Inspiratiewaaier Tijdelijk Ruimtegebruik - gebiedsontwikkeling.nu

gebiedsontwikkeling.nu

Inspiratiewaaier Tijdelijk Ruimtegebruik - gebiedsontwikkeling.nu

InspiratiewaaierTijdelijk RuimtegebruikRick de BoerOnderdeel van:>>> INTERIM > > > >GEBIEDSONTWIKKELINGJuli, 2013


ContextContextNederland zit sinds 2008 in een zwareeconomische crisis. Tegelijkertijd ondergaatgebiedsontwikkeling een grote transitie.Kleinere partijen organiseren zich en krijgenlangzaam maar zeker steeds meer inspraak ingebiedsontwikkeling.Waar de markt tien jaar geleden compleetkwantitatief en aanbodgestuurd was,transformeert deze steeds meer naar eenkwalitatief en vraaggestuurde markt. Eenontwikkeling met gevolgen...E TC .Van kwantitatief en aanbodgestuurd naar kwalitatief en vraaggestuurd(PMB, 2013)C O R PO R ATIE SG E M E E N TEN IE U W EPA RTIJ E NB E W O N E R SO N TW IK K E LA A R SK LE IN EO N D E R N E M E R SV E R SC H UIV IN GE TC .E TC .E TC .E TC .O N TW IK K E LA A R SN IE U W EPA RTIJ E NG E M E E N TEK LE IN E O N D E R N E M E R SB E W O N E R SC O R PO R ATIE SE TC .


DoelStationsgebied BredaStationsgebied DelftGevolgDe gevolgen van de aanhoudende crisis en de transitie in gebiedsontwikkeling zijnsteeds duidelijker te zien in de stedelijke omgeving. Deelprojecten, die vaak nog uit detijd stammen dat masterplans in één keer konden worden uitgerold, zijn vertraagd ofgeannuleerd. Als gevolg liggen grote, centrale gebieden lang braak, terwijl voor degrondeigenaar de kosten voor beheer, bewaking, en belasting doorgaan.Doel inspiratiewaaierDeze waaier poogt te inspreren en te laten zien hoe groot de kansen zijn voor dezetijdelijk beschikbare gronden. Het fungeert tevens als precedentenanalyse voor hetonderzoek Interim Gebiedsontwikkeling, waarin de waarde van tijdelijk ruimtegebruik istoegepast op stationsgebied Zwolle.Stationsgebied Utrecht CSStationsgebied Zwolle


TypologieënStand-inFree-flowImpulseConsolidationTijdelijke functies zijn op te delen in typologieën. In dezeverdeling (Oswalt et al, 2013) is de rol die tijdelijk gebruikspeelt in de ontwikkeling van een gebied deonderscheidende eigenschap. Er zijn negen verschillendetypologieën. Het variert van een stand-in, zoals hettijdelijke station in Rotterdam CS, tot Pioneers, die doortijdelijk gebruik een gebied op de kaart zetten, zoalsBlijburg aan zee. Bij iedere precedent is de typologieweergegeven.Co-existenceParasitePioneerSubversionDisplacementTijdVervallen gebiedDefinitieve GebiedsontwikkelingTijdelijke functie


Tijdelijkheid als strategisch middelTijdelijk RuimtegebruikDefinitiefRuimtegebruikTestenKennismaken / introducerenGroeien / evaluerenRuimtelijkDoor nieuwe functies, zichtlijnen,bouwvolumes en routes te introducerenin de tijdelijke situatie.RuimtelijkHet op de mentale kaart zetten van(delen van) een gebied dat nu nogongebruikt is.RuimtelijkDoor succesvolle tijdelijke vormen telaten evalueren naar definitievevormen (consolideren).Wanneer tijdelijk ruimtegebruik als strategisch middel wordtgebruikt, kan het niet alleen op de korte termijn een impulsgenereren, maar kan het ook de lange termijn van waarde zijn enzelfs de definitieve situatie beïnvloeden (Bishop, 2012).ProcesmatigDoor het verkennen van dejuridische paden of het verkennenvan de markt in een gebied.ProcesmatigDoor het reeds leggen van contactenen het afsluiten van tijdelijkecontracten.ProcesmatigDoor banden met andere stakeholdersen de grootte van businesscases telaten meegroeien met het gebied.


