DP maart 2003 - Chiro

static.chiro.be

DP maart 2003 - Chiro

MAAK GEEN PLANNEN OP:


DUBBELPUNTnr. 7 • Maart 2003Dubbelpunt verschijnt maandelijks,maar niet in juli en augustus.Een jaarabonnement kost e 10,50en kan aangevraagd worden bij ChirojeugdVlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.Tel (03)231 07 95 - Fax (03)232 51 62E-mail: dubbelpunt@chiro.beRedactieadres: Mira Van Olmen,Kipdorp 30, 2000 AntwerpenEindredactie: Andy DemeulenaereRedactie: Kevin Breyne, Erik Verstraelen, EllenWauters, Tine Wouters, Katrijn Geldof, Kate Crauwels,Klaartje Van Loy en Maarten Schenk.Taalnazicht: Bart BooneFoto’s: archief, plaatselijke groepenTekeningen: DuppeVormgeving: Jan Van BostraetenDrukkerij: Vanden Broele, BruggeDubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleektpapierGiften: giften aan Chirojeugd-Vlaanderen vzw kunnengestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.Als ik nu de schaterlach van Stijntje, deinzet van Kris en het enthousiasme vanAn samentel en er dan het kwadraat vanhet aantal uren bij optel dat we na devergadering met de leiding blijven plakkenzijn...Als ik deze som vermeerder met dehelft van het aantal tevreden ouders opons feest en het aantal minzaamlachende omstanders wanneer we inkorte broek voorbijlopen...Als ik dit allemaal vermenigvuldig metde wortel van het aantal uren activiteit,vergadering, jeugdraad, gewestactiviteit,cursus, bivak, briefjes ronddragen,oudersbezoeken doen, vrachtwagensladen/lossen, lokalen schoonmaken,opdienen bij parochie en vzw...Als ik dit alles deel door het aantal kinderendie weenden, het aantal straffen,de ‘ik-heb-al-zoveel-keer-gezegd-dat-jeniet-vuil-mag-zijn’-ouders,de conflictenop de leidingskring, de momenten in despoedopname en de zondagen dat hette veel regende om onze activiteit tedoen...Als ik dit alles maal 100 doe...bekom ik dan de procentuele index vanmijn chiroleven?Nee, Chiro is niet in cijfers te vatten.Maar cijfers kunnen wel eens interessantzijn. Ze zetten aan tot denken, totspreken, tot plannen maken. Ze zijneen instrument om eens vanuit eenandere hoek te kijken. En dat doen wedan ook maar.En omdat we het niet altijd over onszelfmoeten hebben, bekijken we ook dewereld eens uit een andere hoek. Zozijn we als Chiro. Sengi neemt ons meein zíjn leven. Ook dat is niet in cijfers tevatten, maar hij is 1 van 800 miljoenmensen die chronisch honger lijden.Van die 800 miljoen zijn er 600 miljoenboeren. Waar zet dit je toe aan?Andy DemeulenaereDOSSIER cijfersRekensommen 3Huwelijksbureau 7Zelf aan de slag! 8Conclusie 8Jaarthemaverhaal 10Ingekaderd 12Panel 13SABAM 14AfdelingenSpeelclub 16Rakwi 18Tito 20Keti 22Aspi 24Groot Onderhoud 26Vasten 2003 27Internationaal 34Krakmoment 36Speelgroetmuseum 37Chiro-info 38Gesprokkeld 40Vorming 422 DUBBELPUNT • Maart 2003


dossierLEDEN EN LEIDINGHet aantal leden per jaar kun je aflezenop de linkerkant van de grafiek.Het schommelt tussen 78.000 en79.000. Hun aantal blijft redelijk stabiel.De leiding daarentegen, die jekan terugvinden op de rechterkant,bleef tamelijk stabiel tot 1997, maardaalde dan op vijf jaar tijd van 14.830naar 13.674 personen. Kanttekening:de cijfers van voor 1997 zijn wat leidingbetreft niet helemaal zeker (hieren daar zijn ook proosten en VB’s inde massa terecht gekomen). Hoe danook, de laatste vier jaar zijn de datahelemaal juist, en ook hier is een lichtedaling te zien. Het aantal leidingper groep schommelt zo rond de 13stuks. VB’s, proosten en freelancerszijn hier niet in meegerekend. Tussen1997 en 2001 zijn er gemiddeld eentweetal van hen per groep aan te treffen.Hier vinden we misschien eeneerste reden terug voor het dalendaantal groepen. Doordat minder leidingactief blijft, wordt overgegaan toteen fusie van 2 groepen. Meestalworden een jongens- en een meisjesgroepdan samen één gemengdegroep. Het aantal leiding per groepkan hierdoor constant blijven. Devraag blijft waarom minder chiroledenleiding worden en/of blijven.CIJFERSLEDEN PER CHIROGROEPAls je het stabiele ledenaantal en hetdalend aantal groepen even samenvoorstelt, dan kom je tot de conclusiedat het aantal leden per chirogroepstijgt. Het gemiddelde ging inderdaadvan 84 leden per groep in 1994 naar91 leden in 2001 (leiding inclusief).Op de grafiek wordt dat voorgestelddoor het gekleurde vlak. De lijn stelthet dalend aantal groepen voor.Voor de leiding betekent dit dat elkeleid(st)er ongeveer 1 lid extra inbedwang moet zien te houden tenopzichte van 1994, op een gemiddeldevan vijf à zes leden per leid(st)er.Een stijgend aantal leden per groep isgoed nieuws, maar in dit geval tochmet een scherp kantje: de reden isniet dat er meer leden naar de Chirokomen, maar dat minder groepen blijvenbestaan.aantal groepen1120921100901080881060104086102084100082980ledengroepen960801994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001aantal leden per groepDUBBELPUNT • Maart 2003 5


dossier“... en klein wordt groot ...”Cijfers zijn, zoals alles, relatief. Zo telt een chirogroep gemiddeld 75 leden en13 leiding. Pas als je alle groepen naast elkaar zet, zie je de enorme verschillen.Zo legden we ons oor te luister bij de grootste en de kleinste chirogroepvan vorig werkjaar.DE GROOTSTE CHIROGROEP: SINT-PETRUS-EN-PAULUS, SCHELLE,IN 2001-2002 MET 294.Wat zijn nu eigenlijk de voor- en nadelen van zo’n grote groep?Hilde Lamoen (groepsleidster): Het voordeel is dat als er veel volk is, je ookveel kunt doen, vooral bij de oudere afdelingen. Maar bij de jongere afdelingen,waar we telkens met zo’n 40 kinderen zitten, wordt dit het nadeel. Jehebt al vlug te weinig leiding om de hele groep in het oog te houden. Ensamen een spel spelen is een hele opgave, zeker bij de speluitleg. Hou 40kinderen maar eens stil!Maar toch blijven we met de hele groep op bivak gaan. Echt tof, zo’n massaverhuizing.Zijn er dingen die je alleen met zo’n grote groep kunt doen, of juist niet?Hilde: Op bivak doen we wel eens massaspelen met de hele groep, dat isécht met een massa. Hetzelfde geldt voor onze openingen elke zondag, waarbijwe met de hele groep een spel spelen.Maar op het vorige bivak moesten we de groep toch splitsen voor het massaspel.De kleintjes liepen anders verloren. En volgend jaar vieren we ons 60-jarig bestaan. Toen we nog 50 jaar vierden, gingen we met de hele groep opweekend. Dat kunnen we nu niet meer. We zijn daarvoor met te veel.DE KLEINSTE CHIROGROEP: OKAPI, ADEGEM, IN 2001-2002 MET 10.Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n kleine groep?Joke Potvliege (groepsleidster): Vorig jaar hadden onze 6 leden ongeveerdezelfde leeftijd, tussen 10 en 12 jaar. Dat was enorm handig. Je kunt ermet gemak je activiteiten op afstemmen.Dit jaar kwamen er 6 jongere leden bij. In het begin dachten we de groep tesplitsen in twee afdelingen. Dat lukte niet meteen, door leidingstekort, en wemerkten dat het toch goed ging! De jongeren willen altijd wel proberen deouderen de loef af te steken. Soms lukt dat, soms niet. Je moet er gewoonvoor zorgen dat de jongsten ook eens kunnen winnen, of dat de oudsten dekleintjes nodig hebben om hun opdracht te volbrengen. Zo moeten ze bijvoorbeelddoor een heel klein gat kruipen of zo.Het nadeel is wel dat je helemaal niet meer gewoon bent om spelen voorgrote groepen te maken. Vroeger begeleidde ik wel CM-kampen, maar om nunog een spel voor 30 mensen voor te bereiden, hoe moet ik daar weer aanbeginnen?Zijn er dingen die je alleen met zo’n kleine groep kunt of juist niet?Oh, dat is gemakkelijk: iedereen in 1 auto krijgen!AFDELINGENIn 2001 had de ‘gemiddelde’ chirogroep38 % speelclubbers, 26 % rakwi’s,17 % tito’s, 12 % keti’s en 7 %aspi’s. Ten opzichte van de Vlaamsejeugd worden meer –12-jarigen bereiktdan +12-jarigen. Over de jaren heenmerkten we op dat het aantal speelclubberssteeg, het aantal rakwi’s minof meer gelijk bleef en de tito’s, keti’sen aspi’s achteruit gingen. Dat allesleidt tot een ‘verjonging’ van de ledensamenstelling.Als we de som nemenvan speelclub en rakwi (-12-jarigen)en we delen dit door de som tito’s,keti’s en aspi’s (+ 12-jarigen) en doendit maal 100, dan bekomen we een cij-JONGENS EN MEISJESZijn er ook sekseverschillen in de chiropopulatie?Als we deze grafiekbekijken duidelijk wel. Hier is de toestandvan vorig jaar te zien. Het eerstebalkje bij elke afdeling is het aantaljongens, het tweede het aantal meisjes.Over het algemeen zijn er meermeisjes dan jongens bij onze leden.Dat is ook in overeenstemming methet grotere aantal meisjesgroepen (zieeerder). Maar het verschil wordt welkleiner naarmate de afdelingen ouderworden. Bij de aspi’s stellen we zelfsvast dat het aantal jongens hier ietsjegroter is dan het aantal meisjes. Voorde leiding is de stand ongeveer gelijk.De voorbije jaren bleven deze verhoudingenook min of meer constant.Als we bij de leiding de verhoudingenvan wat dichterbij bekijken in de tweedegrafiek, komen we tot de vaststellingdat het aantal leiders in het verledengroter was, vervolgens onder hetaantal leidsters dook, en nu ongeveereven groot is. Het aantal leidsterssteeg lichtjes tot 1998, en nam daneven lichtjes af. Ook hier weer oppassenmet conclusies trekken: de cijfersvoor 1997 zijn onzeker! Het aantalproosten die verkeerdelijk bij de leiderszijn ingedeeld, trekt dat cijfer naarboven. Vermoedelijk is een 50/50-verdelingbij de leiding eerder de algemeneregel.6 DUBBELPUNT • Maart 2003


dossierCIJFERSfer dat de ‘verkleuteringsindex’ wordtgenoemd. Hoe die evolueerde, kun jebekijken in de tweede grafiek: eenconstante stijging tot 2000, in 2001 iseen lichte daling merkbaar.Uit deze cijferreeksen kun je niet zomaarafleiden dat het de verkeerdekant opgaat met onze ledensamenstelling.Om ze juist te kunnen bekijken,is er heel wat achtergrondinformatienodig over de bevolkingsgroeien maatschappelijke evoluties. Zokunnen babybooms van midden dejaren ‘90 zorgen dat nu inderdaadheel wat speelclubbers lid kunnenworden van de Chiro.De Chiro... Vlaanderensgrootste huwelijksbureau?!?Als je in je chiro-omgeving eens kijkt naar al die chirokoppels - misschienheb je wel chiro-ouders en heb je nu zelf een chirolief - dan duikt degedachte aan een geweldig huwelijksbureau meteen op.In de Chiro komen wekelijks heel wat jonge mensen elkaar tegen, dus ’t zalniemand verbazen als we jullie vertellen dat dat af en toe wel voor vuurwerkzorgt... Het gaat zelfs verder: blijkbaar kan de ‘Chiro’ soms wel een geweldigesmoes zijn om thuis niet te hoeven vertellen dat je weer eens bij je liefgaat zitten, en is het ketilokaal met die kaarsjes en die zachte zetel het idealedecor voor een romantisch avondje... Dat leren we althans uit de enquêtedie in 1999 uitgevoerd werd door Jeugd & Seksualiteit (vormingsdienstvoor het jeugdwerk) bij de grootste Vlaamse jeugdbewegingen. Voor deChiro gebeurde dat op de nationale startdag van 11 september 1999.Enkele opvallende vaststellingen uit dat onderzoek:1. 27% van de chiroleden zegt de jeugdbeweging ooit als smoes gebruikt tehebben om bij hun lief te zijn. We zijn hierin veruit de Vlaamse koplopers!Bij de VVKSM geeft maar 20% dat toe, en bij alle andere jeugdbewegingenligt het aantal nog lager.2. Ook onze lokalen scoren hoog in amoureuze avontuurtjes. 31% van dechiromensen beweert hun lokaal wel eens gebruikt te hebben om ‘methun lief alleen te kunnen zijn’. Ook bij de andere jeugdbewegingen scorende lokalen hoog, weliswaar iets lager dan bij ons. Alleen bij de KLJgebruikt maar 5% van de ondervraagden hun lokaal in deze zin.3. 26% van de chiromensen hebben als lid ooit een relatie gehad met eenleid(st)er. We worden hierin enkel voorafgegaan door de FOS, waar 36%van de leden hiertoe overgaat. De verhouding tussen jongens en meisjesbij de aspi’s kan er wel op wijzen dat meer meisjes dan jongens opaspileeftijd in de leiding stappen. Een relatie met een leidster is voor eenaspi-jongen dus niet noodzakelijk een relatie met een ‘oudere vrouw’.4. Gemiddeld 20% van de jeugdbewegingsleden stappen op een gegevenmoment met een vraag of probleem over relaties en seksualiteit naar hunleid(st)er. Vooral bij de KAJ ligt dit aantal hoog (38%), maar ook inChiro gebeurt dat regelmatig (27%). Bij alle andere bewegingen blijft ditver onder het gemiddelde.Relaties en seksualiteit in de jeugdbeweging, misschien eens een gesprekwaard?(UIT: RELATIES, SEKS EN DE JEUGDBEWEGING. EEN ONDERZOEK VAN JEUGD & SEKSUALITEITIN SAMENWERKING MET ZES JEUGD- EN JONGERENBEWEGINGEN.MECHELEN, JEUGD & SEKSUALITEIT, 2000, PP. 37-41.)DUBBELPUNT • Maart 2003 7


dossierMANNEN AAN DE MACHTHet aantal meisjes neemt dus af bij de leden, bij leiding is de verhouding gelijk,maar wat gebeurt er met deze actieve chiromensen na (en natuurlijk ook tijdens)hun leven bij de plaatselijke groep? Deze grafiek toont je de verhoudingjongens/meisjes bij gewestelijke, verbondelijke en nationale vrijwilligers. Voorde gewesten zijn gemiddeld al iets meer jongens dan meisjes actief, maar bijde verbonden en in de nationale commissies is er per vrouw al bijna een halveman meer terug te vinden! Maar misschien is er nu eenmaal anderhalve mannodig om het werk van één vrouw te kunnen doen... Anderzijds is het wel zo –en dat is in tegenstelling tot trends in de politiek en het bedrijfsleven – datmeer vrouwen dan mannen de eindverantwoordelijkheid dragen in gewestenen verbonden.ZELF AAN DE SLAG!Kriebelt het ondertussen van het lezen vanal die cijfertjes en figuren? Als je kriebelspositief zijn, geven we je nog een toemaatjeom zelf te berekenen. De GTP-waarde,ofte Gezond Toekomst-Perspectief. Dit cijferbrengt in kaart of je genoeg leiding enoudere leden hebt om het nog enige tijduit te zingen. Het zegt helemáál niets overde kwaliteit van je activiteiten, over dekwaliteit van je leiding of Chiro, of over desfeer in de groep. Het is enkel een hulpmiddelom op zoek te gaan naar gaten inje ledenbestand. Hoe hoger het cijfer, hoemeer kans dat er voldoende leden zullendoorgroeien in je groep om leidingsproblemente vermijden.Je berekent het zo:- het aantal –12-leden deel je door 3 = .........- het aantal tito’s hou je zoals het is = .........- het aantal keti’s doe je maal 2 = .........- het aantal aspi’s doe je maal 3 = .........- het aantal leiding doe je maal 2 = .........- je neemt het aantal freelancers, VB’s en proosten samen = .........- je telt dit allemaal samen = .........- je deelt het aantal leden door het aantal leiding en doet dit maal 2 = .........- je trekt dit laatste af van het vorige totaal = .........Als je waarde:x hoger ligt dan 100, dan zit de toekomstvan de groep veilig, alleen een rampkan onheil brengen;x tussen 80 en 100 bedraagt, dan kan jegroep tegen een stootje;x tussen 60 en 80 ligt, kan de toekomstvele richtingen uit, er is geen onmiddellijkedreiging;x tussen 40 en 60 zit, dan moet je tochalles eens goed bekijken;x lager ligt dan 40, dan is er wel wat werkaan de winkel, wees voorzichtig.Dit cijfer is vooral interessant als je eenaantal jaren achter elkaar zet. Stijg je aleen paar jaar, dan ga je de goede richtingop. Blijf je wat schommelen, dat geeftniet. Daal je al een paar jaar vrij stevig,dan is dit toch wat verontrustend.Als je dit berekent voor je eigen groep, kunje in de grafiek bekijken met hoeveel anderechirogroepen je je in die categoriebevindt.Je kan ook eens de verkleuteringsindexvan je groep berekenen: de som nemenvan speelclubbers en rakwi’s (-12-jarigen),delen door de som van tito’s, keti’s enaspi’s (+12-jarigen) en dat maal 100.Normaal zit je wat boven de 100, maarliefst niet al te veel.We zetten de belangrijkste vaststellingennog eens op een rijtje.x We bereiken gemiddeld 7,5 % vande jongeren uit de mogelijke groepvan chiroleden. In 88 % van deVlaamse gemeenten is tenminsteéén Chiro actief.x Het aantal chirogroepen ging delaatste jaren achteruit. De meestevan de verdwenen groepen gingengemengd, maar toch blijft er eennegatief saldo wat verdwenengroepen betreft. Er zijn nu meergemengde groepen dan meisjesofjongensgroepen.x Het aantal chiroleden blijft stabiel.Dit betekent dat er meer leden inéén chirogroep zitten. Het aantalleid(st)ers per groep blijft schommelenrond 13 (hopelijk brengt ditgeen ongeluk!) en het aantal ledenper groep steeg van 71 naar 78(zonder leiding).x Het aantal speelclubbers en rakwi’sgroeit aan, terwijl tito’s, keti’s enaspi’s achteruitgaan. De ‘verjonging’van de groepen lijkt zich testabiliseren.x Aan meisjes is er algemeen eenoverwicht in de Chiro, wat zich uitin het aantal meisjesgroepen enhet aantal chiromeisjes. Dat overwichtdaalt echter per afdeling, enslaat bij aspi’s om in een kleineminderheid. Bij de leiding is hetlichte overwicht van jongensmomenteel omgezet in een 50/50-verhouding. In het kader is eenmeerderheid jongens te vinden,maar er zijn wel meer meisjes diedaar eindverantwoordelijkheidopnemen.Als je bij al deze cijfers ondertussenvragen hebt of een uitgesprokenmening over het hoe en waarom vande chirostatistieken, neem dan pen,telefoon of muis ter hand en schrijf,bel of mail naar Dubbelpunt, Kipdorp30, 2000 Antwerpen, (03)231 07 95of dubbelpunt@chiro.be.Goed zo, je hield het vol tot heteinde!8 DUBBELPUNT • Maart 2003


