12.07.2015 Views

Bewonersbrief Kethel Oost inzake ophogingen in Kethel Oost

Bewonersbrief Kethel Oost inzake ophogingen in Kethel Oost

Bewonersbrief Kethel Oost inzake ophogingen in Kethel Oost

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gemeenteSchiedamA. HelcmaiiWethouder voor Wonen en Boiiwen, BeheerOpenbare mimte, Sociale werkvoorzien<strong>in</strong>g,Aan de gemeenteraad van SchiedamStadserf 13 1 12 DZ SCHIEDAMT 14 010W BRIEF VANONDERWERP<strong>Bewonersbrief</strong> ICethel <strong>Oost</strong>ONS KENMERKl lUIT18466DOORKIESNUMhIER010-2191225DATUME-MAILnl.vd.berg@schiedam.nlGeachte dalnes, heren,In de commissievergader<strong>in</strong>g van maandag 20juni jl. hebben we kort gesproken over de <strong>ophog<strong>in</strong>gen</strong> <strong>in</strong>ICethel <strong>Oost</strong>. Ik heb u hierbij toegezegd u de brief toe te zenden die richt<strong>in</strong>g de bewoners zou wordenverstuurd. Deze brief zend ik u hierbij toe.Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Hoogachtend,Wethouder


cluster Dienstverlen<strong>in</strong>gAan de bewoners van <strong>Kethel</strong> <strong>Oost</strong>3 100 EA SCHIEDAMStadskantoorStadserf 1F 010 473 70 21W www.schiedam.nlUW KWMERKUWBRIEF VANONS KENMERKl lUIT17917DOORKIES-R14 010ONDERWERPdef<strong>in</strong>itief <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gsontwerp <strong>Kethel</strong> <strong>Oost</strong>DATUMl juli 2011E-MAILcontact@schiedam.nlGeachte mevrouw, heer,De gemeente Schiedam gaat <strong>in</strong> het derde kwartaal van 201 1 starten met het ophogen en her<strong>in</strong>richten van<strong>Kethel</strong> <strong>Oost</strong>. Op 8 maart jl. ontv<strong>in</strong>g u het 'Verslag hoofdlijnen <strong>in</strong>spraakavond <strong>Kethel</strong> <strong>Oost</strong> 17-02-2011 ' met daar<strong>in</strong>de afspraken ten aanzien van het <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gsontwerp. Zes weken daarna sloot het <strong>in</strong>spraaktraject en is detechnische voorbereid<strong>in</strong>g van start gegaan. In de bijlage bij deze brief beschrijven wij het doorlopenparticipatieproces en brengen wij u op de hoogte van de laatste wijzig<strong>in</strong>gen die zijn doorgevoerd <strong>in</strong> het Def<strong>in</strong>itiefOntwerp (DO). Deze wijzig<strong>in</strong>gen zijn het gevolg van uw reacties.In verband met de tussenliggende zomervakantie <strong>in</strong>formeren wij u hierbij tevens over enkele algemene bepal<strong>in</strong>genb<strong>in</strong>nen het project en praktische zaken tijdens de uitvoer<strong>in</strong>g. U kunt een weergave van het DO downloaden viaonze website www.scl~iedam.nl/ketheloost.Globale plann<strong>in</strong>g en faser<strong>in</strong>gNaar verwacht<strong>in</strong>g gaan de werkzaamheden <strong>in</strong> oktober 201 1 van start. Met het oog op de bereikbaarheid en deomvang van de werkzaamheden wordt het project gefaseerd uitgevoerd. De faser<strong>in</strong>g is afgestemd met dehulpdiensten. Naar het zich nu laat aanzien starten de werkzaamheden <strong>in</strong> de Weide en vervolgens de Bosrand. Uv<strong>in</strong>dt een weergave van de faser<strong>in</strong>g als bijlage bij deze brief. Wanneer de aannemer bekend is, wordt de faser<strong>in</strong>gen werkvolgorde def<strong>in</strong>itief gemaakt en wordt daar een tijdsplann<strong>in</strong>g aan gekoppeld. Wij streven ernaar het totaleproject, <strong>in</strong>clusief