Breen - theobakker.net

theobakker.net

Breen - theobakker.net

ALPHABETISCHE LIJST VAN GANGENte Amsterdam.(Smnengesteld door Dr. JoR. C. Breen).Voor Amsterdammers is het zeker overbodig op te merken dat aande definitie, die het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft vanhet woord .g a n g”: .smalle ruimte, loopende tusschen gebouwen,nauwe steeg, slop”, nog iets moet worden toegevoegd. De Amsterdamschegang is zeer zeker eene ,smalle ruimte”, doch zij draagt bovrndien hetkenmerk, dat zij d o o d 1 o o p t, en gewoonlgk t o e g an g geeft totperceelen, die niet in de rooiljjn gelegen zün. Aan dit t o e g a n g gevenontleent zij haren naam, die slechts een enkele maal met dien vans te e g of van het in den Haag zoo veel gebruikehjke h o f j e afwisselt.Ik wil hiermede niet ontkennen dat er in onze stad wel een paarsteegjes zijn aan te wijzen, die niet enkel een t o e g an g maar ook eend o o r g a n g vormen, en die het toch niet verder hebben kunnen brengendan tot den naam g a n g, maar zulk eene zeldzame uitzondering bevestigtslechts den boven gestelden regel.Dat het aantal gangen in de middeleeuwsche kern der oude stadoorspronkeljjk niet gering was, valt uit den aanleg der straten en grachten,waarbij de rooili$r niet a1 te vast stond , gemakkelijk te verklaren. Dochook in het, in de laatste jaren der 16~ en gedurende de geheele 17” eeuwverrezen, n i e u w Amsterdam zijn tallooze gangen aangelegd, en dat nogme1 niettegenstaande meestal, bij de uitgifte der terreinen, althans in de17~ eeuw, verboden werd de erveu te splitsen tot ,slopgens en steechgens”.Helaas! men heeft gemeend met dit verbod de hand te mogen lichten ;vandaar dat Amsterdam wordt ontsierd door zoovele sloppen, waarvanzeer zeker enkele toegang verleenen tot een idyllisch binnenplaatsje,waar het rustig en kalm wonen is. doch waarvan de meeste bezet z&met krotten, waarin de allerarmste bevolking der stad huisvesting zoekt-


138Om echter niet eenzjjdig te zijn, vergete men niet dat menige gangenkel leidt tot pakhuizen of bergplaatsen.Oorspronkelijk was het mijn plan in dit Jaarboek slechts mededeelingte doen van de namen van een aantal gangen, die ik vermeld had gevondenin de Inneemboeken van het Aalmoezeniersweeshuisen de daarbü behoorende bglagen, tusschen1700 en 1740. Doch eenmaal met dezen arbeid begonnen, kwam ikais van zelf tot andere bronnen, en aan het onderzoek daarvan heeftdeze breede lijst haren oorsprong te danken. Behalve van de genoemdeInneem b o e k en, heb ik gebruik gemaakt van de volgende, inchronologische volgorde hier opgesomde, bronnen :De verzameling o u d e w jj k k a a r t e n, berustende in het stedelijkarchief. Behalve een paar, dat uit het laatst der 17” eeuw dagteekent,zijn ze alle uit de 1%: eeuw, vo& 1795. Aanwezig zijn kaarten van dewijken 1, 2, 4-9, 11-13, 15, 18, 19, 22, 25-25, 30, 35, 45, 46,50-5s en 60;den Naam- en plaatswijzer van alle Graften, Straaten,Steegen en voornaame Gangen der Stad Amsterdam, inWagenaars nog niet overtroffen BeschrGving van Amsterdam;het Quohier van alle de huizen der star1 Amsterdamen in derzelver Jurisdictie, in 1796 samengesteld, oplast van het stedelijk bestuur, door eene commissie onder leiding vanprof. J. 11. VAX SWINDEK. Dit register is onuitgegeven en berust in hetarchief ;het Register van de Nummering der stad Amsterdam,rerschenen in 1553 bjj M. SCHOONEVELD EN Zoo~;het Register van de Nummering der stad Amsterdam,uitgegeven in 1875 bij M. SCHOOKEVELD EK Zoo~ en de Wed. J. ELLERMAN;den Atlas van de Gemeente Amsterdam, in 1576verschenen bij J. C. LOIUN J R .;het 9 e g i s t e r van de Nummering der gemeenteA m s t e rd a m, in 1887 ter stads-drukkerg van de pers gekomen;de Alphabetische Stratenlgst van Amsterdam,uitgegeven door de Handelsvennootschap .Utilitas”, ‘s Gravenhage 1905.Voorts zijn nog enkele opgaven ontleend aan een gangenI@&,welke geschreven is in een doorschoten exemplaar van COVEKS’, in 1796verschenen , ,,De Huisnommering binnen de stad Amstercla ni . . . g e m a k.1 ü k g e m a a k t”? met de daarachter gebonden,,Alphabetische ljjst van grachten, straten, stegene n p 1 e i n e n”, in 1838 uitgegeven bij L. VAN DER VISNE, dat zich inde bibliotheek van het archief bevindt; deze l@t bevat echter vele


139anjuistheden in de namen. Zoo heet byvoorbeeld de Tabakstampersgangde Bakstampersgang, de Harmen Kostersgang is verbasterd tot ArmeKostersgang, enz. Dergelgke afwikingen heb ik niet verder vermeld.Voor zoover dit mogelijk mas, zün, ter nadere bepaling van deligging, opgegeven de nummers volgens de nummeringen van 1796 en1875. Gelik bekend is waren de huizen te Amsterdam voor de revolutieniet genummerd; zjj werden sleclits aangeduid door den naam op gevelsteenof uithangbord, of door de aanwëzing van eene of andere topografischebijzonderheid. Wel hacl elk huis sinds 1’734 in de quohierender verponding z& eigen nummer, doch dit diende enkel voor deadministratie der belastingen en was niet op het huis zelf aangeteekend.In 1795 werd dit anders. Ten einde de zoogenaamde ,volksstem” tekunnen kennen, werd de stad, met het oog op de verkiezingen, verdeeldin ,districten”, die elk weêr in een aantal ,grondvergaderingen” werclengesplitst, terwgl de huizen in elk district van een doorloopend nummerwerden voorzien. De commissie, die dit werk met grooten spoed ten eindehad gebracht, vestigde er zelf in haar rapport de aandacht op dat eenedergelijke nummering den burgers en vreemdelingen weinig gemak bood,en stelde voor het op eene andere manier te doen. En zoo geschiedde.Onder de leicling van den beroemclen mathematicus JAN HENDRIK VANSWINDEN werd elke gracht en straat afzonderlük genummerd. Om hetmet een voorbeeld toe te lichten: de Heerengracht, Noord- en Oostz&le,begon aan den Amstel met No. 1 en eindigde aan de Brouwersgrachtmet No. 317; de overz$e begon aan de Brouwersgracbt met hetdaaropvolgende nummer 318, om aan den Amstel met No. 623 te besluiten.Voor de gangen was de volgende maatstaf aangenomen: in eenopen gang tusschen twee huizen, hadden de perceelen eene eigenenummering ; zulk een gang is in de hierachter gedrukte lgst aangewezendoor de nummers van de aangrenzende perceelen, biv. de Bruinistengangis te zoeken in de Barndesteeg tusschen de perceelen, volgens de toenmaligenummering, gemerkt 6 en 7. Gangen, die met een deur afgeslotenwaren of klaarblijkelgk althans geweest waren, en gangen, die onder eenhuis doorliepen kregen één nummer, hetwelk ook gold voor de daaraangelegen woningen.In 1808 werd, met het oog op de belastingen, ieder huis voorzienvan een eigen verpondingsnummer ; daarnaast bleef het nummer van 1796als zoogenaamd ,,klein nummer” bestaan, doch door het niet handhavenvan deze nummers slopen er ta1 van onnauwkeurigheden in. Vandaardat in 1852 door den Gemeenteraacl werd besloten tot eene nieuwenummering ; doch men koos helaas! het stelsel van nummering naar dewgken, waardoor men bijvoorbeelcl op de Heerengracht, van den Amstel


140af, eerst kreeg Y. 231-264, dan X. 372-431, dan 1.1. 438-404, vervolgensK.K. llO- 172, enz. Naar verdienste is dit stelsel gehekeld doorMr. JACOB VAN LENNEP, in zijne humoristische schets der avonturen vaneen Belgisch heer, die ‘s avonds laat op de Keizersgracht tevergeefs zocht,naar meneer SIIT, W. 424 *). In 1875 werd, tegen den zin van R. en W.,door den’ Gemeenteraad besloten over te gaan tot de tegenwoordige wijzevan nummeren, die ik niet nader heb toe te lichten. De huizen in degangen hebben daarbij hun rangnummer onder de huizen aan de rooilijn.In de Iijst is voorts door het woord ,,vervallen” achter den naamaangeduid, dat zulk een gang niet meer als toegang gevend tot een niets,an de rooilijn gelegen perceel wordt genoemd in het laatste officieeleregister van 1889. Hetzelfde is het geval, Wanneer, zooals bgvoorbeeldbiJ de Damiategang, is opgegeven : ,,tusschen 196 en 198”.Natuurlijk zijn ook na 1889 nog vele gangen vervallen. Het Gemeentebladvermeldt er jaarlijks een aantal, die ,aan den openbaren dienstonttrokken” worden. Doch dit wil daarom nog niet zeggen dat ze verdwijnen; vele worden slechts afgesloten, doch blijven bestaan. Daaromachtte ik het overbodige moeite a1 deze ,onttrekkingen” te vermelden.Ieder belangstellende kan zich immers gemakkelijk op de plaats zelveovertuigen of de eene of andere gang nog bestaat of niet.Over het belang dezer lijst zal ik niet veel zeggen. Van topografischnut kan zij zeer zeker zijn. Doch ook voor de kennis van het volkslevenbiedt zij menige bijdrage.“) Zie zijne Verspreide Opstellen, ‘s Gravenbage en Leiden, 1880, blz. 261.


Alphabetische Lijst van Gangente Amsterdam.NAMEN.Aalsmeerdergang. .. .Aansprekersgang. . . .1). . .Aardbeliëngang I’). . .Aarnoudsgang “). .Abrahams -0fferandesgangAohtkante-Stovengang.. . .Adam-en-Eva’sgang . .Admiraliteitsgang “).Akerslootsgang . .Alengang . .Alkmaardergang.. . .Amstelveenschegang..Amsterdamsohegang.liAnjeliershofje ...... .? : :Ankermansgang “). .....Ankersgang 6, .........LIGGING.Goudsbloemgracht . . . .Lindengracht. .Lauriergracht .Palmstraat .Anjeliersstrast . . . .Prinsengrncht .Bloemstraat .Anjeliersstraat . . . . .2 e Looiersdwarsstraat,Foeliedwarsstraat.. . . .Goudsbloemgracht. . . . .Tichelstraat.. . . . . .Oude Looiersstrnat . . . .Roomstrsat . . . . . . . .Kerkstraat. . . . . . .Rozenstraat . . . . .Anjeliersstraat.. . . . . _Joden Hoottninen . . . . .Lijnbaansgracht, tusschenMaagwaters- en Droogmskersgang. . .Taandwarsstaat . .Palmstraat . . . . .Palmstraat, tusschen de Met-/ -. . . ...*... -Annaayjesgang ‘). . . .101 57Anna-Elisabethsgang “)- r1 selaars- e n lionmgsgangen. -Apengang.. . . . . . . . . . . . Oude Looiersstraat . . . . .Apothekersgang “). . . . . . Boomstraat _. _. . _. . ( 8: 1 g. .E;LEIX 1 NI-M-NUMMER MERINGVAN VAN/ 17Y6. 1875.--+-- .-l78/7Y -Y4 386-2905J/53 -103 -2219316 / : 363- 371111 -17343105132856157 -56416Y-159,‘160-Y80236-266-27071-73138-140SS/60 , 116-122~ .-.-vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.1) Op de kaart van wijk 01 (uit 1775) heet deze gang: S t r ij k ij z. e r s g a n g.l-)) Volgens de geschreven lijst in het doorschoten exemplaar van Covens (zie de Inleiding).In 17Y6: Zeldenrustgang. Thans naamloos.2) Thans: Oude Noldersgang.a) Thans naamloos.“) Thans : S m i d s g a n g.“) 01’ een der wijkkaarten van wijk XV (c.a. 1788): D an k e 1 m an s g a n g; in het registervan 1796, misschien door eene schrijffout, A k k e r m a II s g a n g.“) Volgens de kaarten van wijk 35 (1732-1794). In het register van 1796 komt zij nietmeer voor.7) Volgens de kaart van wijk Jl. tn de registers van 17Y6 en verv. naamloos.s) Kaart van wijk 51 (1775). In het register van 1796 komt deze gang niet voor.g, Thans: Blauwegang.


142Appelboimshofje. . . . . L>e l~o«ier~ilwnrsstrnal. . . _Appelenkruiers- of lAppelenmetersgang Ourle Looiersstrast . . S3/Sà Il-l.5Appelhofje. . . . . . . . . . . Lange LeidnchedwarsstrnntMI/179 I 192.--196Appeltonsgang . . . _ . . . Singe1 . 60Arend-Jaoobszoonssteeg 9 ) ’ Oode Zijds Voorhurgwal. 177/178 ’ 130Arendsgang “).. . . . . . . . 1 Foeliedwarsstraat. 26 , 58Arke-Noachsgang ......................>Y 11 4) ......Ar&mg,n,“S)......::::::9, 6) ............Aschtonnengang .........Azgnmakerssteeg ‘). .....Baafjesgang ..............Baansteeg ...............Balk-in-‘t-oogdwarssteeg 8,Bakkersgang g, ...........1, ...........1, ...........1, ...........n ...........11 ...........1, 10). ..........3, ...........I, ;:j .......................>3, 18). ..........> ...........:’,Galgenstraat . . . I 32 --Elandsgrncht. . . 2 w ii1 I


.143-YAMEN.LICGINO.KLEINNVMMERVAN7 ïY6.NUM-MERINGVAN1875.Bakkersgang ...........>I ...........n :!‘. : ..................IIn ......................Bakke&teeg s) ...........Balansengang *) .........Ballenmakersgang ““) .... .Barbiersgang “) ... .. : 1.Barbiershofje 6). .........Bastaardgang ‘). .........Bataviersgang........................Bedd&koopersgang ......Beddenmakersgang... ,, ...Beddingsgang *) .........Begünengang “). .........Bellengang lu) ............Benedengang 11)..........Benüdersgang ............12.. 1 ....Bereniang 13) ...........ldj. . . . . . . . .Berg-‘&onsgang 15) . . .Berkenboomengang le). . .Beschuitbakkersgang . . . .Besnüdersgang 17). . . . . .Bethlehemsgang 1s). .FEazenstraat. .............3ude Looiersstraat .......Marken. .................N.Z. Achterburgw. (Spuistr.)Rapenburg ...............Rapenburg ..............Nieuwe Zijds VoorburgwalElandsstraat .............Slijkstraat ................Dude Looiersstraat. ......Rapenburg ..............Bloemgracht .............Anjeliersstraat ...........Goudsbloemstraat .........Lijnbaansgracht ..........Lauriergracbt ............hoekLooiersgracht(Noordz.)en Prinsengracht .......Prinsengracht ............Tuinstraat. ..............Priusengracht (Oostz.) bjd.Brouwersgracht.Anjeliersstraat ............Bloemstraat. .............Goudsbloemgr. (Willemstr.)Raamgracht .............Tuinstraat ...............Oude Looiersstraat .......Lindengracht ............Bloemstraat ............Krom Boomsloot b/d. KorteKeizersstraat. ..........1'34,R33673372Y551%4612,4116/11616519a237Y5-326190-71114$22Iï736175114----178a-321232513183%107--791853G63-68-167173-18141-4960-62107-vervallen.vervallen.?vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.‘) L>eze gang wordt vermeld in het Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis,Ao. 1716, No. 71.a) Ook: Sprokkelbeursgang. Thans naamloos.s) Ook: Zwartepaardssteeg.“) Thans : E 1 a n d-s g a n g.4”) Aldus in de eeschreven liist in Covens. In 1796: B o 11 e n g a - 11 g. -“j Thans: Ko


NAMEN.Bethlehemsgang ..................Bethlelïemssteeg ........Beugeltasgang ‘) .........Beversgang “) ............Bezemgang ..............Bezemmakersgang 3, .....» 4). ....2). ....Bierdragersgang .........>, .........6).Biersleipersgang ..............Biezengang ?). ...........Biksteengang s). .........Bittersgang “). ...........Blauwe-Armsgang ........Blauwe-Bülsgang l”). .....77 1. 1’). .....x 3, ......,3 I, ‘2). .....»


