Deerns Transport & Logistiek

deerns.nl

Deerns Transport & Logistiek

Deerns LiftinstallatiesDeerns Transport & LogistiekOnafhankelijk advies voor uwbestaande liftinstallatiesIn Nederland bevinden zich vele duizenden (soms sterk) verouderde liftinstallaties. De betrouwbaarheid van dezeinstallaties neemt af en de uitstraling en functionaliteit passen vaak niet meer bij het gebruik. De kosten voor onderhouden instandhouding nemen daarnaast exponentieel toe. Wellicht dat ook in uw liftenbestand zich één of meerdere vandeze liftinstallaties bevinden. Deerns kan u hierbij van dienst zijn.Inspectie en adviesvoor renovatie en/of vervangingLiftinstallaties dienen betrouwbaar en veilig te zijn met minimaleonverwachte kosten. Een goed en onafhankelijk inzicht in detechnische staat van de installaties is daarom noodzakelijk omkosten planbaar, en daarmee beheersbaar, te maken en tehouden.Deerns assisteert hierbij met een objectieve inventarisatie vande installatie(s) en legt de bevindingen vast in een duidelijkeinspectierapportage. Een objectieve inventarisatie kan ook inde vorm van een second opinion worden uitgevoerd. Onderhoudscontracten worden beoordeeld en ook de werkelijkeuitvoering daarvan wordt gecontroleerd. Op basis van de inventarisatiewordt een meerjarenbegroting opgesteld, zodat kosteninzich telijk en voorspelbaar zijn en de juiste budgettaire keuzesgemaakt kunnen worden.De specialisten van Deerns zijn gecertificeerd om deze inventarisatievolgens de objectieve inspectie- en rapportagemethodeuit te kunnen voeren conform NEN 2767 (conditiemeting vangebouwen en installaties).De benodigde werkzaamheden worden door Deerns omschrevenin een werkomschrijving of bestek en vervolgens aanbesteed.De specialisten van Deerns begeleiden de uitvoering vande werkzaamheden tot en met de oplevering, waarbij vanzelfsprekendook wordt toegezien op het afhandelen van eventuelerestpunten.Als onafhankelijk adviseur hebben onze specialisten daarnaastervaring met het beheer van liftinstallaties. Hierbij komen devolgende werkzaamheden aan bod:• Uitvoering van de meerjarenprognose;• Uitvoeringsbegeleiding en controle;• Ondersteuning verantwoorde budgetbesteding;• Factuurcontrole;• Kostenreductie.Door investeringen af te wegen tegen de levensduurverlengingvan de installaties en daarbij rekening te houden met de geplanderesterende exploitatieduur van het gebouw, wordt bepaaldof (deel)renovatie of complete liftvervanging de beste optie is.Op basis van het aantal liftinstallaties in het gebouw en deintensiteit van het gebruik, wordt op maat een plan van aanpakgemaakt.


Deerns LiftinstallatiesWaarom is het belangrijk uwliften up-to-date te houden?1. Voldoen aan veiligheid en regelgeving2. Betrouwbaarheid waarborgen3. Energieverbruik reduceren4. Functionaliteit en uitstraling up-to-date houden1. Veiligheid en regelgevingLiften dienen periodiek door een onafhankelijke keuringsinstantiete worden gekeurd op onder meer veiligheid voor liftgebruikers,maar ook als veilige werkomgeving voor liftmonteuren inspecteur. De Arbo-keuringspunten zijn wellicht bekend,maar vaak zijn veel van deze keuringspunten niet (afdoende)verholpen.De Europese Commissie heeft bovendien 10 aanbevelingengedaan om het veiligheidsniveau van bestaande liften opeen hoger plan te brengen. Deze aanbevelingen zijnniet bindend. Bij eventuele ongevallen, die met hetopvolgen van de aan bevelingen voorkomenhadden kunnen worden, dient wel rekening teworden gehouden met mogelijke aansprakelijkheidstelling.De specialisten vanDeerns nemen de aanbevelingenmee in de adviezen wanneer desituatie daarom vraagt.DeernsDeerns is het grootste onafhankelijke ingenieursbureauin Nederland op het gebied van installatietechniek,energie en bouwfysica. Met vestigingen in Nederland,Duitsland, Spanje, Dubai en de Verenigde Staten isDeerns een toonaangevende internationale speler.