MethodeMethodeIedere precedent heeft naast een korteomschrijving een waarde-indicator. Voor hetonderzoek Interim Gebiedsontwikkeling(2013) is een analysekader opgesteld om viervoor stationsgebieden relevante waarden vantijdelijk ruimtegebruik meetbaar te maken.Hiernaast is te zien op welke onderdelen deverschillende waarden zijn beoordeeld. Vooreen uitgebreidere omschrijving van dit procesis het gehele onderzoek te raadplegen op derepository van de TU Delft (http://repository.tudelft.nl/)of DMS.Impuls Openbare Ruimte (Verblakt, 2010; Gehl, 2006)Veiligheid en beschermingOgen op de straat: Sociale controleVerlichtingBescherming tegen overlast: Geluid, geur, windComfortMogelijkheden tot genieten van de ruimte (zien, zitten etc.)Menselijke maatGroenWaterFunctionele Impuls (Brouwer, 2010; Lynch, 1960)WayfindingLeesbaarheid van het gebiedIcoon in het gebiedBereikbaarheid van (delen van) het gebiedFunctieTrekkerMix van functiesTijdelijke oplossing voor probleemBelevingswaarde (Pine en Gilmore, 1990)CultuurAmusementLerenEsthetiekOntsnappenSfeerMogelijkheden tot ontmoetenHistorische uitstralingIdentiteitEconomische benutting (Verblakt, 2010; Braun et. al., 2011)Direct: Initiator/ondernemerOnderhoudWinstTerugverdientijdIndirect: ToekomstwaardeOntwikkelpotentieel (schatting)DuurzaamheidHerbruikbaarheid/verplaatsbaarheid€


Reizende Tuinen, Arnhem, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeDe gemeente Arnhem verandert jaarlijks één of twee braakliggendeterreinen in een Reizende Tuin. Een lelijke plek in de stad krijgt opdeze manier een groene uitstraling. De reizende tuinen wordeningericht als tuin, speelplek of ontmoetingsplaats. Zodra het terreinbebouwd gaat worden, verhuist de tuin naar een andere plek.Vaakverbeterde niet alleen de openbare ruimte, maar ook de socialecohesie en zelfs het imago van een wijk. De reizende tuinen zijn eengoed voorbeeld van een kleine investering met groot resultaat.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:DTO-transitieteam en JUK-productPubliekGemeente ArnhemGedeeltelijk2007Gemiddeld 5 jaar€ 50.000,- per jaar voor 5 tot 7 tuinen400 - 5.000 m2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.arnhem.nlFlickr.com


Crater Lake, Kobe, JapanOpenbare RuimteBelevingswaardeCrater Lake is een multifunctionele installatie die opgesteld is voorde Kobe Biennale van 2011. Het project stond op het door mensengemaakte eiland Port Island in Japan. Mensen kunnensamenkomen om te genieten van het landschap, terwijl de houtenconstructie ze bescherming biedt tegen de zon en wind.Het project was één van de winnaars van de Shitsurai ArtInternational Competition die werd georganiseerd door de stadKobe.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:24° studioPubliekKobe Bienalle Org. CommitteeJa20112 maanden€ 50.000,- per jaar80 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.24d-studio.com/crater-lake.html


Maisdoolhof, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeOp de Zuidas, tussen de Mahlerlaan en De Boelelaan, is in 2010 opeen reeds bouwrijp gemaakt kavel een maisdoolhof aangelegd. Dezecreatieve ‘groene’ oplossing van de Zuidas zorgde ervoor dat hetstuk braakliggende grond door gebruikers en bewoners van deZuidas gebruikt kon worden zolang er niet wordt gebouwd. Dehoogbouw die hier gepland staat, loopt mede door de economischecrisis vertraging op.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:M. de Jong, L. Luptakova, M. BredewoldPubliekIngenieursbureau AmsterdamNee20106 maandenNiet bekend150m x 150mImpulsWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.iba.amsterdam.nlFlickr.com


LentSpace, New York, VSOpenbare RuimteBelevingswaardeLent Space is een ontwikkelgebied in privaat bezit dat tijdelijkfunctioneert als openbare ruimte. Er is plek voor tentoonstellingen,evenementen en een 'tree nursery'. Wanneer Lent Space zal wordenopgeheven, zullen de in de nursery gekweekte bomen wordengeplant in de openbare ruimte van de definitieve situatie.Omdat de eigenaar van de grond eist dat het terrein ‘s nachts isafgesloten, is een multifunctionele omheining ontworpen welkeook functioneert als straatmeubilair en expositieruimte.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:InterboroPubliekTrinity Real Estate en LMCCGedeeltelijk20093 jaar€ 50.000,- per jaar5.000 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.interboropartners.net/2012/lent-space/Flickr.com


Moestuin restaurant Bolenius, Amsterdam, NederlandOp het voormalige maisveld op de Zuidas is nu een pluk- enmoestuin aangelegd. De moestuin - circa 1 ha groot - wordt beheerddoor de horeca-ondernemer van restaurant Bolenius op de Zuidas.De groenten en kruiden uit de moestuin worden verwerkt in dekeuken van het restaurant. Naast de moestuin is er een pluktuinaangelegd die wordt beheerd door vrijwilligers uit de omgeving.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Chefkok Luc KustersPubliekChefkok Luc KustersNee20103+ jaar€ 50.000,- per jaar10.000 m 2Co-existanceWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.bolenius-restaurant.nl/p28-moestuin.html


