Deerns Divers

deerns.nl

Deerns Divers

DeernsColumnHoe gaat het met ons?Koelmiddel R22zonder risico uitfaserenIn 1987 is in het Montreal-protocol vastgelegd dat HCFK-houdende koelmiddelen na 2015 nietmeer gebruikt mogen worden. Thales Nederland, bekend van onder andere hoogwaardige radar-DeernsStellingStellingTitel van de stelling overworden, twee moet regels worden gesloopt.’‘Een gebouw dat niet verduurzaamd kanir. J.K. Mak,algemeen DirecteurEen veelgestelde vraag. Naar de bekendeweg? Het CBS meldt op de dag dat ik ditschrijf een economische krimp in het tweedekwartaal van 5,1 procent (jaar op jaar) en met12,9 procent gedaalde investeringen. En in debouw ‘opdrogende orders voor de nieuwbouwvan woningen en bedrijfsgebouwen’. HetFinancieele Dagblad garneert dat vervolgens metberichten als: ‘Schiphol valt weg uit top vanmondiale luchthavens (…) omdat Peking,Denver, Madrid, Hongkong en New York hardergroeiden, zakte Schiphol inmiddels’ (in éénmaand van rang 14) ‘naar plaats 19’.Maar er is geen CBS of krant voor nodig om decrisis te zien: veel opdrachtgevers, maar ookallerlei goede projectpartners van ons bureau,zijn in moeilijkheden of vallen zelfs om. Projectontwikkelaarsvoor wie wij werken, primaarchitecten met de pech van een eenzijdige ofriskante opdrachtenportefeuille, en natuurlijk onzeduurzaamheidspartner Econcern waarmee weinmiddels vele projecten gezamenlijk aanpakten.Vele daarvan gaan overigens wel verder enworden gevolgd door nieuwe initiatieven nuadviseur Ecofys en ontwikkelaar Evelop met eennieuwe aandeelhouder goeddeels doorgaan.Dan de vraag: hoe doen wij het zelf? Het eerlijkeantwoord, om met Wim Sonneveld te spreken:‘Einen guten Bericht und einen schlechtenBericht.’ Slecht: de recessie gaat ook aan onsniet voorbij. We krimpen in Nederland dit jaarmet naar verwachting 6 procent in omzet. Dataccepteren we; we laten ons níet meevoeren inde plotselinge stroomversnelling van dalendeprijzen, duimend dat we in de onderbetaaldeprojecten niet kopje onder zullen gaan. Maar al iszo’n krimp niet dramatisch, het is wel behoorlijkwennen na een decennium van groei.De hardste klappen ontwijken we door onzespreiding in diensten. We werken immers aannieuwbouw, maar ook aan instandhouding enrenovatie; we maken technische ontwerpen,maar leveren ook energie-, bouwfysisch enduurzaamheidsadvies. Ook in onze cliëntenvinden we spreiding: commerciële vastgoedbeheerders,maar ook rijks- en lagere overheid;industriële opdrachtgevers naast bijvoorbeeld degezondheidszorg; opdrachtgevers in Nederland,maar ook in Duitsland en elders. Toch: weincasseren een omzetdaling die heeft geleidtot het vertrek van zo’n 40 gedetacheerden enuitzendkrachten, een kleine 10 procent vanonze voltijdse capaciteit.Het goede nieuws: we snijden níet in eigen vlees.Akkoord, we beoordelen nog kritischer de kwaliteitvan onze medewerkers en we bepalen nogstrikter in het eerste dienstjaar of het echt klikttussen Deerns en een nieuwe collega. Maarwe blíjven investeren. In talentontplooiing,verbetering van bedrijfsprocessen, technologischeontwikkeling (3D, Building InformationModeling en zo meer) en in verdere versterkingvan creatieve, doelmatige samenwerking metarchitecten. Vacatures voor cruciale positiesblijven we vervullen. En jonge adviestalenten,beloften voor de toekomst, zijn nog stéédswelkom - vacature of niet.Hoe betalen we dat dan? We leveren