Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie - IVPV - Instituut ...

ivpv.ugent.be
  • No tags were found...

Integrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie - IVPV - Instituut ...

Sessie 2: challengetestenΩ Achtergrondinformatie betreffende challengetestenΩ Doelstelling in het kader van procesvalidatie (oa. terugkoeltrajecten,wachttijden,…)Ω Doelstelling in het kader van bepaling van de houdbaarheidsperiode vaneindproductenΩ Link naar EU Verordening 2073/2005 voor voedselveiligheidscriterium voorListeria monocytogenesΩ Bespreking officieel protocol voor uitvoeren van challengetestenΩ Do’s en dont’s in het kader van het opzetten van een challengetestSessie 3: oefeningen inzake microbiologische criteria en challengetestenIn deze sessie wordt de uit sessie 1 en 2 bekomen informatie in de praktijkomgezet aan de hand van gevalstudies in kleine groepjes. Een bepaald typelevensmiddel kan uitgekozen worden en de te bepalen parameters in het kadervan de wettelijke en andere bijkomende microbiologische vereisten dienenvastgelegd te worden. Daarna wordt aangeleerd hoe uit de resultaten van demicrobiologische analyses de juiste conclusies getrokken kunnen worden. Ook deopzet en de interpretatie van de resultaten van challengetesten wordt geoefendvia concrete gevalstudies.Lesgevers: Mieke Uyttendaele, Frank Devlieghere, Liesbeth Jacxsens,Eva Moens, Veerle Van HoeckeData: 30 januari, 6 en 13 februari 2007Module 4: Traceerbaarheid en risicomanagement in devoedingsindustrieIn dit deel wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis betreffendetraceerbaarheid en risicomanagement in de voedingssector.Sessie 1: traceerbaarheidHet doel van tracering is voedselveiligheid te verzekeren door identificatie vande oorsprong van een probleem en van de betrokken marktschakels, zodat eensnelle terugtrekking van onveilige producten, evenals het achterhalen van deoorzaak, mogelijk wordt. Identificatie- en registratiesystemen voor de totaleproductiekolom zijn dus een noodzakelijk instrument voor integrale kwaliteitsbewaking.De algemene principes van traceerbaarheid worden in deze sessie aangeleerd.Ook komen de technische aspecten van traceerbaarheid in batch- versusmanagementsystemen aan bod en wordt dit geïllustreerd met gevalsstudies.Nieuwe aspecten zijn hier onder meer de knelpunten in de bestaande systemen,zoals vermenging van partijen – continue systemen – snelheid – actieve traceerbaarheidnaar klanten toe - vereisten met betrekking tot verpakkingsmaterialenvolgens EU Verordening 1935/2004, .….Sessie 2: risicomanagement en -communicatieIn onze huidige bedrijfsomgeving is voedselveiligheid een prioriteit. Allerhandetechnische systemen en gedragsregels worden voorgeschreven en dienen nageleefdte worden. Maar de mens en de machine kunnen fouten maken, en eensamenloop van omstandigheden op het verkeerde moment kan uitmonden ineen ernstig incident dat, indien niet tijdig en juist aangepakt, tot een crisis kanleiden. In deze sessie worden enkele (reële) crisissen besproken en nagegaan watgoed en wat fout liep. Hieruit vertrekkende worden de aan te nemen houding énde te nemen maatregelen afgeleid die (het personeel van) een voedingsbedrijfanno 2006 minimaal dient te hebben. Bovendien wordt, via een oefening, detheorie getoetst aan de praktijk.Lesgevers: Liesbeth Jacxsens, Marleen Devoldere, Dirk CeulemansData: 27 februari en 6 maart 2007Module 5: WetgevingProgrammaDe voedingsindustrie is aktief binnen een bestaand wettelijk kader. Dit kaderbeoogt in het bijzonder de bescherming van de volksgezondheid en het verzekerenvan correcte informatie aan de consument. Levensmiddelen kunnen alleen opde markt worden gebracht als ze dit kader respecteren. Systemen voor integralekwaliteitszorg moeten hiermee rekening houden. Het is dan ook aangewezen datIKZ-verantwoordelijken de algemene structuur en inhoud van de voedingswetgevingkennen. In deze module zal de nadruk gelegd worden op de hoofdstukkenwaar technologisch gevormde verantwoordelijken vaak mee geconfronteerdworden.Sessie 1: inleiding en algemeen overzichtDe voedingsreglementering is een steeds complexer wordend geheel van wettelijkebepalingen die op verschillende niveaus tot stand komen. De Europesecontext is ongetwijfeld de belangrijkste, maar ook de nationale wetgeverDeelnemingsformulierDeze gegevens blijven strikt binnen het IVPVTerug te sturen bij voorkeur 1 week vóór aanvang van de eerstemodule.Naam:Voornaam:Functie:Hoogste diploma:Onderneming:Adres:Telefoon:E-mail:Sector:Privé-adres:Ik schrijf in voor de opleiding:Fax:Aantal personeelsleden:∏ M ∏ VIntegrale Kwaliteitszorg in de Voedingsindustrie∏ Module 0 ∏ Module 4∏ Module 1 ∏ Module 5∏ Module 2 ∏ Modules 0 t.e.m. 5∏ Module 3 ∏ Modules 1 t.e.m. 5∏ Ik wens het bijbehorend Getuigschrift van de Universiteit Gent te behalen∏ Ik betaal . . . . . . e d.m.v. opleidingscheques werkgevers∏ Informeer mij over andere opleidingen van het IVPVFacturatie-adresNaam:Adres:BTW nr.:Datum:Handtekening:beschikt nog over een aantal belangrijke bevoegdheden. Daarnaast groeit ereen wereldwijde context….Tijdens deze eerste sessie zal een inleiding en een algemeen overzichtworden gegeven van de voedingsreglementering. Hoe zit die wetgeving inelkaar? Op welke manier komt ze tot stand? Wie is bevoegd voor wat? Watzijn de basisteksten? Ook een toelichting van de overheidscontrole in devoedingssector zal niet ontbreken.Sessie 2: de wetgeving op vlak van voedselveiligheidTijdens deze sessie zullen de belangrijkste hoofdstukken van de voedingswetgevingdie betrekking hebben op voedselveiligheid nader wordentoegelicht. Thema’s die daarbij onvermijdelijk aan bod komen zijn: hygiëne,additieven, contaminanten, ggo’s en novel foods.Sessie 3: de wetgeving op vlak van ‘informatie aan de consument’Tijdens deze sessie zal de voedingswetgeving aan bod komen betreffendede (correcte) informatie aan de consument, in het bijzonder de etiketteringvan levensmiddelen.Bijzondere aandacht zal besteed worden aan een aantal zeer recente evoluties,zoals de nieuwe verordening betreffende voedings- en gezondheidsclaimsen de hervorming van de nutritionele etikettering.Lesgever: Johan Hallaert, Data: 15, 22 en 29 maart 2007✂