145NAMEN.-----~--- ~-~~ ~...._ ..- --.-..- ...Blauwe-Henengang . . . . . .‘).....BlaGwe-Huizengang a). .Blauwe-Kramersgang “) . .Blauwe-Loods 4).. . . . . . .Blauwe-Pülsgang “j . . . . . . .Blauwe-Poort s) . . . . . . .Lindengracht ................... _... _.LindenstraatNoordermarkt ......................Korte feidschedwarsstraat .Joden Houttuinen .........Bloemstraat. .............Blauwe-Sterrengang ?) . Palmstraat. _. . . . . . . . . . .Blauwhoofdengang s). . . . Anjeliersgracht (Westerstr.)Blauwkuipersgang . . . . . Goudsbloemgracht. . . . . . .Blauwlakensteeg . . . . . .Blauwselgang 9). . . . . . . . . .Blauwverwersgang l”) . . . .‘1).Bleekersgang ..... .....I> 12). ......n....:...................Bleekershofje ‘3). .........Blikslagersgang *$. .......Blindek&tersteeg l”j : : :Bloemengang le), . . . . .Bloempottengang . . . . . .Blokenhofje . . . . . . .Blokjesmakersgang 17)Blokmakersgang . .Boasgang . . . . . . . .Boeiersgang l*) . . . . . . . .. ..LIGGING.2e dwarsstraat . . . . . . . .Hazenstraat . . . . . . . . . . .Marken(Valkenburgerstraat)Soordermarkt. . . . . . . . . . . .Prinsengracht . . . . . . . .Tichelstraat. . . _. _. . . . . . .Kerkpad.. . . . . . . . . . .Laurierstraat . . . _. . . . . .Tuinstraat . . . . . . . . _.8fis/691251126181/182117223&366ii’ 182- .Kokln. .................. 188/189Goudsbloemstraat ......... 53Elandsstraat ............. 124Passeerderstraat .......... 221 Lindengracht ............Goudsbloemstraat .........Rapenburgerstraat: 1 j Goudsbloemstraat .................0. Z. Voorburgwal.. . . . .Haarlemmer Houttuinen tusschenKorte Prinsengrachte n Buiten-Oranjestraat..Egelantiersstraat, voorbij deKLEIN NUM-NUMMER MERINGVAN VAN1796. 187.7.152/13358521334117831932,559129-13387273147-153-tnsschen161 en 163vervallen.vervallen.1601164- vervallen.138-15(3- - vervallen.- -P?207-93736”089-39349-51 vervallen.- vervallen.52-58vervallen.1447148vervallen.73781vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.*) Thans naamloos.‘) Thans naamloos.“) In 1796 enkel Kramer s gan g en ook in den Atlas van Amsterdam (1876), Buurt P P.“) In de registers van 1853 en verv. No o i t g e d a c ht e g a n g.5, Zie blz. 14-i, aant. 12.“) In het register van 1853 en in den Atlas van Amsterdam, Buurt D D: P ij p enbrandersgang.?) Op de kaart van wijk 51 (1775): M u n t e r s g a n g.s) In het register van 1796: Blauwehoofdsgang.Q, Volgens de wijkkaart van wijk 52 (ongeveer 1770).‘“) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshnis Ao. 1726, No. 105. In het register van1796 vend ik dezen naam niet.“) Ibidem Ao. 171.5, No. 35 en 1725, No. 46. In het reg. van 1’796 komt deze naam niet voor.12) Aldus bolgens de registers van 1853 en verv. In 1796: B r i 11 e n g an g.13) T’olgens het register der nummering van 1853. In 1796 vond ik deze gang nietaangegeven.la) In de registers van 1853 en verv.: S 1 e e p e r s g an g.‘3 In 1796 enkel: K a t e r s,t e e g.l6 Volgens de kaart van wqk 51 (1775). In 1796 naamloos.17) Thans naamloos.l*) De kaart van wijk 51 heeft twee gangen: Boeiersgang en Laangang, op deplaats waar het register van 1796 de 0 n b e k en d e g an g aangeeft.10


146~AMEN._~~~~...__.--~_ --Boekdrukkersgang ......Boendertjesgang .........Boerengang. .............I> ‘) ...........,, " ) ...........“) . . . . .Boere&teeg “1.. . . . . . .Boezemgang s). ..........Bokkengang .............Bolleggang ,*j: : : ..................Boltensgang .............Bonneftengang ..........Bontekalfsvelsgang ô). ....Bontekoesgang ...........3, 71.. .......8, . . . . . .Bont&rkersgang a) . . . . .Boompjesgang 10). . . . . .Boommakersgang Il). . .Boomstegg . . . : : : : 1 :Borsgang l-1 . . . . . . .Bossegang la). . . . . . . . . . . . ..............Botei-en-Kaasgang")LIGGING.KLEINNUMMERVAN( 1796.Tuinstraat . . . . . . . . . .Rozenstraat . . . . . . . .Elandsstraat . . . . . . . . .C;oudsbloemgracht. . . . .X. Z. Voorburgwal.. . . .0. z. Arrnsteeg.. . . . . .N. Z. Voorburgwal . . . .0. Z. Armsteeg.. . . . .Elandsgracht.. . . , . . . 19Elandsstraat . . . . . . . . . . . 7sSlijkstraat . . _ . . ‘.‘.‘. .4Nieuwe Rapenburgergracht ~ 56Anieliersstraat.. . . . . . . . . 204 (Vijzelstraat . . . . . .Anjeliersgracht (Westerstr.)I.ijnbaansgrncht. . .Oude Looiersstr. (Noordz.)Rozenstraat. . . . . . . . . . .Foeliestrant. . . . . . . . .&n~dsbloemgracht. . .Oude Teertuinen . . . . .Krom Roomsloot.. . . . . .I,»oiersgrncht,tusschenTimmermnnsg.eu le Looiersdwarsstraat. _. . . . . . .Elûndsstraat . _ . . . . .Looiersgrncht . . . . . . . ...... Goudsbloemgr. (Willemstr.)Botergang ............... Lange Hontstraat . . . . .Botertonsgang ls). ........ Oude Looiersstraat (Zuidz.)tusschen Kerkkronen- enLang Bedachtegang. . . .. . . . . . ,. Ctrechtschedwarsstraat , . .Botjesgang ls). . . . . . . (;algenstraat . . . . . . . . . . . .Boutenmakersgang lT). . Marken . . . . . .:/NUM-MERINGVAN1875.101--173-181133-10016-181.~3-1.5510-1862vervallen.vervallen-- j vervallen.- vervallen.vervallen.36G9Ï-Y20-22- vervallen.-?5724-28- vervallen.vervallen.7123- vervallen.tusschen1Y en 21vervallen.68270- vervallen._-vervallen.54 5,35 --vervallen.?‘) Zie blz. 113, riant. 13.‘) Zie blz. 144, aant. 16.:‘) Aldus in de registers van 1876 en 1887. Het register van 1796 leest B o e z e m s t e e g,dat van 1803 B o e z em e r s te e g.‘) Zie blz. 144, aant. 16.5l Zie aant. 3.L-35 Zie blz. 143, aant. @*.“) In 1796: Oude-Uontekalfsgang.5) Volgens de kaart van wijk 51 (1775). In 1796: K a r ne me 1 k s g a n g.8) Volgens de kaart van wiik 35 (1732-1794). In het register van 17Yr> komt zij niet voor.9j In 179G ook: Kaarseigang. Thans enkel: Bon‘iwerkersgang. -l”) Volgens de registers van 1876 en verv.: S t e r r e n- of B o o m p j e s g a n g. In datvan 1796: Sterretjesgang en in dat van 1%3 enkel: Sterrengang.11) Ook: Rozenboomsgang. In 1853: Boomsgang.‘2) Volgens de kaarten van wijk 35 (1732-1794). Niet in het register van 1796.‘a) Ook: Vossengang. In den Atlas van Amsterdam, 1870, Buurt tic>: Uossengang.le) In het register van 1796: Kaas- en Broodsgang.*s Volgens de kaarten van wijk 35 (1732-17Y4). Niet in het register van 1796.16; Op de kaart van wijk 54: S c h o 1 g a n g (ongeveer 1770).17) Inneemboek van het Aalmoezenierslveesh~~is, Ao. 1733, NO. 71.


147I~AMEN.Bouwmansgang . .Bramengang 1). . . . .Brandemmersgang . . . .Brandende kaarsgang .Brandersgang *) . . . . . . .Brandewunsgang 3, . .. . .. . .. . .. . .BrandewIJnssteeg ........Brandgang 4, ............Bredero’sgang “) .........Bremertuin e). ...........Brillengang .............n ..............3,>Y;] :..................................Brill&hof @) ............Broekengang .............Broek-in-Waterland ... : ..Broekmakersgang l”) .....Broertjesgang Il) .........Brokkengang 12). .........Brouwersgang ...........Bruinistengang 13). .......Bruinossengang. .........Bruinvischgang ..........Buizengang 1 “) ...........15) .... ...........Buize’Amakersgang la).Bullegang 17). ............LIGGING.---~.-~--Gondsbloemstraat .........Isuiten de Leidschepoort . .Lijnbaansgracht ..........Vlooienburgergracht .......Anjeliersstraat ............Uilenburgerstraat, (Oostz.)bld. le Batavierdwarsstr.Haarlemmerstraat. .......St. Anthonies Breestraat ...Anjeliersgracht(Westersstraat).................Korte Koningstraat. ......Anjeliersstraat ............Egelantiersstraat ..........Goudsbloemgracht. .......Noordermarkt. ...........Palmstrant. ..............Goudsbloemgracht. .......Tninstraat ...............Lindengracht .............Rozenstraat ..............2e Rozendwarsstraat ......Elandsstraat ..............Egelantiersstraat ..........Barndesteeg. ............Laurierstraat .............Goudsbloemstraat .........le Looiersdwarsstraat ....Marken (Valkenburgerstraat)Goudsbloemgracht. .......Prinsengracht ............KLEINNUMMERVAN1796.-~ - -206-17632189-32213237316811886151/5%37II251152140lYJ135-170617139150251361137lOY/llO631NUM-MERINGVAN1875.- -773313729328-12--ii35-37.25a-127--17-le-18-SQ-55-vervallenvervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.>?vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.‘) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, AO. 1731, No. 171.“) Thans naamloos.“) Volgens de oudere kaarten van wijk 15; op die van na 1787 heet zij : K on ingD a Y i d s e an P. In het repister van 1796 komt zii niet voor.‘) ThaGs Rzttengan$.“) Thans naamloos.6, Volgens de registers van 1853 en verv.‘) Ook: Brillenhof.8, Thans: Bleekersgang.“) Ook: Rrillengang.l”) Thans: Hoedenmakersgang.Il) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, AD. 1721, No. 16.1 “jA” . 1731 > No. 151. Waarschijnlijk echterhebben wiJ!’ hier te ‘hoen” met eene schgijffont voor B o k k en g an g, welken naam ik evencenseen paar malen in de Inneemboeken vend (Ao. 1’719, No. 117 en Ao. 1728, No. 46).13) Of: Engelsche-Kerkgang.14) Op de kaarten van wijk 35 (1732-1794) en in het register van 1853: Be z emmakersgang.Thans: Gapersgang.‘j) Ook: Lepelsgang.1s) Thans: Kombuizengang. In de inneemboeken van het Aalmoezeniersweeshnis,A". 1719, No. 74 en Ao. 172Y, No. 194: Kombuizenmakersgang.17) De !,B n 11 e - of Pr n t g a n g” komt voor op de kaarten van wijk 35 vo& 1748; opde latere IS zij weggelaten. Uit de telling van het santal perceelen leid ik af dat zij dezelfdeis ais de Duimstokkengang.


148NAMEN.LIGCIn-G.Burgergang i). ...........Bussenschutsgang of -bof.Bijbelsgang a). ...........Bübelshofje “). ...........Courantengang “). ........Damiategang .............Danswü kergang 5). .......Diakenengang “) .........Diakensgang .............Diamantengang ..........Diamantenmoffengang 7, .Haarlemmerstraat. ......Rapenburgerstraat ......Pieter Jacobdwarsstraat . .Anjeliersstraat ..........Zandstraat. ............Bloemstraat. ...........Elandsstraat . . . . . . . .Laurierstraat I>/d. Lijnbnansgracht.. . . . . . . .Smallepad. . . . . . . . . .Land van Beloftensteeg . _.St. Pieterssteeg.. . . . . . . . .29225-20032973 1-18126--137i 123-165645-53- 13tusschen196 en 19870-82; -6/ï3Yiitusschen2 en hork~ ReguliersBreestraat.?vervallen.DiamantsliJpersgang e) ...Disselgang (eerste). ......(tweede) ......Doele%hofje (Oude) g, ....Dollew@- o f DolphünengangI”) ...............Dolph$jnsgang ii)1 ...........................DomineesgangDonkeregang ............$1 ............n 13) .........,> .........14


149~AMEN.--~~ -.-Doove-Albertsgang l) . .Draaiersgang 2) . . . . . . .Drie-Akersgang . . . . . . .. . . :. . . . . .D;;e-AschGnnengang . . .3).D;e-Blauwe “Leliëngang .Drie-Engelengang 4, . . . . . .Drie-Gerstebroodengang . .Drie-Goudsbloemengang ,Drie-Hoedjesgang $1. . . . . .Drie-Huizengang B). . . . . . .Drie-Kaarsengang ?). . . . .Drie-Kaa(r)sjesgang *) . . .Drie-Kardoezengang g). .LIGGING.Brouwersgracht ...........Bloemstraat. .............Prinsengracht ............Rozengracht ..............Anjeliersgracht (Westerstraat)...............Sint Pieterssteeg. .........Batavierstraat ............Lindengracht ............Elandsstraat ..............Anjeliersstraat ............Rozengrach t ............Palmstraat. ............................Slijkitraat ...............IJgracht, tusschen Foeliestraaten SchippersgrachtDrie-Kastorengang l”). . . . .Drie-Kaeengang 6). . . . . . .Rozengracht.. . . . . . . . . . . .Palmstraat . . . . . . . . . . .Drie-Klokkengang . . . . . . . Karthuizersstraat . . . . . , .Drie-Koningengang . . . . _. Anjeliersgracht (Westerstr.)Drie-Roemersgang . . . . . . .II 3, ‘8) . . . .Anjeliersstraat . . . . . . . . .Rozenstraat . _. . . . . . . . . . .Drie-Korendragersgang Il). Prinsengr. tusschen Looiers-Drie-Korenschovengang 12)gracht en Bullegang . . .Lindengracht.. . . . . . . . .Drie-Leliëngang 13).. . . . .‘4). . . . . . . .Elandsgracht.............Oude I.ooiersstraat . . . . . . .D;;e-Morikengang lb). . Egelantiersstraat. . _ . . . .Drie-Oliekoekengang le). . . Spaarpotsteeg (Duvelshoek)Drie-Ringengang lT). . . . . . Egelantiersstraat. . . . . . . .II n itweede).>, . . . . . . . .KLEIN NUM-NUMMER MERINGVAN VAN1796. 1875.53/54 140-14688 178-182322 -106 -67712051381609196-913&1671,5.5/15679jao152-16620-2421123-20812106363--208-21063-tusschen!21en123140114220- 30138-172tusschen-74 en 176159-141210-220vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallenvervallen.vervallen.vervallen.‘) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796: 0 1 i e s 1 a g e r s g a n g.?) In de registers van 1853 en verv: W a g e n m a k e r s g a n g.3, Op de kaart van wijk 28: Houtzagersgang.‘) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796: E n g e 1 s c h e g a n g.“)In 1796: Hoedengang of Driekastorengang.s) Op de kaart van wijk 51: Drickazengang en in de registers van 1853 en verv.Driekaarsengang.?) Zie aant. 6.“) In het register van 1853: K r a a i e n g a n g.g, Wagenaar, Amsterdam, 1, blz. 59. In 1796 komt deze gang niet meer voor, evenminals de beide andere naamlooze gangen, die Wagenaar aldaar vermeldt.l”) Zie aant. 5.Il) Volgens de kaarten van wijk 35, vo& 1748. Op de latere kaarten en in het registervan 1796 komt zij niet meer voor.13) Thans ook: Fortuinengang.13) Ook, en thans enkel: Stroogang.14) Volgens de kaarten van wijk 36 (1732-1794). In 1796 : T i m mer m an s g a n g.15) In de registers van 1853 en ver”.: Z e e m an s g a n g.Is) Zie blz. 146, aant. 8.17) Thans naamloos.1 8 1 3, n


150NAMEN.LIGGING.KLEINNCMMEHVAN1796.NUM-MERINGVAN1870.Drie-Rozengang l). . . . . . .Drie-Rüsbossengang . . . .Drie-Spaarpottengang 2, . .Drie-Truffelsgang . . . . . . . .Droogmakersgang 3). . . .Droogscheerdersgang . . .. . . . .Druiveng&g 4, . . . . . .Dubbeïdegang.....................n 5) .........11 f] ........’, . . . . . . . .Dubbeïde-Sterrengang 8).Dubbelde-Worstgang . . . .Dubbelde-Zoutzaksgang “).Duifjesgang.. . . . . . . .10) . . . . . . . . .Duifj&steeg Il).. . . . . . .Duimstokkengang 12). . . .Duitsche-Hofje . . . . . . . . .Duivelshoekje 13). .Duivengang.. . . . . . : : :Duizenddaaldersgang 14). .Edomsgang lb). . . . . . . . . . .Eendrachtsgang la). . . . .. . . . .Eenhoohsgang . . . . . . . .17 1 . . . . . . .Een-U&gang. . . . . . .Lindenstraat . . . . . . . .Anjeliersgracht (Westerstr.)Rozengracht.. . . . . . . , . . . .Egelantiersgracht. . . . . . . .Lijnhaansgracht, tusschenAnkere- enFonteinengangBloemgracht . . . . . . . . . .Elandsgracht. . . . . . . . . .Bloemstraat. . . . . . . _ . .Looiersgracht . . . . . . . . . .Bloemgracht . . . . . . . . .Goudsbloemgr. (Willemstr.)Goudsgioemstraat.. . y.. . .Goudsbloemgr. (Willemstr.)Oude Looiersstraat . . . . .Rozenstraat. . . . . . . . . .Goudsbloemgracht (Willemstraat).. , . . . . . . . . . . . .Goudsbloemstraat.. . . . . . . .0. Z. Voorburgwal.. . . .Prinsengracht . . . . . . , .Schoutensteeg.. . . . . . . . . .Land van Beloftensteeg .Sliikstraat . . . . . . . . . . . .Egelantiersgracht (Noordz.)bld. de bruo. . . . . . . . .Palhgracht . .y. ..........Lindengracht ............Marken ..................Hroumersstraat ...........Haarlemmer Houttuinen. ..Elandsgracht. ............/I l1///!,/!15 28-3036 80-822.58 83-8741 -1G98129OP"281/8202~1031 5 5811822,:1120717’7:1786312012/11.gjii‘1Q884264.l-139-141-vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervnllen.147-167139-14183-85 ~103-107 1139-141 ~~ vervallen.616 vervallen.8130- vcrvallen.vervallen.71916-18 vervallen.?vervallen,154vervallen.- vervallen.vervallen.twschen130 en 13%‘)In de registers van 1853 en verv.: Witterozengang.2, In 1796: Spaarpottengang.“) Volgens de kaarten van wijk 35 (1732-17941. Xi& in het register van 1796.‘) In den Atlas van Amsterdam (1876), Buurt DD, wordt deze gang, waarschijnlijk bijvergissing ais D u i v en g a n g aangeduid.“) Volgens de kaart van wijk .51. In het register van 1796 : 1) u b h e 1 d e-S t e r r e n g a n 2.Thans: Verbrandegang.“) Volgens de kaart van wijk 01. In 1796 Slagersgang of Jeneversgang.Thans enkel: Slagersgang.?) De kaart van \vijk Kl geeft hier de S i m o n s- en de K ru i s e a . n (I. Y In d e rezistersvan 1853 en verv.: Verbrandegang. - Y8) Zie aant. 5.g, Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796 naamloos.l”) Thans naamloos.Il) Zie blz. 142, aant. 2.12) Zie blz. 147, aant. 17.13) Thnns naamloos.Ii) Stukken behoorende tot de Weeskamer; T 49 (Ao. 1742).15) Kaart van wijk 61. In 1796 naamloos.16) Thans naamloos.‘?) Op de kaart van wijk 52 (ongeveer 1770): T i n1 m e r 1 u i’s g a II g.