Thomas ad interim“Ja, meneer de burgemeester...Tuurlijk,meneer de burgemeester! Dat komt inorde!” Met een zucht legt Pol de telefoonneer. Die burgemeester toch!Sinds Pol zijn kop liet zien op degemeenteraad (je weet wel, toen methet lokalenprobleem van de plaatselijkeChiro), vraagt burgervader Edouardhem regelmatig om advies. Nu weer inverband met de aanleg van een speelbosin de buurt van het park.Eigenlijk weet hij er niets van af,maar Pol is nu eenmaal Pol, en hij laatniet graag zijn medemens in de steek.Dat betekent dat hij ook nu weer vooreen vervanger voor het containerparkmoet zorgen. De mensen van het dorpmoeten hun afval toch kwijt kunnen!Na enkele telefoontjes heeft Pol degeknipte man gevonden: Thomas, eenvriend van vroeger. Een beetje eenrare kerel, doet wat met kunst en zo,en wat deed hij ook weer voor dekost? Ach ja, klusjes hier en daar... Hijwil Pol graag uit de nood helpen, vandaaghad hij toch niet veel op hetprogramma staan.Wanneer Thomas aankomt op het containerpark,is het al hoog tijd voor Polom te vertrekken.“Hoi, Thomas! Ik ben nogal gehaast,dus veel uitleg kan ik je niet geven.Eigenlijk is het niet moeilijk: de mensenkomen hun afval brengen en jijwijst hen de juiste container. Debordjes met wat erin moet, staanerbij. Succes en bedankt!” En Polspringt zijn fiets op en vertrekt.Thomas blijft een beetje verbaasd achter.“Tja, we zullen er maar het bestevan maken...” denkt hij. Na een korteinspectieronde tussen de containersmerkt Thomas dat het inderdaadlogisch in elkaar zit. Zo is er bijvoorbeeldeen container voor ronde voorwerpen,eentje voor dingen die muziekkunnen maken of voor nog bruikbarevoorwerpen: Pol heeft dat goed gezien!Alleen die container F is hem niethelemaal duidelijk. Is dat dan voorfietsen of fijn ijzer?De eerste klant is inmiddels gearriveerd.“Hallo!” zegt een blitse loodgieter.“Is Pol ziek vandaag?”“Nee,” antwoordt Thomas, “hij moestdringend weg, ik vervang hem.”“Ach zo. Zeg, ik heb hier wat versletenbuizen bij, weet jij waar ik ermeeheen moet?”Thomas denkt even na. “Ik vermoeddat ze best passen in de containermet ronde dingen,” zegt hij uiteindelijk.“Mmm, “zegt de loodgieter met eenbedenkelijk gezicht, “mijn buizen zijnwel rond, maar ook hol, misschien kanhet ook in de container ‘dingen omiets in te stoppen’?” Thomas krabteven in zijn haar.“Zo had ik het nog niet bekeken,”zegt hij, “dat kan natuurlijk ook.Weet je, er staan overal bordjes bij decontainers, gooi het maar waar jedenkt dat het past.”Ondertussen zijn nog meer mensenaangekomen. Thomas, die ervan overtuigdis dat de mensen zelf het besteweten waar alles in moet, stuurt hendirect naar de containers, met deboodschap dat ze maar moeten lezenop het bordje wat er wel en niet inmag. Ze kijken eerst even raar op,maar als ze horen dat Thomas Pol vervangt,besluiten ze dat hij wel zalweten wat hij doet. Zo gebeurt hetdat Franse porselein terecht komt incontainer F, in plaats van in ‘dingendie stuk kunnen vallen’, en dat oudeblikken gedropt worden in ‘dingen ommuziek te maken’ en niet in ‘dingenom te rollen’.“Een rustig leventje heeft die Pol,“denkt Thomas later bij een kopje koffie,terwijl de containers voller geraken.Hij kijkt wat verveeld rond, enziet dan dat Pols deur best een likjeverf kan gebruiken. En ze pieptedaarnet ook, herinnert hij zich.Thomas’ klusjesvingers beginnen tejeuken.“Zo te zien kan Pol zijn huisje bestwat opknapwerk gebruiken,” denkthij. Even later loopt hij het containerparkin, op zoek naar gerief. In decontainer ‘dingen om te schilderen’(alsof het voorbestemd was!) vindt hijalles om van Pols deur een echt kunstwerkjete maken. Met restjes verf enoude borstels schildert Thomas eenlevensgroot portret van Pol op dedeur. Zijn neus is een beetje grasgroenuitgeslagen, maar het olifantjesrozewas opgeraakt bij Pols bollewangen. Tevreden kijkt Thomas naarhet resultaat. Olie om het scheurendscharniertje te herstellen vindt hij inde ‘dingen die vlekken maken’-contai-10 DUBBELPUNT • Maart 2003


ner. Met wat ijzerdraad herstelt hijook het gat in het hek van het containerpark.Thomas blijft de hele namiddag bezigmet klusjes, tot alles weer picobello inorde is. Deuren gaan weer vlot openen dicht, tussen de groenten in Polstuintje is het onkruidnetjes gewied, en in decontainer ‘nog bruikbaredingen’ vond Thomas eenleuk schilderijtje dat hijin Pols container ophing.Hij is net klaar als Polweer binnenfietst. Polziet dadelijk dat er vanallesveranderd is. Zijntuintje ziet er warempelprachtig uit, en verbaasdvraagt hij zich afwie die spiegel voor zijndeur heeft gezet.“Wat is hier gebeurd?”vraagt hij zich luidop af.Thomas komt hem tegemoet.“Ja, ik had wat tijd overen ik dacht, waarom zouik Pol niet een handjetoesteken? Dus heb ikalles wat opgeknapt. Ik hoop dat jehet niet erg vindt?”“Nou,” zegt Pol, “het is fantastisch!Super dat je me geholpen hebt, ik komer nooit aan toe om al dat werk tedoen. Hoe heb je dat klaargespeeld, opzo’n drukke containerparkdag?”“Druk? Ik heb een zee van tijd gehad!”antwoordt Thomas. “Met dat bordjessysteemis het wel duidelijk waar alleafval in moet, veel hulp hadden demensen niet nodig.” Pol moet evenslikken.“Bedoel je dat je de mensen zelf hebtlaten beslissen waar alles in moest?”vraagt hij bang.“Maar ja! Moeilijk is dat toch niet?Of wel?” Thomas merkt dat Pol evenwit wordt, en dan groen en dan rood.En plots rent hij af op de containersen gooit er prompt een heleboel uit.“Oh nee!” hoort Thomas hem roepen.“Geen figuurzagen in ‘dingen om ietsin te steken’, maar in container F! Enwat doet die buis bij de ‘dingen omiets in te steken’? Die hoort toch inde container met ‘ronde voorwerpen’?!”De jammerklacht gaat maar door.Thomas, die nog altijd niet begrijptwaarom Pol zo over zijn toeren is,zegt: “Maar het klopt wel! Je kunt jearm in een buis steken,en Frans porselein beginttoch met een F?”Pol, die het misverstandwel begrijpt, zet zichneer met een zucht: “Ja,je hebt gelijk, natuurlijk,maar zelf zou ik het nietzo gesorteerd hebben.Het hangt ervanaf hoe jehet bekijkt, en iemandanders zou het misschienin nog een andere containergooien...”“Zo is dat,” zegt Thomas,“maar je hebt wel enkelesterke categorieën, hoor!Voor mijn klussen heb ikalles vlot kunnen terugvinden.Hier staan welhonderd dingen waar ietsnuttigs mee gedaan kanworden! Ik kom hierzeker nog eens zoeken naar materiaal.”Pol lacht gelukkig weer en zegt:“Wel wel wel, dan moet je me die maareens laten zien, want dat hoort allemaalin de container ‘nog bruikbaredingen’ te zitten.” En samen schuimenze het containerpark af, tot decontainer met ‘nog bruikbare dingen’bijna uit zijn voegen barst...Je kunt de jaarthemaverhalen ook vinden op de chirowebsite: www.chiro.be/551.DUBBELPUNT • Maart 2003 11


IngekaderdVoor eeuwig en altijden de hele wereld ...Als we via www.chiro.be/links willendoorklikken naar de sites van plaatselijkegroepen, weten we niet waareerst te beginnen. Meer en meergroepen hebben hun eigen webstekje.Niet alleen om foto’s op te zetten,maar ook om prijzen te winnen. Rafvan Chiro Werchter, Kurt van ChiroNeder-Over-Heembeek en Stijn vanChiro Schelle deden met hun chirositemee met de Clickx-wedstrijd.Verdict: één van de beste 100 amateuristischesites. Voor de eer, voorde fun of per toeval ...Dubbelpunt: Waarom neem je metje chirosite deel aan zo’n echtewedstrijd?Stijn: Ik heb een abonnement opClickx. Mijn medewebmaster vondhet ook een goed idee om deel tenemen. Maar iets veranderen of eenextraatje doen voor de wedstrijd, datzagen we niet zitten ... We dachtentoch niet dat we geselecteerd zoudenworden.Kurt: Blijkbaar moest je je site opvoorhand inschrijven. Clickx selecteerdedan een aantal sites waar je opkon stemmen. Maar wij hadden onshelemaal niet ingeschreven. Gelukkigkeek iemand van ons eens per toevalop de site. Anders hadden we nooitgeweten dat we moesten stemmen.Raf: Onze webmaster had het gelezenop de site van Clickx. Hij heeft onsgewoon ingeschreven.Dubbelpunt: Ben je vandeur tot deur gaan bellenom voor jullie site testemmen?Stijn: Zo goed als iedereenin Schelle en omstrekenhad een mail gekregenom voor ons te stemmen.Het is ook in de klassenrondgegaan van leiding enleden. De mondelingereclame ging ook welgoed rond.Raf: Dubbel stemmen.Dat heeft ons wel watgeholpen. We maaktenook wel veel reclame opons forum en via mail. ’tIs gelukt, hé!Kurt: Toen we wisten datwe erbij waren, heeftiedereen van de leiding zijn heleadressenboek op de hoogte gebracht.Dubbelpunt: Steek je nu veel tijd inzo’n website?Kurt: Echt veel tijd hebben we er nietingestoken. De webmaster is iemandvan buiten de Chiro, die zo’n projectmoest opstarten van ‘t school.Eigenlijk wisten we niet of onze sitenog op het net stond of niet. Het waszo lang geledendat we hem bekekenhadden, laatstaan geüpdatet.Nu ik een cursusinternet achter derug heb, zal ik ernog eens wat tijdinsteken.Stijn: In hetopstarten van eenchirosite steek jewel veel tijd, maarin het onderhoudenslechts enkeleuurtjes per week.Da’s ook een tipnaar andereChiro’s toe: beginklein als je de sitemoet opstarten.Geef alleen denodige informatie voor je eigen leden,ouders en leiding. Daarna kun je uitbreiden.Het is ook altijd tof omreacties te krijgen van iedereen. Deouders sturen nu zelfs vragen doornaar de leiding via hun persoonlijkechiromail. Zo is er dan toch contacttussen ouders en leiding.Raf: Wij steken er zelf niet veel tijd in,het is vooral onze webmaster die erwel wat aan doet. Als leiding gevenwe gewoon onze quiz door en onzefoto’s. We gebruiken de site niet echtom contact met elkaar te hebben. Ophet forum worden soms wel dingengepost die leuk zijn. Het contact metde ouders gaat nog altijd per telefoonof gewoon mondeling.Dubbelpunt: En? Zul je nog eenkeer meedoen?Stijn: Als er volgend jaar nog zo’nwedstrijd komt, doen we zeker weermee. Al is ‘t alleen maar voor hetfeestje dat we achteraf kregen. AlsChiro zo’n wedstrijd zou lanceren,doen we natuurlijk ook mee.Kurt: Als Chiro zoiets organiseert,zullen we ook deelnemen, zeker alswe ons maar gewoon moeteninschrijven en verder niets doen. Ikdenk trouwens dat het een goed initiatiefis wantondertussen zijn ertoch veel Chiro’sdie een site hebben.Het is ooknog een extraatjeom zo dingen uitte wisselen encontact te leggen.Raf: Volgend jaardoen we zekerweer mee. Het isgewoon tof, enmet Clickx winnenbetekent toch weliets. Als Chirozo’n wedstrijddoet, doen we ookzeker mee, maarClickx blijft tochwel dé site.Wacht maar, wie weet hoe hoog scoren jullie met de echte chirosite-wedstrijd?Vanaf april kunnen alle chirosites zich inschrijven in ‘de chirosite van het jaar’-wedstrijd, die in september in alle hevigheid zal woeden. Houhttp://www.chiro.be in de gaten en ...‘date’ die boel maar al ‘up’!12 DUBBELPUNT • Maart 2003


Een tijdje terug ontvingen we een mailtje van een bezorgde VB. HaarChiro heeft last van concurrentie van andere chirogroepen. Wij vroegenons af of dit een veel voorkomend probleem is. We legden tijdenseen Groepsleidingsweekend vier leid(st)ers onze dictafoon voor hunneus.jeugdbewegingen voor devoeten te lopen.»Tinneke: «Eigenlijk is hetenorm spijtig dat er zo’n concurrentiebestaat. Niet alleentussen Chiro’s, maar tussenjeugdbewegingen in het algemeen.Het is misschien beterdat verschillende groepen dieproblemen hebben met ledenwervinggewoon samenwerkenen erover praten.»Maarten: «Zulke problemenkunnen misschien het besteworden opgelost door eroverte praten met het gewest.»Tinneke: «Inderdaad, als hetgaat om een groep in debuurt ken je elkaar ook waarschijnlijk.Dan zou je normaal gezientoch gemakkelijk over zulke dingenmoeten kunnen praten.»Tonny: «Een ledental heeft ook zijnups en downs. Je kan nadien alsgroep ook eens zelf in de problemenkomen. Dan wil je zelf ook eerlijkekansen krijgen.»Na een korte babbel is iedereen het ereigenlijk vrij snel over eens dat ledenwervingredelijk moet blijven. Datzou je zelf immers ook verwachtenvan een andere groep.Geert van Chiro ProosterbosMaasmechelen, Tonny van ChiroPleplo Antwerpen, Maarten van ChiroHorizon Desselgem en Tinneke vanChiro Iris Nieuwkerke reageren.Geert: «Wij hebben eigenlijk heelweinig last van concurrentie. Maardit kan toch niet.»Tonny: «Als je ledenwerving doet,probeer je natuurlijk zo’n grootmogelijk publiek te bereiken. Maarals je een brief van een Chiro uit eenbuurgemeente in de bus krijgt, denkje toch in de eerste plaats aan de chirogroepdie dichter in de buurt is. Bijons zijn er scoutsgroepen in de buurten wij doen de ledenwerving opscholen gewoon samen.»Maarten: «Wij hebben chiroleden uitbuurgemeenten, waar de Chiro mindergoed draait. Die leden krijgennatuurlijk post van onze Chiro. Endie leden brengen ook wel andereleden aan. We vermijden wel andereDe mail:From: een bezorgde VeeBeeTo: dubbelpunt@chiro.beBeste chirosympathisantenGraag zou ik even willen stilstaan bij het feit dat er opkomende concurrentie istussen Chiro’s...Wij zijn een meisjeschiro uit een kleine gemeente, met niet zoveel leden. Ook iser in deze gemeente een aparte jongenschiro. Toch gaan beide chirowerkingengoed.Wat blijkt nu?Ongeveer een week geleden heeft iedereen in ons dorpje een brief in de busgekregen van een omliggende Chiro, waarin ze aan ledenwerving doen. Wij vindendit echt niet leuk en vragen ons echt af wat je daarmee bereikt. Niet dat wedaardoor veel gasten verliezen! Integendeel!Maar we vinden het gewoon spijtig dat er al concurrentie bestaat tussen Chiro’s!Daarbij komt nog dat een andere jeugdbeweging ook in de buurt bij ons op deschool ledenwerving komt doen en ook een brief verstuurt aan al de kinderen inonze gemeente! Sorry, maar dat gaat ons petje te boven! Dat is bij ons nog nooitopgekomen om in een omliggende gemeente ledenwerving te doen. Wij houdenons altijd in onze gemeente als het over ledenwerving gaat!Ik vraag me echt af of dit nodig is ...Een bezorgde VeeBeeDUBBELPUNT • Maart 2003 13


