Views
3 years ago

Raads - gemeente Hellendoorn

Raads - gemeente Hellendoorn

Raads - gemeente

GemeenteHellendoornn I "* Nijverdal, Nr.D6SIUIT 5 juli 2011 11INT00830De raad van de gemeente Hellendoorn;gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011;gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en 225 van de Gemeentewet en deParkeerverordening gemeente Hellendoorn 2011;besluit vast te stellen de:Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011Artikel 1BegripsomschrijvingenVoor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:1. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 (Staatsblad1990, 459);2. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990, inclusief brommobielen;3. brommobiel: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;4. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van eenmotorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot hetonmiddellijk in- en uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen vangoederen op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinenof weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift isverboden;5. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet wordenbeschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in hetkrachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, 475) aangehouden register vanopgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het opgegevenkenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven. Als houder van eenmotorvoertuig wordt mede beschouwd:a. degene die gebruik maakt van een lease-auto, zoals blijkt uit een verklaring ter zake vande kentekenhouder (leasemaatschappij);b. de werknemer die (nagenoeg) permanent ten behoeve van zijn werkzaamheden debeschikking heeft over een motorvoertuig van zijn werkgever, zoals blijkt uit eenverklaring ter zake van de werkgever;6. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip vanverzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onderparkeerapparatuur wordt verstaan;inii in uu ii min mi(code voor postverwerking)

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Broederenklooster - Structuurplan.pdf - Raad Zutphen - Gemeente ...
Handreiking 'Gesprek tussen burger en gemeente' - CG-Raad
advies - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
OT BW nr. 5 - raad Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
iOverheid - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht - Wetenschappelijke Raad voor ...
Kinderen bescherm je - Raad voor de Kinderbescherming
Vragen aan de raad - Invoering Wmo
sociaal-ecoNomische NieuwsbrieF - Centrale Raad voor het ...
Transactie als bestuurlijke vernieuwing - Wetenschappelijke Raad ...
Stappenplan en kritiek tijdpad voor gemeenten ! - Koepel Wmo-raden
advies - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Start Wierdensestraat/Marktplein (bij VVV) Duur ... - Gemeente Almelo
Verslag Raad van Commissarissen - InternetBladeren
Offertetemplate TRITEL recto-verso - De Vlaamse Hoge Raad voor ...
Jaarverslag  - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
De Raad van Commissarissen als opdrachtgever van de ... - NBA
Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De menselijke beslisser - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De nieuwe regels van het spel (pdf) - Raad voor Maatschappelijke ...
Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad - Ziekenhuis Oost-Limburg
Presentatie zes denkhoeden van Edward de Bono - MBO Raad
Raad der Wijzen maakt Europese stand van zaken - CxO
De raad en burgerparticipatie - Vereniging van Nederlandse ...
De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd - PO-raad
Werkprogramma 2011 – 2012 - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Ieder zijn deel - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
'Heldere sturingsinformatie voor de raad' in het magazine ... - KplusV