opleidingsplan 2011 (.pdf 2.1MB) - Hogeschool van Amsterdam

intra.iam.hva.nl
  • No tags were found...

opleidingsplan 2011 (.pdf 2.1MB) - Hogeschool van Amsterdam

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 2


Voorwoord........................................................................................................ 71. Missie, identiteit en positionering ................................................................. 91.1 Missie van de opleiding ........................................................................................................................91.2 Visie van de opleiding ..........................................................................................................................91.3 Strategie ...............................................................................................................................................91.4 Positionering van de opleiding in het domein MCI .............................................................................111.6 Kansen binnen het domein MCI .........................................................................................................121.7 CMD Amsterdam en andere CMD-opleidingen ..................................................................................131.8 CMD Amsterdam en het werkveld......................................................................................................141.9 Conclusie positionering ......................................................................................................................142 Beroeps- en opleidingsprofiel...................................................................... 152.1 Visie op beroep en actuele ontwikkelingen ........................................................................................152.2 Opleidingsprofiel CMD Amsterdam ....................................................................................................162.3 HBO Bachelor niveau.........................................................................................................................172.4.Landelijk beroepsprofiel .....................................................................................................................183. Onderwijsconcept en leeromgeving ........................................................... 213.1 Competentiegericht opleiden..............................................................................................................213.2 Leerhouding van de student...............................................................................................................233.3 Leerlijnen............................................................................................................................................233.4 Onderwijsvormen ...............................................................................................................................243.4.1 Projecten .....................................................................................................................................243.4.2 Afstudeeropdracht .......................................................................................................................253.4.3 Kernvakken en Profileringsvakken ..............................................................................................263.4.4 Stages .........................................................................................................................................263.4.5 Studieloopbaanbegeleiding .........................................................................................................263.5 Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden..................................................................................273.6 Het ontwikkelen van algemene beroepsvaardigheden.......................................................................294. Toetsen en beoordelen .............................................................................. 314.1 Uitgangspunten toetsbeleid................................................................................................................314.2 Feedbackfunctie toetsen ....................................................................................................................324.3 Rollen van docenten, studenten en werkveld.....................................................................................324.4 Toetsvormen ......................................................................................................................................334.5 Formatief/summatief...........................................................................................................................354.6 Kwaliteitscriteria .................................................................................................................................354.7 Procedure voor toetsconstructie.........................................................................................................374.8 Normering...........................................................................................................................................37Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 3


Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 4


4.9 Kwaliteitsborging ................................................................................................................................374.10 Taken en bevoegdheden examencommissie...................................................................................384.11 Taken en bevoegdheden toetscommissie........................................................................................384.12 Werkwijze toetscommissie ...............................................................................................................384.13 Relatie tussen toetscommissie en examencommissie .....................................................................395. Onderwijsprogramma................................................................................. 415.1 Leerplanschemaʼs ..............................................................................................................................415.2 CMDA competenties en indicatoren per onderwijseenheid................................................................445.3 Fasen in de opleiding .........................................................................................................................465.4 Programmalijnen ................................................................................................................................475.5 Samenhang binnen- en buitenschools programma............................................................................475.6 Major-minor structuur .........................................................................................................................475.7 Versnellingstrajecten ..........................................................................................................................475.6 Excellentie trajecten ...........................................................................................................................495.7 Internationalisering .............................................................................................................................495.8 Studeerbaarheid.................................................................................................................................50Bijlage 1: Competenties en indicatoren CMD Amsterdam ............................. 51Bijlage 2: Verankering algemene beroepsvaardigheden ............................... 57Bijlage 3: Kwaliteitscriteria assessment ......................................................... 61Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 5


Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 6


VoorwoordHet opleidingsplan CMD Amsterdam beschrijft het nieuwe curriculum dat vanaf augustus 2011 wordtgeïmplementeerd door de opleiding. De propedeuse en het eerste verdiepingsjaar (V1) wordenuitgevoerd en in augustus 2012 volgen de laatste twee jaren.In de afgelopen jaren hebben projectteams, in samenwerking met docententeams en management,gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwde visie op het beroep en daaraan gekoppeld een nieuwcompetentieprofiel. Vervolgens zijn op basis van deze visie didactische uitgangspunten geformuleerd enis het curriculum ontworpen.Het is een intensief traject geweest waarbij regelmatig in docentenvergaderingen is teruggekoppeld enwaarin de belangrijkste stappen zijn bediscussieerd.Ook studenten (opleidingscommissie) en het werkveld (opleidingsadviescommissie) zijn bij deontwikkeling betrokken geweest; hebben feedback en advies gegeven op het competentieprofiel en deuitwerking daarvan in het curriculum.Het ontwikkelwerk is nog niet af; het opleidingsplan zoals op dit moment gepresenteerd kan worden,stemt tot optimisme. Het is gelukt een aantrekkelijk curriculum te ontwerpen waarin studenten zich goedkunnen voorbereiden op een succesvolle toekomst in het dynamische werkveld van de interactievemedia ontwerper. Het curriculum biedt houvast om een goed onderlegde professional te worden enbiedt tevens keuzevrijheid aan iedere student om een eigen richting op te gaan en zich te profilerenbinnen het beroep.In het studiejaar 2011-2012 worden het tweede verdiepingsjaar (V2) en afstudeerfase ontwikkeld,conform de contouren die in dit opleidingsplan zijn geschetst. Er is een curriculumcommissie in hetleven geroepen die dit ontwikkelwerk, de verdere implementatie en eventuele bijstellingen zal initiërenen begeleiden. Daarnaast zal de curriculumcommissie erop toezien dat het opleidingsplan de komendejaren blijft dienen als richtinggevend document voor het onderwijs.Dank aan allen die aan het voorliggend opleidingsplan hebben meegewerktSucces met de uitvoering!Juli 2011Yvonne Opdam,Opleidingsmanager CMD Amsterdam a.i.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 7


Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 8


1. Missie, identiteit en positionering1.1 Missie van de opleidingCMD Amsterdam 1 stelt ontwerpen centraal in de opleiding. Wij willen studenten leren denken alsontwerper en opleiden tot interactieve media ontwerpers met een goede aansluiting op de huidige én detoekomstige beroepspraktijk. CMD Amsterdam biedt talentontwikkeling-op-maat: studenten ontwikkelennaast een gemeenschappelijke kennisbasis een individueel profiel.1.2 Visie van de opleidingCMD Amsterdam gelooft in het 'human centered' ontwerpproces. Wij zien een steeds grotere rolweggelegd voor ontwerpers die in staat zijn om te kijken naar de menselijke kant van interactievemedia. In onze visie ontwikkelt de 'human centered' aanpak zich in toenemende mate naar hetbestuderen van de mens in zijn sociale en maatschappelijke context als aanleiding voor enonderbouwing van interactieve media concepten. Daarnaast blijft het belangrijk te kijken naar de mensop het moment dat hij in aanraking komt met interactieve media, zijn gedrag serieus te nemen en teverwerken in het ontwerpproces. CMD Amsterdam ziet dan ook een meerwaarde in het inbedden vantoegepast onderzoek en prototyping in het curriculum en wil studenten hierin helpen en stimuleren.CMD Amsterdam ziet een werkveld dat zich zeer snel ontwikkelt en is van mening dat een flexibelcurriculum dat flexibel is en daardoor adequaat kan reageren op nieuwe ontwikkelingen en trends eenvereiste is. Lees meer bij 'Visie op beroep en actuele ontwikkelingen' op pagina 6.Het CMD Amsterdam werkveld is en blijft sterk internationaal georiënteerd. Het ligt in de aard van hetinteractieve medium dat het geografische grenzen overschrijdt en zich richt op een internationalegemeenschap. Het werkveld bedient zich van internationale standaarden. Vakinhoudelijk onderzoek encommunicatie spelen zich af op internationale schaal en vakliteratuur is vaak geschreven of vertaald inhet Engels. Het curriculum van CMD Amsterdam richt zich op dit internationale werkveld.Passend bij de aard van het interactieve media werkveld neemt het leren in projecten een belangrijkeplaats in het curriculum in. CMD Amsterdam wil studenten uitgebreide ervaring bieden in projecten metwisselende thematiek en gericht op verschillende aspecten van het ontwerpproces. Studenten oefenenin projecten met verschillende rollen en verantwoordelijkheden.1.3 StrategieOm onze positionering als ontwerpopleiding voor interactieve media sterk neer te zetten zorgen we vooreen curriculum waarin ontwerpen van interactie middels genetwerkte media 2 centraal staat. Decompetenties die onze studenten leren hebben betrekking op de beroepstaken ontwerpen,onderzoeken, maken, adviseren en projectmanagen. De kennis en vaardigheden die wordenaangeboden in de vakken en projecten geven de studenten handvatten om een concrete uitwerking vaneen interactieve media toepassing te ontwerpen. Het blijft dus niet bij een conceptuele, tekstueleomschrijving van een toepassing, zij leren het ook te ontwikkelen.Digitale tools en -technologie worden gebruikt om te kunnen visualiseren en te ontwerpen.Door toegepast onderzoek en prototyping leren wij onze studenten een 'human centered'ontwerpproces, waarbij verschillende vormen van testen met gebruikersgroepen worden ingezet om(tussen)producten te evalueren en aan te passen.991 De opleiding Interactieve Media heeft een naamsverandering aangevraagd bij het College van Bestuur van deHogeschool van Amsterdam. In dit opleidingsplan is op de besluitvorming geanticipeerd en wordt de opleidingaangeduid met CMD Amsterdam.2 Genetwerkte media zijn democratisch en decentralized. De bezoeker kan tevens auteur zijn. Genetwerkte mediamaken vaak gebruik van computers als input/output device en vereisen een dynamisch netwerk van mensen dieparticiperen en consumeren.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 9


Het CMD Amsterdam ontwerpproces is iteratief en is als volgt samen te vatten:– Begrijp de mens en zijn omgeving– Ontwerp interactie tussen mensen, plekken en informatie– Maak netwerken met interactieve media– Evalueer tastbare resultatenAfbeelding 1: CMD Amsterdam: ontwerpopleiding voor interactieve mediaDe vier stappen in het ontwerpproces waar CMD Amsterdam de nadruk op legt zijn verwoord enweergegeven.Om de student keuze te bieden én flexibiliteit in te bouwen in de aangeboden vakken is een vierjarigcurriculum ontwikkeld waarin het aantal kernvakken afneemt, het aantal profileringsvakken toeneemt(die de student zelf kan kiezen) en een stage- en projectenlijn wordt aangeboden. De student kan zichin toenemende mate naar eigen keuze ontwikkelen, zowel in de breedte als in de diepte.Studenten worden voorbereid op een internationaal georiënteerd werkveld door te werken ininterdisciplinaire projectteams aan opdrachten voor projectpartners bij voorkeur uit de regio Amsterdam.Dit krijgt vorm in een sterke projecten- en stagelijn in het curriculum. Er vindt actieve student- endocentuitwisseling plaats met partneropleidingen in het buitenland waarbij de studenten de keuzehebben een minor te volgen of te participeren in projecten met CMD-gerelateerde kenniscentra in hetbuitenland.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 10


Afbeelding 2: CMD Amsterdam beroepstaken en vakken.De beroepstaken ʻontwerpenʼ, ʻmakenʼ, adviserenʼ en ʻonderzoekenʼ zijn gekoppeld aan (een selectievan) vakken die een belangrijk aandeel hebben in het aanleren van die beroepstaak. De beroepstaakʻprojectmanagenʼ is gekoppeld aan een aantal algemene beroepsvaardigheden, die in de vakken (enprojecten) worden aangeleerd.1.4 Positionering van de opleiding in het domein MCIUit ons (benchmark)onderzoek bleek dat binnen het domein MCI profilering ten opzichte van de overigeopleidingen dringend gewenst was. In het geval van de opleiding Informatica werd dit gevoed dooroverlap in specifieke onderwerpen in beide curricula. Ook werden onze studenten weleens gezien alsʻbouwers van websitesʼ. De noodzaak tot profilering ten opzichte van MIC kwam voort uit de sterkenadruk op marketing en communicatie in onze afstudeervariant Content en Communicatie, dieovereenkomsten vertoont met de afstudeerrichting Reclame, Marketing en Communicatie bij MIC.Daarbij komt dat alumni van beide studierichtingen vaak aan de slag kunnen in advertising en pr.Door middel van onderzoek en discussie identificeerden we twee belangrijke verschillende dynamieken,die het mogelijk maken te visualiseren hoe IAM zich verhoudt tot de andere studies binnen MCI:1. Management versus creatie/ontwerp – Dit verwijst naar de rol die de student heeft binnen het(creatieve) proces. Dit kan zowel het managen van die processen zijn als een rol binnen het proceszelf.2. ʻDesigner invalshoekʼ versus de ʻengineer invalshoekʼ – Dit verwijst naar de manier waarop destudenten worden verwacht om te gaan met opdrachten en problemen. Het verschil tussen hetstandpunt van de ʻdesignerʼ en dat van de ʻengineerʼ behoeft misschien uitleg: designer en engineerzijn beide verantwoordelijk voor het ontwerp. De eerste werkt aan een oplossing vanuit het designen de tweede vanuit de technologie. De realiteit wijst uit dat beide invalshoeken leiden tot eengoede oplossing, maar dat ze zelden in één persoon verenigd worden (je bent vaak of designer ofengineer).Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 11