beplant<strong>in</strong>gswerkzaamheden, voor de zomervakantie van 2013 af te ronden.Informatievoorzien<strong>in</strong>gCirca twee weken voorafgaand aan de uitvoer<strong>in</strong>g ontvangt u van ons een <strong>in</strong>formatiebrief over de start van dewerkzaamheden. Hier<strong>in</strong> staan tevens de contactgegevens van de aannemer en van de directievoerder entoezichthouder van de gemeente. Voorafgaand aan de uitvoer<strong>in</strong>g wordt een directiekeet geplaatst op het grasveldtussen Oever huisnummer 2 enBosrand huisnummer 40. De keet blijft tot het e<strong>in</strong>de werk staan. Aan debuitenzijde van de directiekeet v<strong>in</strong>dt 11 gedurende de uitvoer<strong>in</strong>g de actuele plann<strong>in</strong>g en contactgegevens.Mocht u naar aanleid<strong>in</strong>g van deze brief nog vragen hebben, dan k~lnt u contact opnemen met de heer P. Voragen(opdrachtgever gemeente via telefoonnummer 14010 of per email via contact@schiedam.nl.~liillllllllllllllllllllll lll llllllllll lllll lllllllllllll


Bi.ilage 1: ParticipatieprocesHet participatieproces 'beg<strong>in</strong>spraak - <strong>in</strong>spraak- afspraak' is gestart met onze eerste brief van 7 september 2010(kenmerk 10UIT17190) en aanvull<strong>in</strong>g op 8 september (kenmerk 10UIT18110). In deze brief hebben wij aangegevenb<strong>in</strong>nen welke gemeentelijke kaders u kon <strong>in</strong>spreken en bent u gevraagd suggesties aan te dragen ten aanzien van deher<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van <strong>Kethel</strong>-<strong>Oost</strong> (op maaiveldniveau). De b<strong>in</strong>nengekomen reacties zijn besproken met de klankbordgroepen getoetst op haalbaarheid. Daarna is een eerste schetsontwerp (SO) gemaakt.Met onze tweede brief (d.d. 7 december 2010, kenmerk 10UIT24921) bent uuitgenodigd voor een <strong>in</strong>formele<strong>in</strong>loopavond om kennis te komen maken met het Voorlopig Ontwerp (VO). Tijdens deze avond konden vragen wordengesteld en eventueel aanvullende reacties enlof suggesties worden aangedragen via reactieformulieren. Waar mogelijkzijn deze reacties meegenomen <strong>in</strong> het voorlopig ontwerp. In deze fase werd ook meer duidelijk over de status van derioler<strong>in</strong>g, ophog<strong>in</strong>g en afkoppel<strong>in</strong>g van hemelwater. Het resulterende V0 is besproken met de klankbordgroep.In de brief van 4 februari jl. (kenmerk 11UIT00474) bent u uitgenodigd voor de <strong>in</strong>spraakavond op 17 februari jl. Opdeze avond is het V0 gepresenteerd aan de aanwezigen, maar liefst de helft van de aangeschreven bewoners. Vanwegede grote opkomst is besloten om de <strong>in</strong>dividuele vragen en opmerk<strong>in</strong>gen schriftelijk te verzamelen en nadien tebeantwoorden. De reacties zijn verzameld en <strong>in</strong> hoofdlijnen beantwoord <strong>in</strong> het u toegezonden verslag 'Verslaghoofdllijen <strong>in</strong>spraakavondKethe1 <strong>Oost</strong> 17-02-2011 '.Laatste reactieronde en vaststell<strong>in</strong>g DONa de <strong>in</strong>spraakavond van 17 februari jl. hadden betrokkenen nog zes weken de gelegenheid om <strong>in</strong>houdelijk op devoorgestelde plannen te reageren. In die fase zijn er bij de gemeente nog veel verzoeken tot wijzig<strong>in</strong>gen op het V0b<strong>in</strong>nengekomen, Ook heeft 1 juni jl. een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Ai Helanan en een delegatie van