LesgeversProf. Frank DevlieghereUGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappenVakgroep Voedselveiligheiden voedselkwaliteitCursuscoördinatorProf. Bruno De MeulenaerUGent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappenVakgroep Voedselveiligheiden voedselkwaliteit9052 Gent - ZwijnaardeTechnologiepark 913T.a.v. Els Van LierdeInstituut voor Permanente VormingUniversiteit Gentir. Katleen BaertVakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit, UGentDhr. Dirk CeulemansFood SecurityMevr. Marleen DevoldereS&V Management ConsultantsCursuscoördinatorProf. Johan HallaertFevia, gastprof. Vakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit,UGentFrankerenals briefDr. ir. Liesbeth Jacxsens,ir. Eva Moens,ir. Veerle Van HoeckeVakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit, cel kwaliteit,UGent✂Prof. Peter Ottoygastprof. Vakgroep Technische bedrijfsvoering, UGentDeze opleiding kwam tot standmet medewerking van Food2Know.www.food2know.beProf. Mieke UyttendaeleVakgroep Voedselveiligheid en voedselkwaliteit, UGentProf. Rik Van LandeghemVakgroep Technische bedrijfsvoering, UGent


InlichtingenPraktische inlichtingenHet programma is modulair opgebouwd. Elke module kan apartgevolgd worden, behalve module 0.De sessies worden op dinsdagavond gegeven (behalve voormodule 5: Wetgeving op donderdagavond), telkens van 18u tot21u30, in twee lessen, gescheiden door een koffiepauze/broodjeslunch.Alle lessen worden gegeven aan de Universiteit Gent, Instituutvoor Permanente Vorming Gebouw Magnel, Technologiepark 904,9052 Zwijnaarde.DeelnemingsprijsDe deelnemingsprijs omvat het lesgeld, syllabus, gebruik van deleslokalen, oefeningen, frisdranken, koffie en broodjes.Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijncontant betaalbaar dertig dagen na dagtekening.Inschrijving is mogelijk per module of voor de volledige cursus.Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.AnnuleringAnnulering is mogelijk onder de volgende voorwaarden:Ω gelieve steeds schriftelijk te bevestigen (per brief, faxof e-mail)Ω bij annulering van de inschrijving 10 dagen of meer vóór deaanvang van het programma is een vergoeding verschuldigdvan 25% van de deelnemingsprijsΩ bij annulering minder dan 10 dagen vóór de aanvang van hetprogramma is de volledige deelnemingsprijs verschuldigd.InlichtingenBijkomende inlichtingen krijgt u op het secretariaat:Instituut voor Permanente Vorming, UGentEls Van LierdeTechnologiepark 913, 9052 ZwijnaardeTel: +32 9 264 55 82Fax: +32 9 264 56 05E-mail: ivpv@UGent.behttp://www.ivpv.UGent.be/ikzModule 0: € 210Module 1: € 750Module 2: € 360Module 3: € 360Module 4: € 240Module 5: € 420Modules 0 t.e.m. 5: € 1.870 (20% korting)Modules 1 t.e.m. 5: € 1.700 (20% korting)Indien u deze folder meerdere malen mocht ontvangen, danverzoeken wij u vriendelijk deze aan uw collega’s te bezorgen enons dit te melden via e-mail.Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene redenen.Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voorde volledige opleiding (modules 0 t.e.m. 5), wordt voor allebijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf,per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend.Inschrijving gebeurt door terugzending van het aangehecht deelnemingsformulierof via de website.Bezoek onze website http://www.ivpv.UGent.be voor andereopleidingen zoals:Ω DocumentbeheerΩ Milieucoördinator via AfstandslerenΩ Praktijkgerichte StatistiekΩ ExpertisetechniekenΩ . . .OpleidingschequesDe Universiteit Gent is erkend als opleidingsverstrekker in hetkader van de opleidingscheques van het Vlaams Gewest. Hierdoorkan u als werknemer besparen op de deelnemingsprijs van dezeopleiding (zie: www.vlaanderen.be/opleidingscheques). Voorde werkgevers verwijzen we naar de ondernemersportefeuille(zie: www.BEAweb.be).Productie: Scriptics

More magazines by this user
Similar magazines