Gebruikmakend van deze dimensies hebben we de verschillende opleidingen in het domein als volgtgepositioneerd:Afbeelding 3: Positionering CMD Amsterdam binnen het domein MCIMIC: Media, Informatie en CommunicatieRMP: Redactie en MediaproductieNM: Nieuws en MediaIM: Informatie en MediaMMP: Media, Marketing en PublishingRMC: Reclame, Marketing en CommunicatieFD: Fashion & DesignFB: Fashion en BrandingFM: Fashion & ManagementCMD Amsterdam is geplaatst in het kwadrant rechtsboven, waarmee we de opleiding positioneren alseen ontwerpopleiding met een designers invalshoek. Het toont ook de afstand met MIC, waar de nadrukligt op het managen van het ontwerpproces, in plaats van op het ontwerpen zelf. CMD Amsterdamstudenten moeten in staat zijn daaraan daadwerkelijk actief deel te nemen.Voor de volledigheid hebben wij ook AMFI in dit overzicht opgenomen, dat vanwege de nadruk opontwerpen dichtbij ons ligt. Dit maakt voor de positionering van IAM niet veel verschil, omdat er (nog)slechts een beperkte overlap is tussen de mode-industrie en de sector waartoe wij onze studentenopleiden.1.6 Kansen binnen het domein MCIBinnen het domein bestaat veel expertise op o.a. de vakgebieden marketing, gameontwikkeling,communicatie, mediaproductie, informatietechnologie, journalistiek, management en mode die nu enkelbinnen de betreffende opleidingen wordt ingezet. Bij ontwerpvraagstukken die worden behandeldOpleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 12


innen de opleiding CMD Amsterdam, is expertise in deze vakgebieden zeker nodig. Wij zijnvoorstander van samenwerkingverbanden tussen experts binnen het domein in de vorm van hetgezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van onderwijsmodules. Wij zien mogelijkheden om totsamenwerking te komen in (muldisciplinair georganiseerde) projecten, minoren en profileringsvakken.1.7 CMD Amsterdam en andere CMD-opleidingenVoortbouwend op de positionering binnen het domein lijkt het ons belangrijk in onze positionering datCMD Amsterdam een ontwerpopleiding is. We zijn echter niet de enige CMD-opleiding in Nederland,dus hebben we een onderzoek verricht naar onze collega-opleidingen (tevens te beschouwen alsconcurrenten) in Nederland.Momenteel zijn er zes andere CMD-opleidingen in Nederland, die zich allemaal als ontwerpopleidingpositioneren. Om CMD Amsterdam te onderscheiden, moeten we dus meer doen dan ons alsontwerpopleiding neerzetten. Vier van de zes opleidingen benadrukken de gebruiker in hetontwerpproces, dus ook de ʻuser-centeredʼ benadering is niet voldoende om CMD Amsterdam tepositioneren t.o.v. de andere CMD-opleidingen.Deze user-centered opleidingen richten zich vooral op de interactie tussen gebruiker en toepass en nietzozeer op de bredere context. Gezien de trends die we tegenkwamen in scenariosessies en onderzoekdie wijzen op het toenemende belang van interactieve media in cultuur en maatschappij (zie vooralHarper et al, 2008), is een nadruk op deze aspecten zowel als het centraal stellen van de gebruiker eenkans om ons duidelijk te positioneren ten opzichte van de overige CMDʼs.We hebben deze meer holistische benadering in onze discussies beschreven als focus op de gebruikerals mens – dit is te lezen als ʻgebruiker als onderdeel van de maatschappijʼ- (om dit af te kunnen zettentegen de user-centered benadering van de overige vier CMDs die wij kortweg hebben beschreven alsʼgebruiker als gebruikerʼ). De focus voor CMD Amsterdam is op de gebruiker EN de sociaalmaatschappelijkecontext. Om het verschil aan te geven met een kunstopleiding, zetten wij hier eentweede as tegenover: toegepast versus kunst (zie afbeelding 4).Afbeelding 4: Positionering CMD Amsterdam ten opzichte van andere CMDʼs in NederlandOpleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 13


1.8 CMD Amsterdam en het werkveldTenslotte hebben we ons gericht op de positionering van CMD Amsterdam binnen de interactieve mediaindustrie. Over het algemeen is ons werkveld momenteel tevreden met de kennis en vaardigheden vanonze studenten, tijdens stages en na hun afstuderen (zie bijvoorbeeld Evaluatie Stages 09-10). In hetwerkveld van interactieve media is geen eenduidigheid over wat met in de toekomst van deafgestudeerde zal verwachten. We hebben (o.a. van de opleidingsadviesraad) hele verschillendeopinies gehoord, van behoefte aan een specialist aan de ene kant tot de behoefte aan een breedopgeleide generalist aan de andere kant (en alles daar tussenin). Dit maakt het voor ons moeilijk om deindustrie als basis te nemen voor verdere positionering. Daarom zijn wij bij de positionering van CMDAmsterdam in het werkveld interactieve media van ons onderzoek uitgegaan.Wat duidelijk is geworden in de scenariosessies en het door ons verrichte literatuuronderzoek, is dat eréén ding de komende 5 à 10 jaar niet zal veranderen: de snelheid waarmee de interactieve mediasector zich ontwikkelt. In tijden van verandering kunnen kennis en vaardigheden snel verouderd raken.Opleidingen die niet in de pas lopen met deze ontwikkelingen verliezen relevantie en leveren studentenaf waar het werkveld niet langer op zit te wachten. Voor ons is daarom belangrijk CMD Amsterdam tepositioneren als een flexibele opleiding, die voorop kan lopen bij de ontwikkelingen in het veld (door hetcurriculum, maar ook door samenwerking met het lectoraat Netwerkcultuur en het kenniscentrumCreate-It) en die de snelheid van de verandering kan bijbenen om afstudeerders af te leveren metrelevante kennis en vaardigheden voor het heden en de toekomst.1.9 Conclusie positioneringAlgemene positionering:– CMD Amsterdam is een ontwerpopleiding die studenten opleidt om te denken als ontwerper bij hetontwikkelen van interactieve toepassingen.– Bij CMD Amsterdam staat de mens centraal als eindgebruiker van een ontwikkelde toepassing ènals mens met sociaal-maatschappelijke context.– CMD Amsterdam is een flexibele opleiding en die flexibiliteit stelt ons in staat voorop te lopen bij desnelle ontwikkelingen in het veld en geeft studenten de kans zichzelf te ontwikkelen op een manierdie aansluit op de interactieve media sector en hun persoonlijke aspiraties en interesses.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 14


2 Beroeps- en opleidingsprofiel2.1 Visie op beroep en actuele ontwikkelingenCMD Amsterdam leidt studenten op tot 'interactieve media ontwerper', een omschrijving die ruimte geeftaan de verschillende beroepen en beroepsrollen die nu en in de toekomst relevant zijn.Hoe ziet CMD Amsterdam de ontwikkeling van de huidige naar de toekomstige 'interactieve mediaontwerper'? Een aantal eigenschappen zullen niet of nauwelijks veranderen:– Het combineren van abstract denkvermogen met een sterke verantwoordelijkheid en passie voor deconcrete uitwerking.– Het onderzoeken en het kunnen vertalen van onderzoek naar een ontwerpconcept, naar aanleidingvan een klantvraag (of breder maatschappelijk vraagstuk).– Het strategisch kunnen inspelen op innovaties en trends.– Het beheersen van tools en methodieken om een ontwerpconcept te kunnen communiceren en tedefiniëren, in woord en in beeld.–CMD Amsterdam hecht nadrukkelijk waarde aan de eerste drie eigenschappen, omdat deze haaronderscheiden van MBO-opleidingen tot 'interactieve media ontwerper'.Het werkveld waarin de ʻinteractieve media ontwerperʼ zich begeeft is de laatste jaren sterkgeprofessionaliseerd, ook omdat de acceptatie, kennis en afhankelijkhied van gebruikers vaninteractieve media enorm is toegenomen. Het interactieve media-werkveld handhaaft zich inmiddelszelfstandig naast het ʻtraditioneleʼ media-werkveld.De toegenomen acceptatie, kennis en afhankelijkheid van gebruikers van interactieve media ziet CMDAmsterdam als motivatie om studenten beter en uitgebreider te laten kijken naar die gebruiker alseindgebruiker van een toepassing en als mens in de context van zijn leefomgeving.Het gegeven dat het werkveld zich zelfstandig handhaaft naast 'traditionele' media houdt niet in dat ergeen samenwerking of transmediale werkvormen en oplossingen meer bestaat. Integendeel: vanuit eengrote kennis en verankering in het interactieve media werkveld worden de mogelijkheden tot het inzettenvan andere media juist duidelijker. CMD Amsterdam wil zich focussen op het interactieve mediawerkveld, en pas in tweede instantie de mogelijkheden voor het inzetten van andere mediaonderzoeken.De 'interactieve media ontwerper' van de toekomst zal steeds meer in staat zijn een open,onderzoekende en toekomstgerichte blik te combineren met een sterke verankering in één van dewerkgebieden van interactieve media-ontwerp: visualisatie, functionaliteit, content, techniek en proces:– interactieve media centraal;– daarbinnen een breed profiel mogelijk;– tevens de mogelijkheid om in een kleiner domein te profileren.Naast focus bieden in de professionalisering van de student schept CMD Amsterdam ruimte in hetcurriculum nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Docenten worden ondersteund in hunlopende programma in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, maar daarnaast kan er door het aanpassenvan profileringsvakken en minoren sneller worden ingespeeld op de dynamiek van het werkveld en kanCMD Amsterdam haar imago als 'vooruitstrevend' behouden en verbeteren.Het is onmogelijk te voorspellen welke namen de beroepen van de toekomst zullen dragen. Toch lijkthet aannemelijk en ook houdbaar voor de komende vijf jaar uit te gaan van beroepen die zich primairfocussen op development (techniek), design (visualisatie), interaction design (functionaliteit), content enproces (management), De vijf uitstroomberoepsrollen van CMD Amsterdam zijn: front end developer,visual designer, interaction designer, content manager en project manager, met als gemeenschappelijkkenmerk een open, onderzoekende en toekomstgerichte blik.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 15


Afbeelding 5: CMD Amsterdam interactieve media ontwerper.De beroepsrollen binnen de cirkel zijn de uitstroomberoepsrollen van CMD Amsterdam. Deberoepsrollen buiten de cirkel vereisen meer jaren werkervaring en zijn daarmee doorgroeifuncties.2.2 Opleidingsprofiel CMD AmsterdamCMD Amsterdam profileert zich als ontwerpopleiding. De competenties zijn geformuleerd op basis vaneen aantal onderscheidende taken die de interactieve media ontwerper uitvoert. In de praktijk zullenafgestudeerden zich toeleggen op één of meerdere beroepstaken, in de opleiding ontwikkelen zij zichbreed en leggen voldoende basis voor een eventuele latere specialisatie. De competenties vormen hetfundament van het curriculum. Onder een competentie wordt verstaan:Een integraal geheel van kennis, vaardigheden en houding die een persoon binnen een beroeps- en/ofwetenschappelijke context adequaat weet in te zetten 3 .16163 Cahier 1: Competentiegericht Opleiden, Hogeschool van Amsterdam (2005)Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 16


