folder in pdf-formaat hier downloaden - IVPV - Instituut voor ...

ivpv.ugent.be

folder in pdf-formaat hier downloaden - IVPV - Instituut voor ...

Postacademische opleidingBrandbeveiliging van gebouwenConstructieve aspecten – de EurocodesIn het kader van ‘Fire Safety Engineering’Wetenschappelijke coördinatieProf. dr. ir. Luc TaerweLaboratorium Magnel voor Betononderzoek,Vakgroep Bouwkundige constructies, Universiteit GentModule 0: Basisbegrippen13, 20, 27 september en 4 oktober 2010Module 1: Fysica van de brand en experimentele bepalingvan de brandweerstand volgens de Europese Bouwproductenrichtlijn11 en 18 oktober 2010Module 2: Regelgeving in België25 oktober 20103 e editieDit programma laat toeeen getuigschrift van deUniversiteit Gent te behalen.Module 3: Belastingen op constructies bij brand (Eurocode 1)8 november 2010Module 4: Brandgedrag van betonconstructies (Eurocode 2)en houtconstructies (Eurocode 5)22 en 29 november 2010Module 5: Brandweerstand van staalconstructies (Eurocode 3)6 december 2010Module 6: Brandweerstand van gemengdestaalbetonconstructies (Eurocode 4)13 en 20 december 2010INSTITUUT VOORPERMANENTEVORMING


inleidingVormende waardeDe brandveiligheidswetgeving in Europa en ook in Belgiëevolueert in deze 21 ste eeuw zonder twijfel van een prescriptievenaar een performantiële wetgeving. De EuropeseCommissie financierde in dit verband beleidsondersteunendonderzoek. Een prescriptieve wetgeving heeft het voordeelvan de eenvoud in toepassing en controle, maar heeft ongetwijfeldhet nadeel van rigiditeit en gebrek aan flexibiliteitbij het uitvoeren van grote projecten en bij toepassing vande hedendaagse ontwerpmethodes voor bouwwerken. In eenperformantiële wetgeving wordt aan de ontwerper de keuzegelaten op welke manier hij een voorgeschreven veiligheidsniveaubereikt, maar het wordt dan wel zijn taak het bewijservan te leveren. Hiermee wordt de weg geopend naar hetaanwenden van een breder scala aan technieken, namelijkde zogenaamde ‘Fire Safety Engineering’ methoden. Er wordteen grotere verantwoordelijkheid gelegd bij de ontwerpersen er wordt meer kennis vereist van de vertegenwoordigersvan de overheid aan wie het toezicht is toevertrouwd,namelijk de preventiemedewerkers bij de brandweer. HetKB van 19.12.1997 (BS van 30.12.1997) en meer in hetbijzonder bijlage 6 ‘Brandveiligheid in Industriegebouwen’voorzien al in de mogelijkheid alternatieve brandveiligheidtechniekentoe te passen.DoelpubliekDe opleiding richt zich tot iedereen die in de bouw- enonderzoekswereld te maken heeft met de fundamenteleaspecten en de praktische aanwending van ontwerpmethodesvoor de bepaling van de brandweerstand van constructies:ingenieurs van studiebureaus, architecten, preventiemedewerkersbij de brandweerdiensten,…. De opleiding istoegankelijk voor elke belangstellende die door zijn/haaropleiding of beroepservaring de grondbeginselen van hetontwerp van constructies beheerst. Voor wie niet over denodige voorkennis beschikt, wordt een module 0 ingelastdie de basisconcepten van het ontwerp van beton- en staalconstructieszal bijbrengen.De brandweerstand van constructies kan zowel langs experimenteleals langs rekenkundige weg bepaald worden.De rekenkundige bepaling van de brandweerstand vanbouwelementen maakt het onderwerp uit van de reeksEuropese normen EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2,EN 1994-1-2,EN 1995-1-2,EN 1996-1-2,de zogenaamdeE U R O C O D E S .Deze opleidingheeft tot doelinzicht te gevenin het constructiefgedrag vangebouwen bijbrand en in hetpraktisch gebruikvan de Europesenormen.Getuigschrift va n Postacademische Opleidingva n de Universiteit GentDit programma is een onderdeel van de Permanente Vormingvan de Universiteit Gent. De aanwezigheid tijdens de sessiesen de evaluatie aan het einde van de opleiding bepalen ofde deelnemer slaagt.Concreet zal elke deelnemer die minstens de modules 3 toten met 6 bijwoont en slaagt in een evaluatie met open boekover praktische toepassingen, een getuigschrift van postacademischeopleiding van de Universiteit Gent ontvangen.Getuigschriften zijn een persoonlijke verdienste: deelnemersdie een getuigschrift ambiëren kunnen zich niet latenvervangen, anderen wel.


