Cargo - 09-2008.indd - Abemec

abemec.nl

Cargo - 09-2008.indd - Abemec

JOSKIN CARGO,Het CARGO concept zal de rendabiliteit van uw landbouwwerktuigen veranderen. Eén enkel basischassisvoor 5 types werktuigen, dat is interessant!Vacu-CARGOTSM 6,6 mJOSKIN CARGO, een keuze inTabel van het gamma Vraag onze specifieke documentatie over deVacu-CARGOCARGO TSM 6.6Nalopende of gedwongen stuurasUitsluitend lage aanspanningDe verbeterde modulariteitbetekent voornamelijk eengrotere tijdswinst. De nieuweopbouw van de JOSKINCARGO maakt het u mogelijkvan werktuig te wisselenin een minimum stappen.Dit nieuwe concept laat depomp, de hefinrichting enhet achterwerktuig volledigmet de Vacu-CARGO tankverbonden.Vacu-CARGO16.000 l18.000 l20.000 lSilo-CARGO 40 m³Trans-CARGOFerti-CARGOWielen: maximale afmetingen7000/197000/237500/217500/2519 TØ 1500 x 750 mmAchterverspreidingswerktuigVacu-CARGOHet hele gamma van de achterverspreidingswerktuigen (bomenen injecteurs) is geschikt voor uw Vacu-CARGO.Raadpleeg hiervoor onze specifieke documentatie.- 2 --2-


DE VERBETERDE MODULARITEIT...Naast een mengmesttank, alleen of met een achterverspreidingswerktuig zoals een weidebemester, eenbouwlandinjecteur, of een boom, kan ons chassis immers met andere basiswerktuigen uitgerust worden zoalseen stalmeststrooier, een silagebak of nog een monocoque kipbak.Silo-CARGOdubbel- (TSM) of drieasser (TRM)TRM 6,6 m - 7,5 mbasis- en verspreidingswerktuigen.Silo-CARGOCARGO TRM 6.6 CARGO TRM 7.52 gedwongen stuurassenUitsluitend lage aanspanning16.000 l18.000 l20.000 l22.500 l24.000 l2 gedwongen stuurassenUitsluitend lage aanspanning21.000 l23.500 l26.000 l40 m³ 45 m³Trans-CARGO7500/217500/258000/228000/2719 T 21 TØ 1380 x 770 mmØ 1500 x 750 mmTrans-CARGODe nieuwe Trans-CARGOkipwagen heeft dezelfdeeigenschappen als deTrans-SPACE kipwagens(zie prospectus Trans-SPACE). De telescopischekipcilinder ingebouwd inhet chassis is vooraan geplaatst.De afwezigheid van een hulpchassis is te benadrukken.Ferti-CARGOFerti-CARGO- 3 --3-