BeroepstaakCompetenties1 Ontwerpen De interactieve media ontwerper bedenkt en concretiseert een conceptvoor een kwalitatief hoogwaardige interactieve media toepassing.2 Onderzoeken De interactieve media ontwerper doet onderzoek ten behoeve van deontwikkeling van een interactieve media toepassing.3 Maken De interactieve media ontwerper ontwikkelt op basis van een concepteen (deels) werkende interactieve media toepassing.4 Adviseren De interactieve media ontwerper verkent met een opdrachtgever deontwerpvraag en geeft advies over een oplossingsrichting.5 Projectmanagen De interactieve media ontwerper organiseert een interactief mediaproject en stuurt de uitvoering aan.Tabel 1: Opleidingscompetenties (vanaf september 2011)Zie ook bijlage 12.3 HBO Bachelor niveauOm het hbo-niveau zichtbaar te maken zijn Dublin descriptoren (1999) en hbo-kernkwalificaties (2002)ontwikkeld. De hbo-kernkwalificaties zijn ontwikkeld door de HBO-Raad en meer toegesneden op deNederlandse situatie in het hoger beroepsonderwijs. Dublin desciptoren en hbo-kernkwalificaties zijnevenwel aantoonbaar overlappend. Zij kunnen worden gebruikt om te checken of het (brede) hbo-niveaumet behulp van de opleidingscompetenties kan worden gehaald. In onderstaande matrix is zichtbaargemaakt dat alle hbo-kernkwalificaties in voldoende mate in de competenties zijn verwerkt (tabel 2).Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 17


hbo-Kernkwalificaties:1. brede professionalisering2. multidisciplinaire integratie3. toepassing wetenschap4. transfer en brede inzetbaarheid5. creativiteit en complexiteit6. probleemgericht werken7. methodisch en reflectief8. sociaal communicatief9. basiskwalificatie management10. besef maatschappelijke verantw.Competenties CMD Amsterdam:1. Ontwerpen x x x x x x x2. Onderzoeken x x x x x x x x3. Maken x x x x x x4. Adviseren x x x x x x x5. Projectmanagen x x x x x x x xTabel 2: HBO-niveau CMD Amsterdam2.4. Landelijk beroepsprofielIn overleg met de tien CMD-opleidingen en het werkveld is gewerkt aan een nieuw CMD-beroeps- encompetentieprofiel. De opleiding CMD Amsterdam heeft in dit proces een leidende rol op zich genomen,door steeds de eigen ontwikkeling van opleidingscompetenties in te brengen in het landelijk overleg.Het in maart 2011 opgeleverde Beroeps- en competentieprofiel Communication & Multimedia Design isdoor de landelijke beroepenveldcommissie vastgesteld. Het nieuwe competentieprofiel is een antwoordop de veranderende vragen die aan de CMD-professional worden gesteld. De CMD Amsterdamcompetenties volgen de landelijk geformuleerde (tabel 3). In de ontwerpopleiding wordt groot belanggehecht aan een onderzoeksmatige houding, zowel in de fase van conceptualiseren als achteraf, bij decontrole op het ontwerp en de evaluatie. Evalueren is bij CMD Amsterdam niet een eigenstandigecompetentie, zoals in het landelijke profiel, maar komt in alle beroepstaken van het ontwerpprocesterug.Met de competenties ʻadviserenʼ en ʻprojectmanagenʼ voegt CMD Amsterdam specifieke kernmerkentoe aan het landelijk profiel. ʻAdviserenʼ gaat verder dan ʻmanifesteren en presenterenʼ en ʻontwikkelenen reflecterenʼ: de student leert een meer sturende, adviserende rol aan te nemen. ʻProjectmanagenʼgaat verder dan ʻinter- en multidisciplinair samenwerkenʼ: de student leert ook hier zich te manifesterenin een meer sturende rol.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 18


Landelijk competentieprofielCompetenties CMD AmsterdamConceptualiserenDe CMD-er genereert ideeën en ontwikkelt concepten voor(interactieve) communicatieproducten, -diensten, en -belevingen. Hetgaat daarbij om het verbinden van wensen van gebruikers,doelstellingen van opdrachtgevers en middelen (media, technologie) opbasis van een strategie.1. OntwerpenDe interactieve media ontwerper bedenkt enconcretiseert een concept voor eenkwalitatief hoogwaardige interactieve mediatoepassing.EvaluerenDe CMD-er is in staat resultaten, die tijdens verschillende stadia vanhet ontwerpproces ontstaan, herhaaldelijk te toetsen op hun waarde enbelang voor de wensen van de gebruiker/opdrachtgever.Onderzoeken & begrijpenDe CMD-er doet onderzoek om de context van het probleem, de wensvan de gebruiker, doelstelling van de opdrachtgever, de belangen vanstakeholders en de mogelijkheden van de technologie te begrijpen.2. OnderzoekenDe interactieve media ontwerper doetonderzoek ten behoeve van de ontwikkelingvan een interactieve media toepassing.Evalueren(zie hierboven)Verbeelden en prototypes makenDe CMD-er is in staat om concepten vorm te geven en te concretiserenin prototypes.Evalueren(zie hierboven)3. MakenDe interactieve media ontwerper ontwikkeltop basis van een concept een (deels)werkende interactieve media toepassing.Manifesteren en presenterenDe CMD-er weet de opdrachtgever, team en gebruikers teenthousiasmeren voor zijn ontwerpideeën. Hij is in staat eeninspirerend verhaal te houden, waarin hij op een authentieke wijze envanuit een eigen visie zijn boodschap weet over te brengen.4. AdviserenDe interactieve media ontwerper verkentmet een opdrachtgever de ontwerpvraag engeeft advies over een oplossingsrichting.Ontwikkelen en reflecterenDe CMD-er neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen professioneelhandelen. Hij reflecteert hierbij zowel op het ontwerpproces,ontwerpkeuzes als op zijn eigen professionele ontwikkeling. De CMDerverdiept zich voordurend in de nieuwste ontwikkelingen op hetgebied van relevante vakgebieden en weet deze op waarde te schattenen in te zetten. Hij draagt bij aan de verdere ontwikkelingen van hetvakgebied.Inter- en multidisciplinair samenwerkenDe CMD-er is in staat om samen te werken in een multidisciplinaire,multiculturele en/of internationale omgeving, waarbij hij verschillendevakgebieden weet te verbinden.5. ProjectmanagenDe interactieve media ontwerper organiseerteen interactief media project en stuurt deuitvoering aan.Ontwikkelen en reflecteren(zie hierboven)Tabel 3: Conversie Landelijk Competentieprofiel naar CMD AmsterdamOpleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 19


Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 20


3. Onderwijsconcept en leeromgeving3.1 Competentiegericht opleidenBij competentiegericht opleiden past een didactisch model waarbij de student ruimte krijgt de eigencompetenties te onderzoeken, te ontwikkelen en aan te tonen. De student brengt een eigen profileringaan en toont dit profiel in een portfolio. De opleiding heeft daarom gezorgd voor een curriculum waarinde student in toenemende mate zelf invulling kan geven aan zijn studie, door keuze voorprofileringsvakken, voor stage, minor en afstudeerproject.De invulling van het curriculum, de keuze voor projecten, vakken, stages, is gebaseerd op een visie op(competentiegericht) leren. De opvattingen over wat leren is en wat van student en docent verwachtwordt ten aanzien van het leerproces laten zich als volgt samenvatten.Voor de student:Leren is construerenLeren is het resultaat van de eigen inspanningen om aan kennis betekenis toe te kennen en het eenplaats te geven in de wereld zoals je die kent. Kennis verwerf je door informatie tot je te nemen en tegebruiken (toe te passen). In een beroepsopleiding wordt kennis toegepast in beroepsvraagstukken.Leren is daarmee vooral het ondernemen van die activiteiten waardoor geleerd kan worden.Leren is samenwerkenStudenten brengen verschillende ervaringen (voorkennis) en vaardigheden mee en daardoor biedtsamenwerking tussen studenten interessante mogelijkheden voor kennisverbreding. Met anderewoorden: leren is ook een sociaal proces. Door het debat vormen zich concepten, construeert destudent kennis en verwerft vaardigheden.Leren is reflecterenReflectie is nodig om tijdig te kunnen nagaan of het leerproces voldoende vordert en voldoende effectiefis. Bij reflectie dient er zowel aandacht te zijn voor de mate waarin het resultaat is behaald als voor dewijze waarop dit resultaat is bereikt. Je bewust worden van het leerresultaat is een belangrijkleermoment, evenals het onder ogen zien van wat nog geleerd moet worden.Leren is kiezenStudenten ontwikkelen hun competenties in een curriculum dat een keuzemogelijkheden heeft. Op basisvan zelfkennis, reflectie en ambitie stellen studenten een eigen studieplan samen, binnen de ruimte diede opleiding daartoe biedt. Bij kiezen hoort verantwoorden: de student legt aan zichzelf en aan deopleiding verantwoording af van de gemaakte keuzes en het resultaat daarvan. Dit keuzeproces endeze verantwoording, ook wel zelfsturing in het leren genoemd, is een belangrijke pijler van hetcompetentiegericht leren. De student leert het eigen leren vorm en inhoud te geven (leren leren).Voor de docent:Opleiden is activerenIn een didactisch model dat ervan uitgaat dat leren een actief proces is dat door de lerende zelf totstand gebracht wordt is een belangrijke taak van de docent de lerende aan te zetten totkennisverwerving, kennisconstructie en het ontwikkelen van vaardigheden. De docent biedt activerendonderwijs dat de student aanzet tot denken, tot toepassen, uitproberen, dialoog. Hiermee activeert dedocent het leerproces.Opleiden is kennis aanreikenDocenten zijn expert in hun vakgebied en zijn daardoor uitmuntend in staat studenten de juiste vragente stellen, de goede aanwijzingen te geven. Soms is dit niet genoeg om een leerproces voldoende opgang te brengen en kiest de docent voor overdracht van kennis of het voordoen van vaardigheden omde student op effectieve wijze wegwijs te maken en het leerproces van de student te ondersteunen.Overdracht gaat zoveel mogelijk gepaard met opdrachten waarin studenten kunnen oefenen metleerstof, waarin zij kunnen toepassen en reflecteren op de aangereikte kennis en vaardigheden.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 21


Opleiden is coachenVan studenten wordt gevraagd een eigen route uit te stippelen en te volbrengen. Daartoe moeten zijleren reflecteren, plannen en uitvoeren van die plannen in een dynamische onderwijsomgeving en vaakin een leeftijd waarin zij nog maar nauwelijks in staat zijn richting aan de eigen ambities te geven. Dedocent heeft in dit leerproces een taak als coach, door het stellen van (lastige) vragen, door hetaanmoedigen, confronteren en complimenteren. De coachrol houdt in dat de docent studentennauwlettend volgt en de ‚zone van naaste ontwikkelingʼ opzoekt. Een goede coach vraagt net iets meerdan de student aankan en moedigt aan de volgende stap te zetten.Opleiden is feedback gevenDocenten geven zoveel mogelijk feedback, tijdens de lessen/activiteiten door mondelinge besprekingvan het gemaakte werk en de aanpak en eventueel door tussentijdse toetsen (formatief). Feedback iseen belangrijk middel om het leerproces te monitoren en te ondersteunen.De docent zoekt steeds naar de optimale mix tussen kennis aanreiken, activeren van het leerproces,feedback geven en coachen van het leren. Uitgangspunt is de vraag wat de student nodig heeft om tekunnen leren.Op basis van deze opvattingen zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee het opleidenwordt vormgegeven. 41. Professionele taken staan centraal. In het curriculum wordt zoveel mogelijk geleerd aan de handvan authentieke beroepssituaties en leren studenten door het uitvoeren van opdrachten waarinprofessionele taken centraal staan.Beroepssituaties bieden voor kennisconstructie en het aanleren van vaardigheden een goed kader.Studenten leren denken vanuit de eisen van het beroep en maken zich zowel de denkstrategieënals de beroepskennis eigen.2. Studenten krijgen in toenemende mate keuzevrijheid voor onderwijsonderdelen en nemen intoenemende mate verantwoordelijkheid voor het eigen leren.Omdat kennisverwerving een persoonlijke activiteit is krijgt de lerende de ruimte en deverantwoordelijkheid het eigen leerproces te sturen. Studenten verantwoorden de keuze voor deverdiepingsprogrammaʼs, minor, stage en afstudeeropdracht en tonen in een portfolio hunontwikkeling van de opleidingscompetenties.3. Metacognitieve vaardigheden (zoals onderzoeken, plannen, organiseren, reflecteren) wordengezien als basis voor succesvol professioneel werken en zijn ingebed in het curriculum.Studenten hebben vaardigheden nodig waarmee zij hun leerproces kunnen inrichten, sturen enmonitoren. Die studievaardigheden moeten worden geleerd, zodat zij in staat zijn tijdens hun studieen daarna zelfstandig te leren.4. Het onderwijs is activerend en gericht op samenwerking tussen studenten.Samenwerking tussen studenten dient zo georganiseerd te zijn dat het leren erdoor bevorderdwordt. Het activerend onderwijs is zo ingericht dat studenten maximaal worden aangezet omleeractiviteiten te ondernemen.5. Docenten richten zich op het stimuleren en ondersteunen van het actief en samenwerkend lerendoor studenten.De rol van docenten is het leren van studenten te bevorderen. Dat kan zijn door het geven van een(activerend) college, maar zal veel vaker nog bestaan uit het aanbieden van leeractiviteiten in devorm van opdrachten, feedbackgesprekken, coaching, (tussentijdse)toetsing.6. Toetsing is integraal onderdeel van het onderwijs en heeft zowel een beoordelende als eenfeedbackfunctie.22224 Deze uitgangspunten zijn in lijn met de uitgangspunten voor competentiegericht leren zoals geformuleerd door deHogeschool van Amsterdam.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 22


