De Voorzitter van de de Tweede Kamer der Saten-Generaal ...

docs.szw.nl

De Voorzitter van de de Tweede Kamer der Saten-Generaal ...

Ministerie van Sociale Zakenen WerkgelegenheidDe Voorzitter van dede Tweede Kamer der Saten-GeneraalBinnenhof 1a2513 AA 's-GRAVENHAGEPostbus 908012509 LV Den HaagAnna van Hannoverstraat 4Telefoon (070) 333 44 44Telefax (070) 333 40 33Uw briefOnderwerpafschriftOns kenmerkSV/A&L/04/17730Datum11 mei 2004Hierbij doe ik u voor de goede orde een afschrift toekomen van mijn brief aan de voorzittervan het Algemeen Verbond Bouwbedrijf inzake de effecten van de hervorming van hetWAO-stelsel op het MKB.De Minister van Sociale Zakenen Werkgelegenheid,(mr. A.J. de Geus)


2Ministerie van Sociale Zakenen WerkgelegenheidAan het Algemeen Verbond Bouwbedrijft.a.v. mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter,Postbus 2862800 AG GOUDAPostbus 908012509 LV Den HaagAnna van Hannoverstraat 4Telefoon (070) 333 44 44Telefax (070) 333 40 33Uw brief371/0402/MROnderwerpeffect hervorming WAO-stelsel op MKBOns kenmerkSV/A&L/04/17730Datum11 mei 2004Geachte heer Brinkman,Met uw brief vestigt u de aandacht op de financiële effecten van de wijzigingen van hetWAO-stelsel op het midden- en kleinbedrijf in het algemeen en uw sector in het bijzonder.U spreekt uw zorg uit dat de komende jaren geen sprake zal zijn van kostenneutraliteit voorhet bedrijfsleven. U wijst in uw brief met name op de effecten van de verlenging van deloondoorbetalingsverplichting van één naar twee jaar en de lastenverzwaring van deindividueel af te sluiten verzekeringen. U vraagt mij concreet bij de verdere uitwerking vande kabinetsplannen betreffende de hervorming van het WAO-stelsel extra aandacht tebesteden aan de mogelijke negatieve effecten op de bedrijfsvoering in het midden- enkleinbedrijf.Ik heb uw brief met aandacht gelezen en wil daarop als volgt reageren.Ik stel allereerst met voldoening vast dat u de noodzaak van de wijzigingen in het stelsel vanziekte en arbeidsongeschiktheid als zodanig niet ter discussie stelt. Het is naar mijn vasteovertuiging van groot belang, ook van werkgevers in het midden- en kleinbedrijf, om hetstelsel zodanig om te vormen dat alle prikkels en mechanismen voortaan zijn gericht op hetactiveren van arbeidsgeschiktheid op het niveau van de arbeidsorganisatie in plaats van hetverzekeren van arbeidsongeschiktheid. Doelstelling hiervan is om meer mensen te latenparticiperen op de arbeidsmarkt en het hoge volume arbeidsongeschikten alsmede dedaaraan verbonden kosten aanmerkelijk te reduceren. Zowel de inmiddels ingevoerde wetverlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 als de plannen tot herziening vande WAO passen in deze benadering.


3Met u ben ik van mening dat er aandacht moet zijn voor de maatvoering en de financiëleeffecten van de maatregelen voor het bedrijfsleven. Deze aspecten worden bij de uitwerkingvan de voornemens steeds betrokken en gewogen, ook waar het betreft het midden- enkleinbedrijf. Ik moge dat illustreren aan de hand van de afschaffing van de individuelePemba-premie, per 1 januari 2003, en de invoering van een naar sector gedifferentieerdeWAO-premie per 1 januari 2004. Wat betreft de verlenging van deloondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 heeft de regering aangegeven dat hetverschuiven van het eerste WAO-jaar naar het tweede ziektejaar voor het eerst zijn weerslagkrijgt in de premie voor 2005; aangezien circa 90% van de kleine bedrijven een minimaalarbeidsongeschiktheidsrisico heeft mag daarvan, op zichzelf beschouwd, voor een groot deelvan de kleine bedrijven een lastenverlichtend effect worden verwacht. Indien bedrijven zichwillen verzekeren tegen het loondoorbetalingsrisico in het tweede ziektejaar zullen zij, zoalsu terecht opmerkt, hiervoor reeds in 2004 premie moeten betalen; in deze gevallen volgt hetgunstig effect van een lagere WAO-premie inderdaad later. Daar staat tegenover dat depremie voor verzekeringen voor het WAO-gat in het algemeen in 2004 reeds lager zal zijn,omdat het een jaar langer duurt voordat de WAO ingaat. Bovendien is de WAO-basispremieweliswaar met 0,05%-punt verhoogd, maar daartegenover staat dat werkgevers per 1 januari2004 vrijgesteld zijn van premiebetaling bij het in dienst hebben en nemen van ouderewerknemers. De gemiddelde WAO-basispremie voor werkgevers is als gevolg hiervaneffectief met ca. 0,25%-punt gedaald.Met betrekking tot het signaal, dat het in vaste dienst hebben van werknemers een (te) grootbedrijfsrisico zou worden, merk ik tenslotte op dat de omvorming van het WAO-stelsel,waaraan thans wordt gewerkt, er op gericht is de lasten van een te hoog WAO-volume sterkterug te dringen, mede door een adequate incentivestructuur voor zowel werkgevers alswerknemers.Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan de voorzitter van de Vaste Commissievoor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.De Minister van Sociale Zakenen Werkgelegenheid,(mr. A.J. de Geus)

More magazines by this user
Similar magazines