Springlevend (PDF, 2.22 MB) - Fedweb - Federale Portaalsite

fedweb.belgium.be

Springlevend (PDF, 2.22 MB) - Fedweb - Federale Portaalsite

SpringlevendJAARVERSLAG 2008


SpringlevendJAARVERSLAG 2008


p. 7 Bevoegdheden overgedragenp. 7 Mandaatfunctiesp. 8 Vereenvoudiging loopbaanp. 9 Overplaatsing eenvoudigerp. 9 Vakbondsstatuutp. 12 In de FOD P&Op. 7 Nieuwe regelgevingp. 9 Personeelsplanp. 10 Sectoraal akkoordp. 11 Competentiemanagementp. 12 Ziekteverzuimp. 12 HR-benchmarkingp. 14 Levensfasebewust personeelsbeleid - Vitafasep. 15 Simulatie vergrijzing federaal personeelVoorwoord5Onderzoekenenontwikkelen1 7p. 27 De eHR-oplossinginhoudstafelp. 29 e-Learningp. 29 ICT-opleidingen - nieuwe inschrijvingsprocedurep. 30 ITMAp. 30 Mijn Selorp. 43 PuMPp. 44 Standaardopleidingene-PO3 27Ontwikkelen vantalenten encompetentiesp. 46 Top skillsp. 45 Ontwikkelcirkelsp. 46 Leiderschapsontwikkeling 5 43p. 46 Vitruviusp. 47 In de FOD P&OSPRINGLEVENDp. 56 Netwerk Stafdirecteurs P&Op. 57 Netwerk leren & ontwikkelenp. 58 KMnetp. 58 COMMnetp. 59 Netwerk ABA/FORp. 59 Felinkp. 56 In de FOD P&Op. 60 Stafdienst Budget en Beheerscontrolep. 60 Stafdienst ICTp. 61 Logistiekp. 55 Steunpunt personeel en welzijnp. 56 Klantenbeheer bij het OFOp. 56 Selor: board of stakeholdersp. 56 Netwerkenp. 59 Internationaal overleggen en samenwerkenp. 60 In de FOD P&OOverleggenensamenwerken7 552


Begeleiden enondersteunen ophet terrein172Klantgerichtheid p. 17Personeelsleden en hun organisatie p. 20Diversiteit p. 22FED+ p. 24In de FOD P&O p. 24Juridische dienst p. 24Nieuw organogram PO p. 25Nieuwe structuur OFO p. 25Handvest voor een gebruikersvriendelijke overheid p. 17Verbeterprojecten: nieuwe aanpak p. 20Zelfevaluatietool klantoriëntatie p. 18Werklastmeting p. 20Klantentevredenheidsbevragingen p. 18Personeelstevredenheidsbevragingen p. 20 Geïntegreerd klachtenmanagement p. 18Opleidingsprojecten op maat p. 21Kennismanagement op het terrein p. 21Federale functiecartografie niveau A p. 21SEPP - personeelsplannen opstellen en bijsturen p. 22Wervingsselecties p. 33Selecteren,oriënteren encertificerenSelecteren p. 33Interne markt p. 35Top Employer p. 35Stage niveau A p. 36Overgangsselecties p. 37Gecertificeerde opleidingen p. 38Taaltesten p. 39334Oriënteren p. 36Certificeren p. 38In de FOD P&O p. 37Bewakings- en veiligheidssector p. 40Certificatie PO-medewerkers p. 41SPRINGLEVENDOverheidsopdrachtenbegeleiden496www.publicprocurement.be p. 49Groepscontracten p. 50Aankoopadvies en -begeleiding p. 51Inzage en Verkoop van Bestekken p. 51In de FOD P&O p. 51e-Procurement p. 53e-Notification p. 52e-Tendering p. 53e-Catalogue p. 53eCommunities p. 63Samenwerking met andere overheden p. 53Communiceren endelen van ervaringen kennis638Federale bibliotheken p. 64Studie- en Documentatiecentrum p. 64Fedweb p. 65Ontdekkingsdag COMMnet p. 66Fedra: plume d’or p. 66Het imago van de overheid p. 66In de FOD P&O p. 67BijlagenDe FOD P&O in cijfersPersoneel p. 70p. 70 Regelgevende teksten p. 73Budget p. 72Dankwoord p. 78Websites p. 69 Directiecomité p. 78Publicaties p. 79Contactgegevens p. 8069FOD P&O Jaarverslag 20083


ontwikkelenondersteunenrekruterenorienterencertificerenoverleggeneHR-oplossingdelensamenwerken4


voorwoordIk bied u met plezier het zesde jaarverslag van deFOD P&O aan. We hebben het opgebouwd rond onzekernactiviteiten. En ja, we zijn springlevend. De helefederale overheid trouwens.Maar dat gaat niet vanzelf. Jonge scheuten die in devorige jaren geplant zijn, helpen we uitgroeien totvaste waarden. De ontwikkelcirkels bijvoorbeeld, depersoneelstevredenheidsbevragingen, het personeelsplan,de groepscontracten, opleidingen en selecties.Sommige steken hun neus net aan het venster engaan zeker en vast een vaste stek verwerven.Fedweb en Vitruvius zijn daar twee voorbeelden van.De procedure voor klachtenmanagement brengt onsdichter bij de burger en bevordert een klantvriendelijkeoverheid.En dan zijn er projecten die in de komende jaren totvolle wasdom komen, de eHR-oplossing of Vitafasevoor een levensfasebewust personeelsbeleid.En ja, we kijken nóg verder vooruit. De maatschappijrekent op een overheid die haar geld waard is.De vergrijzing van ons personeel zet extra druk opons om én efficiënt te werken én een goede, aantrekkelijkewerkgever te zijn en te blijven. Ook daaropbereiden we ons voor.En dat doen we samen met u, in onze netwerkenen via onze communicatie, zodat wij u op de bestemanier kunnen bedienen.Jacky LeroyVoorzitter van het DirectiecomitéFOD Personeel en OrganisatieFOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 20085


egelgevingcompetentiemanagementsectoraal akkoordpersoneelsplanvakbondsstatuutvereenvoudigingziekteverzuimnieuwe projectenHR-benchmarkingvergrijzing6


onderzoeken en ontwikkelenNieuwe regelgevingDe FOD P&O werkt allerlei regelgeving uit, voor FOD’sen POD’s, voor andere federale diensten,maar ook voor niet-federale diensten. Een deel vande regelgeving komt ook in andere hoofdstukken aanbod, een volledig overzicht staat in bijlage op p.73.Een selectie.1Bevoegdheden overgedragenDe bevoegdheden van de opleidingsdirecteurs van deinstellingen van openbaar nut worden overgedragennaar de functioneel directeurs van de stafdienstenP&O of naar de verantwoordelijken van de personeelsdiensten.Het gaat dan onder andere over het toezichtop de stagiairs en het opstellen van stageverslagen.Koninklijk besluit van 12 november 2008 tot wijziging van hetkoninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuutvan het personeel van sommige instellingen van openbaar nut(Belgisch Staatsblad van 24 november 2008)De human resources staan aande basis van het functionerenvan een organisatie. Ze doenze leven, groeien, evolueren.Maar het menselijk kapitaalevolueert voortdurend.De FOD P&O onderzoekt enontwikkelt daarom steedsrelevante regelgeving, dienstenen producten en werkt proactiefconcrete beleidsvoorstellen uit.MandaatfunctiesDe mandaatfuncties bij de wetenschappelijke instellingenblijven een specifieke regeling houden, maar diesluit nu dichter aan bij de regeling in de FOD’s en POD’s.De belangrijkste wijzigingen:één type managementfunctie: de algemeendirecteuréén type staffunctie: de directeur van de onder-steunende diensteen mandaat voor de houders van een leidinggevendefunctie: de operationeel directeur.Het gaat om functies belast met het wetenschappelijkbeheer van de instelling.Koninklijk besluit van 13 april 2008betreffende de aanduiding en de uitoefeningvan de management-, staf- en leidinggevendefuncties in de federalewetenschappelijke instellingen (BelgischStaatsblad van 8 mei 2008)FOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 20087


Markant feitVereenvoudiging loopbaanIn 2008 wordt een hele reeks bepalingen over deloopbaan van de ambtenaren sterk vereenvoudigd.Sommige zijn van toepassing op de helefederale overheid, andere enkel op het personeelvan de FOD’s.De vereenvoudigingen zijn verdeeld in 4 domeinen.Bij de indiensttreding van een personeelslidbeslist de voorzitter van het directiecomitéover de geldelijke anciënniteit die wordterkend voor diensten die niet in overheidsdienstzijn gepresteerd.Koninklijk besluit van 19 november 2008 houdende vereenvoudigingvan verscheidene reglementaire bepalingen betreffende deloopbaan van het Rijkspersoneel (Belgisch Staatsblad van26 november 2008)De vakklassen in niveau ADe ambtenaren worden niet meer in een vakklassebenoemd, maar in een klasse. Ze hebbendus het recht om eender welke gecertificeerdeopleiding in eender welke vakrichting te volgen,als hun hiërarchische meerdere deze opleidingnuttig acht.De stage niveau A in de FOD’sDe stagiair van niveau A valt voortaan onder debevoegdheid van de FOD waar hij als stagiairwordt toegelaten (cfr stage p.36).De vergelijkende wervingsselectiesHet is nu mogelijk om alle functies gewogenin klasse A2 rechtstreeks te werven inklasse A2Selor kan onder zijn controle het voorzitterschapvan selectiecommissies aan gecertificeerdeambtenaren toekennen.Klasseanciënniteit en geldelijke anciënniteitKlasseanciënniteit: de voorzitter van hetdirectiecomité is bevoegd voor de erkenningvan de overeenkomst van een functie in hetfederaal administratief openbaar ambt metfuncties die in andere overheidsdienstenwerden uitgeoefend.8


Overplaatsing eenvoudigerDe overplaatsing van militairen wordt op driepunten eenvoudiger:Om een verandering van graad te verkrijgenmoet de ambtenaar niet langer tenminste zes maanden graadanciënniteit hebbenHet akkoord van de minister van Ambtenarenzakenis niet langer vereist voor deorganisatie door Selor van een vergelijkendeselectie voor overplaatsingHet geheel van de periodes van werkelijkedienst in de hoedanigheid van militairzal in aanmerking komen voor de berekeningvan de dienstanciënniteit. Het oudeartikel 15 van het koninklijk besluit van12 juni 2006 bepaalde enkel de diensten diein aanmerking komen voor de berekeningvan de niveau-, graad- en klasseanciënniteit.Koninklijk besluit van 12 november 2008 houdende wijzigingvan verscheidene reglementaire bepalingen met het oog opde overplaatsing van militairen (Belgisch Staatsblad van24 november 2008)VakbondsstatuutDe FOD P&O werkt regelgeving uit over hetvakbondsstatuut. Dit statuut heeft een ruimtoepassingsveld: de federale staat, de deelstaten,provinciale en lokale instellingen.De twee meest opvallende nieuwigheden gaanover:het aantal vaste afgevaardigden met vrijstellingvan terugbetaling van de wedde.Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot wijziging van hetkoninklijk besluit van 20 april 1999 tot uitvoering van artikel 18,derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling vande betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haarpersoneel (Belgisch Staatsblad van 29 januari 2008)het aantal contractuele afgevaardigden diebeschermd zijn tegen ontslag.De representatieve vakorganisaties kunnen eenaantal contractuele personeelsleden aanduidenvoor wie een bijzondere ontslagprocedure geldt.Dat aantal is verhoogd. Het wordt bepaald doorhet aantal basisoverlegcomités per gebied vaneen onderhandelinsgcomité.Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot wijziging van hetkoninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van dewet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussende overheid en de vakbonden van haar personeel (BelgischStaatsblad van 29 januari 2008)Omzendbrief nr. 582 van 23 juni 2008 - Vakbondsstatuut.- Personeelsleden in dienst genomen met een arbeidsovereenkomsten aangewezen door de representatieve vakorganisaties.Bijzondere procedures. - Bescherming in geval van afdanking(Belgisch Staatsblad van 15 juli 2008)Verwant onderwerpBijlage - regelgevende teksten, p.73Personeelsplan2008 is een overgangsjaar voor het personeelsplan.In de realiteit worden de diensten geconfronteerdmet een inkrimping van hun budgettairemiddelen met als gevolg dat de meeste hunpersoneelsplan dat goedgekeurd werd in 2007,verder uitvoeren in 2008.De moeilijke budgettaire context heeft echter welhet nut van het personeelsplan en de personeelsenveloppeaangetoond.Omzendbrief 584 van 1 juli 2008 bevestigt hetprincipe dat de personeelsenveloppe de basisblijft voor het personeelsplan en dus voor hetwervingsbeleid van elke FOD en POD.De beslissing van de Ministerraad van 23 oktober2008 zet de lijnen van het selectief vervangingsbeleiduit. Daarvoor zijn er twee instrumenten:de personeelsenveloppe met een cumulatievebesparing van 0,7%een driejaarlijks strategisch personeelsplandat de mogelijkheid biedt deze besparingte realiseren én tegelijkertijd kwalitatief enoperationeel vooruitgang te boeken.In 2009 geeft het beoogde selectief vervangingsbeleidhet startschot voor een intensievebegeleiding van de operationele en strategischepersoneelsplannen. Dit gebeurt in nauwe samenwerkingmet de FOD Budget en Beheerscontrole.Bij elke representatieve vakorganisatie werkeneen aantal personeelsleden van de federale overheidsdiensten(vaste afgevaardigden) van wie devakbonden de wedde niet moeten terugbetalen.Dat waren er 8 per vakbond, dat zijn er nu 10.Verwante onderwerpenSEPP, p.22Simulatie vergrijzing federaal personeel, p.15HR-benchmarking, p.12Levensfasebewust personeelsbeleid -Vitafase, p.14Bijlage – regelgevende teksten, p.73FOD P&O Jaarverslag 20089


Markant feiTSectoraal akkoord:snelle realisatieOp 9 juli 2008 ondertekenen minister vanAmbtenarenzaken Inge Vervotte en de drie representatievevakorganisaties het sectoraal akkoord2007-2008 voor het federaal openbaar ambt.Een groot deel van de maatregelen wordt al in2008 uitgevoerd.Het akkoord bestaat uit een vijftiental thematischefiches met de context van de maatregel ende inhoud van het akkoord. De meeste maatregelengaan over de verhoging van de koopkracht,de werktijd en de loopbanen.Reeds gerealiseerd:de verhoging van de eindejaarstoelagede verhoging van de toelage voor tweetaligheidde verhoging van de weddeschaal voor demedewerkers keuken- en schoonmaakde toekenning van drie dagen dienstvrijstellingin 2009de verhoging van de kilometervergoedingnaar 0,3169 eurode toekenning van een extra dag verlofvanaf 55 jaar (dus 29 dagen in totaal) envan 30 dagen verlof op 60 jaarde aanpassing van de controle op het ziekteverzuimhet behoud van de premie voor competentieontwikkelingvoor de volledige geldigheidsduurook voor wie van statuut, niveauof klasse verandertde uitbreiding van de toekenning van depremie voor competentieontwikkeling aanenkele categorieën van medewerkers diemomenteel uitgesloten zijn van deelnameaan de gecertificeerde opleidingende aanpassing van de competentiemeting5 voor de ICT-deskundigende toegang tot informaticaberoepenbevordereneen inventaris van de toelagen, premies envergoedingende herintegratie van personen met eenernstige ziekte of een ernstige aandoeningmet een langdurig karakterVerwante onderwerpenTaaltesten, p.39Ziekteverzuim, p.12Gecertificeerde opleidingen, p.38Bijlage - regelgevende teksten, p.73In 2009 komen nog aan bod:de aanpassing van de integratie van vroegerebijzondere graden in de verschillendeniveaushet versnellen van de organisatie van degecertificeerde opleidingenMichaël Stokard, Attaché DG HRL - FOD P&ODimitri Mouffet, Attaché DG HRL - FOD P&OEmmanuel Lerno, Attaché DG HRL - FOD P&OKristien Hemeryckx, Attaché DG HRL - FOD P&ODenis Ruytings, Adviseur-generaal DG HRL - FOD P&OElisabeth Lettens, Attaché DG HRL - FOD P&O10


IN DE FOD P&OZiekteverzuimHR-benchmarkingIn de FOD P&O is het goed leven.In 2008 gaat slechts 3,26% van de tijdverloren aan ziekteverzuim (5,16% voor defederale overheid).Een personeelslid is gemiddeld 1,33 keerper jaar afwezig (1,64 voor de federaleoverheid).Het gaat voor 35,57% om afwezigheden vanéén dag en voor 64,43% om meerdaagseafwezigheden.De FOD P&O is één van de diensten die aangeslotenis bij het informatieverwerkingssysteem vanMedex van de FOD Volksgezondheid, Veiligheidvan de Voedselketen en Leefmilieu in het kadervan het “ziekteverzuim”.Het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling(DG OPO) stond mee in voor de ondersteuningvan Medex, het bestuur van de medische expertise,bij het uitvoeren van de BPR Ziekteverzuim.Belangrijkste resultaten zijn:het opzetten van een controlesysteemhet uitwerken van een gegevensplatformhet vorm geven aan een humanresourcesbeleid:de gegevens van 5 pilootdienstenworden geanalyseerd en leiden tot eenreeks acties.Voor een goed beheer van de human resourcesis het vitaal dat dit beheer kan terugvallen opeen reeks indicatoren. Om verbeterpunten teidentificeren, maatregelen te nemen, beleid bij testuren. Door goede praktijken uit te wisselen enzich te kunnen vergelijken met anderen, wordtcontinue verbetering mogelijk.In 2008 ziet het project “Human Resources Indicatoren”binnen het DG Organisatie- en Personeelsontwikkelinghet levenslicht. Het had alsbelangrijkste doelstellingen omaan de stafdiensten P&O realistische indicatorenvoor te stellenaan de stafdiensten P&O een benchmarkmet hun eigen positionering te biedeneen netwerk voor de uitwisseling van goedeHR-praktijken op te zetten.Twintig indicatoren worden geïdentificeerd enverdeeld over 4 domeinen: strategie en planning,personeelsbewegingen, kennis- en competentiemanagement,menselijk beheer.Met behulp van een boordtabel kan elke organisatiezich plaatsen in deze benchmark en verifiërenof dat overeenstemt met de eigen doelstellingen.De grafiek geeft een visuele voorstelling.Met behulp van een template kan elke organisatiehaar goede praktijken voorleggen. Op dezemanier worden in 2008 acht goede praktijkenuitgewisseld.In 2009 loopt dit project voort: de balans wasimmers positief en het netwerk heeft te kennengegeven dat het dit project in leven wil houden omeen evolutie over de jaren te kunnen uitwerken.12