Vorig jaar was er heel wat te doen rond de plotse tariefverhoging vanSABAM. Na lang onderhandelen met vertegenwoordigers uit het jeugdwerkis er uiteindelijk een akkoord bereikt over nieuwe tarieven. Wie nudus nog een fuif of concert organiseert, weet waar ze zich aan moetenhouden...IK GEEF EEN FUIF. HOEVEEL MOET IK BETALEN AAN SABAM?De normale regel is dat je 10% op je bruto-inkomsten (= inkom + gratis kaarten+ sponsoring) moet betalen, tenzij dit bedrag lager is dan het minimumtarief. Bijeen kleine fuif, waar je niet al te veel winst maakt, komt het er meestal op neerdat je moet gaan zoeken in de minimumtabel. Sinds 1 januari 2003 ziet die erals volgt uit:SABAM: minimumtarief voor fuiven vanaf 1 januari 2003 (bedragen excl. 6% BTW)Inkomprijs(in ¤)Gesonoriseerde oppervlakte (m2)0-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000Supplementper schijf van100m_ boven1000m_gratis inkom 25,10 28,23 31,37 34,91 37,77 46,48 52,68 58,11 64,30 70,50 3,100.01-0.62 33,82 40,45 47,07 52,74 57,37 73,99 86,39 96,07 108,46 120,86 7,750.63-1.24 42,53 52,64 62,76 70,56 76,97 101,49 120,08 134,01 152,60 171,20 15,501.25-1.86 51,26 64,85 78,45 89,28 98,36 130,55 156,89 176,63 202,97 229,31 23,251.87-2.48 59,97 77,05 94,13 107,98 119,73 159,59 193,68 219,24 253,32 287,41 31,002.49-3.10 68,69 89,25 109,82 126,69 141,12 188,64 230,47 261,85 303,68 345,51 38,753.11-3.72 77,39 101,45 125,50 145,39 162,49 217,68 267,25 304,44 354,02 403,60 46,503.73-4.34 86,11 113,65 141,18 164,10 183,88 246,74 304,06 347,06 404,39 461,71 54,254.35-4.96 94,82 125,84 156,86 182,80 205,25 275,78 340,85 389,66 454,74 519,81 62,004.97-5.58 115,04 153,39 191,74 219,05 246,35 304,84 377,66 432,27 505,09 577,91 69,755.59-6.20 124,72 166,95 209,17 239,38 269,58 333,89 414,45 474,86 555,43 636,00 77,506.21-7.44 144,10 194,07 244,03 280,05 316,06 391,99 488,05 560,09 656,15 752,21 93,007.45-8.68 163,46 221,17 278,88 320,71 362,54 450,08 561,63 645,29 756,84 868,40 108,508.69-9.92 182,82 248,28 313,73 361,38 409,02 508,18 635,23 730,52 857,56 984,61 124,009.93-11.16 202,18 275,40 348,61 402,06 455,50 566,29 708,83 815,72 958,26 1.100,80 139,5011.17-12.40 221,57 302,52 383,47 442,73 501,98 624,39 782,43 900,94 1.058,98 1.217,01 155,00Supplement per aangevangenschijf van ¤ 1,24boven de ¤ 12,5019,34 27,09 34,83 40,66 46,48 58,13 73,62 85,28 100,77 116,2614 DUBBELPUNT • Maart 2003


Nog enkele tipsTIP 1: BETER ¤ 1,24 INKOM DAN¤ 1,25Leg de tabel met minimumbedragennaast de inkomprijs van je fuif. Doorje (gemiddelde) inkomprijs (= somvan de verschillende inkomprijzen,gedeeld door het aantal verschillendeinkomprijzen) een paar eurocenten teverlagen, bespaar je soms veel op jeSabam-factuur. Vraag bijvoorbeeldbeter ¤ 1,24 dan ¤ 1,25 inkom. Zokom je in een lagere betalingsschijfterecht.TIP 2: BETER ¤ 1,25 VOOR EENDRANKJE DAN ¤ 1,30Als de prijs van de meest gevraagdedrank (meestal cola of pintje) hogerligt dan ¤ 1,25, wordt het verschil bijde inkomprijs gevoegd om je Sabamfactuurte berekenen. Houd de prijsvan je drank dus laag genoeg.TIP 3: JE SABAM-FACTUUR ONLINE BEREKENENJe kan binnenkort op de site vanSabam je factuur on line berekenen.Zolang dit nog niet mogelijk is, kandit ook op de site van VFJ (VlaamseFederatie van Jeugdhuizen &Jongerencentra): www.vfj.be. Zo kunje checken of je niet teveel betaalt.TIP 4: BETAAL GEEN DUBBELEFACTUUR...Als je een concertje én een fuif hebtop dezelfde avond in dezelfde zaal,moet je maar 1 factuur betalen, en datis bijna altijd het fuiftarief. In uitzonderlijkegevallen is het concerttariefduurder dan het fuiftarief, en zul jedus het concerttarief moeten betalen(bvb. als de groep die optreedt zeerduur is). Je moet alleszins geen 2 facturenbetalen!TIP 5: CONTROLEER JE FAC-TUUR!Als je niet weet hoe men aan hetbedrag komt dat op je factuur staat,dan bel je gewoon eens naar hetinningskantoor. Zij kunnen je vertellenhoe ze aan dat bedrag gekomenzijn.TIP 6: GEEN CORRECTE FAC-TUUR?Kaart dit eerst aan bij het inningskantoor.Als je hier niet voldoendegeholpen wordt, kun je je tot SabamBrussel wenden. Een klachtenbrief,mail of telefoontje kan soms wonderendoen.Contactpersoon bij Sabam Brussel:Dhr. Egbert Jacquemyn, tel: (02) 28682 42, fax: (02) 230 52 57,egbert.jacquemyn@sabam.be. Sabamis gevestigd in de Aarlenstraat 75-77,1040 Brussel.Word je ook bij Sabam Brussel nietvoldoende geholpen, dan kun je je inlaatste instantie richten tot deControledienst derBeheersvennootschappen van deAuteursrechten en Naburige Rechten.De Controledienst zit onder deFederale Overheidsdienst Economie,Economische Inspectie. Het adres:WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000Brussel. Telefoonnummer: (02)28736 65.TIP 7: DOE JE AANVRAAG TENLAATSTE 10 DAGEN OP VOOR-HANDAls je je aanvraag niet of niet op tijddoet, kun je een boete krijgen van30% bovenop het bedrag dat je normaalmoet betalen.TIP 8: GEBRUIK ALLEEN DERUIMTE DIE JE NODIG HEBTAls je een grote zaal gebruikt die jezeker niet vol krijgt met je bezoekerskun je een gedeelte van de zaal afbakenen.Zo moet je alleen betalen voorhet gebruikte deel van de zaal. Geefde gebruikte oppervlakte aan op jeaanvraagformulier en schrijf er ookbij dat je een deel van de zaal afbakent.TIP 9: VOOR ONBESCHERMDEMUZIEK MOET JE NIET BETALEN!Als een groep enkel eigen nummersspeelt, en zij zijn niet aangesloten bijSabam of een andere beheersvennootschap,dan moet je ook niet betalenvoor het gebruik van hun muziek.Als die groep ook covers speelt of alsje ook andere muziek draait, moet jenatuurlijk wel betalen.Heb je vragen of opmerkingen, of wilje dit verhaal verder opvolgen?Contacteer Natalie De Leenheer,Vlaamse Jeugdraad, natalie.deleenheer@vlaamsejeugdraad.be,(02) 55113 74 of Tom Meirte, SteunpuntJeugd,tom.meirte@steunpuntjeugd.be,(02)551 13 85DUBBELPUNT • Maart 2003 15


speelclubOM HET SNELSTE, OM HET BEEstafettespelen zijn typische spelen voor jonge kinderen. Je kan ze spelen:x om het snelst: dit moet je goed organiseren zodat je kan vergelijken. Dit houdt o.a. ook eerlijkheid in:y start: bvb. van achter een lijn en op signaaly keerpunt: bvb. rond kegel, over een lijn en terugy aflossing: bvb. stokje of springtouw doorgeveny verplaatsingswijze: bvb. niet hinkelen, lopend touwspringenx om het bestx om het mooistx ...Je kan ook verschil hebben bij het vertrek van de volgende kandidaat, nl:x werken in golven: vertrekken op het signaal van de leid(st)er (= schools)x werken in stroom: vertrekken als de vorige een merkteken passeertOm je speelclubbers niet onnodig te laten wachten - ze kunnen nogal ongeduldig zijn - kan je beter voldoende groepenvoorzien . (bvb. 5 kinderen per ploeg)FLUITESTAFETTE (+ 8)De ploegen staan naast elkaar, en despeelclubbers zijn verdeeld over het veld.Iedere speler krijgt een droge beschuit.Op het signaal eet de eerste van iedereploeg die droge beschuit op, loopt naarde volgende speler. Die mag pas beginneneten als de eerste heeft gefloten. Detweede eet beschuit en loopt naar dederde, fluit, enz...NEUSESTAFETTE (+8)De spelers van elke ploeg staan uiteen.De eerste speelclubber van elke ploegheeft op zijn/haar neus het buitenstegedeelte van een lucifersdoosje. Op hetbeginsignaal keren ze zich om en proberenhet doosje op de neus van de volgendete drukken. Hierbij houden beidespeelclubbers de handen op de rug. Valthet doosje op de grond, dan moet hetmet de neus van de grond worden opgepiktdoor de laatste die het op zijn/haarneus had.NAALD- EN DRAADESTAFETTE(+8)De spelers van elke ploeg staan achterelkaar. De nummers 1 staan met de handengevouwen. Op het beginsignaalstappen ze over hun gevouwen handen,zodat ze dan de handen op de rug hebben.Zo lopen ze naar het einde van debaan. Dan huppelen ze terug en tikkennummer 2 aan, die dan mag beginnen.ZWEEDSE ESTAFETTE (+8)De speelclubbers van elke ploeg staanachtereen. De nummers 1 rennen meteen stok van ongeveer 2 meter tot aanhet keerpunt en terug. Bij hun terugkomstgeven ze een uiteinde van de stokaan de nummers 2. Samen houden ze destok zo laag mogelijk bij de grond. Ze16 DUBBELPUNT • Maart 2003


STE, OM HET MOOISTEspeelclubtrekken nu de stok onder de voeten vanhun ploeg door. Heeft de laatste van degroep gesprongen, dan gaat nummer 1achter dit laatste kind staan. Nummer 2rent dan naar het einde van de baan,komt terug, laat de stok aan het andereeinde vasthouden door nummer 3, enz.TANDEMRACE ( +8)Het is het beste om deze wedstrijd opzachte grond te spelen. De speelclubbersvormen per groep koppels. Een van detwee zit op handen en knieën, de anderestaat erachter. Het achterste kind pakt deenkels van de partner vast, zodat elk koppelals het ware een tandem vormt. Ophet startsignaal kruipen telkens twee tandems(van elke groep één) naar de finish,ongeveer 10 meter verder. De groep metde meeste winnende koppels is winnaar.HINDERNISSEN (+8)De speelclubbers zijn verdeeld in ploegenen staan achter elkaar. De spelers lopenom de beurt langs een bepaalde weg, enmoeten onderweg een of meer hindernissennemen.Enkele voorbeelden van mindergekende hindernissen:x 10 kaarsen aansteken met één luciferx een kop water met een koffielepel ledigenx een spel kaarten in vier gelijke pakjesverdelenx een kaartenhuisje bouwen met 8 kaartenx de knopen uit een touw halenx onder een grondzeil doorkruipenx door tonnen zonder bodem kruipenSTOELENESTAFETTE (-8/+8)Voor iedere ploeg staat een stoel. Denummers 1 van iedere ploeg gaan eerstnaar de stoel van de tegenpartij en werpendie omver. Vervolgens lopen ze naarde stoel van de eigen partij om die weerrecht te zetten. Zodra die weer rechtstaat,vertrekt de tweede speelclubbermet dezelfde opdracht. De eerste spelerdie erin slaagt bij de eigen stoel te gerakenvoor die omver gegooid is, wint.ERWTENESTAFETTE (-8/+8)Voor iedere ploeg staan twee schotels,waarvan één gevuld met gedroogde erwten.Iedere speelclubber loopt om de beurtmet een rietje naar de schotel met erwten,en moet daar met het rietje een erwtopzuigen en in de andere schotel latenvallen.SCHOENGRABBELRACE ( -8/+8)De speelclubbers trekken hun schoenenuit. De schoenen worden een beetje verderop een hoop gegooid. Natuurlijk liggende paren behoorlijk door elkaar. Despeelclubbers staan per ploeg achterelkaar aan de startlijn. Op het startsignaalrent de eerste van iedere groep naarde hoop, zoekt zijn of haar schoenen,trekt ze aan, en rent terug naar de startlijn.Dan mag de volgende vertrekken.WASKNIJPERESTAFETTE ( -8/+8)De spelers stellen zichper ploeg achter elkaarop. Aan de overkantis een waslijn gespannen.Op het startsignaallopen de eerstenvan elke ploeg metvijf wasknijpers in dehand naar de waslijnen bevestigen deknijpers zo vlugmogelijk aan de lijn.Daarna rennen zeterug naar de groepen tikken de volgendeaf. Zij ren-nen naar de waslijn en halen er zo vlugmogelijk de knijpers weer af. Zij gevende knijpers aan de derde, die ze weeraan de lijn hangt, enz.WIE SPRINGT HET VERST? ( -8)De spelers staan per ploeg achterelkaar. De eerste staat met de voetenbij elkaar voor de startlijn. De speelclubbersmoeten met de voeten tegenelkaar zover mogelijk springen. Detweede speelclubber gaat nu op deplaats staan waar de eerste is neergekomen,en springt vanaf die plaatsweer zover mogelijk. Daarna komt dederde, enz. De groep die het verstgeraakt, heeft gewonnen.FLESSENESTAFETTE (-8)Er staan langs het parcours drie of vierflessen. Op de eerste ligt een tennisbal.Na het signaal lopen de nummers1 naar de eerste fles, nemen de tennisbalvan de hals, leggen hem op detweede fles, lopen terug en tikkennummer 2.Die verplaatst debal van naar fles3. Enz.Is er een effenvloer, dan kun jede flessen omkeren,zodat ze op dehals staan en zeermakkelijk omvallen.Dat maakt het spelnog moeilijker.SPEELCLUBLEIDING OVERAL TE LANDE... ER VALT IETS TEVERWACHTEN!!!Knipoog eens lief naar de groepsleid(st)er, ga op de loer liggen bijzijn/haar brievenbus, hou je handen maar al open op de LK, want...in maart is de JOEPLA er weer!Breng je speelclubbers in vervoering met Mazzel, zijn avonturen enzijn huisje! Dit keer niet in Dubbelpunt, wel in de brievenbus van jegroepsleiding!AFDELINGENDUBBELPUNT • Maart 2003 17