programmaModule 0: BasisbegrippenDeze facultatieve module 0 is vooral bedoeld voor praktijkmensendie de basistheorie nog even willen opfrissen of die slechts eenzeer beperkte voorkennis bezitten. Door het volgen van dezemodule kunnen alle deelnemers effectief inspelen op de inhoudvan de modules 3 tot en met 6 (Eurocodes). De basisconcepteninzake toegepaste mechanica en het ontwerp van beton- en staalconstructiesbij omgevingstemperatuur worden uiteengezet.Sessie 1: Toegepaste Mechanica – 1> Krachten, koppels en reactiekrachten> Evenwichtsvoorwaarden> Snedekrachten> Momenten- en dwarskrachtlijnen voor balken> Wanden en platen> RekenvoorbeeldenSessie 2: Toegepaste Mechanica – 2> Spanningen en vervormingen volgens de elasticiteitstheorie> Druk, buiging en samengestelde buiging> Hyperstatische systemen> Niet-lineaire effecten> RekenvoorbeeldenSessie 3: Ontwerp van staalconstructies> Berekeningsgrondslagen: grenstoestanden, ontwerpsituaties,belastingen, rekenwaarden> Materialen> Gebruiksgrenstoestanden en bezwijkgrenstoestanden> Classificatie van doorsneden en raamwerken> Knik en kip> RekenvoorbeeldenSessie 4: Ontwerp van betonconstructies> Rekengrondslagen en materiaaleigenschappen> Bezwijkgrenstoestanden (buiging en dwarskracht)> Gebruiksgrenstoestanden (scheuropeningen en doorbuigingen)> RekenvoorbeeldenLesgevers: P. De Pauw, L. Taerwe, R. Van Impe en W. VanlaereData: 13, 20, 27 september en 4 oktober 2010Module 1: Fysica van de brand en experimentelebepaling van de brandweerstand volgensde Europese BouwproductenrichtlijnSessie 1: Fysica van de brandDeze module behandelt de algemene basisbegrippen over branden brandbeveiliging en de parameters die de strengheid van eenbrand bepalen. Dit leidt tot de notie van parametrische brandcurvenen andere voorstellingsmodellen voor de brand, zoals mendie terugvindt in Eurocode 1 – Deel 1-2. Dit vormt een inleidingtot module 3.De rol van de Eurocodes, de CEN-productnormen, de EuropeseTechnische Goedkeuring en het CE-merkteken in het domein vande brandweerstand van bouwelementen worden toegelicht. Deovergangsregeling van nationale regelgeving naar de Europeseeenheidsmarkt wordt uitgelegd. In dit deel wordt ook kort hetEuropese test- en classificatiesysteem van reactie bij brand vanmaterialen beschreven.Sessie 2: Experimentele bepaling van de brandweerstand envan de bijdrage van beschermingsproducten in het kader vande BouwproductenrichtlijnDe overgang wordt uitgelegd van de Belgische norm NBN 713.020voor de bepaling van de brandweerstand naar de CEN-normen vande reeksen EN 1363 en EN 1365. De beproevings- en evaluatiemethodenvoor beschermingsproducten tegen brand van de reeksENV 13381 worden in detail uitgelegd. De interpretatie van hungebruik in de Eurocodes wordt gegeven voor toepassing in demodules 4, 5, 6 en 7.Lesgever: P. VandeveldeData: 11 en 18 oktober 2010Module 2: Regelgeving in BelgiëEen eerste deel behandelt het juridisch kader van de brandveiligheidsvoorschriftenin België: brandveiligheid bij bouw- en exploitatievergunningen verandering van bestemming. Er wordt eenoverzicht gegeven van de federale, regionale en gemeenschapsregelgevingen.Deze omvat de basisnormen (KB 19.12.1997) metinbegrip van het ontwerp voor industriële gebouwen, het A.R.A.B.,en voorschriften voor andere specifieke gebouwen.In een tweede deel wordt inzicht bijgebracht in de EuropeseBouwproductenrichtlijn en de te verwachten impact ervan op denationale bouwregelgeving over brandveiligheid.Lesgever: J. De SaedeleerDatum: 25 oktober 2010


