NIEUW EN INNOVATIEF uw batterij kan praten. - Emrol

emrol.be
  • No tags were found...

NIEUW EN INNOVATIEF uw batterij kan praten. - Emrol

SERVICEB.M.S./S.M.S. serviceNIEUW EN INNOVATIEFuw batterij kan praten.De aanschaf van een tractiebatterij is een hele investering, zeker in het huidige economisch klimaat. Natuurlijk wil je hier eenmaximaal rendement uit halen. Emrol is de enige batterijhandelaar die hier actief voor zorgt, en zelfs kosteloos! De batterij is eencruciaal onderdeel van uw machine en de kwaliteit van deze batterij heeft dan ook een belangrijke invloed op de kwaliteitsbelevingvan het totale eindproduct.B.M.S. service is een dienst die Emrol in de Benelux aanbiedt voor de logistieke markt. Aan de basis ligt de intelligentebatterymonitor B.M.S. die de gegevens van alle ladingen en ontladingen registreert met het oog op een snelle oorzakelijke identificatiebij eventuele problemen(zie B.M.S./S.M.S. folder). B.M.S. SERVICE gebruikt historische gegevens om in de toekomsthet beste uit uw batterij te halen.4 jaar of1300 cycligarantieGRATIS !Met B.M.S. SERVICE wil Emrol met u meedenken om een maximaal rendement uit elke batterij tehalen. Door de batterij aan een grondige controle te onderwerpen, kunnen we achterhalen wat er goedof fout loopt. Deze snelle oorzakelijke identificatie van eventuele problemen maakt het mogelijk om opeen correcte, vooruitziende manier aan batterijgebruik en - bewaking te doen.Een half jaar na inbedrijfsname voeren wij eenmalig een gratis inspectie uit. Hierbij wordt de completetoestand van uw batterij extra gecontroleerd. U wordt door onze ervaren batterijexperts op dehoogte gebracht over de toestand van de batterij, aangevuld met nuttige tips voor het bereiken vaneen maximale levensduur. Hierdoor wordt de levensduur van uw batterij aanzienlijk verlengd en wordtzelfs de garantieperiode op EDrive CK batterijen uitgebreid van 2 jaar volledig + 2 jaar degressief naar4 jaar volledig! Op eenvoudig verzoek herhalen wij deze dienst jaarlijks voor een zachte prijs.De EDrive tractiebatterijen worden voor de logistieke sector sinds 2007 standaard voorzien vaneen intelligente B.M.S.-module (Battery Monitoring System).Uitbreiding garantie van 2+2 naar 4 jaar volledigDoor deskudig advies wordt de levensduur van de batterij verlengdVoorkomen van stilstand van uw machinesHet gokken naar batterijproblemen uitsluiten


SERVICEB.M.S./S.M.S. SERVICeNIEUW EN INNOVATIEFuw batterij kan online praten.Als u kiest voor een EDrive batterij kan u bij aankoop uw B.M.S. module eenvoudig upgraden naar een S.M.S. module. DoorS.M.S. modules op uw batterijen te installeren, kunnen deze via een ladernetwerk communiceren.S.M.S. service is een dienst die Emrol in de Benelux aanbiedt voor de logisitieke markt. Aan de basis ligt deintelligente batterymonitor S.M.S. die de gegevens van alle ladingen en ontladingen registreert met het oog op een snelleoorzakelijke identificatie bij eventuele problemen (zie B.M.S./S.M.S. folder). Dit systeem heeft als doel de levensduur van debatterij te verlengen door op een proactieve manier met batterijen om te gaan. Eventueel verkeerd gebruik kan op deze wijzeaan de verantwoordelijke(n) per e-mail worden doorgegeven.Deze belangrijke stap voorwaarts geeft de eindgebruiker de mogelijkheid inefficiëntie enstilstandverliezen te vermijden door batterijen te laten communiceren. Wij bieden S.M.S. SERVICEaan voor EDrive batterijen, maar ook voor tractiebatterijen van andere merken.Het systeem is verbonden met één GSM-modem die de data van uw batterij(en) doorstuurt naar eencentrale database. Met S.M.S.-technologie wordt het bovendien mogelijk te spreken over equivalentecycli. Via parameters zoals ontladingsdiepte, temperatuur en zuurniveau rekenen we het verbruikteaantal cycli om naar nominale cycli. Dit heeft voor de klant verschillende voordelen. Een ontlading van40% telt hierdoor maar ongeveer voor een halve cyclus, een ontlading van 80% voor een hele cyclus. Ende garantie vervalt ook niet bij een ontlading dieper dan 80%.7 jaar of1300 cycligarantieIndien uw EDrive batterij is uitgerust met een S.M.S.-module samen met één van onze serviceformules (zie pagina 5), wordt de garantie voor batterijen uitgebreid:Traditionele batterijen (CK): 7 jaar of 1300 equivalente cycliGeen onverwachte kosten tijdens het leven van de batterij.Garantie van bedrijfszekerheid betekent belangrijke kostenbesparing.Goed onderhoud betekent langere levensduur van uw batterij.Proactief: batterij vraagt online zelf om onderhoud of herstelling.Compatibel met iedere batterij en iedere lader.Kan makkelijk nagemonteerd worden.Concept, hard- en software in eigen beheer ontwikkeld.