Groene Dinsdag: drakwiGroene Dinsdag, zeg je? Ja, ja! Was je het al vergeten? Groene Dinsdag is hetlogische vervolg op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen enPaasmaandag. Groene Dinsdag is een extra dag Chiro, speciaal voor de rakwi’s.Niet zomaar een chirodag maar een groene dins-dag, een gewone weekdag dus,waarop de rakwi’s het hele heem, plein en bos voor zich hebben. Dit jaar is ernatuurlijk wel een probleempje, want de dinsdag na Pasen valt niet meer in depaasvakantie en iedereen moet dus op die dag naar school. Daarom hebben webeslist om groene dinsdag dit jaar een weekje vroeger te vieren, namelijk op 15april. Ik weet het, het klopt niet meer helemaal dan, maar de school gaat nueenmaal voor op de Chiro (al zullen velen het waarschijnlijk liever anders zien).Ook dit jaar speelt de groene dinsdag zich af rond de uitvindersclub vanSjoepap. Het begint allemaal met een brief die Sjoepap heeft gestuurd aan jerakwi’s:Joe de mannen en de vrouwen!Zeg mijn nonkel Freddy ge weet wel hé die uitvinder wel die zit met eenserieus probleem hij doet de hele dag niets anders dan huilen straf hémaar weet ge wat zijn probleem is hij zegt dat hij alles heeft uitgevondenwat er maar uit te vinden is en dat hij nu werkloos is.Ja amai dacht ik alles al uitgevonden en ik heb toen een lijstje gemaaktmet dingen die nog uitgevonden moesten worden en aan mijn nonkelFreddy gegeven maar hij zei dat hij alles daarvan al uitgevonden had enhij heeft mij dan ook alles laten zien: groene wortels, een menu-kiesmachinevoor als je niet weet wat je wil eten, een automatische huiswerkmaker,...nonkel Freddy had het allemaal al uitgevonden. Triestdat hij was de stakker maar toen dacht ik plots aan een uitvindingwaar ik aan het werken was: een smartie-per-kleur-sorteermachine ikwas daar aan begonnen maar dat was veel te moeilijk ik heb mijn plannenin stukken gescheurd en die zullen nu wel ergens in het containerparkliggen. Daarom schrijf ik ook deze brief aan jullie help willen jullieniet op zoek gaan naar de stukken van het plan van de smartie-perkleur-sorteermachineik geef jullie het plan van een uitvinding vannonkel Freddy: een uitvindingsplanvermaker daarmee kan je hetgescheurde plan weer aan elkaar maken en dan kan mijn nonkel Freddyweer aan het uitvinden gaan. Zeg mannen en vrouwen als jullie dat luktkunnen jullie lid worden van mijn uitvindersclub een echt keicoole clublaat maar iets weten zeg nu moet ik gaanDe groentenSjoepapSjoepap heeft ook het plan van de‘uitvindingsplanvermaker’ van zijnnonkel bij de brief gestopt, zodat derakwi’s die al zeker kunnen bouwen.Ze hebben natuurlijk ook de stukkennodig van het plan van de smartieper-kleur-sorteermachinewaarSjoepap aan begonnen was, maar diezitten tussen het oud papier op hetcontainerpark.Eén van de werkmannen op het containerparkheeft echter gemerkt dat ertussen de oude kranten stukken zatendie samen een soort plan vormen. Hijraakt er niet helemaal uit wijs, maarbesluit toch dat de rakwi’s de stukkenniet zomaar meekrijgen, misschien ishet wel iets heel belangrijks dat hijgevonden heeft. Na een tijdje komenze toch tot een compromis: de rakwi’smoeten verschillende opdrachtenuitvoeren om op die manier destukken te verdienen. Ze hebbenook wat materiaal van het containerparknodig om de ‘uitvindingsplanvermaker’te kunnen maken, wantzonder die machine zijn ze natuurlijknog niets met de stukken plan.OPDRACHTEN DIE UITGE-VOERD KUNNEN WORDEN:x Maak een kauwgomkettingvan 10 meter die je kan vasthouden(een ketting op de grond plakkenzou wat te simpel zijn).18 DUBBELPUNT • Maart 2003


e uitvindersclubx Tel EXACT 200 rijstkorrels.x Speel ‘Broeder Jacob’ op een zelfgemaaktflesjesorgel.x Hou een fietswiel draaiend tot alleandere opdrachten gedaan zijn.x Probeer een punaise met de puntomhoog te laten drijven op eenbadje water (lijkt simpel, maar ishet zeker niet als je een punaiseneemt zonder plastiek).x Plak een krantensliert van 200meter aan elkaar.x Puzzel drie foto’s in elkaar die instukken geknipt zijn.x Maak voor iedereen een sieraad.x Schmink iedereen.x Maak een piramide van omgekeerdelege conservenblikjes en probeerdaar 100 kleine voorwerpen(pionnen enz.) op te zetten, aan tehangen,...x Maak fruitsla.x Maak voor iedereen een bril uitijzerdraad (aan de uiteinden doe jebest wat plakband, om snijwondenaan de oren te voorkomen).x Leg een parcours af in een kartonnendoos.x Knoop 1 m gekookte spaghetti aanelkaar.x Vouw 200 vliegtuigjes die minstens2 m kunnen vliegen.x ...Als ze materiaal genoeg verzameldhebben, kunnen je rakwi’s starten aande bouw van de ‘uitvindingsplanvermaker’.Als die klaar is en ze het planvan Sjoepap willen herstellen, komenze tot de conclusie dat het belangrijkis om de 6 stukken in de juiste volgordein de machine te steken (stukboven links eerst, dan boven rechts,midden links, ...).Om te weten te komen welk stukwaar moet komen, spelen we mastermind.In het bos hangen kleurpotloden.Per groepje (of alleen, afhankelijkvan de grootte van je ploeg) krijgenze een blad waar een hele reeksrechthoeken op staat, die telkens inzes stukken verdeeld zijn. Op elk vande stukken van het plan van Sjoepapstaat achteraan een gekleurd bolletje.De rakwi’s moeten dus de juiste kleurin het juiste vakje zetten. Wanneereen groepje zijn zes vakjes heeftgekleurd, gaan ze terugnaar de begeleiding omte vragen welke kleurenjuist zijn. Op die maniermoeten ze doorgaan totalle kleuren op de juisteplaats staan. Op bepaaldemomenten tijdens hetspel zal ergens in het boseen fluitsignaal klinken.Wanneer ze dit horen,moeten de rakwi’s zo snelmogelijk bij die leid(st)erzien te geraken. Hetgroepje dat eerst aankomt, moeteen korte opdracht uitvoeren. Alsze daarin slagen, mogen ze eenkaartje trekken waar een tip op staati.v.m. de kleurencombinatie, bvb.:linksonder staat blauw, groen grenstnergens aan rood,...Om het spel wat moeilijker temaken, kun je gewoon zeggen hoeveelkleuren juist zijn, en nietonmiddellijk welke kleuren.Als het plan opnieuw gemaakt is,kan het opgestuurd worden naar denonkel van Sjoepap, zodat die weerkan beginnen bouwen aan een nieuweuitvinding.Iedereen diemeegeholpenheeft om denonkel vanSjoepap weeraan een nieuweuitvinding te helpen,heeft het absoluut verdiend om lid te wordenvan de uitvinderclub. Bij een echte clubhoort natuurlijk een echte lidkaart, en die ontvangtelke rakwi als je een foto van jullie ‘uitvindingsplanvermaker’opstuurt naar DeUitvindersclub, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.AFDELINGENDUBBELPUNT • Maart 2003 19


titoZoek op en onder... je titoploeg!Jullie hebben we nodig, ja jullie, titoleiding!Doe mee aan onze tito-enquête!Waarom deze enquête?Binnen de Chiro leeft de opvatting dat het ledenaantal vanaf de tito’s daalt.Wij willen hier een beter zicht op krijgen. Is dit echt zo? Vallen de tito’s af?Wanneer vallen ze af: bij de overgang van rakwi’s naar tito’s, of echt bij detito’s?Om beter te kunnen inspelen op de psychologie en de leefwereld van detito’s zijn jullie antwoorden super-belangrijk.Dus, vul massaal deze enquête in en stuur ze op naar Tito-nac, Kipdorp 30,2000 Antwerpen. Je kunt ze binnenkort ook invullen op www.chiro.be.Tips om je titoploeg te behoudenen te verbeteren...ZORG DAT JE TITO’S ELKAARGOED LEREN KENNEN.Bvb. slaapkamertocht: laat jetito’s weten dat je met de heleploeg binnen enkele weken opslaapkamertocht gaat. Stippeleen route uit waardoor je bijelke tito thuis passeert. Gadan met de ploeg op elkekamer een kijkje nemen enspeel er een rustig spelletje.Door op de kamers te komen vande tito’s leren ze elkaar beter kennen.Een slaapkamer geeft veel bloot vaniemand!Nadien kan je bvb. nog een quiz doenwaarbij de vragen betrekking hebbenop de tito-slaapkamers.STEEK JE MAANDPROGRAMMAIN EEN LEUK JASJE.Nodig je tito’s op een originele enleuke manier uit. Vergeet niemand, enzorg dat het maandprogramma optijd bij iedereen is. Zorg voor voldoendevariatie!Bvb.: nodig je tito’s uit voor eenpaasspel. Maak je uitnodigingzo klein mogelijk, snij een chocolade-paaseiopen, steek jeuitnodiging erin en plak het eiweer dicht door de rand eenbeetje te verwarmen! Je tito’ szullen smullen van je maandprogramma!DOE MEE MET TNT.De opbouw van je titoploeg doorheenhet jaar is belangrijk. Tito’s groeienin de loop van het werkjaar meer enmeer naar elkaar toe en vormen eenalsmaar hechtere ploeg. Zoiets kanspontaan gebeuren, maar je kan ditnatuurlijk ook een beetje stimulerenmet de TnT-dagen. Ideeënvoor een leuke TnT-zondagvind je in hetTitoboek, en natuurlijkook in de scheurkalender(op 29 september, op 12januari en op 30 maart).JOEPIE, WE GAAN OP MIDDEL-EEUWS WEEKEND!Ga zeker eens op weekend met jetito’s. De lente is hiervoor het idealemoment. Het wordt weer iets warmer,en de ploeg begint elkaar al watbeter te kennen en te vertrouwen.Kies een leuke plaats en een goededatum. Bespreek beide samen met jetito’s. Zo kun je ervoor zorgen dat erzoveel mogelijk tito’s mee kunnen.Maak ook voor je weekend een leukeuitnodiging en giet dit alles in eenthema. Dat werkt altijd, ook nog bijtito’s!HOE VOELEN ZE ZICH IN DEPLOEG?Evalueren is belangrijk. Tito’s appreciërenhet als er naar hen geluisterdwordt. Het is dan ook belangrijk dater achteraf iets gebeurt met de informatiedie je uit een evaluatie haalt.Onderschat ‘de vorm’ niet: bedenkeen leuk techniekje en zorg ervoordat iedereen voldoende aan bodkomt.Bvb.: laat de tito’s een plaats innemenin het lokaal. Vraag hen ook waaromze zich daar zetten. Waarom dicht bijelkaar? Waarom staat iemand in eenhoekje? Waarom staat Tinne dicht bijGeert? Kijken we in dezelfde richting?Enz....VEEL SUCCES EN PAPRIKARODE VITAMIENTJESVAN DE TITO-NAC X20 DUBBELPUNT • Maart 2003


titoNaam Chiro: Stamnummer: /In welk verbond ligt jullie groep?■ West-Vlaanderen ■ Antwerpen ■ Mechelen ■ Kempen ■ Leuven ■ Brussel ■ Reinaert ■ Heuvelland■ Roeland ■ LimburgHoeveel leden hebben jullie in het totaal?■ minder dan 30 ■ tussen 30 en 60 ■ tussen 60 en 100 ■ meer dan 100Wie zijn de rakwi’s in jullie Chiro?■ leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar ■ leerlingen van het 5e en 6e leerjaarHoeveel rakwi’s waren er vorig jaar?■ ingeschreven kwiks:■ ingeschreven rakkers:■ kwiks mee op bivak:■ rakkers mee op bivak:Hoeveel tito’s hebben jullie dit jaar?■ ingeschreven toppers:■ ingeschreven tippers:■ hoeveel tippers op zondag (gemiddeld):■ hoeveel toppers op zondag (gemiddeld):AFDELINGENHoeveel tito’s vallen er af in de loop van het chirojaar?■ bijna geen■ een paar, maar niet meer dan bij andere afdelingen■ meer dan bij andere afdelingenAls leden niet meer naar de Chiro komen, wat is dan volgens jou de reden?■ ze hebben andere hobby’s, bvb. sport■ ze hebben te veel werk voor de school■ ze zijn niet meer geïnteresseerd in Chiro■ ze hebben nieuwe of andere vrienden■ ze voelen zich te groot voor Chiro■ hun ouders vinden dat ze te oud zijn voor Chiro■ ze werden gepest■ andere reden, namelijk:Wat vind je van deze stelling? “De titoleeftijd is de leeftijd waarop veel leden stoppen met Chiro”?■ Ik vind dat volledig verkeerd.■ Er zit misschien een beetje waarheid in.■ Dat kan kloppen, maar als leiding kun je daar iets aan doen.■ Dat klopt volledig, en je kunt er niets aan doen.Stuur deze enquête op naar De tito-nac, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.DUBBELPUNT • Maart 2003 21


ketiWEZENS VAN ‘VER WEG’Nee, we gaan geen trendy 24-urenspel spelen. Nee, we gaan deze maand nietop weekend. Nee, we gaan ook geen gewone chirozondag tegemoet. Er is 4keer activiteit tijdens eenzelfde weekend, en tussenin gaan de keti’s terug naarhuis. Wat ze moeten weten, is op welke uren ze er moeten zijn, mét hun fiets(met lichten)!ZATERDAG 10U-12Ux Spelregels en spelvoorbereidingZONDAG 10U-12Ux VerkenningZATERDAG 16U-19Ux Vuren aansteken en pannenkoekenmakenx Oproep wezens van ver wegZONDAG 17U-21Ux Finale oproep wezens van ver wegx SlotmomentDE PRIKKLOK:Om te controleren dat de leden 4keer komen en tussenin telkensnaar huis gaan, is er de prikklok.Telkens als ze op een post aankomen,wordt hun kaart afgetekend.Als ze nadiennaar huis gaan, moetéén van hun familieledenbinnen het halfuur opnieuw de kaartaftekenen.ZATERDAGMORGEN, 10U:DE KETI’S ZIJN ER VOOR DE EER-STE KEEREen professor archeologie komt tweevondsten uit de IJstijd afgeven. Hijwil dat twee onafhankelijke onderzoeksbureauselk één vondst onderzoeken.Hij geeft twee ploegen allebeihet geheime adres van hun laboratoriumen een prikklokkaart. Deprofessor legt het systeem van dekaart uit en zegt dan dat ze om 11uverwacht worden met de vondst inhun labo.ZATERDAGVOORMIDDAG,11U:DE KETI’S ZIJN OP HUN JUIS-TE POSTOp het geheime adres staat eenleid(st)er als laborant. Devondst, die de leden te lijf moetengaan, is een grote ijsklompmet daarin een oud document.Samen met de laborant proberende keti’s het spel te snappen.Het is de bedoeling dat zijals enige op een juiste manierde boodschap kunnen verzenden.De laborant legt uit hoeze de andere ploeg kunnen uitschakelen.De leden mogen hun materiaal halenwaar ze willen, maar in de lokalenkunnen ze het sowieso krijgen vanbijvoorbeeld de professor archeologie.Aan zij die deze brief vindenOoit waren wij hier op aarde. We keren pas terugals jullie er klaar voor zijn. Stuur daarom eenbericht recht naar de hemel. Je kan onze aandachttrekken door vuren te maken op de punten van eenregelmatige vijfpuntsster, in een cirkel met eenstraal van 2 meter. Eén punt van de ster moet preciesnaar het noorden wijzen. Laat een eerste keervan jullie horen in het donker. Ga allemaal samenin het midden van de ster zitten en eet een warmgerecht. Wij komen dan dichterbij om met jullie tecommuniceren. Roep ons de volgende dag opdezelfde manier op. Wij laten jullie dan weten hoejullie ons kunnen verwelkomen.Opgelet! We willen maar met één iemand contactopnemen. Als een vuur niet brandt, als de richtingvan de ster niet correct is, of als de ster niet regelmatigis, verneem je niets van ons. Als extramaatregel spreken we nog een teken af. Als eenvijfpuntsster omgeven is door een wijde kring vanvele kleine lichtjes, geven wij ook niet de juistemanier om ons een boodschap te sturen.Tot slot schrijft de hoofdlaborant nogeen schema op met wat ze wanneermoeten doen.Uitschakelen andere ploeg:x Je kan ervoor zorgen dat de anderester niet juistgemaakt en geplaatstis.x Je kunt een cirkelmet theelichtjes makenrond die andere ster.Die kring kan zeergroot gemaakt worden,zelfs op de strateneromheen. De andereploeg kan die lichtjesweer uit doen, maarsoms moeten ze allemaalsamen in hun ster zitten.x Om de locatie van deanderen te weten tekomen, kunnen ze met defiets verkennen of deleden van de andere ploegvolgen.x De keti’s krijgen ooktwee wapens.y Het eerste is een schietbuisuit pvc, waarmee zegeheugenwissende pijlen22 DUBBELPUNT • Maart 2003