Een toets aan het einde van een onderwijsonderdeel is een controlemiddel om te kijken of destudent de leerdoelen van de cursus heeft bereikt. Tussentijds zijn toetsen gericht op het monitorenen ondersteunen van het leerproces (feedback). Voor ieder onderwijsonderdeel is een doordachtemix van formele en informele beoordeling en feedback ontworpen.3.2 Leerhouding van de studentCMD Amsterdam leidt studenten op tot interactieve media ontwerpers. Zij verwacht van haartoekomstige professionals dat zij excellente interactieve mediaproducten leren ontwikkelen, productenwaar klant en gebruiker mee weglopen. Hiervoor is nodig dat studenten hoge eisen leren stellen aanzichzelf, de vraag van de klant van een eigen interpretatie kunnen voorzien, over grenzen heen kunnenkijken en risicoʼs durven te nemen door nieuwe paden te bewandelen.Om een dergelijke professionaliteit te bereiken wordt van de studenten een leerhouding gevraagd diezich kenmerkt met de woorden: nieuwsgierig, integer, authentiek, onderzoekend, ondernemend, lef.De opleiding biedt studenten een omgeving die uitnodigt om te durven, te excelleren, bestaande ideeënopzij te durven schuiven, risico te durven nemen. De relatief sterk veranderende CMD Amsterdampraktijkvraagt daar ook om: risicoʼs nemen hoort bij het ontwikkelen van originele ideeën entoepassingen.Dit betekent dat wij:1. Hoge eisen stellen aan eindproducten. Gemiddeld is niet goed genoeg.2. Studenten stimuleren om verder te denken dan zij in eerste instantie doen.3. Een veilige omgeving bieden waarin risico nemen wordt aangemoedigd en waar ʻmislukkingenʼworden opgevangen en omgezet in leerzame ervaringen.4. Studenten het verschil leren tussen het gewenste ʻnemen van professionele risicoʼsʼ(experimenteren met de inhoud) en het ongewenste ʻgeen serieuze poging ondernemenʼ (falendproces).5. Professioneel feedback geven op ʻmislukkingenʼ, zodat de student inzicht verwerft in zijn eigenontwerpkeuzes en een leerzame ervaring heeft.3.3 LeerlijnenHet curriculum is ingedeeld in een aantal leerlijnen, op basis van overeenkomst in werkvorm, typeleerproces en toetsvorm.Integrale leerlijnIn deze leerlijn ligt de nadruk op het verrichten van professionele taken die overwegend worden getoetstdoor opdrachten (tot het maken van producten), presentaties, (proces)evaluaties. De student werkt bijeen opdracht volgens professionele standaarden.Hij levert (beroeps)producten af die aan bepaalde criteria voldoen, kan zelf criteria opstellen waar eengoed product aan dient te voldoen, werkt oplossingsgericht, heeft inzicht in de procesdynamiek, leertverschillende teamrollen kennen en leert welke het beste bij hem passen, kan werken aan gesteldedoelen en kan zijn individuele doelen hieraan verbinden.Conceptuele en vaardighedenleerlijnIn deze leerlijn leert de student de benodigde kennis en vaardigheden. De leerstof en oefenstof wordengekoppeld aan het beroep zodat studenten leren denken en doen vanuit het perspectief van deinteractief ontwerper.Praktijk leerlijnDe praktijk (bij CMD Amsterdam: stage) is de plek waar de socialisatie met het beroep plaatsvindt. Destudent leert werken als een professional en leert zijn plaats innemen tussen vakgenoten. Het lerenvindt plaats in de dynamiek van het bedrijf waar de stage wordt gedaan.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 23


Reflectie leerlijnIn de reflectieleerlijn leert de student sturing te geven aan de eigen ontwikkeling. In deze leerlijn leert destudent een pas op de plaats maken om zich bewust te worden van zijn eigen ontwikkeling, daar eenwaardering aan toe te kennen en op basis van zijn reflecties keuzes te maken voor verder leren.3.4 OnderwijsvormenDe leerlijnen zijn uitgewerkt in onderwijsvormen, zie tabel 4:LeerlijnOnderwijsvormIntegrale leerlijnBeroepsvraagstukkenProjectAfstudeeropdrachtConceptuele (en vaardigheden) leerlijnʻBody of knowledge and skillsʼKernvak of ProfileringsvakPraktijk leerlijnProfessioneel functioneren in de praktijkStageReflectie leerlijnBetekenis geven aan eigen ontwikkeling alsprofessionalStudieloopbaancoachingTabel 4: Leerlijnen met bijbehorende onderwijsvormen3.4.1 ProjectenIn de projecten tonen studenten aan dat ze hun kennis, vaardigheden en houding samenhangend eneffectief kunnen inzetten in beroepssituaties en ontwikkelen zij hun kennis en vaardigheden verder. Deprojecten bieden de opleiding tevens goede mogelijkheden het onderwijs flexibel in te richten en aan tepassen aan veranderende vragen vanuit het werkveld. Een projectopdracht wordt geformuleerd opbasis van een thema, daarbinnen een onderwerp en een drager (product).De opleiding kiest ervoor ieder jaar één thema te benoemen voor alle projecten (bijvoorbeeld ʼdelerende mensʼ of ʼde spelende mensʼ). Hiermee wordt bereikt dat in de opleiding kennis vergaard wordtover dit thema, dat studenten vanuit meerdere projecten met elkaar kunnen uitwisselen, vanwege eengedeelde ervaring met de context.Het onderwerp en het medium zijn aspecten die worden ingevuld en gevarieerd per project.Leren van probleemoplossingsvaardighedenStudenten werken in groepen van wisselende omvang aan een opdracht. Zij werken planmatig volgenseen stappenplan dat in ieder project terugkomt:1. Research2. Concept3. Design4. Development5. Implementation6. Evaluation.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 24


In ieder project staan één of meer stappen centraal en wordt zowel in de begeleiding als in de toetsingaan deze stappen aandacht gegeven.Studenten starten in de propedeuse met een project waarbij de nadruk ligt op design en waarbij destappen research en concept in de opdracht als gegeven worden aangeboden. Hiermee sluit deopleiding aan bij het startniveau en het interesseniveau van de startende student. De projectstappenworden in de loop van de propedeuse geleerd.Leren van projectvaardighedenNaast probleemoplossingsvaardigheden (aan de hand van het stappenplan) leren studentenprojectmatig werken. Aspecten die daarbij aan de orde zijn: samenwerken, leidinggeven, projectbeheer,vergaderen, presenteren, feedback en reflectie. Dit zijn vaardigheden die studenten niet in één projectleren, maar waarin zij zich gedurende de vier jaar van de opleiding ontwikkelen. Een belangrijk deel vande beoordeling is formatief, gericht op feedback en aanwijzingen voor verbeteringen.Samenwerkend leren, kennisconstructieDoor samen te werken aan een projectopdracht krijgen studenten de kans vraagstukken vanverschillende kanten te belichten en oplossingen te bespreken. Studenten leren van elkaar, door ideeënop tafel te leggen, elkaar kritisch te (leren) bevragen en door in de samenwerking te komen totoplossingen die zij alleen niet hadden kunnen bedenken. Een dergelijke wijze van kennisontwikkelingvraagt om kleine projectgroepen en intensieve begeleiding door docenten.In projecten wordt dus op drie vlakken geleerd: probleemoplossing, projectvaardigheden en theoretischeonderbouwing. Op al deze leerdoelen wordt getoetst (zie ook hoofdstuk 4: toetsen en beoordelen).– Probleemoplossing: via het eindproduct en de verantwoording daarvan.– Projectvaardigheden: via evaluatie en beoordeling door begeleiding, medestudenten en student zelf(reflectie). Studenten formuleren voor ieder project individuele leerdoelen en deze leerdoelen wordenzowel periodiek (feedback) als aan het eind van het project geëvalueerd. De leerresultaten wordenonder woorden gebracht en opgenomen in het portfolio.– Onderbouwing: via een individuele verantwoording van de gekozen aanpak en reflectie op hetresultaat.FeedbackmomentenIn ieder project worden feedbackmomenten (tussentijdse toetsing) georganiseerd. Ieder plan vanaanpak wordt beoordeeld voor de projectgroep verder kan (go / no go) en de wijze waarop deprojectgroep samenwerkt wordt regelmatig geëvalueerd en op basis hiervan bijgesteld. Voor iederproject wordt een conceptversie van het eindproduct op enigerlei wijze besproken en van commentaarvoorzien door de begeleider, een externe beoordelaar of een parallelgroep, zodat studenten leren vande feedback door deze te verwerken in het definitieve eindproduct.Rol van de coach/begeleiderDe docentbegeleider ondersteunt het leren in de projectgroep door het stellen van vragen die hetdenkproces bevorderen. De begeleider monitort of de projectgroep alle projectstappen goed doorwerkt,moedigt aan, confronteert waar nodig. Verder stelt de begeleider vragen over de samenwerking en demate waarin alle studenten aan het project bijdragen. De begeleider heeft dus oog voor zowel hetproduct als het proces. De projectbegeleiders stemmen regelmatig hun aanpak onderling af, zodatstudenten binnen een afgesproken bandbreedte weten wat zij van een begeleider kunnen verwachten.In de loop van de studiejaren verandert de rol van de begeleider van coach naar expert/consultant.Studenten leren in toenemende mate zelf hun projectwerkzaamheden organiseren en zijn hierin intoenemende mate zelfsturend.3.4.2 AfstudeeropdrachtDe afstudeeropdracht is een individueel project waarin de student zelfstandig een opdracht uitvoert, aldan niet voor een externe opdrachtgever. In de afstudeeropdracht toont de student zijn competenties opeindniveau aan.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 25


3.4.3 Kernvakken en ProfileringsvakkenHet curriculum maakt onderscheid tussen kernvakken en profileringsvakken. Alle studenten volgenkernvakken, waarin zij de basiskennis en basisvaardigheden leren. Vanaf het tweede studiejaar wordener in toenemende mate profileringsvakken aangeboden, waarbij studenten enige keuzevrijheid hebben.Er worden steeds vakken uit drie verschillende programmalijnen als keuze aangeboden, waarbij destudent er steeds één kiest. Hierbij kunnen studenten zichzelf profileren, maar worden gedwongen uitmeerdere lijnen vakken te volgen.Leren in de vakkenDe beroepspraktijk neemt in de vakken een belangrijke plaats is, omdat alle kennis en vaardigheden dieworden behandeld of aangeleerd gekoppeld worden aan casuïstiek of opdrachten die in de praktijkworden uitgevoerd.Het onderwijs is activerend, studenten leren door aan de hand van de aangereikte theorie opdrachtenuit te werken waarin de theorie toegepast en geanalyseerd wordt. Studenten leren in de lessen oponderzoeksmatige wijze naar vraagstukken kijken en leren door de kritische vragen van docenten ookhet eigen kritische denkvermogen te ontwikkelen.Relatie met de kernvakkenEr is geen directe of dwingende relatie met de kernvakken, zodat studenten in een project nooit hoevente wachten ʻtot de stof behandeld isʼ. Waar mogelijk ondersteunt het kernvak het project door eenzelfdetype onderwerp, door het aanbieden van meer opties of door een gemeenschappelijke focus.Rol van de docentDe rol van de docent kenmerkt zich door de regiefunctie. De docent maakt een inschatting op welkewijze studenten geholpen worden tot het activerend leren. In de meeste vakken is ruimte voor instructie,debat, leergesprekken, opdrachten.De docent is in de lessen expert, gespreksleider, coach en feedbackgever.3.4.4 StagesIn het tweede jaar van de opleiding hebben studenten een oriëntatiestage van 10 weken en in deafstudeerfase een lange stage van 20 weken. De korte stage heeft als doel de student te laten ervarenhoe in de professionele werkomgeving wordt gewerkt.De afstudeerstage heeft als focus het zelfstandig werken als aankomend professional. De stagiaireontwikkelt zelfstandig, ingebed in een organisatie, een product ten behoeve van een opdrachtgever. Destudent leert door socialisatie (afkijken van rolmodellen, invoegen in de cultuur van het bedrijf, feedbackdoor collegaʼs) en door de aanwijzingen van zijn stagebegeleider (meester-gezel).Aan het eind van de stage vindt de beoordeling van de competentieontwikkeling plaats aan de hand vaneen stageverslag een beoordelingsgesprek. De docentbegeleider bepaalt de beoordeling en betrektdaarin de bevindingen van de stagebegeleider.BegeleidingDe stagiaire wordt begeleid door een docent-begeleider vanuit de opleiding en een werkbegeleider bijhet stagebedrijf.3.4.5 StudieloopbaanbegeleidingStudieloopbaancoaching richt zich op het (leren) studeren, het begeleiden van en het reflecteren op decompetentieontwikkeling, de te maken keuzes die een student binnen de opleiding kan maken en waarnodig het oplossen van studieproblemen en blokkades bij de studievoortgang. Het centraleaandachtspunt van studieloopbaancoaching is: het herkennen en stimuleren van talenten vanstudenten.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 26