Prinzessinnengarten, Berlijn, DuitslandOpenbare RuimteBelevingswaardePrinzessinnengarten is opgezet als groene idylle in de stedelijkehectiek van Kreuzberg in Berlijn. Het is een plek om voedsel teverbouwen, kennis over te dragen en te relaxen. Om meer socialecohesie te genereren worden de omwonenden en andere geïnteresseerdenbij het project betrokken.De gebouwen op het terrein bestaan uit containers en de beplantingbevindt zich in kisten, zakken en wegwerpverpakkingen, zodat eeneventuele verplaatsing snel gerealiseerd kan worden.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:DTO-transitieteam en JUK-productPubliekMarco Clausen en filmmaker Robert ShawGedeeltelijk20094+ jaar2000 p/m grondhuur + kosten planten2.500 m 2Co-existanceWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.bottom-up-city.com/prinzessinnengarten/Flickr.com


Paviljoen Mobiele Tuinen (OLE), Groningen, NederlandHet paviljoen Mobiele Tuinen is een plek waar zzp'ers, managers enbesturen in de open lucht, tussen fruitstruiken- en planten, kunnenwerken. Bovendien mag iedereen het onbespoten fruit plukken.Het doel van het project is om meer en eetbaar groen in de stad terealiseren, om zo een duurzamere en socialere stad te creëren.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:MIJNSK[E] arch. i.s.m. IDEAL&CO ontwerpersPubliekStichting Otium LeinewijkGedeeltelijk20115 jaarNiet bekend20 m 2ImpulsWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.mobieletuinen.nl/http://www.openlabebbinge.nl


Enzis, Wenen, OostenrijkEnzis zijn grote meubel elementen die door hun lichte gewicht enflexibilteit op veel verschillende manieren gebruikt kunnen worden.Op openbare plekken, in tuinen of op terrassen zijn de meubelstukkenin een handomdraai te gebruiken als tafel, bar of zelfs podium.In het Weense museumkwartier zijn ze inmiddels niet meer weg tedenken.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:PPAG ArchitektenPubliekPPAG ArchitektenJa20076+ jaar€ 800,- (kleine) - € 3.000,- (grote)1,3 - 3 m langImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.enzis.at/Flickr.com


Green Green Screen, Shibuya, JapanOpenbare RuimteBelevingswaardeHet praktische doel Green Green Screen is het afschermen van eenbouwterrein, maar deze groene verschijning geeft ook een impulsaan de kwaliteit van de openbare ruimte. Groen en informatievepanelen worden afgewisseld. Met zijn 274 meter beslaat het bijna detotale lengte van Tokio's versie van de Champs Elysees inOmotesando. Het scherm zal er 3 jaar staan, terwijl Tadao Ando'sgrote multifunctionele plannen worden gerealiseerd.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Klein Dytham architectsPubliekMori BuildingGedeeltelijk20063 jaarNiet bekend274m x 4mImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.klein-dytham.com/project/more/green-green-screenGroen / Openbare Ruimte


Wifi Tuin, Arnhem, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeAan de Sonsbeekzijde van station Arnhem Centraal biedt degemeente Arnhem een aantrekkelijke (net)werkplek aan. Aanhouten tafels en met een warme of koude consumptie kunnenreizigers, werknemers uit de omgeving en buurtbewoners werken,relaxen en gebruikmaken van de gratis internetverbinding.Een zonnepaneel wordt gebruikt om de wifi-verbinding van debenodigde energie te voorzien en een vrije standplaats zorgt ervoordat verschillende ondernemers de tuin van een drankje voorzien.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoGroen / Openbare RuimteOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:DTO-transitieteam en JUK-productPubliekGemeente ArnhemNee20121+ jaarNiet bekend2.000 m 2ImpulsWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Projecten/Flickr.com


Mellowpark, Berlijn, DuitslandOpenbare RuimteBelevingswaardeRecreatie / SportMellowpark in Berlijn is Europa's grootste outdoor sportpark voorskateboarders en BMX-rijders. Verder is er ook een voetbalveld, eenvolleyballveld en een multi-mediacentrum. Het startte in 1999 enwon al snel de ‘Teens Build the New Berlin’ wedstrijd. Door hetsucces kreeg het ook veel subsidie van het Youth Welfare Office.Aanvankelijk sloot het in 2008, maar in 2012 startte Mellowparkopnieuw tegenover het voetbalstadion van 1. FC Union Berlin en deSpree.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:All eins e.V.PrivaatAll eins e.V.Semi-publiek20059 jaar€ 150.000,-10.000 m 2Pioneer ConsolidationWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:https://www.mellowpark.deFlickr.com


Badeshiff, Berlijn, DuitslandOpenbare RuimteBelevingswaardeRecreatie / SportBadeschiff in Berlijn is, zoals de naam al doet vermoeden, eenzwembad in een schip. Het project dient ter revitalisatie van eengebied aan de rivier Spree. Door steigers is het schip verbonden methet strand op de kade. De realisatie van het project werd languitgesteld omdat de visrechten voor de locatie moesten wordenafgekocht. Het Badeschiff is een van de bekendste voorbeelden vantijdelijk ruimtegebruik.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Susanne LorenzPrivaatKulturarena Veranstaltungs-GmbHJa20058+ jaarNiet bekend8m x 32mPioneerWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.arena-berlin.de/badeschiff/Flickr.com