ketikunnen schieten. Wie geraaktwordt, kan overtuigd worden omvan ploeg te veranderen, maar isde plaats van de andere ploeg danvergeten. Hiertegen kun je eenschild maken.y Het tweede wapen is een krijtje als‘zendertje’. Als iemand ermeegeraakt wordt, moet die elke 100meter een duidelijk teken achterlaten.Het slachtoffer moet zelf krijtbijhalen als dat nodig is. Als eriemand kan zien dat het krijtjegesmeten wordt, dan telt het niet.ZATERDAGNAMIDDAG, 16U:HET TWEEDE BLOK OP HETGEHEIME ADRESx Ster maken voor de eerste oproep.Zorg ook voor vuurkooien of tonnenom veilig vuur te maken.x Eten maken. Pannenkoeken zijnhaalbaar. Ze kunnen dat op kleinekampeervuurtjes maken.x (Eventueel:) Wapens halen enschilden maken.x Op verkenning gaan, maar datmoet nog niet.ZONDAGMORGEN, 10U:IN EIGEN KAMPx Verkenning (ze kunnen dat wel opeigen initiatief het hele weekenddoen).ZONDAGNAMIDDAG, 17U:VERZAMELING IN KAMP VOORTWEEDE OPROEPx Tijdens de eerste twee uren: warmeten (croque-monsieur) tussen devuren.x Proberen de poging van de andereploeg te verijdelen. Een ploeg kanhiervoor ’s morgens ook al alles inorde gebracht hebben.x Laborant controleert of alles vol-gens de regels verlopen is + geefteen blad om morse te ontcijferen.Zo moeten ze communiceren metde wezens van ver weg.x Leiding gaat na of er een ploeggeslaagd is:y 1 ploeg geslaagd: sein in morsehoe ze een boodschap naar dehemel kunnen sturen.y 2 ploegen geslaagd: sein dat zeallebei terug naar de lokalenmoeten gaan om te fusioneren.De wezens van ver weg willenmaar met 1 brandende vijfstercommuniceren. 1 plek moetgedoofd worden.y 0 ploegen geslaagd: een eindein mineur of sein dat ze naar delokalen moeten, waar de laboranteneen fusie kunnen suggereren.Tip: Op “www.vvksm.be/veldwerk/morse” kun je tekst laten omzettenin morse, en omgekeerd.ZONDAGAVOND, 19U:HET PASSENDE ANTWOORDWORDT GESEINDDe ploegen moeten te weten komendat ze veel rook moeten maken,omdat het voor het algemeen belangvan de mens beter is dat de wezensvan ver weg niet terugkomen naar deaarde.ZONDAGVOND, 20U TOT 21:SLOTDe leiding zorgt voor een enormerookproductie. Vermeng daarvoorKNO3 (kaliumnitraat) met suiker ensteek het aan. Dat geeft eerst eensoort steekvlam en vlak daarna ergveel rook. Een felle vlam en eenmooie witte hemel zijn de afsluitervan deze hopelijk spetterende activiteit.KOBE SMITSAANPASSINGEN VAN DE LEIDINGx Pannenkoeken werden vervangen door soep enbrood, de croque-monsieurs door hotdogs.x Ook op zaterdag mogen de leden al op verkenninggaan naar het andere kamp.x Om de ster van de andere ploeg te saboteren,kunnen ze spiegels gebruiken die binnen de100 meter opgesteld moeten zijn en het lichtweerkaatsen, zodat de ster niet regelmatig lijkt.x Om de eigen ster te verdedigen, krijgen zeknuppels in mousse. Wie geraakt wordt, moetalles weggooien wat hij bijheeft om de ster tesaboteren, bvb. water.x Voor en na elk spelblok moeten de leden naarhet lokaal komen, zodat de leiding een overzichthoudt van de gebeurtenissen en ook weetof iedereen veilig vanuit de lokalen naar huisvertrekt.REACTIES VAN DE KERELSKevin / Keffer: Het was plezant, maar onbekendenhadden ’s nachts al ons hout opgefikt, dusmoesten we nieuw hout halen in de Chiro.Plons: Vooral de sneeuw maakte het spel erg plezant.Kaike met de geluksbuik: Het was echt om tegieren: bijna onze soep laten aanbranden, omdatwe er geen water hadden bijgedaan. ’t Was bangelijk!Steven: ’t Was plezant en zeker de moeite waardom nog eens te doen.Tom: Met dit weer (sneeuw - nvdr) is het echt weltof om een heel weekend buiten te zijn en dit spelte doen, vooral vuurtjes stoken is plezant. En ikvond het keitof dat we hun kamp gevonden hebbenen dat wij gewonnen hebben.Tim: Dat was keiplezant, kerel! Echt waar. Hetwas wel wat koud, maar ons eten was heel lekker.Gerry: Ik vond het wel tof en wil dat zeker nogmeer doen.REACTIES LEIDING NA SPELOthman: Onze kerels hebben er meer een survivalspelvan gemaakt, dan dat ze het spel echtgespeeld hebben, maar dat lag ook wel aan hetweer (nvdr: op zaterdag heeft het de hele dagdoor gesneeuwd en was het heel erg koud).Misschien hadden we zelf als leiding ook in dekampen moeten zitten, dan was er wat meer drukgeweest om te winnen. Het idee om te spelen invier blokken is ook wel origineel.Dries: Het was voor onze kerels moeilijk om zichin te leven in dit verhaal met buitenaardsewezens. Misschien was het beter veel ingewikkelderof superbelachelijk en absurd geweest.Spijtig dat je als leiding vrij inactief bent en vaakmoet wachten tot je mannen opdagen om materiaal,of omdat het nog niet donker genoeg is omte seinen. Wel origineel vond ik dat je een kampnormaal simuleert met enkele wimpels, terwijl datnu helemaal ‘echt’ was, met vuur, potten en materiaal.Ook leuk is dat ze elkaar niet weten zittenen moeten zoeken. Waarschijnlijk zouden ze datgedaan hebben als ze met wat meer in elke ploeghadden gezeten; dan zou het spel heel wat vlotterverlopen zijn. Mochten we het nog eens doen,dan zou ik er meer strategie en tactiek in stoppenen meer mogelijkheden om de concurrentie eenloer te draaien. Maar we hebben ons over hetalgemeen echt wel bangelijk goed geamuseerd,hoor!! ’t Was echt fijn, wat bewezen wordt doorhet feit dat ons mannen niet geklaagd hebbenover de nattigheid en de kou...TINE WOUTERSAFDELINGENDUBBELPUNT • Maart 2003 23


aspiASPI’DEEHé, die Dubbelpunt!NOG IDEETJES NODIG?Vraag eens rond bij andere aspileiding op een gewestactiviteit.Of spring eens binnen bij De Banier. Daar ligt eenklein boekje “Spelen met een kleine groep”, waarin je eenheleboel leuke spelen kan vinden voor kleine aspigroepen.Tot slot nog een tof voorbeeldspel:Rond en rond: Elke deelnemer krijgt tien lucifers. Neemeen lege fles en zet die op een stoel. Vervolgens begin jemet de hele ploeg rond de stoel te lopen. Na elke rondemag je één lucifer op de top van de fles leggen. Bedoelingis zo snel mogelijk verlost te zijn van al je lucifers. Als je delucifers op de grond doet vallen, zijn ze allemaal voor jou.ORANJE GROETENDE ASPI-NACJullie vragen toffe spelen om in deASPI’DEE te zetten? Wel, hier iser eentje. Na een brainstormpjekwam ik op het idee om volgendspel te spelen met mijn aspi’s.Achteraf waren ze laaiend enthousiast.Zeker niet de laatste keerdat we dit spel speelden!Ik heb het, bij gebrek aan eenbetere titel, “Gotta Catch’m All”genoemd. Hier gaat’ie!Verzamel een aantal verschillendeobjecten, maar zie dat je van elkevenveel stuks kan verzamelen alser deelnemers aan het spel zijn.Als je met vijf bent, moet je dusbijvoorbeeld vijf wasknijpers, vijfballen, vijf stukken krijt enz. bijelkaar zoeken. Zorg er dan voordat elke deelnemer één exemplaarvan elk meekrijgt (één wasknijper,één bal, enz.) en in zijn of haarkamp legt.Wanneer het startsignaal gaat, ishet de bedoeling dat je alle exemplarenvan één soort verzamelt(vb. de vijf wasknijpers) door zeuit de andere kampen weg te grissenen ze in het eigen kamp teleggen.De eerste die hierin slaagt, isgewonnen!AFDELINGENVeel plezier!Tompe, Chiro SloratokelsDUBBELPUNT • Maart 2003 25


De Groot-Onderhoud-RubriekChiro D. doet mee aan een boomplantactie in het dorp • ‘Chiro nationaal’roept de groepen op om mee op te stappen in de Manifestatievoor Gelijke Kansen • Chiro R. doet jaarlijks mee aan de 11.11.11-campagne • De aspi’s van Chiro H. gingen, zoals elk jaar, met defiets naar de IJzerbedevaart • Chiro K. start, als lid van de jeugdraad,mee een petitie op om de speelpleinen in de stad te vernieuwen• Chiro L. nam dit jaar 3 vluchtelingen mee op bivak • De leidingsploegvan Chiro T. heeft na uren discussie een oplossing gevonden om kinderenuit minder bemiddelde gezinnen mee op bivak te nemen.AFLEVERING 5:WE WILLEN MÉÉR BEWEGINGIs ‘aan Chiro doen’ waarden-vrij? Blijkbaarniet, en dat blijkt ook uit de reacties op hetGroot Onderhoud. De standpunten overmilieu, omgaan met voedsel, kernwapens,...kunnen wel eens verschillen, maar op devraag ‘wat Chiro tot Chiro maakt’ vinden wealtijd weer dezelfde antwoorden terug:samenwerking, respect, inspelen op de leefwereldvan kinderen en jongeren, innerlijkheid,rechtvaardigheid en gaarne zien, devriendenkring, vertrouwen krijgen, verdraagzaamheid,vrijwillige inzet,...Chiro is duidelijk meer dan spelletjes op zondag.Niet zomaar een zondag, en dus nietvrijblijvend. Maar wat houdt dat precies in?Mag ‘Chiro nationaal’ oproepen voor eenmanifestatie voor verdraagzaamheid? Mageen groep (ook in chirokledij) meedoen aandie 11.11.11-campagne, of naar deIJzerbedevaart trekken? Of is er een verschiltussen beide?Chiro is een beweging en dat houdt o.a. indat elk niveau een grote autonomie heeft.Elke groep, elk gewest en verbond, en zelfs‘nationaal’ zit in een eigen positie, met eeneigen omgeving, specifieke problemen envragen van buitenaf. Hoe je daar meeomgaat, kun je zelf bepalen. Hierop reagerenmag, maar niemand zal je ervoor terechtwijzenof terugfluiten, laat staan bestraffen.Moet er niet over gewaakt worden dat allesbinnen de krijtlijnen van de chirowaarden,van onze eigenheid gebeurt? Natuurlijk wel,maar er zijn andere mogelijkheden dan elkaarte controleren: gewestavonden, cursussen,Aspitrant, een brievenrubriek in Dubbelpunt,een verbondelijke zangavond, Krinkel, eenGroot Onderhoud,...Als we willen dat de chirowaarden (en deinvulling ervan) gedragen worden door dehele beweging, dan is voortdurende samenwerkingen overleg de beste weg. Kortom:beweging maken.Een gewest is geen overkoepeling van groepen,het verbond geen koepel van gewesten,en nationaal niet van alle voorgaande. Diestructuur dient vooreerst om het geheellevendig en in beweging te houden.En blijkbaar weet iedereen daar goed mee omte springen. Heel wat groepen waken eroverdat ze niet met deze of gene partij verbondenworden. Evenmin zal je ‘Chiro nationaal’ opzich of de beweging Chiro die mee opstapt ineen manifestatie, zien uitpakken met heelconcrete eisen. Hoewel Chiro, als bewegingmet bijna 100.000 leden, geregeld om eenmening gevraagd wordt, zal je – behalve alshet om jongeren gaat – zelden een straffe uitspraakhoren. Maar als we in die vragen diezelfdewaarden terugvinden als degene diejullie zelf aangeven, dan willen we diebezorgdheid duidelijk laten blijken. Dan kunnen/mogenwe niet afzijdig blijven.Van verschillende groepen kregen we eenpluim voor het Groot Onderhoud. Moetenwe meer doen, schrijven ze. Dat is genoteerd,want in die momenten geloven we ook.Méér beweging!26 DUBBELPUNT • Maart 2003


CHIRO EN BROEDERLIJK DELENNiet toevallig partnersChirogroepen scoren doorgaans nietslecht als het op solidariteit aankomt.Zonder het daar godganse dagen metzoveel woorden over te hebben,wordt er op dat vlak best wel watdoorgegeven. De iets minder presterendevoetballers zitten bij ons nieteeuwig op de bank. En niet toevalligwordt het belangrijker gevonden omvooral allemaal samen op het veld testaan dan dat er netjes twee exacteelftallen kunnen aantreden.Solidariteit is daarbinnen een sterkbepalend element. Anders dan enzelfs in pure tegenstelling tot wat inde rest van de samenleving aan degang is, wordt in de Chiro de zwakstemeestal als maatstaf gehanteerd.Gewoon omdat we vinden dat iedereenerbij hoort. Waar het nijpt, zoeken(en vinden) we oplossingen.Chiro is er uitdrukkelijk voor àlle kinderenen jongeren.Broederlijk Delen (en ookWelzijnszorg) zijn sinds hun ontstaanbevoorrechte partnerorganisaties vande Chiro. Broederlijk Delen werd tentijde van de dekolonisatie (1961) alseen autonome organisatie opgericht.Net zoals de Chiro vertrekt BroederlijkDelen vanuit een christelijke inspiratie.In 1967 werden na onderlingoverleg tussen de jeugdbewegingenen Broederlijk Delen grote stappengezet. Broederlijk Delen nam definanciële zorg over voor de zuidersezusterorganisaties – want tot die tijdhield de Chiro immers een indrukwekkendeeigen inzamelactie voor dechirobeweging in Congo, Burundi,Zuid-Afrika, de Filippijnen,... Sindsdie tijd zet de Chiro actief mee deschouders onder de campagne vanBroederlijk Delen.Anno 2003 werkt Broederlijk Delenvooral met die zuiderse partnerorganisatiessamen die zich inzetten voorjongeren, vrouwen of de allerarmsten.Broederlijk Delen is daarmee deenige niet-gouvernementele organisatiedie de partnerbewegingen van hetjeugdwerk in Vlaanderen ondersteunt.Spoor Zes koppelt zeer bewust enuiteraard niet toevallig solidariteit aanzingeving. Vandaar dat we metSpoor ZeS elke vasten de Broederlijk-Delencampagne vertalen naar speelsezondagsactiviteiten.CAMPAGE 2003: “BERICHT AANDE WERELDMARKT: LATER WILIK BOER WORDEN, NIET BEDE-LEN”Stel je eens voor... je bent een boeruit het Zuiden. Het dorp is arm, destad lonkt. Wat doe je: blijven en jeveld bewerken, of naar de stad trekken?Sengi, de jongen op de affichecampagnevan Broederlijk Delen,stuurt ons alvast het bericht dat hijop het platteland wil blijven wonenom daar later boer te worden. Maardan moet het platteland wel leefbaarblijven. Daarom focust de campagnedit jaar op duurzame plattelandsontwikkeling.Of zeg maar gewoon: eengoed leven voor alle boeren en boerinnen.Veel factoren bepalen of het‘goed leven’ is op het platteland,maar een eerlijk inkomen voor boerenis zeker dé basisvoorwaarde.Bericht aan...Meer info over de campagne vindje op www.broederlijkdelen.be.Op de pagina’s hierna vind jespelsuggesties voor –12 en +12.x elke leerkracht die met chirospirit in de lagere school werkt aan solidariteit;x iedereen die het thema solidariteit op een speelse manier wil aanpakkenmet jongeren;x alle mensen die wel eens in hun pen kruipen bij het zien of ervaren vanscheve situaties dichtbij ons of op wereldvlak.Heb jij zin om één van onze solidariteitsprojecten mee uit te werken?Onze projecten passen telkens binnen de campagnethema’s vanWelzijnszorg en Broederlijk Delen. Per project stellen wij een werkgroepjesamen, we vergaderen dan ongeveer 5 keer. Voor Welzijnszorg is dat tijdensde maanden maart tot mei, en aan het project voor Broederlijk Delenwerken we tijdens de maanden september tot november.Het team van Spoor ZeS(03)231 07 95 of SpoorZeS@chiro.beDUBBELPUNT • Maart 2003 27