151N AMEN.IAXXNG.KLEINNUMMERVAN1796.LNUM-MERINGVAN1870.Elandsgang l).............Elandssloot ..............Elf-Uursgang ...........Emmenesserhofje 2, . . .Engelengang 3). ..........4) ....EngellGabriëlsgang 5), ..........6)Engelschegang 7). .. ...........II 8) .........(1 9) .........7, ........10).EngelsChe-Kerk ..................Engelsche-Kerkgang 11) . .Engelschepoort ..........Engelschmanssteeg la). ...Erasmusgang 13) .........Fernambukergang **) .....Fikkengang 15). ..........Flipjesgang x6!............Foelieslagersgang ........Fokkengang 17). ..........Fonteinengang ...........II ........II ‘8)..........Elandsstraat .............Lijnbaansgracht .........Egelantiersstraat. .........Lijnbaansgracht ..........Korte Prinsengracht.......Tuinstraat ...............Rozenstraat ..............Uilenburgerstraat. ........Botermarkt ...............Kistenmakersgracht. ......Lindengracht ............Korte Prinsengracht ......Tuinstraat ...............0. Z. Achterburgwal .....Barndesteeg .............0. Z. Voorburgwal .......Anjeliersgracht (Westerstr.)Palmstrnat. .............Anjeliersstraat. ...........Goudsbloemstraat ........Nieuwe Kerkstraat. .......Rozengracht .............Goudsbloemstraat ........Lindengracht .............Lijnbaansgracht ..........Passeerderstraat ..........104lS4jl85211-13x;3910.523--205x13x/139126!723881999954104~1057.ïJ’lS17oj1714317159/60131165-1’76 vervnllen.vervallen.vervallen./vervallen./‘) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796: B a 1 a n s e n g a n g.naazli;t in het reg. van 1796, doch wel in dat van 1853. In die van lijih en 1887s) Aldus in de registers van 1796 en 1853 en in den Atlas (1876), Buurt TT. Deregisters van 1875 en 1897 geven: E n g e 1 s c h e g a n g,‘) Aldus op de kaart van wijk 46 (1783), in het register van 1453 en in den Atlasvan Amsterdam (1876), Buurt NN. Het reg. van 1796 heeft: Engelschegang. Thansnaamloos.“) In 1853: Gabriëlsgnng. Thans naamloos.6, Volgens Wagenaar, en de kaart van wijk 15. De registers van 1796 en later lezenenkel: GabriëlsPanP.?) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, A”. 1717, ND. 83.A=‘. 1721, No. 7.ii Thans: Drie”-E”ngelengan’i.l”) Thans naamloos.*‘)Of: Bruinistengang.la) Thans naamloos.13) Volgens de kaart van wijk 51 (1775). In 1796 naamloos.14) Thans: Speldenmakersgang.l*) In & registers van 1853 en verv. In 1796 naamloos. Op de kaart van wijk 5 1 :Pieterspansr.D --ale)Thans naamloos.11) Volgens de kaart van wijk 51 (1775) ligt de F o k k e n g an g niet hier, doch is zijdezelfde, die in het register van 1796 met de nummers 174/173 wordt aangeduid en naam-100s is, terwijl zij thans Z e v en k a t te n g a n g heet, en het nummer 61 draagt. Op deplaats, die overeen moet komen met 170/171 heeft de wijkkaart geen gang. Aangezien dePrinsenliefhebbers- of Wieldraaiersgang in het register van 1796 met 170is genummerd, schijnt het mij toe dat de wijkkaart de juiste situatie geeft.l*) In 1796: Nieuwe Fortuinengang.


152NAMEN./LIGGINC.KLEIN NUhl-NUMMER MERINC:VAN VAN1796. 1875..Fortengang l). ...........Fortuinengang 2). ........71 3) .........3, .........>I ........II ’ ) .........I> 5). ........>I .........If .........n .........n q; : : :..........Fraaiegteegje s) ...........Frenschegang. ...........Franschehofje ............Frederiksgang g, .........Friesche-Boerengang g”)3, 7,Friezengang (Oude) Y T. ...Gabriëlsgang Il). .........Ganzenvangersgang 19) ...Gapersgang 13). ..........14)Gebriedertjesgang ...................,; ..j. 1Gedempteslootje .........Gedenkt-te-Stervengang ...Geduld-en-Hoopsgang _ . .Geelgietersgang ..........,, ..........15II ) .......91 .......‘6) .........Gemeege-Molengang 17).Nienwe Looiersstraat .....Anjeliersstraat ............Bloemgracht, (Zuidz.) bjd.Lijnbaansgracht ........Goudsbloemstraat ..........Nieuwe Leliestraat. .......Lindengracht ............Palmstraat. ..............Passeerderstraat ..........Rozenstraat. .............Uilenburgerstraat .........Marken (Valkenburgerstr.).Vinkenstraat .............Hnarlemmerstrnat ........Dijkstraat ................Schoutensteeg. ...........Palmstraat. ..............Goudsbloemstraat ...............................Palmst&t.Uilenburgerstraat. ........Tuinstrnat ...............le Looiersdwarsstraat. ....Looiersgrncht ............2e Rozendwarsstraat ......Recht Hoomsloot .........Egelantiersstraat. .........Korte Leidschedwarsstraat,Anjeliersstraat ............Egelanfiersstrit: ..................Laurierstraat .............Oude Looiersstraat .......Egelantiersstraat .........-2 9 90 03 ; vervallen.I/132 1 vervallen. :151 - I vervallen.44 140-142 ~115 25-2951/50 tusschen4 5 en47 ~25 123-131 1vervallen.1::1032413251 .i11713013439/402337425161&9204321OY147218120;121346190-lY2j vervallen.MS-24 /tusschen 127 en 29 /- vervallen.- 1 verrallen.21147 j13974-76 1107-11391-Y3 ~16-18.$6-48rervallen.40-W- vervallen.- ~ verrallen.- vervallen.- j vervallen.37vervnllen.- vervallen.104‘) Niet in het register van 1196. s) Thans naamloos.“) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1723, No. 70.*) Ook: Driekorenschovengang.“) De kaart van wijk 51 (1775) geeft 013 deze plek twee gang-en: de S ter r e n- en deRuitengang.s) Aldus aangeduid in den Atlas van Amsterdam (1876), Bout S. In het register van1796 naamloos, in die van 1853 en verv. niet opgegeven.7) In 1796: Pronkgang.8) Oak: Hooiwagenssteegje.“) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796: H a m m e n g an g. In de latere reg. nanmloos.9”‘) Thans naamloos.g : Q*‘0 1 Hel register van 1796 leest: 0 u d e- en N i e II w e - V r i e z e n g a n g.11) Zie blz. 151, aant. 5.1s) Thans: Schollenvangersgang. 1la) Zie blz. 144, aant. 4.14) In de registers van 1876 en 1887: B e z e m m a k e r s g a n g. Zie blz. 144, aant. 5.15) Zie blz. 142, aant. 10.16) Ook: Scheepjesgang.17) Op de kaart van wijk 46 (1783) en in de registers van 1853 en verv. : Mo 11 en g a n g.


153NAMEX.-Gerstebalengang l). . . . . .Glazenmakersgang a). . . . .”nrj:::::77 I'7)...........LIGGING.Anjeliersgracht. ..........2e Batavierdwarsstraat .....Dirk van Hasseltsteeg ....Goudsbloemstrant .........Laurierstraat .............Looiersgracht ............Passeerderstraat ..........0. 2. Voorburgwal .......Haarl. Houttuinen tnsschenSchellinger- en Weltevredengang...............Sint Annadwarsstraat .....Egelantiersstraat. .........Bethaniedwarsstraat. ......Korte Prinsengracht.......Lindengracht .............Korle Prinsengracht ......Ldndengracht ............Prinsengracht ...........Anjeliersgracht (Westerstr.)Palmstraat. ..............Tuinstraat ..............Egelantiersstraat. .........Bloedstrnat ................Foeliedwarsstraat .........Bakkerstraat .............Dijkstraat ................Groeneburgwal. ..........Nieuwe Looiersstraat ......Palmstraat. ..............RI.EIN NUM-NUMMBR MERINGVANVANlï96. 1873.179-1813273413964-184>85 164-1905/c,1904.501436TO/71244:245206j2071017115/1653/54a;51 917ï37517626138---40/21*-22255319-3120186-190tusschen1167en1698Y-11S-10-naast 36tusschen88 en 90-----vervallen.vervallen..>Fvervallen.vervallen.vervallen.i vervallen..vervallen.‘) In de registers van L8.53 en ver”.: G i e r s te b a 1 e II g a n g.“) Wat in 1796 Pe Batavierdlynrsstraat werd genoemd, is thans de le.“) 001~ : Stuiversgang.1) In de registers van 1853 en verv. naamloos.“) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1719, N3. 105.“1 7, Ao. 1712, NO. 84 en Ao. 1721, No. 49..?) Volg&s de kaart van wijk 54 (gngeveer 1770). In het register van 1796 komt zij nietmeer voor.s) Volgens de kaart van wijk 45 (ongeveer 1770). In 1796 nnamloos.9) Ook: Wittevoetsgane.‘0’ 1 Volgens de kaart van wijk 54. Ook in het Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis.Ao. 1704, No. 39, komt zij voor ,,tusschen Eenhoornsluis en Koode brug”. In 1796 reedsnaamloos.‘1) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796: K o m p a s s e n g a n g: thans naamloos.12) Volgens de kaart van wijk 45. In 1796 naamloos.‘s) Thans naamloos.14Is ! In”1796: i’a n T r e e f t e 11 s t e e g. In het register van 1887 naamloos.16) Dezen naam draagt volgens den Atlas van Amsterdam (1876), Buurt A A, de gang, dieleidde tot de woningen van het thans vervallen N i e u w e G r o e n e w o u d s h o f j e.lT) De kaart van wijk 51 wijst deze gang en de H er d e r s g an g aan op de plaatswaar het register van 1796 de T w e eh o en d e r s g a n g noemt.


..154PLEIN Nunc-NUMMER MERINGVANV A N1796. 1875.Groenegang l) . . . .Groene-Helmengang.. .Groene-Liestegang “) . .Groenepoort . . . .Gruttersgang . .7,n7,


155NAMEN. ~ LIGGING.-=Hammengang l). .........1, ..........71 ..........2)Hamm"etJesgang ....................Hamsteegje 3). ...........Hanemattengang .........Hanengang *). .......................Hard~bollengang “) ......9 ....................?.,Y ’ , . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .HaringgrlngHarin’gkoopersgang s, . . . .Harmen Kostersgang . . . . .Harthoornsgang .........HartjesgangHartogsgang >8) ........Haverkampsgang ........Haverzaksgang. ..........Heerengang .............Heeren-Koningspoortje ...Heerenpoortje ...........Heerensteegje ...........Hegemansgang l”). .......Hekgang ll). ...........Hektorsgang la) ...........Helmengang la)Hemelrgk (Kle&): : : : : : : :Hendrünengang l*). ... ..Herdersgang 1:‘) ...........of -hofjeHerd&hofje ... ............II ............Boomstraat ..............Laurierstraat .............Sieuwe Leliestraat ........Palmstraat. ..............Marken .................Korte Gasthuismolensteeg(Paleisstraat). ..........Rozenstraat .............Goudsbloemstraat ..........Looiersgracht ............Foeliedwarsstraat. ........Nienwstraat. .............Foeliedwarsstraat. ........Marken (Valkenburgerstr.).Tuinstraat ..............................Anjeïiersstraat. ..........Elandsgracht. ............Marken (Valkenbargerstr.).1 e Tuindwarsstrnat .......Tuinstrant ...............Oude Schans .............Singe]. ..................Joden Houttuinen .........Suikerbakkerssteeg ........Goudshloemstraat. ........1,................Prinseng?acht ............N. Z. Achterburgwal (Spuistraat)Palmstraat. .............................Toinitraat ..............Sloterdijkstraat. .........Smallepad ...............KLEIN NUM-NUMMER, MERINGVAN VAN1796. 1875.13173210.5117332,‘s1:;643t5-56584663,W43119/1201607192103589,lO-213121629i307\‘76il251.5_-T-Pvervallen.VerValleo.vervallen.vervallen.vervalleo.vervallen.?vervallen.vervallen.>vervnllen.vervalleo.vervallen.vervallen.vervnllen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervnllcn.‘) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1708, X3. St.“) Thans naamloos.3, 001~: Naaldenmakersgang.‘) I n 1796 naamloos.“) I n 1796: Twee-hardebollengang.O) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1731, NO. 204.?) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796 : M a s t e n m a k e r s g a n g.s) Jnneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, .4O. 1715, N”. 106. Misschien wel dezelfdeals de Haringgang.g, In het register van 1796: Hartogsgang, in die van 18.53 en verv. Hartjesgang.la) Volgens de kaart van wijk 51, naast de Ma ne n g a n g.l1 Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 naamloos.13 Deze gang komt voor op de kaart van wijk 51, en naamloos in het register van 1833;zij moet blijkens dit laatste regifter geplaatst worden tusschen 124 en 125 (klein nummer).Tn het register van 1796 is zij overgeslagen.la) Thans naamloos.Ii) Volgens de kaart van Sjk 51. In 179fi: K u i p e r s g an g.lB) Zie blz. 153, aant. 17.


..156NAMEN. I NUMMER ' MERINGIAGGINC.’ VAN I VANI1796. / IKTS.--Herderspoort en -hofHoedengang l) . . . . . . . . .2j . . . . . . . .Hoedenmakersgang 3).1, h)..3, “) .» “) .7,n ....7,11,::Hoedjesggng....... ....Hoefüzersgang Id) .......n .........13)Hoeksfeensgang la), .........Hoenclersn~dersgang .. .’ Hof van Par@.. . . . . .Hollandsche Tuingang7, 71Hondengang 15) . . *‘6) .Hond-i”n-de-Potsgang . .Hondjesgang 17). . . . . . .Tuinstraat ...............Rozengracht ..............Tuinstraat ...............le Anjeliersdwarsstraat . .Boomstraat ,,bij de Karthuizers.................Egelantiersgracht. ........Foeliedwarsstraat .........Keizerslraat. .............Laurierstraat. .........................I.indeigracht. ............Marken (Valkenburgerstr.).Nieuwe Nieuwstraat ......Palmgracht ..............Palmstraat ...............Passeerderstraat ..........2e Rozendwarsstraat. .....Rozengracht .............1:ozenstraat. .............2e Tuindwarsstraat .......Rozenstraat. ............Egelantiersgracht. ........Goudsbloemstraat .........Koestraat. ...............Oode Looiersstraat .......Vlooienburgergracht . . . .Vlooienburgersteeg . . . . . .Elandsstraat . . . . . . . . . .Palmgracht ..............Texelsche Kaai (Prins Hendrikkade)..............Egelantiersstraat. .........Joden Houttuinen.........Goudsbloemstraat .........Joden Houttuinen .........1iu/uo 1 - vervallen.91 j NS-21016 3481;/8-10-4314il.i3.312;1191337s22/2306- :rervnllen.G8~1,137-l-2126-307.5-77- --2t5,7-12î-177-1X.5-20-28fis-73-164%-41--4%6;vervallen.vervallen.Fvervallen.vervnllen.vervallen.vervallen.vervallenvervallen.vervnllen.“2 vervîllen.vervallen.4fi763/6413931,‘3214316vervallen.rervallen.vercallen.vervallen.‘) Zie blz. 149, aant. -5. Thans: 1) ri e h o e d j e s g a n g.‘) Thans naamloos.“) Thans: Zwanengang.“) Inneemboek van het Aal~oezeniersweeshuis, A”. 1717, No. SS.j) Op de kaart van wijk 45: Suikerbakkersgang.6, In 1796 ook, en thans enkel: Reizende-Mansgang.r) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1’740, No. 621.*) Thans: Zandgang. Op een der kaarten van wijk 15: Vredegang.9, Thans naamloos. Op de kaart van wijk 51: S i e u w e r t s g a n g.10) Zoowel in hef Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1721, ND. 63, ais inde registers van 1853 en ver”.: H o e d e n m a k e r s g a n g.11) Ook: Slagersgang.15) Thans: Zaagselgang.13) Thans: Oude-Hoefijzergang.14) Ook: Steensgang.‘0) Volgens de wijkkaart van wijk 45 (ongeveer 1766); op eene kaart oit 1781 en in hetrcgister van 1796 naamloos,‘6) Volgens de registers van 18’76 en 1887. Vroeger naamloos.1’) Volgens de registers van 1853 en verv In dat van 1796 komt deze gang oiet voor.


157KLEINNIJM-NAMEN.I,IGGIN


158NAMEN.bG(;ING.NUM-KLEINNUMMER MERINGVANVAN1796. 1875.Jeremisegang l). .......Jeroenengang..........Jeronimo’shofje 2). .....Johanna Mariagang 3).Johannesgang “) .......Jonasgang “). ..........6). .....Jon& Tobiasgang ?) ..........Jonica’sgang *) ..........Joormansgang “). ........Joostengang .............Joppegang ‘0) ............Jordanengang Il) .........Juweelengang 12) .........Kaaloorsgang 13) .........Kaarsengang 14). .........Kaarsenkoopersgang 15). ..Xaarsenmakersgang......n ‘6) . .‘7). .KaartengrLng . . . . . .Kaas en Broodgang 18). .Xaaskoopersgang lg). . . . . .y..z>n\A”) . .Kaatsba&sgang .. . ................ . . . . .Kaatsbaanssteeg 1L).. 1L) ......... . . .lie Lindendwarsslraat . . . ~ 21/%2 / 8-12Buiten 11ommerslraa.t.. . . . ~ 27 1 4-6le Lindendwarsstraat . . . . 21;26 j 8-12 ~l’almgracht .............0.5vervallen.Goudsbloemstraat ......... 121 1 vervallen.. . . . . .Lindeng~acht . . . . . . . . .IHaarl. Houttuin. tussch. Hagedoorns-en Liefdegang.Anjeliersgracht. . . . . . . . .Goudsbloemstraat.. . . . . . .s1ootstraat. . . . . . . .Lijnbaansgracht,tussclienElsndsstr. en Lauriergr.Idnclengracht . . . . . . . . .1;ethaniedwarsstraat. . . . . .Wagenstraat bih. Haarletn-Grplein ...............Rozenstraat. .............Tuinstrant ...............Bloemstrast. .............I.ooiersgracht ............Prinseogracht ............Slijkstrnat ...... .........Lange Houtstrast .........Goudsbloemgr. (Willemstr.)Haarlenunerstraat. ........Tuinslraat ...............Singel. ..................Kalverstraat ..............GY/10617157/13S15R/lOY13210656-40/4117/lB262l.SS/l.i!)71127-368-370-68-701x-137123-12.7338-339.y&’vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.?vervallen.‘) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796: Jeronimo’shofje.3, Zie aant. 1.“) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 naamloos. .51. >, 179fi51. In het regi& van 1853 en verv. naamloos. In dat van1796 niet”aange%e&, doCh &arschijnlijk te plaatsen op 139.“) Zie blz. 157, aant. 16.‘) Volgens de kaart van wijk 53. Niet in het register van 1796.s, Thans naamloos.“) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 en later naamloos.l” Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1’712, NO. 90; A”. 1723, No. 2;AO. )1726 No 1 2 1 .Il) In i7Yô’ook Schepensgang. Thans enkel: Scheepjesgang.lu) Thans naamloos.1.2, .,II14i Zie blz. 14fi, aant. 9.18) In de registers van 1853 en verv. K a a s k o o p e r s g a n g, welke naam ook reedsvoorkomt in het Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1715, NO. 72.le) In 1796: Ossengang.17) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, A O. 1714, No. 79 en Ao. 1725, Ii”. 26.la) Thans: Boter- en Kaasgang.19) Zie blz. 148, aant. 1.zo) Zie aant. 15.l’) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1713, No. 28; ook in het registervan 1837. In de onclere registers naamloos.