simpelwegtijdelijk bedrijfsresultaat in: een opoffering diewe ons getroosten om de dienstverlening aanonze goede opdrachtgevers op peil te houden.Dienstverlening waarmee we vaak hun vastgoedkostenhelpen beperken - zodat zij wellichtook iets gemakkelijker de crisis doorkomen.systemen, heeft Deerns als onafhankelijk adviseur gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de tenemen maatregelen om R22 zonder risico’s uit te faseren.Tussen 2010 en 2015 mag alleen nog hergebruiktR22 worden toegepast. Ook mogen erin die periode geen substantiële veranderingenaan de installaties worden doorgevoerd. Hierdoorontstaat er bijvoorbeeld bij lekkage aan een condensorof bij het vastlopen van een compressoreen acuut probleem. De hele installatie zou vervangenmoeten worden met alle gevolgen vandien voor de bedrijfscontinuïteit.Vier scenario’sMet het onderzoek naar de maatregelen om R22uit te faseren, anticipeert Thales Nederland opdeze ontwikkelingen. Het R22 wordt bij Thalesgebruikt in koelmachines die ingezet worden bij hetOnderhoudscontractzeewaterwarmtecentraleZeewarmtewisselaarproductieproces, cleanrooms, het rekencentrumen bij comfortkoeling. Bij dergelijke vraagstukkenwordt in de regel gekeken naar vier scenario’s: desituatie tot 2015 zoveel mogelijk handhaven, retrofitten(het geschikt maken van de koelmachine vooreen vervangend koelmiddel), de koelinstallatiesgeheel ombouwen, en de machines vervangen.Deerns betrekt ook zaken als huisvestingsbeleiden maatschappelijk verantwoord ondernemen bijhet onderzoek.De specialisten hebben het gehele koelmachineparken aanverwante systemen objectief in kaartgebracht en op basis van bedrijfseconomischeberekeningen een maatwerkadvies opgesteld.Dit advies bestaat uit een combinatie van deVoorbeeld van koelinstallaties op een dakeerder beschreven scenario’s. Sommige machineskunnen gehandhaafd blijven, bij andere tonenberekeningen aan dat die nu al het beste kunnenworden aangepast voor een vervangend koelmiddel.Met het onderzoeksrapport heeft ThalesNederland alle informatie in handen die nodig isDeerns heeft voor woningcorporatie Vestia derandvoorwaarden van een onderhoudscontractvoor de zeewaterwarmtecentrale Duindorpopgesteld. Het contract behelst het onderhoudvan zowel de werktuigbouwkundige en elektrotechnischeinstallatiesvan de zeewaterwarmtecentraleals de installaties in de woningen.Aangezien de zeewaterwarmtecentrale - eeninnovatief duurzaam ontwerp van Deerns -uniek is, hebben de beheer- en onderhoudspecialistengeadviseerd een contract op te stellenaan de hand van een groeimodel. Dit betekentdat de onderhoudspartijen de eerste twee jaar hetonderhoudscontract via evaluaties van ervaringenop detailniveau kunnen wijzigen en verder kunnenaanvullen. Deerns zal dit proces als onafhankelijkadviseur monitoren. Na deze twee jaar zal hetcontract zijn uiteindelijke vorm hebben en vastliggenvoor de komende tien jaar. De wensen eneisen van het contract zijn tot stand gekomen viaeen inmiddels beproefde methodiek. Op basisvan de onderhoudsvisie hebben de adviseursvan Deerns workshops georganiseerd waarinalle aspecten aan bod zijn gekomen. Vooral eenononderbroken energielevering en de routeringvan eventuele klachten hebben veel aandachtvoor een goede voorbereiding op 2015. Ookbij andere bedrijven en instellingen is Deernsbetrokken bij het R22- uitfaseringsadvies.Meer informatie? Neem