informatiebrief - ProRail

prorail.nl

informatiebrief - ProRail

De bewoners van dit adresDatum 15 juli 2013Onderwerp publicatie tracébesluit derdespoor zevenaarGeachte heer, mevrouw,DirectieCommunicatie,OmgevingscommunicatieBezoekadresSchellepoortLübeckplein 208017 JZ ZwollePostadresPostbus 5038000 AM Zwollewww.prorail.nlZoals u wellicht bekend werkt ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieuaan de voorbereidingen van de aanleg van een derde spoor te Zevenaar. Via deze brief willen wij uhierover informeren.TracébesluitVan 18 juli tot en met 28 augustus 2013 ligt het Tracébesluit Derde spoor Zevenaar-Duitse grenster inzage. Het Tracébesluit is vergelijkbaar met het eerder gepubliceerde ontwerp-tracébesluit,aangevuld met de inspraakreacties van belanghebbenden. Net als in het ontwerp-tracébesluitwordt beschreven waar het derde spoor komt te liggen, welke overige aanpassingen aan het spoorworden getroffen en welke maatregelen worden getroffen om optredende (milieu)effecten tevoorkomen.Wijzigingen t.o.v. het ontwerp-tracébesluitMede naar aanleiding van de zienswijzen is het Tracébesluit gewijzigd vastgesteld. In hetvastgestelde Tracébesluit zijn onder andere trillingsmaatregelen getroffen. Daarnaast wordt devoetgangersbrug ter hoogte van het Kloosterpad minder steil terug gebouwd waardoor die beterpasseerbaar wordt voor fietsers. De gewijzigde onderdelen zijn in het Tracébesluit gemarkeerd.Nota van AntwoordBij het Tracébesluit is ook het Nota van Antwoord gevoegd. Hier staan alle zienswijzen die op hetontwerp-tracébesluit zijn ingediend in vermeld, met een reactie van het ministerie. Iedereen die eenzienswijze heeft ingediend krijgt deze Nota toegestuurd. Ook is hij te raadplegen opwww.centrumpp.nl .Hoe kunt u beroep instellen?Belanghebbenden die hun zienswijze bij het ontwerp-tracébesluit naar voren hebben gebracht,kunnen van 18 juli tot en met 28 augustus 2013 beroep instellen bij:Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van StatePostbus 200192500 EA Den HaagDit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geenzienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht.ProRail b.v., Kvk 30124359, RBS 451952014


Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:• uw naam en adres;• de dagtekening;• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;• een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.Op dit besluit is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Ditbetekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluitmoet opnemen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnende beroepstermijnvan zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meerworden aangevuld.Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op €160,– en voor niet-natuurlijke personen op € 318,–. Over de wijze waarop en binnen welke termijnu dit dient te betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdelingbestuursrechtspraakvan de Raad van State. Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk omdaarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijkverzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van deRaad van State. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.VervolgAls het Tracébesluit onherroepelijk is geworden start de daadwerkelijke aanleg van het derdespoor. We verwachten dat de eerste werkzaamheden zichtbaar zijn in 2015. Tot die tijd worden dewerkzaamheden voorbereid. Onderdeel van deze voorbereidingen zijn gesprekken dieplaatsvinden in het kader van de grondverwerving. Hierover is met de betrokkenen al contact. Opeen later moment zullen we u uitgebreider informeren over de bouwperiode en de bouwplanning.Meer informatieVoor meer informatie over de beroepsprocedure kunt u contact opnemen met het CentrumPublieksparticipatie, telefoonnummer 070 - 456 96 00.Voor aanvullende vragen of het Tracébesluit of het vervolg van het project kunt u gratis contactopnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 – 77672 45 of hetcontactformulier op onze website invullen (www.prorail.nl/contact).Of kijk opwww.prorail.nl/derdespoorzevenaar .Met vriendelijke groet,G.J. de Zwaanprojectmanager2/2

More magazines by this user
Similar magazines