Deerns LiftinstallatiesOok de brandveiligheid is een belangrijk onderdeel binnen hetbeheer van liftinstallaties. Heeft u twijfels over de brandveiligheidvan uw liften en wilt u weten of deze nog steeds voldoet?Deerns kan u hierin van dienst zijn.Over het algemeen kan worden gesteld dat met name oudereliften nog wel eens tekort schieten op het gebied van veiligheiden regelgeving. Vaak is de gebouweigenaar zich daar niet eensvan bewust. Goed ‘huisvaderschap’ en het voorkomen vanwettelijke aansprakelijkheid zijn belangrijke speerpunten.2. BetrouwbaarheidVeroudering van liften en slijtage van liftcomponenten zal optermijn leiden tot een toenemend aantal storingen. Dit is zekervervelend als hierbij liftgebruikers opgesloten raken. Daarnaastworden reserveonderdelen en componenten steeds moeilijkerleverbaar, waardoor prijzen en levertijd toenemen. Wanneerniet tijdig maatregelen worden genomen zijn langere stilstand,onverwachte en steeds hogere kosten, en veel klachten vanliftgebruikers het gevolg.3. EnergieverbruikBij zowel bestaande als nieuwe liften zijn er diverse mogelijk hedenom het energieverbruik ten opzichte van de bestaande situatieaanzienlijk te reduceren. Hierbij geldt dat niet alleen het energieverbruikbij het rijden van de lift, maar ook het stand-by verbruik,een behoorlijke besparing en reductie in CO 2 uitstoot kan opleveren.In sommige gevallen kan de liftinstallatie zelf zorgen voorenergie terugwinning. Deerns heeft hier onderzoek naar gedaan.Deerns specialisten Transport & LogistiekAdvies bestaande liftinstallaties valt binnen de expertise vantransport en logistiek. Deerns raadgevende ingenieurs bvbeschikt over het grootste team van onafhankelijke specialistenop het gebied van Transport & Logistiek in Nederland, datruime ervaring heeft met renovaties en complete vervangingvan transportinstal laties. Met uitgebreide kennis van de markten de laatste regelgeving wordt voor u inzichtelijk gemaakt of(deel) reno vatie of complete vervanging de beste optie is.Deerns is een onafhankelijk adviesbureau, waardoor u ervanverzekerd bent dat dit advies door meerdere marktpartijenuitvoerbaar is. Hiermee wordt bij aanbesteding een optimalemarktwerking gecreëerd waardoor de investering uiteindelijkzo veel mogelijk wordt beperkt.De specialisten Transport & Logistiek van Deerns kunnen uvoor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen landelijkondersteuning bieden op het gebied van:• Liftinstallaties en heffers;• Gevelonderhoudinstallaties en dakveiligheid;• Roltrappen;• Buispostsystemen;• Automatisch geleide voertuigen (AGV’s);• Logistieke processen en simulaties.4. Functionaliteit en uitstralingHet komt veel voor dat gebouwen in de loop van de tijd eenandere functie krijgen. De gewenste functionaliteit en uitstralingvan de liftinstallatie(s) kunnen daarmee ook wisselen. Voorzieningenvoor mindervalide liftgebruikers of voorzieningentegen vandalisme kunnen dan bijvoorbeeld ontbreken daar waardeze wel wenselijk zijn. Ook kan de afwerking van de cabinever ouderd zijn. Er zijn diverse mogelijkheden om de lift weerde juiste functionaliteit en een frisse uitstraling te geven.Afhankelijk van de situatie worden bovenstaande aspecten inde maatwerkadviezen van Deerns meegenomen en op elkaarafgestemd. Op deze manier worden onverwachte kosten tot eenminimum beperkt en de levensduur van de liftinstallatie verlengt.Deerns raadgevende ingenieurs bvFleminglaan 10Postbus 12112280 CE RijswijkT 088 374 00 00F 088 374 00 10www.deerns.nlAmsterdam T 088 374 02 40Eindhoven T 088 374 02 20Groningen T 088 374 02 00Maastricht T 088 374 02 10Nijmegen T 088 374 02 3009.0296-1/300Alle Deerns publicaties wordengedrukt op FSC papier

More magazines by this user
Similar magazines