161,---N AMEN.LIGGING.KLEINNUMMERVAN1796.NUM-MERINGVAN1875.Kistenmakersgang 1) .....Klapmutssteeg 2). ........Klaverbladsgang .........3) ... , ...Klaverblidshofje “). ......Klavergang 5, ...........Klaverengang s). .........Kleerenbleekersgang .....Klokjesgang “) ...........Hlokkengang ............,3 ............>I ............3, 8) .........>I 80) .........1,IfJ]Klokk&stellersgang........................Klompenmakersgang ....Klooster .................Klopjesgang *l). ..........Kloppenburgergang ......Kloppergang la) ..........Kloppersgang 1 3, .........Knollengang .............Knoopmakersgang .......14).. ............Koehoud&gangKoeiengang 15). ..........Koekebakkersgang la). ....Koekebakkersgang of -steegKoelmansgang17) .........Zeedijk b/d. Oude Teertuinen.................Nieuwendijk ....... _ .....Elandsgracht. ............Prinsengracht ............Lijnbaansgracht .........Prinsengracht ..........Keizersgracht b/d. Groenl.pakhuizen ..............Laurierstraat. ............. . . . . . . . . ...Anjeli&sgracht (Westerstraat)................Anjeliersstraat ............Kloveniersburgwal. .......Laurierstraat ...... ......Nieugendijk ..........................Uilenburgerstraat .........Marken .................Goudsbloemstraat ........Goudsbloemgracht (Willemstraat).................Laurierstraat. ............Egelantiersgracht. ........Laurierstraat .............Anjeliersgracht. ..........Prinsengracht ...........Egelantiersgracht .........Egelantiersstraat .........Marken (Valkenburgerstr.).Lijnbaansgracht ..........Bloemstraat. .............Sint Nicolaasstraat. .......Goudsbloemgracht tusschenBlauwkuipers- en WillemBakkersgang. ..........70164/1652.5228/22931440115864168617:623351-35345-49-13490191 208-212156 -88i89 -18 40-4412sj129 120-133164/165 64-6828129 71-7925126 -62 -585824i9658/65935136233129358591601194-1081341;-37613154-1741;28-30- -vervallen.vervallen.vervallen.?vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.*) Ook: Muggebeensgang.*) Ook: Klokkengang of Malle Franssteeg.3, In 1796: Steenkoopersgang.4) Thans naamloos.5, In 179fi: Scheepjesgang.8) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1724, N”. 76.?) In 1833: Kloppergang. In 1876 en later: Klopjesgang.sj In 1796 naamloos.si] ;$a~a;t~~tteklokkengang.la) In 1796: Kokshofje. In 1853: Klokkenhofje.Il) Zie aant. 7.‘2j Zie aant. 7.ls) Ook: Ketelgang.‘3 Thans naamloos.1s) Op de kaart van wijk 51: Pijpenbrandersgang.‘s) In 1796 naamloos.1?) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 niet meer aan te wijzen.11


:LIGGING.-KLEIN NUM-NUMMER MERINGVANVAN1796. 1875.KO0Bgang ‘). .............Koetjesgang a) ...........Koffer-de-Moorsgang 3, ...Koffiemolensgang 4, ......KOgdBgang .............Kokermakersgang 5). .....Koksgang “) ............Kokshofje ‘). ............Kolengang ...............Kollegang *) ..............Kombuizengang ......Kombuizenmakersgang 1 ‘)Komediegang 1°) .............Kompassengang Il).Koning-Davidsgang la). ...Koning-Salomo'sgang.....9 17 .....‘3)...... ........I? .............3, 14) ......................KoMngBgang”.Kon.-v:Engelandsgang 15),Koning-Willemsgang ......Koning-Williamsgang _ .Konünenbergsgang :y)..........1Kon$jne


163~-AMEN.LIGGING.NUM-KLEINNUMMER MERINGVAN VAN1796. 1875.Eoperslagersgang l) ......>Y ......1, 1) ......» “) ......» ‘) ......Koppen&ng “). . . : : 1: : 1Korendragersgang 6, . . . . .1, . . . . .7, “) . . . .1, . . . .‘0) . .Korengagg 11). . . . . . .Korenmetersgang 12) . . . . .Korenziftersgang . . . . . .Korvendragersgang 1 “). . .Kostersgang14). . . . . . . . .Kraaiengang 15) . . . . . . . .11 16) . . . . . . .. . . . . . . . . . .Krakglingengang . . . . . . .Kramerigang 17) 1: 1: 1: 1: 1n 18) . . . . . . .n . . . . . . .,I 19) . . . . . .9, . . . . . . . . .Korte Prinsengracht.. . . . .Lauriergracht . . . . . .Marken..................Oude Looiersstraat . . . . . . .1 e Tuindwarsstraat . . .Tninstraat . . . . . . . . . .Joden Houttuinen . . . .Anjeliersstraat, over d eMadelievenstraat.. . . . .Egelantiersstraat. . . . . . .Lindenstraat (Noordz.) ,,b/d.Kathnizers”. . . . . . . . . . .Konijnenstraat.. . . . . . . . .Palmgracht ..............Passeerderdwarsstraat .....Prinseneiland .............Zoutkeetsgracht ..........Palmgracht ..............le Roomdwarsstraat .......Palmgracht ..............Goudsbloemstraat .........Prins Hendrikkade .......Slijkstraat ...............Vinkenstraat .............Goudsbloemgracht. .......Vinkenstraat .............Egelantiersstraat. .........Foeliestraat ..............le Laurierdwarsstraat .....Laurierstraat. ...........Lijnbaansgracht ..........1010140141184087605Bi73762715321741012.521825Il&119443-832859-4-678-tusschen9 en 111145x47-161221161762----3730:4*193-215-vervallen.vervallen.vervallen.??vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.iervallen.iervallen.vervallen.fervallen.tervallen.‘) Thans naamloos.“) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, X0. 1714, No. 103 en Ao. 1733, No. 85;ook op de oudste wijkkaart van wijk 15 (ong. 1775) ; op eene latere: S t r ij k ij z e r s gang.neze laatste naam ook in het reg. van 1796.“) Zie blz. 143, aant. 5.4, I>e registers van 1876 en 1887 noemen ten onrechte de gang le Tuindwarsstraat No. 13met dezen naam.“) Volgens de registers van 1876 en 1887. In dat van 1853: Kippengang. Nietin 1’796.s) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1713, No. 44; Ao. 1716, No. 52.?) Thans: Vlasboomsgang*) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, A”. 1712, No. 63’ Ao. 1719 No. 4.Q) Aldus op de wijkkaart van wijk 51, en in de registers van 1853 en veiv.: in 1796:Korvendragersgang.‘O) Thans naamloos.11) Volgens de kaart van wijk 53. In 1796 niet aan te wijzen.‘s) Volgens de kaart van wijk- 51. In 1796 naamloos.13) Zie aant. 9.la) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 naamloos.‘s) In 1796 naamloos.16) Zie blz. 149, aant. 8.lr) Zie blz. 142, aant. 10.ls) Thans: Vrouwenkoppengang.18) 001~: Jonge Kramersgang.


164N AMEN,LIGGING.lIII>. . . .q::::.. .. . .‘4). . .‘0). .. . . .‘6). .. . . .17). .‘8). . .-. . . .. .. .. . .. .. . .. . . .Noordermarkt. . . . . . . .Anjeliersstraat.. . . . , . . .Groeneburgwal. . . . . . .Rnjeliersgracht. . . . .Heerengracht.. . . . . . . .Lijnhaansgracht . . . .Utrechtschedwarsstraat . .Prinsenstraat. . _ . .Singel. . . . . . .Egelantiersstraat . . . . .IJirk v a n Hasseltsteeg .Goudshloemstraat.Prinsengr. tosschen Prinsenhofsgangen Urouwersgr.Vinkenstraat . . . . . . . .Palmstraat . . . . . .Anjeliersgracht. . . . . . .Bloemgracht (Zuidz.) bld.Lijnbaansgracht . . .Bloemstr. ,,over Smolenski”of over ‘t Witte Lam”.Egelantiersstraat. ............... .ElandsgTacht. ............,, ............Goudshloemgracht ........Haarlemmerdiik. .........Lauriergracht y. . . . . . . .Laurierstraat, voorhij de 2edwarsstraat . _ . . . . . . .Lindengracht.. . . . . . .II ._.._..,..... . . . . . . . . . . .Looiersgracht . . . . . . .6011140Y.53!1/402614.5;46125620027Lijnbaansgracht . . . . . . . . 423 2-36!J -32 4-10127313/X4 Y-11371vervallen.vervallen.1; -m-277-42-45103-107-104-106ii33-36164-166tusschen66 en 68337vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.?F‘) Zie blz. 141, aant. 3.a) Zie blz. 157. aant. 14.s) Thans: Melkmeisjesgang.‘) Volgens de kaart van wijk 51. In 1596: Wagenmakersgang.“) In 1853 en 1576: C t r e ch t s c h e g a n g.6, Ook en thans enkel: Zilversmidsgang.?) Zie blz. 150, aant. 7.s) Volgens Wagenaar.g, Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1732, No. 281; ook op de kaart vanwijk 51. In het register van 1796 naamloos.“‘) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1717, No. 53 en A’. 1720 NO. 10.5.111, Ao. 1710, No. 39 en A’. 1722: No. 70.l2 1 In 1796 ~ok:~Schrijversgang.la) Ook : S 1 a g e r s g a n g. Thans naamloos.14) In 1796: Pijpenbrandersgang.lS) Inneemboek van het Aalmoezeniersweesiluis, Ao. 1733, No. 93.=) Thans naamloos.17) Zie blz. 159, aant. 8.la) Thans naamloos.


165NAMEN.1,IGüING.NUMMER MERINÜVANVAN17Y6. 1875.KLEIN NUM--.-Kuipersgang ..........I, ...........II 1) ...........9, ..........3, 2) ...........” ...........n ..................................Kuip&spoortKunstersgang of -hofjeKurksngdersgang .......Laag-Erf 3, .............Laangang 1) .............Lagegang ..............................Lak&koopersgang .......Lakmoesgang s). .........Landskronengang s). .....Land-v.-Beloftengang ?). ..Lang-Bedachtegang *) ....Lange-Aachtengang g). ...Lange-Aardegang la). .....Lange-Arendsgang .......Langegang Il). ...........Lange-Sieuwertsgang la). ..La-Rossegang ............Leertouwersgang 13). .....Leeuwengang ............1, 14) .........Leeuwinnengang lj). .....Legersteeg ls). ...........Leidekkersgang ..........Leidenaarsgang ..........Lijnbaansgracht ....................Palmstraat ..............................Prin&gracht ............. . . . . .Rinneii Visscherstraat. . . . .Vinkenstraat .............Anjeliersgracht ...........Goudsbloemgracht ........Brouwersgracht ...........N. Z. Achterburgw. (Spuistr.)C~oudsbloemstraat .........Nieuwe Looiersstraat .....Korte Prinsengracht., .....Prinsenstraat .............Anjeliersgracht ...........Palmstraat. ..............Ilaarlennner Houttuinen. ..Onde Looiersstraat .......Goudsbloemgr. (Willemstr.)Paardenstraat .............Amstelstrant .............Keizersgr. b/d. Rrouwersgr.Goudsbloemgracht ........Looiersgracht ...........Lijnbaansgracht ..........Haarlemmer Honttuinen. ..Mouthaansteeg ...........Mouthaanst. tnsschen Leeuwengangen VinkenstraatN. Z. Achterburgwal. (Spuistraat)...............Onde Looiersstraat .......Anjeliersgracht. ..........227300ZY/30aajsri243’2444362288/8Y10111220355360477/7620/21I8;;8411835,5,‘.563947123-127---557-56916118---201~213-tusschenY2 en Y4--51-53ii33‘il-7713 -21tusschen15enlïSC,=90-178-180-i201121370-76-vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervsllen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervnllen.vervallen.‘) ^. Zie blz. 155, aant. 14.2169, 11.a T%an:: L eg e’; s t eeg. 011 een begrafenisbriefje uit 1705 ,L e eg e H e n rs t”.Zie Inneemboekvan het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1705, No. 105.“) Zie blz. 145, aant. 18.“) In 1796: V e r f m 0 1 e n s g a n g.6, Op de kaart van wijk 51: Loosgang.1, Thans naamloos.s) Thans: Onbedachtegang.Q, Zie blz. 142, aant. 14,.l”) In 1876: Langenaardsteeg.11) Volgens de kaart van wijk 61. In 1796 vervallen.lzj Aldus in het Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, A0. 1720, No. 2, en A0 1724,X0. 44; ook op de kaart van wijk 51. In 1796 en later: Si ep er SC h egang.13) Ook: Zeemtouwersgang. Inderegistersvan1853enverv.: Steenhouwersgang.14) Thans naamloos.15) Volgens de kaart van wijk 53. In 1796 vervallen.‘s) Zie aant. 3.


.NAMEX.KLEINNUMMERVAN1796.Nuw-MERINGVAN1875.Leidsohegang ............Leliëngang ..............,t ............................Lemoinengang l) ........Lena’sgang ? ............Lepelaarsgang ......................Lepelbyadsgang ..........Lepelsgang “) ...........Leprozengang............Lichtermansgang .........Liefdegang ................,, ...............(1 ...............,, , ............................Lieve-Hollandersgang .Lieve-Vrouwengang .....Linàeboomengang 4) ....Lindeboomsgang ........9, .........Lindengang B,37 5). .........................Lombardshofje ?) .Loodgietersgang . .1, .Looiersgang *) . .Loosgang “).. . . . .Lossegang l”), . . . .Louwenpoortje . . . .Lubbertjesgang Il),. .. .. . . . .Prinsengracht . . . , . . . . . .Anjeliersgracht (Westerstr.)Oude Braak.. . . . . . . .Lijnbaansgracht . . . . . . .Prinsengracht bjh. 1)oolhofGoudsbloemstraat.. . . . . .Anjeliersgracht. . . . . . . . .Goudsbloemstraat. . . . . . .Noordermarkt. . . . . . . . . . .Marken.. . . . . . . . . . . . . .Vlooienburgergracht . . . .Gondsbloemgracht. . . . . . .Anjeliersgrncht. . . . . . . . .Broowersgracht.. . . . . . . .Haarlemmer Houttuinen. .Marken (~~alkenburgerstr.).Tuinstraat . . . . . . . .Oostenburger Voorstraat.. .Boomstraat . . . . . . . . . . .Anjeliersstrnat. . . . . . . . .Prinsengracht . . . . . . . . .


167NAMEN.LIGGINC.KLEINNUMMERVAN1796.NWVI-MERINÜVAN1875.~~~Maagd-v.-GelderlandsgangMaagwotersgang l). . . . . . .Maaiersgang g). . . . . . . . .Machielengang 3). . . . . . . . .Malle-Franssteeg *) . . . . .Mandenmakersgang . . . . . .” ,...... . . .. . . . . . .ManengaGe ;)Manke-Naatjessteeg 6, .Manskoppengang . . .Markiezengang 7). . . . . .Mastengang . . _ . . . . . . .Mastenmakersgang ?+) . . .Matrozengang.. . . . . . . .n 8) . . . . . . .0, “) . , . . .Mattengang . . . , . . . . .. . . . . . .MedeLblikkergang .Meerboersgang la)Meerminnengang .. . . .. . . .. . . .Melkboerengang l*) . . . . .Melkgang lg), . . . . . . . . .Melkmeisjesgang ‘s) . . . . .n . . . . . .I, . . . . . .n ‘k)....... . . . . .Melkme&jessteeg . . . . . .Mennistenhofje of -gang.Mennonitenhofje la). . . . .Messengang x6). . _ . . . .Messenmakersgang 17). . .Elandsgracht. ............Lijnbaansgracht ..........Rozengracht .............Foeliedwarsstraat. ........Nieuwendijk .............Binnen Brouwersstraat ....Brouwersgracht ...........Elandsstraat ..............Goudsbloemstraat. ........lieguliers Breestraat. ......Foeliestraat. .............Lindengracht .............Bamrak .................Marken (Valkenburgerstraat).................le Boomdwarsstraat ......Engelschesteeg. .........Marken. .................Laurierstraat ............Koningsstraat. ...........Lindengracht .............Goudsbloemstraat .................K. Z . V’Aorburgwal.. .....Heerengracht .........................Lindeistraat .............Marken. ................Palmgracht ..............Palmstraat ...............N. Z. Voorburgwal.. .....Lsurierstraat ...........Elandsstraat ............Palmstraat. ............Vinkenstraat ...........128159jlSO16016476551150401411322132!33*&4258IYii r111x91x735/36311313131466112/1136182/8319120140/141233,3414--77-79-64-68Sd-34100-11039-513816--43-47-4-8-G28-3433-153- 1.5517g-1.163-05-39-41153-2216112-30-38vervallen.vervallen.avervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.') Zie blz. 1.54, aant. 12.“) In 1796 ook, en thans enkel; Slagersgang.“) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1 713, No. 14 en 116.“) Zie blz. 161, aant. 2.“) Volgens de kaart van wiik 51. In de reeisters van 1796 en later naamloos.“) Op-ae kaart van wijk 28 staat: Mank‘é-Aarsjesgang.?) Volgens het register van 1853. Op de kaart van wijk 51 staat: Marie-Kieregang,en in het register van 1796: Narokkiersgang.7’1 Zie hlz. 155. aant. 7.sjIn 1796‘.ook.~~~-Vijfmatrozengang..~s) Inneemhoek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1722, No. 87; ook op de kaart vanwiik’ 15. I n 17913 vervallen.io) Op de kaart van wijk 51: Nieuwe-Boersgang. Thans: Pekelharingsgang.[l) Zie blz. 144, aant. 16.12) Thans naamloos.‘a) Zie blz. 164. aant. 3.14’162; 2.ls{ YhanS : RapeGgang.16) Ook: Metselaarsgang.17) Zoo thans en ook reeds op de kaart van wijk 52. In het register van 1796 staat:Metselaarsgang.