Zes kernvragen helpen de student reflecteren op zijn talent en ambitie:– Wie ben ik? Wat kan ik? Mijn capaciteiten.– Wat wil ik? Wat past mij? Mijn motieven.– Hoe leer ik op een goede manier? Mijn leerstrategie.– Wat is mogelijk? Oriëntatie op de opleiding en het werkveld.– Hoe realiseer ik mijn loopbaandoelen? Mijn loopbaansturing.– Hoe laat ik zien wat ik kan en wil? Zelfprofilering.Studieloopbaancoaching kent verschillende doelen in verschillende fasen van de opleiding. In depropedeuse staat keuzebegeleiding, oriëntatie en (zelf)selectie centraal. In de verdiepingsfase (hettweede en derde jaar van de bacheloropleiding) ligt het accent op reflecteren op de verdereprofessionele ontwikkeling. In de eindfase van de opleiding ligt de nadruk op de professioneleontwikkeling van de beginnende professional.Aan de hand van ervaringen leert de student meer over wie hij is, wat hij wel en niet kan en wat zijnsterkten en zwakten zijn. In dialoog met de slcʼer reflecteert de student om te zien of patronen waar tenemen zijn en zo ja wat die patronen betekenen voor zijn studieloopbaan.Afbeelding 6: Studieloopbaanbegeleiding - procesPortfolioEen portfolio is in de opleiding CMD Amsterdam een digitale map waarin de student materiaal bewaarddat relevant is voor zijn studieloopbaan. Het digitaal portfolio (dpf) zien wij als het gereedschap dat SLCondersteunt. Het is een beschermde omgeving die gefaciliteerd wordt door de opleiding. Het dpf bevatwerk dat onderhanden en werk dat afgerond is waarmee de student kan bewijzen dat bepaaldevoorgeschreven onderdelen van de opleiding met succes zijn afgerond en dat hij over bepaaldecompetenties beschikt. In SLC werkt iedere student gedurende de hele studie aan zijn persoonlijkeontwikkeling. Het portfolio is hierbij een hulp- en bewijsmiddel.3.5 Het ontwikkelen van onderzoeksvaardighedenOnderzoeksvaardigheden zijn een hbo-kernkwalificatie, die expliciet aan de orde komen in deberoepscompetenties van CMD Amsterdam. De opleiding heeft daarom gekozenonderzoeksvaardigheden niet in een apart vak aan te bieden, maar in vrijwel alle onderdelen van destudie aan de orde te laten komen. Voor ieder onderwijsonderdeel is geformuleerd of en in welke mateonderzoeksvaardigheden worden geleerd en getoetst. Deze blauwdruk onderzoeksvaardigheden issamengevat in tabel 5a en 5b.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 27


Tabel 5a: Onderzoeksvaardigheden in PropedeuseDe tabel toont alle onderwijseenheden per blok en de koppeling met één of meer van de in totaal vijfindicatoren van de competentie ʻonderzoekʼ op Propedeuse niveau.Tabel 5b: Onderzoeksvaardigheden in V1De tabel toont alle onderwijseenheden per blok en de koppeling met één of meer van de in totaal zesindicatoren van de competentie ʻonderzoekʼ op Verdiepings-niveau.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 28


3.6 Het ontwikkelen van algemene beroepsvaardighedenEenzelfde benadering is gekozen voor het ontwikkelen van algemene beroepsvaardigheden alspresenteren, vergaderen, samenwerken, timemanagement ed. Deze vaardigheden leren studenten doorveel te oefenen, te proberen en feedback te krijgen. Deze generieke beroepsvaardigheden kenmerkenzich door het iteratief leerproces waarin studenten steeds beter weten hoe zij hun eigen talenten kunneninzetten voor de gestelde opdrachten.Vaardigheden worden in het onderwijs uiteengerafeld in:– Beroepsvaardigheden (technisch, motorisch)– Communicatieve en sociale vaardigheden– Affectieve vaardigheden (houding)– Onderzoeksvaardigheden– Leidinggevende vaardigheden– Probleemoplossende vaardigheden (cognitief).Binnen CMD Amsterdam zijn de beroepsvaardigheden, inclusief taalvaardigheden, verankerd in decompetenties:Competentie Ontwerpen Onderzoeken Maken Adviseren ProjectmanagementBeroepsvaardighedenArgumenterenVragen stellenRedactioneleVaardighedenCreative ToolsvaardighedenDocumenterenEn ArchiverenRedactioneleVaardighedenPresenterenReflecterenFeedbackGesprekstechn.ReflecterenSamenwerkenPlannenTabel 6: De beroepsvaardigheden zijn verankerd in CMD Amsterdam competenties.Zie bijlage 2 voor de uitwerking per jaar en de verankering op P, V en A-niveau in de indicatoren bij decompetenties.Het uitwerken van de verankering van de beroepsvaardigeden in het curriculum is nog in volle gang.Door de koppeling met de competenties weten we welke beroepsvaardigheden worden getoetst in deverschillende onderwijseenheden. Er is een start gemaakt met het in kaart brengen van deinstructiemomenten. CMD Amsterdam onderscheidt 3 manieren om te instrueren:– In de les: de docent geeft instructie.– Door middel van feedback: de docent en medestudenten geven achteraf feedback op eenberoepsvaardigheid. De student leert door het te doen en gebruikt de feedback voor een volgendekeer.– Met behulp van een verwijzing: de docent verwijst de student naar een bron of oefenmateriaal, datde student buiten lestijd gaat bekijken en verwerken.In bijlage 2 is aangegeven hoe we deze momenten in kaart brengen en wat het oplevert (alleenPropedeuse). In overleg met de docenten zal deze tabel aangevuld en verbeterd worden en zullen dehogere jaren worden uitgewerkt.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 29


Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 30


4. Toetsen en beoordelenToetsing is een integraal en richtinggevend onderdeel van het leerproces. Studenten tonen aan inhoeverre zij aan de toetseisen voldoen (bewijsfunctie) en leren van het voorbereiden en maken van detoets en de feedback achteraf (feedbackfunctie). Het afnemen van toetsen is een activiteit die zich nietbeperkt tot een toetsmoment aan het eind van iedere periode. Toetsing vinden plaats op meerderemomenten gedurende een vak of project. Docenten geven feedback op gemaakte opdrachten, opuitgevoerde taken en op tussenproducten. De student toetst zijn eigen voortgang en de docent verwerftinzicht in de stappen die de student heeft gezet en in het niveau waarop de student hetonderwijsonderdeel beheerst.De ontwikkeling van competenties wordt getoetst in integrale beoordelingen (assessments) en aan dehand van beoordelingen van projecten. Daarnaast wordt apart de ʻbody of knowledge and skillsʼgetoetst. Het is noodzakelijk (basis)kennis en vaardigheden te toetsen om vast te kunnen stellen of destudent alle onderliggende concepten goed beheerst.4.1 Uitgangspunten toetsbeleid1. Toetsen sluiten aan op de gehanteerde onderwijsvormen en voldoen aan de criteria voor goedetoetsing.De klassieke eisen aan een toets zijn betrouwbaarheid en validiteit. Een toets moet overeenkomenmet de leerdoelen van het onderwijsonderdeel (wat gemeten wordt komt overeen met wat geleerdmoest worden) en de toetsvragen en –antwoorden geven betrouwbaar weer wat het niveau van destudent is. Deze toetscriteria gelden in aangepaste vorm ook voor competentiemeting, waaraan alseisen worden toegevoegd: authenticiteit, betekenisvolheid, eerlijkheid en cognitieve complexiteit.Een competentietoets, bijvoorbeeld een portfolio-assessment moet aan een groot aantaltoetscriteria voldoen, specifieke aandacht voor de inrichting van een dergelijk assessment is nodig 5 .2. Gedurende de vier opleidingsjaren worden in toenemende mate integrale toetsen afgenomen naasttoetsing op deelgebieden (kennis, vaardigheden, houding) blijven in alle opleidingsjaren aan deorde.Om te garanderen dat alle studenten een stevige basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelenworden in het begin van de opleiding hiervoor afzonderlijke toetsen afgenomen. Naarmate destudent verder in de opleiding komt is dit minder nodig en laat de student met integraleberoepsopdrachten (projecten, stages, afstuderen) zien over de benodigde kennis en vaardighedente beschikken.3. Het leerproces wordt getoetst.Juist vanwege de voortdurende veranderingen in het beroep en om als zelfstandig professional tekunnen werken is het nodig dat de student inzicht krijgt in het eigen leerproces en laat zienmetacognitieve vaardigheden te hebben ontwikkeld.4. Het geven en ontvangen van feedback zijn onderdeel van toetsing.Van iedere toets kan geleerd worden, iedere toets geeft de student inzicht in het bereikte niveau enwat volgende leerdoelen kunnen zijn. Daarnaast is het kunnen ontvangen en geven van feedback inhet beroep van de interactief ontwerper essentieel en zijn de feedbackmomenten ook in die zinleermomenten.5. Studenten leren elkaar beoordelen.Het geven van feedback van de ene student aan de andere is onderdeel van de toetsing en levertbeide studenten leermomenten op. Het (leren) beoordelen van het werk van anderen is eenbelangrijke tussenstap in het leren beoordelen van de kwaliteit van het eigen werk. Voor eenbetrouwbare en valide oordeel is in de eerste jaren altijd een co-beoordeling met een31315 Baartman, L. K. J., Bastiaens, Th. J., Kirschner, P. A., Vleuten, C. P. M. van der (2006). The wheel of competencyassessment: presenting quality criteria for competency assessment programs. Studies in Educational Evaluation,32, 153-170.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 31


docentbeoordelaar noodzakelijk, als referentiekader. Het eindoordeel gebeurt altijd onderverantwoordelijkheid van de docent.6. Beoordeling van het professioneel handelen vindt in toenemende mate plaats in de beroepspraktijk.Naarmate de student verder in de opleiding komt werkt hij meer aan opdrachten die direct in relatiestaan tot de praktijk. Het werkveld speelt in toenemende mate een rol in de beoordeling van deprestaties van de student. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling blijft echter liggen bij deopleiding.7. Ieder project bevat naast een groepsbeoordeling ook een individuele beoordeling.Om recht te doen aan de individuele inspanning van iedere student en om in voldoende matefeedback te geven op de individuele competentieontwikkeling vindt in ieder project tenminste éénindividuele beoordeling plaats. Dit kan zijn een individuele (kennis- of vaardighedentoets), eenindividuele opdracht of een geheel uitgevoerd individueel project.8. Toetsen worden gespreid afgenomen en bevorderen de studeerbaarheid van het onderwijs. 6Dit uitgangspunt is consistent met de feedbackfunctie. De organisatie van de toetsing (omvang,volgorde, perioden, herkansingen) moet zo zijn dat het studeren bevorderd wordt. Teveel toetsenconcentreren in één toetsperiode of teveel herkansingsmogelijkheden zijn voorbeelden van slechtestudeerbaarheid.4.2 Feedbackfunctie toetsenDe feedbackfunctie van toetsen geeft studenten een instrument in handen het eigen leerproces testuren. Deze functie wordt optimaal benut als de student na de beoordeling nog gelegenheid heeft omzijn prestatie te verbeteren. Dit houdt in dat een beoordeling waar veel feedback gegeven wordt beterniet aan het eind van het onderwijsonderdeel gegeven wordt. Ook bij de afsluiting van eenonderwijseenheid kan de feedbackfunctie van de toets van waarde zijn, al ligt dan de nadruk op deselectiefunctie. Voor studenten is uitgebreide feedback bij een afsluitende toets vaak minder vanbelang. Bij voorkeur investeren docenten in een eerdere fase in feedback.De feedbackfunctie van toetsen wordt zoveel mogelijk benut, door:– Regelmatig (kleine) toetsen te geven in de vorm van opdrachten of vragen en deze te voorzien vanfeedback.– Bij grote opdrachten feedback te geven op 80% van eindwerk. Studenten leren meer van feedbackals zij daarna de gelegenheid krijgen hun werk te verbeteren.– Studielast gelijk te verdelen over alle weken en piekbelasting te voorkomen. Hierdoor studerenstudenten regelmatig en hebben ze tijd om de feedback te verwerken.– Studenten kwalitatieve feedback te geven: geef aan wat goed is en wat verbeterd kan worden.– Studenten te helpen bij het begrijpen van de beoordelingscriteria, de beoordeling en de feedback. Uitonderzoek blijkt dat studenten die niet weten wat precies van hen verwacht wordt niet in staat zijn heteigen leren te sturen.Bijkomend voordeel is dat de eindbeoordeling van een onderwijsonderdeel gebaseerd is op meerderebeoordelingen en ontstaat een meer betrouwbaar en valide beeld van de ontwikkeling van de student.4.3 Rollen van docenten, studenten en werkveldBij toetsing en beoordeling zijn docenten, werkveldvertegenwoordigers, medestudenten en de studentzelf op verschillende manieren en momenten betrokken.DocentenZij hebben een belangrijke rol in de constructie van toetsen en opdrachten. Zij stemmen de inhoud entoetsvorm af op de elementen die afgeleid zijn uit het competentieprofiel van de opleiding. De docentenhebben eveneens een centrale rol als beoordelaar/assessor bij het beoordelen van alle toetsvormen. Zij32326 Met de uitgangspunten 1, 7 en 8 wordt mede tegemoet gekomen aan de zorgpunten uitgesproken door deexamencommissie in haar advies van september 2010 aan de opleidingsmanager IAM.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 32


