informatiebrief - ProRail

prorail.nl

informatiebrief - ProRail

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:• uw naam en adres;• de dagtekening;• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;• een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.Op dit besluit is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Ditbetekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluitmoet opnemen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnende beroepstermijnvan zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meerworden aangevuld.Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op €160,– en voor niet-natuurlijke personen op € 318,–. Over de wijze waarop en binnen welke termijnu dit dient te betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdelingbestuursrechtspraakvan de Raad van State. Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk omdaarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijkverzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van deRaad van State. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.VervolgAls het Tracébesluit onherroepelijk is geworden start de daadwerkelijke aanleg van het derdespoor. We verwachten dat de eerste werkzaamheden zichtbaar zijn in 2015. Tot die tijd worden dewerkzaamheden voorbereid. Onderdeel van deze voorbereidingen zijn gesprekken dieplaatsvinden in het kader van de grondverwerving. Hierover is met de betrokkenen al contact. Opeen later moment zullen we u uitgebreider informeren over de bouwperiode en de bouwplanning.Meer informatieVoor meer informatie over de beroepsprocedure kunt u contact opnemen met het CentrumPublieksparticipatie, telefoonnummer 070 - 456 96 00.Voor aanvullende vragen of het Tracébesluit of het vervolg van het project kunt u gratis contactopnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 – 77672 45 of hetcontactformulier op onze website invullen (www.prorail.nl/contact).Of kijk opwww.prorail.nl/derdespoorzevenaar .Met vriendelijke groet,G.J. de Zwaanprojectmanager2/2

More magazines by this user
Similar magazines