Hi-Flyer, Berlijn, DuitslandDe Berlijnse Hi-Flyer is een van de grootste helium balonnen in dewereld. Het is al lange tijd een trekpleister voor bewoners enbezoekers van Berlijn. Eenmaal in de ballon zorgt een electrischemotor voor opstijging en geweldig uitzicht, terwijl een kabel aan degrond ervoor zorgt dat de ballon niet wegvliegt.De vergunning voor het aanvankelijk tijdelijke project is al eenaantal keer verlengt, waardoor het er inmiddels al 7 jaar staat.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoBron: http://www.air-service-berlin.deRecreatie / SportOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Niet bekendPrivaatAir Service BerlinGedeeltelijk20067+ jaar€ 2.000.000,-5.000 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benutting


Enschede aan Zee, Enschede, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeRecreatie / SportOp initiatief van de stichting Enschede Promotie is het terrein waarstraks het Willem Wilminkplein komt, omgetoverd tot een'stadsstrand' naar het voorbeeld van Parijs aan zee; een tijdelijkstrand aan de Seine. Compleet met wuivende palmbomen, eenzwembad, terassen en een zonnedek is het de ideale plek voorvakantiegangers in de regio.Veiligh. &Bescherm.ComfortKunst /CultuurSfeer / ImagoTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Promotie EnschedePubliekPromotie EnschedeNee20092 maandenNiet bekend200-500 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.almelonieuws.nl


Dumpster Swimmingpool, New York, VSIn de zomer van 2010 opende vlak naast Grand Central Station inNew York een tijdelijk zwembad. Dit zwembad is gemaakt van drie'dumpsters' (afvalcontainers) en heeft een uitklapbaar zonnedek.Hierdoor is het geheel makkelijk te verplaatsen. Het belangrijkstedoel van de ontwikkelaar was om mensen te laten samenkomen,ontmoeten en van elkaar te leren.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoRecreatie / SportTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Macro SeaPubliekDavid Belt, Macro SeaJa2010Enkele wekenNiet bekend (huur is rond de $1.000,- per maand)50 m 2Free FlowWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.aolnews.com/2010/08/06Temporary City (Bishop et al., 2012)


Der Kegel (RAW Gelände), Berlijn, DuitslandMidden in het RAW-Gelände staat een grote ongebruikte toren dieis omgebouwd tot klimhal. Voor een paar euro is het mogelijk omlangs de buitenkant naar boven te klimmen, waarna je aan de topeen mooi uitzicht over de stad hebt. Rondom de toren bestaat demogelijkheid om iets te drinken, dus ook voor de minder dapperemensen is er iets te doen.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoRecreatie / SportTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Niet bekendPrivaatNiet bekendJa20076+ jaarNiet bekend500 m 2 (18m hoog)ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.derkegel.de/


Beachmitte, Berlijn, DuitslandIn 1996 werden de eerste volleybalvelden van dit project, midden inBerlijn, geopend. Wegens succes verhuisde Beachmitte naar eennieuwe locatie nabij Nordbahnhof. Hier is het project uitgegroeidnaar ongeveer 16.000 m2 en 36 velden.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoRecreatie / SportTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Beach MitteSemi publiekCommunity work-group Beach MitteJa19969+ jaar€ 1.000 - (eerste velden)16.000 m 2 (nu)Pioneer ConsolidationWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.beachberlin.de/beachmitte.htmlFlickr.com


Puma City, Boston, VSOpenbare RuimteBelevingswaardeRetail24 zeecontainers zijn door een ontwerp van LOT-EK getransformeerdnaar PUMA City. Het is een verplaatsbaar winkel- enevenementencentrum geworden dat dient ter promotie van hetsportmerk. Het gebouw is reeds meerdere keren op- en afgebouwdin verschillende internationale havens. PUMA City kan gezienworden als een opstapeling van 3 verdiepingen containers,waardoor er binnen het gebouw terassen in de openlucht zijngecreëerd.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:LOT-EKPrivaatPumaJa20103+ jaarNiet bekend1.000 m2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.lot-ek.com/PUMA-CITYFlickr.com


Station Amsterdam Zuid, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeRetailBij station Amsterdam Zuid is ongeveer 1.000 vierkante meter aanwinkels gerealiseerd aan het Zuidplein en het Mahlerplein. Claus enKaan architecten wilden met deze tijdelijke entrees een beschutteomgeving creëren. Dit is onder andere gedaan door tussen dewinkels een fraai vormgegeven overkapping te plaatsen.De bestrating van beide pleinen is onder de tijdelijke entreesdoorgetrokken waardoor de stationsentrees nu echt een onderdeelvan de pleinen zijn.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Claus en Kaan ArchitectenPrivaatNS Stations (destijds NS Poort)Nee20114 - 5 jaar€ 1.500.000,- (casco’s aan Zuid- en Mahlerplein)860 m 2 bvoDisplacement / ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.clausenkaan.nl/NS Stations