Sengi’s bericht...Spel bij de campagne van Broederlijk Delen, voor SPEELCLUB en RAKWI’SWAT HEB JE NODIG?x Een postpakket met daarin 5 ballonnenin verschillende kleuren. Inelke ballon zit een briefje (zie hieronder).Er is één speciale ballon(bvb. een paarse). Er zit ook eenbrief in waarop staat wat de kinderenmoeten doen. Ten slotte zit ereen envelop in met daarin een affichevan Broederlijk Delen. Jegroepsleid(st)er heeft er zo éénontvangen. Op de achterkant vandeze brief plak of schrijf je hetbericht van Sengi. Je vindt hetverhaal op onze website:www.chiro.be/SpoorZeS.x Een vijftal affiches - je kunt diegratis verkrijgen (adressen vind jeop de website www.broederlijkdelen.be).x Materiaal voor de opdrachten: zieverder.SPELUITLEGDeel 1Bij aankomst in het lokaal ligt er eenpostpakket op tafel, waarop in groteletters te lezen staat “Bericht aan despeelclubbers/rakwi’s van ...”. Dekinderen openen het pakket en volgende richtlijnen.Richtlijnen op het postpakket:1) Blaas de ballonnen op.2) Houd de ballonnen in de lucht.Als er toch een ballon op degrond valt, mag iemand hemkapot prikken. De speciale ballonhoud je wel tot het laatste.3) In elke ballon zit een papiertje.Lees dat luidop en vertel of jehet ermee eens bent of niet. Jeleid(st)er vertelt je er wel meerover.4) Als alle ballonnen doorprikt zijn,mag je de envelop openmaken.Op het einde van het ballonnenspelwordt de envelop opengemaakt. Deaffiche van Broederlijk Delen zit erin.Op de achterkant staat de brief vanSengi.Daarin stelt hij zichzelf voor. Hij wildat de kinderen hem beter leren kennenen dat zijn bericht door zoveelmogelijk mensen wordt gelezen. Hijvertelt ook dat hij al een brief schreefnaar de leid(st)er. Hij of zij kan uitleggenop welke manier de kinderenhem kunnen helpen.Brief van SengiVerschillende manieren om tetonen of de kinderen het eens zijnof nietWie het ermee eens is:x gaat hoger dan de grond staanx begint een liedje te zingenx begint te springenx klapt in de handenx draait drie keer rondDe teksten voor in de ballonnen:x Later wil ik de rijkste van dewereld worden.x Later wil ik veel kindjes.x Later wil ik heel veel diploma’sbehalen.x Later wil ik ... worden. (Hier roepende kinderen wat ze later willenworden.)x Later wil ik boeren, niet bedelen.(Wordt als laatste opengedaan.)(Bedelen moet misschien verderworden uitgelegd voor de kinderen?Wat is bedelen? Heb je alooit iemand zien bedelen?Waarom bedelen mensen?)Hallo, ik ben Sengi. Ik woon in Oeganda, dat is een land inAfrika. Ik leef in een gezellig dorp, we zingen en dansen enfeesten er veel. Af en toe gaan we ook naar school. Mijnouders telen groenten en fruit. Die gaan we dan verkopen opde markt. De laatste tijd gaat de verkoop minder goed. Erzijn op de markt ook veel producten uit andere landen.Omdat wij dan minder verdienen, trekken sommige mensen uitons dorp weg naar de stad. Ik was onlangs nog in de stad, opbezoek bij mijn broer. Ik keek mijn ogen uit, er waren veelmooie winkels. Maar er waren ook bedelaars, mensen die nietsmeer hadden. Toen ik terugkwam wist ik het zeker: later wilik boeren, niet bedelen. Maar daarvoor heb ik jullie hulpnodig. Ik schreef ook een brief aan jullie leid(st)er. Ik zouhet tof vinden als jullie me wat beter willen leren kennen.Willen jullie mijn droom dan ook verder vertellen?28 DUBBELPUNT • Maart 2003


Deel 2De hele groep legt een parcours afmet opdrachten waarin ze Sengi beterleren kennen. Als een opdracht goedis verlopen, krijgt de groep een affichevan Broederlijk Delen. Het doelis zoveel mogelijk affiches te verzamelen.OPDRACHTEN:Sengi woont in AfrikaMateriaal: grote wereldkaart of krijtom wereld te tekenenSpel: Verdeel je groep in ploegjes.Elk ploegje komt om de beurt voor dewereldkaart staan. Iedereen krijgteen kiezelsteentje en gooit dit naar dekaart. Welk ploegje is het dichtst metAfrika verbonden (heeft dus de meestesteentjes op Afrika gemikt)?Sengi woont in een dorpMateriaal: mand, kaartjes met activiteitenerop (terug te vinden opwww.chiro.be/SpoorZeS)Estafette: De groep wordt in drie ofvier ploegjes verdeeld. Honderdmeter verder staat een mand metkaartjes, waarop activiteiten staan.De eerste speler van elk groepje looptnaar de overkant en neemt een kaartjeuit de mand. Hij/zij denkt na ofdeze activiteit past in een Afrikaansdorp en brengt het kaartje naar degroep. Dan vertrekt de volgende.Na vijf minuten wordt het spel stopgezet.De leid(st)er kijkt de kaartjesna en maakt een onderscheid tussende juiste en foute kaartjes.Dan begint de estafette opnieuw. Dekinderen krijgen de kans om hunfoute kaartjes in te wisselen. Zelopen dus met een fout kaartje naarde mand en nemen een goed kaartjemee. Na twee minuten klinkt hetfinale stopsein. Dan wordt de standvan zaken opgemaakt.Activiteiten die WELgebeuren in een AfrikaansdorpNaar de lagere school gaanEen blikje frisdrank drinkenGeiten hoedenVoetbal spelenop een zandveldKleren wassenSnoep kopenin een winkeltjeEen bus nemenRadio luisterenActiviteiten die NIETgebeuren in een AfrikaansdorpWinkelen ineen grootwarenhuisNaar de universiteit gaanEen vliegtuig nemenGaan sportenin een fitnessclubZwemmen in een zwembadNaar de bioscoop gaanDe kaartjes kunnen elk een 3-tal keer voorkomen.DUBBELPUNT • Maart 2003 29


Sengi’s vader en moeder hebbeneen kleine boerderij en telen erfruit, groenten,....Materiaal: bananen, sinaasappelen,citroenen, pompelmoezen,... plasticzakjes, pan, olie, water en suiker.Werkwijze: Enkele kinderen snijdeneen banaan in schijfjes. Leg deschijfjes op een stuk keukenrol enmaak ze er voorzichtig mee droog.Verwarm een pan en doe er olie in.Leg wat stukjes banaan op eenschuimspaan en laat die in de oliezakken. Laat ze bakken tot ze eengoudbruine kleur krijgen. Laat uitdruppenop een stukje keukenpapier.Je hebt meteen een lekker vieruurtje!Laat enkele andere kinderen fruit persenen water en suiker toevoegen.Giet dit sap (of mengelingen) in eengrote kan, of doe zoals in Afrika: gieteen mengsel in een plastic zakje enknoop dat goed dicht. Om te drinken,bijt je dan eerst een hoekje uit datzakje. (Voor de kleinste speelclubberszal dit wel voor problemen zorgen!)Sengi helpt zijn moeder om deoogst te transporteren naar de stadMateriaal: obstakels in het spelterreinSpel: Maak groepjes van drie. Tweemensen (Sengi en zijn moeder) brengende oogst (derde speler) naar demarkt (overkant van het spelterrein).Onderweg zijn er heel wat obstakels(afhankelijk van het terrein): ergensover klimmen, ergens onderdoorgaan,... Ook kunnen ze getikt wordendoor de opkopers (leiding). Dan moetenze twintig tellen stilstaan. Huntocht wordt dan vertraagd. Als ze deoogst op de grond laten vallen, moetenze opnieuw beginnen.Sengi helpt zijn moeder en vaderom de oogst te verkopen op demarktMateriaal: heleboel kleine voorwerpen(kroonkurken, schelpen, kralen,...)Spel: Maak 4 ploegen. Elke ploegzet zich in een hoek van het speelvelden bakent een gebied af. In het middenligt er een stapel kleine voorwerpen.Na het startsein loopt iedereennaar het midden, neemt daar eenvoorwerp en brengt het naar hetkamp. Als alle voorwerpen op zijn,mogen de kinderen ook bij elkaarvoorwerpen gaan ‘stelen’. Op heteinde van het spel komt er een ‘handelaar’langs. Die zal betalen voor deoogst. Sommige voorwerpen zijnmeer waard dan andere, de handelaargeeft hiervoor een vage uitleg overmoeilijke tijden.Sengi houdt van de eigen cultuur:met verhalen, feesten, dansenMateriaal: blikjes, bierviltjes, wol,kiezeltjes, kroonkurken of schelpen,(Afrikaanse) muziekKnutselbeschrijving: Maak een aantalmuziekinstrumenten en organiseernadien een kort feestje.1. Steek kiezeltjes in een blikje.Bevestig bovenaan een stukje karton.Versier de blikjes metgekleurd papier.2. Aan de rand van een bierviltjemaak je enkele draden vast. Maakmet een hamer en een nagel eengat in de kroonkurken of schelpen.Rijg de kroonkurken aan de draden,en leg onderaan een dikkeknoop. Als je het bierviltjebeweegt, hoor je de muziek.DEEL 3Aan het einde van het spel worden deaffiches opgehangen op een aantalcentrale plaatsen in jullie buurt.30 DUBBELPUNT • Maart 2003


BoerenkostEen spelbrochure voor alle tito’s, keti’s en aspi’sEEN AANRADERKLEINE AFDELINGENVOORIn deze brochure vind je het spel “Destad lonkt”. De spelers kruipen in dehuid van Chileense boeren. Als groepstaan ze oog in oog met multinationalsdie hen een leven in de stad willenopdringen. Alleen diegenen diehet spel spelen, komen te weten ofhet hen zal lukken. “Met je mond” iseen spel uit de brochure waarin dedeelnemers hun koopgedrag te kennenmoeten geven, en waar enkelehete hangijzers over voedselconsumptieen de wereldhandel ter sprakekomen. Daarenboven bevatBoerenkost ook nog een stilvalmomentwaarin het verhaal centraalstaat van boeren en jongeren die zichsoms zo klein en onmachtig voelen.Na een speelse namiddag roepen wijjullie op om in de voetsporen vanSengi zélf een boodschap aan dewereldmarkt te formuleren. De jongerenposterdie je groepsleid(st)erontving, kun je zeker en vast alsinspiratiebron gebruiken.BESTELSTROOKElke groep kan gratis 1 exemplaar van Boerenkost aanvragen.(Voor meerdere brochures betaal je ¤ 3/stuk.)Ik ben ■ tito- ■ keti- ■ aspi- ■ groeps-leiding (aanduiden watpast) en bestel graag de brochure Boerenkost.Naam___________________________________________________Adres___________________________________________________Telefoon_________________________________________________Chirogroep _______________________ Stamnummer ___________Deze strook opsturen of mailen naar Spoor ZeS, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen - SpoorZeS@chiro.be.Het harde boerenwerk...we zien het niet bij het zachte kaarslichtin chique restaurants...Het werk en het leven op het land...we merken het niet bij het etenvan een snelle hap...We merken niet dat enkele grote bedrijvenhandig de controle overgenomen hebbenover wat we eten,over de prijs die we ervoor betalen,over de prijs die de boer ervoor krijgt.UIT: VAN EIGEN OOGST,HET BEZINNINGSBOEKJE VOOR DE VASTENDUBBELPUNT • Maart 2003 31


Spiegeltje spiegeltje,aan de wand...wat leeft er aande binnenkant?“Lieve spiegel,” zei de mooie prinsestegen het blinkende stukje zilverglas,“vertel mij eens iets over de Chiro!”“De Chiro,” klonk het voorzichtig vande overkant, “dat is iets bijzonders.Kijk maar.” En voor de ogen van deprinses verschenen in prachtig blauw,rood en beige de mooiste beelden.Ze zag een kring zingende kinderen,ze zag een grote ballon die door handennaar de zon werd gegooid, ze zageen zomers bos spelen met eenkleurrijke bende jongens en meisjes.“Zeg,” zei de prinses, “is dat alles?”“Nee,” zei de spiegel. “Je keek nietgoed genoeg.”De prinses kneep haar ogen totspleetjes en keek en keek en keek nogeens.Toen ze het kijken net wou opgevenzag ze ... de warmte van een kring.Het vuur van een spel. Het wondervan de zon doorheen de bomen.Toen zag ze wat eigenlijk onzichtbaaris. En misschien ook wel onzegbaar.Toen zag ze draden van verbondenheidtussen al die ‘blauwroodbeige’figuurtjes. Toen zag ze meer dan zekon zien. Ze dacht: dit is het!Daar wil ik meer over weten, dachthet slimme koningskind. En ze haasttezich naar het beraad van SpoorZeS, dat plaatsvond op 4 februari2003 op Kipdorp in Antwerpen.Van andere prinsen en prinsessen diedaar waren – uit alle hoeken van hetland – kreeg ze heel wat interessantedingen te horen. Dat een rakwi in denatuur vol bewondering een mierennestblijft bekijken, terwijl je als leidsternet vaart in de dagtocht wil brengen... of hoe een eenvoudig en kunstig‘spektakel’ op de nationale startdagmisschien wel méér over ‘innerlijkheid’zegt dan urenlang palaverenhierover ... en dat het zalig is wanneerveebees hun groep met kleineattenties ‘verwennen’ ... of hoe weonze inspiratie altijd wel bij iemandhalen - ver of dichtbij ons - en we opdie manier ook anderen inspireren ...Na de onderdompeling in de binnenkantvan de Chiro, en omgeven doordat onbenoembare ‘méér’ dat in onsleeft, keerde de prinses ‘s avondshuiswaarts. Een beetje tegen haarverwachting in kende het einde vande avond voor alle deelnemers tóchgeen sprookjeseinde , maar deed heteerder denken aan het slot vanhedendaagse series: “WORDT VER-VOLGD!!!” Je hoort er dus nog van !Op donderdag 3 april 2003 vindt het volgende beraad van Spoor ZeSplaats, op Kipdorp in Antwerpen. We zullen vooral de vraag stellen naar deband tussen Chiro, en catechese en jongerenpastoraal. Moet Chiro zichhier (nog) mee bezighouden? Kan dat op een typische chiromanier?Samen met de Pedagogische Leiding en heel wat chiromensen (jij ook?)willen we hierover een hele avond praten. Kom je graag stem geven aanjouw mening hierover, of wil je vooraf al eens je licht opsteken (bijvoorbeeldover hoe de bestaande relatie tussen Chiro, catechese en jeugdpastoraalis) of ben jij gewoon een nieuwsgierigaard? Mail naarSofieN@chiro.be of bel (03) 231 07 95 en vraag naar Sofie.32 DUBBELPUNT • Maart 2003


EEN DAGJE TECHNIEKEN?Heb je nood aan of gewoon zin in een dagje ‘technieken’ en in de bossen van De Hoge Rielen duiken? Doen! DeDienst Avontuurlijke Activiteiten pakt uit met haar jaarlijkse Techniekendag, op 12 april 2003, voor iedereen diedaar iets in ziet.Uit welke activiteiten kun je kiezenx sjorrenx tochttechnieken voor beginnersx tochttechnieken voor gevorderdenx vuur en kokenx shelters en tentenx Inschrijven kan via een gewoon mailtje naarSimonneW@chiro.be of via de telefoon van het onthaalvan Chirojeugd Vlaanderen (03/231 07 95).w Vermeld duidelijk dat je naar de Techniekendag vanDAA komt.w Geef je naam, adres, telefoonnummer en AD-nummerop.w Vertel of je op eigen kracht komt naar de Hoge Rielen,of dat je opgepikt wil worden in Gent, Antwerpen ofBrussel.w Geef je eerste en tweede keus op voor de activiteiten.x Kostprijs is ¤ 10. Daar krijg je dus de technieken voor eneen zelfbereide warme maaltijd ’s avonds, waarbij wijvoor de ingrediënten zullen zorgen. Vervoersonkostenworden gedeeltelijk terugbetaald.x Plaats: De Hoge Rielen, Molenstraat 62, 2460 Kasterleex Wanneer: We verwachten je ’s morgens tegen 10 uur, en’s avonds laten we je gaan om 18 uur.x Transport: er rijdt een trein tot in Tielen (op ongeveer 2km van de Hoge Rielen), maar carpooling kan ook vanafGent, Antwerpen of Brussel (na inschrijving wordt er daneen mogelijk aanbod gedaan).NOG VRIJ • NOG VRIJ • NOG VRIJ • NOG VRIJ • NOG VRIJ • NOGDe Dienst Avontuurlijke Activiteiten staat bijna elk weekend te popelen om jullie onvergetelijke dagen te bezorgen. Een Challenge in Spa,een stadsweekend in Brussel of Antwerpen, een dagje op het touwenparcours in Westmalle of een In- Team-weekend op diezelfde touwen,het kan allemaal.Meer info over de activiteiten kan je op de website vinden (www.chiro.be/daa) of in de Grasduiner van september.Op volgende weekends is er nog plaats voor wie graag met zijn of haar aspiranten of leidingsploeg komt.CHALLENGE IN SPA7 – 9 maart 20032 – 4 mei 200327 – 29 juni 2003STADSWEEKEND ANTWERPEN4 – 6 april 20039 – 11 mei 2003IN-TIEM-WEEKEND IN WESTMALLE16 – 18 mei 200323 – 25 mei 200327 – 29 juni 2003REP JE, WANT DE PLAATSEN ZIJN GEGEERD!!!HANG JE OP IN HEIBRANDEen dagje touwenparcours inHeibrand. Met je hele keti-, aspi- ofleidingsploeg hangen, bengelen, jodelenaan touwen. Een dag waar je alsploeg en als individu sterker van kuntworden omdat je uitdagingen aan zultdurven gaan.‘Hoe gaan we allemaal over diereuzenladder geraken zonder datiemand moet achterblijven?’‘Zullen we allemaal samen Jorismee over die ene balk helpen doorhem vertrouwen te geven, te motiveren,aan te moedigen?’KOM DAT DOEN, KOM DAT DOEN!!We doen het elk weekend.Inschrijven kan simpelweg door eentelefoontje te plegen naar Heibrand:(03)312 05 60, of te mailen naar heibrand@chiro.be.Ze kunnen je daarvertellen welke zondagen en/of zaterdagennog vrij zijn. Bel op tijd en wijdoen de rest.DUBBELPUNT • Maart 2003 33