ontwikkelen daar waar dat aan de orde is antwoordmodellen, beoordelingsformulieren of geven kadersvoor (zelf)beoordeling.WerkveldWerk- en stagebegeleiders, externe opdrachtgevers of andere relevante werkveldvertegenwoordigerszijn betrokken bij de praktijkopdrachten. Zij zijn de belangrijkste adviseurs met betrekking tot debeoordeling van stages, de docent blift eindverantwoorlijk en dus de beoordelaar.MedestudentenStudenten hebben regelmatig de rol van medebeoordelaar. Via peerfeedback worden studentenaangemoedigd na te denken over de kwaliteit van geleverd werk en leren zij reflecteren op resultaten.Via de stap van peerfeedback leren zij het eigen werk te beoordelen.De student zelfVan iedere student wordt van tijd tot tijd gevraagd zichzelf te beoordelen tegen de achtergrond van hetcompetentieprofiel van de opleiding. Van de student wordt verwacht dat hij eigen ambities, eigen leerenwerkstijl en eigen ontwikkeling in beeld kan brengen en vanuit een goed kwaliteitsbesef zijn eigenvorderingen kan beoordelen.De student krijgt verschillende instrumenten aangereikt ter ondersteuning van dit proces. De meestcentrale instrumenten hierbij zijn het portfolio, persoonlijk ontwikkelplan (POP) en persoonlijkactiviteitenplan (PAP).4.4 ToetsvormenDe keuze voor toetsvormen wordt bepaald door de leerlijn waarbinnen het vak/programma/project valt.Hieraan gekoppeld is de manier van beoordelen, namelijk individueel of groepsgewijs.Leerlijn Toetsvorm BeoordelingIntegrale leerlijnBeroepsvraagstukkenProjectopdrachtAfstudeeropdrachtGroep en individueelIndividueelConceptuele (en vaardigheden)leerlijnʼBody of knowledge and skillsʼKennistoetsProductPaper/Verslag/ScriptieIndividueelIndividueelIndividueelPraktijk leerlijnProfessioneel functioneren in de praktijkAssessmentStageverslagIndividueelIndividueelReflectie leerlijnBetekenis geven aan eigen ontwikkelingals professionalReflectieopdrachtenAssessmentIndividueelIndividueelTabel 7: Overzicht van leerlijnen en bijbehorende toetsvormenOpleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 33


Projectopdracht (Integrale leerlijn)Betreft een vraag of opdracht van een instantie, organisatie of bedrijf die door een groep of door éénstudent beantwoord/opgelost wordt.Een project is in het eerste studiejaar meestal gesimuleerd, in hogere jaren gaat het steeds vaker omopdrachten uit het werkveld. De complexiteit van de opdracht en de context neemt toe in de loop van destudie. De kwaliteitseisen die aan het product worden gesteld, worden in toenemende mate door destudent zelf verwoord.Beoordeling presentatieDe beoordeling van de presentatie vindt plaats aan de hand van criteria op de beoordelingsformulieren,die overeenkomen met de criteria in de manual. Presentaties die als onvoldoende worden beoordeeld,kunnen één week later eenmalig worden overgedaan.Beoordeling productenDe beoordeling van producten vindt plaats aan de hand van criteria op de beoordelingsformulieren, dieovereenkomen met de criteria in de manual. Producten die als onvoldoende worden beoordeeld, kunnentot maximaal twéé weken in de aangrenzende periode eenmalig worden herkanst zodat een hogerebeoordeling mogelijk wordt. Indien een product dan nog niet aan de eisen voldoet, moet deprojectopdracht helemaal herkanst worden of moet er een aanvullende opdracht gemaakt worden.ProcesevaluatieDe procesevaluatie vindt na ieder blok plaats zodra de presentatie is gehouden. In eenteamevaluatiegesprek met de teamcoach wordt aan de hand van een formulier dat vooraf door het teamis ingevuld, teruggeblikt op het project en (indien aanwezig) een lijst met verbeterpunten voor de vorigekeer. De teamcoach beoordeelt het team op bovenvermelde aspecten en de groepsleden beoordelenelkaar. Aanwezigheid van alle groepsleden bij de procesevaluatie is verplicht.Afstudeeropdracht (Integrale leerlijn)Een eindopdracht ter afronding van de opleiding als proeve van bekwaamheid. Het is de 'meesterproef'die door de student geheel zelfstandig wordt uitgevoerd en betreft een vraagstuk uit de beroepspraktijk.De afstudeeropdracht is een complexe opdracht waarin kennis uit theorie en praktijk worden verbondenmet praktijkgericht onderzoek en/of ontwerp.Door het uitvoeren van de afstudeeropdracht kan de student aantonen dat hij beschikt over het gehelecompetentieprofiel van zijn opleiding en dus klaar is voor de beroepspraktijk.Kennistoets (Conceptuele en vaardighedenleerlijn)Getoetst wordt het niveau van beroeps- en vakgerichte kennis van de student; of de student om kangaan met de body of knowledge van het toekomstig beroep.Vorm: gesloten boek / open boek tentamen, mondeling / schriftelijk, multiple choice vragen, open /gesloten vragen of een combinatie hiervan.Product (Conceptuele en vaardighedenleerlijn)Een product is een opgave die individueel wordt uitgevoerd en waarin de student aantoont de body ofknowledge te kunnen inzetten om complexe vraagstukken op te lossen.Paper/Verslag/Scriptie (Conceptuele en vaardighedenleerlijn)Een toets waarbij een vraag of een opgave individueel wordt uitgewerkt en waarin de student aantoontde body of knowledge te kunnen inzetten om complexe vraagstukken op te lossen.Stageverslag (Praktijkleerlijn)Verantwoording van de student over het verwerven van de leerdoelen uit het stageplan en een reflectieop de competentieontwikkeling. Het stageverslag is de basis voor de beoordeling van de stage.Assessment (Reflectieleerlijn)Integraal beoordelingsmoment op basis van schriftelijke reflectie op de eigen competentieontwikkeling.Het assessment heeft de vorm van een criteriumgericht interview.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 34


4.5 Formatief/summatiefDe opleiding kent zowel formatieve als summatieve toetsen. Een formatieve toets heeft als doel destudent feedback te geven over zijn aanpak en vordering. Gedurende een lesperiode of projectperiodekunnen één of meerdere formatieve beoordelingsmomenten zijn opgenomen. Deze resulterennadrukkelijk niet in een beoordeling in cijfers/letters. De student verwerkt de feedback in het verdereproces en geeft hier inzage in op een door de docent te bepalen moment.Bij een summatieve toets bewijst de student dat hij, aan het eind van een periode, het onderdeel involdoende mate beheerst. Een summatieve toets moet met een voldoende beoordeeld worden, om hetonderwijsonderdeel af te kunnen sluiten.4.6 KwaliteitscriteriaVan goede toetsvormen is sprake als voor de opleiding passende toetsvormen zijn gekozen en alsiedere toets kwalitatief in orde is.Kwaliteitseisen voor alle toetsvormen hebben betrekking op betrouwbaarheid, validiteit, efficientie entransparantie.ValiditeitToetsen zijn valide als zij ook werkelijk meten wat zij beogen te meten:– De relatie tussen leerdoelen/competenties, toetsinhoud en toetsvorm is vastgelegd, bijvoorbeeld ineen toetsmatrijs.– De moeilijkheidsgraad van de toets is in overeenstemming met het niveau van deopleiding/programmaonderdeel.– Er is een variëteit aan toetsvormen, passend bij de verschillende leerdoelen van het programma.BetrouwbaarheidDe betrouwbaarheid is de mate waarin men staat kan maken op meetresultaten, dat wil zeggen de matewaarin de scores consistent, nauwkeurig en reproduceerbaar zijn:– Criteria voor beoordeling zijn geëxpliciteerd in een beoordelingsmodel.– Beoordelingscriteria zijn afgeleid van leerdoelen.– Bij open toetsen zoals een open vragen toets of een scriptie, wordt het werk door meer dan éénbeoordelaar beoordeeld.– Bij mc vragen is het leggen van de cesuur altijd door overleg met collega docenten bij de evaluatievan de gemaakte toets– Criteria en toetsvragen worden helder geformuleerd, d.w.z. specifiek, meetbaar, acceptabel,realistisch en tijdgebonden (SMART) en voor één uitleg vatbaar.EfficiëntieDe door toetsing verkregen informatie weegt op tegen de benodigdeinvestering, vooral qua tijd.– Toetsen worden verspreid over het jaar aangeboden.– Er is een evenwichtig aanbod aan herkansingen.– Toetstijd en onderwijstijd zijn in evenwicht.– De toetsopdrachten zijn helder, kort en bondig geformuleerd.– De toets is voor de student, door goede vormgeving en lay-out, overzichtelijk en toegankelijk.– In voorkomende gevallen wordt de wijze van toetsen aangepast aan de condities van de student.TransparantieHet is betrokkenen duidelijk welke doelen de toets beoogt te meten, op welke wijze getoetst wordt enhoe de prestaties worden beoordeeld:– Studenten zijn op de hoogte van de leerdoelen die de toets beoogt te meten.– Studenten zijn op de hoogte van de vorm en de omvang van de toets en weten hoeveel tijdbeschikbaar is– Studenten weten op welke aspecten zij beoordeeld worden en welke norm gehanteerd wordt. Voorafis duidelijk welk gewicht wordt toegekend aan de verschillende onderdelen van een toets.– Studenten krijgen feedback over inhoud en resultaat– Studenten hebben informatie over herkansingsmogelijkheden.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 35


Aanvullend gelden voor assessments kwaliteitscriteria die zijn afgeleid van de klassieke criteria validiteiten betrouwbaarheid. Niet in ieder assessment zullen alle criteria in dezelfde mate aan de orde kunnenzijn, maar voor een faire beoordeling in de loop van de opleiding geldt dat aan alle criteria tegemoetdient te worden gekomen. Validiteit is terug te vinden als: authentiek en betekenisvol. Betrouwbaarheidis terug te vinden als: vergelijkbaar, reproduceerbaar en acceptabel en eerlijk (Tabel 8: Kwaliteitscriteriacompetentietoetsing).VoorwaardelijkecriteriaVergelijkbaarheidReproduceerbaarheidTransparantieAcceptatieDe beoordeling van vergelijkbare situaties moeten leidentot vergelijkbare beoordelingen.Een assessment dient op verschillende momenten en doorverschillende assessoren op eenzelfde wijze te wordenbeoordeeld.Zowel het oordeel als de beoordelingsprocedure zijneenduidig en begrijpelijk geformuleerd.De mate waarin een oordeel aanvaard kan worden alswaardevol.AanvullendecriteriaAuthentiekBetekenisvolheidEerlijkheidCognitievecomplexiteitEen assessment heeft een herkenbare relatie met deberoepspraktijk. Het gaat om situaties, handelingen,contexten die reëel voorkomen in de praktijk.Een assessment heeft voor zowel de beoordeelde als debeoordelaar betekenis. Het gaat om situaties die er toe doen.Zowel beoordeelde als beoordelaar kunnen zich ongebondenverhouden tot het assessment. Er is geen sprake vandubbelrollen of bias op grond van bv. herkomst, sexe,voorkennis.Het assessment moet voldoende complex zijn om hogerecognitieve vaardigheden te kunnen vooronderstellen.Criteria voorinpassing in hetonderwijsOnderwijsgevolgenTijd en kostenHet assessment heeft voor het verdere verloop van de studievan studenten een positief effect.De tijd en kosten van het assessment zijn verantwoord in hetlicht van de opbrengsten van het assessment voor het lerenvan de student.Tabel 8: Kwaliteitscriteria competentietoetsing (Baartman, Bastiaens, Kirschner, van der Vleuten, 2006).In het studiejaar 2011-2012 worden de assessments verder ontwikkeld en aangepast aan het nieuwecurriculum. De assessments zullen, in totaal, voldoen aan genoemde kwaliteitscriteria. Dit betekent dathet format, zoals te vinden in bijlage 3, verder wordt ingevuld.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 36