168- -NAMEN.LIGGING.KLEINNUMMERVAN1796.NUM-MEKINGMetselaarsgang *) ........n “) ........>Y “) ........1, 4). .......n , . . . . . .3, . . . . . . . .1, “) . . . . . . . .>I ........................Middelhofsgang 6).Minderbroederskloostersgang7) ................Moddermansgang .........................Moerbezi!éngangMoffengang ..............,I 8) ...........Mollengang “) ..... ......1, 1”). ..........Mooimeisjesgang Iij ......Moordenaarsgang II). . . .Moorensteegje . . . . . .Morellenboomengang In). .Morianengang . . . . . . .Morianensteeg l() . . . . . . .Mosselgang 1 “). . .Mosselmansgang > . . . . . .Mosterdgang.. . . . . . . . .Mosterdmolensteeg 16). .Mosterdpotsgang 17). . . . .13loemstraat. . . . . . .Elandsstraat . . . _ . .Goudsbloemgra’cht (Willemstraatl.. . . . . . . . . . . .Hazenstraat . . . . . . .Laurierstraat (Noordz.). . .Lindengrncht.. . . . . . . . .Lindenstraat . . . . . . .Palmstraat. . . . . . . . . .Tuinstraat , . . . . . .Vinkenstraat . . . . . .Rnpenburgerstraat . . . . . . .Onde Kerksplein . . _ . .Goudsbloerngracht. . . . .Rozenstraat. . . . . . . . . .Looiersgracht . . . . . . . .Anjeliersstrnat. . . . . . . . .Lindengracht,(Noordz.),,b/d.Knrthuizerssteeg” . . . . . ,Egelantiersstraat . . . . . .Tuinstrant . . . . . . . .Goudsbloemgracht (Willemstraat).. . . . . .Brouwersgracht.. . . . . ,Rokin, tusschen de Duifjesen Wijde Kapelstegen..Valkenbnrgerstraat. . . . . .Goudsl>loemgracht. . . . . .N. Z. Voorburgwal. . . .Sint Pieterssteeg (Duvelsh.)Marken.. . . . . . . . . .Valkenburgerstraat. . . . .Elandsstraat . . . . . .9 18-2025 46-48 !89j90 113-131 140141 30-44 j6fi/67Y333,34671433-46149--7-170-17430-35-20172-176- --loi-10615331132 l54-lj6133 304144/14.570317/8-66---291-253301-30514-161mL1821.53-169vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen,vervallen.vervallen.‘) Volgens de tegenwoordige nommering is deze gang thans de P e 1 i k a n e n g an g;doch volgens het register van 1796 zou de P e 1 i k an en gang gezocht moeten wordenin de thans naamlooze gang, Bloemstraat 14 (klein nummer: 7).2, Thans naamloos.“) Zie blz. 154, aant. 5.‘) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, AD. 1710, No. 110.“) Zie blz. 167, aant. 16.ya 17.: hlei: Schippershof.s) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, AO. 1712, No. 86.“) Zie blz. 152, aant. 17.l”) Thans naamloos.Il) Zie blz. 142, aant. 13.12) In 1796: Vliegendegang.13) Volgens de registers van 1853 en ver”. Niet in dat van 1796.la) Zie blz. 160, aant. 7.16’ 166, 5.l6 i Volge& ” de re&ters van 1863 en verv. Niet in dat van 1796, waar echter in deonmiddellijke nabijheid de N i e u w e - R i k s t e e n g a n g wordt aangegeven.lT) Niet in het register van 1796.


169-N AMEN .IXGING.KLEINNUMMER\FAN17Q6.NUM-MERINÜVAN1875.Mouthanengang . . . . . . . .Muggebeensgang l). . . . .Muidergang . . . . . . . . . .Naaldengang 2, . . . . .Naaldenmakersgang s). .”1,J.. .. .« y.. .. . v.. . .8j.. .Nabu-Buiiengang 8, . _ . .Naboths-Wünbergsgang .Nachtegsalsgang lu). . . .Nachtslotsgang . . . . . . . .Nagelboomsgang . . . . . . . .Narokkiersgang ’ *). . . . . . .Nassauergang . . . . . . .Nauwegang 12). . . . . . . . . . .Nieuwe-Beursgang *s) . . . .Nieuwe-Biksteengang . . . .Nieuwe-Buurtsgang la). . .Nieuwe-Fortuinengang lj),Nieuwegang t:).. . . . . , . . .n 1 . . . . . . . .>1 . . . . . . . . . .Y> 18). . . . . . . . .1, . . . . . 9. . . . .11 J:. . . . . . . .11. , . . . . . .II . . . . . . . . .,Y21). . . . . . . .Wittenburgergracht . . .Zeedij k. . . . . . . . . . . . . .Marken.. . . . . . . . . _.Onde Looiersstraat . . . . .Anjeliersstraat.. . . . . .Goudsbloemgr. (Willemstr.)I


170Nieuwegang . . . . . . . . . .II (eerste) l) . .n (tweede) “). . .7,. .ii. . . . , . . ,. . . . . .._...aj . . . . . .NieuWe-Gebouwsgang 6).Nieuwe-GroenewoudshofjeT,Nieuwe-Gruttersgang 8). .Nieuwe-Hoefijzersgang . . .Nieuwehofje Q). . . . . . . .Nieuwe-Huizengang . . .1, 10 ) ..,. . . . . . .n (tweede)Y> . . . . . .7, 1’).17 . . . . . . >, . . . .. .Nieuwe-Korendragersgang... . . . . . . . . . ,a )Nieuw-Huizengang . 1Nooitgedaohtegang In) . .;$tg;y} . . . . . . . .Noorderkerksgang . . . . . .Noordschegang . .Notenboomsgang . . . . . .Nouwengang lb). . . _. . .Ockershofje . . . . . . . . . .Olieslagersgang 15) . . . .Olifantsgang . . . . _. . . . ,. . . . .._......Onbezaohtegang . . . . . . .Onbekendegang 16).. . . . .1, 11). . . . . .I,IGGl~G.Lijnbaansgracht ..........Marken (Valkenburgerstr.).Nielwe Kerkstraat. .......Tuinstrnat ...............Smelle pad, .............Tuinstraat ...............Kieuwe Looiersstraat .....I.aurierstraat. ............Koestraat. ...............Achterpcht (Falckstraat)Anjeliersgrncht (Mresterstr.)Anjeliersstraat ............Egelantiersstrnùt ...................Nieuwe ?.eliestraat ........Noordermarkt. ...........Rozenstraat ..............Tuinstrnat ..............Egelnntiersstraat .........IiorteLeidschedwnrsstraat.Goudsbloemgracht. .......Goudsbloemstraat. ........Rnl~enburg ...............Foeliedwnrsstraat. ................Kromme’ Palmstraat .......Brouwersgracht. ..........Noordermarkt. ..........Sint Annastraat ..........Oude Looiersstraat .......Hloemstrant. .............Elnndsgracht. ............I/ NUMMER~~ -. ~-46/4795 Yfi9319419 :201361367317126,‘277340lG2/163103105x42;lS7353‘l12817.\O--.ïBS:.;42922128s9YERINGVAN1870.Oc--332GO-685040-4s31-133311133-681 47-153y1:9346-4849-5;140~1 Mi-.33145-vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervnllen.vervnllen.vervallen.vervnllen.vervallen.1) Thnns naamloos.“1.‘) In”1796: Salomo’sgang.‘) Thans: ~ieuwe-Cebouwsgan~.2) Inneemboek van het Aalnloezeniersweeshuis, A’. 1735, No. 236.“) Zie aant. 4.5, De gang tot dit vervnllen hofje heet nog: Groenegang of Groen e ho fj e.7ie A blz . 153 Tant. 16.s, Zie bli.‘154, aant. 6.9j " ,, 16% ,, 9.10)144, ,, 3.‘1) ‘?hanM naamloos.l,i De eerste naam in 1796; de tweede in de registers van 1853 en ver”.Iv) Zie blz. 145, aant. 4.‘1),, 16% ” 12.13 ” 149, 1.‘6 i l’hans” naamlool.lT) Aldus in het register van 1853. In 1796: W ij n s t o k s g an g.


171NAMEN.Onbekendegang 1). . . , . .3, 2) . . . . .. . . .Ons-Gegoegen (Gang aanden tuin)..............Onvolmaektegang . . . . . .OnvolmaakteScheepjesgang “)Onweersgang *) . . . . . . . .Oostzaangang . . . . . . . . .Oranjeboomsgang . . . . .Oranjegang . . . . . . . . . . . . . .” ) . . . . . . . . .Osjesgang ;) . . . . . .Ossengang . . . . . . . . . . .9 . . . . . . .Ossenkopsgang . . . . .Oude-Biksteengang . . . .Oude-Bontekalfsgang 9). .Oude-Doelenhofje r”) . . . . .Oude-Driemolensgang Il). .Oude-Herdershofje . . . .Oude-HoefQzersgang la). .Oude-Keizershof r3) .Oude-Noldersgang 14). . . .Oude-Sohiemansgang . . . _Oude-Schrüversgang . . .Oude-SleepersgangOude-SlüpersgangOude-Vriezengang !. t:”Oudhuizersgang 16). . :Overhaalsgang . . . . .Paardengang . . . .LKXXNG.Goudsbloemstraat., .......Laurierstraat .............Korte Leidschedwarsstraat.Laagte Kadijk ...........Palmstraat. ..............Goudsbloemgracht ........Anjeliersgang (Westerstraat).................Korte Leidschedwarsstraat.Palmstraat. ..............Anjeliersstraat ............Lindengracht .............Joden Houttuinen. ........Gondsbloemstrant(N~ord~.)voorbij de VijfhoekgangLindengracht .............Prinsengracht ............Smallepad ...............Marken ..................Vijzelstraat ..............l’rinsenhofsteeg ...........Tninstrnat ...............Sloterdijkstrant. ..........Koestraat ................I.indengracht .............Prinsengracht ............Goudsbloemgracht. .......Lijnbaansgracht ..........Lindengrncht .............Palmstraat ................I Lindengracht1 Hoogte Kadijk. ..............................1 Goudsbloemgracht.T-I


172YAMEN.--~ _~---~. --.Paardengang ‘) . . . . .. . . . . . . .._Pakk&sgang . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .Palmb&msgang . . . . . .Pakhuisgang z), . . _.Pakhuizengang J, . . . . . .Palmgang . . . . . . . .1,7,vII,IGüING.=, . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . .Papensteegje d-;), . . . .;~;~~~~;~g ) “) .. .Coudsbloemstraat.. . . .Passeerderstrnat . . . . . .Gelderschekade.. . . . .RapeIhwg.. . < . . . .Palmstrnat. . . .Keizersgr. bid. Iiroawersgr.Zoutkeetsgrncht. . . . . . . . . .Elandsgracht. ~. . . . .I’almgrncht . . . . . . . .I’alnrslrnat. . . . . . .Snikerhalkersstecg . .I;ilenburgerstrnüt . . _ .1 I


173N AMEN.LIGMNC.KLEIN NUM-NCMMER MERINGVANVAN1796. 1875..PelikanengangPelkoornsgang1). .....1Pennengang .............Penschrüversgang s) .....Penseelengang ....Penseelmakersgang > ?” .Pensionarissteeg 4). ......Pestpoort. ...............Philipsgang. .............Pieter-Paulusgang........Pietersgang “). ..........Pieter-Sjoerdsgang “). .....Pinto’sgang ?). ..........Pleinshofje s) ............Ploegersgang g, ..........Pluimengang .............p”p:~:gJ;;y ) 1”). .Poolschegang ............Poolsche-Jonkersgang Ii). .Poortjeagangetje..........Poort-van-Marken. ......Poppengang .............Pordersgang * ‘) ..........13)Posthoorngang ......................_,.......Potjesgang i4) . . . . . .Pottenbakkersgang . . _ .713,.....................Prinsengkng .............II ‘5) ..........>,...... . ;;q: .............nVinkenstraat .............Rloemgracht. ...........Tuinstraat. ..............Prinsengracht ............N . %. Voorburgmal. ......Overtoomscheweg .........Lange Houtstraat .........Haarlemmerdijk ..........Goudsbloemstraat .........Lindengracht .............Lange Houtstraat. ........Korte Leidschedwarsstraat.Goudsbloemstraat. ........Bloemstraat. .............Laurierstraat. ............Lange Hontstraat. ........Anjeliersstraat ...........2e Looiersdwarsstraat. ....Marken .................N. Z. Achterburgwal.. ...Leidsche Kruisstraat. .....2e Lindendwarsstraat .....Anjeliersstraat.. ...........Hrouwersgracht ...........Goudsbloemstraat ........Anjeliersgracht (Westerstr.)Geelvinksteeg. ...........Heerengracht ............Wagenstraat .............Goodsbloemgracht. .......Haarlemmerstraat. ........Noordermarkt. ...........Pnlmstraat. ..............,, ..............3F24NJ43411/12osjse11131.5-L85SS/54x69165113433452’3130365251518%207115Y3/94415240/24131432028232-46-54.52--156OY-70-2i3o--96-9826%1Y -2309-21312469-71-66268-13-12537x391.5-1783-8718-2245-g1516-825-137---vervallen.vervnllen.vervallen.vervalleu.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.‘) Ile kaart van wijk 52 geeft den tweeden naam; het register van 1796 tien eersten.?) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796: S c h r ij f p e n n e n g a n g.S, De eerste naam volgens de registers van 1853 en verv.; de tweede in 1796.*) Ook, en thans enkel: Stoutehaansteeg.5, Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 naamloos. Thans Fi kk e n g an g. Zieblz. 151, aant. 1 5 .6, ‘I’hans naamloos.Thans: Puntersgang.Thans : S p i e g e 1 h o f j e.Volgens de registers van lS53 en verv.De eerste naam volgens de registers vanIn 1796 naamloos.1353 en verv. De tweede naam inThans: Ridderspoortsgang.Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796 miamloos.Later: 2 a 1 m g a n g. Thans naamloos.Volgens de kaart van wijk 51. In 17961: Pijpenbrandersgang.Zie blz. 148, aant. 1.Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 naamloos.n n >I n ,, 5 1 . ,, 179671dat van 1796.


174NAMEN.--LIGGING.,i KLEIN ' SUM- 1NUMMER MRRINGVAN / VANlï96. , 18y.j.!Prinsengang.. . . . . . . .. . . . .Prinseahofsgang . . . . . .PrinsenPoort . .} “) .___.Prinsenlief hebbersgang 4,Prinsessegang “) . . . . . . .Pronkgang 6, . . . . . .Puntersgang ‘). . . . .Pijlengang *). . _ . . . . . .Püpenbrandersgang .n 97, ‘9771,>t1617 1Popengang . . . .Pupenmakersgang la).Ramenassengang.. . . .Ramengang 19) . . . ....Passeerderstraat . . . . . .Rapenburgerstraat . . . .Rozengrncht . . . . .Tuinstraat . . _ . . .Prinsengracht . . . . . .Kozengracht . . .Goodsl>loemstrant.. . .Palmstr. tus. dc Prinsen- enKuil der Leeuwengnngen.Vinkenstraat. . . .Lange Houtstrant.. . .Marken.. . . . . . . . .Achtergracht (Roeterseiland)Uloemstraat. . . . . . . .Goudshloemgr. (Willemstr.)Goudsbloemstraat.. . . . . .. . .Lnurie&cht . .rZe Looiersdwarsstraat.Lijnbnansgracht . . . .I’almgracht . . . . . . .Passeerderstraat . .Tuinstraat . . .1, ... . . . . . . . . . . ... .Rape;‘bnrgerstraat . .Rozengracht.. . . . . . .Laurierstraat . . _ . .Anjeliersgracht. . . . .29/3027105,10645261’42711118%:15374/7565/6689;60124:12.ï13822-2419-23--tosschen.61 en 163-138-140147-157vervallen.vervnllcn.vervallen.vervallen.rerrallen.rervallen.vervallen.vervnllen.vervallen..;’ p;;, ;,a;lf*;f 3 ‘1 g.. .a i Prinsenpoort in het register van 1796. In de latere: Prinsenhofsgang.1, Volgens de registers van 1563 en verv. In 1796: W i e 1 d r a a i e r s g a n g.:) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 vervallen.o. Zie blz. 152, nant. 7.ri ,,


175RLEIX~ NUMMERVAN1796.NUM-MEKINGVAN1875.Ramengang ...........Rapengang l). ........“) .........Rasphuispoort 3). .....Ratelwachtsgang ......Ravengang 4, .........Regenboogsgang “) ...Reigersgang ... .: : : : : :3,fi . . . . . . . , . .‘1 ...........Reizegdemansgang 5).Reuswükergang D). .....Reutergang lu) .........Reuzengang Ina)........Ridderspoortsgang IL).Rietveldsgang ........Roelofsgang 12) .Roggebroodsgang’13)’ : : :Romboutssteeg 14). .....Romeinengang .........15 1 .......Romeinenpoort la)........Romeinsteegje l7j .........>l.........Rommelhanengang .......Roodegang l*). ...........19).....................RoodéhaansgangRoodekoesgang ao) ........Anjeliersstrant ............: Eland&raat ... : : : ..............E‘oeliedwarsstraat. ........Tuinstraat ...............Slijkstraat ...............Anjeliersgracht (Westerst.)Marlten .................Egelnntiersstraat.. . . . .Lanriergracht . .Lindenstraat . . . . . . .Foeliedwarsstraat. . . .Elandsstraat . . . . .Keizersgracht . . ,....Lanriergracht . . . . .Anjeliersstrant.. . . . . . .Vinkenstraat . . • . . . . . .Palmstraat. . . . . . .Anjeliersgrncht (Westerstr.)Amslelstraat . . . . . . .Egelantiersstraàt ....... . .C;ondsbloemstrant ......Palmgracht ............Ho1 ...................N. Z. Voorburgwal.. ...Wijngaardstraatje. ......Haarlemmerstraat. ......Palmstraat ............Bloemstraat. ...........Iiaarlemmerstraat. ......72173-i41,‘4279297042143177.58714jl.5Y1431.5834.?$271114115l‘i9lu4----19316.31718142316/317-611237-39-681172--16-2070-3278-80-66-6856-58-68-172%Y--21-23I 42-46usschen!# en 101-63--57--53-57vervallen.2vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallcn.vervallen.vervallen.servallen.vervallen.1) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 17P4, NO. 173; misschien een foutvo& Ramengang.“) Zie blz. lti7, aant. 15. In de repisters van 1676 en 1887 staat verkeerdelijk: Papengang.3’1 n 160; 9.4, Vol&s het re”gster van 1853. In 179fi naamloos.‘) Volgens de registers van 1853 en ver”. In 1’796: R o g g e b r o o d s g an g.O) Oak: Reuzengang.?) Thans naamloos.8) In 1796 ook: Hoedenmakersgang. Zie blz. 156, aant. 6.9) Zie blz. 148, aant. 5.l”) In 1796 naamloos. Het register van 1853 leest R en tengang, en de Atlas vanAmsterdam (1876), “p de kaart van lhmrt SS: Ii u i te r g a n g.10’:) Zie aant. 6 .I, ZIé biz. 173, aant. 11.12) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 naamloos.13) Zie aant. 5 .l,j Zie blz. 162, aant. 10.‘5) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796: 1%’ i 11 e m ij n s g a n g.1s) Volgens de kaart van wijk 51, tusschen de J o h a n n a - M a r i a g an g en de Palmdw a r s s t r a a t. In 1796 vervallen.17) In 1’796 niet tot de gangen gerekend.1s) Volgens de registers van 187fi en verv. Vroeger: R o o d e k o e s gang.19) Volgens de kaart van wijk 61. In 1796 naamloos.ao) Zie azmt. 1 8 .


