Huisregels Opname A - voor web - Kempenhaeghe

kempenhaeghe.nl

Huisregels Opname A - voor web - Kempenhaeghe

Sector Diagnostiek & BehandelingHuisregels Opname AHuisregels hebben als doel een ordelijk verloop van de dagelijkse gang van zaken op een afdeling tewaarborgen. Ze zijn er om algemene en praktische zaken te regelen en om onderlinge overlast tevoorkomen. We vragen dan ook uw medewerking en begrip voor de onderstaande huisregels:Daginvulling / dag- en nachtritme Op de afdeling houden we eennormaal dag- en nachtritme aan. Alsdit voor onderzoek noodzakelijk is,wijken we voor individuele patiëntenhiervan af. Wij verzoeken u vriendelijk om inverband met observatie en bewakingtussen 22.45 uur en 07.30 uur op uwkamer te zijn. Bent u langer dan vijf dagen opopname A? Mogelijk heeft u dan metuw Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige(EVV’er) afspraken gemaaktover deelname aan creatieve dagbesteding.U wordt daarvoor danenkele dagdelen ingeroosterd bijKreActief. KreActief is op maandag,dinsdag en donderdag geopend van09.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30uur tot 16.15 uur. Op woensdag envrijdag is KreActief in de middagengesloten. U betaalt een kleinevergoeding voor gebruik vanmaterialen.Maaltijden Van maandag tot en met vrijdaggebruiken we samen de maaltijd in hetrestaurant van het opnamecentrum:- 08.00 uur ontbijt- 12.00 uur lunch(broodmaaltijd)- 18.00 uur diner (warmemaaltijd; nìet op vrijdag) Op zaterdag en zondag is er om 18.00uur een warme maaltijd. In het weekend gebruiken we demaaltijden op de afdeling. Maakt u geen gebruik van de warmemaaltijd? Meld dit dan een dag vantevoren vóór 10.00 uur bij deverpleging. We verzoeken u overigensom tijdens de maaltijd wel onderverpleegkundige observatie te blijven.Maakt u gebruik van een dieet of heeftu speciale eetgewoonten? Bespreekdit dan met het verpleegkundig team.Volgt u om gezondheidsredenen of omredenen van levensovertuiging eenspeciaal dieet? Neem dan voorafgaandaan de opname contact op metde diëtiste, T (040) 227 92 84.Opname A kent geen keuzemenu’s.Bezoek Uw bezoek is dagelijks welkom van13.30 tot 21.00 uur. Houd daarbijrekening met geplande onderzoeken,afspraken met behandelaars en detijden van de maaltijden. We voorkomen graag ongewensteonrust op de afdeling. Bovendienbewaken we graag ieders privacy.Daarom verzoeken wij u om met uwbezoek in het restaurant van hetopnamecentrum of in ’t Scureken teverblijven. Buiten de tijden van demaaltijden is het restaurant van hetopnamecentrum beschikbaar alsbezoekersruimte. U kun er gratis koffieof thee nemen. t’ Scureken is opmaandag, dinsdag en donderdaggeopend van 8.30 tot 17.00 uur. Opwoensdag van 8.30 tot 18.00 uur enop vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur.Kempenhaeghe • Sterkselseweg 65 • Postbus 61 • 5590 AB Heeze • T (040) 227 90 22 • W www.kempenhaeghe.nl • E info@kempenhaeghe.nl


Faciliteiten In de hal van het opnamecentrumhangt een telefoon die op muntgeldwerkt. De telefoon geeft geen geldterug! U kunt tijdens kantooruren ookvia de portier (toestel 99) bellen. Op dedag dat u het opnamecentrum verlaat,betaalt u dan uw telefoonkosten bij deportier. Wij verzoeken u om uwmobiele telefoon niet te gebruiken inde huiskamer, tijdens de maaltijden,gedurende EEG-onderzoek en ion denabijheid van andere patiënten meteen EEG-onderzoek. In het opnamecentrum staan enkelecomputers met beperkte toegang totinternet. Kempenhaeghe voorziet inbeddengoed en badtextiel. In hetopnamecentrum staan een wasmachineen wasdroger. Als u datwenst, kunt uw kleding daarmee zelfwassen.Tips, suggesties, ideeën, klachten In de hal van het opnamecentrumhangt een ideeënbus (de zogenoemde‘Tip?Top! box). Aarzelt u niet om uwtips, suggesties en ideeën hierin tedeponeren. U kunt deze uiteraard ookmelden bij de verpleegkundige. Is er sprake van onvrede, eenmisverstand of heeft u een klacht tenaanzien van het handelen van eenmedewerker? Bespreek dit dan met debetreffende medewerker en zo nodigmet zijn/haar leidinggevende. Leidt ditvoor u niet tot een tevreden stellendeoplossing? Wend u zich dan tot deklachtenfunctionaris van de balie‘Advies & Informatie’ in het hoofdgebouwin Heeze, T (040) 227 91 93.Eventueel kan een bemiddelaarworden benoemd. Wilt u dit niet of leidtbemiddeling niet tot een voor uaanvaardbare oplossing? Dan kunt uformeel een klacht indienen bij deklachtencommissie. Een formulier isverkrijgbaar bij klachtenfunctionaris ofte downloaden opwww.kempenhaeghe.nl.Gedragsregels Op de afdeling gelden algemenefatsoensnormen ten aanzien vanomgang met elkaar en het respecterenvan elkaars privacy. We verzoeken u uw kamer opgeruimdte houden. Medewerkers van dehoteldienst houden uw kamer ensanitair schoon. Neemt u op de dagdat u het opnamecentrum verlaat, voor09.00 uur uw bezittingen mee. Buiten de bedtijden is het niet gewenstom in nachtkleding op de afdeling tekomen. Roken is enkel toegestaan in dedaarvoor bestemde rookruimte. Het gebruik van alcohol en drugs istijdens de opname niet toegestaan. Het dragen van een mes of anderwapen is niet toegestaan. Fotograferen en filmen is enkeltoegestaan met toestemming van deander.Veiligheid Kempenhaeghe hanteert een protocolin geval van brand en calamiteiten. Inhet gebouw en op de afdeling zijnplattegronden en ontruimingsplannenaanwezig. Volg bij brand en/ofcalamiteiten strikt de aanwijzingen vanmedewerkers, bedrijfshulpverlenersen/of de brandweer. Neemt u geen kostbare spullen meenaar het opnamecentrum. Kempenhaegheis niet aansprakelijk voor hetzoekraken of beschadigen van kledingen andere eigendommen.Achtergebleven spullen worden tot éénmaand na ontslag bewaard.(versie juli 2010)Kempenhaeghe • • Sterkselseweg 65 65 • • Postbus 61 61 • 5590 • 5590 AB AB Heeze Heeze • T •(040) T (040) 227 227 90 90 22 22 • W • W www.kempenhaeghe.nl • E • E info@kempenhaeghe.nl

More magazines by this user
Similar magazines