4.13 Relatie tussen toetscommissie en examencommissieDe examencommissie heeft een formele rol en bewaakt dat de student recht wordt gedaan. Zij is voorstudenten het formele orgaan waar zij zich aan richten met vragen, verzoeken en klachten metbetrekking tot de individuele toetsing.De examencommissie borgt de kwaliteit van de tentamens en examens. Zij stelt daartoe eentoetscommissie in, die deze taken (deels) uitvoert. De examencommissie blijft echter formeelverantwoordelijk en ziet toe op deskundige en adequate uitvoering van werkzaamheden. Daartoebeschikt de examencommissie zelf over toetsingsexpertise. De toetscommissie is aldus uitvoerend enfunctioneert onder verantwoordelijkheid van de examencommisie. De toetscommissie kan (deels)onderdeel uitmaken van de examencommissie.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 39


Afbeelding 9: CMDA leerplanschema Verdieping 2 (V2)Ook in de V2 bestaat de conceptuele- en vaardighedenleerlijn uit kernvakken en profileringsvakken(grijs afgebeeld). Studenten kiezen steeds één profileringsvak uit een keuze van drie.De minor kan ook in het eerste semester van het afstudeerjaar gedaan worden.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 43


Afbeelding 12: CMD Amsterdam competenties en indicatoren per vak of project, V1Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 45


Afbeelding 13: CMD Amsterdam competenties en indicatoren, totalenDit overzicht laat zien hoe in de vakken en/of projecten de competenties en indicatoren gedekt zijn.Uiteraard moeten alle indicatoren ergens in een vak of een project geborgd zijn (geen grijze vlakjes).Hoe donkerder de kleur oranje, hoe vaker de indicator is gekoppeld. Dit overzicht geeft dus ook duidelijkaan waar de accenten liggen in het nieuwe curriculum.Let op: de dekking van de competenties en indicatoren van de verdiepingsfase zijn nu alleen zichtbaargemaakt voor de V1. V2 volgt volgend studiejaar. De verwachting is dat er minder of geen grijze vlakjesoverblijven. Het overzicht zal ook voller oranje kleuren.5.3 Fasen in de opleidingHet curriculum is opgedeeld in drie fasen:– Propedeusefase– Verdiepingsfase– Afstudeerfase.Bij iedere competentie zijn op deze drie niveaus indicatoren geformuleerd. Een indicator geeft aan watconcreet verwacht mag worden op een bepaald niveau, bevat de essentie en is niet allesomvattend. Deindicatoren zijn belangrijk voor de onderwijsontwikkelaar: zij geven richting aan de criteria die in destudieonderdelen in ieder geval behaald moeten kunnen worden. Indicatoren zijn ook belangrijk voor destudent: ze helpen een goed beeld te krijgen van wat op welk niveau wordt verwacht.De indicatoren zijn waar mogelijk geformuleerd in opvolgende moeilijkheidsgraad. Waar dit aan de ordeis staat in het overzicht van de indicatoren (bijlage 1) welke indicatoren in een volgende fase zijngeïntegreerd in andere indicatoren. Naarmate studenten verder in de opleiding komen integrereneenvoudige indicatoren in meer complexe indicatoren. Van studenten wordt verwacht dat reedsverworven indicatoren in een volgende fase en in een meer complexe context worden gebruikt om zichverder te ontwikkelen.Niveau-indeling:Propedeuse niveau:Verdiepingsniveau:De student toont de competenties in eenvoudige contexten en opdrachtenonder begeleiding van een docent of coach.De student toont de competenties in complexe ontwerpvraagstukken onderbegeleiding van een docent.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 46


Afstudeerniveau:De student toont de competenties in complexe ontwerpvraagstukken alszelfstandig beginnend professional en neemt voor zijn handelenverantwoordelijkheid.5.4 ProgrammalijnenDe opleiding onderscheidt vier inhoudelijke programmalijnen die als vier rode draden door het hetcurriculum lopen:– Interactie & Techniek– Interactie & Design– Interactie & Strategie– Interactie & CultuurDeze programmalijnen zorgen voor de borging en de afstemming van de inhoud van het curriculum. Alledocenten dragen bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van een programmalijn en stemmen hunonderwijsmodules op elkaar af. Afgevaardigden van de programmalijnen overleggen onderling over degewenste verschillen en overeenkomsten tussen de lijnen.De programmalijnen zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor communicatie naar de studenten. Zij doorlopeneen kernprogramma waarin de programmalijnen door de opleiding naar wens zijn vertegenwoordigd enkiezen profileringsvakken op basis van de beroepsrollen die bij de vakken horen. Studenten kiezen dusniet op basis van onderliggende programmalijnen.5.5 Samenhang binnen- en buitenschools programmaStudenten volgen in het tweede jaar van de opleiding een eerste stage (10 weken). Zij maken in dezeperiode kennis met de beroepspraktijk en krijgen zicht op de te ontwikkelen competenties vanuit hetperspectief van de werknemer.Aan het eind van het derde jaar of het begin van het vierde jaar volgen studenten de afstudeerstage. Indeze stage ontwikkelen zij hun competenties op eindniveau en tonen deze aan in het stageverslag enhet beoordelingsgesprek. De stage is geprogrammeerd in een fase van de opleiding waarin studenten instaat worden geacht zelfstandig te werken en te leren.5.6 Major-minor structuurDe opleiding is opgebouwd uit een major van 180 ec en een minor van 30 ec. In het derde of vierde jaarkiezen studenten een minor van 30. Deze minor kan een student volgen in het eigen vakgebied, in deHvA of daarbuiten.Minoren die door CMD Amsterdam worden aangeboden:– Content in Motion– User Experience as Design Strategy– Sociale kracht van Interactieve Media.5.7 VersnellingstrajectenDe opleiding biedt vanaf het tweede jaar een versnellingstraject. Studenten volgen in twee jaar deverdiepingsfase en afstudeerfase. In afbeelding 14 en 15 is het programma opgenomen.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 47


Afbeelding 14: CMD Amsterdam leerplanschema V1 versnellersTotaal aantal studiepunten: 73Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 48


Afbeelding 15: CMD Amsterdam leerplanschema V2 versnellersTotaal aantal studiepunten: 1075.6 Excellentie trajectenCMD Amsterdam biedt extracurriculair excellentieprogrammaʼs aan voor studenten die willen (enkunnen) excelleren en in het reguliere programma onvoldoende worden uitgedaagd. Deexcellentieprogrammaʼs worden domeinbreed aangeboden. Voor studenten in het eerste en tweede jaarvan de opleiding wordt het programma studium excellentie (6 studiepunten) aangeboden en voor derdeen vierde jaars studenten een honourstraject (15 studiepunten). Beide programmaʼs zijn extracurriculair,voor het honourstraject gelden toelatingseisen.5.7 InternationaliseringHet CMD werkveld is internationaal geörienteerd. Het gebruik van internettechnieken zorgt ervoor datgeografische grenzen worden overschreden en methodieken en standaarden binnen het werkveld zijnzonder uitzondering vastgesteld op mondiaal niveau. CMD Amsterdam vind het belangrijk om eencurriculum te bieden dat internationaal is geörienteerd en ziet vele mogelijkheden om dat concreet enzichtbaar te maken.Opleidingen van het domein MCI dienen in een omvang van 30 ec aantoonbaar te laten zien waar despecifieke internationale oriëntatie zichtbaar is.De internationale en interculturele aspecten van modules worden studiejaar 2011-2012 meegenomen inde reguliere evaluatiesystematiek. CMD Amsterdam heeft bij haar competenties indicatoren opgenomendie een internationale oriëntatie ondersteunen.In onderstaande taartgrafieken (afbeelding 13) is uitgewerkt hoe vier aspecten van hetinternationaliseringsbeleid van het domein in het curriculum aan de orde komen:– Het gebruik van Engelstalige literatuur– Het gebruik van literatuur van buitenlandse auteurs– Engelstalig onderwijs– Het gebruik van internationale cases.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 49


Afbeelding 16: Aspecten intenationaliseringsbeleid in curriculum CMD AmsterdamBinnen het domein MCI kunnen individuele studenten een plus variant kiezen met een bijzondereinternationale aantekening op het Diploma Supplement. Hierbij participeert de student voor tenminste25% van de studie in een internationale leeromgeving, hetgeen impliceert dat de student gedegenkennis heeft van tenminste één vreemde taal en tenminste één semester een internationale ervaringheeft en in tenminste één (groeps)studiereis naar het buitenland participeert. Een dergelijke variant voorCMD Amsterdam is nog niet in ontwikkeling.5.8 StudeerbaarheidHet curriculum is studeerbaar door de volgende maatregelen:– Per blok een evenwichtig aantal studiepunten– Per blok is een weekoverzicht gemaakt met een gelijkmatige belasting per week– Spreiding door 8 weeks-rooster per blok, 1 toetsweek en 1 week herkansing/projectweek.– Inleverdata opdrachten en toetsen vallen bij voorkeur niet in dezelfde week.– Variatie door profileringsvakken (motiverend)– Variatie in volgorde stage en minor.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 50


Bijlage 1: Competenties en indicatoren CMD AmsterdamVastgesteld: winter 2010/2011BeroepstaakCompetenties1 Ontwerpen De interactieve media ontwerper bedenkt en concretiseert een conceptvoor een kwalitatief hoogwaardige interactieve media toepassing.2 Onderzoeken De interactieve media ontwerper doet onderzoek ten behoeve van deontwikkeling van een interactieve media toepassing.3 Maken De interactieve media ontwerper ontwikkelt op basis van een concepteen (deels) werkende interactieve media toepassing.4 Adviseren De interactieve media ontwerper verkent met een opdrachtgever deontwerpvraag en geeft advies over een oplossingsrichting.5 Projectmanagen De interactieve media ontwerper organiseert een interactief mediaproject en stuurt de uitvoering aan.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 51


Competentie 1: ontwerpenDe interactieve media ontwerper bedenkt en concretiseert een concept voor een kwalitatiefhoogwaardige interactieve media toepassing.Ontwerpen gaat over het vertalen van ideeën en ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappijnaar betekenisvolle interactieve producten voor het nu en de toekomst.De student ontwikkelt een nieuwsgierige houding en leert te werken in een iteratief (herhalend), creatiefproces, waarbij hij het overzicht behoudt én oog toont voor detail. Doorlopend onderzoek zorgt vooronderbouwing en inspiratie, regelmatig testen voor bewijs en bijstelling.PropedeusefaseDe student toont decompetentie in eenvoudigecontexten en opdrachtenonder begeleiding van eendocent of coach.1. Stemt concept enconcretisering af op de vraagvan de opdrachtgever.VerdiepingsfaseDe student toont de competentiein complexeontwerpvraagstukken onderbegeleiding van een docent.Doorgrondt en (her)formuleertde ontwerpvraag in eendebriefing.AfstudeerfaseDe student toont de competenties incomplexe ontwerpvraagstukken alszelfstandig beginnend professionalen neemt verantwoordelijkheid voorzijn handelen.Durft lastige vragen te (blijven)stellen bij het doorgronden en(her)formuleren van deontwerpvraag.2. Houdt rekening met dedoelgroep.Stemt af op de doelgroep en zijnsociaal- maatschappelijkecontext.Ontwerpt vanuit onderzoek naar dedoelgroep in zijn sociaalmaatschappelijkecontext en eigenvisie.3. Kan ontwerpkeuzesmotiveren.Verwoordt en onderbouwt eenontwerp op basis vanonderzoeksresultaten.Voert een constante dialoog metopdrachtgever, team en gebruikersvoor onderbouwing enenthousiasmering.4. Gebruikt basiskennis overinteractie-, informatie- envisueel ontwerp.Verbindt kennis vanverschillende ontwerpdisciplinesin een ontwerp.Initieert en stuurt het ontwerpprocesvanuit kennis van verschillendeontwerpdisciplines.5. Herkent ontwerpstijlen en-stromingen en kan ermeeexperimenteren.Toont een beginnende eigenstijl.Toont een duidelijke eigen stijl.6. Test onderdelen van eenontwerp.Stelt een ontwerptest op envoert deze uit.Indicator reeds verworven7. Nog niet aan de orde. Ontwerpt uitvoerbare en(ethisch) wenselijkeoplossingen.Is zich bewust van de (ethische)gevolgen van zijnontwerpbeslissingen.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 52