Grafiek van HR - indicatoren16-Toepassing ontwikkelcirkels15-Absenteïsme wegens ziekte14-Vrouwen inleidinggevende functiesvanaf A313-Tevredenheidsenquête12-Vertegenwoordiging van ouderen11- Vertegenwoordiging van jongeren18-Deeltijds werk17-Telewerk10-Tweetaligheid01-Realisatiegraad personeelsplan02- Bezettingsgraad personeelsplan03-Realisatie personeelsbudget04-Percentage HR-personeel05b-Geslaagde wervingen06a-Turn-over06b-Vergroting van personeel07-Gemiddelde duur aanwervingen08-Vormingsbudget09a-Interne mobiliteit binnen de organisatie09b-Mobiliteit binnen de Federale Administratie15 organisaties hebben actief meegewerkt aandeze benchmark:Federaal Agentschap voor de Veiligheid vande VoedselketenFOD Binnenlandse ZakenFOD Buitenlandse Zaken, BuitenlandseHandel en OntwikkelingssamenwerkingFOD FinanciënFOD Mobiliteit en VervoerFOD Personeel en OrganisatieFOD Sociale ZekerheidFOD Volksgezondheid, Veiligheid van deVoedselketen en LeefmilieuFOD Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverlegMinisterie van DefensiePensioendienst voor de OverheidssectorPOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijdingen Sociale EconomieRijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsverzekeringRijksdienst voor Sociale ZekerheidRijksdienst voor PensioenenVerwante onderwerpenSimulatie vergrijzing federaal personeel,p.15Levensfasebewust personeelsbeleid -Vitafase, p.14min deelnemer gemiddelde deelnemer max. deelnemer mediaan deelnemer P&Onegatief percentage“7 gemiddelde duur aanwervingen”: deze indicator gebruikt een andere maat, namelijk aantal dagen, en niet een percentage.FOD P&O Jaarverslag 200813


Levensfasebewustpersoneelsbeleid -VitafaseDe vergrijzing van het federale personeel in dekomende jaren roept een hele reeks vragen op.Hoe kan de federale overheid haar dienstverleningspringlevend houden? Hoe kan ze voor haarpersoneelsleden, van alle leeftijden en levensfasen,een goede werkgever blijven zodat ze dejuiste mensen kan aantrekken en behouden,zodat personeelsleden hun competenties behoudenen ontwikkelen en er met plezier werken?Het project Vitafase wil een aanzet geven toteen levensfasebewust personeelsbeleid voor nuen later en zoekt antwoorden door verschillendeHR-aspecten samen te brengen. Dit project wordtuitgewerkt in samenwerking met de FOD’s Mobiliteit,Justitie, Binnenlandse Zaken, Sociale Zekerheid,de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, deRijksdienst voor Pensioenen, en het Rijksinstituutvoor ziekte- en invaliditeitsverzekering.Het project wil de organisaties toelaten:een objectieve foto (kwantitatievegegevens) te maken van de stand van zakenin hun organisatiedie te verfijnen met kwalitatieve gegevensvia tevredenheidsbevragingen, workshopsen interviewsop basis van de analyse een actieplan op testellen dat leidt tot verbeteracties.Na een voorafgaande analyse van processen, HRinstrumenten,goede praktijken en een benchmark,wordt in 2008 een eerste versie van hetstatistische meetinstrument “Aan de slag metcijfers” in samenwerking met de FOD Economie,KMO, Middenstand en Energie en de FOD Mobiliteiten Vervoer opgesteld en getest. Het geefteen overzicht van de samenstelling van het personeel(bv. per leeftijdscategorie, per geslacht,per statuut), tot welke uitstroom de pensioneringenop middellange termijn leiden, enz.In 2009 wordt het instrument verder verfijnd,getest en ter beschikking gesteld van de organisatiesen gaat de ontwikkeling van het kwalitatievedeel van het instrument van start.Verwante onderwerpenSimulatie vergrijzing federaal personeel, p.15Personeelsplan, p.9HR-benchmarking, p.12Kennismanagement op het terrein, p.21Bijlage – De FOD P&O in cijfers, p.70Aantal personeelsleden180001600014000120001000080006000400020000Federale overheid - aantal personeelsleden per leeftijdsklasse15441139871329111186101047943 76953771Aantal personeelsleden1009080706050403020100FOD P&O - aantal personeelsleden per leeftijdsklasse (01/01/09)867769 7370756031< 3030-34 35-3940-44 45-49 50-54 55-59 60+< 3030-34 35-3940-44 45-49 50-54 55-59 60+LeeftijdsklasseLeeftijdsklasse14


Markant feiTSimulatie vergrijzingIn samenwerking met het kabinet van de ministervan Ambtenarenzaken werd een simulatieinstrumentover de vergrijzing van het personeelvan de federale overheid uitgewerkt. Op basis vangegevens over ongeveer 55 000 personeelsledenwerd een prognose gemaakt van de invloed vande uitstroom door pensionering op de evolutievan het totale personeelsbestand en de personeelskosten.Belangrijkste conclusies:Het aantal personeelsleden dat de komendejaren met pensioen vertrekt ligt zeer hoog.Tegen 2020 zal naar schatting 40% van depersoneelsleden die momenteel in dienstzijn, met pensioen gegaan zijn.Hierdoor daalt weliswaar het personeelsbudget,maar niet in dezelfde mate. Anderefactoren spelen daarbij een belangrijke rol,bv. de invloed van de loopbanen, de premievoor competentieontwikkeling en de doorgroeiin geldelijke anciënniteit.Het is mogelijk om met meer personeel inde hogere niveaus toch te besparen.De gepensioneerde personeelsleden moetendan vervangen worden op basis van strategischescenario’s. Het instrument geeftde mogelijkheid dergelijke scenario’s uit tetesten.Dit simulatie-instrument en de prognoses over denatuurlijke evolutie van het personeelsbestand ende personeelsbudgetten die eruit afgeleid kunnenworden, diende in belangrijke mate als basis vooreen aantal strategische beslissingen tot besparingvan minister Inge Vervotte.Verwante onderwerpenPersoneelsplan, p.9HR-benchmarking, p.12Levensfasebewust personeelsbeleid -Vitafase, p.14FOD P&O Jaarverslag 2008 15


evragingkennismanagementklantgerichtheidklachtenmanagementFED+opleiding op maatorganogramdiversiteitfunctiecartografie16


egeleiden en ondersteunen op het terreinNieuwe producten, diensten,regelgeving moeten hun wegnaar de praktijk vinden.Maar federale organisatiesverschillen soms grondig vanelkaar en een one-fits-allaanpak is zelden mogelijk.Daarom maakt de FOD P&Owerk van de begeleiding van deverschillende actoren op hetterrein. Die levert feedback opdie dan weer tot aanpassingenen vernieuwingen kan leiden.KlantgerichtheidWil de federale overheid een betere dienstverlenerworden en zijn, dan dient ze nog klantgerichter tewerken. Klantgericht werken is dus een continu proceswaarbij aandacht voor de noden en verwachtingen vande verschillende (soorten) klanten vereist is.Het is dus aangewezen de klanten te betrekken bij dedienstverlening en de ontwikkeling ervan en hen aante sporen om feedback te geven.Binnen het domein van klantgericht werken heeft hetDG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (DG OPO)vier pijlers ontwikkeld:het handvest voor een gebruikersvriendelijkeoverheidde zelfevaluatietool klantoriëntatieklantentevredenheidsbevragingeneen geïntegreerd klachtenmanagement.2De vier pijlers staan met elkaar in verbinding.Het handvest en het klachtenmanagement zijn eenvaste rubriek in de klantenbevragingen. De input vande klanten dient op zijn beurt voor de verbetering vande dienstverlening.Gebruikersvriendelijke overheidIn een handvest legt een organisatie formeel eneenzijdig haar verbintenissen tegenover haar klantenvast. Dat gaat bv. over toegankelijkheid, dossierbehandelingen kwaliteit van de dienstverlening.FOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 200817


KLACHTENMANAGEMENTCatherine De Bruecker en Guido Schuermans:“Klachtenmanagement draagt er toe bij de federaleoverheid te overtuigen van de meerwaardevan een billijk herstel wanneer de klacht van eenburger gegrond is. Toen de FOD P&O in 2008 eenproject van geïntegreerd klachtenmanagementlanceerde, waren we dan ook onmiddellijk zeerenthousiast. Dit project steunt op het idee dateen klacht een kans is om als organisatie vooruitte gaan en dus niet - zoals sommige ambtenarenen managers vrezen – een bedreiging voor hunindividuele evaluatie vormt. Het is belangrijk vanbij het begin een goede afstemming te hebbentussen het klachtenbeheer en het al dan nietberoep doen op de ombudsman.Een volgende uitdaging voor de overheid is omvia alle kanalen te wijzen op het bestaan van deklachtenprocedure en op die manier een gelijkebehandeling van alle burgers te garanderen.De dienst klachtenbehandeling zou dan op haarbeurt expliciet moeten verwijzen naar de federaleOmbudsman. Geleidelijk aan zou er in alle federaleorganisaties een dienst voor klachtenbehandelingmoeten worden opgericht.”Stijn Vermeiren, Attaché DG OPO - FOD P&OCatherine De Bruecker, federale OmbudsvrouwGuido Schuermans, federale OmbudsmanHet handvest helpt de organisatie om bewustermet haar klanten om te gaan, en die klant weetvan zijn kant wat hij van de organisatie kanverwachten.Sinds 2008 beschikken ook de FOD BuitenlandseZaken en de POD Maatschappelijke Integratieover een eigen handvest.Zelfevaluatietool klantoriëntatieHet DG OPO ontwerpt een zelfevaluatietool klantoriëntatieen test het met succes. Het instrumentwil een beeld geven van de mate waarin deorganisatie zich op haar klanten richt, dat vergelijkenmet het gewenste niveau en verbeteringenaanbrengen.De leden van het directiecomité vullen individueeleen vragenlijst in. Die bestrijkt 5 assen: strategie,relatie, structuur, cultuur en resultaat.De resultaten worden verwerkt, en in een workshopkomen ze tot een consensus en bepalen zede verbeteracties.In 2008 wordt de tool toegepast in de PODMaatschappelijke Integratie.KlantentevredenheidsbevragingenHet DG OPO ontwikkelt een aanpak rond klantenbevragingen.Die aanpak voorziet in een volledigeplan-do-check-act-cyclus. Vanuit een analysevan klantengroepen en product- en dienstverleningwordt een vragenlijst opgesteld en de bevraginggehouden. Op basis van de resultaten vande bevraging komt er een actieplan, dat verderbegeleid kan worden.In 2008 werden bevragingen uitgevoerd bij:de POD Maatschappelijke Integratiehet Crisiscentrum bij de FOD Binnenlandse ZakenFedictbij de gebruikers van de ontwikkelcirkelsopstart bij het Nationaal Instituut voorCriminalistiek en CriminologieGeïntegreerd klachtenmanagementEen ander belangrijk initiatief dat in 2008 hetlevenslicht ziet, is de invoering van een geïntegreerdklachtenmanagement. Het wil klanten degarantie geven dat hun klachten worden ontvangenen behandeld, én dat ze grondig wordengeanalyseerd zodat de organisatie verbeteringenkan aanbrengen.De procedure bestaat uit drie grote delen:de ontvangst van klachten met de registratiede klachtenbehandelingde klachtenanalyse en rapportering.Er worden afspraken gemaakt met de federaleombudsdienst, een uniek logo, met bijhorendgebruikscharter, wordt ontworpen om de herkenbaarheidvoor de gebruikers te vergemakkelijken,een netwerk van klachtencoördinatoren ziet hetlevenslicht.18


Eind 2008 nemen reeds 22 organisaties deel aandit project. Ze werken elk op hun eigen ritme aande concrete implementatie.FOD Personeel en Organisatie: SelorFOD Mobiliteit en VervoerFOD Binnenlandse ZakenFOD Volksgezondheid, Veiligheid van deVoedselketen en LeefmilieuFOD Sociale ZekerheidFOD Economie, KMO, Middenstand en EnergieFOD Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverlegFOD FinanciënFOD Budget en BeheerscontroleFedictPOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijdingen Sociale EconomieRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringRijksdienst voor Sociale ZekerheidRijksinstituut voor de sociale verzekeringvan de zelfstandigenFonds voor de beroepsziektenRijksdienst voor Jaarlijkse VakantieHulpkas voor WerkloosheidsuitkeringenRijksdienst voor PensioenenFedasilKoninklijk Instituut voor het KunstpatrimoniumKoninklijke Musea voor Schone Kunsten vanBelgiëKoninklijk Museum Midden-AfrikaIN DE FOD P&OSinds 2006 voert Selor een actief klachtenmanagement.TotaalontvankelijkGegrondDeelsgegrondOngegrond2006 219 50 8 1612007 237 79 34 1242008 322 60 61 201In 2009 volgt een evaluatie van deze stapsgewijzeaanpak en worden gemeenschappelijkeindicatoren uitgewerkt om vergelijkingen mogelijkte maken.Verwant onderwerpGroepscontracten – telefonische bereikbaarheid,p.50FOD P&O Jaarverslag 200819


personeelsleden enhun organisatieEen deel van de begeleiding richt zich specifiekop de personeelsleden en hun werkomgeving:waar kan het beter? Federale personeelsledenen hun organisatie worden er beter van, en deuiteindelijke klant onrechtstreeks ook.Verbeterprojecten: nieuwe aanpakDe creatie van het DG OPO binnen de FOD P&Oleidt tot een nieuwe aanpak van de verbeterprojecten:de inzichten van organisatieontwikkeling,personeelsontwikkeling, welzijn en diversiteitworden geïntegreerd.Het eerste verbeterproject “nieuwe stijl” wordttoegepast bij het Parket van Brussel dat vragendepartij was voor een constructieve ondersteuningop het vlak van personeels- en organisatiemanagement.Met dit verbeterproject wenst hetParket van Brussel een modelparket te worden.Eind 2008 start de eerste fase.Het Parket van Brussel heeft een aantal specifiekeeigenschappen:het is het grootste parket van het landhet is een tweetalig parketBrussel als hoofdstad én wereldstad bezorgtdit parket een aantal specifieke opdrachten.In de toekomst kan een sprong naar alle andereparketten de ambities van de FOD P&O krachtbijzetten om te komen tot klantgeoriënteerde,verantwoordelijke, efficiënte en resultaatsgerichteoverheidsdiensten.WerklastmetingIn 2008 voert het DG OPO werklastmetingen uitbij het Fonds voor de beroepsziekten, de PODMaatschappelijke Integratie en bij het DG Justitiehuizenvan de FOD Justitie.Een werklastmeting objectiveert de feitelijketaakverdeling in de hele organisatie of een dienstervan om dan een beter evenwicht tussen (kost)prijs en kwaliteit te realiseren. Enkele van deinzichten die door middel van een werklastmetingobjectief aan het licht komen, zijn: stress op hetwerk, ongelijke verdeling van taken, de vraagwaarmee een collega juist bezig is, verschillendetaken hebben maar toch samenwerken aan eengezamenlijk doel.De resultaten leiden op hun beurt tot verbeteractiesvoor de hele organisatie of voor individuen:kerntaken herbekijken, processen en proceduresaanpassen, extra aanwervingen, automatisering,opleiding, enz.Een werklastmeting levert een bijdrage aan deteamgeest en is een ideaal project om nieuwleven te blazen in een organisatie en ze temotiveren om de dienstverlening voordurend teverbeteren.PersoneelstevredenheidMedewerkers willen hun mening kunnen geven.Door een tevredenheidsbevraging te houden bijhaar personeel legt de organisatie haar oor teluisteren en engageert ze zich voor het welzijnvan iedereen.In 2008 begeleidt het DG OPO de volgende federaleorganisaties bij een tevredenheidsbevraging:de FOD’s Binnenlandse Zaken, Justitie, Werkgelegenheid,Arbeid en Sociaal Overleg, Fedict,de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en hetRijksinstituut voor de sociale verzekeringen derzelfstandigen.Een bevraging onderzoekt de jobinhoud, dearbeidsomstandigheden, de doorgroeimogelijkheden,de organisatiecultuur, de relatie met dedirecte chef en de communicatie.De begeleiding omvateen methodologische ondersteuning van hetproject, de voorbereiding van de vragenlijsten ondersteuning bij het communicatieplaneen technische ondersteuning voor hetbeheer van de vragenlijst en de terbeschikkingstellingvan een online toolrapportering van de resultaten en methodologischeondersteuning voor de redactie vaneen actieplan.In 2009 staat een hele reeks bevragingen opstapel, een bevestiging dat de personeelstevredenheidsbevragingeneen vaste waarde gewordenzijn. Het methodologisch kader wordt vernieuwd.Verwant onderwerpKlantentevredenheidsbevragingen, p.1820


Opleidingsprojecten op maatHet Opleidingsinstituut van de Federale Overheid(OFO) blaast nieuw leven in de opleidingen opmaat.Het gaat om projecten die aansluiten bij de nodenvan een dienst, die het leertraject aan de contextaanpassen en een duidelijk gedefinieerd resultaatvoor ogen hebben. Het gaat m.a.w. steeds omeen ruimer organisatieproject dat tot doel heefteen bepaald probleem mee op te lossen of éénof meer strategische doelstellingen te helpenrealiseren.Concreet gaat het dan vaak over projecten omhet leidinggeven te verbeteren en projecten meteen uitgesproken transversaal karakter, hoewelkleinere ad-hocprojecten ook in aanmerkingkomen.Essentieel is het partnership: beide partnersdragen de verantwoordelijkheid voor het succesvan het project.Nieuw is dat er voor de indiening van projecten3 instapmomenten zijn: januari, juni en oktober.Bij de eerste ronde, in oktober 2008, worden17 projecten ingediend, waarvan er 4 zijngeselecteerd voor uitvoering in 2009:FOD Justitie: ondersteunen en sensibiliserenvan ‘senior-junior’-kennisoverdrachtFederaal Agentschap voor Geneesmiddelenen Gezondheidsproducten (FAGG): inspecteurs– opstellen van een pv en afnemenvan een verhoorFOD Binnenlandse Zaken: leiderschapsontwikkeling(startende leidinggevendenoptimaal voorbereiden op hun rol als coachbestuurder-leider).FOD Binnenlandse Zaken: uitbouwen vaneen talent en career management, inclusiefhet uitbouwen van een cel van loopbaanbegeleidersVerwante onderwerpenStandaardopleidingen, p.44Gecertificeerde opleidingen, p.38Kennismanagement op het terreinDe verwachte uitstroom door pensionering zorgtervoor dat de problematiek van de detectie vankritieke kennis en de overdracht van kennis tussenseniors en juniors erg levendig blijft. De aanpak ende instrumenten worden met elk project verfijnd.In 2008 beginnen de FOD Economie, het Fondsvoor beroepsziekten en het Federaal Agentschapvoor de veiligheid van de voedselketen eraan.De begeleiding steunt op drie elementen:de identificatie van de kritieke kennis envan de seniors die ze bezittende uitwerking van plannen voor kennisoverdrachtde uitvoering van geplande overdrachtsacties,bv. het opstellen van kennisfiches,peterschap over juniors of interne opleiding.Verwante onderwerpenKMnet, p.58Federale bibliotheken, p.64eCommunities, p.63Functiecartografie niveau AHet koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdendehet statuut van het Rijkspersoneel voorzietin de invoering van een functieclassificatie voorde personeelsleden van niveau A. Een eerste lijstmet classificatieresultaten werd gepubliceerdop 20 december 2007. Deze lijst bevatte 1 550functies.Organisaties zijn echter voortdurend in beweging.Hun structuren en opdrachten evolueren in de tijd.Dit vergt aanpassingen aan de inhoud van bestaandefuncties en de creatie van nieuwe functies.Daarom werd een onderhoudsprocedure ontworpenom de inhoud van de functiecartografieactueel te houden. Met de onderhoudsprocedurekunnen de organisaties op regelmatige basisnieuwe beschrijvingen in de cartografie invoerenen reeds geclassificeerde functiebeschrijvingenverbeteren en/of standaardiseren.FOD P&O Jaarverslag 200821


