Procedure voor ondernemingen die vallen onder de ... - ProRail

prorail.nl

Procedure voor ondernemingen die vallen onder de ... - ProRail

ACD00122-B2011-15-12Procedure Verklaring Bewijs van ToegangOndernemingen vallend onder de‘Erkenningsregeling van ProRail’AKI/KOAKI/ACD00122-BDatum 15-12-2011Status DefinitiefAuteurKenmerk


ACD00122-B2011-15-121. Algemeen1.1 InleidingConform de Spoorwegwet geldt het volgende:Tenzij sprake is van de gevallen genoemd in sub b, c, of d van art 22 Spoorwegwet 1 ,is het verbodenzich op of langs een gedeelte van de spoorweg te bevinden. Daartoe is in concrete gevallen opdracht ofexpliciete toestemming van door ProRail voor nodig. Deze Procedure houdt noch de opdracht noch dietoestemming in.ProRail stelt dat een ieder over een geldig Bewijs van Toegang dient te beschikken die zich begeeft opspoorwegterreinen in of nabij de spoorbaan en/of bij Ev-Hoogspanningsinstallaties enlaagspanningsinstallaties, voor het in opdracht van of met toestemming van ProRail uitvoeren of doenuitvoeren van werken, werkzaamheden of diensten.Nadere informatie en voorwaarden inzake het gebruik van het Bewijs van Toegang wordt beschreven inde Procedure verstrekking en gebruik van het Bewijs van Toegang (ACD00122-A) Op het zelfstandigverstrekken van BvT’s is de Procedure verstrekking en gebruik van het Bewijs van Toegang vantoepassing. Die Procedure vormt een onlosmakelijk deel van deze Procedure Verklaring Bewijs vanToegang (ACD00122-B).1 1 Artikel 22 lid 1 en 2 Spoorwegwet:‘1.Het is verboden:a. anders dan als rechtmatige gebruiker in te grijpen in de bediening of de werking van installaties van dehoofdspoorweginfrastructuur;b. de hoofdspoorweginfrastructuur of delen daarvan te beschadigen, te vernielen, te verwijderen, af te breken, teverstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;c. zich op of langs gedeelten van een hoofdspoorweg, met uitzondering van een perron, die niet zijn gelegen in eengelijkvloerse kruising met een weg of in een voor het openbaar verkeer openstaande weg, te bevinden of daarop ofdaarlangs dieren te drijven of te laten lopen;d. enige handeling op of nabij de hoofdspoorweg te verrichten waardoor het beheer van dehoofdspoorweginfrastructuur kan worden gehinderd of belemmerd.2.Het eerste lid is niet van toepassing op:a. het uitvoeren van het beheer;b. de uitoefening van een veiligheidsfunctie;c. de uitoefening van een wettelijke taak;d. het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een spoorwegonderneming die beschikt over eenveiligheidsattest als bedoeld in artikel 32, eerste lid, of een proefattest als bedoeld in artikel 34.’2


ACD00122-B2011-15-121.2 Ondernemingen vallend onder de ‘Erkenningsregeling van ProRail’:Deze Procedure is van toepassing op de categorie Ondernemingen vallend onder de ‘Erkenningsregelingvan ProRail’ en regelt de aanvraag en de uitgifte van de Verklaring Bewijs van Toegang (hierna tenoemen: de Verklaring). Op basis van een geldige Verklaring mag een bedrijf zelfstandig model BvT’saanvragen en verstrekken.Als Ondernemingen vallend onder de ‘Erkenningsregeling van ProRail’ (hierna te noemen: ErkendeOndernemers) gelden de bedrijven die staan vermeld op de vigerende lijst van Erkende Ondernemersvan ProRail. De bedoelde lijst is de vinden op navolgend adres:(http://www.prorail.nl/ProRail/Zakenpartners/Aanbesteden+en+inkoop/Erkenningsregeling.htm)Deze categorie richt zich op de volgende doelgroepen:1. Bedrijven die in opdracht of met toestemming van ProRail in of nabij de spoorweginfrastructuurwerken, leveringen of diensten uitvoeren of doen uitvoeren.2. Bedrijven die op basis van een door ProRail verstrekte vergunning in of nabij despoorweginfrastructuur werken, leveringen of diensten uitvoeren of doen uitvoeren.2. Verstrekking VBvTIn dit hoofdstuk worden de procedure en nadere eisen beschreven die gelden bij de verstrekking van eenVBvT aan Erkende Ondernemers. Uit het proces-schema op pagina 4 volgt de procedure zoals die bij‘Erkende Ondernemers’ wordt gehanteerd. De uitvoering van deze procedure ligt bij de afdeling AKI vanProRail.Geldigheid verklaringDe Verklaring blijft eigendom van ProRail. Deze Verklaring is geldig voor een door ProRail bepaaldetermijn, echter nooit langer dan 3 jaar en vervalt meteen daarna automatisch. Bij wijziging van dejuridische structuur of wanneer het bedrijf juridisch ophoudt te bestaan, vervalt de Verklaring automatischen mogen geen BvT’s meer worden uitgeschreven. Is sprake van voornoemde situaties, dan heeft hetbedrijf de verplichting dit tijdig aan ProRail te melden.Bij gewenste verlenging dient het bedrijf zelf tijdig een nieuwe Verklaring aan te vragen en de daarbijbehorende bewijslast aan te leveren.Erkende Ondernemers moeten (minimaal) eens in de 3 jaar een verlenging aanvragen. Daarnaast isgeldigheid van de Verklaring bij Erkende Ondernemers tevens gebonden aan haar erkenning(en). Bijintrekking van de erkenning(en) vervalt tevens de geldigheid van de Verklaring. 22 NB. Dit is slechts van toepassing indien de Erkende Ondernemers na intrekking van de erkenning over geen enkeleerkenning meer beschikt.3