Dekalb Market, New York, VSOpenbare RuimteBelevingswaardeRetailMidden in Brooklyn, New York, was van augustus 2011 tot begin2013 de Dekalb markt gevestigd. De openlucht markt is een plaatswaar producenten, ondernemers, koks en artiesten samen komen.Het project heeft het gebied getranformeerd tot een bloeiendeomgeving voor kleine ondernemingen. De markt bevindt zich opeen bouwplaats en is dus opgezet voor tijdelijk gebruik. Inmiddelsis de grondeigenaar gestart met de bouw van de definitieve functie.Het is nog niet zeker of Dekalb een doorstart zal maken.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Young Woo and Ass. & ORE Design + TechnologyPrivaatUrban Space NYCJa20112,5 jaar€ 1.000.000,- ($1.300.000)4.000 m 2PioneerWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://oredesign.org/projects/dekalbmarket11.html


Boxpark Shoreditch, Londen, EngelandOpenbare RuimteBelevingswaardeRetailIn december 2011 opende in de hippe wijk Shoreditch in Londenhet allereerste tijdelijke winkelcentrum. Het initiatief vanondernemer Roger Wade trekt wereldwijd belangstelling.Het originele concept: een conglomeratie van simpele zeecontainers,makkelijk en snel te (ver)plaatsen, een bruisende locatie en eeneclectische mix van eigenzinnige, creatieve merken.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Waugh Thisleton, We Like Today & studiomakgillPrivaatR. Wade, Hammerson and The Ballymore GroupJa20115 jaarNiet bekend2.000 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: www.boxpark.co.uk/


Noorderparkbar, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeHorecaYmere wilde aanvankelijk een grote horecagelegenheid starten opdeze locatie, maar de financiële crisis bracht daar verandering in.Uiteindelijk kwam er een gebouw dat gebouwd is van een tiende vanhet oorspronkelijke budget. Alle bouwmaterialen waarvan dezeNoorderparkbar is gemaakt, werden tweedehands gekocht opmarktplaats.nl van particulieren en kleine handelaars. Dit maaktehet onmogelijk om vooraf een definitief ontwerp te maken; hetaanbod op marktplaats.nl verandert namelijk continue.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:V. Dijk (Overtreders W) en M. Cremers (Bur. SLA)PrivaatYmereJa20122+ jaar€ 47.000,-18 m 2ParasiteWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.bottom-up-city.com/noorderparkbar/Flickr.com


Hanneke’s Boom, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeHorecaIn 2010 schreef de Gemeente Amsterdam een prijsvraag uit voortijdelijke “horeca-plus” op de kop van de Dijksgracht aan hetOosterdok. Het winnende idee was dat van een paviljoen waarenementen konden plaatsvinden en waaraan bovendien eenhaventje zou worden toegevoegd. De gemeente bood medewerkingen de locatie, de initiatiefnemers waren verantwoordelijk voor derest. Hanneke’s Boom moet er in totaal 5 jaar staan.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Studio ValkenierPrivaatGemeente AmsterdamNee20115 jaarNiet bekend100 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.hannekesboom.nl/


Gasfornuis (OLE), Groningen, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeHorecaOp het voormalige Ciboga-terrein in Groningen staat HetGasfornuis. In het opvallende paviljoen zijn een restaurant metbiologische producten en een ‘experience center’ voor duurzameenergie gehuisvest. Ook wordt er geëxperimenteerd met stadslandbouw.Het Gasfornuis is opgebouwd uit gestapelde zeecontainers.Deze bieden ruimte aan een kookstudio, koffiebar, terras en eencentrum waar de mogelijkheden van duurzame energie wordengedemonsteerd.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Harm Naaijer Ontwerp en ProductiesPrivaatRio ProjectsNee20115 jaarNiet bekend250 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.openlabebbinge.nl/paviljoens/het-gasfornuis/


Blijburg aan Zee, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeHorecaStanja van Mierlo kwam in 2003 met het best passende idee vooreen stuk strand waar het projectbureau IJburg al een tijd mee in demaag zat. Blijburg aan Zee is een tijdelijke strandtent. Vanwege deaanhoudende populariteit is het sinds de start verscheidende kerenverhuisd. Uiteindelijk moet er zelfs een vaste locatie komen. VanMierlo benadrukt echter dat tijdelijke functies wel een bepaald soortondernemerschap vereisen: “Je kunt nooit ver vooruit kijken en datmaakt het vooral financieel erg lastig.”Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Stanja van MierloPrivaatStanja van MierloJa20058+ jaarNiet bekend200-500 m 2Pioneer ConsolidationWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.blijburg.nlBlijburg.nl


Wijn of Water, Rotterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeHorecaWijn of Water is een restauant in het Lloydkwartier te Rotterdamwat volledig is opgebouwd uit zeecontainers. Dit container- gebouwvormt een tijdelijk onderkomen; het restaurant vestigt zichuiteindelijk definitief in het 250 meter verderop gelegen SintJobsveemgebouw.Een staande container met opslagruimte markeert een hoek endient als herkenningsteken van veraf. Door het tijdelijke karakterwas het budget klein en de bouwtijd zeer kort.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Caroline BijvoetPrivaatBureau Medelanders RotterdamNee20058+ jaar€ 165.000,00217 m 2PioneerConsolidationWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.archined.nlhttp://www.wijnofwater.nl


