Internationale conferentie over de relatie tussen de EU en de Media ...

montesquieu.instituut.nl

Internationale conferentie over de relatie tussen de EU en de Media ...

15-9-2009Internationale conferentie over derelatie tussen de EU en de MediaHoe heeft de relatietussen de EuropeseUnie en de media zichin de loop der jarenontwikkeld? Hoe wordthet dagelijks leven vande Europese burger hierdoor beïnvloed en welkeconclusies kunnen we trekken over de rol van demedia bij de afgelopen verkiezingen voor hetEuropees Parlement?Staatssecretaris Frans Timmermans opent op 8oktober een driedaagse conferentie in Den Haagen Leiden waar een antwoord op deze vragengeformuleerd moet worden. De thematiek wordtvanuit wetenschappelijke, politieke enjournalistieke invalshoek bekeken.Aanmelding is nu mogelijk. Deelname voorstudenten is kosteloos.Lees meerNieuwe collegereeks: 'Europesepolitieke leiders sinds 1945'Na het succes vanvorig jaar start er inoktober eennieuwe serie van achtcolleges, gegeven dooracht verschillendedocenten, ditmaal over politiek leiderschap sinds1945.Aan de hand van politieke biografieënworden Europese staatslieden, zoals JeanMonnet en Angela Merkel, op bijzondere wijzebehandeld. Niet alleen het politieke handelen,maar ook de persoonlijke ontwikkeling van destaatslieden wordt grondig onder de loepgenomen.De collegereeks wordt georganiseerd insamenwerking met het DepartementBestuurskunde van de Universiteit Leiden en deCampus Den Haag, en is toegankelijkvoor studenten (5 ECTS) en geïnteresseerdetoehoorders.Lees meer'Brick by Brick': een Masterclass over Europese parlementaire stelsels vóór en na1989VooraankondigingOok in 2010 organiseert het Montesquieu Instituut voor een selecte groep studenten een Masterclass.Tijdens 'Brick by Brick: Building European Parliamentary Systems before and after 1989' wordt gekekennaar de cruciale rol van parlementen binnen democratische stelsels en de historische ontwikkelinghiervan vóór en na de val van de Muur.In oktober wordt het volledige programma bekend gemaakt, en start de aanmeldingsperiode. Ook debestemming van de meerdaagse buitenlandse excursie zal dan worden onthuld.Lees meerFilm- en debatmiddag over parlement, politiek en oorlog


Op 16 september organiseert het Montesquieu Instituut Maastricht een film- en debatmiddag rondom'Charlie Wilson's War' (2007). In deze intrigerende film wordt het verhaal verteld van de Amerikaansesteun voor de Afghaanse rebellen die gedurende de jaren '80 tegen de Sovjetbezetter vochten. TomHanks speelt de hoofdrol.Na de film vindt een debat plaats over parlement, politiek en oorlog. Bram Stemerdink, oud-ministervan Defensie, is één van de sprekers.Na afloop is er een borrel. Toegang is kosteloos.Lees meerLezing: ‘Zijn de grote staatsliedenverdwenen?’In het kader van de Week van de Democratiehoudt Prof. dr. Alfred van Staden op 28 oktobereen lezing over leiderschap in de internationalepolitiek.Aan de hand van zijn boek 'De roep omleiderschap in de internationale politiek. Zijn degrote staatslieden verdwenen?' zal Van Stadenhet nostalgische idee bestrijden dat erin hedendaagse politiek geen charismatischeleiders meer zijn.Aan het bijwonen van de lezing zijn geen kostenverbonden. Aanmelding is nu mogelijk.Lees meerPartners van het Montesquieu Instituutbij elkaar in Den HaagUit alle hoeken van Nederland kwamen departners van het Montesquieu Instituut op 4september bijeen voor eeninhoudelijke én feestelijke bijeenkomst in DenHaag.Na een inleidend verhaal vanonderzoeksdirecteur dr. Arco Timmermans,werden uiteenlopende activiteiten van hetinstituut enthousiast besproken.Onderwerpen waren o.a.:- de onderzoekscapaciteiten van hetEuropees Parlement;- de ontwikkeling van de Europesepartijen;- hoe politieke agenda's worden bepaald;- het belang dat lidstaten aan het EuropeesParlement hechten;- het Europees netwerk van instituten diezich bezighouden met parlementairegeschiedenis: EUParl.net;- en hoe wetenschappelijke kennis ookvoor een bredere doelgroep toegankelijkkan worden gemaakt.afmeldencolofonDeze nieuwsbrief is gemaakt en verzonden met de nieuwsbriefmanager van PDC Informatie Architectuur.

More magazines by this user
Similar magazines