N.~MEN.LIGCING.NUMMERVAN1796.Roohanengang . . .zz%E~~ > ‘1Rookersgang ‘) . .Roolaarzengang 3).Rooleeuwengang . . .If. . . . . . .*). .. .Roomoi&gang . . .5)Roosoh&engang “)...............Roosjesgang 7). ..........Rotgansgang “) ..........Rotga&steegje. : : : :Rottegansgang . . . .Rottengang g, _. . , .RotterdamsohegangRozenboomsgang. . .109, )II,>1,. . .. . . .. . . .. .. . .. . ... . .. . .. . . .RozenboLmssteegje ii): : 1’Rozendaalshofje 1%). _ . . .Rozengang 1 “). . . . . .1, 14). . . . . . , .1. .._........n 15). . . . . .>I 16) . . . . . . . .Rozenkransgang . . . .Rozenmarangang . . .Rozennobelagang LT) ~ . . .Lindengracht.. .Goudsbloemgr. (Willemstr.)Egelantiersgracht. ........Palrnpracht ..............Egel&tier-;straat. .._ . .Marken (Valkenburgerstr.).Zanddwarsstraat. . . .Kozengracht . .Tuinstraat . . . . . . . . . .Laurierstraa:. . . . . . . .Karthuizerstraat . . . . . . . .I~ronwcrsgracht. . . . .Vinkenstrant . . _ . . .Hnarlemtnerstraat.. . . .Goudsbloemgracht. . . . .St. Anthouies fireestraat..fl5 BF79/8092351091788211388E.Y321232326’327H5’8673Prinsengrncht . . . . . . . . ~ 295Elandsgracht.. . . . . . . . . . .Goo


177T /KLEIN Nuu-I.IGGIN


178~AMEN, LIGGIW. .KLEIN NUM- /NUMMER MERING 'VAN VAN1796. 1875. ISchavenmakersgang l) . . . . OudeLooiersstraat (Noordz.)Schavotjesgang ‘) . . . .Scheepjeagang . . . . . .1, . . . . . .7, a)..... . . .il q..... .1, “j..... . . .,> fj..... .ScheeGgang s, . . ! : : : : :Schellingergang . . .Schelvischgang . . . . .I> 9). . . .6 i vervallen.1 vervallen.16118 j38-402G-2X- rervnllen.- i rervallen.- ’ ?- vervallen~16-223912-16155-173216-22839120-vervallenvervallen.vervnllen.vervallen.vervallen.‘) Volgens de kaart van wijk 35. In 1796 reeds vervallen.‘f) Zie blz. 148, aant. 11. -_7 1.58, 11.4) V”O~~&S het rzgister van 1853: S m a 11 e s c h i p p e r s g a n g, wat blijkens hetInneemboek van bet Aalmoezeniersweeshuis, A”. 1721, No. 61, moet luiden: S m alschippersgang.“) Zie blz. 152, aant. 16.6) In den Atlas van Amsterdam, Ruurt S S: S ch i p p e r s gang.7) Thans: K 1 a Y e r g an g. Zie blz. 161, aant. 5.8) Thans: Schuinegang.9) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796 naamloos.10 1853 1796 ,,11 Inn&mbo~k van het A’almoeZen~rsW~eshUs, Ao. 1708, No. 106.12) Volgens de registers van 1853 en verv. In dat van 1796 niet vermeld.13) Thans: Schildwapengang.14) Volgens de kaart van wijk 28. In 1796 vervallen.15) In 1796 eerekend tot het Vuile Weespad.16j Zie aant.13.17) In het register van 1853


179N AMEN.-Schippersgang ...........7, 1) ......... . . . . . . . . .I,‘) . . . .Schippershofje. . . . . . . . .(Klein) 3). .Sohoenengang 4). . . . . . . .Schoenmakengang . . . .,t “) . . . . .1,1, ......6)Schoentjesgang... .............Scholgang ‘)i. ............. . . . . .Schollegang 8, ........... . . . . . . . .Schollenvangersgang g). g), . .Schommelgang l”). . . . : : :Schoolmeestersgang ]*)Schoolsteegla) . . . . . .Schoone-Weespad. . . .Schoorsteenvegersgang . .Schoorsteenvegerssteeg: : :Schoutengang 13) . . . .Schrüfpennengang l*) . . . : :Schrüversgang 15), . . . . . . . .Schuiermakersgang 16). . . .Schuineging 17). . . . . . : . ’.Schuitenboomsgang 18) . .Schuitenmakersgang 19).Sohuitenvoerdersgang . . . .1,ao1.LIGGING.~.- ~~Boomstraat ..............Elandsgracht (Noordz.). ...Elandsstraat .............Tuinstraat ................Oude Kerksplein .............. ....Vigkenstraa; tusschen Rietvelds-en A4essenmakersg.Bloemstraat. ............Egelantiersstraat. .........Tuinstraat ...............Lindenstraat ............Goudsbloemgracht. .......Galgenstraat .............Looiersgracht ............Tuinstraat ...............Uilenburgerstraat .........Egelantiersstraat ..........Binnen Wieringerstraat. ...X. Z . Voorburgwal ......2e Laurierdwarsstraat. ....Egelantiersstraat ..........Slijkstraat ...............Barberstraat .............Bloemstraat. .............Iùinstraat ...............Egelantiersstraat. ........Anjeliersstraat ............Xndenstraat .............Koningsstraat ............Egelantiersgracht .........:>indengracht .............3loemstraat. .............3oomstraat ..............KLEIN NUM-NUMMEI; MERINGVANVAN1796. 1875.6714y2151311-46 v1%4f$73521743413503Y/1046:4712/131523415911:703:w8611---24-2620-lsz38142--4-891-9345-571207107-1139-39136-139-83152-156338-240104-11247-5154-5658-6014-2217424vervallen.?vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.‘) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, A”. 1736, No. .52. Waarschijnlijk dezelfdeals de Scheepjesgang.i] Zie blz. 168, 154, aant. 14. 7.‘) Vilg&s de ka&t van wijk 52. In 1796 vervallen.s) Zie blz. 157, aant. 5.s) In 1796 naamloos.‘) Zie blz. 146, aant. 16.lzj Ook (en thans enkel): Zwartehandsteeg.13) Zie blz. 154, aant. 3.14) 3, ,, 173, (, 2.15)164, 12.‘6) ?hanY : Van B’e e k s h o f j e.*?) Zie blz. 178, aant. 8.ls) Ook, en thans enkel: Schuitenvoerdersgang.19) Thans: Schuitenvoerdersgang.20) Thans naamloos.


180NAMEN.Schuitenvoerdersgang l). .7,nii: :. . . .Schuitenvckderssteeg . . . .Sohuitjesgang . . . . . . .Schulpgang 4). . . . . .Sieperschegang “) . . . .Sieuwertsgang +j) . . . . .Simonsgang 7, . . . . . .Sint-Anna’sgang s) . . . . .Sint-Jacobsgang . _ . . . . . .Sint-Jacobspoort . . . . . .Sint-Jsnsgang. . . . . . . . . ,Sint-Janshofje . . . . . . . .Sint-Jeroenengang . . . . . . .Sint-Jorisgang 9, . . . . . . . .Sint-Kathrijnen-Kloostersgangla)Sint-Pietersgang Il). . . . .129, II1337 II 1I, ,t14 )Slagersgaig 1 5). . .II . . . .3, 18) . . .>Y 17 1 . .n . .1sn,,j : 1II>t 20) .>7 2’) . .__._................................ . . . . ................................ . ..LIGGING.Egelantiersgracht .........Heerengracht ............Lindengracht .............Marken ..................Amstel. .................Lindengracht .............Passeerderstraat ..........Goudsbloemgracht. .......Palmgracht ..............Goudsbloemstraat .........Lijnbaansgracht ..........Lindengracht .............Gcmdshloemstrnat .........Laurierstraat. ............Schoatensteeg ...........Buiten Domrnerstraat .....Lindengracht. ............0. Z . Voorbnrgwal. ......Binnen Grouwersstraat ....Goudsbloemstrnat .........Haarlemmerstraat. ........Marken ..................Palmgracht. . . ...............AnJekrSStrZLat.. . . . . . ...,........le Batlvierdwarsstraat . .Bloemstraat. . _.IUoemgracht . .Doomstraat . .Elandsgracht. _. .Elandsstraat . . .7, ...’...................................KLEINNUMMERVAN1796.33305a/912&27154,10564i6.520121401553491:;2915/1627sx224919747121SO14921312113::;79040102130ÏNUM-MERINGVAN )1x75. '/58-602914-2338248121-1239-1386-9075-77103-107-_-4-6268-272-tusschen2s en 30238X---90-21151-153tusschen7 en 91011790130-143-57-61vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.Zie blz. 179, aant. 1s.Volgens de registers vanZie blz. 179, aant. 19.In het register van 1876:Zie blz. 16.5, aant. 12.>, 7, 156, ,, 9.150, 7.&k:“Wateriang.Zie blz. 1.57. aant. 16.,I 13 160, ,( 2.159,Thad naamloo~.1.18.53 en verv. In 1796 nanmloos.Smeltersgang.13’111) Vo)igens de(‘kaart van wijk 51. In 1796 naamloos.15 1 Thans naamloos.16) In 1796 was de tegenwoordige le Batavierdwarsstraat de 2e.17) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796 naamloos.10) Thans naamloos.18) Zie blz. 164, aant. 13.2016% ,, 1s.71 &lg&s de registers van 1853 en verv. Tn 1796: S m i d s g a n g.


181P~AMESL IGGING.KI.EINNUMMERVAN1796.NUM-MERINGVAN1375.--.--Slagersgang l) . . . . . . . . . . .3, ...........II 2) ...........II. . . . . .‘1 ......n 3). .....n ......31 q.. ....3, 5). .....77:; ::::::SlsgeAwteegje . ......Sleepersgang ........77 ......... .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .9, 8) ......*, - ...........,t 9). ..........” ......... .Goudsbloemgr.(Willemstr.)Kalverstraat ..............Korte Prinsengracht ......Prinsengracht ...........Reguliersdwarsstraat ......Rozengracht .............Slijkstraat ...............Be Taindwarsstraat .......Tuinstraat. ..............Vinkenstraat. ............Voetboogstraat. .........Zeedijk ..................Hoemstraat. ............Egelantiersgracht. ........Egelantiersstraat ..........Elandsgracht. ............Elandsstraat .............Goudsbloemgr. (Westerstr.)II ........... Goudsbloemstraat .........1, ‘0). ..................Groote Noutstraat.n ...............71 q.. ....... / Laurierstraat ..............,< .......... Laoiersgracht ...........II ‘3). .......... ,, ....................... Oude Looiersstraal .................. Liinbaanseracht ..........14). .......... j P&straat: ..............Tichelstraat. .............Uilenburgerstraat. .............................................Sleep&steeg ............15) ...................Sleu&ang 1s)Slootsteeg ...............Slotenmakersgang. .......Sloterdüksgang ..........Sloterdijksteeg ...........Ltrechtschedwarsstraat ....Amstel. .................0. Z. Voorburgwal. ......Laurierstraat. ............Keizerstraat. .............Nieuwstraat .............Goudsbloemgracht. .......N, Z. Voorburgwal.. .....102/103991 3290130160205089 30104M/l95212112612013/1J26,&1::1223827lY/ZOZS7j28383-8537-77%-641662512(---38-50114-122183-52-5820-26tusschen66 en 68--- -36‘ii116/117156/157161301131$5,13/14145z14968-8058-6034--263-269vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen..!) Zie blz. 150, aant. 6.11 7,162. __ 14.9, 3, 1671 :; 2.1: 1796 156, ook: S’ieenmansg 11.Volgens de kaart van wijk 54.Thans naamloos.Zie blz. 172, aant. 13.,q v o k ensa n g.In 1796 naamloos.ens de registers van 1853 en en verv. In In 1796 S S m a a 11 e e g a n g. g.166, >, 13.1 1 ” ”145, ,, 14.la1 : 1 y;> >f ‘8.‘911) &lg&s de ‘kaa;t van’ wijk 51 tusschen de R o z e n b o o m s- en de G r o e n e g an g.Ook in het Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1734, No. 157.15) Zie blz. 172, aant. 11.ls) Thans: Zwartesleutelgang.


182N AMEN .Slot-Sparenburgsgang . .Sluitgang ') ............Sluiteregang 2). ..........Smallegang 3). ...........Smalschepengang .........Smalsohippersgang 4). ....Smeltersgang 5, ..........Smidsgang ") ............1. 7) .........33 8) .........II. . . . . . . . . . . .II ............7,»Q ) . . . . . . . . . . . .10) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .,,10::>1 ) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .3,11>, ) . . . . . . . . . . . .*. . . . . . . . . . . .1 2R 1 . . . . . . . . . . . .9,. . . . . . . . . . .1 33, 1 . . . . . . . . . . . .3, . . . . . . . . . . . .SmidSsteepje.::::::::::::. . . . . . . . . . . . .Snüdersgang Ii). . . . . . .Sollenburgergang 1 6). . . . .Spaarpotsgang . . . . . . .Spaarpotssteeg . . . . . . .Spaarpottengang 16) . . .Spanjaardsgang 17). . . .Speelmansgang . . . . . .Speelmanssteeg *s) . . .- - -hXXNG.Uilenburgerstraat .........Brouwersgracbt ten 0. vande Goudsbloemgracht. .Vinkenstraat ........ ....Elandsstraat .............Vinkenstraat .............Lindengracht. ............Passeerderstraat ..........Anjeliersgr. b/d. Violettenbrug..................Anjeliersstraat. ...........2e Boomdwarsstraat ......Binnen Brouwersstraat ....Egelantiersstraat .........Elandsstraat ..........................Gouds%oemstraat .........Hazenstraat. .............Laurierstraat. ............Rozengracht ..............Rozenstraat. .............Tninst,aat..:::::::::::..............Vinkénstraat .............Weesperplein ............N.Z. Achterburgw. (Hekelv.)Onde Waal. .............Laoriergracht ............Dvertoom ................iTijzelstraat ..............St. Pieterssteeg ...........Rozengracht .............it. Jacobsstraat ..........3nde Looiersstraat .......4mstel. .................KLEIN NUM-NUMMER MERINGVANVAN1796. 1875.43-4081::64165Gillj1222;1301361953810;/1oe49/50159jlSO974/75184204/2ooSS/692044145127/128-25814-~233-269-ii-953325295776125-319213-122-13271-73194--566170-883-8710-1226vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervalleu.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervalien.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 reeds vervallen.Volgens de knart van wijk 53. In 1796 naamloos.Zie blz. 181, aant. 9.n n 178, ” 4.180, 4.Iineemboek va; het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1710, No.Thans naamloos.Zie” blz. 130, aant. 21.l”) Volgens de registers van 1803 en verv. In 1796: V ij fg e r s t e b r o o d e n g a n g.10”) Thans naamloos.‘* j Zie blz. 174 aant. 1. Misschien dezelfde gang die in het Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis,A’O 1736, No. 59, R o z e n s m i d s g a n g wordt genoemd.12) Zie blz. 141, aant. 4.14‘9 ,I ,, 174,176,,, 17.12.l5 1 1: hi; register tan 1853: Z o n n e n g an g.16) Zie blz. 150, aant. 2. l7) Thans naamloos.l*) Volgens de kaart van wijk 28. Sinds het midden der 18e eeuw ingang tot hetZwichtershofje.18.


183NAMEN.LIGGING.I . . . . .1,X. . . . .Steenmansgang ls) . . . . . . . *3, 19). . . . . . . .Binnen Brouwersstraat . . .2e Egelantiersdwarsstraat. .Prinsengracht ............Anjeliersstraat ............n ......................GoudsLlioemstraat ........RozenstTaat ..... .:: : 1: : 1:Tuinstraat ...............Korte LeidschedwarsstraatOvertoom ................Amstelstraat .............Elandsstraat ..............Lijnbaansgracht ..........Anjeliersgracht. ..........N. Z. Achterburgwal (Spuistraat)................N. Z. Voorburgwal. ......Nieuwe Hoogstraat. ......Goudsbloemstraat .........Anjeliersstraat ............Prinsengracht ............Bloemgracht .............Lijnbaansgracht ..........Prinseneiland ............Iùinstraat ...............Warmoesstraat ...........Brouwersgracht. ....................Prinse$gracht .......................ruins&aat ...............10D250/2512615299661si;cia166/1678$2le/151934310313-15-539-5415%208~212-5q--6.5105-105209-213ii---336/337 178a24125 175-1832sj25 26-27‘il20766397i98183jl84451G47148$152281229663291303861388170-183118-180-1sS1071261’7-623386-38864-66vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.?vervallen.‘) In de registers van 1853 en ver”.: T e x e 1 s c h e g an g.2, Op de kaart van wijk 45: Vredegang.s) Zie blz. 151, aant. 14.4, Volgens de kaart van wijk 61. In 1796 naamloos.“) In 1’796 Stratengang. Volgens de kaart van wijk 46 en in het register van 1853:Speldenmakersgang. Thans naamloos.“) Zie blz. 173, aant. 8.9 162, 10.s) &lg&s het register van 1853. In 1796 naamloos.9) Zie blz. 143. aant. 2.10) De eerste naam komt voor in de registers van 1853 en verv.; de tweede in dat van1796; de derde on dc kaart van wiik _1 13.11) Zie blz. 178, aant. 1.12) Ook: Steenmansgang.*s) Zie blz. 165, aant. 13.14) Tnneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1736, No. 73.*j) Oak: 2e Waaigat.Is) Volgens de wijkkaart. In 1796: W a f e 1 b a k k e r s g an g. Thans naamloos.17) Zie blz. 161, aant. 3.1s aant. 12.1 9 blz. 181, aant. 5.