OfficePOD / MeetingPOD, EngelandOpenbare RuimteBelevingswaardeDe OfficePOD speelt in op de trend dat thuiswerken steedspopulairder wordt. Het kleine, verplaatsbare gebouw kan tot 25 jaarmee gaan en is in die tijd zo vaak verplaatsbaar als nodig. Eenbureau en kastruimte zijn standaard meegeleverd. Licht, stroom,ventilatie, verwarming en airconditioning kunnen als extra optieworden bijbesteld. De OfficePOD kan worden aangesloten op hetnormale 230 volt netwerk.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoWerkenOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:OfficePOD LimitedPrivaatOfficePOD LimitedNee20100-25 jaarVanaf € 6500,-Vanaf 5m 2ParasiteWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://officepod.co.uk/


Rotterdam CS, Rotterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeHet 50 jaar oude Rotterdamse stationsgebouw was aan vervangingtoe. Vandaar dat er besloten werd om nieuwbouw te realiseren. Inde tussentijd zocht ProRail een oplossing voor de ruim 100.000reizigers die gebruik maakten van het oude station. De Meeuw wasde enige die aan de voorwaarden van het project kon voldoen. Hettijdelijke opvallend blauwe gebouw is in een periode van 5 maandenneergezet, en werd gebruikt totdat het nieuwe station werdopgeleverd.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoWerkenOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:De Meeuw bouwsystemenPrivaatProRailNee20075 jaarNiet bekend5050 m 2Stand-inWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://materiavastgoed.wordpress.com/Flickr.com


Landfall, Amsterdam, NederlandLandfall was een tijdelijk kunstproject op de Zuidas in Amsterdam.Het bestond uit 10 grote panoramafoto’s van het jongste eiland terwereld: Surtsey (IJsland), dat qua omvang gelijk is aan de Zuidas. Depanoramafoto’s zijn als billboards geografisch getrouw ten opzichtevan elkaar in het Zuidasgebied geplaatst. Voor het publiek werd opdeze manier de omvang van de Zuidas goed duidelijk.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoKunst / CultuurTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Hiryczuk/ Van OevelenPubliekVirtueel Museum Zuidas (VMZ)Ja20055 jaarNiet bekend10 billboards à 15m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.virtueel-museum.nl/nl/landfall/


Sandsation GmbH, Berlijn, DuitslandSandsation is een internationaal zandsculpturenfestival in Berlijn.Van 2003 tot 2010 werd het jaarlijks gehouden nabij BerlinHaubtbahnhof en ieder jaar werd een prijs voor het bestezandsculptuur uitgereikt. Het wordt gefinancierd door dekaartverkoop, gastronomie en sponsors.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoKunst / CultuurTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Deense kunstenaarPrivaatVerschillende kunstenaarsNee20037 jaarNiet bekend3.000 m 2Free FlowWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.sandsation.deFlickr.com


Sadler’s Wells: the Electric Hotel, Londen, EngelandIn juni 2010 werd pal naast King's Cross Station in Londen een vierverdiepingen hoog gebouw tijdelijk gebruikt als theater. Het geheelwas opgebouwd uit vier gerecyclede zeecontainers. De gevel waarhet publiek tegen aan keek was compleet geopend en 's avonds mooiverlicht. Het project was bedoeld om het terrein weer op de kaart tezetten.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoKunst / CultuurTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Without Walls en Fuel Theatre CompanyPrivaatArgentGedeeltelijk2010Enkele wekenNiet bekend500 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.sadlerswells.com/show/electric-hotel


Kubik, Melbourne, AustraliëHet 'kubik' concept bestaat uit een verzameling van watertanks, lichtshows en electronische beats. De gestapelde watertanks metgekleurde verlichting zorgen voor een opvallende architectuur diepast bij de muziek en de sfeer onder de bezoekers. Sinds 2006 is het'kubik' concept in meer dan 22 steden over de hele wereld in gebruikgenomen.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoKunst / CultuurTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Balestra BerlinPrivaatBalestra BerlinJa2011Enkele wekenNiet bekend300 -1.000 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://balestraberlin.com/


Kunst Reserve Bank, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeKunst / CultuurOp de Amsterdamse Zuidas kan men in de Kunst Reserve Bankeuro's ruilen voor een munt waarvan de waarde is gebaseerd op dievan kunst. Met de bank en de bijbehorende reservemunt willen deinitiatiefnemers een breder publiek betrekken bij de discussie overde herinrichting van het financiële systeem.Het geheel is gebouwd door een samenwerking tussen een grootaantal spelers die actief zijn op de financiële markt. Subsidiëring wasdaardoor niet nodig.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Blanca ArchitectenPrivaatKunst Reserve BankGedeeltelijk20125 jaarNiet bekend1.600 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.architectenweb.nl