Deze functiebeschrijvingen worden gevalideerddoor de FOD P&O en vervolgens geclassificeerddoor het wegingscomité.Een eerste onderhoudsprocedure wordt begin2008 opgestart.De classificatieresultaten worden eind 2008gepubliceerd. De lijst bevat nu 1 608 functies:77 functies zijn nieuw62 functies werden aangepast19 functies werden geschrapt.De functiebeschrijvingen kunnen worden geraadpleegdin de functiecartografie(www.federalecartografie.be)In 2008 is SEPP uitgegroeid tot een betrouwbareen stabiele applicatie.De FOD P&O en Selor gebruiken SEPP nu omhun menselijke en budgettaire middelen temonitoren, en er de nodige beslissingen uitaf te leiden. Sedert november hebben ze alseerste een personeelsplan dat volledig metSEPP is opgesteld.De FOD Binnenlandse Zaken heeft SEPPuitgetest in zijn algemene directies Veiligheiden Preventie, en Crisiscentrum. Daaruitblijkt dat SEPP ook op grotere schaal kanwerken.In de POD Wetenschapsbeleid loopt eenproject om SEPP in te voeren.DiversiteitHet diversiteitsbeleid mikte in de voorbije jaren ingrote mate op drie aspecten:de tewerkstelling van personen met eenhandicapde tewerkstelling van mensen van vreemdeoriginede gelijkheid tussen mannen en vrouwen.Deze benadering blijft geldig, maar wordtverdiept door het streven om diversiteit in deHR-processen en het HR-beleid te integreren.De integratie van de cel Diversiteit in het DGOrganisatie- en Personeelsontwikkeling is daneen logische stap in die richting.Koninklijk besluit van 7 december 2008 tot vervanging vande bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007houdende de classificatie van de functies van niveau APersoneelsplan - SEPPOm de federale diensten te begeleiden bij hetopstellen van hun operationele en strategischepersoneelsplannen heeft de FOD P&O samen metde firma BIZZDEV de IT-oplossing SEPPontwikkeld.SEPP (Standaard voor een ElektronischPersoneelsPlan) maakt voor het management, deinspecteur van Financiën en de stafdiensten P&Oboordtabellen aan over de menselijke en budgettairemiddelen voor een FOD of zijn diensten.Met die gegevens kunnen ze de personeelsenveloppeopvolgen en passende beslissingenover de toewijzing van personeel nemen, of simulatiesdaarvan maken.Om SEPP te kunnen aanpassen aan de voortdurendevoluerende behoeften van de klantorganisatiesheeft de FOD P&O een groepscontract afgeslotenmet de firma BIZZDEV. De opdrachten:standaardversies en pakketten ontwikkelenom de ondersteuning bij de implementatiete beperkeneen module rapportering en boordtabellenom de toepassing aan verschillendebestemmelingen aan te passende valorisatie van de synergieën met eHRom de gegevens van de module basisadministratiete integreren.Verwante onderwerpenPersoneelsplan, p.9eHR, p.27Groepscontracten, p.50StudiesIn 2008 worden twee studies besteld bij Cap-Sciences humaines, een vzw verbonden met de UCL.De sociale beeldvorming rond diversiteit bijde Belgische federale overheidWat denken de federale personeelsleden overpersonen van vreemde afkomst, personen meteen handicap en oudere werknemers?Het verkennend onderzoek loopt bij de FOD P&O,de FOD Volksgezondheid, de FOD BinnenlandseZaken en de FOD Justitie.De kwalitatieve analyse op basis van discussiegroepentoont aan dat er heel wat stereotypesover deze groepen bestaan.22


De professionele ambities van mannen envrouwen van niveau A bij de Belgischefederale overheidZijn ambtenaren ambitieus? Zijn ze bereid verantwoordelijkhedenop zich te nemen? Hoe staanmannen en vrouwen tegenover macht?Om een antwoord te geven op deze vragennemen drie FOD’s aan een kwalitatief onderzoekdeel: de FOD P&O, de FOD Justitie, de FOD Financiën.Het percentage vrouwen in niveau A varieertvan 51% en 50% bij de FOD P&O en Justitie,tot 34% bij de FOD Financiën.Enkele conclusies:56 % van de ambtenaren willen niet meerverantwoordelijkheid en slechts 5,7% wileen managementfunctie.Vrouwelijke ambtenaren die meer verantwoordelijkhedenwillen, worden mindergesteund door hun partner bij de verdelingvan de huishoudelijke en ouderlijke takendan mannelijke ambtenaren.Diversiteit in opleidingenOpleidingen zijn essentieel voor elke activiteit dieeen mentaliteitswijziging nastreeft. Om die redenworden opleidingen gericht op diversiteit in deopleidingencatalogus van het OFO opgenomen.Sleutels om goed te functioneren binneneen diverse professionele omgevingWerk en gezin beter combineren.Voor de opleiders zelf wordt een handleiding“Integratie van diversiteit in opleidingen” opgesteld.Het wijst op stereotypes en vooroordelen,maar biedt ook tips en oefeningen.Netwerk diversiteitIn 2008 komen in 6 sessies deze thema’s aanbod: methodologie voor de uitwerking van eendiversiteitsbeleid, opleiding over de anti-discriminatiewetten,het concept van de redelijkeaanpassing, gendermainstreaming – van theorietot praktijk, voorstelling van de studies over deprofessionele ambities en de sociale beeldvorming,voorstelling van de projecten Vitafase enTop Skills.Diversity FlashOm de twee maanden ontvangen de diversiteitsverantwoordelijkende nieuwsbrief DiversityFlash. Die brengt hen op de hoogte van bv. devergaderingen van het netwerk en de voortgangvan projecten.Ondersteuning van projectenKlantorganisaties kunnen hun diversiteitsprojectenlaten steunen door de FOD P&O. Na de oproepvan de FOD P&O worden 7 projecten ingediend:FOD Mobiliteit en VervoerFOD Volksgezondheid, Veiligheid van deVoedselketen en LeefmilieuFOD Sociale ZekerheidFOD Personeel en OrganisatieFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal OverlegFOD Buitenlandse ZakenFonds voor ArbeidsongevallenRedelijke aanpassingenVoor personen met een handicap voorziet Selorredelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnende gewone selecties zodat een handicap dedeelname aan de test niet verhindert. Selor organiseertgeen aparte selecties. Kandidaten kunnenook aanpassingen verkrijgen voor de taaltestenen bevorderingsselecties.Integratie van medewerkers met eenhandicapTimmy Dewaele:“Toen ik de uitnodiging kreeg om deel te nemenaan de focusgroup, vond ik het al een goed initiatief.Er zijn immers nog te veel problemen diebesproken moeten worden. Voor mij persoonlijkis het grootste struikelblok van heel het diversiteitsgebeurenhet feit dat het zeer moeilijk is omme bij het OFO voor een opleiding in te schrijven.Niemand volgt dossiers van mensen met een beperkingdeftig op. Er is een slechte communicatieen mensen houden zich maar al te graag vast aanprocedures die te omslachtig zijn. Ik had het gevoeldat de mensen van de FOD P&O eindelijk oor haddennaar mijn verhaal en er ook iets mee gingendoen. Dat is fijn, want dan kom je na zo’n focusgroupmin of meer opgelucht buiten. Ik heb wel hetgevoel dat er geen focusgroup moet komen, maareen echte werkgroep die om de zoveel tijd samenkomtom de problematiek die er is ook echt actiefop te volgen en er samen iets aan te doen.”Hafida Othmani, Attaché DG OPO - FOD P&OTimmy Dewaele, Administratief deskundige -FOD Binnenlandse zakenAnne Schmidt, Attaché DG OPO - FOD P&OFOD P&O Jaarverslag 200823


IN DE FOD P&OJuridische dienstDe juridische dienst is hoofdzakelijk belast methet beheer van de geschillendossiers van deFODde opvolging van de parlementaire vragen.Afhankelijk van de selectie en de handicap voertSelor aanpassingen door. Zo kunnen bv. een pcmet vergroot- of voorleessoftware of een tolkgebarentaal voorzien worden.Voor alle types testen en selecties worden in2008 407 aanpassingen geregeld.FOD P&O 2003 2004 2005 2006 2007 2008Nieuwe59 27 45 46 42 169geschillenParlementairevragen76 123 140 145 95 200In 2008 gaan de vragen en geschillen vooral overhet statuut van de personeelsleden, het stelselvan de contractuele personeelsleden, de managementfuncties,de organisatie van selectieproeven,de gecertificeerde opleidingen, arbeidscontractenen arbeidsongevallen, de wetten op het gebruikvan de talen in bestuurszaken, enz.Bij de parlementaire vragen worden nu ook demondelinge vragen geteld die via de juridischedienst passeren. Bij de geschillen zorgen o.a.de gecertificeerde opleidingen en een aantalreglementaire bepalingen voor een toename.De dienst verstrekt ook adviezen aan de verschillendeafdelingen van de FOD P&O en aan anderediensten.Als een kandidaat met een handicap geslaagd isvoor een selectie voor de federale overheid, kandie ervoor kiezen om op een aparte wervingsreservete staan. Overheidsdiensten die iemandmet een handicap willen aanwerven, kunnendeze onbeperkt geldige lijst van geslaagden meteen handicap raadplegen. Eind 2008 staan er60 geslaagden met handicap op een specifiekereservelijst.Het gemiddelde slaagpercentage van kandidatenmet handicap komt overeen met het gemiddeldeslaagpercentage van de kandidaten zonderhandicap.Verwante onderwerpenWervingsselecties, p.33Overgangsselecties, p.37Taaltesten, p.39Fed+De Zoo en Planckendael en 50 jaar Expo zijnin 2008 enkele van de populaire aanbiedingen.Dankzij een korting van respectievelijk 40% en75% maken 1 000 en 2 315 personeelsleden vandeze aanbiedingen gebruik.Nieuwe federale personeelsleden krijgen automatischeen FED+ kaart toegestuurd. Vanaf april2008 wordt de doelgroep van FED+ uitgebreidmet de administratieve personeelsleden van deRechterlijke Orde. 3 200 van de 7 500 medewerkersvragen en krijgen een FED+ kaart.Er staan steeds zo’n 140 structurele of tijdelijkeaanbiedingen op de FED+ website. Uit de telefonischeenquête bij de lezers van Fedra blijkt dat40,8% van de ondervraagden reeds gebruik heeftgemaakt van de Fed+ aanbiedingen.Om het groepsgevoel van de federale personeelsledente versterken, kunnen zij onder anderemaandelijks gratis deelnemen aan een geleidbezoek in Brussel tijdens de middag.De communicatie van FED+ verloopt via verschillendekanalen:elke maand verschijnen 15 aanbiedingen inFedraop www.fedplus.be staan alle lopende aanbiedingentwee keer per maand verschijnt de elektronischenieuwsbrief; het aantal abonneesstijgt in 2008 van 9 357 tot 10 943.In 2009 ontvangt elk federaal personeelslid eennieuwe FED+ kaart.24


MarkantE feiTENNieuw organogram FOD P&ODe expertise die binnen de FOD P&O aanwezig isop o.a. de domeinen organisatie- en personeelsontwikkelingwordt in 2008 ook benut in de FODP&O zelf.De voorbije jaren hadden immers aangetoond,zowel binnen de FOD als in contacten met partners,dat de opdeling in P en O soms leidde toteen versnipperde aanpak. Daarnaast hadden eenaantal evoluties ertoe geleid dat het oude organogramniet langer een goede weergave was van deorganisatie en werking van de FOD P&O.De belangrijkste wijzigingen:het DG Organisatie - en Personeelsontwikkelingintegreert, zoals de naam het zegt, de“O” en de “P”, inclusief welzijn en diversiteithet DG Human Resources en Loopbaanconcentreert zich dan weer vooral op deloopbaan, de beleidsmatige onderbouwingervan en het omzetten in regelgevinghet DG Interne Communicatie en Kennismanagementzoekt naar synergieën tussenbeide disciplineshet DG eHR heeft als hoofdtaak de invoeringvan de eHR-oplossingde cel Overheidsopdrachten groepeert deteams die zich op verschillende aspectenvan de overheidsopdrachten toeleggen(ABA, FOR en e-Procurement).Nieuwe structuur OFONa een grondige BPR wordt in 2008 ook de nieuwestructuur van het OFO afgerond en ingevoerd.Met de nieuwe structuur streeft het OFO naareen betere taakverdeling en grotere flexibiliteitvan de teams. Op die manier krijgen de klantorganisatieseen aanbod van opleidingen dat coherenteren beter geïntegreerd isbeter overleg met de opleidingsverantwoordelijkende hervatting van de opleidingen op maat.Er komen nieuwe cellen en functies:6 solution managers beheren een productportefeuilleeen cel operationele planning plant deFOD P&Oactiviteiten met het oog op een goedeverdeling van de middeleneen cel research and development –kennismanagement zorgt voor verdereontwikkelingen en interne kennisdeling2 teams voor het administratieve beheervan de opleidingeneen cel klantencontacten en projecten opmaat.Verwante onderwerpenOpleidingsprojecten op maat, p.21Klantenbeheer bij het OFO, p.56Stafdienst P&OStafdienst B&BStafdienst ICTStafdienst LogistiekSELOR OFO DG OPO DG HRL DG COMM-KM DG eHR Cel OverheidsopdrachtenFED+FOD P&O Jaarverslag 200825


eHRvirtuele campusoplossingwww.selor.beITMAonlineMijn SelorICT-opleidingenITMA news26


e-PODe eHR-oplossing(electronic human resources)Sedert 2007 ontwikkelt het DG eHR van de FOD P&O samenmet de andere FOD’s en POD’s een omvattende oplossingvoor het elektronisch beheer van de human resources.3Het HR-beheer moet sneller, efficiënter, betrouwbaarderworden. Resultaat: HR-processen die beter opelkaar afgestemd zijn, met aandacht voor de eigenheidvan elke dienst.ICT en human resources vindenelkaar steeds beter. De eHRoplossingbrengt een omvattendbeheer binnen bereik, maarook voor selecties, opleidingen,overheidsopdrachten (e-Procurement,p.53) en het personeelsplan(SEPP, p.22) helptICT een handje. Resultaat is datde processen voor klanten endienstverlener vlotter en correcterverlopen.De visie voor de toekomst is duidelijk: een elektronischloket maakt het voor de personeelsledenmogelijk om hun verlof online aan te vragen, met éénmuisklik een overzicht van hun persoonlijk dossier opte vragen, hun afwezigheid wegens ziekte via internetmee te delen. Leidinggevenden van hun kant beschikkensteeds over actuele gegevens over hun personeelwat de analyse van gegevens en het nemen vanbeslissingen zal vereenvoudigen. Kortom, het heleadministratieve proces, van de indiensttreding tot hetvertrek van een personeelslid, wordt gedigitaliseerd.Dit project loopt over 7 jaar. En hoewel de resultatennog achter de schermen zitten, worden ze steedsconcreter en vanaf 2009 ook zichtbaar.De eHR-oplossing bevat 5 modules:Basisadministratie: het personeelsdossier en hetorganogramTijdsbeheer: werkroosters, afwezigheden enbeheer van het aantal verlofdagenStrategisch HRM: opleidingen, competentiebeheer,ontwikkelcirkelsPersoneel-/kostenplanning: personeelsplanVerloning: de weddeberekening en de naverwerking,bv. de RSZ-aangifteFOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 200827


Planning voor de invoering van het elektronisch personeelsbeheerBASISADMINISTRATIESTRATEGISCH HRMTIJDSBEHEERPERSONEEL- EN KOSTENPLANNINGLONEN2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014In 2008 wordt de functionele analyse afgerondvoor de module basisadministratie en de rapporteringerover, voeren de diensten al gegevens in,en komt er een logo.Bij de functionele analyse worden alle HR-processenvan alle betrokken diensten onder de loepgenomen. Eenzelfde proces, of het nu een verlofaanvraagof een indiensttreding is, wordt immersniet overal op dezelfde manier behandeld. Dieprocessen worden geharmoniseerd en voor elkproces komt er een workflow die de grote lijnenuitzet, maar wel nog voldoende flexibiliteit voorde verschillende diensten toelaat.De gegevensbank krijgt vorm. De diensten beginnenimmers zelf gegevens in te voeren, bv.personeelsgegevens, organogrammen, adressen.Omdat ze voorlopig ook nog hun bestaandesystemen moeten blijven gebruiken, is ervoorgezorgd dat oud en nieuw met elkaar in verbindingstaan.Een logo en een gebruikscharter wordenuitgewerkt.Vanaf 2009 nemen de horizontale FOD’s (P&O,B&B, Fedict, Kanselarij) en de POD MaatschappelijkeIntegratie, en later de andere FOD’s enPOD’s, de module basisadministratie in gebruik.De dossierbeheerders verwerken de personeelsgegevensdan rechtstreeks in de eHR-oplossing.Zij krijgen vooraf een opleiding om het systeemte gebruiken.In 2010 start de module business intelligencedie strategische planning over de inhoud van debasisadministratie mogelijk maakt.De functionele analyse van de andere modules(tijdsbeheer en verloning) staat ook op hetprogramma.Verwante onderwerpenPersoneelsplan, p.9SEPP, p.2228


e-LearningOpleidingen in een klaslokaal zijn al een tijd nietmeer de enige mogelijkheid. De virtuele campusvan het Opleidingsinstituut van de FederaleOverheid (OFO) speelt daarop in. Een deel vande aangeboden modules is perfect geschikt voorzelfstudie. En steeds meer past onlinestudie ineen ruimer leertraject dat verschillende leervormencombineert om de opleiding optimaal afte stemmen op de lerenden en hun organisatie.Eind 2008 zijn er meer dan 12 000 gebruikers opde campus http://campus.ofoifa.be geregistreerd.In 2008 maken vooral de bureautica-opleidingeneen grote sprong vooruit.Verwante onderwerpenOpleidingsprojecten op maat, p.21Overgangsselecties, p.37Gecertificeerde opleidingen, p.38Standaardopleidingen, p.44eCommunities, p.63ICT-opleidingennieuwe inschrijvingsprocedureEvolutie virtuele campus 2004-2008MODULESDuur opleiding(in dagen)2007 Deelnemers 2008 Deelnemers 2004-2008DeelnemersBureautica 1,5 850 5 875 7 916Talen 5 2 0 1 639Omgaan met taken en4 346 145 5 761informatieeCommunities 0,5 57 43 878Information mapping 3,5 8 10 168PC- en internetvaardigheden0,5 97 24 133Train the trainer 2 - 39 39TOTAAL 1 360 6 136 16 534Cathérine Buyck:“Om in te schrijven voor de cursus “Access(zonder voorkennis)” diende ik de kwalificatie“kennismaking met de computer” te behalen.Deze test was voor mij héél makkelijk haalbaaromdat hij peilt naar de competenties die mennodig heeft om basishandelingen uit te voerenzoals het opstarten van een computer, hetgebruik van een muis enz. Voor mensen die reedsettelijke jaren met een computer werken is dezevragenlijst echt “een makkie”. Ik vind het dusterecht dat ik de kwalificatie “kennismaking metde PC” met glans heb doorstaan, als je weet datik de computer reeds 14 jaar dagelijks professioneelgebruik.De moeilijkheidsgraad van de opleiding die ikvolgde, was perfect aangepast. De cursus “Access(zonder voorkennis)” is echt gericht op personen dienog nooit (of toch heel erg weinig) met het programmahebben gewerkt. Ik had niet de indruk datik er niet op mijn plaats zat. Naargelang de cursusverder verliep, merk je wel dat sommigen vlottermet de materie omgaan dan anderen. Maar zekerniet in die mate dat er mensen uit de boot vielen.”Francine Vervaet, ICT-opleider - OFOCathérine Buyck, Administratief assistent -FOD Binnenlandse zakenMartine Expeels, Solution manager - OFO29


