12.07.2015 Views

Folder tijdelijk huisverbod - Gemeente Hengelo

Folder tijdelijk huisverbod - Gemeente Hengelo

Folder tijdelijk huisverbod - Gemeente Hengelo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het geweld moet stoppen‘Sinds de invoering van de wet TijdelijkHuisverbod zijn er in Almelo en omliggendegemeenten diverse <strong>tijdelijk</strong> <strong>huisverbod</strong>enopgelegd. Binnen de 10 dagen van het<strong>huisverbod</strong> wordt er, in overleg met alle betrokkenenen instanties, een hulpverleningsplanopgesteld. Met de uitvoering daarvanwordt direct begonnen. Deze ketenaanpaken -indien nodig- het gebruiken van drangen dwang is volgens mij de grote kracht inde uitvoering van deze wet. Geweld achterde voordeur is niet langer een privézaak,het is buitengewoon schadelijk voor allebetrokkenen. Mensen zitten vaak vast inbepaalde patronen, zijn op eigen krachtniet in staat om hun situatie te veranderen.Met behulp van anderen lukt datmeestal wel. In iedere situatie staatvoorop dat het geweld moet stoppen. Ikheb nog geen mensen ontmoet die zichniet kunnen vinden in dit doel, de wetTijdelijk Huisverbod is een belangrijkestap in de goede richting.yHulp en advies?Iedere burger en/of professional kan bij het SteunpuntHuiselijk Geweld terecht met vragen overhuiselijk geweld; wat is het, welke hulp is mogelijken wat kun je zelf doen? Voor contact met hetSteunpunt Huiselijk Geweld:www.steunpunthuiselijkgeweld.nlTijdelijkHuisverbod?Yvonne Zijlstra, coördinator vroeghulpMaatschappelijk Werk Noordwest Twente 0900 - 126 26 26 of info@s-hg.nlwww.steunpunthuiselijkgeweld.nlWat is dat?Wet TijdelijkHuisverbodin de Twentsegemeenten


Wet TijdelijkHuisverbodin de TwentsegemeentenHuiselijk geweld komtvoor. Helaas veel meer dan we denken.En op meer plaatsen dan wedenken. Alleen al in Twente zijn er4000 geregistreerde meldingen vanhuiselijk geweld per jaar. En dat isslechts 15% van de aangiften!Wat kun je eraan doen, hoe kun jeals burger helpen? Wat kunnenpolitie en justitie doen, wat kande hulpverlening doen?‘Door het <strong>huisverbod</strong> komter rust in de thuissituatie’Tijdelijk Huisverbod?Wat is dat?Er is een nieuwe wet om huiselijk geweld te verminderen.Sinds 1 maart 2009 kunnen de burgemeestersvan Twente aan plegers van huiselijk geweld eenTijdelijk Huisverbod opleggen. De politie legt het<strong>huisverbod</strong> namens de burgemeester op. Er hoeftgeen strafbaar feit gepleegd te zijn. Gedurende tiendagen mogen zij hun huis niet binnen. Het <strong>huisverbod</strong>kan verlengd worden met maximaal 18 dagen.In die periode mag de pleger ook geen contact opnemenmet de partner of de kinderen. De tien dagenzijn bedoeld als afkoelingsperiode. Vanaf de eerstedag start de hulpverlening voor alle betrokkenen.Wanneer kan eenTijdelijk Huisverbodopgelegd worden?‘Huiselijk geweld kent een heel brede spreiding over Nederland. Het komt voorin alle bevolkingsgroepen en in alle inkomensklassen. Dankzij het TijdelijkHuisverbod komt er direct rust in de thuissituatie. Dat is goed voor slachtoffer endader. We horen dat terug, ook van daders die zeggen dat het goed is dat ze opdeze manier tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Toen ik een jaar ofdrie geleden zag hoe gunstig het <strong>huisverbod</strong> in Oostenrijk uitpakte, was ik om.Sindsdien ben ik er een enorme voorstander van.’• de dader is 18 jaar of ouder;• er is sprake van ‘ernstig en onmiddellijk gevaar’;• de dader moet anders dan incidenteel, verblijvenin het huis.Bij elke melding van huiselijk geweld wordt beoordeeldof een <strong>huisverbod</strong> opgelegd kan worden.Wie kan eenTijdelijk Huisverbodopgelegd krijgen?Iedereen die huiselijk geweld pleegt kan een <strong>huisverbod</strong>krijgen. Onder huiselijk geweld wordt nietalleen lichamelijk geweld verstaan. Ook psychischen emotioneel geweld valt eronder. De burgemeesterkan ook een <strong>huisverbod</strong> opleggen bij kindermishandelingof een ernstig vermoeden daarvan. Huiselijkgeweld kent heel veel gezichten. Vrouwen, mannenkinderen en bejaarden kunnen de dupe worden.Huiselijk geweld komt ook in homoseksuele relatiesen ouder-kind relaties voor.Wat gebeurt ertijdens het <strong>huisverbod</strong>?De hulpverlening start meteen. Het crisisteam inTwente is bij een melding van een <strong>huisverbod</strong> erbinnen één uur. Bovendien werkt het crisisteam24 uur per dag, 7 dagen in de week.Vervolgens werken Bureau Jeugdzorg, MaatschappelijkWerk, Reclassering, politie, justitie en gemeentesamen aan een plan om het huiselijk geweld te stoppen.Er worden afspraken gemaakt met de achterblijveren uithuisgeplaatste over hulpverlening. Erzijn hulpprogramma’s voor de betrokkenen. Ookvoor de kinderen.www.steunpunthuiselijkgeweld.nlMatthie Kroezen, procesmanager gemeente Enschede Tijdelijk Huisverbod

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!