Endesa solar pavillion, Barcelona, SpanjeHet Endesa paviljoen is een project dat laat zien dat veel gebruiktematerialen op een andere manier gebruikt kunnen worden om zoindrukwekkende vormen met een specifieke functie te creëren. Het'institute for advance architecture of catalonia' (IAAC) heeft hetpaviljoen in 2012 gebouwd en het dient als een test centrum voorverschillende energie projecten.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoTijdelijkKunst / CultuurOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:IAAC (Instit. for advance architecture of Catalonia)PrivaatSmart City World CongressJa20121 jaarNiet bekend100-200 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.iaac.net/archivos/project/pdf/endesa-brocheng.pdf


Beukelsblauw, Rotterdam, NederlandWat ooit een onbekend huizenblok is Rotterdam was, is door hetaanbrengen van blauwe verf één van de meest gefotografeerdeplekken van de stad geworden. De renovatie plaatst architectuelerages en demografische verandering in perspectief, door degebouwen neer te zetten als speelgoed huisjes of maquettes.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoKunst / CultuurTijdelijkOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Florentijn HofmanPubliekOBRNee20042 jaarNiet bekend115m x 15mImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.florentijnhofman.nl/dev/project.php?id=97


Morspoort parkeergarage, Leiden, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeIn Leiden staat de tijdelijke Morspoort parkeergarage. De volledigdemontabele constructie, waarvan de bouw slechts vijf maanden inbeslag nam, is zorgvuldig ingepast in de stedenbouwkundigesituatie. Hierdoor kon de bestaande bomenrij behouden blijven. Eris plaats voor 406 auto’s en na een exploitatietermijn van ongeveer10 jaar hoopt de gemeente Leiden op een positief financieelresultaat. De interessante restwaarde moet hier mede voor zorgen.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOpslag / ParkerenOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Paul de Ruiter BV, AmsterdamPrivaatGemeente LeidenJa201210 jaar€ 4.700.000,-3.000 m2 (4 lagen = totaal 12.040 m²)Stand-inWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.carparks.nl/parkeersystemen/flexideck/


SKSG Kinderopvang Picasso (OLE), Groningen, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeÉén van de blikvangers van het Open Lab Ebbinge in Groningen isde piramide van SKSG. Op de begane grond bevindt zich eenkinderopvang (350 m2), met daarboven kantoren en woonstudio's.Het gebouw wordt door de de ontwikkelaar “duurzaam verplaatsbaarvastgoed” genoemd. Dit is geheel in lijn met de hogebouwkwaliteit van het paviljoen.Op de 3e verdieping zit een uitkijkpost die aan weerszijden 3 meteruitkraagt en uitzicht biedt over het hele terrein.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoMaatschappelijke functieOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Jarino groepPrivaatBeakJa20115 jaarNiet bekend522 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.openlabebbinge.nl/paviljoens


Bredeschool Kop Java, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeDe Kop van het Java-eiland in Amsterdam is gereserveerd als ‘naderuit te werken gebied’ totdat een functie met grootstedelijke allurezich aandient. Voor de aankomende vijf jaar is daarom een semipermanente huisvesting gepland. Het tijdelijke schoolgebouw ismodulair opgebouwd zodat het optimaal verplaatsbaar is en nadieneenvoudig op andere plaatsen in Amsterdam kan worden gebruikt.Veiligh. &Bescherm.ComfortKunst /CultuurSfeer / ImagoTijdelijkMaatschappelijke functieOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:NAT ArchitectenPrivaatOntwikkelingsbedrijf Gemeente AmsterdamJa20095 jaarNiet bekend3500 m 2DisplacementWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.natarchitecten.nl/


Gymzaal, Zwolle, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeMidden in een woonwijk in Zwolle staat een nieuwe eyecatcher: eenflexibele sporthal die overdag door de basisscholen wordt gebruikten 's avonds en in het weekend door sportverenigingen. Er is bewustvoor gekozen het tijdelijke gebouw van 360 m² niet te verstoppen,maar juist te laten opvallen. Knalgele kleuren en een mooi grafischdesign van sportende mensen laten duidelijk zien: hier wordtgesport! Er gaan inmiddels stemmen op om het gebouw langer dande geplande vijf jaar te laten staan.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoMaatschappelijke functieOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Jan SnelPrivaatGemeente ZwolleNee20112 - 5 jaarNiet bekend4.000 m 2Displacement / PioneerWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.jansnel.com/projecten/Sporthal-Zwolle/47/


Container City II (Trinity Buoy Wharf), Londen, EngelandOpenbare RuimteBelevingswaardeWonen / HotelDevelopers Urban Space Management heeft een flexibele contrainerconstructie gebruikt om in 2001 deze tijdelijke stad te bouwen in hetLondense havengebied. De vraag naar deze woningen, die voor 80%bestaan uit gerecycled materiaal, was zo groot dat er in 2002 eentweede stad naast werd gebouwd. De ontwerpers gebruikten niet hetstandaard concept waarin één container één ruimte vormt, maargebruikte flexibele componenten om zo flexibele woon- en werkruimtete maken.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Jarino groepPrivaatUrban Space ManagementGedeeltelijk200210+ jaarNiet bekend8.208 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.containercity.com/Flickr.com


