12.07.2015 Views

Weigering van de aanvraag om bouwvergunning d.d 29 maart 2010

Weigering van de aanvraag om bouwvergunning d.d 29 maart 2010

Weigering van de aanvraag om bouwvergunning d.d 29 maart 2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gemeenteSchiedamDossiernummer: 100009WEIGERING BOUWVERGUNNINGBurgemeester en wethou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> Schiedam;beschildcen<strong>de</strong> op <strong>de</strong> ont<strong>van</strong>kelijke <strong>aanvraag</strong> <strong>van</strong> 11 januari <strong>2010</strong> <strong>van</strong> N.G.M. Maat, Groeneweg 61,3 124 KA SCHIEDAM, <strong>om</strong> vergunning voor: het geheel oprichten <strong>van</strong> een woonruimte op het bedrijf,Groeneweg 61, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie OIR, nr. 77, zoals op <strong>de</strong> bij <strong>de</strong>ze <strong>aanvraag</strong>overgeleg<strong>de</strong> bouwtekceningen, genummerd: Aanvraagfosmulier <strong>bouwvergunning</strong> 100009, A3 -settekenuigen 100009, Begelei<strong>de</strong>nd schrijven bouw<strong>aanvraag</strong> 100009, A4-set Foto's 100009, is aangegeven;ovenvegen<strong>de</strong>;1- ;-dat het bouwplan is gelegen i11 het gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> bestemmingsplan "Abtswou<strong>de</strong> 2004", waarin het perceel <strong>de</strong>bestemming "Recreátieve doelein<strong>de</strong>n &m)" heeft;dat het bouwplan in strijd is met astilel 14, lid 6 sub c <strong>van</strong> het bestemmingsplan, <strong>om</strong>dat op <strong>de</strong>ze gron<strong>de</strong>nper bedrijf ten hoogste één bedrijfswoning mag wor<strong>de</strong>n gebouwd:dat op het terrein weeds een bedrijfswoning aanwezig is en het realiseren <strong>van</strong> een twee<strong>de</strong>bedrijfswoning op grond <strong>van</strong> het bestemmingsplan niet is toegestaan;dat er binnen het bestemmingsplan geen mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn <strong>om</strong> ontheffing <strong>van</strong> het bestemmingsplan teverlenen;dat het bouwplan niet in aanmerking k<strong>om</strong>t voor <strong>de</strong> toepassing <strong>van</strong> een ontheffing ex artilel 3 -23 Wro,<strong>om</strong>dat het bouwplanniet voldoet aan <strong>de</strong> voornaat-<strong>de</strong>n zoals gesteld in artikel 4.1.1, lid 1 <strong>van</strong> Bro;dat het realiseren <strong>van</strong> het bouwplan enkel mogelijk is door toepassing <strong>van</strong> een ontheffing ex aitikel 3.10<strong>van</strong> <strong>de</strong> Wet ruimtelijke or<strong>de</strong>ning;dat daar een wijziging <strong>van</strong> het bestemmingsplan moet wor<strong>de</strong>n doorgevoer4dat in attikel l l <strong>van</strong> het bes'temmingsplan hoofdlijnen zijn beschreven op welke wijze met heton<strong>de</strong>rhavige bestemmingsplan <strong>de</strong> doelein<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n nagestreefd die zijn toegekend aan <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>nbinnen het gebied en dat <strong>de</strong>ze hoofdlijnen als referentielca<strong>de</strong>r dienen bij <strong>de</strong> toepassing <strong>van</strong> wijstellingsenwiljzigingsbevoegdhe<strong>de</strong>n en het stellen <strong>van</strong> na<strong>de</strong>re eisen;dat <strong>de</strong>ze hoofdlijnen aangeven dat een wijzigingsplan alleen geoorloofd is als <strong>de</strong> ontwikkeling is gerichtop <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rlinge samenhang tussen econ<strong>om</strong>isch belangrijke veehou<strong>de</strong>rij en nablusbeheer,landschapsbouw, waterhuishouding of recreatie;dat het bouwplan niet ziet op een <strong>de</strong>rgelijke samenhang nu er geen sprake is <strong>van</strong> veehou<strong>de</strong>rij, maar vmeen manege;dat er zodoen<strong>de</strong> <strong>van</strong>uit ste<strong>de</strong>nbouwkundig oogpunt benvaren bestaan <strong>om</strong> ontheffmg <strong>van</strong> hetbestemmingsplan te verlenen als bedoeld in artikel 3.10 <strong>van</strong> <strong>de</strong> Wet iuimtelijke;Gelet op artikel 44 <strong>van</strong> <strong>de</strong> Woningwet;


gemeenteSchiedamDossiesnummer: 100009XBESLUITENDe gevraag<strong>de</strong> vergunning voor: het geheel oprichten <strong>van</strong> een woonruimte op het bedrijf,Groeneweg 61, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie OIR, nr. 77, te weigeren wegensstrijdigheid met het bestemmingsplan op grond <strong>van</strong> artikel 44 lid 1 sub c <strong>van</strong> <strong>de</strong> Woningwet.<strong>van</strong> SchiedamVerjpnningen en HandhavingBijlagen - Aanvraagformulier <strong>bouwvergunning</strong> 100009,Leges : e 885,-Datum <strong>aanvraag</strong> : 1 l januari <strong>2010</strong>Datum besluit- A3-set tekeningen 100009,- Begelei<strong>de</strong>nd schrijven bouw<strong>aanvraag</strong> 100009,- A4-set Foto's 100009,, - Me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen.N.B.Op grond <strong>van</strong> <strong>de</strong> Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebben<strong>de</strong> tegen dit besluit binnen zes weken,gerekend <strong>van</strong>af <strong>de</strong> dag na <strong>de</strong> verzenddatum <strong>van</strong> het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester enwethou<strong>de</strong>rs. U wordt verzocht <strong>om</strong> tegelijkertijd met het indienen <strong>van</strong> een bezwaarschrift een afschrift <strong>van</strong> het bestre<strong>de</strong>nbesluit mee te zen<strong>de</strong>n. Omdat het indienen <strong>van</strong> een bezwaarschrift <strong>de</strong> werking <strong>van</strong> het besluit niet schorst, kan <strong>de</strong>belanghebben<strong>de</strong>, indien hij <strong>van</strong> mening is dat <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> zijn bezwaren onvenvul<strong>de</strong> spoed vereist, verzoeken <strong>om</strong> eenvoorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan wor<strong>de</strong>n). Een verzoek <strong>om</strong> voorlopige voorziening dient tewor<strong>de</strong>n gericht aan <strong>de</strong> Rechtbank Rotterdam, (Sector Bestuursrecht) t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951,3007 BMRotterdam. Een <strong>de</strong>rgelijk verzoek kan pas wor<strong>de</strong>n gedaan een bezwaarschrift is ingediend,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!