JOSKIN CARGO KIEZENAan- / loskoppeling vande basiswerktuigenOm een modulair conceptrendabel te maken, moetende verschillende werktuigenmet weinig middelen en zovlug mogelijk aan- en losgekoppeldkunnen worden.Het werktuig in kwestie kanmakkelijker op het chassisgemonteerd worden dankzij2 x 2 (CARGO TSM) of 2 x 3(CARGO TRM) geleiders,tevens gebruikt als beschermingvan de hydraulischeveercilinders van de assen.De bevestiging van de werktuigengebeurt door middelvan 2 x 3 ‘‘Twist Locks’’ geplaatstlangs het chassis.Deze nieuwe versie van deCARGO is nu voorzien vanachterhaken die de spanningenopgewekt door het verspreidingswerktuigof door dekipbak opvangen.De combinatie van de Twist-Lock snelkoppeling en de 2 achterhakenzorgt voor meer gemak en tijdwinst bij het wisselen van dewerktuigen.Hydraulica en elektrohydraulicaStandaard worden alle CARGO chassis van een elektrohydraulischeset voorzien, bestaande uit 1 PVG ingangsblok en 3 NG6 elektroventielen.Deze elektroventielen dienen, in het geval van de:• TSM: - voor de Hydro-Tandem,- voor de hydropneumatische disselvering,- voor de hydraulische sleepvoet.• TRM: - voor het ophefsysteem van de vooras,- voor de hydropneumatische disselvering,- voor de hydraulische sleepvoet.Naast deze 3 basis-elektroventielen, kan, als optie, ook een extra elektrohydraulischeset toegevoegd worden, bestaande uit 3 nieuwe functies:• 1 dubbelwerkend elektroventiel bestaande uit:- 2 snelkoppelingen vooraan op het chassis voor het voorschot vande silagebak of de pomphendelbediening op de tank,- 2 snelkoppelingen achteraan op het chassis om de deur van dekipwagen op aan te sluiten.• 1 enkelwerkend elektroventiel bestaande uit 1 snelkoppeling vooraanop het chassis om, of een hydraulisch opzetschot op de silagebakaan te sluiten, of de achterafsluiter van de tank aan te sluiten;• 1 enkelwerkend elektroventiel met 1 snelkoppeling vooraan op hetchassis om een tweede hydraulisch opzetschot op de silagebak aante sluiten.Het CARGO chassis bevat ook standaard de volgende snelkoppelingen:1 druk, 1 vrije retour, 1 Load Sensing signaal.Overbrenging aftakasAfhankelijk van het op het chassis gemonteerde werktuig, kunt ude aftakas(sen) gemakkelijk aanpassen om de pomp van uw Vacu-CARGO tank, de kippomp van uw Trans-CARGO, de strooiwalsenvan uw Ferti-CARGO, of de doseerwalsen van uw Silo-CARGO tedoen functioneren.Geïntegreerde telescopischecilinder en hydraulische pomp- 4 --4-Voor de gebruikers van deTrans-CARGO kipbak zalhet chassis voorzien moetenzijn van een telescopischecilinder gemonteerdop een dubbel schommelframe.Vooraan geplaatst,maakt de cilinder het mogelijkom een grote hefboomarmen een betere kipstabilisatiete hebben.De plaats van de hydraulischekippomp is ook voorzien,vooraan op het chassis.Uw chassis kan natuurlijkachteraf met deze optieuitgerust worden.


VOOR ZIJN MODULEERBAAR CHASSISHydro-Tandem & Hydro-TridemDe 3 CARGO chassiszijn standaard voorzienvan de Hydro-Tandem(CARGO TSM) en Hydro-Tridem (CARGO TRM)hydraulische vering opde assen.Dit type onderstel verenigtalle voordelen van de assendie over de hindernissenworden heengetrokkenen van een ontwerpmet half-zelfstandige assen,waardoor deze eengrote uitslag hebben.De vering fungeert in een gesloten circuit volgens het principe van decommunicerende vaten. Leidingen met een grote diameter worden gebruiktom het reactief vermogen van deze inrichting te bevorderen. Ditvermogen is van groot belang om hoogteverschillen te kunnen overrijden.Bovendien wordt, dankzij een veerhoogte van 225 mm, een optimaleverdeling van de lasten in alle omstandigheden gewaarborgd.Dit type onderstel wordt op de JOSKIN drieassers reeds vele jarenaangebracht.Het CARGO TSM 6.6 chassisis voorzien van een nalopendestuuras met standaard hydraulischeblokkering.Wat het CARGO TRM 6.6 en TRM7.5 chassis betreft zijn ze standaarduitgevoerd met een dubbelegedwongen besturing (voor- enachterassen). In dat geval wordteen koppelingsstang (met snelkoppelingen afstelling) rechtstreeksaan de trekker gekoppeld en oefentdeze een hydraulische druk opde stuurcilinder uit, die zo de wielenzal besturen. De gedwongenstuuras blijft als optie beschikbaarvoor het TSM 6.6 chassis.Stuuras(sen)AankoppelingIeder CARGO chassis is standaardvoorzien van een hydropneumatischedisselvering. Decombinatie van hydraulische cilindersmet een stikstofbol in beladentoestand (de 2 de is als optieop CARGO TSM en is standaardop TRM) voegt een onverwachtelenigheid toe.Het gebruik van dit type veringmaakt het wisselen van de werktuigengemakkelijker en maakthet bovendien mogelijk om detankhelling te wijzigen.Thermoplastische spatbordenStandaard worden alle onderstellenuitgerust met thermoplastischespatborden, zowel in enkelalsin dubbelasser uitvoering.GewichtsoverdrachtOm de veiligheid van de trekkervoertuigcombinatie en het rijgemakte verbeteren zal de topdrukcilinder(optie) een deel vande lading op de wielen van detrekker overdragen. Bijgevolgwordt de trekker-voertuig combinatiebeter gebalanceerd.VerlichtingAlle chassis worden standaarduitgerust met vrachtwagenverlichtingmet dubbele lampen. Zijworden in gegalvaniseerde verlichtingsbakkengeïntegreerd.- 5 --5-