184NAMEN.LIGGIXG.VANVAN1796. 187.ï.Steensgang l) ............Steenwerfsgang ..........Steenzettersgang ?). ......Sterrengang .............Onde Looiersstraat . . . . . .Marken (Valkenburgerstr.).Oude Rraak.. . . . . . . . . .Anjeliersgracht (Westerstr.)~-. . . . . . . . . . . . .: . . , . . . . .161. . . . . . . . . . . . .iln Bloemstraat. . . . . . . Y. . . . 1209, . . . . . . . . . . . . . Egelantiersgracht . . . . 5981,Foeliestraat. . . . . . . . . . . 30n4; ::::.::::: Goudsbloemgr. (Willemstr.) ao,‘ss” . . . . . . . . . . Oostenburger Achterstraat a9>, “) . . . . . . . Palmstraat. . . . . , . . . . . . . .ï237 fj . . . . .,, 1185II* . . . . . . . Rapenburg ............... 24II . . . . . . . . . . Toinstraat ................ 131.......... Vinkenstraat. ............93Sterr&e (het) .: .......... . Laagte Iiadijk ........... 94SterretJesgang “) . . . . . . r‘oeliestrant . . . . . . . . . . . 30Stille-Willemsgang Q). . . . Lindengracht.. . . . . . . . . 129Stinkslootsgang 1°) ....... Lijnbaansgraçht, tusschenElandsstr. en Elandsgr. . -Stoelenmakersgang 11) .... ,,Rij d e Kathuizers .........Stoelenm&ersgangl~j: 1: 1Stoepengang 1 s! ...........Stoesaksgang 11) ......... iStoppersgang ............Stoutehaansteeg l;j. ......Stovengang ls). ..........II . . . . . . . . . . .17). . . . . . . .Stra&gang ls). . . . . . .Stroobosgang . . . _. . . . . , _i> . . . . . . . . . .Egelantiersstrant. .........Goudsbloemstraat .........7.. . . . . . .Vinkenstraat tusschen KortePrinsengr. en PronkgangAnjeliersstraat.. . . . . . . .K. Z. Voorburgwal. . . . .Goudsbloemstraat (Zuidz.)voorbij de 2e dwarsstraatJ.,indengracht.. . . . . . _.Joden Honttuinen.. . . . . .Tuinstraat . . . . . . . . . . . . . . .Egelantiersstraat. . . . . .Vijzelstraat . . . . . . . . . . . .6C52,;3255.56-os-.54/.io11/12-156,157166267s7125, 126126147-l .il--24- 2s106-171~-l(l9-111 jvervallen.vervallen.vcrvallen.vervallen.vervnllen.vervallen.vcrvallen.- ) !-vervallen.-11.5-105-10.5~186-19019-25vcrvnllen.10231~ NUM-NUMMER MERIN


185h7~hf~N.-~.- --.~-.-LIGCING.KLEINNUMMERVAN1796.KUM-MEKINGVAN1875.ZZZStroogang l) . . . . . . . . . . . .11 2) . . . . . . . . .Stroopmakersgeng . . . . . .Strubengang (Van) 3). . . , .Strük$jzersgang 4, . . . . . .5) *. . . . . .Stuiverigang B, . . . . .Stuurmansgang . . . .SQfselgang . . . . . . . .Y> 1). . . . . . . . . 1. . . . . . . . . .Suikerbakkers&ng . . . . . .>1 y.....n1,10;: : : 1:>t 11). , .11 . . . . .39 . . . .14) . . . .Suikerh&engsng . . . . .Tabakstamperssteeg lj). . .Takkenbossengang le) . . .Tamboersgang Ii) . *. . . . . ,Tamboershofje. . . . . . . . . .Terpentünsgang .Texelschegang 18) : : : : : : : :. . . . . . .Tiereging *Q), . . . . . . .Elandsgracht .............Gondsbloemgracht (Willemstraat)................-4njeliersgracht. ..........Egelantiersstraat ..........Marken .................Palmstraat. ..............Dirk van Hasseltsteeg ....t\njeliersgracht. ..........Rozenstraat ..............Bloemstraat. .............Vlooienburgergracht ......Voetboogstraat ...........Bloemstraat. .............Egelantiersgracht .........ElandsgIjcht....:::::::::Lindengracht.._. .. . . . . . .Lmtlenstraat .............Lijnbaansgracht ..........Marken (Valkenhurgerstr.).rlmstel. .................Koningsstraat ............0. Z. Voorburgwal., .....Rozenstraat ..............Halvemaanssteeg . . . , . . . .Elandsgracht.............Vinkenstraat, tusschen deDonkere- en de Rietveldsgang..................Bloemstraat. . . . . . . . , . . .1,auriergracht . . . . . . . .Binnen Brouwersstraat . .Texelsche Kaai.. . . . . . . .Lindengracht.. . . . . . .10 20--3094,95 10310799/100SO/4110314/15132llj12521422784312;;2376803463613789/90Y/10143170/171lljl2122,1232G--32-3424-44110--1 X-1601:23822442931103146-14820.-3224-2829-3.313-1.5--171-17313-15--vervallen.vervallen.vervallen.verrnllen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervnllen.vervallen.vet-vallen.rervallen.vervallen.vervallen.,*) Zie blz. 149, aant. 13..a] -&,,; n;g,*oo;. 1°.4, . Zie blz. 163, aant. 2.;) 7, I, 141, 1, 9.n 153,1 i Hans naamloos.*) Volgens het register van 1796; in de registers van 1853 en verv., en ook reeds inhet Inneemhoek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1721, I\iO. 20: üilenbakkersgang.g, Zie blz. 156, aant. 5.10. 176, 2.11 1&k :” Takkezbossengang.lg) Thans naamloos.13) Op de oudste kaart van wijk 15 (ongeveer 1775): W ij d e g an g. Op de latere reeds.Suikerbakkersgang.14) Ook, en thans enkel: Zaksteeg.15) Thans naamloos.16j Zie aant. 11.17) Volgens de kaart van wijk 52. In 1796 vervallen.la) Zie blz. 183, aant. 1.IQ’ ) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 naamloos.


186.-N AMEN.‘Timmergang l) ...........Timmerlui’sgang 4. ......Timmermsnsgang 3). .....17 4) ......>< 5) ......n” :v* ......n 7.S). .....71 ......9 8) ......3, Q) ......‘Tollengang 9’) ...........2, ‘0) ...........‘Torentjesgang ...........Treurgang ...............Trommelmakersgang l*).'Trompettersgang .........I~ LIGGING.Looiersgracht . . . . . . . .Haarlemmer Houttuinen. . .Hloemgracht . . . . . . . . .Eloemstraat. . . . . . . . ILindenstraat .............le Looiersdwarsstraat. ....Looiersgracht ............Oude Looiersstraat .......Rapenhurg. ..............Rozenstraat. .............Vlooienburgergr. (Waterloo-Pleinj. . . . . . . . . . .Goudshloemgr. (Willemstr.)I>/d. Dubbele SterrengangGoudsbloemstraat., . . . .CtrechtschedwarsstraatVinkenstraat. . . _ . . . .Lauriergracht . . . . . . . .Rozengracht.. - . . . . . . . . .RLEIN NUM- ;NUMMER MERINCVAN VAN1796. 1875.ii7662874liii2If .......... . . . . hnddwarsstraat. . . . ..Trompetterssteeg 1d3 . . . . Oudekerksplein.. . . . .Trompsgang la) . . . . . . . . . Palmstr. O!C~. Rozenhoomst.‘Trouwissensteeg . . . . . . Taanstraal. . . . . . . . .Truffelsgang . . . . . . . ~ ~~oudsl~loemgracht. . . . .‘A). . . . . . . . 1 (;o~~dYl>loemstraat.; . . . . /‘Truffe?~jesgang . . . . . , Anlellersgracht (.a esterstr.)‘Turfdragersgang . . . . . . Anjeliersstraat.. . . . . . 120:1,.........! Egélantiersstraat ..........,Y 15). ...... I,< .........>I le). ...... Goudsbloemstraat ........ 114” ‘7). ...... Lange Houtstraat ......... 27128................ 1 Oude Looiersstraat ....... 18“rurfdragbshofjeNieuwe I.ooiersstraat ..... 853, ......... Prinsengracht ............ 90Turfhoksteeg,Turksohe xei;e&;ééi} lB) 1N. Z . Voorburgwal . . 213---16128201222ï --14071421G --46-4830106-108! 333-94133.5-339vervallen.varvallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.iervallen.‘) Volgens de registerj van 1803 en verv. In 1796: T i m m e r m a n s g a n g.s) Zie blz. 150, aant. 17.“) Volgens de registers van 1853 en verv. In 1796 nnamloos.,( 1853 n n 9, 1 ï96 3,aj Tha& &mlooj.6 Oak. W ij d e g a n g.7‘i:; i Zie aant. . 1.hlz. 149 aant. 14r’] C$k: \Vit;e-Rozéngang.‘) Thans naamloos.3ii) Zie hlz. 184, aant. 4.la) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 vervallen.‘*) Volgens de wijkkaart. In 1796 naamloos.12) Zie hlz. 159, aant. 5.13) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1’711, No. 123.‘*‘) Volgens de kaart van wijk 51. In 1796 naamloos.a 5),, 45. ,, 1596 ,,16 " " " "1 51. 1796ar) Th&s na8mlo&(1 1s) ‘yhans .$kel onder den eerstgenoemden naam hekend.


187N AMEN.Turksche Keizerspoort l).Twaalfurengang . . . . . .. . . . . . . . . .Twee-Gebroedersgang . .Tw”ee-Hardebillengang ;j 1Twee-Hoendersgang s). . .Twee-Huizengang . . . . . . .17 3, . . .. .Uil&gang I’ . . . . . . . . .. . . .. .._..Uilegbakkersgang “).Uitgeestengang . . . .Ulkezonnengang “) . .Utrechtschegang B). .Vaderlandscheg&g . .Valkengang . . . .Valwatergang ?). . . .Verkensgang . . . . .. . . .. . . .. . .LIGGING.Hazenstraat ..............Egelantiersstraat. .........Elandsgracht. ............Nieuwe Achtergracht......Oude Looiersstraat .......Foeliedwarsstraat. ........Palmstraat. ..............Lindenstraat .............Mouthaansteeg ...........Palmgracht ..............Bloemgracht .............PJoemstraat. .............Mark:; .... .: : ......................Oude Looiersstraat .......Singel. ................... . .Anjeliersgracht (Westerslr.)Elandsgracht. ............Lindengracht. ............2e Rozendwarsstraat. ...... . . . . . . Vierwindenstraat__.........VarkensvoeQesgang . . . . Hazenstraat. . . . . . . . .Veldesgang (Van de) 8).. . Oude Looiersstraat (Noordz.)~ b/d. 1eLooiersdwarsstraatVerbrandegang ,“)Goudsbloemgr. (Willemstr.),Y 9): : : : : : : : Goudsbloemstraat.. . . . . .2e Looiersdwarsstraat. . .Anjeliersgracht (Westerstr.)Verfmoiénsgang loj 1: 11: 11Vergulde-Bübelsgang II). . .Vergulde-Dolphünsgang 12)Verguldersgang.. . . . , . . .Verwersgang. .._........n . . . . . . .1, ii)‘: . . . . . . . .11 ‘4) . . . . . . . .0 1:) . . . . . .Veterkloppersgang . . .‘) Zie blz. 160, aant. 5.Pijlsteeg. . . . . . . . . . . . . .Elandsstraat . . . . . . . .Prinsenstraat. . . . . .Egelantiersgracht . . . . .Goudsbloemgr. (Willemstr.)Lindengracht.. . . . . . . . .Looiersgr. tusschen Sleepersgangen 2e Looiersdwstr.Lijnbaansgrachtb/d.NieuweLeliestraat. . .._._.....Tuinstraat . . . . . . . . .-/IIKLEIN : NUM-NUMMER MERINGVAN VAN1796. 1875.180673184 85&G1142103jlO475176$81251OfgOl1432723-/12-1613676-883-565---1377141152156- 160-39-49270-277193-fi6--7436137 : 18-20X5/36 i -51 i -81/82 ~ 139-1411.5 0 103-1072 8200-51- 0 316 13-1011x 107x -1.1028/%9 128-14695/96 294-300---SO-iiivervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallenvervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.?;) 1: ,> 157, n 11.9 :: ,, 164, 5.?) In 1796 ook: Watervals- ot Volwatersgang.“) Volgens de kaart van wijk 35. In 1796 vervallen.ss) Zie blz. 150, aant. 5.9) ,, (, 1 a0, ,, 7.10 ) 165, 5.‘3 E& gedeelte van deze gang, aangeduid als ,, D w a r s b ij b e 1 sopenbaren dienst onttrokken in 1893.12) Zie hlz. 148, aant. 12.13177, 9.l* j V’klg&s de kaait van wijk 3.5. In 1’796 vervallen.lS) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1719, N”. 130.gang”, is aan den


188NAMEN.I,IcGGINloemgracht tusschenStroogang enGondsbloemclmarsstraat............Pieter. Jacobsdwnrsstraat ...Halsteeg ................Cilenburgerstraat. .......~~outlsbloemstrant .........Rozenstraat. .............(~oudsbloemstraat., .......Egelantiersgracht .........Goudsbloemstraat., .......1Iarken (Valkenburgerstr.),Zontkeetsgracht ........Hloemstrûat. . . . . . . . .Palmgracht . . . . . . . . .-I7jl”3625 26ïti1112Tpi101xx113~1.14-1o.i37/3fll-si-103134m-405a--4s--tusschen200 en 202-1 s .ïs-i-sïverrnllen.ver\-allen.vervnllen.Vlasboimsgang 1 “).’ ’ ’ .3, ;;j. : . .. . . . . .Vleesch;lang 15). . . . .Vliegende-ArendsgangVliegendegang 1(i)Vliegengang 18). . . .la).1”.‘1).. . . . .. . . . . .Tuinstraat ...............liloemstraat. .............Egelantiersstrnst ..........Anjeliersgracht (Westerstr.)Foeliedwarsstraat. ........Kozenstrant. .............Ijrouwersgracht ..........Anjeliersstraat ............1 x ;z10.5342611.5133106731857xJÏ-59.ïs19X-195304232‘) In 1796 ook: Victorsgang...~ -.-) /.le riant. 1 .“) Niet in het register van 1796, doch wel in dat van 1803 en op de kaart van Uuurt AAin den Atlas van Amsterdam 11876).“) Volgens de kaart van wijk 5i. In 1796 vervallen.“) Vergelijk blz. 160, aant. 15.“) Zie blz. 154, aant. 2.7, Volgens de kaart van wijk 01.. In 1796 naamloos.s) Zie blz. 184, aant. 13.g, Volgens de kaart van wijk 53. In 1796 vervallen.‘O) Thans: Vlasboomsgang.‘*) Zie blz. 174, aant. 14.l2j De eerste naam komt voor in het register van 1796, de tweede op de kaart van wijk 46.In de latex registers naamloos.13) Zie aant. 10.‘0 Zie blz. 163, aant. 7.o ens de registers van 1853 en verv. Niet in dat van 1796.::{ Zi?blz . 142 , aant:3.17) Thans: Zwarte Ravengang.ls) Zie blz. 168, aant. 12.le) Thans naamloos.


~AMEN.189LIGGING.1~~. -~jKLEIN ’ NUM-XUMMER MELUN(:“AN 1 VAN---1796. 1875.~~ -...~~~---.. ~- ~~Vlielandergang ‘) . . . . . . Marken . . . . 111Vlielandsgang . . . . . . Texelschekaai . . . . . . . . . . 1%Vlierblomsgang . . . . . . .Vlotschuitvoerdersgang . .Vlotvoerdersgang “) . . . . .Vluchtgang “). . . .Vogelstruisgang . . . . . . . .Vollenhovensgang “) .Volwatersgang “). ........Vossengang “) .........» 7). ...........I of -hofje .....Vredegang s). ............0).Vred&ust l”). ........................Vroege-Morgengsng ......Vrouwengang ............Vrouwenkoppengang II)...Hoogte Kadijk.. . . . . . . 1 70171Binnen Brouwersstraat . . _ 41Keizersgracht (Oostz.) b/d.ISrouwersgracht.. . . . . .Goudsbloemstraat.. . . . iiGoudsbloemgr. (Willemstr.) 187/X8Lijnbaansgracht tusschen deBrandemmersgang en deElandsgracht. . . . , . .Lindengracht.. . . . . . . .Elandsstraat.. . . . . . . . / 139/140/C~ou7Heiligeweg . . . . . . . . . 32133Foeliestraal. . . . . . . 25Vrüheidsgang lz) ......... Smallepad ............... %O -.Vrümansgang Id). ........ Bloemstraaf. .............79 -Vuile-Kappersgang ....... 12ozenstraat. ............ 101Vuile-Weespad .......... 2e 1,aurierdwarsstraat ..... 44i4e5Vüf-Gerstebroodengang rs) Elandsstraat ............. 136TJfhoekengang .......... Coudsbloemstraat ........Vüf-Matrozengang lj). ... Engelschesteeg. . . . .ViJf-Zinnengang r6). ..... 2e Kozendwarsstraat. , . .Vügentonnengang ....... Elandsstraat . . . . . . .Vüzelgang .............. Haarlemmer Houttuineo.Waaigat 17) .............. Hoogte Kadijk. . . . .II .............. Oostenburger Voorstraat.>, (Eerste) ...... Kapenburgerstraat . . . . .114-124-a-14--123-131-66-74tusschen19 en 2139-:47ecirao345-347-27-3318-14-4023-31-Vijf-Kaarsengang. ........ / Laurierstraat. ............ 91 ( -191390124-56,/5713611394-S5-7- --vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.\wva11en.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen._.vervallen.>vervallen.vervallen.‘) Misschien is de Vlielandsche-Leeuwengang (Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis,.4O. 1709, No. 115) met deze identisch.:j] v o k ens de kaart van wijk .il. In 1796 vervallen.‘1 1796 naamloos.4, 1: n i 1 :: 35: 1 1796 vervallen.“) Zie blz. 187, aant. 7.“) ,, 146, 13.?) &lgens de kaaYt van wijk 51. In 1796 naamloos.s) Zie blz. 183, aant. 2.8) “* 8.10) V”olg&s k:’ re&ter van 1853; niet in dat van 1796.1’) Zie blz. 163, aant. 18.12) Op de kaart van wijk 54 nog naamloos.13) Ook: Gang van den Vrijman van Batavia, Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis,Ao. 1709, No. 29.St) Zie blz. 182, aant. 10.lr 3 ?? 167, 8.15) Thani naamloot.17 Wagenaar, Amsterdam, Deel 1, blz. 67.