ITMAITMA, de tool waarmee opleidingsverantwoordelijkenen hun medewerkers personeelsleden vooropleidingen kunnen inschrijven, reikt in 2008 eenaantal nieuwe functionaliteiten en betere informatieaan.Via kwalificatiebeheer kunnen deelnemers na eenopleiding een bepaalde kwalificatie verkrijgen.Dat geeft hen een “ticket” voor een meer gevorderdeopleiding waarvoor deze kwalificatie eenvoorwaarde is. Een concrete toepassing ervan ishet traject ict-opleidingen.Rapporten voor externe gebruikers zijn numogelijk. Het is o.a. mogelijk een samenvattendrapport op te vragen met alle opleidingsinformatie(gevolgde opleidingen, voorinschrijvingen,testresultaten, gecertificeerde opleidingen, enz.)van hun medewerkers.Mijn SelorBij het rekruteren neemt ICT een steeds belangrijkereplaats in. Niet alleen is de website eenbelangrijke bron van informatie, maar kandidatenschrijven zich ook steeds meer online in.De bezoekcijfers van www.selor.be gaan metsprongen vooruit. De website heeft nog nooitzoveel bezoekers en bezochte pagina’s gekend.In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar iser een sterke stijging. Een verklaring kan te vindenzijn in de nog steeds toenemende aantrekkelijkheidvan de overheid als werkgever en deinvloed van de socio-economische situatie.Selor probeert zijn webpagina’s zoveel mogelijkte updaten. De homepagina, met elke weekandere jobs in the picture, nieuwe getuigenissenen bedrijfsfiches, is nog steeds de meest bezochtepagina.‘Mijn Selor’ laat toe om:online te solliciterenalle vacatures per mail te ontvangenals burger je cv online in te geven engematcht te worden voor contractuelefuncties binnen de federale overheidals federaal statutair ambtenaar gematchtte worden voor interne vacaturesonline je profiel te beheren en je diploma telaten valideren.Mijn Selor 2007 2008Actieve profielen 105 817 159 978Gevalideerde diploma’s - 26 799Eind 2008 ziet het eerste nummer van eennieuwsbrief voor de gebruikers van ITMA hetlevenslicht. Tegelijkertijd start de nieuwe ITMAsitedie de informatie voor externe gebruikers beterbundelt. De nieuwsbrief signaleert de belangrijkstewijzigingen aan het gebruik van ITMA enricht zich daarom enkel tot wie met ITMA werkt.www.selor.be 2007* 2008* 2008**Unieke390 135 499 524 884 785bezoekersGemiddeld/dag 2 075 2 657 2 424Bezoeken 849 194 1 171 231 2 202 173Gemiddeld/dag 4 517 6 230 6 033Pageviews 3 757 407 7 318 768 13 586 457Gemiddeld/dag 19 986 38 930 37 223*Cijfers van 26 juni tot 31 december.**Cijfers van 1 januari tot 31 december.30


Online inschrijvingenHet percentage online inschrijvingen stijgt van8% in 2000 tot 88% in 2008. Op amper 8 jaartijd zijn de online inschrijvingen van marginaal totincontournable uitgegroeid.De sterke stijging van de online inschrijvingenvoor selecties van niveau D valt op.Verwante onderwerpenWervingsselecties,p.33Taaltesten, p.39Overgangsselecties, p.3790% online inschrijvingen per jaar10090% online inschrijvingen per niveau807060504055%66%75%71%74%88%807060504081 83 81 84 81 79889490823030201008%14%34%2010032462006 2007 20082000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Totaal 71% 74% 88%Niv. A Niv. B Niv. C Niv. DFOD P&O Jaarverslag 200831


mandaatfunctieinterne marktstagecertificatie PO-medewerkergecertificeerde opleidingtaaltestwervingoriënterenovergangsselectieTop Employer32


selecteren, oriënteren en certificerenDe juiste mensen selecteren enze op de juiste plaats inzettenblijft ook in de jaren die volgenvitaal om de federale overheidvlot te doen draaien. Daarbijblijkt elke keer opnieuw hoebelangrijk de competenties vanzowel nieuwkomer als ancienzijn: diploma’s zeggen immersniet alles. Door competenties tecertificeren krijgt de organisatieeen kwaliteitsgarantie en demedewerker erkenning voor zijnkwaliteiten.SelecterenMet het sterk verouderende ambtenarenkorps en dewar for talent blijft de selectiemolen op volle toerendraaien. Selor blijft een belangrijke actor in datproces, niet alleen federaal trouwens. En steeds meerdringt het besef door dat de federale overheid echtwel een top employer is.WervingsselectiesHet totaal aantal kandidaten valt in 2008 licht terug.Selor rondt in 2008 echter meer selectieprocedures af,445 (360 statutaire selectieprocedures en 85 proceduresvoor managementfuncties, waarvan 39 voor defederale overheid) tegenover 372 in 2007.De selecties worden immers steeds gerichter.Bovendien controleert Selor sinds augustus 2008 decv’s vóór inschrijving: wie niet aan de deelnemingsvoorwaardenbeantwoordt, kan zich niet inschrijven.Deze maatregel is zichtbaar in het aantal afwijzingendat lager ligt dan in 2007.4Van de procedures zijn er 307 voor niveau A, 95 voorniveau B, 28 voor niveau C en 15 voor niveau D.Het accent ligt dus op procedures voor de hogereniveaus. De selecties voor niveau C en, vooral, niveauD trekken verhoudingsgewijs echter meer kandidatenaan. De verhoudingen per geslacht of taalrol blijvengrotendeels gelijk.FOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 200833


Rekruteringsselecties statutairen(inclusief managementfuncties) 2005-20082005 2006 2007 2008Ingeschreven 55 050 114 964 71 616 64 888Afgewezen 24 766 53 426 24 507 19 847Aanwezig 17 997 42 054 31 750 29 650Geslaagd 6 043 8 155 5 000 7 887Inschrijvingen volgens niveau 2005-20082005 2006 2007 2008A 20,23% 25,70% 28,02% 28,96%B 31,22% 23,46% 25,30% 15,51%C 24,75% 39,59% 17,71% 22,49%D 23,80% 11,25% 28,96% 33,04%Inschrijvingen volgens taalrol 2005-20082005 2006 2007 2008NL 31,79% 42,54% 38,97% 40,16%FR 68,21% 57,41% 61,02% 59,79%DU 0,00% 0,05% 0,01% 0,05%In 2009 wil Selor met het project Eerder verworvenCompetenties inspelen op de realiteit van dearbeidsmarkt. Kandidaten met de juiste competentiesmaar het verkeerde diploma, moeten ookbij de overheid aan de bak kunnen komen.De IT-functies effenen de weg.Verwant onderwerpDiversiteit, p.22Geen vrijstelling meerAls ze al minstens 3 jaar in dienst waren op deuiterste inschrijvingsdatum, waren contractuelepersoneelsleden van de federale overheidsdienstenvrijgesteld van de voorafgaandelijke uitsluitingsproefvan wervingsselecties bij Selor.Deze bepaling is geannuleerd door een arrest vande Raad van State van 24 oktober 2008 omdat detoegangsvoorwaarden voor contractuele personeelsledenniet dezelfde waren als die van anderekandidaten en dat dit verschil een discriminatieinhield.In 2008 wordt de cv-databank van Selor 821 keergeconsulteerd om contractuele medewerkers tezoeken. 564 medewerkers beginnen opcontractuele basis hun professioneel trajectbinnen de federale overheid.Verwant onderwerpMijn Selor, p.30Mandaatfuncties voor de federale overheidInschrijvingen 357Afgewezen 171Aanwezig 142Geslaagd 28Slaagpercentage 19,7%Vrouwen voor federale mandaatfunctiesVrouwen staan in voor slechts een vijfde van deinschrijvingen, maar maken dat voor een deelgoed bij de geslaagden. Het slaagpercentage ligtvoor vrouwen, voor de 3 niveaus, met 29% danook hoger dan voor de mannen (18%).N N-1 N-2 TotaalInschrijvingen M 77 164 42 283V 15 44 15 74Afgewezen M 26 85 20 131V 8 22 10 40Aanwezig M 39 57 18 114V 6 18 4 28Geslaagd M 5 11 4 20V 1 5 2 8Afgewezen % M 34% 52% 48% 46%V 53% 50% 67% 54%Afwezig % M 24% 28% 18% 25%V 14% 18% 20% 18%Geslaagd % M 13% 19% 22% 18%V 17% 28% 50% 29%Inschrijvingen volgens geslacht 2005-20082005 2006 2007 2008M 58,41% 52,20% 58,32% 54,62%V 41,59% 47,80% 41,68% 45,38%Verwant onderwerpTop Skills, p.4634


Interne marktIn 2008 ontvangt Selor 591 aanvragen van deFOD’s voor selecties van de interne markt. 360selecties worden georganiseerd via de cv-databankvan Selor. 231 selecties worden gepubliceerdvia de website van Selor. Selor registreertook 226 overplaatsingen.Eruit springen als top employerNet zoals de vorige jaren is de federale overheideen top employer. In het algemeen is descore op de vijf criteria vergelijkbaar met die van2008: een ster meer voor opleiding en internepromotiekansen, een ster minder voor secundairearbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur.PrimairearbeidsvoorwaardenSecundairearbeidsvoorwaarden2006 2007 2008 2009*** *** **** ******** **** ***** ****Opleiding **** ***** **** *****Interne*** *** **** *****promotiekansenBedrijfscultuur ***** ***** ***** ****Laat je verleidenOm de federale overheid in de war for talent tepositioneren, lanceert de FOD P&O een operatie‘verleiding’. Deze verleidingscampagne speeltde troeven uit: bv. boeiende jobs met een sterkemaatschappelijke waarde, ambitieuze projecten,professionele ontplooiing, levenskwaliteit.Brochures, postkaarten, bladwijzers staan terbeschikking van diensten die ze voor huncampagnes willen gebruiken, bv. op beurzen.Ter ondersteuning van de campagne “Laat je verleiden”,publiceert de FOD P&O een bijgewerkteversie van de brochure “Werken bij de federaleoverheid.” De brochure biedt een overzicht vande reglementering en het HR-beleid van de federaleoverheid. Ze is bestemd voor iedereen diegeïnteresseerd is in een loopbaan bij de federaleoverheid.FOD P&O Jaarverslag 200835


OriënterenPersoneelsleden springen niet zomaar even binnen.Ze blijven voor een zekere tijd, te meer alsze goed opgevangen worden en kunnen doorgroeien.Dat is een taak van elke leidinggevende,elk team, elke dienst, en van de FOD P&O.Stage niveau A bij stafdirecteursDe reglementering over de stage van niveau Averandert grondig. De directeurs P&O beherenzelf de stagiairs die in dienst treden na30 november 2008. Zij nemen de rol van het OFOover. Het OFO biedt enkel nog een opleidingspakketaan waarvan de diensten gebruik kunnenmaken.Stagiairs Niveau A 2004-20082004 2005 2006 2007 2008OFO-stagiairs 204 292 442 927 1 020Inspecteurs FOD Financiën 114 57 249 129 -Wetenschappelijke instellingen en31 119 191 - -instellingen van openbaar nutTotaal 349 468 882 1 056 1 020Concreet:De stagiairs van niveau A worden als stagiairbenoemd door de voorzitter van hun FOD.Ze ressorteren niet meer onder de ministervan Ambtenarenzaken, maar onder hunminister van aanwijzing.Iedere FOD is zelf verantwoordelijk voorde volledige administratie van de nieuwestagiairs.De stafdirecteurs P&O bepalen de modaliteitenvan de stage: opleidingsprogramma,eindverhandeling, enz. De minister vanAmbtenarenzaken kan echter de algemenebeginselen van de stage opleggen.Opleidingen stageAantal dagen Deelnemers Opleidingsmensdagen (1)604 1 020 10 256,5(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 50Verwant onderwerpVereenvoudiging loopbaan, p.8Voor de stagiairs van de instellingen van openbaarnut (ION), de openbare instellingen van desociale zekerheid (OISZ) en de wetenschappelijkeinstellingen (WI) verandert er niets.36


OvergangsselectiesNiveau B2008 staat in het teken van de overgangsselectienaar niveau B.Na de algemene proef in 2007, organiseert Selorin 2008 het eerste gedeelte van de bijzondereproef. Hierbij worden onder andere de pc-vaardighedengetest. Het OFO biedt de kandidateneen e-learningtraject met modules Excel,Word en Powerpointbegeleiding door een coach van de eigendienst, die hun vragen beantwoordt en hendoor moeilijke momenten helptaanvullende documentatie die het programmavan de proef omvat.Er zijn ruim 2 500 deelnemers aan de voorbereidendeopleiding, meer dan 110 coaches begeleidende deelnemers.Voor het tweede gedeelte van de bijzondere proevenvoor overgang naar de graad van administratiefdeskundige, voorjaar 2009, ontwikkelt hetOFO twee zelfstudiepakketten:een pakket “grammatica en spelling”een handleiding “rapporten schrijven”.Deze zelfstudiepakketten worden in septemberter beschikking gesteld.Niveau ADe tweede proef voor overgang naar niveau Awordt in 2008 afgenomen. De derde en afsluitendeproef vindt in 2009 plaats.Overgangsselecties 2004-20082004 2005 2006 2007 2008Inschrijvingen 5 171 20 101 9 932 9 971 6 191Aanwezig 3 617 15 174 5 863 7 050 3 983Geslaagd 1 761 8 879 1 657 2 417 1 000Afwezig% 30% 25% 41% 29% 36%Geslaagd% 49% 59% 28% 34% 25%IN DE FOD P&OOnthaaldagDe stafdienst P&O organiseert twee soortenonthaaldagen:een halve dag voor de 4 horizontale FOD’ssamen, om beurt in één van de vier FOD’sgeorganiseerdeen halve dag voor de medewerkers van deFOD P&O.In de eerste plaats gaat het erom de medewerkerste informeren over de federale overheid inhaar geheel, over het statuut, de vakbonden,Fed+, enz. De nieuwe medewerkers kunnenelkaar ontmoeten en nuttige contacten leggen.In de tweede halve dag gaat het specifiek over deFOD P&O en hoe die functioneert: missie, visie,waarden, de communicatiedienst, enz. Ook aande contacten is gedacht: ze ontmoeten er immersniet alleen elkaar, maar ook bv. de voorzitter, dedirecteur-generaal communicatie, medewerkersvan de stafdienst P&O.MentorshipNieuwe medewerkers worden niet aan hun lotovergelaten, maar actief begeleid. Elk diensthoofdwordt aangemoedigd om een mentor aan teduiden die de nieuwkomer bij zijn eerste stappenbegeleidt. Elke verantwoordelijke krijgt daartoede brochure “Onthaal en Integratie van nieuwemedewerkers”.FOD P&O Jaarverslag 200837


CertificerenCompetenties certificeren lijkt een steeds belangrijkeronderdeel van het HR-beleid te worden.Niet alleen de taaltesten en de gecertificeerdeopleidingen passen erin, ook het certificeren vanP&O-medewerkers zodat ze zelfstandig selectieskunnen organiseren.Gecertificeerde opleidingenHet OFO herziet eind 2008 zijn catalogus gecertificeerdeopleidingen grondig. De doelstelling is omde organisatie van de opleidingen te versnellendoor de ontwikkelingsinspanningen te beperken.Opleidingen met minder dan 90 inschrijvingenworden geschrapt.Opleidingen die zich richten op de ontwikkelingvan generieke competenties, wordentoegevoegd. Deze generieke opleidingenspreken immers een grotere doelgroep aan.De OFO-catalogus met gecertificeerde opleidingenwordt dus sterk gereduceerd in 2009.Bij gemengde gecertificeerde opleidingen nemenpersoneelsleden van niveau A en B of C en Dsamen aan de opleiding deel.De gecertificeerde opleidingen bij de FOD Financiënvinden door delegatie plaats. Het OFO blijftverantwoordelijk voor de opleidingen en zorgtvoor een kwaliteitscontrole doorheen het heleproces. De FOD Financiën zorgt voor de praktischeorganisatie.Gecertificeerde opleidingen OFO 2008OFO Opleidingen TestsOpleidingsdagen(1)DeelnemersOpleidings-Testdagen (1) Deelnemerdagen( 2)mens-Test-mensdagen(2)SlaagpercentageNiveau A 630 1 972 9 211 35 2 026 1 028 74,5%Niveau B 336 605 2 515 13 361 220 61,7%Niveau C 371 829 3 272 4 77 38,5 61,7%Niveau D 416,5 2 231 4 773 6 1 623 811,5 77,2%Gemengd 48 222 888 - - - -TOTAAL OFO 1 801,5 5 859 20 659 58 4 087 2 098 -(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 5(2) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 50Gecertificeerde opleidingen FOD FinanciënFOD Financiën Opleidingen TestsOpleidingsdagenDeelnemers Opleidingsdagen(1) mens-(2)Testdagen (1) Deelnemers Test-mensdagen( 2)Niveau A 270 1 504 7 520 25 1 934 1 575Niveau B 112 353 1 412 15 758 689Niveau C 48 175 525 149 149 3TOTAAL FOD430 2 032 9 457 189 2 841 2 267FINANCIEN(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 5(2) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 50In 2009 mogen de klantorganisaties hun eigengecertificeerde opleidingen organiseren of externeopleidingen erkennen. Het OFO heeft danniet langer het monopolie van de gecertificeerdeopleidingen.Verwante onderwerpenStandaardopleidingen, p.44Nieuw organogram P&O, p.2538