SERVICEB.M.S./S.M.S. serviceDe S.M.S. SERVICE: Service op maat voor de laagste prijs.1. ImplementatieEr is een eenmalige kost voor alle materiaal- en werkkosten voor het installeren van het S.M.S. systeem:S.M.S. modules, “charger packs”, “modem pack(s)”, bekabeling, werkuren, verplaatsingskosten en een opleiding over het S.M.S. systeem.Hoe werkt het?Het schema toont u hoe de informatie over de batterij en het gebruik ervan, komende van de batterijen (met S.M.S. unit) inde vorkheftrucks, via een netwerk van laders en een GSM-modem over het internet verzonden wordt naar een database. Eris slechts één modem per laadkamer vereist. Dit is een belangrijke kostenbesparing ten opzichte van systemenwaarbij de modem op de truck geïnstalleerd moet worden.2. Het systeem omvat volgende basisservice:De productgarantie op EDrive CK batterijen stijgt van de klassieke 2+2 jaar, naar 7 jaar of maximaal 1300 equivalente cycli (80%DOD), wat het eerst wordt bereikt. De eerste 4 jaar is een Service Plus “on-site” garantie (geen werk- en verplaatsingskosten) ennadien gaat deze automatisch over naar een normale productgarantie.U ontvangt een login om op de S.M.S. website 24u/24u de status van al uw batterijen op te vragen.


SERVICEB.M.S./S.M.S. SERVICe3. Service-uitbreidingenDe S.M.S. Service is cumulatief samen te stellen afhankelijk van uw specifieke wensen. Bv. Indien u voor module 4 opteert; dient u ookmodule 1,2 en 3 te nemenModule 1: digitale communicatieDekt het doorsturen van de batterijinformatie naar de S.M.S. website, en de functionaliteit van de S.M.S. database, server enwebsite.Zonder deze module werkt het S.M.S. systeem niet on-line.Module 2: de bewakingsadministratieModule 2 omvat alle bewakingsadministratie. Als u zich hierop abonneert worden alle “event” e-mails naar het Emrol serviceteamverstuurd. Onze ervaren batterijexperts zullen deze dan verwerken en de nodige acties ondernemen om een maximale levensduuren betrouwbaarheid te garanderen. Ieder probleem wordt opgevolgd tot het van de baan is.Als u deze module niet kiest, ontvangt u de e-mails zelf en bent u rechtstreeks geïnformeerd. Het is dan uw keuze wie het eventverder opvolgt of oplost.Module 3: het jaarlijks onderhoud en levenslange servicegarantieIn deze module wordt door ons een uitgebreide jaarlijkse onderhoudsbeurt uitgevoerd op de batterij. Deze omvat het reinigenen de grondige inspectie van de batterij (spanningen, zuurgewichten, elektrische verbindingen, veiligheid, enz…). Op deze manierwordt U door ons op de hoogte gebracht over de actuele toestand van uw batterij en in het bijzonder eventuele aandachtspuntenvoor het bereiken van een maximale levensduur.Naast de jaarlijkse onderhoudsbeurt, wordt in deze module ook de servicegarantie uitgebreid. Hierbij wordt de Service Plusverlengd van 4 jaar naar 7 jaar of 1300 equivalente cycli, afhankelijk wat het eerste wordt bereikt.Op deze manier bent u er dus zeker van dat er geen onverwachte kosten zullen opduiken gedurende het volledige leven van debatterij.Module 4: periodiek onderhoudBij module 4 wordt ook het periodiek onderhoud van de batterij (water bijvullen) door ons uitgevoerd. Bij gebruik van dezemodule op onze RM cellen is de plaatsing van een centraal watervulsysteem inbegrepen in de prijs.U kunt uiteraard het periodiek onderhoud ook eenvoudig zelf uitvoeren wat een fikse kostenbesparing is.Equivalente cycli:een nieuw en uniek conceptHet B.M.S./S.M.S. systeem gebruikt equivalentecycli. Dit is transparanter en eerlijkerBijv. Tijdens een werkweek wordt een batterijverschillend gebruikt:(% : ontladingsdiepte van de batterij)maandag 60%dinsdag 20%woensdag 40%donderdag 30%vrijdag 95%In dit voorbeeld zal B.M.S./S.M.S. 3.71equivalente cycli in rekening brengen opde levensduur van de batterij. Andereleveranciers zouden hier gewoon 5 cycliaanrekenen.In dit voorbeeld en na 7 jaar (350 werkweken),geeft S.M.S. SERVICE 371 cycli meergarantie op EDrive batterijen!