uwbewonersverenig<strong>in</strong>g. Naar aanleid<strong>in</strong>g van de diverse verzoeken tot wijzig<strong>in</strong>g van het V0 en bovengenoemd overleg,heeft de projectgroep alle afspraken en gehonoreerde verzoeken tot wijzig<strong>in</strong>gen op het ontwerp verwerkt <strong>in</strong> hetdef<strong>in</strong>itief ontwerp (DO), dat beg<strong>in</strong> juni ambtelijk is vastgesteld. Hier zijn geen wijzig<strong>in</strong>gen meer op mogelijk. Dehoofdlijnen van het DO worden beschreven <strong>in</strong> bijlage 2.Pag<strong>in</strong>a 2 van 5


Woonerf & parkeren<strong>Kethel</strong>-<strong>Oost</strong> blijft ook na de her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g een woonerf. Dit impliceert dat alle op de openbare weg staande voertuigenmoeten worden geparkeerd <strong>in</strong> de daarvoor <strong>in</strong> te richten parkeervakken. Er wordt gehandhaafd op het parkeren <strong>in</strong>parkeervakken. De voorgestelde parkeerplaatsen voldoen aan de door de gemeente gehanteerde ahet<strong>in</strong>gen voor eenparkeervak. De parkeervakken worden met de letter 'P' aangeduid.Het uitgangspunt was om de parkeercapaciteit <strong>in</strong> ICethel-<strong>Oost</strong> m<strong>in</strong>imaal gelijk te houden. Het aantal auto's is s<strong>in</strong>ds debouw van de wijk immers fors toegenomen, waardoor het steeds lastiger is om louter op eigen terre<strong>in</strong> te parkeren. Ookmaakt het niveauverschil tussen openbaar en eigen terre<strong>in</strong> dit soms moeiwk. Het aantal parlceerplaatsen <strong>in</strong> het nieuwe<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gsplan voldoet niet aan de vooraf bepaalde parkeernorm. De meerderheid van de bewoners accepteert dezeafwijk<strong>in</strong>g echter. Het alternatief, groen opofferen voor parkeerplaatsen, werd door een grote meerderheid verworpen.Individuele riool hiiisaansluit<strong>in</strong>genAlle won<strong>in</strong>gen worden voorzien van een nieuwe <strong>in</strong>dividuele riool huisaansluit<strong>in</strong>g. De nieuwe huisaansluit<strong>in</strong>gen wordentegen de gevel van de won<strong>in</strong>gen voorzien van een flexibele aansluit<strong>in</strong>g. Ter plaatse van Bosrand huisnummers 2 tlm 40e<strong>in</strong>digt de door de gemeente aan te leggen huisaansluit<strong>in</strong>g maximaal 1 meter b<strong>in</strong>nen de particuliere tu<strong>in</strong>. B<strong>in</strong>nen dezemeter wordt een riool ontstopp<strong>in</strong>gsstuk op uw terre<strong>in</strong> geplaatst.Speeltu<strong>in</strong>Zoals tijdens de <strong>in</strong>spraakavond met u is afgesproken blijft de locatie van de speeltu<strong>in</strong> met parkeerkom ongewijzigd.Groen<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gMet het aanbrengen van EPS (piepschuim) als ophoogmateriaal, wordt ook de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g of 'groencontour' van degroenvakken bepaald. De groenvakken hebben <strong>in</strong> de nieuwe situatie een m<strong>in</strong>imale afmet<strong>in</strong>g van 4 m2. De vakkenworden waar mogelijk op de huidige plaats teruggelegd en over het algemeen verhoogd uitgevoerd. De plaatsen zijnafgestemd op de ondergrondse aanwezigheid van (nieuwe) rioler<strong>in</strong>gen en riool huisaansluit<strong>in</strong>gen en de tracés van kabelsen leid<strong>in</strong>gen. Niet al het groen kan <strong>in</strong> dezelfde vorm of op dezelfde plek worden teruggebracht. In overleg