TaaltestenSinds september 2008 is Salto ook in het Duitsbeschikbaar. Salto geeft kandidaten de mogelijkheidom zich online op hun taaltest voor te bereiden.Salto helpt hen hun taalkennis op te frissenmet oefeningen op woordenschat, grammatica ende luister- en leesvaardigheden.In oktober 2008 heeft Selor voor het eerst testenafgenomen in het kader van het koninklijk besluitvan 13 maart 2007. Het gaat om taaltesten ingerechtszaken voor griffiers en het personeel vanrechtbanken en hoven.Taaltesten 2005-20082005 2006 2007 2008Inschrijvingen 24 846 24 485 25 906 25 128Afgewezen 5 337 4 738 4 524 4 981Aanwezig 15 879 16 453 17 368 16 561Geslaagd 7 464 7 421 7 564 7 503Afwezig% 19% 17% 19% 18%Geslaagd% 47% 45% 44% 45%Taaltesten: verdeling man-vrouw 2005-2008Inschrijvingen Aanwezig GeslaagdMannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen2005 12 603 12 243 8 359 7 520 4 076 3 3882006 12 484 12 001 8 616 7 837 3 957 3 4642007 13 333 12 573 9 100 8 268 4 011 3 5532008 12 703 12 425 8 607 7 954 4 013 3 490FOD P&O Jaarverslag 200839


Bewakings- en veiligheidssectorSelor certificeert agenten van de bewakings- en veiligheidssector door het afnemen van psychotechnischeonderzoeken en het meten van hun kennis van bepaalde rechtsvakken. Selor doet dit sinds 2007 op vraag vande FOD Binnenlandse Zaken. In 2008 certificeert Selor ook de opleidingscentra van enkele bewakingsondernemingen.Deze certificatie laat deze ondernemingen toe psychotechnische testen te organiseren.BewakingssectorAanwezig Geslaagd GemiddeldslaagpercentageVeiligheidssectorAanwezig Geslaagd GemiddeldslaagpercentagePsychotechnisch onderzoek 728 684 93,71% 227 220 98,33%Testen rechtsvakken 3 055 2 249 73,55% 171 115 66,60%Herkansing rechtsvakken 695 461 66,47% 99 59 58,70%Testen rechtsvakken leidinggevenden30 29 96,43% - - -Totaal aantal kandidaten 4 508 49740


Ik ben nog niet gecertificeerd. Dat is voorzienvoor 2009 wanneer het proefproject ook effectiefvan start gaat. Op basis van de ervaringen metonze groep paste Selor een aantal zaken aan.Het traject is nu meer gestructureerd en er is ookeen wettelijk kader voorzien.”Sofie Van Damme, Subprocesverantwoordelijkecompetentiebeheer - SelorVirginie Charlier, Technisch deskundige -Rijksdienst voor pensioenenAnja Neyt, Selectiedeskundige - SelorCertificatie PO-medewerkersIn het kader van de certificering van selectiedeskundigen,startte Selor met de eerste begeleidingstrajecten.2 selectiedeskundigen van deRijksdienst voor Pensioenen kregen de nodigeuitleg en werden verantwoordelijk voor hetuitvoeren van een selectieprocedure.Virginie Charlier getuigt.“Ik kon deelnemen aan verschillende testenterwijl iemand van Selor de basis van het werkuitlegde. Ik werd goed gecoacht. Het was zeerboeiend maar ook stresserend. Er waren heel watnieuwe zaken die ik op korte termijn moest integreren.Bovendien hebben wij onze eigen maniervan werken die verschillend is van die van Selor,wat ook even een aanpassing vergde.Ondertussen heeft Selor een verder certificeringstrajectuitgewerkt. Tijdens dit certificeringstrajectvolgen de deelnemers enkele specifiekeSelor-opleidingen en zijn zij onder begeleidingvan hun coach verantwoordelijk voor hetuitvoeren van twee selectieprocedures.Hun werk wordt geëvalueerd en zij dienen op heteinde ook enkele certificeringstesten af te leggen.Zo kunnen ze nadien in eigen beheer een aantalselectie-opdrachten uitvoeren.We kunnen nu de verschillende programma’svan Selor zelf gebruiken en het selectietrajectvan A tot Z volgen. Voordien kregen we enkel dekandidaturen die door Selor waren gekozen. Voorons is dat een groot voordeel: we kunnen snellerwerken en aangezien we niet meer afhankelijkzijn van de agenda van Selor, kunnen we onsefficiënter en beter organiseren.FOD P&O Jaarverslag 200841


PuMPVitruviuscyclusontwikkelcirkelsevaluatieleiderschapFedcomTop Skillsstandaardopleidingen42


ontwikkelen van talenten en competenties5PuMP 2008-2009Voor de federale diensten en demedewerkers is het essentieeldat de talenten en competentiesvan de medewerkers voortdurendverder worden ontwikkeld. Dat kanvia allerlei opleidingen, veeleeralgemene, zoals talen of ICT, toterg specifieke, zoals leiderschapsontwikkeling.Die laatste is een vande nieuwigheden in het aanbod vande FOD P&O. Naast de opleidingenkunnen ook de ontwikkelcirkels eenstevige duit in het zakje doen.Het Public Management Programme (PuMP) 2008vertoont twee wijzigingen tegenover de vorige edities:het opleidingsprogramma wordt gespreid over2 jaar (2008 en 2009) in plaats van over 1 jaarde opleiding start in april in plaats van in januari.Het programma loopt nu van 7 april 2008 tot27 oktober 2009.Op die manier wordt het programma lichter zonderafbreuk te doen aan de kwaliteit ervan en kan dedoelgroep beter bereikt worden.PuMP wil ambtenaren de visie, kennis en vaardighedenbijbrengen die noodzakelijk zijn om de moderniseringsprocessenbinnen de federale overheidsdienstente ondersteunen en vorm te geven. Het PuMP draagtook bij tot de creatie van een hecht netwerk binnen defederale overheid.Het OFO biedt in 2008 al voor de achtste keer50 federale ambtenaren van niveau A de mogelijkheidom deel te nemen.FOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 200843


StandaardopleidingenHet Opleidingsinstituut van de Federale Overheid(OFO) publiceert voortaan twee keer per jaar eenbrochure met zijn standaardopleidingen. Op diemanier kan het aanbod sneller aangepast wordenaan de noden en beter afgestemd worden opandere projecten zoals de gecertificeerde opleidingen.Tevens vinden nieuwe leermethodessneller hun weg.De belangrijkste vernieuwingen:Vanaf maart bevat de catalogus voor heteerst vier gecertificeerde opleidingen. Dezeopleidingen hoeven niet als gecertificeerdeopleiding gevolgd te worden, maar de deelnemersengageren er zich wel toe om aan deeindtest deel te nemen.Vanaf eind oktober evalueren deelnemershun ICT-vaardigheden zelf, vooraleer ze zichinschrijven.Verwante onderwerpenOpleidingsprojecten op maat, p.21ICT-opleiding – nieuwe inschrijvingsprocedure,p.29Gecertificeerde opleidingen, p.38Standaardopleidingen 2008 Opleidingsdagen (1) Deelnemers Opleidingsmensdagen (2)Talen 1 871,5 6 165 20 445Persoonlijke effectiviteit 498 1 815 5 756Management 199 846 2 619Bestuurskunde 139,5 973 2 248,5Opleidingsmethodologie enkennismanagement123,5 277 714Pc-vaardigheden 448,5 2 530 3 141Totaal 3 280 12 606 34 923,5(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 5(2) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 5044


Spring deontwikkelcirkels in!De ontwikkelcirkels zijn springlevend. En dan gaathet niet alleen over de toepassing in de diensten:11 FOD’s, 3 POD’s en 18 instellingen vanopenbaar nut (ION’s) en openbare instellingenvoor sociale zekerheid (OISZ) hebben hun eerstecyclus afgesloten. Ook de samenhang met andereHR-benaderingen, bv. competentiemanagement,teamgesprekken, de waterval van doelstellingen,gaat met sprongen vooruit.2008, een bloemlezingDe tweede evaluatie (enquête, analyse vande resultaten, actieplan) gaat van start.De begeleiding op maat van de klantorganisaties(behandeling van vragen, ondersteuningvan subprojecten) wordt opgevoerd.De ontwikkelcirkels starten in de federalewetenschappelijke instellingen.De leidraden voor functionele chef en medewerkerworden geactualiseerd en in overeenstemminggebracht met het individueleontwikkelingsplan.De brochure “Toekenning van de vermeldingonvoldoende” wordt uitgebracht.Het team Ontwikkelcirkels van het OFOheeft een opleiding van een dag voorfunctionele chefs ontwikkeld met een praktischegids als lesmateriaal en een aantalvideofragmenten.Op vraag van een aantal klantorganisatiesdie veel mensen op te leiden hadden, komter ook een opleiding “Opleider zijn voor deopleiding: Zich voorbereiden als functionelechef op de gesprekken van de Ontwikkelcirkels”.Met deze train-the-trainer opleidingleren ambtenaren de verplichte opleidingvoor evaluatoren geven.Opleidingenontwikkelcirkels2008AantaldagenIn 2009 gaan de FOD Kanselarij van de EersteMinister, de FOD Budget en Beheerscontrole en4 ION’s en OISZ met de ontwikkelcirkels vanstart.De begrippen die de basisgedachte van deontwikkelcirkels weergeven, zijn:Samenwerken, motivatiePlannen, opvolgenRolmodel, waardenInitiatief, interactiefNeutraal, onderhandelenGroeien, persoonlijke ontwikkeling encompetentiesDeelnemersOpleidingsmensdagen(1)178,5 1 133 1 771(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 50FOD P&O Jaarverslag 200845


LeiderschapsontwikkelingModern publiek leiderschap is een noodzakelijkehefboom voor een dynamische en klantgerichteoverheidscultuur. In 2008 springen twee nieuweinitiatieven in het oog die daar werk van maken.Top skillsVrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigdin managementfuncties. Bij de federale overheidis slechts één manager op zes een vrouw.Dat heeft onder andere te maken met het feit datze zichzelf vaak onderschatten.Om het aantal kandidaten voor managementfunctieste doen toenemen, organiseert Selor in2008 het project Top Skills. 60 jonge professionalsworden beoordeeld op 5 management skills:flexibel en vernieuwend denkenvisie en integrerend vermogenverantwoordelijkheidszin en initiatief nemenovertuigen en onderhandelensamenwerken en uitbouwen van netwerkenMarkant feiTVitruvius: de mens centraalWie een organisatie bekijkt als een beheersbaremachine, moet als leidinggevende leren omgaanmet structuren, procedures, taken en rollen.Dit mechanistische beeld heeft voordelen, maaronderschat de dynamische complexiteit en getuigtvan weinig respect voor de menselijke waardigheid.Is de organisatie niet evenzeer een levende,lerende en creërende gemeenschap van mensen?De gewenste overheidscultuur is mensgericht,stimulerend, relatiegericht, gebaseerd opprestatie-motivatie en zelfactualiserend.Er is dan ook behoefte aan moderne leiders dieflexibel kunnen inspelen op de complexe dynamiekin hun organisatie en die medewerkerskunnen inspireren, motiveren en ontwikkelen,maar ook vertrouwen en empoweren.DoelstellingenDe FOD P&O wil met VitruviusDeze competenties worden gemeten tijdens eensimulatie van een managementselectie. Alleenworden hier maar 5 competenties gemeten inplaats van 12 en telt de selectiecommissie minderleden. Na afloop krijgen de kandidates de nodigefeedback over hun sterke en ontwikkelpunten.Het project is een waar succes gezien de inschrijvingenbinnen de kortste keren volzet waren ener veel vraag is naar een volgende sessie.In 2009 staat het project terug op de kalender.Verwante onderwerpenDiversiteit, p.22Wervingsselecties, p.33een mensgerichte leiderschapsstijl ontwikkelenbinnen de federale overheid die demens centraal plaatsthet veranderingsvermogen van de organisatiesverhogen door sleutelfiguren (leidinggevendenen stafmedewerkers) te ontwikkelendie een transversaal hefboomeffect naarduurzame verandering binnen de federaleoverheid kunnen teweegbrengeneen transversaal lerend netwerk inzakeleiderschapsontwikkeling creërenexpertise inzake leiderschapsontwikkelingopbouwen die dan kan toegepast en overgedragenworden op andere organisatiesvan de federale overheid46


Bijzondere aandacht gaat daarom naar het creërenvan een groepsgevoel om deze doelstellingenmaximaal te realiseren.DeelnemersDe kandidaten worden begin september door hunvoorzitter of administrateur-generaal geselecteerd.Ze nemen daarna deel aan de selectiegesprekken.Er zijn 2 Nederlandstalige en 2 Franstalige groepensamengesteld met in totaal 52 deelnemersuit 19 federale diensten.ProgrammaDe deelnemers doorlopen tussen oktober 2008 enjuni 2009 een intens leertraject. In 2008 komenal vier modules aan bod:4. Planningsdag: het jaar wordt afgerond met deplanningsdag van de module leiden door verbinden.Op basis van de persoonlijke leervragen ende ervaringen van de teambuilding, worden deverder uit te diepen leiderschapsthema’s gedistilleerden worden coachingduo’s gevormd voor derest van het programma.In 2009 start de tweede cyclus en wordt hetnetwerk verder uitgebouwd.IN DE FOD P&ODe FOD P&O besteedt 324 934,46 € (incl. IPOkrediet)aan externe opleidingen. In totaal worden1 571 opleidingsdagen gevolgd, zowel bij het OFOals extern. Het aantal opleidingsdagen daalt lichttegenover 2007 doordat heel wat personeelsleden,met name die in de vak-richting P&O, hungecertificeerde opleiding reeds in 2007 volgden.Opleidingsdagenper niveau2007 2008A 1 364 1 112,5B 246 210C 253,5 169,5D 80,5 79Totaal 1 944 1 5711. Intake: een interview om de nieuwsgierigheiden zelfreflectie van de deelnemers aan te wakkerenvoor hun zoektocht naar hun eigen persoonlijkheid.2. Ontdek jezelf: een teambuilding om een hechteleergroep te bouwen en waarin deelnemers zichbewuster worden van wat ze zijn, zeggen, doen,voelen, denken en van de indruk die ze op anderenmaken. Deze module vindt plaats inLa Foresta, een franciscanenklooster in eenprachtige groene omgeving in de buurt van Leuven.3. Aandachtstraining: in 6 halve dagen aandachtstrainingleren de deelnemers om hun automatischepiloot uit te schakelen en hun aandachtterug te brengen naar het hier en nu, het enigemoment waarop ze werkelijk leven. Zo leren zemeer mindful en bewuster om te gaan met zichzelf,maar ook met anderen om onnodige stresste vermijden.Gevolgde opleidingenOFO-opleidingen: bijna de helft van deopleidingen zijn gecertificeerde opleidingenen opleidingen in het kader van de stageniveau A. Bij het standaardaanbod gaat hetvooral om opleidingen pc-vaardigheid entaalopleidingen.Externe opleidingen: vooral opleidingen enstudiedagen in verband met de kernactiviteitenvan de FOD P&O (HR, organisatieontwikkeling,public management,enz.)Budget externe opleidingen*: exclusief IPO-kredieten°: inclusief IPO-kredieten2003* 111 2002004* 130 0002005° 224 7682006° 280 2252007° 237 0542008° 324 934FOD P&O Jaarverslag 200847


groepscontractenwww.publicprocurement.beinzage en verkoope-Notificationaankoopadviesautomatiseringe-Tenderingduurzaamvereenvoudiginge-Catalogue48


overheidsopdrachten begeleidenFederale diensten moeten hunmiddelen zo goed mogelijk gebruiken.Dat overheidsopdrachtencorrect verlopen is daarbijerg belangrijk. De FOD P&Oondersteunt de uitvoering vanoverheidsopdrachten en realiseertgroepsaankopen. Maarde verschillende cellen zettenook mee de lijnen uit van eenduurzaam aankoopbeleid en deadministratieve vereenvoudigingvan de overheidsopdrachten.De automatisering van het heleaankoopproces zet dit beleidmeteen in daden om.www.publicprocurement.beIn 2008 wordt de nieuwe portaalsite voor overheidsopdrachtenverder afgewerkt. De site stroomlijnt deinformatie en toepassingen die nu reeds voor overheidsopdrachtenbestaan, en vergemakkelijkt daarmeede toegang tot informatie en procedures.De website biedt ambtenaren en bedrijven informatievan verschillende aard aan en linkt door naarde verschillende toepassingen vane-Procurementde catalogus van FORde wetgeving overheidsopdrachtenhet Bulletin der Aanbestedingen.Ze bevat onder andere:typebestekkendocumenten over de klassieke proceduresopleidingenbest practices.6In 2009 wordt de site verder uitgebreid en geüpdatet.FOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 200849


Groepscontracten:omzet verdubbeld sinds 2003Grote klanten zoals het Ministerie van Landsverdedigingdoen steeds vaker een beroep op de groepscontractenvan de Federale Opdrachtencentrale(FOR). Het bedrag van de bestellingen via de verschillendegroepscontracten, stijgt dan ook elk jaar.Bestellingen op2003 2004 2005 2006 2007 2008groepscontractenIn miljoen euro 52 69 77,5 82 92 105De groepscontracten van FOR zorgen er immers voordat federale diensten goederen en diensten op eeneenvoudige en goedkope manier kunnen aanschaffen.In 2008 rondt FOR 24 procedures af voor eenwaaier van producten als verzekeringen, motorbrandstoffen,papier en bureaubenodigdheden.Enkele behaalde successen:bij de onderhandelingen over een collectieveverzekering voor hospitalisatie engezondheidszorg blijven de premieverhogingenvoor het volgende jaar onder 4%.bij het contract voor mobiele telefonie zijnnieuwe kortingen bedongen van 39% voorstemtransmissie en 73% voor datatransmissie.In 2008 sluit het DG Interne Communicatie tweegroepscontracten af.Telefonische bereikbaarheid: federale dienstenkunnen via het contract voor telefonischonthaal meten hoe goed hun doelgroepende diensten per telefoon kunnen bereiken.Uit de gegevens volgt een analyse en eenactieplan. In 2008 worden 3 enquêtes gerealiseerd,5 voorbereid en voor 2009 hebbeneen twaalftal diensten interesse betoond.Jaarverslag: het groepscontract voor derealisatie van de jaarverslagen bestaat uit10 modules die apart besteld kunnen worden,naargelang de behoeften.Alle federale diensten kunnen er gebruik van maken.Activiteiten ABA en FOR 2004-2008 2004 2005 2006 2007 2008Bezoeken op http://cpaba.p-o.be 9 600 12 036 13 101 13 203 13 305Bezoeken http://forcms.p-o.be (elektronische catalogus) 15 000 20 000 30 000 (1) 12 500 (2) 12 200 (2)Adviezen aan de FOD P&O 1 234 2 930 2 021 2 280 2 047Adviezen aan rest federale overheid 1 823 2 722 3 093 3 043 3 572Ondersteuning aan de FOD P&O 57 61 14 11 21Ondersteuning aan rest federale overheid - 27 42 47 44Opleidingen overheidsopdrachten 12 15 27 24 26Deelnemers aan opleidingen 183 202 354 405 434Deelname aan workshops op Belgisch niveau 14 27 31 36 41Deelname aan internationale workshops 2 5 5 5 5(1) Alle gebruikers(2) Gebruikers met een paswoordVerwant onderwerpNetwerk ABA/FOR, p.59SEPP, p.2250