HET DEINT OVER GRENZEN HEENRanfttreffen 2003“Wat een weer!” gromde de beer. “Ik blijf thuis!” pieptede muis. Maar de dappere chiromensjes trotseerdenhet weer en vertrokken in het holst van de nacht metde auto richting Zwitserland. Zonder verloren te rijden,kwamen ze in Sarnen aan. De frisse pint was hierecht wel noodzakelijk, want zo kwam immers het besteDuits naar boven... Als je dacht dat je Duits redelijkgoed was, dan heb je waarschijnlijk nog nooit met eenZwitser gesproken: veel was er niet van te verstaan, enop goed geluk gingen we maar naar het station waarze ons zouden opwachten binnen het kwartier... of washet binnen een half uur?En net zoals in de film stonden daar drie sympathiekefiguren ons op te wachten, waarvan ééntje mijn hartsneller deed slaan omdat die me nog bekend was vanKrinkel. Ooooh, wat een mooie tijd was dat toch! Toenwisten we nog niet hoe mooi onze tijd zou wordendaar in Zwitserland, maar ik kan je garanderen dat weontvangen werden als koningen uit een ver land... deZwitserse gastvrijheid van Jubla ging verder dan normaal!Ze zijn ongelooflijk onder de indruk van dat kleineland België en die geweldige jeugdbeweging dieChiro heet. Zo erg onder de indruk zelfs dat ze in hunberghut een Belgische vlag hadden opgehangen metdaaronder een chiro-uniform, en bovendien wilden zeook nog het Belgisch volkslied leren! Gewoon onvoorstelbaar...En dan was het tijd om in het pikdonker te vertrekken...de bergen in... met de fakkels. Dit keer was ergeen gegrom van de beer en zelfs geen gepiep van demuis want de hemel was helder. Een volle maan zorgdeervoor dat de 3000 wandelaars zonder al te veelproblemen van de ene workshop naar de andere werdengeleid. We werden in een internationale groepopgenomen, samen met onder andere een aantal ledenvan ZAK (Malta) die voor hilarische momenten zorgden...maar ook voor een heleboel intense momentenvan verbondenheid tijdens de discussies in de workshops.Na de laatste workshop (rond twee uur ‘s nachts) gingiedereen op weg naar de vallei om daar een viering bijte wonen. Onderweg kwamen we Daniel Fuchs tegen,die Krinkelman, en terwijl wij chiroliedjes zongen, zonghij uit volle borst mee! Sommige teksten kende hijzelfs beter dan wij... Zegt dat genoeg over hunenthousiasme over de Chiro?Om een lang verhaal wat korter te maken... De vieringwas zeer gezellig (als je niet meerekent dat je ledematenen je neus er wel eens konden afvallen van dekou!) en de terugweg leek langer dan de heenweg. Eenterugweg met 3000 mensen waarop je je maatjes weleens kan kwijtspelen (hé, Helene?) maar waarbij je opde één of andere miraculeuze manier mekaar tochaltijd weer terugvindt... Bij het ochtendonthaal stondener nog ECHTE nonnekes en paterkes, die de verkleumdezielen een beker chocomelk en wat droog (maarlekker) brood toestopten. En dan kon het afscheidnemen beginnen.Een korte ontmoeting, maar daarom niet minder sterk,gaf ons het gevoel dat zoveel verschillende mensen uitzoveel verschillende streken uiteindelijk niet zoveel vanmekaar verschillen. Soms lijkt het moeilijk met anderenovereen te komen, want op het eerste gezicht lijkenze helemaal anders, maar door te praten ontdek je datwij, als jongeren, allemaal éénzelfde droom hebben :ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE !PS: Diegenen die vorig jaar hun chiro-short aanhadden:jullie staan ginder bekend als de ‘Vikings from theNorth‘!34 DUBBELPUNT • Maart 2003


BelgiëOekraïneEEN STUKJE OEKRAÏNE OP ONS ANTWERPS SECRETARIAATHallo, vanuit het verre en voor velenonbekende Oekraïne. Ik ben Dasha,en via een internationaal project hebik de kans om 3 maanden als vrijwilligerte werken voor Chiro.Graag vertel ik jullie iets meer overmijn land. Oekraïne heeft zoals allelanden in Europa een rijke geschiedenis,bekende figuren en andere interessanteaspecten... Veel info kun jevinden op het internet. Daarom brengik jullie enkele hedendaagse anekdoteswaardoor je al een idee krijgt vanonze mentaliteit, gewoontes en tradities.Altijd handig als je ooit plannenhebt om naar Oekraïne te reizen!Onze traditionele kledij bestaat uit verschillendemodellen en kleuren. Demeeste Oekraïnse vrouwen verkiezenjurken en rokken boven een broek.Onze traditionele kledij is niet zo stevigals de Europese modelletjes.Daarom worden ze met de handgewassen en aan de waslijn buitengedroogd. Onze outfit zou een beurtin de wasmachine niet overleven.Oekraïnse etiquette: als je je duim tussenje wijs- en middenvinger steekt,betekent dat hetzelfde als iemand verwensen.En schud nooit iemandshand boven de drempel, dat brengtzeker ongeluk.Maar nu meer over mijn jeugdorganisatiein Oekraïne: ‘Compass Club’.Dat is een jeugdcentrum voor jongerenen kinderen in Kiev, de hoofdstadvan Oekraïne. Er is een verschil tussende Oekraïnse en de Europesejeugdclub.Compass Club is lang niet zo grootals Chiro. Wij hebben 90 officiëleleden, maar leden zijn niet hetzelfdeals in Chiro. Lid zijn staat voor ‘leidingzijn’. Kinderen en jongeren diedeelnemen aan de activiteiten zijnmeer ‘vrienden’ van Compass Club.Het aantal deelnemende kinderen enjongeren ligt rond de 600 tot 700.Ook al zijn we niet zo’n grote organisatie,we organiseren wel veel verschillendeactiviteiten.Buitenprogramma’s geven we op eenterrein even buiten de stad. Kinderenvan verschillende leeftijden wordenook veilig opgevangen na school.Tijdens de zomermaanden is er eenkamp aan een meer buiten Kiev. De‘leden’ zorgen tijdens het kamp vooreen gevarieerd aanbod: drama, knutselen,natuuractiviteiten, sport,... Erzijn ook discussieforums over verschillendeonderwerpen, zoals vrede,geweldloosheid, milieu,... waar weinternationale sprekers voor uitnodigen.De tofste activiteit is het zomerkamp‘Eiland’. De naam zelf zegt het al: wekamperen op een groot eiland middenin de Dnjepr, de brede rivier die doorKiev stroomt. Op het eiland sjorrenwe verschillende constructies waaropwe slapen en koken. Overdag zijn eractiviteiten. ’s Avonds wordt ergezongen, gedanst en muziekgespeeld rond het kampvuur. Na hetfeesten liggen we dan op onze rugnaar het licht van de maan en de sterrente kijken ... allemaal onvergetelijkemomenten!Vele groetjes, Dasha.DUBBELPUNT • Maart 2003 35


EXTRA LARGE • KRAKMOMENT • 16 MAART 2003 • DOEN!ZONDAG 16 MAART 2003DOZEN, BUIZEN, KAPSTOKKEN, CD’S EN SPIEGELSEEN AANBOD VOOR EEN HELE NAMIDDAGZOEK DE PERS!VOOR WIE WIL EN KAN: EEN BEZOEKJE AAN HET SINT JANSPLEIN IN ANTWERPEN VOOR HET NATIONALE KRAKMOMENTMAAK FOTO’S EN STUUR ZE DIE DAG ZO SNEL MOGELIJK DOOR NAAR KRAKMOMENT@CHIRO.BETREK AAN DE MOUW VAN JE GROEPSLEID(ST)ER,WANT HALF FEBRUARI VIEL ER ROND HET KRAKMOMENT HEEL WAT IN ZIJN OF HAAR BUSOF ZOEK HET ZELF UIT OP WWW.CHIRO.BE/KRAKMOMENT36 DUBBELPUNT • Maart 2003


SB-liedjeSta je in de leiding, vind je dat plezant?Wil je nog wat leren, maar je bent geen aspirant?Geloof ons dan maar vrij, ’t is echt niet ambetant,Mozes zal je leiden naar het beloofde land.Groetjes vanop de IK van degewesten Vlaamse Ardennen enDenderland.(refreintje)Hee, hee, hee … hee, kom je mee?We gaan ons amuseren op een tof eSBee.Hee, hee, hee … hee, kom je mee?We leren en we spelen hier voor twee!Mozes die is machtig, hij leidt ons allemaal.We zijn slaven in Egypte, met een lang verhaal.We moeten samen werken, dat is ons ideaal.Dat vinden wij niet moeilijk, dat vinden wij normaal.SB-cantateEr was eens niet zo lang geledeneen groep slaven van Hebreeuwen.Van mama nog een laatste kusen even later zat ik op een volgepropte bus.Zo gingen we later met Mozes op tocht.Daar kwamen we regen tegen.Een woestijn zonder regen,allen zonder rantsoen.Daar was niets aan te doen.Toen riep Mozes tot God:“Laat mijn volk niet over aan hun lot,maar leidt ze op totprachtige, superformidabelfantastico leidingdoor zelfkennis en fantastische begeleiding.Laat ze uit hun fouten leren,ze zullen het zeker proberen!Het was super-fantastisch-machtigtof en zeer prachtig,zeker voor herhaling vatbaar.Nu zijn we ervoor klaar!Aan alle Pollers en Polieners! Veelplezier en succes met de komendeactiviteiten! En stuur af en toe eenseen berichtje naar het hoge noorden,zodat ik weet hoe het geweest is, hé!Een knipoog en een stevige Pol,Kathleen.Vuile Mong doet de groetenaan alle vieze biejtenvan Chirojongens StaderasAan de toffe leiding uit het gewestRondom, hartelijke groeten van degroepsleiding. P.S.: Chiro Overal Rules.DUBBELPUNT • Maart 2003 37


chiro-infoZOEKERTJESDe aspileiders vanChirojongens Inzet uit Bazel(Kruibeke) zoeken enkeleASPIPLOEGEN die tussen11 en 21 juli 2003 in deruime streek rond Anzegemeen dagje willen meespelenaan een mega-’Verover dewereld’-spel. Om alles af tespreken en ineen te steken,willen wij vooraf met degeïnteresseerde leiding bijeenkomen,uiteraard volledigzonder medeweten vande aspi’s zelf. Reacties naarmaarten.perpet@pandora.beChiro Sint-Joris Oude Bareeluit Sint-Amandsberg is dringendop zoek naar adressenwaar PATROUILLETENTEN,LEGERTENTEN of FEEST-TENTEN gekocht kunnenworden. Telefoonnummersof e-mailadressen doorgevenvolstaat. E-mail naarjoris_delabie@hotmail.com,telefoon: (09)228 29 68.Te koop: 2 LEGERTENTEN invrij goede staat, prijs overeente komen. Contact:Chiro Geel-Holven, JefHoremans, (014)58 27 73(vanaf 17u).Zijn jullie op zoek naar TEN-TEN voor fuiven, kampen ofweekends? Chiro St.-Lambrechts-Herk verhuurttenten. Wij hebbenfuif/feest/eet/slaaptenten inverschillende maten. Vooralle informatie i.v.m. prijzenen data: bel of mail JoachimMakein, (0496)15 08 14,yetimeister@hotmail.com.Voor het eerst kun je in deRemise van het CHIROHUISHeibrand (in Westmalle) inde grote vakantie op bivakgaan. De volgende periodeszijn nog vrij in 2003: 07-20/07/03, 01-03/08/03, 12-20/08/03 en 25-31/08/03.Geïnteresseerd? Neem contactop met Wendy op(03)312 05 60 of viaHeibrand@chiro.be.Door omstandigheden heeftChiro Hulsen hun KAMP-PLAATS afgezegd. Het gaatom de periode van 21 julitot en met 31 juli 2003 inOkselaar. De kampplaatsbiedt plaats aan 80-100 personen,is voorzien van tentgrond/speelweide(1hectare),keuken (kookgeriefincluis), 86 bedden en noemmaar op. Ze is landelijk enrustig gelegen tegen debossen van Averbode. Benjij nog op zoek naar eenplekje voor deze periode,neem dan contact op methen op volgende nummers:Joeri (0497)32 22 47 of(014)30 00 81, of Eric(0497)34 56 30.Chiro Herk uit St.-Lambrechts-Herk zoekenhuurders voor een KAMP-WEI voor de periode van 14tot 28 juli 2003 in Hamont-Achel. Voor geïnteresseerdenis er 1 nummer:(0474)39 85 22. Je krijgtdan Jeroen Liefsoens aande lijn.Op bivak in de bosrijkstegemeente! Het LOKAAL vande chirojongens van Hechtelis nog vrij van 11 augustustot 31 augustus 2003. Allesis voorzien voor 60 personen,mogelijkheid om tentenbij te plaatsen. Verlaagdeprijs! Wend je tot JohanWuytens tel. (011)73 44 66.Onze lokalen worden in hetweekend ook verhuurd, voorbezichtiging en reservatiezich wenden tot HansLoenders, tel. (0498)61 0113.De heer Edgard Kohn melddeons dat zijn WEIDE van4000 m 2 nog vrij is in dezomer van 2003.Elektriciteit, water en eigenaarter plekke. Geef hemeen belletje op (080)21 4409.Chiro Geel-Holven zoektvoor 2004 nog een KAMP-PLAATS voor ca. 70 personen,met tentengrond (4stuks), liefst provincieAntwerpen, Limburg ofVlaams-Brabant. Contact:Gert Vanlommel, (0497)8104 69 (na 17u).Chiro Eindhout verhuurthaar NIEUWE LOKALEN alskampplaats. Prijs: 162euro/60 pers./nacht (vanaf61 pers.: 1 euroextra/pers./nacht).Reserveren bij StanTestelmans (014)86 66 70.Chiro Prins Van Steenhuyse,Heestert, verhuurt haarNIEUWE LOKALEN alsweekendplaats. Reserverenbij Free Devos, (056)64 5653.Op zoek naar een toffeKAMPPLAATS voor deze oféén van de komendezomers? Zin in een leuklogement voor een superweekendmet jullie groep?Kom dan naar hetKinderrechtenhuis in Alken(bij Hasselt)!! Voor allegegevens:Kinderrechtenhuis vzw,Stationsstraat 135, 3570ALKEN, tel./fax (011)72 6642, liesbeth_krh.vzw@pandora.be,http://users.pandora.be/kinderrechtenhuis.Oh, en als je wil, kunnen wijook wat multicultureleworkshops geven of sameniets doen rond kinderrechtentijdens jullie verblijf!FEESTDRIFTGEWEST KOEKEROND isprowd to prezent voor deeerste keer sinds mensenheugenis:DE RONDE-KOE-KENKAARTING!!! (kaartenniet verplicht) Dit fenomenaalgebeuren vindtplaats op 4 april 2003 vanaf18.30u in de Familiekring inIeper. Voor kaartjes enzoveel meer:koekerond@hotmail.com of(0498)46 65 18.Koekerond, lekker engezond.CHIRO OMMEKEER organiseertvoor hun 50-jarigbestaan op vrijdag 28/02/03een kinderfuif en fuif in deN9, Eeklo; op zaterdag01/03/03 een grootse speldagvoor alle Eeklose jeugdbewegingenen een barbecue,archieftentoonstellingen optreden van deOmmekeerband; en op zondag02/03/03 een speldagvoor alle chirogroepen vangewest Houtland. Iedereenwelkom.CHIRO DON BOSCOWERCHTER, presenteert opzaterdag 8 maart 2003 eenmega chirofuif in de veilinghallenin Werchter. SpecialeDJ’s: Gerrit Kerremans(StuBru), Ronny & Steven(Cuisine X) en Toscin(regio). Aanvang: 21.00u.Voorverkoop in café DeGlazenboterham. Meer info:www.chirowerchter.be.Voor alle leiding van deGEWESTEN GOE-EN-ME-GIE, KOEKEROND,Roeselare en Santé-me-ratjevindt op zaterdag 22 maarteen Dompeldansdag plaatsi.s.m. DArtA. Place todance: Merelzang,Delaerestraat 16-18,38 DUBBELPUNT • Maart 2003