Competentie 2: onderzoekenDe interactieve media ontwerper doet onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van een interactievemedia toepassing.Onderzoeken gaat over het leren begrijpen van een praktijk die snel verandert. De student ontwikkelteen onderzoekende houding. Dit stelt hem in staat om veranderingen in kaart te brengen op sociaalmaatschappelijkvlak en in het vakgebied. Op basis hiervan leert de student bij te dragen aan deontwikkeling van nieuwe diensten en producten.PropedeusefaseDe student toont decompetentie in eenvoudigecontexten en opdrachtenonder begeleiding van eendocent of coach.VerdiepingsfaseDe student toont de competentiein complexeontwerpvraagstukken onderbegeleiding van een docent.AfstudeerfaseDe student toont decompetenties in complexeontwerpvraagstukken alszelfstandig beginnendprofessional en neemtverantwoordelijkheid voor zijnhandelen.1. Past de basisbegrippen vanonderzoek toe op eenkleinschalig onderzoek.Motiveert waarom bepaaldemethoden van gegevensverzamelen passen bij bepaaldeonderzoeksvragen.Zet een onderbouwd, toegepastonderzoek op, voert dit uit enneemt verantwoordelijkheid vooralle facetten.2. Raadpleegt en vermeldtbronnen systematisch volgensde geldende norm (MLA).Beoordeelt de geraadpleegde envermelde bronnen op kwaliteit.Analyseert, interpreteert enbeoordeelt de verzameldegegevens.3. Is zich bewust van desociaal-maatschappeljkecontext die relevant is vooreen onderzoeks- ofontwerpvraag.Toont een kritische enmaatschappelijk bewusteberoepshouding.Indicator reeds verworven4. Identificeert ontwikkelingenin het interactieve mediawerkveld.Analyseert ontwikkelingen in hetinteractieve media werkveld.Indicator reeds verworven5. Identificeert een doelgroep. Identificeert een doelgroep enlegt de relatie met deontwerppraktijk.6. Nog niet aan de orde. Toont een beginnendinlevingsvermogen in eendoelgroep en opdrachtgever.Indicator reeds verworvenLeeft zich in een doelgroep enopdrachtgever in.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 53


Competentie 4: adviserenDe interactieve media ontwerper verkent met een opdrachtgever de vraag en geeft advies over eenoplossingsrichting.Adviseren gaat over objectiviteit en professioneel inlevingsvermogen. De student ontwikkelt eenassertieve en kritische houding en leert om een opdracht vanuit verschillende invalshoeken en op(inter)nationaal niveau te benaderen. Adviseren combineert aandacht voor de ander met een geloof ineigen visie.PropedeusefaseDe student toont decompetentie in eenvoudigecontexten en opdrachten onderbegeleiding van een docent ofcoach.1. Spreekt, schrijft enpresenteert in correct en helderNederlands.VerdiepingsfaseDe student toont decompetentie in complexeontwerpvraagstukken onderbegeleiding van een docent.Argumenteert en overtuigt incorrect en helder Nederlands.AfstudeerfaseDe student toont decompetenties in complexeontwerpvraagstukken alszelfstandig beginnendprofessional en neemtverantwoordelijkheid voor zijnhandelen.Indicator reeds verworven2. Past verschillendegesprekstechnieken toe.Past verschillendegesprekstechnieken toe in eenklantgerichte communicatiemet de opdrachtgever.Past verschillendegesprekstechnieken toe in eenuitdagende en assertievecommunicatie met deopdrachtgever.3. Brengt de context vanbedrijfstak in kaart.Analyseert en betrekt decontext van de bedrijfstak en-voering in het advies.Analyseert en betrekt de contextvan de bedrijfstak,-voering en -cultuur in hetadvies.4. Houdt rekening met devragen, cultuur en belangen vande gebruiker en presenteert ditin een eenvoudig advies aan deopdrachtgever.Geeft op beginnendstrategisch niveau advies enpresenteert overtuigend.Concretiseert en presenteerteen advies in een strategieplan,innovatieplan en eentechnologie-roadmap.5. Reflecteert op eigenwerkwijze en die vanmedestudenten en verwerktfeedback.Reflecteert op het eigen adviesen dat van medestudenten enverwerkt feedback.Reflecteert op het eigen adviesen het doorlopen proces.6. Geeft advies om eenbestaand interactiefmediaproduct te optimaliseren.Indicator reeds verworvenIndicator reeds verworvenOpleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 55


Competentie 5: projectmanagenDe interactieve media ontwerper organiseert een interactief media project en stuurt de uitvoering aan.Projectmanagement is zowel nodig bij zelfstandige als bij multidisciplinaire teamprojecten.De interactieve media ontwerper toont initiatief en is in staat effectief samen te werken en eventueelleiding te geven. Hij of zij kan een projectorganisatie opzetten, plannen, sturen en monitoren en neemtverantwoordelijkheid voor het resultaat.PropedeusefaseDe student toont decompetentie in eenvoudigecontexten en opdrachtenonder begeleiding van eendocent of coach.VerdiepingsfaseDe student toont de competentiein complexeontwerpvraagstukken onderbegeleiding van een docent.AfstudeerfaseDe student toont de competentiesin complexe ontwerpvraagstukkenals zelfstandig beginnendprofessional en neemtverantwoordelijkheid voor zijnhandelen.1. Denkt binnen eenduidelijke structuur mee overhet realiseren van de doelenen organisatie van eenproject.2. Stemt eigen gedrag af opteamgenoten met het oog opeffectieve samenwerking.Draagt bij aan het formulerenvan de doelen enprojectorganisatie en gebruikthierbij vakinhoudelijke kennis.Heeft inzicht in eigen kwaliteitenen die van teamleden en zetdeze flexibel in.Bepaalt de doelen enkwaliteitseisen van een project, opbasis van gedegenvakinhoudelijke kennis en derandvoorwaarden.Kan werken in/met eenheterogene groep, onderkent deverschillende kwaliteiten van deteamleden en stemt detaakverdeling daarop af.3. Presenteert encommuniceertprojectvoorstellen of-resultaten in correct enhelder Nederlands.Neemt het initiatief in decommunicatie en presentatievan projectvoorstellen en-resultaten aan opdrachtgevers,doelgroepen en collegaʼs.Stuurt de communicatie enpresentatie van projectvoorstellenen -resultaten aanopdrachtgevers, doelgroepen encollegaʼs.4. Reflecteert op eigen rol inhet project en die vanmedestudenten en verwerktfeedback.Reflecteert en anticipeert op dekwaliteit van het projectresultaat,het eigen aandeel en dat vanmedestudenten en verwerktfeedback.Reflecteert en anticipeert op dekwaliteit van proces en product enstelt op basis hiervan voortdurendhet eigen handelen bij.5. Maakt en bewaakt eenplanning voor eeneenvoudig project.Maakt en bewaakt eengefaseerde planning enrapporteert (tussen)resultaten.Stuurt de realisatie van eengefaseerd project, monitort enrapporteert de projectvoortgangen stuurt bij waar nodig.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 56


Bijlage 2: Verankering algemene beroepsvaardighedenBinnen CMD Amsterdam zijn de beroepsvaardigheden, inclusief taalvaardigheden, verankerd in decompetenties:CompetentieIndicatorPropedeuseIndicatorVerdiepingsfaseIndicatorAfstudeerjaarArgumenterenOntwerpen1.3Kan ontwerpkeuzesmotiverenVerwoordt enonderbouwt eenontwerp op basis vanonderzoeksresultatenVoert een constantedialoog metopdrachtgever, teamen gebruikers vooronderbouwing enenthousiasmeringCreative ToolsvaardighedenMaken3.1, 3.4Heeft basisvaardigheidin tools omaudiovisuele mediacontent te producerenMaakt eendynamischetoepassing en richtdeze in met behulpvan een CMS.Kan audiovisuele mediacontent(laten)produceren enbeoordelen opkwaliteitNiet aan de ordeKan audiovisuelemedia content(laten)produceren enbeoordelen opkwaliteitNiet aan de ordeDocumenterenen archiverenMaken3.8Levert een productzorgvuldig op enarchiveert het ordelijkWerkt systematisch ennavolgbaarWerkt systematischen navolgbaarFeedback geven enontvangenAdviseren enprojectman.4.5, 5.4Reflecteert op eigenwijze en die vanmedestudenten enverwerkt feedbackReflecteert op eigenwijze en die vanmedestudenten enverwerkt feedbackReflecteert op heteigen advies en hetdoorlopen procesReflecteert op eigenrol in het project en dievan medestudenten enverwerkt feedbackReflecteert enanticipeert op dekwaliteit van hetprojectresultaat, heteigen aandeel en datvan medestudenten enverwerkt feedbackReflecteert enanticipeert op dekwaliteit van hetproces en product enstelt op basis hiervanvoortdurend het eigenhandelen bijGesprekstechniekenAdviseren4.2Past verschillendeGesprekstechniekentoePast verschillendegesprekstechnieken toein klantgerichtecommunicatie met deopdrachtgeverPast verschillendegesprekstechniekentoe in uitdagende enassertievecommunicatie met deopdrachtgeverOpleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 57


PlannenProjectman.5.5Maakt en bewaakt eenplanning vooreenvoudig projectMaakt en bewaakt eengefaseerde planning enrapporteert (tussen)-resultatenStuurt de realisatievan een gefaseerdproject, monitort enrapporteert deprojectvoortgang enstuurt bij waar nodig.PresenterenAdviseren enprojectman.4.4 5.3Presenteert encommuniceertprojectvoorstellen ofresultaten in correct enhelder NederlandsHoudt rekening met devragen, cultuur enbelangen van degebruiker enpresenteert dit in eeneenvoudig advies aande opdrachtgeverNeemt het initiatief in decommunicatie enpresentatie vanprojectvoorstellen enresultaten aanopdrachtgevers,doelgroepen encollegaʼsGeeft op beginnendstrategisch niveauadvies en presenteertovertuigendStuurt decommunicatie enpresentatie vanprojectvoorstellen enresultaten aanopdrachtgevers,doelgroepen encollegaʼsConcretiseert enpresenteert eenadvies in eenstrategieplan,innovatieplan en eentechnologie-roadmap.Redactionele vaard.Maken enadviseren3.2, 4.1Schrijft en redigeertteksten voor eenspecifieke doelgroepen doeleindeFormuleert de kadersvoor tekstuele contentFormuleert de kadersvoor tekstuele contentReflecterenAdviseren enprojectman.4.5, 5.4Zie ʻFeedback gevenen ontvangenʼSamenwerkenProjectman.5.2Stemt eigen gedrag afop teamgenoten methet oog op effectievesamenwerkingHeeft inzicht in eigenkwaliteiten en die vanteamleden en zet dezefllexibel inKan werken in/meteen heterogenegroep, onderkent deverschillendekwaliteiten van deteamleden en stemttaakverdeling daaropaf.Tabel 1: Algemene Beroepsvaardigheden per jaar, omschreven in de indicatoren van de CMDAmsterdam competenties, op P, V en A-niveau.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 58


Blok 1ArgumenterenToolsDocumenterenFeedbackGesprekstechn.PlannenPresenterenRedactionelevaardighedenReflecterenSamenwerkenInstructie 31 L/2F31V/2F21L/1V11L11F11L21L/1F1 11 LOefenen 2 2 1 1 2 1Toets 3 3 2 2 2 1Blok 2Instructie 11 L11L21L/1V21L/1F11L11L11L11LOefenen 2 1 1 1 1Toets 2 1 3 2 1 1 1Blok 3Instructie 11V11V11V11L11F11LOefenen 1 1 1Toets 2 1 1 1 1 1Blok 4Instructie 11F11F22L11LOefenen 1Toets 1 1 2 1 1 3Totaalinstructiemomenten62 L3 F1 V51 L3 F1 V74 L3 V11 L11 F42 L1 F1 V32 L1 F43 L1 ?21 L1 F33 LTabel 2: Overzicht instructie/oefenen/toetsmomenten in de PropedeuseL = Les – instructie vindt plaats in de lesF = Feedback – instructie vindt plaats d.m.v. feedback (leren door doen)V = Verwijzing – instructie vindt plaats door verwijzing naar uitleg of oefenmateriaalIn overleg met de docenten zal deze tabel aangevuld en verbeterd worden en zullen de hogere jarenworden uitgewerkt.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 59


Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 60


Bijlage 3: Kwaliteitscriteria assessmentPropedeuseBeoordelingsgesprekV1AssesmentV2StageV2AssessmentVergelijkbaarheid1 assessor*ReproduceerbaarheidTransparantieAcceptatieAuthentiekBetekenisvolheidEerlijkheidCognitieveComplexiteitOnderwijsgevolgenTijd en kosten* Alle assessoren zijn gecertificeerd en spreken met elkaar regelmatig verwachtingen ten aanzien vanhet niveau in de assessments met elkaar door, waardoor van te voren sprake is van een gedeeldeniveaubepaling.Format 1: Kwaliteitscriteria assessment uitgewerkt in de verschillende procedures.Opleidingsplan 2011 Interactieve Media – Communication & Multimedia Design Amsterdam 61

More magazines by this user
Similar magazines