Aankoopadvies en -begeleidingIN DE FOD P&ODe veeleer complexe adviezen blijven in 2008 een grotere plaats innemen. De FOD P&O blijft zelf de grootsteklant van de cel Aankoopbeleid en –advies (ABA), maar het aandeel van de overige federale entiteiten stijgt.ABA begeleidt federale verantwoordelijken voor overheidsopdrachten. Kennisoverdracht staat daarbij centraal.Bij haar adviesverlening werkt ABA nauw samen met de Afdeling Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarijvan de Eerste Minister.In 2008 loopt de implementatie van een werkstationoverheidsopdrachten voort. Deze cel zaleind 2009 volledig operationeel zijn en kan danalle diensten van de FOD P&O bij hun overheidsopdrachten,bv. voor gecertificeerde opleidingen,begeleiden.ABA geeftinformatie via haar website http://cpaba.p-o.be en de federale portaalsite www.publicprocurement.beadviezen aan federale ambtenaren en bedrijvenalgemene opleidingen en opleidingen op vraag over specifieke onderwerpen aan federale ambtenaren.Inzage en Verkoop van BestekkenDe resultaten van het Kantoor voor Inzage en Verkoop van Bestekken (KIVB) blijven relatief constant:meer bestekken te koop, verkocht en ingezien dan in 2006, maar de omzet blijft dalen.Omdat het aanbod van overheidsopdrachten én bijhorende bestekken steeds meer via de verschillendee-procurementmodules verloopt, sluit het KIVB op 1 mei 2009.2006 2007 2008Omzet 435 248,17€ 405 325,17€ 386 597,35€Aantal bestekken te koop 1 133 1 024 1 202Aantal bestekken verkocht 8 334 7 894 8 520FOD P&O Jaarverslag 200851


Markant feiTe-Notificatione-Notification is het platform waarmeeaankopers hun aankondigingen kunnenpubliceren en waarop ondernemingen naaropdrachten kunnen zoeken. Het gaat op23 juni 2008 in productie en vervangt deJEPP-applicatie. Op 31 december 2008 bevatde applicatie reeds een 3 000 geregistreerdegebruikers (aankopers en bedrijven).Publicaties via e-Notification(JEPP) 2004-20082004 2132005 4332006 9972007 1 590*2008 2 310**: inclusief de publicaties van niet-federale instellingen.Sinds 17 november 2008 ontvangt e-Notificationeveneens alle elektronische publicaties vanhet Bulletin der Aanbestedingen (BDA) dieniet via e-Notification werden gepubliceerd.Dit betekent dat nu bijna alle publicaties diein het BDA verschijnen eveneens ope-Notification verschijnen.Waldo Van den Broeck, Adviseur-generaal e-Procurement - FOD P&OChristian Henrard, Attaché e-Procurement - FOD P&O52


e-Procuremente-Procurement bestaat uit een aantal elektronischemodules die elk voor een stap in de proceduresvan overheidsopdrachten staan. Binnenkortkunnen overheidsopdrachten dus volledig viaelektronische weg verlopen. Dat maakt de proceduresvoor diensten én leveranciers eenvoudiger,goedkoper en transparanter.e-Tenderinge-Tendering, het platform waarmee ondernemingenelektronische offertes kunnen indienen enaankopers een opening organiseren, is operationeelsinds begin 2007.In een eerste fase werd deze applicatie maarvoor een beperkt aantal instellingen opengesteld.Sinds de ingebruikname van e-Notification is deapplicatie e-Tendering ook volledig operationeel.Een aanzienlijke toename van het gebruik vandeze applicatie is hiervan het gevolg.Op 30 mei 2008 wordt bij het Ministerie vanLandsverdediging een elektronische openinggeorganiseerd waarbij voor het eerst enkelelektronische offertes ingediend werden.2007 2008Openingen e-Tendering 8 49Elektronische offertes 2 21e-Cataloguee-Catalogue is het platform voor het beheer vanelektronische catalogi en het plaatsen van elektronischebestellingen. In samenwerking met de cel FORen een aantal bedrijven en aankopers wordt het nogverder uitgetest. Eind 2009 is de go-live van e-Cataloguevoor een aantal groepscontracten gepland.Samenwerking met andereoverhedenDe Ministerraad van de Vlaamse Overheid heeftin juli 2008 beslist om gebruik te maken van deapplicaties e-Notification en e-Tendering.De Duitstalige Gemeenschap heeft samen met defederale dienst e-Procurement op 17 september2008 in Eupen een kickoff meeting georganiseerdwaarbij de aankopers van de Duitstalige Gemeenschapin e-Notification werden geregistreerd.Het Waals Gewest en de Franse Gemeenschaphebben een eigen publicatieplatform IAM-PAM.Er is overeengekomen om gegevens uit tewisselen.Ook van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijngebruikers geregistreerd die gebruikmaken vandeze federale tools.In 2009ontwikkeling van e-Awarding, een platformter ondersteuning van de evaluatie vanoffertes en het gunnen van een opdrachtontwikkeling van e-Auction, een platformvoor het uitvoeren van een omgekeerdeelektronische veiling om de prijs maximaalte drukkenoptimaliseren van de bestaande applicaties(e-Notification, e-Tendering, e-Catalogue)officialiseren van de samenwerking metandere overheden door het ondertekenenvan samenwerkingsprotocollen en uitvoeringsakkoordentoetreding tot het Europees PEPPOL-project(Pan European Procurement Online) zodatde nationale e-Procurement applicaties vande verschillende lidstaten met elkaar kunnencommuniceren.FOD P&O Jaarverslag 200853


netwerkleren & ontwikkelenklantenbeheercommunicatiesteunpunt welzijninternationaalFelinkkennismanagementoverheidsopdrachtenstafdiensten54


overleggen en samenwerkenStimuleren van overleg ensamenwerken promoten:het zijn twee essentiële kernactiviteitenvan de FOD P&O.Welzijn is één van de basisvoorwaardenom mensen zich goedte laten voelen in hun werkomgeving,teamwerk en overlegte bevorderen.Klanten, partners, en belanghebbendenkrijgen de nodigeaandacht zodat een positievesynergie ontstaat. Netwerkenzorgen ervoor dat mensen opeen informele manier metelkaar in contact komen engoede praktijken uitwisselen.Ook overleggen en samenwerkenover de grenzen heen wordtgeconcretiseerd met deontvangst van internationaledelegaties en de realisatie vanbuitenlandse projecten.Steunpunt Personeel en WelzijnHet doel van het Steunpunt Personeel en Welzijn is hetbevorderen en stimuleren van een geïntegreerd welzijnsbeleid,een belangrijk onderdeel van het humanresourcesbeleid.Als een organisatie gemotiveerde personeelsledenwenst die efficiënt werken en zich goed voelen op dewerkvloer, dan is het noodzakelijk oog te hebben voorhet welzijn van de personeelsleden op het werk.Het steunpunt biedt begeleiding en ondersteuning aanbij het ontwikkelen, implementeren en evalueren vanwelzijnsprojecten zijn in de vorm van adviezen, infosessies,folders en checklists.Het Netwerk Personeel en Welzijn viert zijn éénjarigbestaan in 2008 en komt vier maal samen.De volgende thema’s komen aan bod:Ontwikkelen van een geïntegreerde en transparanteaanpak van welzijn. Praktijk: het Rijksinstituutvoor Ziekte- en InvaliditeitsverzekeringDe welzijnsreglementering: de verplichtingenvoor de werkgeverWelke brug slaan tussen HR en preventie?Het gezondheidstoezichtDe arbeidsongevallen in de openbare sector.7FOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 200855


IN DE FOD P&OPreventieKlantenbeheer bijhet OFOSelor: board ofstakeholdersDe preventiedienst van de FOD P&O staat in voorhet welzijn en de veiligheid van de personeelsleden.Het Comité voor Preventie en Beschermingop het Werk, waarin zowel alle entiteiten van deFOD als de syndicale organisaties vertegenwoordigdzijn, vergadert 5 maal in 2008.Zowel “welzijnsproblemen” als de maatregelen diemoeten worden genomen, worden besproken.Het Comité houdt ook een jaarlijkse rondgang inde verschillende gebouwen om te luisteren naarde opmerkingen van personeelsleden.Welzijn betekent ook zich goed voelen in delokalen waar men werkt. In het Stergebouw(OFO, Selor) meet een onafhankelijk laboratoriumde klimaatregeling (temperatuur, vochtigheid,ventilatie, thermisch comfort…) in verschillendekantoren. Op grond van de resultaten van dezemetingen zullen maatregelen worden genomen.Net zoals in 2007 wordt de antigriepvaccinatievan de personeelsleden, in samenwerking met deSociale Dienst, gehouden in de Wetstraat 51.In 2008 zijn er 17 werkongevallen (evenveel alsin 2007), waarvan 11 op de weg van en naar hetwerk.In 2008 blaast het OFO zijn klantgerichtheidnieuw leven in. Het klantenbeheer neemt opnieuween prominente rol in. Dat blijkt uit de nieuweaanpak voor klantencontacten.Vanaf het najaar 2008 nodigt het OFO de opleidingsverantwoordelijkenregelmatig uit om ideeënuit te wisselen over lopende en komende ontwikkelingsprojectenen de link naar de strategischedoelstellingen van hun organisaties. Er is ooktelkens ruimte voorzien om feedback te gevenover de dienstverlening van het OFO.In 2009:staan er verdere klantencontacten op stapelmet de instellingen van sociale zekerheid,met de instellingen van openbaar nut enmet de wetenschappelijke instellingen.werkt het OFO op basis van de eerste conclusiesuit het gestructureerd overleg, eenactieplan uit.Dit gestructureerd klantenoverleg vormt eenideale aanvulling op de plenaire activiteiten vanhet Netwerk Leren en Ontwikkelen.Verwante onderwerpenOpleidingsprojecten op maat, p.21Een board of stakeholders is een soort vancomité waarin de belanghebbende partijen vande organisatie zetelen. Dus niet enkel de klanten,maar ook bijvoorbeeld VDAB, FOREM en Federgon(beroepsfederatie). De meerwaarde van zo’nboard of stakeholders bestaat uit de evaluatievan een aantal concrete en cruciale plannendie een impact hebben op de klanten, de stakeholdersen het beleid. De voorstellen van Selordie grote bijval krijgen bij de leden van de board,worden daarna voorgesteld in het HR-midden enop politiek niveau.Tijdens een eerste vergadering in november 2008maken de leden kennis, stelt Selor zijn strategischcharter voor en leveren de leden reeds eenactieve bijdrage aan een aantal thema’s.NetwerkenNetwerk Stafdirecteurs P&ODe diensten van de voorzitter van de FOD P&Oondersteunen het netwerk van de stafdirecteursP&O en de HR-verantwoordelijken bij de parastatalen.Het netwerk van P&O-directeurs is hetbelangrijkste instrument voor het medebeheervan de federale projecten op het gebied vanhuman resources, van hun ontwerp tot hunuitvoering en hun evaluatie.Alle FOD’s zijn er in vertegenwoordigd, en via henook de POD’s. Voor de andere federale dienstenzijn vijf vertegenwoordigers aangeduid.Het netwerk vertegenwoordigt dus de hele federaleoverheid met zijn 80 000 personeelsleden.56


Netwerk Leren & ontwikkelenIn 2008 zijn er voor het vijfde jaar op rij verschillendebijeenkomsten van het netwerk Leren &Ontwikkelen, het netwerk van federale opleidingsverantwoordelijken.In 2008 maakt het netwerk een actieplan enactualiseert op die manier het witboek “Een efficiënten klantgericht P&O-beleid voor de federaleoverheid” dat in 2007 werd gepubliceerd.Elk jaar organiseert het netwerk een seminarieom strategische vraagstukken uit te diepen.In 2008 vindt dit seminarie in Lommel plaats metals thema “HRM professionaliseren”.Tijdens de studiedag over “behoeftedetectie enopleidingsprojecten op maat” stelt het Opleidingsinstituutvan de Federale Overheid (OFO)zijn nieuwe aanpak voor over het aanvragen enbehandelen van projecten op maat. Verder staateen degelijke detectie en analyse van de opleiding-en ontwikkelnoden centraal die dag.Aan de hand van verschillende presentaties wordtbekeken hoe projecten op maat kunnen aansluitenbij een globaal ontwikkelingsplan (GOP) enbij ontwikkelcirkels. Zoals gewoonlijk is er ookgelegenheid om onderling ervaringen en ideeënterzake uit te wisselen.Een andere studiedag staat helemaal in hetteken van “wat is nieuw op het vlak van leren enontwikkelen”. Sprekers van binnen en buiten defederale overheid trekken samen met de deelnemersop verkenningstocht naar een aantalthema’s die momenteel “hot” zijn in het domeinvan leren en ontwikkelen: breinleren, generatieleren,talentmanagement, enz. Ook internationaleontwikkelingen komen daarbij aan bod, met eenpraktijkgetuigenis van een bezoekster over hetASTD-congres, het jaarlijkse Amerikaanse gebeureninzake opleiding & ontwikkeling.Newsletter voor de klantorganisatiesvan het OFOPeter Dewulf getuigt:“Ik vind de externe newsletter van het OFO voorde opleidingsverantwoordelijken een goed initiatief.De newsletter wordt via mail verstuurd. Hij isoverzichtelijk en beknopt: alle informatie staat ophet scherm. De inhoud gaat over actuele thema’swaar het OFO nu mee bezig is. Je kan ookonderwerp per onderwerp doorklikken. Ik vind dithandig omdat ik dan enkel de voor mij relevanteinformatie lees. Bij andere newsletters krijg jealle informatie tegelijk waardoor je de bomen nietmeer door het bos ziet. Bovendien wordt de newsletterenkel verstuurd wanneer er interessantnieuws is. Ze spelen vrij kort op de bal.”France Ravyts, Interne en externe communicatie - OFOPeter Dewulf, Opleidingsverantwoordelijke -Rijksdienst voor Jaarlijkse VakantieOp internationaal vlak legt het netwerk contactenmet Europese collega’s. Het netwerk gaat in 2008naar Nederland. In 2009 komt Frankrijk aan debeurt.Eind 2008 blaast het netwerk Leren en Ontwikkelenvijf kaarsjes uit. Aftellen naar het nieuwe jaar ende start van het zesde werkjaar!FOD P&O Jaarverslag 200857


Workshops KMnet WEB 2.0“Het is de FOD P&O zelf die me is komen halenom workshops te geven. Het was de eerste maaldat ik een workshop gaf buiten mijn organisatie.Ik had wel al praktische opleidingen gegeven overde Wiki die ik heb ontwikkeld bij Defensie. Ik gafeerst een kleine presentatie maar al vlug zagenwe dat er een synergie kon worden opgebouwd.De workshops zijn op een spontane manier ontstaan.Het was in de eerste plaats de bedoelingmijn ervaring bij Defensie te delen met anderefederale organisaties. Het was een zeer verrijkendeervaring. De federale instellingen zijn vragendepartij. Het web evolueert zeer snel. We hebbeneen achterstand maar kunnen deze inhalen.Het doel van de workshops is federale personeelsledensensibiliseren over goede praktijkenbij het gebruik van nieuwe technologieën.We bekijken hoe we het essentiële uit het webkunnen halen en herkaderen dit, rekeninghoudend met de organisatorische kenmerken vande federale overheid. Wiki’s, blogs en zoektechniekenzijn toepassingen die zeker hun nutkunnen hebben” volgens Crescencio Ibanez.Sarah Stijnen, Attaché Kennismanagement - FOD P&OCrescencio Ibanez, Commandant van het Vliegwezen -Ministerie van DefensieDirk Van Eylen, Adviseur Kennismanagement - FOD P&OEen splinternieuwe Newsletter voor de klant-organisaties van het OFOIn juli 2008 stuurt het OFO de eerste elektronische Newsletternaar al zijn “Single Points of Contact” (SPOC’s).In een eerste fase tot november 2008, heeft deNewsletter enkel betrekking op het project“Gecertificeerde opleidingen” en gaat de informatieover de evolutie van het aanbod en de planning.Vanaf november 2008 wordt de Newsletter uitgebreidnaar alle activiteitendomeinen van hetOFO. Het doelpubliek zijn zowel de SPOC’s als deopleidingsverantwoordelijken van alle klantorganisatiesvan het OFO.De nieuwsbrief is echter niet bedoeld als vervangingvan de al bestaande SPOC-meetings,die evengoed blijven bestaan. Hij is een extracommunicatiekanaal met de klanten van het OFO.Ook in 2008 wordt dus ook nog een bijeenkomstmet de SPOC’s georganiseerd. De stand vanzaken wordt overlopen en er wordt vooral stilgestaan bij de punten uit het sectoraal akkoord.De introductie van generieke opleidingen en dedaaraan gekoppelde planning worden toegelicht.KMnetIn 2008 komt het netwerk van de verantwoordelijkenkennismanagement regelmatig samen tijdensplenaire meetings. Praktijkoefeningen en interactietussen de leden worden gestimuleerd dankzij bijkomendeworkshops in kleine groepjes. In totaal komthet netwerk tien keer samen. De plenaire meetingsverzamelen de vertegenwoordigers van meer dantwintig federale organisaties.De leden van KMnet tonen in 2008 veel interessevoor WEB 2.0 tools en voor de sociale netwerkendie hieruit voortspruiten. Een collega van hetMinisterie van Defensie biedt zijn expertise aan hetKMnet aan door de leden tijdens praktische atelierswiki’s, blogs en RSS te laten ontdekken in het OpenLearning Center van het OFO. Gezien het grotesucces zullen de workshops in 2009 opnieuw wordengeorganiseerd en opengesteld aan de ledenvan COMMnet. Voor wanneer een overheid in 2.0?Verwante onderwerpenKennismanagement op het terrein, p.21eCommunities, p.63COMMnetCOMMnet ondersteunt de federale communicatorenvia formele bijeenkomsten, adviesverlening,begeleiding van projecten en het sturen vanwerkgroepen. De samenwerkingsruimte eCOMMnetwaarop documenten worden gedeeld, staattot hun beschikking.In totaal nemen 102 leden deel aan de drie« COMMnet Ontmoetingen ». Actuele thema’szoals sociale media en beheer van geruchtenworden tijdens de twee eerste ontmoetingenonder de schijnwerper geplaatst. De derde ontmoetinggaat over boordtabellen in communicatie.Resultaten van de werkgroep en de 17 de praktischegids uit de COMM Collectie “Naar eenBalanced Scorecard voor Overheidscommunicatie”worden voorgesteld.De vierde COMMnet-ontmoeting heeft plaats tijdensde “Ontdekkingsdag in het medialandschap”waar 130 deelnemers een overzicht krijgen vande mogelijkheden die de 6 belangrijkste mediabieden om de federale communicatiecampagnesdoeltreffender te maken.Verwante onderwerpenOntdekkingsdag COMMnet, p.6658