190NAMEN.LIGGING.V A Nl’i9ü.T NCM-MERINGBAN1876.Wzaigzt (Tweede) . . . .n (Eerste) . . . .1, (Tweede) l) , . .» . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Wz


NAMEN.Wieldraaiersgang *) ......Wielendraaiersgang 3). ...Wieringergang ...........Wiersgang 3, ............Wildemansgang .........4) ......Willeb&dsgang .........Willem-Bakkersgang 5). ..Willemünsgang “). .......Willemsgang ...........y... ....................Wind&ng s,Windhondsgang QI. .......Windhuisgang ...........;g;h,ggsan,} 10) ...Witmarmergang 11) .......Wittebellengang 1 y) .......Witteboomsgang .........Witteboomsstee$je 13) .....Wittebroodsgang .........Wittekelksteeg ...........Witteklokkengang 14). ....Wittekoeiengang .........~~~~~~~;nn, ) ‘5) .....Wittekruisgang ..........16) ...Wittelakmerengang lT). .......g;;;e;.g;;;y } 18). ...........Witteplardsgang 19). .....Wittepaardssteeg ........191LIGGING.l--Laorierstraat. ...........Bloemstraat ..............Langestraat ..............Egelantiersstraat. .........Goudsbloemgr. (W’illemstr.)Laurierstr. b/d.Lijnbaansgr.TuiRstraat ...............Goudsbloemgr. (Willemstr.)Goudsbloemstraat .........Lindengracht .........................Lange’ LeidschedwarsstraatLaurierstraat .............Passeerderstraat ..........2e Bloemdwarsstraat. .....Lauriergracht ...........Tuinstraat ...............Bloemstraat. .............Bloemgracbt .............Lange Houtstraat. ........N. Z. Voorburgwal. ......Laurierstraat. ............Lindengracht .............1, .......................~~~ou~8tr.b~h.Hsnrlemm.pl.”Izgelantiersstraat ..........Anjeliersstraat ............I(LEIN NUM-NUMMER MERINGVAN VAN1796. 1875.lou3.513611‘&5-1721G15:15681611824190üljfj2113/11449/5067128/12918916/1792-200/201lG7I> .......... 104/105Anjeliersgracht (Westerstr.) 5 0Geldersche Kade. . . . . ; 44/J5179ii35-41-tusschen9.5 en 9711-13-1097111142-142~178-4-63-65132Ill-1153092315128-133-46-50?Bo-28267118-117-11427-331-~. ~ ..-. -.- ~~ -vervallenvervallen.~?vervallen.vervallen..vervallen.vervallen.vervallen.vervallen..vervallen..1) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1’738, N”. 356.2, Zie blz. 16!4, aant. 17.3) Thans naamloos.4) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1707, No. 36; Ao. 1719, R’O. 38 ;.Ao. 1720, No. 11; Ao. 1732, No. 286.5) Volgens de registers van 1853 en verv. In dat van 1796 niet genoemd.6) Zie blz. 175, aant. 15.8) yha;; n;f;~oo;s ‘*Q) Zie blz. 143, aant. 13.10) De tweede naam in de registers van 1876 en verv.11) Volgens het register van 1853. Niet in dat van 1796.12) Zie blz. 143, aant. 10.i3j,, 172. n14) n 161,15) Ile tieede naa; (natuurlijk eene verbastering) in de latere registers.16) Inneemboek van het Aalmoezeniersweeshuis, Ao. 1712, No. 106.17j Thans naamloos.18) Den eersten naam vindt men in de registers van 1853 en verv., denvan 1796.1%) Thans naamloos.tweeden in dat


192NAMEN.KLEINNULIMERVAN1796.NUM-MERlNüVAN187.5.Witterozengang *). .......IIWittevGetsgang:y:::::.........v 4) ......Wittevrouwengang of-poortWittezaaggang 5). ........Wortelboerengang .......Lindengracht .............Lindenstraat .............Rozenstraat. .............Egelantiersgracht. ........Lindengracht .............St. Pieterssteeg (thans Nes)k,g&nt1ersstraat. . . . . . . . . . . .Goudsbloemgracht. .......Egelantiersstraat ..........Wijdegang. ...............,, ............... Foeliedwarsstrant. ........$3 ............. Goudsbloemgr. (Willemstr.)9. ‘;) ............ Joden Houttuinen .........I> ............ Langestraat. .............I> ‘) ............ le Looicrsdwarsstraat, ....II .......... i Lijnbaansgracht ..........., 8) ::. .......... Marken (Valkenburgerstr.).7 . . * . . / p lL,straat,II>I ............>t ............ 1 ~=kenstraa;:::::::::::::........ , Kinnen Visschersstraat ....WädLsleepers&ng ....... Smallepnd ...............W&jdetorensgang ......... Reguliersdwarsstraat ......WY nbergsgang of -hofje .. Laurierstraat .............Wängaardsgang. ......... Rozenstraat. .............Wgngaardsstraatje la). .... N.Z. Achterburgw. (Spuistr.)W@korfsgang 11) .... .... Uilenburgerstraat. ........Wgnstoksgang ll). ....... Elandsgrncht. ............Wgntjesgang ............ I E’oeliedwarsstraat. ........Goudsbloemgracht. . . .N.Z. Achterburgw.(Spuistr.)......Wijntjessteeg ;ij. 1: 1....... . . . . .Zaagmolenagang Id).Zaagselgang 15) . .Zaaiersgang loi. . . .Zagersgang 17). . .Zakgang ...........Zaksteeg ..........1, 18) ........_....._..... . .Egelantieysgracht. . . . . ?. . .Keizersgr. b/d. Brouwersgr.Egelantiersstraat. . . . . . . .Singel.. . . . . . . . . . .Lange Keizersdwarsstraat..0. Z. Voorburgwal. . . . . .1915IX3114Y,1021 .576i77oa33/341.5 / 1 GRO/M37/3823338 3‘3936137147/1481241123l’if)/1715,/6lA.‘li:133118/119142337/338-89QS/29Rai563371338407/4081332G1233/1014301-0828-30-544013-1943-45zo4~zos89-71%8-M96-110--iii214-2167-911.55171-179115182136-13764-661Gi10-312177-185-43-452317-1924-28vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.rervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.‘) Zie ble. 176, aant. 1.5.150, ,< 1..3 1 1: 1: 186,


Ii-AMEN.Zes-Haken-en-Owewm3 / “) .Zeven-Haken-en-Oogengang IZevenhuizengang ........Zevenkattengang l”). ....‘1).Zevennaildengang 12).........Zevensterrengang ........3, ‘3). ...........Ziekentrgostersgang. .....IiLELN NCJM-NUMMMER MERINGVAN" A N17Y6. 1x75.Zaksteeg ................Zalengang ...............Zalmgang ‘) .............77 .............3,n. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .II 2) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .Zalmkoopersgang ........Zalmvfbngersgang 3, ......Zandgang ‘) .............Zandmanssteeg of -gang. .Zaterdagsohegang ........Zeeftenmakersgang.......Zeemanagang “). .........Zeemlederengang “)Zeemtouwersgang ?)........ 1:Zeepaardengang .........Zeldenrustgang “). ............Zilversmidsgang .........14)Zonnehkfje .... .................Zonnengang 15). ..........Dwars Spinhuissteeg. .....Anjeliersstraat ............Urouwersgracht ...........15nnen Rrouwersstraat ....Coudsbloemstraat .........Langestraat. ............2e Lindendwarsstraat . .Vinkenstraat .............Goudsbloemgracht. .......Goudsbloemstraat ........Marken (Valkenhurgerstr.).Anjeliersgracht (Westerstr.)Lindengracht. ...........Dirk van Hasseltsteeg .Egelantiersstraat. .........ie Looiersdwarsstraat. ....Lijnbaansgracht ..........Anjeliersgracht. ..........Anjeliersstraat ............6Y567164591.53 .ï116.‘1178x.56014Y/l.50475833183 !lM14Y2201626--30134143Il-1313230l’iH--1SO» ........... $7 !G-Y6Elandsgracht. ............:;oudsbloemgr. (\Yillemstr.)1;oudsbloemstraat .........soudsbloemgr. (Willemstr.)Hoomstraat ..............


.194-mlKLEIX 1NIJMMEKVAN1796.NUM-MERINt . .IIBatavierstraat . . . . .7, y::::::::::: Bloematraat. . . . . .$3 . . . . . . . Binnen 1)ommerstraat. . . .,, . . . . . ..__.. Eklndsstrant . . .1, . . . . . . . . . . . Poeliestraat. . .3, . . . . . . . . . . . Kalverstraat.. . . . . . .n 6). . . 1,indengracht. . . .. . . . . . f>asseerderdwarsstrant . . .Zwa&-Arendsgang . Elandsstraat . . . . . .Geertruidsteeg.. . . . . . .Zw&te-Bg&eeg 7, : : : : : : N. %. . Achterburgwal ._(IIekel-Wkl). . . . .Zwartegang . . . . . . Leprozengracht. . . .Zwarte-Handsteea s-). . . N. %. \~oorbar~wal. . . .Zwarte-Retelsgang :.Zwarte-Ossengang . .Zwarte-Paardengang . . . .Zwarte-Paardsgang “) .Zwarte-Paardssteeg l”) . .Zwarte-Ravengang Il). . . .Zwarte-Ruitersgang 12).Zwarte-Sleutelgang 13). .Zwartlakenssteeg . .Zwavelstokkengang . . .. . . .ZUdeworAengang . .Leprozenpch< . . . . . .2e Looiersdwarsstraat. .Tuinstraat . . . . . . .Brouwersgracht tusschen dePalm- en Goodsbloemstr.P;. %. Voorburgwal. . . .liozenstraat. . . . . . . . .Oude Looiersstraat . . _1,aurierstrnnt. . . . . .0. z. Voorb1lrp%l. . . .Nieuwe I,ooiersstraat . . . .Pnlmstrnnt. . . . . .I~loemstrnat. . . . .4/511’51 .j1 fi17o/17ri103Y1/324920-22G-10-35-3743-4.5S-10tusschen22 en 24-7H-80(i-Sfi.5- vervallen.vervallen.-3”2-324 i9711( 8:;;vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.107x3vervallen.- vervallen.- vervallen./- I vervallen.321. -325 i193--190 j,;;%a, / vervallen.6.130 --138 i verxxllen.- verVsllen.lOO---If)4‘) Volgens dc registers van 1853 e n nerf.I n 1796 wordt op deze plaala wel eenezouterij aangewezen, van eigen nnmmers voorxicn.“) %ie hlr. 179, aant. 12.9, Volgens de liaart van wijk 51. In 1796 vervallen.l”) %ie 1112. 143, aant. 3.l’) 1, ” 188, (> 17.12) L3 ) ” ”,, IX,1x1, 1 1::


11. ., , . . . ., , . .II. . . . .1,......, > ......, , ......Naamlooze Gangen.In deze Iüst zün die gangen opgenomen, voor welke in geen der in deInleiding genoemde bronnen een naam wordt opgegeven. Gangen, dietegenwoordig naamloos zijn doch vroeger een naam droegen,zoeke men alzoo in het vorige register.LKGING.I(LElNNUMMERVAN17Q6.lNU>I-MERIN’ >> : 31‘, i. 75a, 1,,, .IAci;terg&ht .>>II18, ) . .Bloemgr.,straa’N.Z..5II >> [38/39)‘> 1,44Achterpad. . . -Akkolijenstraat 8AnIstel . . . . 10-Amstelstraat(Nieuwe;>* XI G3, ,> 1YY 1Ams;éIvel~. . . 1le Anjeliersdwarsstraal29Anjeliersstrant..3, . 2L3, . 216>> . 172Baafjessteeg . .l%Kmbrugsteeg.. 1:Harberstraat 8,I ... 6Hatavierstraat. . 30Berenstraat . . 23Bickersgracht . 17Blauwburgwal . 10Dloedstraat . . . -le Bloemdwars1Y163/164;ZO6/207,4354161-1%-Y31;-50-52106722-32.ii113119-1243311-153x----.ï----G---lervallen.rervallen.ler$allen.iervallen.lervallen.rervallen.iervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.rervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.I> 3,I> I>oomstraat . . .>I,, ......I,> . . .>, ...1, . . . . .2, . .31 ..*I> . . .e l:oomdwarsstraaa3,15;15112912tilF318067101114343613742/138882283 1Y-5ii2126.4571-!)--(5/6)262;7781107203198195/19615.5153--1;1512-14-2024BO-33---3113G19132ii---541511:443840--Iii-----verrallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervnllen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervailen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervûllen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.


1961706. 1875.Egelantiersstr . I 1.56>1 ._/ 137Elnndsgracht.. ; 01II . .-“:: 12Elandystraat_42,> .._m 73Foeliedwarsstr. I -Gebed zonderend ->1GCértruidGeeg. i ) 1CouweLarsst : : 1 :;Grxvenstrant . / 12>> . . 23Groeneburgwal _ 51Haarlemmerdijk 1 6 1Haar1. Houttuin. 46.> II 7sHaarlemmerpl.. Ï17TIalsteég.. .Iialremaans~tHnrteI&aat : :I-TazeAtraat. 11:,,Ileerrngracht..II>> ..>>IHeere&ukt. : 1Heilige Weg.. .HeintjesHoekst.Hol [T,ange). . .EIoogstraat (N.)Houtgracht(Waterlooplein)Houtgracht(Waterlooplein)Houtgracht(1Vaterlooplein)IToutstr.(Groote)>< (Korte).II >>., II,, (Lange)91 3,Houttuinen(Joden)11 11,, VI./ 3,10Jl-7/836/3767112123-2.55-116----93-9.5--6--2293 r> 1‘436--39--ii----vervallen.vervallen. ,, 9, 74,vervallen. ,, .I 76(Kleine) 146/M7vervallen. il 1: ,, 136vervallen. l! >. ‘3 132vervnllen. ,, ‘3 129vervnlleo. ,, >,vervallen.1 1 eKnttenbnrgervervallen.i dwarsstrant 9jlOvervallen. Keizersgracht . 412vervallen. Kcizersstraat . . 12,, . ..lvervallen. ! II . . .lÏT1227, 3, 1 117>a II 11 r>vervnllcn. 11 II i 107I 31 I> 103Kolksteeg..1Xvervnllen. Konijnenstraat.. 1l?vervallen. Kromelleboogsteeg,101vervnllen. I,nngelxugsteeg.~ 3I,angestraat . 75! >< . . fis/70< ‘.“;Odvervallen. L.nuriergrncht . . ~ 2vervallen.Ï4-1;-7.510789-38.-.d348IfiX24273.5.jll--!lÏO601261361012250(q vd1 aa-130vervallen.vervallen.~ vervallen.i vervallen.verrallen.vervallen.vervallen.verrallen.vervallen.vervallen.~ vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen./ .vervallen./ vervallen.( vervallen.iverrnllen.I vervallen.verva!lrn.vervallen.vervallen.vervallen.1Ziz;;i;~:,‘. .vervallen.vervallen.


3, ,1I, .>YII197LIGGING.Lanrierstraat. .3, ..’,> .. ..3, ..LeidsChe- . ’dwarsstr. (Korte )-> II>> I,>> >I>. I>I> ,>>, >>1: (La&>f >>I. .>LeidichegraghtLeliestraat (N.2, 3,>I 3,>I ,III >’3, 3,I> >>>>3,Linde&raat :I, ..,> .Lijnbaansgrach(N.>,>>I>I,1n-KLEINIUMMERVAN1796.105183173158115915014414293943Iii12733102966&36196/9719218917317113020;183888556.3::2%268247216--ii31r----Lind&-dwarsstr. (2eLindengracht .NUM-MERINGVAN1875.~-15117---95-19i18735z13’i26-12541-43-Y7-G89-91---ii----G-77--Yi50-51---351:135160256300vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.11-312 vervallen.68-370 vervallen.383 vervallen.39oa4 vervallen.,avervallen.vervallen.LIGGLNG.larken (Valkelburgerstraalarken (Valketburgerstraafuiderstraat .les. . . .Gcolaasstr.(StTieuwendijk .iieuwstr.(Ood~Joorderkerkstl>I>,)etgen&ad. . .jostenburgerrlchterstra:IostenburgerAchterstra:jostenburgerMiddenstra:jostenburgerMiddenstra;jostenburgerVoorstrarIostenhurgerVoorstra;)vertoom.. . . .,, . . . .,, . . . .,, . . . .,, . . . .‘almgracht .2, . . .‘ieterssteeg (St -13, >I3, >s‘rinsengracht .>’>>31II . .>*72ijt j.i3. .atatatatatat..KLEINRWMMERVAN1796.69 -ii116431233461.5-41---ii:359117415 -4 8 -7 -44 -- 3613--87137521122272933182017/1815-93-95129le58--2803;397417.~vervallen.‘asseerderdwarsstra:at‘asseerdergr. .‘asseerderstr. .‘ieter Jacobsstr.>, >>NUM-UERINGVAN1875.03ZlO’i16978-86108-4213--26-2834-36----11211027-817761613497 -441-1036enc-vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.13’


198LKUING.KLEIN NUM-?UMMEF MERINGVAN VAN1796. 1875.LIGGING.KLEINIUMMERVAN1796.NUM-MERINGVAN1875.Prinsengracht(3 .3, .II .,>I .II . .Prinse&raat . 1I> ..,Pijlsteeg.. .Raaigracht. .Rapenburg.. .,> . . .. .Ratel:achtsteefReestraat. . .ReguliersdwarsstraaRoetersstraat. .Rozengracht.. . ,Rozen:traat . : : :>> . . .,> . . ...a.Runs;;aat. . . . .Schans,........ . . . .SchoorsteenvegerssteegSingel. . . . .3, . . . . .33 . . . .Smaksteeg. .Spiegelstr.(N.).(0.1.Spuiitr. zie N. ZAchterburgwStilsteeg. , . . : .Taanstraat. . . .Tichelstraat. . .IeTuindwarsstr2-2 ,,Uilenburgerstr..Utrechische- ’dwarsstraai481519-sii591715ii25%726531994-13:734799i-44054076348452420lS/lS571115/16759145678--152200240244404492818---29-319-u759SzlO106-91-20.14-11,-27-23:---7--12-L-----17-11s-82vervallen. Verwerstraat . .vervallen. Vinkenstraat .1, ...>> ... . .> . . .vervallen. Voorburgwalvervallen. (N. Z;vervallen.vervallen.>> IIWaal ‘\Oudej:. .>> 9, . .vervallen. Wagenstraat .Warmoesgracht.>>vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.Westerstraat,zie Anjeliersgr.Weteringdwarsstr.(3e)Wetering-dwarsstr. (3e)Weteringschans.Wieringerstr.(Binnen)Wieringerstr.WittenlE~Eg~!WittenbLgerstr.Fr.1II 3,vervallen.vervallen. II 2,vervallen. 33 1,vervallen. 1, >Yvervallen,2,PIII>>vervallen. /,>, (K1.)3, ,>vervallen. 9, 1,vervallen. 1, 1,vervallen. >> 3,vervallen. Wijdesteeg.. .vervallen. Zwanenburgervervallen.straatvervallen. >’3,-2851271945/46131;34--8;3129894254572957;7359-343331- vervallen.vervallen.ii18- vervallen.14054-156174- vervallen.162 - vervallen.- vervallen.- vervallen.- vervallen.- vervallen.- vervallen.vervallen.34 vervallen.302 ll--215113------27-13:25vervallen.vervallen.vervallen.vervallen. . .vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.vervallen.E R R A T A.Op bladz. 174 staat: Prinsenliefhebbersgang No. 69-77, lees: 67-77.7, II 174, reg. II Y. o. staat: Vlamsboomsgang, lees : Vlasbloemsgang.

More magazines by this user
Similar magazines