Roeselare, van 10u tot 17u.Breng je danskleren, eenlunchpakket en ¤ 1 mee.Inschrijven op www.chirowvl.beof bij je gewest.FAMILIENIEUWSTROUWEN?JA!Op 26 januari sloegenStéfanie Holvoet (verbondWest-Vlaanderen en oudleidster’t Pigoetje, Staden)en Ruben Platteeuw (oudleiderSint-Jan, Staden) dedeuren van het gemeentehuisachter zich dicht ennoemen zich sindsdien manen vrouw.Op 23 maart stappenLeentje Stoffelen (oud-leidsterChiro Nelto) en JantjeVan Den Heuvel (oud-leiderChiro St.-Jozef) samen inhet huwelijksbootje.Hopelijk komen er veel nieuwechirokindjes. Groetenvan Jakke, Bellake, Bartleyen de hele leiding van ChiroNelto.ZIJ BREIDEN UIT!Jaro oefent hard op zijn gitaarEn heeft een eerste liedje klaarNu is het niet meer ik maar wijLieve broertje kom erbijMilan keek op 11 februari2003 voor het eerst om hethoekje als zoon van Elke DeWinter (oud-secretarisPedagogische Leiding, oud-Happydorpbewoner enzoveel meer) en Zeger VanBesien (secretaris Fimcapen oud-eindredacteurDubbelpunt met Haachtsespeelclubroots).Geen zonnestraal is mooier,geen wonder mooier, dan eenkindSimon nam zijn plaats in alstweede zoontje van TomHaepers en Sabine DeMeyer (Mechelse en nationalechirorotten met informaticagevoel)op 13 februari2003.AFSCHEID NEMENOp 22 januari verloren wetotaal onverwacht een bèrechiekegast en leider. JarlSoubry was net 22 gewordenen overleed ten gevolgevan een ziekte waarvannoch hijzelf, noch zijn familieop de hoogte was.Jarl, we zullen je enthousiasmevoor de Chiro en jeaspi’s, je grappen en uitsprakentijdens de LK en jefilosofische momentenenorm missen. Al degoede, toffe en onvergetelijkemomenten op weekends,kampen, fuiven, chiro-zondagen,...zijn voor altijd inons geheugen gegrift.Namens de leidingploeg,VeeBee’s, aspi’s en kookploegenvan ChiroMoorsele, veel sterkte aande ouders, broers, zus envrienden.ONTWERP DE CHIROAFFICHE 2003!Als je ’t mij vraagt: Chiro. Je kent de leuze, je zag ze alduizend keer op een chiroaffiche. Ook volgend jaar krijgtiedere groep weer 50 van de 100 000 affiches gratis enworden er zo’n 200 000 folders gefabriceerd met dezelfdeopdruk. Jouw ontwerp en naam kunnen op deze affichesschitteren, als je deelneemt aan en wint in onze ontwerpwedstrijd.Voorwaarden:x het ontwerp moet (op ware grootte) ingediend wordenten laatste op 11 april 2003;x het formaat bedraagt 40 op 60 cm;x de techniek is vrij, rekening houdende met een normalevierkleurendruk;x de affiche is gericht op jongeren en geeft een sfeerbeeldvan Chiro als kinder- én jongerenbewegingvoor jongens én meisjes;x het gaat om een vensteraffiche en moet dus van opafstand gevat kunnen worden;x de slogan “Als je ’t mij vraagt: Chiro” moet duidelijken vanop afstand leesbaar zijn;x het ontwerp wordt eigendom van Chirojeugd-Vlaanderen vzw;x eventuele aanpassingen aan het ontwerp kunnenzowel door jezelf als door Chirojeugd-Vlaanderenvzw gebeuren.Vermeld op de achterzijde duidelijk je naam, adres, telefoon ene-mail en stuur je ontwerp naar:Chirojeugd-Vlaanderen vzwJan Van BostraetenKipdorp 30 - 2000 Antwerpen.Ook voor verdere vragen kun je bij Jan terecht,tel. (03)231 07 95, JanVanB@chiro.be.DUBBELPUNT • Maart 2003 39


GESPROKKELDBERICHTEN UIT DE BUITENWERELDDE MILIEU-BOOTVAARTWEER UIT!Elke zondag van 10 maart tot 25 junien van 13 september tot 24 oktober2003 kun je met de milieuboot meevoor een tocht van 3 uur ‘op’ en ‘over’water. Meer info en inschrijvingen opwww.milieuboot.be of via DeMilieuboot, Korte Nieuwstraat 12,9300 Aalst, (053)72 94 20.6e STAP VOOR STAPHet weekend van Palmzondag (12 en13 april 2003) is dé afspraak voorjongeren tussen 16 en 30 jaar.Leven, stappen, bidden, stil worden,eten, luisteren en vertellen, allemaalrond het thema “Gezonden om te dienen”.Alle info krijg je bij deInterdiocesane Jeugddienst,Nederpolder 24 9000 Gent, (09)23578 56 of op de website www.ijd.be.GASTFAMILIE ZIJN VOOR EENBUITENLANDSE VRIJWILLIGER:EEN INTERCULTURELE ERVA-RING!VIA vzw brengt mensen met uiteenlopendewaarden, normen en achtergrondensamen via internationaal vrijwilligerswerk.Jaarlijks maken zo’n400 vrijwilligers een uitwisseling mee.Voor haar buitenlandse langetermijnvrijwilligers(jongeren uit Afrika,Latijns-Amerika, Azië en Europa diehier een jaar lang komen werken enwonen) zoekt VIA Vlaamse gastfamilies.Vanuit VIA wordt begeleidingaangeboden: opvolging, evaluatie, eencontactpersoon,... Bij aankomstwordt de vrijwilliger een taal- enoriëntatiekamp van twee weken aangeboden(dit jaar van 7-23 augustus‘03), daarna volgen een taalcursus(Nederlands) en de follow-up van VIA.Geïnteresseerden om gastfamilie teworden, kunnen vrijblijvend informatieopvragen bij Ann D’Haese op hetVIA-kantoor in de Draakstraat 37,2018 Antwerpen, tel. (03)235 94 19of 92 21, fax (03)235 29 73,via@glo.be,www.jeugdwerknet.be/via.JAVI zoekt freelance-begeleidersvoor workshops rond “Audio enVideo op het Internet” (www.javi.tv).Interesse? Mail naar isabel@jeugdwerknet.be.Vrijblijvende infonamiddagop zaterdag 8 maart 2003 om14u, lokalen Jeugdwerknet v.z.w.,Dendermondsesteenweg 319, 9040Gent.SPEEL-GOED-EXPERTS GEZOCHT!Dat we in de Chiro het één en hetander van spelen en plezier makenkennen, dat wisten jullie waarschijnlijkal. Maar het is leuk dat blijkbaarook mensen buiten de Chiro datweten. Omdat we op dat vlak zo’ngoede reputatie hebben, kregen weonlangs een ongewone vraag binnenop het nationaal secretariaat. Of wedie kennis eens konden inzetten buitende Chiro, en meer bepaald in deBelgische pretparken?Om te testen of onze vaderlandsepretparken echt wel leuk zijn en kunnenconcurreren met buitenlandsekleppers als Fantasialand of DisneyWorld, is de StichtingPretparkmarketing op zoek naar twintigfocusgroepen om een aantal parkente bezoeken. Vijf mensen uit elkegroep zouden dan een vragenlijstmoeten invullen en zich kort lateninterviewen door een researcher vande organisatie. In ruil hiervoor magdan de hele groep (inclusief begeleiding)gratis binnen in het pretpark.Zie jij het zitten om jouw afdeling alsfocusgroep te laten dienen in dezestudie? Denk je dat je wel vijf vrijwilligerskan vinden om de vragenlijst inte vullen (leiding mag ook)? Heb jeeen erg grote afdeling, en denk je dathet haalbaar is om je groep op tesplitsen voor deze studie (je moetdan wel tien vragenlijsten invullen)?Tuurlijk wel!Wat moet je doen om kans te maken?Aangezien het aantal plaatsen beperktis, kunnen we maar voor een beperkteperiode inschrijvingen toestaan.Inschrijven is mogelijk vanaf maandag31 maart om 24.00 uur, tot exact24 uur later. Al wie in die periode eene-mail naar dubbelpunt@chiro.bestuurt, maakt kans om getrokken teworden (bellen kan ook, naar 03/23107 95). Opgelet, inschrijvingen voorof na deze periode worden genegeerd!DE BEZOEKEN EN DE VRAGENLIJSTEN MOETEN VOOR HET BEGIN VAN HET HOOGSEIZOEN (JUNI-SEPTEMBER) VOLBRACHT WORDEN. NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE AANBIEDINGEN OF KORTINGEN. HETVOLLEDIGE REGLEMENT VAN DEZE ACTIE IS TE VERKRIJGEN OP KIPDORP 30, 2000 ANTWERPEN, TEL (03)231 07 95 (VRAGEN NAAR ANDY). DIT ONDERZOEK LOOPT IN SAMENWERKING MET HETVLAAMS INSTITUUT VOOR SPELINFRASTRUCTUUR, DE BELGISCHE ASSOCIATIE VOOR DE AANLEG VAN RECREATIEDOMEINEN EN SPEELTUINEN, EN WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR SUBSIDIES VANHET FONDS VOOR DE ONTWIKKELING VAN RECREATIE- EN EDUCATIEPROJECTEN IN LIMBURG, DE EUROPEAN ENTERTAINMENT LEAGUE EN DE PARCS DE LOISIRS ALLIÉS POUR LA DEVELOPMENTINTERNATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS40 DUBBELPUNT • Maart 2003


JEUGDVERBLIJFCENTRA VANCHIROJEUGD VLAANDEREN VZW:DE KALEI 1Op zoek naar een degelijke bivakplaatsof weekendverblijf voor zowel kleine als(zeer) grote chirogroepen?Kom dan eens een kijkje nemen in ‘De Kalei 1’. We zullen je rondleidenin een nieuwbouw met alles erop en eraan: moderne keuken, polyvalente zaal, daglokalen,sanitaire voorzieningen, zowel verharde als onverharde speelterreinen, bar, tvkamer,alles aangepast voor mindervaliden,...De maaltijden kan je zelf bereiden of in vol-pensionformule laten maken door onze chefkok.Aan jullie de keuze! Bovendien kan je genieten van de echte ‘chirokorting’.De Kalei 1 :x Volledige uitrustingx Capaciteit: 33, 44, 76 of 109 personen (elke capaciteit heeft zijn eigen kostprijs)x Kampvuurkringx Ideale ligging midden in de rust en de natuurx Shoppingcentra en sportaccomodatie op 3 kmx Mogelijkheid om te kayakken op de Maasx Mountainbike- en fietsroutesDE KALEI 2Bereid je bivak voor in een echt bivakhuis midden in de Limburgse bossen... Degelijkhoeft niet duur te zijn: De Kalei verwelkomt alle chirogroepen met een fikse korting vooral hun weekends, bivakken, enz. Proef de sfeer van een echt bivak: speelbossen en- terreinen in overvloed, net als sjorhout, stafkaarten en noem maar op! Kortom, vooravontuur moet je in Dilsen-Stokkem zijn!De Kalei 2 :x Sobere maar complete uitrustingx Capaciteit: 40 of 70 personenx Tenten bijplaatsen is mogelijkVoor meer info... Bel, schrijf, mail!De Karmel te BruggeTorhoutsesteenweg 4068200 Brugge.Tel.: 050/38.04.84fax: 050/40.40.32e-mail: DeKarmel@chiro.beURL: www.chiro.be/dekarmel/residenten: Willy Haesten Franswaas VerheyenHeidepark te WaasmunsterOmmegangsdreef 639250 Waasmunstertel: 052/46.00.73fax: 052/46.33.65e-mail: Heidepark@chiro.beURL: www.chiro.be/heidepark/residenten: Toon Scheirlincken Veerle Van HoeckeDe Kalei te Dilsen-StokkemLieve Moenssenslaan 13650 Dilsen-Stokkemtel & fax: 089/75.52.83e-mail: DeKalei@chiro.beURL: www.chiro.be/dekalei/verantwoordelijke: Kris De BruynHeibrand te WestmalleWijngaardstraat 302390 Westmalletel: 03/312.05.60fax: 03/311.52.77e-mail: Heibrand@chiro.beURL: www.chiro.be/heibrand/verantwoordelijke: Wendy Wilmssen


WELK EXPRESSIE-TYPE BEN JIJ?Jezelf uiten kan op duizend-en-één manieren. Staan jouw cursussenvol met frivole tekeningen? Ben jij een stille dichter ofeen dagboekschrijver? Ga je uit de bol als een echte discotijger?Of ben je eerder een volleerde primaballerina?Doe deze test en je weet het!1. Je favoriete hit wordtgedraaid op een fuif. Watdoe je?A. Je kan de dansbewegingen nietweerstaan en je sleurt je vriendenmee naar de dansvloer.B. Dit is jouw schijf! De rest vande fuif kan je gestolen worden.C. Je zou op het podium willenstaan en aan de hele zaal jenieuwste danspasjes willenlaten zien.Welk type komt het meeste terugin jouw antwoorden?1 A= type 2; B= type 1; C= type 32 A= type 1; B= type 3; C= type 23 A= type 3; B= type 1; C= type 24 A= type 2; B= type 3; C= type 15 A= type 1; B= type 2; C= type 32. Welke cd’s bezoeken jouw cdspeler?A. van Tori Amos tot Kommil FooB. van Shakira tot Praga KhanC. van Kadhja Nin tot HooverPhonic3. Het is zondagnamiddag en hetregent. Je had een buitenactiviteitgepland met je leden.Wat nu gedaan?A. Je begint spontaan met jeleden een scène uit “Singing inthe rain” op te voeren.B. Je neemt je leden mee onderhet afdak en verzint iets leuks,je laat je door je zinnen leidenom de regen te vermijden.C. We gaan zeker naar buiten.Want plassen dienen toch omin te springen?!4 Je bent alleen thuis.Wat doe je?A. Je eerste tatoeage-ontwerpkrijgt eindelijk meer vorm.Maar of je ze ooit laat zetten...dat is een andere zaak.B. Je schuift de stoelen aan dekant en springt op de salontafel.“I am a new born star!”C. Eindelijk rust! Woorden enklanken borrelen in je op.5. Er is een gelijkekansenmanifestatie.Ga je erheen?A. Als je gaat, loop je zeker vooraan.B. Je gaat, want actie is reactie.C. Je gaat, want misschien komje wel toevallig op tv!TYPE 1: ZINGEN, ZEGGEN, ZWIJGEN!De tegels van je badkamer vormenje grootste publiek. Jeinspiratiebron is de wc. Je meesteschrijfsels worden gelezendoor de stukken papier waarop jeze schrijft. Noten dienen om telezen in plaats van om te eten.Zit jouw humor in een kleinehoek, het dagelijkse leven simpelweganders bekeken? Is hetgeschreven, gesproken en gezongenwoord belangrijk? Wil je creatiefleren zijn met klanken? Danben jij een crimineel fluweel.TYPE 2: ELASTISCH PLASTISCHJij doet niet mee aan Idool 2003maar je staat thuis heerlijk stiekemmet de borstel te dansen.Tijdens telefoongesprekken ben jeijverig aan het krabbelen op eennotitieboekje. Jij bent iemand diena lang staren op een blad de lettersziet dansen. Paintball is voorjou ook een hippe dans en je zouhet liefst zelf je kamer schilderen.Had je maar de regenboog uitgevonden...Een lijf zie je eerder alseen knuffelkunstwerk, en je bentniet bang en verlegen om vuil teworden, want een plas dient omin te springen! Toch?TYPE 3: PODIUM PLIÉJij bent de leidster of leider die alseerste recht springt als er eenbonte-avond georganiseerd moetworden. Stiekem droom je vaneen avontuur in showbizz oftheater. Er is voor jou geen groterehobby dan dansen, zingen ende show stelen op zoveel mogelijkmanieren. Je bent creatief en niette bang om het te uiten. Weerstadan niet aan de lokroep van hetpodium en wees een ‘podium plié– beest’.Je kunt je tot 26 maart inschrijven voor het Expressiebivak van 9 tot 13 april 2003 in Heibrand, Westmalle.Je stuurt een inschrijvingsformulier (te vinden in de Grasduiner of op de aansluitings-cd) naar het nationaalsecretariaat. Je krijgt dan een factuur van ¤ 71. Vergeet niet je keuze voor één van de drie types door tegeven! Meer info krijg je bij DArtA@chiro.be, of via een telefoontje naar (03)231 07 95 (vragen naar Els).42 DUBBELPUNT • Maart 2003


Als ik kon toveren, ...Vanaf nu kan iedereen toveren met de leuke, semi-professionele goocheldozenvan De Banier. De trucks zijn verbazingwekkend ingenieusontworpen, zodat je élke toeschouwer om de tuin kan leiden.U.f.o kaarten: e 9,00 (3100002)Svengali kaarten: e 9,00 (3100001)Magische pen: e 15,00 (3100017)Dynamische munten: e 18,00 (3100018)Cameleon kaarten: e 9,00 (3100004)Hypnose kaarten: e 9,00 (3100003)Vliegende munten: e 9,95 (3100013)Super telepathie: e 18,00 (3100019)Magische ringen: e 9,95 (3100010)Verdwijnsjaaltje: e 9,95 (3100012)Magische kleuren: e 12,50 (3100014)Bekers en balletjes: e 9,95 (3100011)Cine magic: e 12,50 (3100016)Close up 2: doos met 9 trucks: e 70,00 (3100031)Close up 1: doos met 6 trucks: e 38,00 (3100030)Verdwijnende kaart doosje: e 12,50 (3100015)Aalst, Molenstraat 65,tel. 053 70 13 80Antwerpen, Kipdorp 30,tel. 03 202 24 71Brugge, Ezelstraat 69,tel. 050 33 86 51Brussel, Kolenmarkt 85,tel. 02 511 44 31Gent, Kwaadham 26,tel. 09 233 87 87Hasselt, Vaartstraat 14,tel. 011 23 14 89Leuven, J.P. Minckelersstraat 29,tel. 016 29 97 84Mechelen, O.L. Vrouwstraat 6,tel. 015 41 02 34Roeselare, Delaerestraat 16,tel. 051 24 35 11Turnhout, Warandestraat 97,tel. 014 42 15 13Met je lidkaart krijg je op alle creamix-artikelen 20% korting!DUBBELPUNT • Maart 2003 43


al 10 keer verstoppertje gespeeld20 keer vieruurtje gekregenTom al 3 keer van zijn fiets gevallenal twee keer de leidster gekust bij prins en prinsesikke al 25 keer gewonnenJelle al 7 keer in de hoekLies 3 keer geweendal 8 keer cake gegeten voor de jarigeleider al twee keer te laat gekomennog maar één keer in de sneeuw gespeeldal 5 liefdesbriefjes gekregen van Miekeal 6 keer stiekem in aspilokaal gaan kijkennog 0 keer geen zin gehad om naar de Chiro te gaanmama al 9 keer gezegd: dit is de laatste keer dat je zo vuil mag thuiskomen!

More magazines by this user
Similar magazines