met deIdankbordgroep zullen de beplant<strong>in</strong>gssoorten en boomsoorten worden bepaaId. De klankbordgroep ontvangt hiervoor opkorte termijn een uitnodig<strong>in</strong>g.Geveltu<strong>in</strong>tjesDe gemeente legt de bestaande geveltu<strong>in</strong>tjes aan de voorzijde van won<strong>in</strong>gen opnieuw aan. Hiervoor wordt <strong>in</strong> de nieuwesituatie een standaardmaat gehanteerd. Deze geveltu<strong>in</strong>tjes susten op piepschuim als ophoogmateriaal. Om deze redenenkunnen <strong>in</strong> deze geveltu<strong>in</strong>tjes geen bomen worden geplant. Wanneer een bewoner dit geveltu<strong>in</strong>tje niet aangelegd wilhebben, zal dit vooraf moeten worden aangegeven bij de directievoerder of toezichthouder die namens de gemeente ophet werk aanwezig zijn. De gemeente draagt zorg voor de vull<strong>in</strong>g met teelaarde. Bewoners dienen zelfte zorgen voorbeplant<strong>in</strong>g.Rode betonld<strong>in</strong>ler en aanleg snelheidsremmersOp de ontwerpteken<strong>in</strong>g is de toe te passen rode betonkl<strong>in</strong>ker doorlopend getekend. Na besprek<strong>in</strong>g van deb<strong>in</strong>nengekomen reacties, is besloten om het rode l<strong>in</strong>t op diverse punten te onderbreken met een kl<strong>in</strong>ker <strong>in</strong> eenheidekleur. Dit gebeurt met name op de kruis<strong>in</strong>gsvlakken en bochtige delen van het rode l<strong>in</strong>t. Drempels worden opregelmatige afstand van elkaar en op de kruis<strong>in</strong>gsvlalcken aangelegd. Het woonerf heeft geen doorgaandeverkeerfunctie.In gebruik genomen grond van de gemeenteBewoners die gemeentegrond <strong>in</strong> gebruik hebben, zijn schriftelijk geïnformeerd over het verdere proces hieromtrent. HetDO is aangepast aan het huidige gebiuik van de grond door particulieren en de gemeente.Inzamelwijze huishoudelijk afvalWij zijn voornemens om de wijkconta<strong>in</strong>ers ('palissanders') te vervangen door m<strong>in</strong>iconta<strong>in</strong>ers. Vanwege enkeleafwijzende reacties hierop vanuit de wijl, hebben wij zienswijzen gehventariseerd. De def<strong>in</strong>itieve afweg<strong>in</strong>g voor hetbesluit door het college ten aanzien van de <strong>in</strong>zamelwijze, heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal naar verwacht<strong>in</strong>g <strong>in</strong>augustus 201 1 plaatsv<strong>in</strong>den. Zoals <strong>in</strong> onze brief van 3 1 maart 201 1 (1 1UIT0835 l) is aangekondigd wordt het besluitkenbaar gemaakt via een publicatie <strong>in</strong> het Nieuwe Stadsblad.Overige wijzig<strong>in</strong>genEnkele <strong>in</strong>dividuele wensen zijn te gedetailleerd om <strong>in</strong> deze brief te benoemen. In het DO kunt u terugv<strong>in</strong>den of uw<strong>in</strong>dividuele verzoek is gehonoreerd.Pag<strong>in</strong>a 3 van 5


Ondergrondse werkzaamhedenDe volgende werkzaamheden worden ondergronds uitgevoerd:het verwijderen van aanwezige collecteurriolen;het aanleggen van een vuilwaterriool;het vervangen van huidige vuilwaterriolen;het aanleggen van een schoonwaterriool;het aanleggen van <strong>in</strong>dividuele huisaansluit<strong>in</strong>grioler<strong>in</strong>g;het aanleggen van hemelwaterafvoeren op de schoonwaterrioler<strong>in</strong>g;het afgraven van grond en zand <strong>in</strong> verband met gewichtsneutraal ophogen;het ophogen met 'EPS' (piepschuim) op de eerste twee meter van de