ACD00122-B2011-15-12ProcesStart1. Invullen ModelVBvTModel VBvTACM0000912ToelichtingOp http://www.prorail.nl/Zakenpartners/Arbeidsveiligheid/Bewijs van toegang kan het model VBvT wordengedownload.Criteria:het formulier moet correct en volledig wordeningevuld;de rechtsgeldig vertegenwoordiger moet wordenaangetoond d.m.v. Kamer van Koophandel (KvK);het gebruik van een handelsnaam is niettoegestaan;de naam van de juridische eenheid op de VBvT,KvK en BTW nummer moet overeenkomen.De KvK uitdraai dient een gewaarmerkt exemplaar te zijn en magniet ouder zijn dan 3 maanden.Elektronisch ondertekende exemplaren worden niet gehonoreerd.Wanneer een andere entiteit als enig bestuurder/aandeelhouderop de KvK uitdraai wordt vermeld, behoort ook de uitdraai vandeze entiteit te worden bijgevoegd zodat verificatie van derechtsgeldig vertegenwoordiger kan plaatsvinden.2. Bijvoegen KvKuitdraaiGewaarmerkteuitdraai KvK3 Documenten dienen te worden gemaild naar :AKI@prorail.nlIndien digitale indiening niet mogelijk is kunnen dedocumenten ook per post worden gestuurd naar:ProRail BV, Afdeling AKIO.v.v. Verklaring BvTPostbus 20383500 GA UTRECHT3. IndienenaanvraagVerklaring bijProRail4 Indien de aanvraag door ProRail wordt goedgekeurd,ontvangt het bedrijf een kopie van de VBvT retour metop de achterzijde het VBvT nummer. Het bedrijf kan metbehulp van dit nummer model BvT’s aanvragen bijNadrukkelijk B.V. A.H.G. Fokkerstraat 18F, 9403 APAssen(telefoon 0592-378921). http://www.nadrukkelijkbv.nl/index.html5 Bij afwijzing van de aanvraag ontvangt de aanvragereen reactie met motivatie van de afwijzing per email.Beoordelingaanvraag5. Afwijzingaanvraag4. AfgifteVerklaringGeaccodeerdeVerklaringEindeN.B. In afwijking van het voorgaande behoudt ProRail te allen tijde het recht zich van afgifte te onthouden.4


ACD00122-B2011-15-123. Regeling verstrekking Bewijs van Toegang (BvT)Hieronder worden de nadere eisen beschreven voor verstrekking van een BvT aan medewerkers van Erkende Ondernemers.Onderstaand schema is hier ter informatie opgenomen en maakt deel uit van de Procedure Verstrekking en Gebruik van het Bewijs van Toegang. Devoorwaarden die van toepassing zijn op de verstrekking van BvT’s zijn opgenomen in de Procedure Verstrekking en Gebruik van het Bewijs van Toegang(ACD00122-A).De ondertekenaar mag op basis van een geldige Verklaring het BvT slechts verstrekken voor een bepaalde periode en een bepaald gebied, ditwordt schematisch weergegeven in onderstaande tabel.Ondernemingen vallendonder de‘Erkenningsregeling vanProRail’Geldigheidsperiode Reikwijdte Aan wie mag BvT wordenuitgeschreven.Spooraannemer Maximaal 1 jaar Groottewerkterrein ofgroter gebiedIngenieursbureau Maximaal 1 jaar Groottewerkterrein ofgroter gebiedKabelaannemer Maximaal 1 jaar Groottewerkterrein ofgroter gebiedProcesaannemer Maximaal 1 jaar Groottewerkterrein ofgroter gebiedEigen personeel,onderaannemers eningehuurde medewerkers.Eigen personeel,onderaannemers eningehuurde medewerkers.Eigen personeel,onderaannemers eningehuurde medewerkers.Eigen personeel,onderaannemers eningehuurde medewerkers.RestrictiesEigen personeel:Het BvT mag slechts aan eigen personeel voor eengroter gebied en voor langere geldigheidsperiodeworden uitgeschreven. Wordt het BvT uitgeschrevenvoor een grotere reikwijdte, dan geldt altijd dathiervoor ook een instructie moet worden ontvangen.Ingehuurde medewerkers en onderaannemers:Voor ingehuurde medewerkers en onderaannemersis de reikwijdte van het BvT gebonden aan de groottevan het benodigde werkterrein en toegangsweg, degeldigheidsperiode is gebonden aan de uitvoeringvan de werkzaamheden. In dit geval mag het BvTdus niet voor een groter gebied wordenuitgeschreven.Werkplekbeveiligingsbedrijf Maximaal 1 jaar Groottewerkterrein ofgroter gebiedEigen personeel,onderaannemers,ingehuurde medewerkers enop locatie.5


ACD00122-B2011-15-12Personeelsteller Maximaal 1 jaar Groottewerkterrein ofgroter gebiedAlleen aan eigen personeel.6


ACD00122-B2011-15-12ColofonTitelAuteurProcedure Verklaring Bewijs van Toegang ‘Ondernemingen vallend onder deErkenningsregeling van ProRail’AKI/KO7

More magazines by this user
Similar magazines