programmaModule 3: Belastingen op constructiesbij brand (Eurocode 1)De mechanische acties volgens Eurocode 1 in de brandsituatieworden besproken. Meer bepaald wordt aandacht besteedaan de onrechtstreekse belastingen tengevolge van de thermischevervormingen. De thermische effecten worden berekend opbasis van uitdrukkingen van de warmteflux naar de constructieelementenen hun oppervlakte-eigenschappen en dit uitgaandevan diverse modellen voor de voorstelling van een brand, zoals denominale krommen (ISO krommen, …), de parametrische krommen(bijvoegsel B), het model van de equivalente tijd (bijvoegselE) en de zonemodellen. Ook enkele algemene begrippen zoalsde verschillende analysemethodes (vb. constructie-element,constructiegedeelte of volledige constructie) en de mogelijketypes rekenmodellen (getabelleerde waarden, vereenvoudigdmodel of gevorderd model) worden toegelicht.Lesgevers: E. Annerel, L. Taerwe en P. VandeveldeDatum: 8 november 2010Module 4: Brandgedrag van betonconstructies(Eurocode 2) en houtconstructies(Eurocode 5)Nazicht van de brandweerstand van beton- en houtconstructiesop basis van de methodes vermeld in EN 1992-1-2 en EN 1995-1-2 en de specifieke aanbevelingen van de Belgische NationaleBijlagen (ANB):> Invloed van hoge temperaturen op de eigenschappen vanbeton, betonstaal en voorspanstaal (vereenvoudigdereken modellen)> Ontwerp van constructie-elementen: ontwerp op basis vantabellen> Voorbeelden: Nazicht van betonconstructies aan de hand vantabellen en de vereenvoudigde methodes, vergelijking vanresultaten, bijzondere gevallen> Algemene berekeningsgrondslagen voor houten constructieelementen;toelichting bij de verschillende toepassingsmethodesvoorgesteld in Eurocode 5> Berekeningsprincipes voor houtverbindingen> Toepassingsvoorbeelden houtconstructiesModule 5: Brandweerstand vanstaalconstructies (Eurocode 3)> Evolutie van de staaleigenschappen in functie van de temperatuur> Overzicht van de vergelijkingen voor de berekening van detemperatuursevolutie in een al dan niet beschermde doorsnedeen praktische toepassing van deze vergelijkingen> Eenvoudig rekenmodel voor de brandweerstand van stalenconstructie-elementen met inbegrip van toepassingsvoorbeelden.Lesgever: R. Van ImpeDatum: 6 december 2010Module 6: Brandweerstand van gemengdestaalbetonconstructies (Eurocode 4)> Ontwerp van gemengde liggers en kolommen aan de handvan getabelleerde waarden> Vereenvoudigde rekenmodellen voor gemengde platen,liggers en kolommen> Constructieve schikkingen voor liggers, kolommen enligger-kolom verbindingen> Toepassingsvoorbeelden: ontwerp aan de hand van tabellenen vereenvoudigde methodes, bijzondere gevallen.Lesgever: R. DebruyckereData: 13 en 20 december 2010Lesgevers: E. Annerel, L. Taerwe en P. VandeveldeData: 22 en 29 november 2010