COMMknabbelsTijdens de COMMknabbels worden vier thema’saangeboden over 16 sessies. In totaal nemen234 deelnemers deel aan de zeer praktische enconcrete workshops. De workshops focussenvooral op basistechnieken: enquêtes realiseren,meer overtuigende teksten schrijven en nieuwetendensen zoals online video en grafisch designvan morgen.BSC: een nieuwe gids voor de federalecommunicatorenDe balanced scorecard (BSC) raakt meer en meeringeburgerd, ook bij de overheid. Een BSC ookvoor communicatie is vrij baanbrekend. Dezeuitgave van de COMM Collection is eerder eenhulpmiddel voor communicatoren en niet zozeereen leidraad, nog minder een opgelegde aanpak.Het BSC-instrument moet immers organischgroeien vanuit een specifieke missie, visie, strategischedoelstellingen en managementplannenvan een organisatie. Het is heel eigen aan eenorganisatie.Netwerk ABA/FORHet netwerk ABA/FOR telt ongeveer 42 ledenen komt elke maand samen om kennis en goedepraktijken inzake overheidsopdrachten te delen.Netwerking met Belgische en buitenlandseorganisaties neemt een vaste plaats in. Een mooivoorbeeld hiervan is de deelname in de loop vande maand november aan een workshop in Parijsgeorganiseerd door de Europese werkgroep EULearning Lab rond het thema ‘raamovereenkomsten’.Deelnemers aan 50 landen nemen aan ditseminarie deel.Verwant onderwerpOverheidsopdrachten begeleiden, p.49FelinkFelink viert in 2008 zijn tweede verjaardag. Ditnetwerk van de federale overheid helpt vrouwelijkefederale ambtenaren om hun netwerk verderuit te bouwen en zich professioneel te ontplooien.In 2008, organiseert Felink 5 evenementen:Netwerking op de nieuwjaarsreceptieVrouwen aan de top: ingrediënten voor succesVrouwen en pensioenWorkshop timemanagementProfessionele ambitie: een mannelijk trekje?Felink telt 804 leden. Per activiteit zijn er ongeveer95 personen aanwezig. 80% van de activiteitenwordt minimaal als “goed” geëvalueerd.Internationaaloverleggen ensamenwerkenBuitenlandse delegatiesbezoeken het OFOIn 2008 verwelkomt het OFO twee buitenlandsedelegaties, één uit Afrika en één uit China.Het OFO probeert het zijn bezoekers zo aangenaamen interessant mogelijk te maken. Presentatieszijn tegelijk algemeen, tegelijk spelen zein op de behoeften van de bezoekers. Het OFOstelt zijn missie, zijn structuur en zijn aanbodvoor zodat de delegaties beter begrijpen wat hetOFO is en wat het doet. Het OFO stelt bv. hetPuMP-programma voor, zijn virtuele campus, zijnopleiding e-learning of het studie- en documentatiecentrum.Omdat het aantal aanvragen van delegatiesstijgt, zal het OFO in 2009 een duidelijkeprocedure uitwerken voor de ontvangst vanbuitenlandse delegaties en zal het eeninschatting maken van de menselijke middelendie hiervoor nodig zijn.FOD P&O Jaarverslag 200859


Internationale netwerkenDe FOD P&O neemt in 2008 ook deel aan deinternationale netwerken van overheden, meerbepaald aan het Europees netwerk en het netwerkvan de OESO. De experten van de FODP&O nemen deel aan werkgroepen over humanresources, modernisering en management bij deoverheid.De uitvoering van een Europese sociale dialoogkent zijn eerste testjaar. De resultaten zijnpositief en de beslissing om al dan niet geformaliseerdvoort te doen wordt eind 2009 genomen.In 2008 wordt het overleg met de regio’s en degemeenschappen opnieuw aangezwengeld.Ze worden bevraagd en betrokken bij de positioneringen het verspreiden van informatie bij deinternationale instanties.De FOD organiseert opnieuw het onthaal van stagiairsvan de “Ecole Nationale d’Administration”uit Tunis. Deze stagiairs doen een stage van tweemaanden in de diensten die zich hiervoor hebbenopengesteld. Met deze praktische stage sluitenze een driejarige opleiding af alvorens ze wordenaangeworven als kaderlid bij de Tunesischeoverheid.IN DE FOD P&OStafdienst Budget en BeheerscontroleDe stafdienst Budget en Beheerscontrole, dieverantwoordelijk is voor het beheer van de begrotingscyclus,het beheer van de boekhoudkundigeverrichtingen, de evaluatie van de begrotingsuitvoeringen de ontwikkeling van de internecontrole, concentreert zich in 2008 op:De ontwikkeling van de interne controledoor de redactie en implementatie van verschillendeprocedures, zowel voor zijn eigendienst als voor de andere diensten van deFOD P&O. De traceerbaarheid van elk betalingsdocumentof vastlegging is verzekerd.De dienst staat in voor:een gemiddelde betalingstermijn van29,20 dageneen beduidende vermindering van facturendie te laat betaald zijn ten opzichtevan de wettelijke termijnhet beter beheer van elke etappe in devastlegging van een dossieronmiddellijke informatie over alle hoofdrolspelersin een vastleggingdossier ofeen betalinghet tijdig detecteren van problemeninzake een vastlegging of betaling.Het nieuwe Fedcom-systeem: alle medewerkersvan de dienst worden gemobiliseerdom het nieuwe systeem werkbaar te makenzowel intern in de dienst, als voor anderemedewerkers van de FOD die belast zijnmet de uitvoering van het budget.In 2009 is de verdere implementatie van Fedcomde belangrijkste activiteit van de dienst. De kansendie het systeem biedt worden onderzocht omde budgettaire, algemene en analytische boekhoudingte verbeteren. Een tweede prioriteit is deontwikkeling van een systeem voor controlebeheer.Bestaande procedures worden herbekekenin functie van Fedcom.Stafdienst ICT: permanente evolutieDagelijks helpen de medewerkers van de stafdienstICT van de Wetstraat de gebruikers via dehelpdesk en bewaken ze de optimale stabiliteit ende verbinding van het netwerk (servers, internet,mails, enz.) Ze nemen ook deel aan de programmeringprojectenvoor balanced score card(CUBSC) en e-HR. Daarnaast ondersteunen zeprojecten zoals SEPP, PDATA, e-Procurement, enz.In 2008 wordt de migratie naar de sharedservices (mails, files) beëindigd. Een nieuw“no-break”-systeem voor de serverzaal wordtingevoerd zodat de elektrische capaciteit en deautonomie zijn aangepast aan de toekomstigenoden. In totaal voert de stafdienst ICT meer dan2 000 interventies uit bij de gebruikers die zijnaangesloten op het netwerk.In 2009 worden de twee “Core catalysten”,de harten van het netwerk, vervangen en wordteen wireless-systeem voor de vergaderzalenaangeschaft.Het Belgisch project dat de hervorming van deoverheidsadministratie van de DemocratischeRepubliek Congo steunt en waaraan de FODP&O actief deelneemt, beëindigt zijn eerste faseeind 2008. De Congolese partners en de evaluatorenvan het project dringen erop aan dat desteun wordt verder gezet. Het bevriezen van dediplomatieke relaties tussen de twee landen eind2008 blokkeert de volgende fase. Zal in 2009 hetpartnership een doorstart maken?Binnen het OFO wordt in 2008 de IT-infrastructuurin de klaslokalen volledig aangepast. Dezeaanpassingen laten een volledig gecentraliseerdbeheer toe van de werkstations en leveren pedagogischevoordelen op voor de opleider (meekijkenen overnemen van de schermen van decursisten).Bij Selor voert de ICT-afdeling een update vanhun intranet uit en richt een lokaal in met11 pc’s dat dient als testlokaal. Ze ontwikkeleneen nieuwe versie van de poolingtool en een60


nieuwe publicatietool om de vacatures te doenverschijnen op hun website. Daarnaast wordt decapaciteit van webbased testen (bv. een SaltotestDe cafetaria in de Wetstraat bedient 22 000 klanten,maakt 4 900 warme schotels, 2 900 koudeschotels en 14 600 broodjes klaar.of de postbakoefening) verhoogd: waar vroegerslechts 100 of 150 mensen gezamenlijk een testkonden afleggen, kunnen ze dat nu met 400.Het economaat koopt onderhoudsproducten,warme dranken en bureaumateriaal met oog voorhet milieu en eerlijke handel.De cv-check wordt gegeneraliseerd voor allestatutaire selectieprocedures. Hierbij kan eenkandidaat zich enkel online inschrijven als hij aande deelnemingsvoorwaarden voldoet.De dienst documentenbeheer registreert enbezorgt 2 603 dossiers van interne diensten enverzendt er 2 752.De dienst verstrekt ook aan verschillende dienstenVerwante onderwerpene-HR, p.27van de FOD P&O een heel pak informatie endossiers over rechtspraak.ITMA, p.30Taaltesten, p.39Wervingsselectie, p.33De vertaaldienst krijgt 2 123 vertaalaanvragen,reviseert teksten en geeft taalkundig advies.Standaardopleidingen, p.44Verwant onderwerpLogistiek: van broodjes tot vertalingenJuridische dienst, p.24De dienst voor facilitair beheer van Selor staatklaar bij elke grote selectie, jobbeurzen, infosessiesen persconferenties.De dienst voor onthaal en dispatching van deWetstraat 51 ontvangt in 2008 8 207 bezoekers,beantwoordt 16 259 telefoontjes, en reserveert1 368 zalen. De schoonmaakploeg en de ploeg vanhet technisch onderhoud zorgen ervoor dat alles neten technisch in orde is. De chauffeurs maken563 ritten.Wetstraat 51 2003 2004 2005 2006 2007 2008dossiers - in 3 331 4 903 3 099 2 785 2 550 2 603dossiers - uit 3 523 4 962 3 301 2 395 2 670 2 752postzendingen n.b. 43 214 33 572 34822 20 989 38 487info@p-o.be 341 558 723 611 616 583Verhuis in de FOD P&O“Door de fusie tussen het DG Personeel en het DGOrganisatie verhuisden heel wat collega’s van dederde naar de vierde verdieping, en van de vierdenaar de derde. Samen met mijn collega Bob verhuisdenwe vooral computers en bureaus. Somsook zelfs kasten, wanneer er in de nieuwe lokalenniet genoeg kasten aanwezig waren. Per bureaumaakten we eerst een planning op zodat vooriedereen duidelijk was wie, wanneer en naar waarverhuisde. Voor de verhuis maakten we vooralgebruik van de liften, behalve wanneer iets meerdan twee meter lang was: dan moest het welvia de trap. We werkten goed samen met onzeICT-afdeling voor het aansluiten van computersen telefoontoestellen. Daarna verhuisden we ookde collega’s van de directie Kennisbeheer naarde vijfde verdieping omdat hun dienst samengaatmet het DG Interne Communicatie. Al bij al zijndeze verhuizen zeer goed verlopen. Iedereen wastevreden” getuigt Staf Van den Eynde.Kathleen Vanmullem, Attaché DG OPO - FOD P&OStaf Van den Eynde, Medewerker Stafdienst Logistiek -FOD P&OHilde Verbeken, Attaché Communicatie - FOD P&OFOD P&O Jaarverslag 2008 61


eCommunitiesstudie- en documentatiecentrumbibliotheekontdekkingP&O ontmoetingnieuwsbriefImagoAnysurferFedraFedweb62


communiceren en delen van ervaring en kennis8Communiceren en kennis delenblijven onontbeerlijke sleutelsom het eigen functioneren invraag te stellen, te vernieuwenen te komen tot een vruchtbaresamenwerking. De federalebibliotheken, kenniscentra bijuitstek, kwamen opnieuw in dekijker met de gemeenschappelijkecatalogus van de federalebibliotheken, dat de nodige aandachten energie krijgt in 2008.Het platform eCommunities blijftzich heruitvinden en vooruitgaan.Communiceren met defederale personeelsleden krijgteen nieuw elan dankzij denieuwste spruit Fedweb.eCommunities: een nieuwe wendingHet platform eCommunities evolueert verder: tweenieuwe transversale eCommunities zien het licht eneen aantal functionele verbeteringen worden aangebracht.De projectgroep eCommunities beëindigt hetjaar 2008 als een sneltrein. De groep voert een diepgaandekwantitatieve analyse uit over het gebruik vande eCommunities. Elke coördinator krijgt een vragenlijstwaarin hij eventuele problemen kan melden zodatdeze kunnen worden voorkomen en de support wordtverbeterd.Daarnaast realiseert de stuurgroep een vergelijkendestudie van de opensource-oplossingen als alternatiefvoor het huidige platform (Livelink). Het softwareprogrammaAlfresco komt als beste kandidaat uit destudie en het project om een prototype in Alfresco temaken gaat van start. Een nieuwe wending voor hetplatform eCommunities?https://ecommunities.belgium.beFOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 200863


Gebruik van het platform eCommunities 2005-2008Totaal 2005 2006 2007 2008Ingeschreven gebruikers 3 000 3 510 3 393 2 916Samenwerkingsruimtes 26 30 35 37Documenten 140 000 250 000 309 500 601 048Dagelijks gemiddelde 2005 2006 2007 2008Verbindingen 352 345 445 535Acties(openen, aanmaken, wijzigenvan een document, deelnemenaan een discussie …)4 675 5 535 9 035 7 690Studie- enDocumentatiecentrumVerwant onderwerpKMnet, p.58Federale bibliothekenEen splinternieuwe versie van de gemeenschappelijke cataloguswordt online geplaatst. Deze bijgewerkte versie heefteen rijker aanbod aan zoekmogelijkheden en ook de interfaceoogt heel wat moderner. In 2008 behaaldewww.bib.belgium.be het Anysurfer-label.Gebruik van de gemeenschappelijke catalogus 2005-20082005 2006 2007 2008Aanvragen 3 000 3 510 3393 *881Zoekopdrachten 43 548 47 425 63 608 68 696Bezoekers 57 112 143 076 158 827 208 051Maandgemiddelden 2005 2006 2007 2008Aanvragen 250 292 283 73Zoekopdrachten 3 629 3 952 5301 5 725Bezoeken 4 759 11 923 13 236 *17 338*Omwille van de grotere personalisatiemogelijkheden in de aanvraagmodule is het aanmaken van een user account in de nieuwe catalogusverplicht, vandaar de (tijdelijke) daling van de cijfers.De collectie van het Studie- en Documentatiecentrumvan de FOD P&O, dat zich in de lokalen vanhet Opleidingsinstituut van de Federale Overheid(OFO) bevindt, wordt 661 monografieën en 5 665tijdschriftartikels rijker. Deze documenten wordenbeheerd in LIBIS dat nu alle werken bevat, 24 uurop 24 beschikbaar is en dagelijks wordt geactualiseerden bijgevuld. De bibliotheek bezit 11 000referentiewerken in verschillende domeinen zoalsmanagement, HR, talen, enz. Het is mogelijk omvia LIBIS http://opac.libis.be online een werk tezoeken, te reserveren of te laten verlengen.In 2008 verhoogt het aantal uitleningen (gemiddeld223 per maand). Het centrum wordt lidvan het netwerk IMPALA, een erkend Belgischsysteem om documenten elektronisch te bestellen.Er komt een samenwerking tot stand tussende KULeuven, de Koninklijke Militaire School,de UCL, de SERV, de Queteletbibliotheek vande FOD Economie, de Koninklijke Bibliotheek,enz.64


Een tevredenheidsonderzoek bij de klanten toonteen tevredenheidsscore van 3,8 op 5 op eentotaal van 600 uitleningen.In mei wil het OFO het Studie- en Documentatiecentrumbeter bekend maken bij de federale personeelsleden.Tussen eind mei en eind juni 2008voeren ze een aantal communicatieacties.Persartikels consulteren met één klikElke morgen plaatst het Studie- en Documentatiecentrumpersartikels uit kranten en tijdschriftenover domeinen waar de FOD zich mee bezighoudt, op het intranet van de FOD P&O. Dezeartikels zijn in tegenstelling tot vroeger onmiddellijkconsulteerbaar op het intranet via eeneenvoudige klik. Ze moeten niet meer wordenbesteld via het OFO.Markant feiTFedweb wordt geborenIn juni gaat de nieuwe portaalsite voor depersoneelsleden van de federale overheid online:www.fedweb.belgium.be. Deze site vervangt hetvroegere “ambtenarenluik” van de websitewww.belgium.be.De personeelsleden kunnen er terecht voor algemeneinformatie over hun arbeidsvoorwaarden inde ruime zin, online diensten, formulieren, publicaties,statistieken, reglementaire teksten, enz.Er zijn verschillende manieren om binnen Fedwebte navigeren: de 9 thema’s in de linkerkolom,de 8 modules bovenaan het scherm of de zoekmachine.Fedweb wordt geboren dankzij de samenwerkingen input van andere diensten zoals CDVU, Medex,Rijksdienst voor Pensioenen, Pdos, enz.Bezoekers eind 2008Uniekebezoekersjuni december 200836 451 35 781 143 820Bezoeken 57 290 64 306 288 778Pagina’s 347 754 333 426 1 609 470Aantal bezoeken 1,57 1,79 2,00per bezoekerAantal pagina’sper bezoek6,07 5,18 5,57De meest bezochte rubrieken zijn opleiding,verloning en verlof. De drie topmodules zijn:nieuws, online diensten en publicaties.Het fedwebteam houdt de inhoud constant upto-date.Via het e-mailadres fedwebteam@p-o.belgium.be kunnen personeelsleden hun opmerkingenen vragen doorsturen.P&O Horizon wordt begin juni vervangen dooreen nieuwe nieuwsbrief met de naam “FedwebLight”, die regelmatig het nieuws bundelt dat opFedweb wordt gepubliceerd. De nieuwsbrief bevatook een rubriek “In het Staatsblad” die vermeldtwelke teksten een impact kunnen hebben op hetfederaal ambt.In 2008 telt Fedweb Light 22 edities, 128 nieuwsitemsen 3 709 abonnees. In de periode meidecember2008 komen 673 vragen binnen via hete-mailadres van Fedweb. Driekwart komt vanuitde federale overheid, 9% van andere overheden,lokaal en niet-federaal, bijna 5% uit de privésectoren voor 11% van de vragen is de herkomstonbekend.www.fedweb.belgium.beSabah Kabbouri, Attaché DG COMM-KM - FOD P&OFOD P&O Jaarverslag 200865