SPECIFICITEITEN VACU-CARGO• Aan buiten- en binnenzijde gegalvaniseerde tank• Gegalvaniseerde hoekijzers over de hele tanklengtegelast• Spatborden met slangbeugels• Hydraulische pompbediening• Zelfledigende vochtvanger 60 l• Anti-overloopventiel (pompbeveiliging)• Ø 6’’ overdrukbeveiliging op de tank• Ø 150 mm JOSKIN overdrukventiel• Ø 100 mm manometer• 2 halfronde kijkglazen (Ø 2’’)• Aankoppeling d.m.v. 4 Twist LocksPomp verbonden met de tankAchterschoorzuilenDe nieuwe generatie vanVacu-CARGO werd ontworpenom de modulariteitte verbeteren.Vandaag wordt de pompniet meer in de dissel ingebouwd,maar blijft inverbinding met de tank.Deze is bevestigd op eenlaterale steunbasis.Alle specifieke uitrustingen voor de tank zullen dus in verbinding metde tank blijven.Als optie is de Vacu-CARGO uitgerust met deLow-Lift hefinrichting.Deze hefinrichting, speciaalontworpen voor deCARGO, is voorzien vanvier punten en een snelkoppeling.Low-Lift hefinrichtingNog steeds in de modulariteit optiek isde achterhefinrichting voortaan vastgeboutaan twee schoorzuilen die achteraan op detank gelast zijn. Deze achterschoorzuilenhebben dan een steunpunt op het chassisvia steunhaken.De weerstanden tegen de belasting van hetachteraan gekoppelde werktuig kunnen duseen homogene terugslag hebben op het helevoertuig.Op deze manier blijft het achterwerktuigaan de tank gekoppeld en hetwisselen van de werktuigen gebeurtnu maar in één stap i.p.v. twee.ElektrohydraulicaDe pomphendelbediening, evenals de achterafsluitervan de tank, kunnen worden bediend viade elektroventielen van het chassis. Elk extraelektroventiel voor het functioneren van de tankzal onafhankelijk op de tank moeten worden gemonteerden aangesloten op de 3 snelkoppelingenvan het chassis: druk, vrije retour en LoadSensing.CARGO TSMDubbelasser 6.6CARGO TRMDrieasser 6.6CARGO TRMDrieasser 7.5VACU16000VACU18000VACU20000VACU16000VACU18000VACU20000VACU22500VACU24000VACU21000VACU23500VACU26000Capaciteit (l) 16.450 18.237 20.429 16.450 18.237 20.429 22.547 24.753 21.150 23.531 25.970- 6 --6-Ø tank (mm) 1800 1900 2000 1800 1900 2000 2100 2200 1900 2000 2100

More magazines by this user
Similar magazines