SERVICEB.M.S./S.M.S. serviceHet S.M.S. SERVICE systeem verstuurt automatisch e-mails bij volgende ‘events’:Zuurniveau laag, bijvullen gewenstZuurniveau te laag, bijvullen dringend noodzakelijk (bvb: platen komen droog)Batterij is meer dan 80% ontladen (bvb: negatieve invloed op levensduur)Onbalans in de batterij (bvb: vroegtijdige detectie van een defecte cel)Gevaar voor sulfatatie (bvb: stilstand met ontladen batterij)Onvolledige lading (bvb: tussenlading)Temperatuur van de batterij te hoogStoring van de middenpuntsmetingOpstart S.M.S.-module (na onderbreking verbinding van batterij,…)Inbedrijfsname van de S.M.S.Geen contact met de batterij gedurende twee wekenDeze e-mail bevat een omschrijving van de ‘event’ met een datum en tijd dat hij is voorgekomen.Ook bevat de mail een link naar het rapport over de volledige actuele toestand van de batterij.xMS I/O ModuleOm de mogelijkheden van de B.M.S., S.M.S. en ladernode verder uit te breiden kan een universele I/O module aangesloten worden. Dezebestaat uit 4 digitale ingangen en 4 uitgangen. De schakeling is ingekapseld in een waterdichte behuizing.A. Aangesloten op de B.M.S. of S.M.S. biedt de module volgende mogelijkheden:Alarm bij tussenladingWanneer een batterij tijdens de lading wordt afgekoppeld om opnieuw te gebruiken, brengt dit schade toe aan de batterij. Om dit te belettenkan de I/O module aangesloten worden zodat met de machine werken niet mogelijk is, tenzij een verantwoordelijke anders beslist en meteen bepaalde code of sleutel de functie vrijgeeft.Alarm bij onvoldoende elektrolytAls op het einde van de lading onvoldoende water in de batterij wordt vastgesteld kan dit een alarm veroorzaken (bvb. zoemer). De eerstegebruiker kan het water bijvullen, waardoor het alarm stopt.Alarm bij diepontladingAlhoewel haast alle machines met een ontlaadbegrenzer zijn uitgerust, is deze meestal makkelijk te omzeilen door de batterij kort af tekoppelen en weer aan te sluiten. Vaak kan de machine dan nog een kwartiertje gebruikt worden met diepontlading tot gevolg, wat leidttot batterij- en machineschade. Met de I/O module kan dit onmogelijk worden gemaakt door bvb. de heffunctie uit te schakelen bij 80%ontladingsdiepte.Andere alarmenDe ingangen kunnen geconfigureerd worden om andere alarmen (zoals schokken) via de B.M.S./S.M.S. te registreren en/of email notificatiete veroorzaken.