won<strong>in</strong>gen;het ophogen met 'bjms' (licht ophoogmateriaal) <strong>in</strong> de rest van de publieke ruimte;eventuele werkzaamheden aan kabels en leid<strong>in</strong>gen door nutsbedrijven.Om deze werkzaamheden te lcunnen uitvoeren dient het groen en de verhard<strong>in</strong>g 'van gevel tot gevel' wordenverwijderd.OphoogadviesDoor een geotechnisch adviesbureau is onderzocht hoe op te hogen <strong>in</strong> ICethel <strong>Oost</strong>. Dit ophoogadvies is beschikbaargesteld aan de klankbordgroep. Als antwoord op dit advies wordt de ophog<strong>in</strong>g gewichtsneutraal uitgevoerd. Dit wilzeggen dat het gewicht van de te ontgraven grond, m<strong>in</strong>imaal geIijlc moet zijn aan het gewicht van de ophog<strong>in</strong>g.Hierdoor zal geen extra druk ontstaan tegen de heipalen van de won<strong>in</strong>gen en aanbouwen. Er worden geen extraonderzoeken verricht gezien de gewichtsneutrale uitvoer<strong>in</strong>g van de ophog<strong>in</strong>g.KruipruimtenAlle won<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> ICethel <strong>Oost</strong> zijn <strong>in</strong> particulier bezit. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor het op niveau houdenvan uw kruipruimte. Indien u besluit uw hipruimte op te hogen, dan komen de kosten voor uw eigen reken<strong>in</strong>g. Wijraden u voor de ophog<strong>in</strong>g van uw kruipruimte nadrukkelijk aan om geen gebruik te maken van zand, maar van een lichttype ophoogmateriaal.CollecteurriolenEen aantal won<strong>in</strong>gen is voorzien van collecteurrioIen. Dit is een verzamelriool die aan het e<strong>in</strong>d van de constructie wordtaangesloten op het gemeentelijke riool. De gemeente zal het collecteurriool van uw funder<strong>in</strong>g verwijderen. Dit geldtook voor de ophang<strong>in</strong>g van dit riool en eventuele schotten die voorkomen dat gemeentelijke grond onder uwkruipruimte kan lopen. Mede ter voorkom<strong>in</strong>g van het 'weglopen' van gemeentegrond naar uw Ieuipruimte, worden terplaatse van de erfscheid<strong>in</strong>g EPS-blokken (piepschuim) tegen de funder<strong>in</strong>gen aangebracht.Bouwlrundige vooropname buitenzijde pandenTenm<strong>in</strong>ste twee welen voorafgaand aan de start van de uitvoer<strong>in</strong>g van de werkzaamheden worden alle panden b<strong>in</strong>nenhet projectgebied (won<strong>in</strong>gen, schuren en dergelijke) ofwel die b<strong>in</strong>nen de <strong>in</strong>vloedsfeer van de werkzaamheden <strong>in</strong> deopenbare ruimte staan, aan de buitenzijde geïnspecteerd op hun staat. Deze bouwkundige opname wordt op kosten vande gemeente Schiedam uitgevoerd door een exten bedrijf.Pag<strong>in</strong>a 4 van 5


Biilage 4: Pral~tische consequenties tiidens uitvoer<strong>in</strong>g,Aanleg nood- en bouwwegOm een volledige bereikbaarheid van het woongebied te garanderen voor externe hulpdiensten, dient een. noodweg teworden aangelegd. Deze noodweg zal door het park lopen en de aanleg vereist het rooien van enkele bomen. Na dewerkzaamheden wordt de weg weer verwijderd en het park hersteld. De gerooide bomen worden nadiengecompenseerd, Op de bijgesloten teken<strong>in</strong>g is de noodweg weergegeven.Om zo goed als mogelijk gebruik te malen van deze weg, is besloten om waar mogelijk ook het aan- en afvoer vanmaterieel over deze weg te leiden. Met deze route ontlasten wij de omliggende straten. De noodweg wordt nietopengesteld voor overig verkeer. De