OntdekkingsdagCOMMnetFedra:een “Plume d’Or”Imago vande overheidSelor sluit een contract af met een communicatiebureauom te werken aan zijn corporate imago.In maart laat Selor een onderzoek uitvoeren doorInsites dat peilt naar het imago van Selor en vanzijn klanten. Uit het online onderzoek bij 2 200respondenten tussen 18-60 jaar blijkt dat deregionale overheden meer aanspreken dan hetfederale niveau. Het Brussels HoofdstedelijkGewest hinkt echter ver achterop. Voor wie welvoor de federale overheid wil werken, ziet de top-5van de voorkeur voor de FOD’s er als volgt uit:Het DG Interne Communicatie en Kennismanagement(DG COMM-KM) van de FOD P&O en deAlgemene Directie Externe Communicatie van deFOD Kanselarij organiseren op 23 oktober eenontdekkingsdag “Naar een optimaal gebruik vande media” voor de leden van COMMnet, het netwerkvan federale communicatoren.De zowat 130 deelnemers krijgen een overzichtvan de mogelijkheden die de 6 belangrijkstemedia bieden om de federale communicatiecampagnesdoeltreffender te maken. Ze volgen workshopsper medium, waarbij bepaalde aspectengrondiger worden bekeken en de deelnemers eenantwoord krijgen op hun vragen over campagnekosten,goede en minder goede praktijken,enz. Het verloop van de dag wordt ook in enkeleminuten op film vastgelegd.Verwant onderwerpCOMMnet, p.58In juni ontvangt Fedra van de ABCI, de Franstaligetegenhanger van de Belgische Vereniging voorinterne Communicatie (BViC), de Plume d’Or 2007voor de beste foto. De bekroonde foto’s wordengebruikt als illustratie bij een artikel over degesloten centra in Fedra van september 2007.Wat de jury over de streep trekt, is het contrasttussen de onbezorgdheid van de kinderen diespelen ondanks het feit dat ze opgesloten zitten,en de neerslachtigheid van de volwassene, diehaar blik afwendt van de lens.Volksgezondheid 73%Mobiliteit en Vervoer 68%Personeel en Organisatie 66%Werkgelegenheid 66%Binnenlandse Zaken 63%Een eerste communicatiecampagne die gericht isop naambekendheid gaat door begin december.Er wordt gekozen voor een radio- en onlinecampagne.Gedurende twee weken zijn er spotjes tehoren op de radio en er verschijnen verschillendebanners op een aantal websites. De campagne ende bijhorende humor doen heel wat stof opwaaien:sommige mensen houden ervan, anderen zijn vrijnegatief. Een van de spotjes, het geneesmiddelenspotje,is verkozen tot ultraspot van decemberdoor de luisteraars van Bel RTL, Contact, Nostalgieen Fun.In 2009 wordt verder gewerkt aan de naambekendheid.In 2010 legt Selor dan het accent opde merkinvulling. Selor wil hierbij de meerwaardedie de kandidaat verwerft door een selectie bijSelor af te leggen, op de voorgrond brengen.66


IN DE FOD P&OCOMM-OverlegDe communicatieverantwoordelijken van Selor,OFO en DG COMM-KM ontmoeten elkaar maandelijksom de stand van zaken van de projecten tebespreken en gezamenlijke acties te plannen.Op die manier zit het communicatiebeleid van dedrie entiteiten op dezelfde golflengte.Van P&O-middagen en Happy Lunchesnaar P&O OntmoetingenIn 2008 organiseert de FOD P&O verschillendeactiviteiten om de interne samenwerking en deinformele contacten tussen zijn medewerkers tebevorderen. Zo worden er 5 Happy Lunches,4 P&O-middagen en één zomerwandeling georganiseerd.In het najaar waait er een frisse wind en diebrengt een nieuw concept mee: de P&O Ontmoetingen.Deze worden één maal per maandgeorganiseerd en de thema’s zijn een mix vanontspanning, actieve sessies en activiteiten binnen-en buitenshuis. In de laatste maanden van2008 leren collega’s elkaar op deze manier beterkennen tijdens 3 P&O-ontmoetingen.FOD P&O Jaarverslag 200867


directiecomitékoninklijk besluitcontactbudgetpersoneelomzendbriefcijferswebsitespublicaties68


ijlagenlijst websites fod p&oFedweb - Portaal van het federale personeelwww.fedweb.belgium.beFOD P&Owww.p-o.belgium.beSelorwww.selor.beFed+www.fedplus.beStatistieken van het federale personeelwww.pdata.beCatalogus van de federale bibliothekenwww.bib.belgium.bePublic Qualitywww.publicquality.beOFOwww.ofoifa.beOpleidingsstatistiekenwww.statform.beOverheidsopdrachtenwww.publicprocurement.beFederale Functiecartografiewww.federalecartografie.beFOD P&O Jaarverslag 2008 FOD P&O Jaarverslag 200869


DE FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE IN CIJFERSPERSONEELSamenstelling van het personeel 2003 - 2008600statutair - contractueel600vrouw - man500400300130129139141 120 108500400300231214216212 208 210200100407384399406415 434200100306299322335 327 3320031.12.2003 31.12.2004 31.12.200531.12.2006 31.12.2007 31.12.200831.12.200331.12.2004 31.12.200531.12.2006 31.12.2007 31.12.2008Totaal 537 513 538 547 535 542Totaal 537 513 538 547 535 542600Nederlands - Frans600voltijds - deeltijds500400300262253267264 265 27450040030012692141143168155200100275260271200283 270 268 100411421397404367 3870031.12.200331.12.2004 31.12.200531.12.2006 31.12.2007 31.12.200831.12.2003 31.12.2004 31.12.200531.12.2006 31.12.2007 31.12.2008Totaal 537 513 538 547 535 542 Totaal 537 513 538 547 535 54270


Verdeling volgens leeftijd 2003 - 2008Leeftijd op 31.12.2003Totaal = 53731.12.2004Totaal = 51331.12.2005Totaal = 53855 en ouder991039050 tot 5491989545 tot 4978697140 tot 4476737635 tot 3967535830 tot 3472627325 tot 29494962Jonger dan 255613Leeftijd op 31.12.200631.12.200755 en ouder50 tot 5445 tot 4940 tot 4435 tot 3930 tot 3425 tot 29Jonger dan 25Totaal = 54710081Totaal = 535107767370656556598682685918171431.12.2008Totaal = 542627673756967106Verdeling volgens niveau 2003 - 200860031.12.2003Totaal = 53731.12.2004Totaal = 51331.12.2005Totaal = 53831.12.2006Totaal = 54731.12.2007Totaal = 53531.12.2008Totaal = 542500400300200109135801011287590125877978 77143 13813196 94971000213209236229 225 237Niv. A Niv. B Niv. C Niv. DFOD P&O Jaarverslag 200871


Budget - Kerncijfers 2008Verwezenlijkte vastleggingen 2003-2008 (in duizend euro)2003 2004 2005 2006 2007 2008Beleidsorganen 2 219 3 002 3 026 3 210 3 097 2 645Personeel 14 497 14 068 15 403 16 599 16 903 17 171Werkingskosten en investeringen 1 690 2 171 1 952 2 153 1 822 1 974Subsidies, schadevergoedingen, andere 781 2 803 605 1 744 1 681 1 681Modernisering en diversiteit 17 490 12 882 8 915 12 635 9 083 8 975Opleiding (OFO) 6 777 6 664 7 399 5 975 4 404 5 808Selor 10 648 12 022 12 448 12 520 12 570 13 018FED+ 182 241 244 248 352 358eHR 0 0 0 241 28 112 529Algemeen totaal 54 284 53 853 49 992 55 325 78 024 52 159Aantal dossiers2006 2007 2008Vastleggingen (1) 548 365 341Ordonnanceringsdossiers (2) 1 212 1 249 1 185Vereffende facturen (3) 4 929 5 129 4 771(1) De verplichtingen die de FOD tijdens het betrokken jaar is aangegaan. Ze hebben voornamelijk betrekking op de lopende werkingskosten eneen beperkt aantal overheidsopdrachten.(2) Betalingsdossiers die zowel betrekking kunnen hebben op de verplichtingen van de voorgaande jaren als van het lopende jaar.(3) De effectieve verrichtingen, met uitsluiting van de fondsenvoorschotten.72


Regelgevende teksten2008: gepubliceerde wetten, koninklijke en ministeriële besluiten, omzendbrieven en berichten.1. WettenGeen2. Koninklijke besluitenAfkondiging Publicatie BS Titel11-12-2007 24-01-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2005 houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitterof plaatsvervangend voorzitter in de raden van beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de WetenschappelijkeInstellingen van de Staat20-12-2007 22-01-2008 Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van niveau AEd. 420-12-2007 23-01-2008Ed. 2Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingentussen de overheid en de vakbonden van haar personeel20-12-2007 24-01-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2005 houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitterof plaatsvervangend voorzitter in de raden van beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de WetenschappelijkeInstellingen van de Staat20-12-2007 29-01-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regelingvan de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel20-12-2007 29-01-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingentussen de overheid en de vakbonden van haar personeel20-12-2007 31-01-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigdpersoneel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie20-12-2007 08-02-2008(2de editie)Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van managementfunctiesin de openbare instellingen van sociale zekerheid20-12-2007 22-02-2008(4de editie)Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeidin de openbare sector27-01-2008 7-02-2008(2e editie)Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene Uitgavenbegrotingvoor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met hetontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten in 200727-01-2008 11-02-2008 Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene Uitgavenbegrotingvoor het begrotingsjaar 2007 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met hetontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten in 2007 - Erratum14-02-2008 22-02-2008 Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, §3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector(4de editie)26-02-2008 6-03-2008 Koninklijk besluit tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van Selor – Selectiebureau van de Federale OverheidFOD P&O Jaarverslag 200873


4-03-2008 7-03-2008(2de editie)Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregelin de centrale diensten van de federale overheidsdiensten4-03-2008 28-03-2008(2de editie)Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 19, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 totregeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel13-04-2008 24-04-2008(2de editie)Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1999 tot vaststelling van de elementen van de ongevalsaangifte over te dragen aan hetFonds voor Arbeidsongevallen13-04-2008 8-05-2008 Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen24-04-2008 19-05-2008 Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, §4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector20-05-2008 30-06-2008 Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, §4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector19-06-2008 4-07-2008 Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 20087-07-2008 11-07-2008 Koninklijk besluit tot aanduiding van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Personeel en Organisatie24-07-2008 5-08-2008 Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, §4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector21-08-2008 24-09-2008Editie 2Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikel 18, derde lid,van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel2-09-2008 18-09-2008Editie 2Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgerichtbij de Minister van Ambtenarenzaken2-09-2008 13-10-2008 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgerichtbij de Minister van Ambtenarenzaken - Erratum28-09-2008 3-10-2008 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten bij wijze van overgangsmaatregelin de centrale diensten van de federale overheidsdiensten15-10-2008 10-11-2008 Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, §4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector12-11-2008 24-11-2008 Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen met het oog op de overplaatsing van militairen12-11-2008 24-11-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen vanopenbaar nut19-11-2008 26-11-2008 Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel19-11-2008 8-12-2008 Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel - Erratum2de editie19-11-2008 17-12-2008 Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel - Erratum19-11-2008 3-12-2008 Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04.31.1 van de algemene uitgavenbegrotingvoor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en deaanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen vanopenbaar nut21-11-2008 1-12-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten21-11-2008 1-12-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten21-11-2008 8-12-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten - Erratum2de editie28-11-2008 3-12-2008 Koninklijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning vaneen eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt74


28-11-2008 3-12-2008 Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegrotingvoor het begrotingsjaar 20087-12-2008 12-12-2008 Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A7-12-2008 15-12-2008 Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt7-12-2008 17-12-2008 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan de personeelsledenvan de Rijksbesturen19-12-2008 24-12-20083de editieKoninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, §3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector3. Ministeriële besluitenAfkondiging Publicatie BS Titel28-02-2008 28-03-2008(2de editie)Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de FederaleOverheidsdienst Personeel en Organisatie13-04-2008 24-04-2008(2de editie)Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor hetindienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector29-05-08 4-06-08 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale stagecommissievan de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controleop sommige instellingen van openbaar nut5-08-2008 13-08-2008 Ministerieel besluit tot instelling van een Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D6-08-2008 13-08-2008 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale stagecommissievan de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controleop sommige instellingen van openbaar nut19-11-2008 21-11-2008 Ministerieel besluit tot instelling van een Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D19-11-2008 24-11-2008 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de FederaleOverheidsdienst Personeel en Organisatie1-12-2008 3-12-2008 Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiefamilies in de niveaus B, C en DFOD P&O Jaarverslag 200875


4. OmzendbrievenAfkondiging Publicatie BS Titel27-02-2008 7-03-2008 Omzendbrief nr.579 – Bijkomende feestdag op 2 mei 2008 en brugdag voor 200818-04-2008 30-04-2008 Omzendbrief nr. 580 – Vakantiegeld 2008(2de editie)22-04-2008 7-05-2008 Omzendbrief nr. 581 – Gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken – Ter beschikking gesteld personeel16-06-2008 24-06-2008 Omzendbrief nr. 583 – Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding18-06-2008 23-06-2008 Omzendbrief nr. 546bis – Wijziging van de omzendbrief nr. 546 houdende de maatregel inzake tegemoetkoming in gecombineerde treinkaarten voor defederale personeelsleden23-06-2008 15-07-2008 Omzendbrief nr. 582 – Vakbondsstatuut – Personeelsleden in dienst genomen met een arbeidsovereenkomst en aangewezen door de representatievevakorganisaties – Bijzondere procedures – Bescherming in geval van afdanking1-07-2008 11-07-2008 Omzendbrief nr. 584 – Informatie inzake de personeelsenveloppe en het personeelsplan 200814-07-2008 23-07-2008 Omzendbrief nr. 585 – Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector17-09-2008 1-10-20082de editieOmzendbrief nr. 587 – Dienstvrijstellingen in 2009 voor het personeel van de diensten van het federaal openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wetvan 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken1-12-2008 5-12-20083de editieOmzendbrief nr. 588 – Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding3-12-2008 8-12-2008 Omzendbrief nr. 589 – Eindejaarstoelage 20082de editie3-12-2008 8-12-2008 Omzendbrief nr. 590 – Eindejaarstoelage 20082de editie3-12-2008 8-12-20082de editieOmzendbrief nr. 592 betreffende de geldelijke anciënniteit van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt5. BerichtenAfkondiging Publicatie BS Titel11-02-2008 7-03-2008 Bericht over de erkenning van vakorganisaties bekendgemaakt door de voorzitter van het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijkeoverheidsdiensten12-03-2008 25-03-2008 Bericht over de erkenning van vakorganisaties – Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en devakbonden van haar personeel5-06-2008 14-07-2008 Bericht over de erkenning van vakorganisaties – Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en devakbonden van haar personeel23-07-2008 5-08-2008 Bericht over de erkenning van vakorganisaties – Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en devakbonden van haar personeel76


FOD P&O Jaarverslag 200877


DIRECTIECOMITEHet directiecomité is op 31.12.2008 als volgt samengesteld:Jacky Leroy, de voorzitterAnne Coekelberghs, directeur-generaal Interne Communicatie en KennismanagementSandra Schillemans, directeur-generaal van het OFOLuc Wintmolders, directeur van de stafdienst Personeel en OrganisatieMarc Van Hemelrijck, afgevaardigd-bestuurder van SelorFrançois Florizoone, directeur van de beleidscel AmbtenarenzakenJean-Noël Brouir, voorbereiding en opvolgingDANKWOORDWij danken alle collega’s die meewerkten aan dit jaarverslag.ColofonCoördinatie en eindredactie: Patrick Theys en Hilde VerbekenFotografie: Carl VandervoortConcept, lay-out en druk: www.cibecommunicatie.beDit jaarverslag is gedrukt op milieuvriendelijk papier78


PUBLICATIESOntwikkelcirkels - Toekenning van de vermelding “onvoldoende”: Praktische gidsProgramma COMMnet 2008Werken bij de federale overheid - Zet de stapStandaard opleidingen OFO februari 2008Op maat - Jaarverslag 2007Jaarverslag Selor 2007Standaard opleidingen OFO 2008-2009Vitruvius - De mens centraal: leiderschapsontwikkelingsprogramma van de federale overheide-Procurement: om de snelheid en kwaliteit van overheidsinvesteringen te verhogenHet OFO stelt zich voorEen efficiënt en klantgericht P&O-beleid voor de federale overheid: actieplan 2008Diversiteit en HR: binnen- en buitenlandse best practicesDe Federale Overheid is op zoek naar mensen als jijOntwikkelcirkels - ontwikkelen van de persoonlijke competenties: Praktische gidsPresentatiefolder FED+Interne CommunicatieCOMM Collection 17 - Naar een Balanced Scorecard voor OverheidscommunicatieCharter voor het gebruik van het e-HR logoCharter voor het gebruik van het ‘klachtenmanagement’-logoBezoek P&O-directeurs en HR-verantwoordelijken aan hun Nederlandse collega’sVademecum: Praktische gids voor de stagiair niveau AFOD P&O Jaarverslag 200879


contactgegevensFOD Personeel en OrganisatieWetstraat 51BE-1040 BrusselOpleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO)Bischoffsheimlaan 15BE-1000 BrusselSELORBischoffsheimlaan 15BE-1000 BrusselT +32(0)2 790 58 00F +32(0)2 790 58 99info@p-o.belgium.beT +32(0)2 229 73 11F +32(0)2 217 53 48info@ofoifa.fgov.beT +32(0)800 505 54 (N) en +32(0)800 505 55 (F)F +32(0)2 788 68 44info@selor.beMeer info:www.p-o.belgium.bewww.fedweb.belgium.beMeer info:www.ofoifa.beMeer info:www.selor.beDe pdf-versie van dit jaarverslag is beschikbaar op www.p-o.belgium.be > Publicaties80


Wetstraat 51 T. +32 (0)2 790 58 00 info@p-o.belgium.be www.fedweb.belgium.beBE-1040 Brussel F. +32 (0)2 790 58 99 www.p-o.belgium.beVerantwoordelijke uitgever: Jacky Leroy. Wetstraat 51. BE-1040 BrusselWettelijk depot: D/2009/7737/20

More magazines by this user
Similar magazines