SERVICEB.M.S./S.M.S. SERVICeB. Aangesloten op de ladernode wordt een innovatief concept mogelijk waarbij een gewone batterij onderhoudsvrij wordt.H 2 ODankzij dit systeem wordt manueel periodiek batterijonderhoud overbodig,en vallen ook de kosten weg. Zo combineert u 7 jaar of 1300 cycli garantievoor een uiterst laag maandelijks budget, zonder de risico’s van onvoldoendeof verkeerd batterijonderhoud.163245De belangrijkste onderdelen in de figuur zijn:1.2.3.4.5.6.Water kan vanuit een leidingfilter of reservoir aangevoerd worden naar de laders langs een centrale buis, met aftakkingen per lader.De ladernode ontvangt van de batterij de vraag voor water en opent de waterklep (AWS-V) met hulp van de xMS I/O node na de lading.De klep opent de waterdoorvoer gedurende 15 minuten, voldoende om de batterij bij te vullen. De klep is nodig om overvulling tevoorkomen.De stekker met waterdoorvoer is “fool-proof”: gewoon aansluiten zoals een andere stekker, en automatisch is de waterdoorvoer geopend.Als de stekkers ontkoppeld worden zorgt de dubbele klepafsluiting ervoor dat er geen water uitstroomt.De S.M.S. module op de batterij registreert met een probe het elektrolytniveau en zal het automatisch bijvullen beheren (iedere 20 cycli, ofsneller indien nodig). Hierdoor is het de batterij die water “vraagt” en is het niet belangrijk telkens op dezelfde lader aan te sluiten. De batterijmet een klassiek watervulsysteem zorgt voor een perfecte vulling.Het S.M.S. modem pack en netwerk verbindt alle ladernodes met het internet en de database om het geheel te bewaken.


SERVICEB.M.S./S.M.S. serviceDe met een paswoord beveiligde webserver heeft zowel een administratieve als rapporterende functie. Zij die dat wensenen bevoegd zijn, vinden op de website gemakkelijk de opgeslagen batterij- en gebruikersinformatie.Indien de database constateert dat er problemen zijn met één van uw batterijen, zal er automatisch een rapportering totstand komen (zie volgende stap).Als distributeur van batterijen beheert u zelf deze database en website. U bepaalt wie welke info kan raadplegen. Vermits de website gemakkelijkte personaliseren is, blijven uw klanten binnen hun vertrouwde leveranciersomgeving.Ga naar https://sms.emrol.com en probeer de webserver zelf uit. We hebben enkele test accounts aangemaakt die u kan raadplegen:BatteryPeople: een batterij producent die een service aanbiedt m.b.v. S.M.S. (login: “batterypeople”; paswoord: “BP”)TruckCenter: een bedrijf actief in de verkoop & verhuur van heftrucks (login: “truckcenter”; paswoord:”TC”)Cereal Foods: een winkelketen met een logistieke afdeling (login:”cerealfoods”; paswoord: “CF”)Cereal Foods heeft twee logistieke centra: Brussel en AntwerpenHet centrum in Antwerpen is uitgerust met een laadzaal ‘Chargers A’één van de batterijen in de laadzaal draagt de naam ‘48V625A/4’Wanneer de informatie op de Emrol webserver terechtkomt, worden de gegevens verwerkt en indien nodig gerapporteerdaan de verantwoordelijke persoon (batterijrapport).Per event kunnen er verschillende of meerdere contactpersonen aangeduid worden. Een voorbeeld van een volledig rapportkan u bekijken op http://www.emrol.com/docs/Rapport_SMS_n.pdfRapportDe informatie gemeten door een B.M.S./S.M.S. module, wordtveilig opgeslagen in een database. Van deze informatie wordt eengedetailleerd rapport gemaakt.Het rapport bevat:Algemene eigenschappen van de batterij (identificatie,capaciteit, beschikbare opties,...)De actuele status van de batterijInformatie over het gebruik, levensduur en schade aande batterij (overlading, overhitting en onderlading)Histogrammen over ontladingsdiepte, temperatuur enstroomSpecifieke cijfers (batterij in onbalans, onvoldoendeelektrolyt,...)YOURPOWERPARTNER(N) versie 12 - 11/09EMROL - Industrieweg 15 - B-2390 Malle - BelgiëT +32(0)3/309.24.24 - F +32(0)3/311.79.50 - info@emrol.com - www.emrol.com

More magazines by this user
Similar magazines