Wat vraag ik aan mijn arts? - Mca

mca.nl

Wat vraag ik aan mijn arts? - Mca

Wat vraag ikaan mijn arts?Tips voor in de spreekkamermca.nl


InhoudsopgaveTijdens het consult 3Uw voorbereiding 3Informatie die u kunt geven aan uw arts 4Vragen over het onderzoek 5Vragen over behandeling, medicijnen en doorverwijzen 6ColofonRedactie: Deze tekst is grotendeels gebaseerd op de folder‘Wat vraag ik aan mijn arts’ van de Nederlandse PatiëntenConsumenten Federatie.Oplage: 5000 / 3 e druk / 2010Druk: Marcelis - van der Lee - AduArtikelnr.: 120609Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCAvan toepassing, zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.2


Binnenkort heeft u een afspraak met de arts*. Het is handig om van te voren tebedenken wat u de arts wilt vragen. In deze brochure vindt u tips om te bedenkenwelke vragen u de arts kunt stellen.Tijdens het consultUw voorbereidingVoor een juiste diagnostiek of behandelingis het belangrijk dat u de arts duidelijk envolledig informeert. De arts doet er allesaan om u zo goed mogelijk te informeren.Een behandeling of onderzoek vindt alleenplaats bij wederzijdse toestemming: eenarts verleent toestemming, handelendvanuit zijn deskundigheid en u beslistuiteindelijk of u een onderzoek of behandelingwilt. Wilt u meer weten of isde patiënt een kind, bezoek dan onzewebsite www.mca.nl of vraag om de folder‘Uw rechten en plichten als patiënt’ bijde balie van patiëntenvoorlichting’.De balie is op werkdagen bereikbaarvan 9.00 tot 17.00 uur.Tijd en informatie zijn van groot belangvoor het nemen van goede beslissingen.Daarom is het raadzaam om het bezoekaan uw arts goed voor te bereiden envooraf op te schrijven welke vragen u wiltstellen en welke informatie u kwijt wilt.In deze brochure staan de belangrijkstevragen. U kunt ze thuis op uw gemakdoornemen en eventueel aanstrepen.De brochure kunt u meenemen naar despreekkamer en de antwoorden van dearts opschrijven. Natuurlijk kunt u tijdvragen om uw beslissing te overdenken.* Op veel poliklinieken zijn behalve artsen ook verpleegkundig specialisten en/of verpleegdeskundigenbetrokken bij onderzoek en behandeling. Verpleegdeskundigen en verpleegkundig specialisten(voorheen nurse practitioners) zijn gediplomeerde verpleegkundigen die bevoegd zijn om een deelvan de medische behandeling uit te voeren. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van en in nauwoverleg met de specialist.Tips voor in de spreekkamer 3


Wat vraag ik aan mijn arts?Informatie die u kunt geven aan uw artsIk heb de volgende redenen om mijn arts te bezoeken:• klachten• problemen thuis of op het werk• controle• zwangerschap• andere reden ...........................................................................................................................................................................Bij klachten of problemen:• Wat voel ik?• Wanneer heb ik daar last van?(bijvoorbeeld bij het opstaan,als ik me druk maak, op school)Met welk doel ga ik naar de arts?(bijvoorbeeld: onderzoek, onzekerheidwegnemen, deskundig advies,behandeling, aandacht)Ruimte voor overige informatie........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4


Vragen over het onderzoekVragen die u kunt stellen voorhet onderzoek• Wat houdt het onderzoek in?• Wat zijn de risico’s van het onderzoek?• Doet het onderzoek pijn?• Wat kan er uit het onderzoek komen?• Hoe voel ik me na afloop?• Zijn er ook andere onderzoeken mogelijk?Wat zijn daar de gevolgen van?Vragen die u kunt stellen nahet onderzoek• Wat heb ik?• Wat is de oorzaak van mijn klacht?• Wat kan er aan mijn klacht gedaanworden? (bijvoorbeeld: afwachten,behandelen, doorverwijzen)• Wat kan ik zelf doen aan mijn klachten(bijvoorbeeld: op dieet, meer bewegen,uitzieken)?• Wat kan of mag ik niet meer doen?(bepaalde dingen niet meer eten/drinken, niet meer sporten, niet meerwerken)• Kan ik de mening van een anderearts vragen?• Waar kan ik meer informatie krijgenover mijn klacht?• Bestaat er een patiëntenorganisatievoor mensen met dezelfde ziekte als ik?• Kan ik datgene wat de dokter mij verteldheeft nog eens nalezen? (Informatieover onderzoek en behandeling vindtu op www.mca.nl/patiëntenfolders.)Ruimte voor eigen vragen........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tips voor in de spreekkamer 5


Wat vraag ik aan mijn arts?Vragen over behandeling, medicijnen en doorverwijzenVragen over de behandeling• Wat houdt de behandeling in?• Wat zijn de risico’s van de behandeling?• Doet de behandeling pijn?• Hoelang duurt de behandeling enmoet ik nog vervolgbehandelingenondergaan?• Word ik weer helemaal beter?• Hoelang duurt het voor mijn klachtenverminderen?• Zijn er ook andere behandelingen mogelijk?En wat zijn daar de gevolgen van?• Wat gebeurt er als ik me niet laatbehandelen? Kan de klacht ook vanzelfovergaan?• Ik wil graag bedenktijd voordat ik beslisover de behandeling. Kan ik op eenlater tijdstip terugkomen of opbellen?Vragen over medicijnen• Hoe werkt het medicijn dat u mevoorschrijft?• Heeft het medicijn ook bijwerkingen?• Kan ik het medicijn verdragen?(bijvoorbeeld als ik zwanger ben of lastheb van hoge bloeddruk, allergie ofmaagklachten)• Kan ik dit medicijn gebruiken samenmet andere medicijnen die ik al heb?• Mag ik nog autorijden/roken/drinken/alles eten?• Zijn er ook andere medicijnen voordeze klacht?• Wordt het medicijn betaald door mijnverzekering of moet ik nog een eigenbijdrage betalen?Als de arts een ingrijpende behandeling(of onderzoek) bij u wil doen dankan het soms goed zijn om bedenktijdte vragen. U kunt er dan thuis rustigover nadenken of informatie opvragenbij een patiëntenorganisatie waar menu kan vertellen hoe anderen dezelfdebehandeling hebben ervaren.6


Vragen die u kunt stellen overdoorverwijzen• Waarom word ik doorverwezen?• Bespreek desgewenst uw eigenvoorkeur voor een ziekenhuis ofeen specialist.• Welke informatie wordt er overmij doorgegeven?(bijvoorbeeld: wat staat er inde verwijsbrief?)Ruimte voor eigen vragen.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tips voor in de spreekkamer 7


Medisch Centrum AlkmaarWilhelminalaan 121815 JD Alkmaar(072) 548 44 44mca.nl

More magazines by this user
Similar magazines