRACHT D'EEOHBM ; VAIKBK DANAFX, advokaat te Zoningen ;LEOPOID VLYIS\M, koopman te Antwerpen.Afgevaardigde beheerden, : RIDDER R, DE SCIIOL"IIILI./IE DE TERVARENT ;Jos OPPEUFK.K. bankier Ie Antwerpen.Kollegii' rem Koinwitsai istm : M.M. Fi ORFVT BOKYKAEMS, notaris teAntwerpen, M' ^cnuii LR, ailvokaat, Aiitwcii'di; M' CIUTLITTENS, tc>Antwerpen.SPAARBOEKJES aan 3,60'ojaarszonder op termijn te plaatsenMen kan tni alten tijde ovei* zijne golden beschikken.I£ï4fe2ïons op naam van IV ÜiOO voor «> jam* aan ÏS,'3^£ï o/oInterest belaalbcar po' zes aio and en.grondpande!i]ke obiigatiënvanfr. 100,500 en 1000 voor 15 jaar, 4°/,NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJten Kapitale van 7,500,000 frankMMttchippelijke Zetel : BRUSSEL, 65, Koalafeltike strut!. LEENINGEN op HypotheekIL GRONDPANDELIJKE OBLIGAliËN 47,Die obligation zijn verpand door hypotheeknemingen op eigendommenvan eerste orde. — Bovendien zijn ze gewaarborgd doorhet maatschappelijk kapitaal van 7,500,000 frank.Oe intrestkoepons worden zesmaandelijks uitbetaald-Zij bepa'en eene vergeldende plaatsing van volstrekte zekerheid.IIHiMen ksn ze verkrijgen bij allo wissels genten en Linklers, sis- j. • 's im zete! dsr Maatschappij te Brusssl. !> cent.; K" 2, tweede soort 34 cent.;K° •'), Menagiebrood 31 cent.; N° 4, roggep. kilo 22 cent.rekoopgesteld5015201520200150Veemarkt.VerkochtMelkkoeien 45Ossen15Vaarzen20Kalvors15Stieren20Vette beesten 20Vcrkens idrijvors; 0Viggen (loopers) 150ISi;VERK>, 23 APRIL 1912Hoti r per kilo fr. '/.54 a 2 72Eirrui per 25 stuks •> 2.18 a 2,36Middelmarkt : Boter 2,63; Eieren 2,27ïir markt gebracht 97 Viggens ;Verkocht 97C" Nationale d'Ecl«"ANTWERPEN.Gasfabriek van Beveren-Waes.Het bestuur brengt ter kennis der abonnentendat van hedtn af alle keus vanlioolitoestellen op de fabriek tebekomen zijn, mils eenen lagen huurprijs.De gasveibiuikeis mctinuntmeter kunnenallen zonder kosten een gasvuur bekomenmet één, twee of drie vuren.Het bestuur horinncil tevens aan alzijne verbruikers dat alle klachten nopensgaslekken, slecht licht, enz. op de bureeloiiin Af gasfabriek moeten ingediendworden, vaannn hot ptrsoiuel gelast isaan dize klaohton onmiddelijk het nooüigegevolg t" iloon geien.IIL HI>1I I'RDER,il. DESi'OIiliELEIR.N B. De bureelen zijn opm alle werkdagenvan 8 tot 12 en van 13 tot 17uur ; des Zondags \an 10 tot 12 uur.aan 4 °/„ op vaste goederen.leeiï".ten honderd.nirgen aan 3jVerkoop van Stadslotcn op crediot,mits wekolijksche of maandelijksche afkoitingen.I lib' tühngvan coupons en verwisselingIan ;tili t( ï IU'ii'h gekende weerdLns.Alle inliciiiiügoi; zijn kosteloos te bekomen!iij don IK erTheodoor Van Overloop,Statiestraat, 80, Beveren.

More magazines by this user
Similar magazines