openstell<strong>in</strong>g van de noodweg voor bouwverkeer betekent niet dat er <strong>in</strong> de overigestraten b<strong>in</strong>nen het projectgebied geen bouwverkeer meer zal rijden.Parkeren tijdens uitvoer<strong>in</strong>gDiverse bewoners hebben vragen gesteld over alternatieve parkeermogelijkheden tijdens de uitvoer<strong>in</strong>g. Wij zullen deLichtblauwe Brigade verzoeken om tijdens de uitvoer<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ICethel <strong>Oost</strong> alleen op parkeerexcessen te controleren.Helaas hebben wij tot op heden geen alternatieve parkeerlocatie(s) gevonden die tijdens de uitvoer<strong>in</strong>g de parkeerdmkkunnen compenseren.Eigendommen <strong>in</strong> voortu<strong>in</strong>, op straat en <strong>in</strong> groenvakken op gemeentegrondU dient zelf tijdig uw voortu<strong>in</strong> vrij te maken van plantenbakken, tu<strong>in</strong>meubilair en bestrat<strong>in</strong>gmateriaal, en deze nadienweer terug te brengen.Schutt<strong>in</strong>g, planten en groenhagenDe projectleider enlof directievoerder van de gemeente denenkele welen voorafgaand aan de werkzaamhedencontact met u opnemen <strong>in</strong>dien uw schutt<strong>in</strong>g (tijdelijk) moet worden verwijderd of uw groenhagen moeten wordengerooid. De uit deze afspraken voortvloeiende activiteiten dient u zelf uit te voeren. U kunt hiervoor ook de aannemerbenaderen. Mogelijk zal hij u offerte uitbrengen voor zijn diensten. De gemeente speelt hier<strong>in</strong> geen rol.Beplant<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de openbare ruimte (<strong>in</strong> het bezit van particulieren)Indien u beplant<strong>in</strong>g heeft <strong>in</strong> de openbare ruimte en u deze wilt behouden, dan kunt u deze beplant<strong>in</strong>g het bestconserveren door ze <strong>in</strong> de eerste week van oktober uit de grond te halen en ze zolang <strong>in</strong> uw achtertu<strong>in</strong> te plaatsen(' opkuilen') Nadien kunt u, <strong>in</strong> overleg met de klankbordgroep (groen), deze beplant<strong>in</strong>g weer <strong>in</strong>zetten.Aanbieden van huisvuilDe ophaalplekken voor huisvuil worden gedurende de uitvoer<strong>in</strong>g tijdelijk buiten de werlcgrenzen geplaatst. Dezewerkgrenzen verplaatsen zich cont<strong>in</strong>ue en daarmee dus ook de plek waar u uw afval kunt aanbieden. Het moment vanophalen door Irado wijzigt niet.Verhuiz<strong>in</strong>gen of andersz<strong>in</strong>sHeeft u tijdens de werlzaamheden bezorgmomenten waarbij vervoer zo dicht mogelijk bij uw huisadres dient te komen,dan verzoeken wij u dit tijdig dit te bespreken met de directievoerder enlof toezichthouder van de gemeente op hetwerk. Dit geldt eveneens voor bijzondere gelegenheden zoals een trouwerij of verhuiz<strong>in</strong>g.Bereikbaarheid won<strong>in</strong>genTijdens de uitvoer<strong>in</strong>gswerkzaamheden zal de aannemer loopschotten plaatsen om de won<strong>in</strong>gen bereikbaar te houden.Kabels en leid<strong>in</strong>gen nutsbedrijvenEr zullen door de nutsbedrijven werkzaamheden aan kabels en leid<strong>in</strong>gen worden verricht. De gemeente heeft geenzeggenschap over deze activiteiten. De nutsbedrijven communiceren over hun werkzaamheden rechtstreeks met hunklanten. De gemeente Schiedam zal de werkzaamheden van de nutsbedrijven wel coörd<strong>in</strong>eren.Pag<strong>in</strong>a 5 van 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!