✂lesgeversWetenschappelijk Coördinator:Prof. dr. ir. Luc TaerweLaboratorium Magnel voorBetononderzoek,Vakgroep Bouwkundige constructies,Universiteit GentLesgevers:> dr. ir-arch. Emmanuel Annerel, Laboratorium Magnelvoor Betononderzoek, Vakgroep Bouwkundige constructies,Universiteit Gent> ir. Rik Debruyckere, Diensthoofd Metaalconstructies,Controlebureau SECO, Brussel> ir. Peter De Pauw, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek,Vakgroep Bouwkundige constructies, Universiteit Gent> ir. Jan De Saedeleer, FOD Binnenlandse zaken> prof. dr. ir. Luc Taerwe, Laboratorium Magnel voorBetononderzoek, Vakgroep Bouwkundige constructies,Universiteit Gent> em. prof. dr. ir. Paul Vandevelde, Vakgroep Mechanica vanstroming, warmte en verbranding, Universiteit Gent> prof. dr. ir. Rudy Van Impe, Laboratorium voorModelonderzoek, Vakgroep Bouwkundige constructies,Universiteit Gent> dr. ir. Wesley Vanlaere, Laboratorium voor Modelonderzoek,Vakgroep Bouwkundige constructies, Universiteit GentdeelnemingsformulierInschrijven via www.ivpv.ugent.be OF eventueel via dit formulier> terug te sturen naar: UGent IVPV – t.a.v. Els Van Lierde, Technologiepark 913, 9052 Zwijnaarde> terug te faxen naar IVPV: 09 264 56 05Ik wens in te schrijven voor:PrijsGelieve dit formulier ingevuld (in drukletters) en ondertekendterug te sturen.∏ Module 0: Basisbegrippen e 680∏ Module 1: Fysica van de brand en experimentele bepaling vande brandweerstand volgens de Europese Bouwproductenrichtlijn e 340∏ Module 2: Regelgeving in België e 175∏ Module 3: Belastingen op constructies bij brand (Eurocode 1) e 175∏ Module 4: Brandgedrag van betonconstructies (Eurocode 2)en houtconstructies (Eurocode 5) e 340∏ Module 5: Brandweerstand van staalconstructies (Eurocode 3) e 175∏ Module 6: Brandweerstand van gemengde staalbetonconstructies(Eurocode 4) e 340∏ Modules 0 t.e.m. 6 (reductie) e 1.800∏ Modules 1 t.e.m. 6 (reductie) e 1.250∏ Informeer mij over andere opleidingen van het IVPV met als onderwerp:Naam:Voornaam:∏ M ∏ VPrivé-adres: Straat Nr. BusPostnr. GemeenteTelefoon:Bedrijf:Functie:Adres bedrijf: Straat Nr. BusPostnr. GemeenteTelefoon:Fax:E-mail:BTW nr.:Datum:Handtekening:Factuur opmaken op naam van:∏ Bedrijf/instelling∏ Privé-adresUw adresgegevens worden door het IVPV in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma’s;overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door het IVPV bewaarde informatie.


inlichtingenPraktische InlichtingenVoor alle modules kan afzonderlijk ingeschreven worden.De lessen worden gegeven op maandagavond van 18u. tot21.30u., in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.Alle lessen worden gegeven aan de Universiteit Gent,Instituut voor Permanente Vorming, IVPV leszaal A, GebouwMagnel, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.DeelnemingsprijsDe deelnemingsprijs omvat lesgeld, cursusnota’s, frisdranken,koffie en broodjes. Betaling geschiedt na ontvangst van defactuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen nadagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.DeelnemingsprijzenModule 0: Basisbegrippen e 680Module 1: Fysica van de brand en experimentele bepaling vande brandweerstand volgens de Europese Bouwproductenrichtlijn e 340Module 2: Regelgeving in België e 175Module 3: Belastingen op constructies bij brand (Eurocode 1) e 175Module 4: Brandgedrag van betonconstructies (Eurocode 2)en houtconstructies (Eurocode 5) e 340Module 5: Brandweerstand van staalconstructies (Eurocode 3) e 175Module 6: Brandweerstand van gemengde staalbetonconstructies(Eurocode 4) e 340Modules 0 t.e.m. 6 (reductie) e 1.800Modules 1 t.e.m. 6 (reductie) e 1.250AnnuleringBij annulering tot uiterlijk 1 week voor de start van de opleidingblijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bijlatere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend,wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemerster beschikking werden gesteld tijdens de cursus.Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voordeelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleidingbeogen.OpleidingschequesDe Universiteit Gent is erkend als opleidingsverstrekker inhet kader van de opleidingscheques van het Vlaams Gewest.Hierdoor kan u als werknemer besparen op de deelnemingsprijsvan deze opleiding (http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml).Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille,de opvolger van het BEA-systeem. De subsidie loopt nu op tot50%! U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be (gebruikauthorisatiecode DV.O103 194).Voor bijkomende inlichtingenUniversiteit Gent, Instituut voor Permanente VormingEls Van LierdeTechnologiepark 913, 9052 ZwijnaardeTel: +32 9 264 55 82, fax: +32 9 264 56 05E-mail: ivpv@UGent.beWebsite: www.ivpv.UGent.beIndien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft vooreen volledige opleiding (incl. of excl. module 0), wordt vooralle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfdebedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20%verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijkefactuur.Indien u deze folder meerdere malen zou ontvangen,dan verzoeken wij u vriendelijk deze aan uw collega’ste bezorgen en ons dit te melden via e-mail.Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorzieneredenen.Er gelden speciale voorwaarden voor leden van de brandweerkorpsen.Inschrijving gebeurt bij voorkeur via de website of doorterugzending van het aangehecht deelnemingsformulier.Bijzondere prijzen gelden voor personeelsleden van UGent engeassocieerde hogescholen (consulteer de website vanuit dezeinstellingen).Scriptics 09 225 52 02

More magazines by this user
Similar magazines