contact op met JaapSchoenmaker, j.schoenmaker@deerns.nlWarmtepomp op zeewatergekregen. Aangezien het om twee verschillendeinstallaties gaat, is het onderhoudscontract intwee percelen gesplitst. Inmiddels heeft degunning van het contract plaatsgevonden.Meer informatie? Neem contact op metJulian van Groesen, j.van groesen@deerns.nlJaap Gillis MBA FRICSCOO Redevco BV, voorzitter Dutch Green Building Council(DGBC) en voorzitter van de werkgroep sustainability vanThe International Council of Shopping Centers (ICSC)Dat we moeten verduurzamen is zeker, maar ik wilpleiten voor een totaalvisie, waarbij een heel gebiedwordt aangepakt en per gebouw bekeken wordt wat nodig is.Wat is de architectonische waarde van een gebouw, hoe isde bouwkundige staat, voldoet de locatie nog? In BREEAMtelt ook een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoermee. Als het antwoord op deze vragen negatief uitvalt,ben ik het met de stelling eens. Men moet altijd proberenwaardevolle gebouwen te bewaren, maar CO 2 en energiegebruikblijven enorm belangrijke drijfveren. Ik verwachtdat een hoge CO 2 -uitstoot op termijn zal leiden tot vermindering van de waarde van het vastgoed.Het is daarom belangrijk om de zogenaamde ‘brownfields’ eerst aan te pakken in plaats van onste richten op nieuwbouw in ‘greenfields’, zeker nu er zoveel leegstand is. In zo’n gebied zal danmogelijk een deel worden gesloopt. Dat past in onze visie voor ‘recycling’: alleen een nieuwgebouw plaatsen als je een oud weghaalt. Er zal in dat opzicht de komende jaren meer sprake zijnvan maatwerk. We moeten de voorraad structureel leegstaande panden drastisch verminderen.Xavier CrollaManager Adviesgroep Utiliteit,Deerns raadgevende ingenieursVoor gebouwen die bijvoorbeeld op de verkeerde locatiestaan of dermate onfunctioneel zijn dat het verkrijgenvan een duurzaam en ‘dierbaar’ gebouw onhaalbaar is,gaat deze stelling op. In algemene zin heeft het slopen vaneen gebouw echter een weinig duurzaam effect. Met deproductie van materialen en de logistiek om deze op debouwplaats te krijgen, is ongeveer 20 procent van de CO 2 -uitstoot van het gebouw (afhankelijk van de levensduur)gedurende de gehele levenscyclus gemoeid. Een substantieelonderdeel dus. Daarnaast is de aanwezigheid vangrondstoffen eindig, een reden om er zuinig mee om tespringen. In dat licht bezien heeft renovatie van bestaandebouw een milieuvoorsprong op nieuwbouw, een voordeeldat nog te weinig wordt meegerekend.Nieuwe technologieën maken bovendien dat bestaandebouw steeds kosteneffectiever aan hedendaagse eisen kanvoldoen. Voor de toepassing hiervan is een open vizier vande ontwikkelende/ontwerpende partijen nodig én de wilom te kijken naar de mogelijkheden van bestaand vastgoed.Gelukkig zien wij dat het tij in dat opzicht aan het keren is: de leegstand van commercieelvastgoed is groot, een belangrijk deel hiervan leent zich prima voor een verduurzamende renovatie.Door een uitgekiend pakket maatregelen kan bijvoorbeeld het energieverlies van deze gebouwenworden beperkt. En met moderne installatie concepten kan hedendaags comfort worden gerealiseerdtegen een aanzienlijk lagere huurprijs dan bij nieuwbouw. Ondanks de moeilijke projectontwikkelingsmarktdie er nu is, zijn wij om deze redenen het afgelopen half jaar met een aantalverduurzamende renovatietrajecten gestart.

More magazines by this user
Similar magazines