Views
3 years ago

Raads - gemeente Hellendoorn

Raads - gemeente Hellendoorn

Raads - gemeente

GemeenteHellendoornn I "* Nijverdal, Nr.D6SIUIT 5 juli 2011 11INT00830De raad van de gemeente Hellendoorn;gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011;gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en 225 van de Gemeentewet en deParkeerverordening gemeente Hellendoorn 2011;besluit vast te stellen de:Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2011Artikel 1BegripsomschrijvingenVoor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:1. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 (Staatsblad1990, 459);2. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990, inclusief brommobielen;3. brommobiel: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;4. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van eenmotorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot hetonmiddellijk in- en uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen vangoederen op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinenof weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift isverboden;5. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een motorvoertuig moet wordenbeschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in hetkrachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, 475) aangehouden register vanopgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het opgegevenkenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven. Als houder van eenmotorvoertuig wordt mede beschouwd:a. degene die gebruik maakt van een lease-auto, zoals blijkt uit een verklaring ter zake vande kentekenhouder (leasemaatschappij);b. de werknemer die (nagenoeg) permanent ten behoeve van zijn werkzaamheden debeschikking heeft over een motorvoertuig van zijn werkgever, zoals blijkt uit eenverklaring ter zake van de werkgever;6. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip vanverzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onderparkeerapparatuur wordt verstaan;inii in uu ii min mi(code voor postverwerking)

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Broederenklooster - Structuurplan.pdf - Raad Zutphen - Gemeente ...
Handreiking 'Gesprek tussen burger en gemeente' - CG-Raad
OT BW nr. 5 - raad Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
Stappenplan en kritiek tijdpad voor gemeenten ! - Koepel Wmo-raden
raad van state - Rijksgebouwendienst
hoofdbetoog - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
inzicht - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Uitn.Gelders Debat.pdf - Raad Zutphen
Afvalkalender 2013 - Gemeente Noordwijk
advies - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
rapport 'Vertrouwen in burgers' - Wetenschappelijke Raad voor het ...
visie en focus Waddenfonds - Raad voor de Wadden
Verslag Raad van Commissarissen - InternetBladeren
Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De Raad van Commissarissen als opdrachtgever van de ... - NBA
Jaarverslag  - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
De menselijke beslisser - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De raad en burgerparticipatie - Vereniging van Nederlandse ...
ALLE LELYSTADSE STRAATNAMEN - Gemeente Lelystad
Ziekenhuislandschap 20/20 - RVZ - Raad voor Volksgezondheid ...
Werkprogramma 2011 – 2012 - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Ieder zijn deel - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
'Heldere sturingsinformatie voor de raad' in het magazine ... - KplusV
06 - Bijlage 4 - Structuurvisie Achtkarspelen d.d. 2 januari - Raad ...
PLEIN-101216-9-discussienota visie op velsen 2025 - Raad Velsen ...
Participatie-ontwikkeling in perspectief - Raad voor Werk en Inkomen
Verbinden en versterken - MBO Raad 1 sept 2011