Tentstation, Berlijn, DuitslandOpenbare RuimteBelevingswaardeWonen / HotelGeïnspireerd door de opkomende beachbars in Berlijn en debottom-up ontwikkeling van het NDSM terrein in Amsterdam, zetSarah Osswald met drie vrienden in 2006 de stadscampingTentstation op. De informele stadscamping die zij voor ogen hebbenzal een ‘ander soort toerisme’ naar de Duitse hoofdstad trekken eneen bijdrage leveren aan de levendigheid en diversiteit van de stad.Tentstation word een informele hang-out; een kampeerterrein meteen publiek toegankelijke bar.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Sarah OsswaldPrivaatSarah OsswaldNee20065 jaar€ 15.000,-20.000 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.bottom-up-city.com/tentstation/


Student onder dak (OLE), Groningen, NederlandHet paviljoen van Student onder dak is onderdeel van het Open LabEbbinge in Groningen. Het bestaat uit 18 zeecontainers. Hierin zijn18 wooneenheden gecreëerd. Deze wooneenheden worden gehuurddoor studenten. De woningen zijn uitgevoerd met een WKOverwarming. Alle units zijn voorzien van eigen toilet, douche enkeuken en bieden zo de nodige comfort.Openbare RuimteVeiligh. &Bescherm.ComfortBelevingswaardeKunst /CultuurSfeer / ImagoTijdelijkWonen / HotelOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Jan-Otto Schilstra (Penta)PrivaatBeldockGedeeltelijk20115 jaarNiet bekend200 m 2ImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:Flickr.comhttp://www.openlabebbinge.nl/paviljoens/studentenwoningen/


Spacebox, Delft, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeWonen / HotelSpacebox® studios zijn zijn voorgefabriceerde, onafhankelijkehuizen. Elke studio heeft zijn eigen badkamer en keuken en isongeveer 21 m2 groot. Doordat de studio's meteen van allegemakken zijn voorzien, kan men er zo intrekken en van het nieuweonderkomen genieten. Verder voldoet Spacebox studios aan alleeisen die door het bouwbesluit aan permanente bewoning wordengesteld.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Mart de Jong, De Vijf BVPrivaatDuwoJa20049+ jaarNiet bekend18 m 2 p/sConsolidationWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron: http://www.spacebox.nl/


Qubik, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeWonen / HotelDit gebied in de Houthavens was tot voor kort een open,ongedefinieerde ruimte met losliggende industriegebouwen. Doorde bouw van de tijdelijke studentenwoningen is het veranderd ineen levendige plek; een 'place to be' voor de stad. Naast de woningenligt er een schip met studentenkamers, zijn er verschillenderestaurants en zijn er kunstenaarateliers gemaakt. De containers(IFD Boxen) zijn gevat in een ruimtelijk prefabelement.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:hvdn architectenPrivaatDe Key / De PrincipaalGedeeltelijk20059 jaar (aanvankelijk 4 jaar)€13.495.625,- (= €18.875/woning)Studentenwoningen: 24 m 2 p/stukImpulseWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.hvdn.nl/2111/projecten/0342wt.htmFlickr.com


Keetwonen, Amsterdam, NederlandOpenbare RuimteBelevingswaardeWonen / HotelVoor het studentenwoningbouwproject Keetwonen in Amsterdamzijn containers gebruikt om duizend studenten te huisvesten. Naasthet hippe ontwerp en de goede voorzieningen beschikt het ook overeen dak dat wordt gebruikt voor waterafvoer, warmte verdeling enisolatie. Het prijzenwinnende project heeft veel internationaleaandacht gegenereerd en is zo succesfol dat de geplande verplaatsingtot 2016 is uitgesteld.Veiligh. &Bescherm.ComfortTijdelijkKunst /CultuurSfeer / ImagoOntwerper:Privaat/Publiek:Initiatiefnemer:Verplaatsbaar:Startjaar:Duur:Kosten:Grootte:Type:Stanja van MierloPrivaatStanja van MierloJa20058+ jaarNiet bekend200-500 m 2Pioneer ConsolidationWayfindingFunctieFunctionele waardeGebruikInvesteerderToekomst€Economische benuttingBron:Foto:http://www.tempohousing.com/projects/keetwonen.htmlFlickr.com


Wat niet is kan nog komen: Sfeerver(p)lichting, DelftEen verhuisbaar micro-park wordt geplaatst. Het park wordt gekarakteriseerddoor een getimmerde boom. De uit sloophout opgetrokken boom heeft zijndefinitieve hoogte al bereikt, waar de vers aangeplante bomen hier jaren opmoeten wachten. De uitgelichte boom brengt sfeer in de Spoorzone. Een sfeerdie een eerste stap zet naar het nieuwe karakter van het gebied.De boom zal tijdens de transformatie verplaatst worden en zal uiteindelijk zijnplek vinden tussen de bomen in het plan. In de boom bevindt zich eenuitkijkpost waaruit de gehele transformatie te volgen zal zijn. Zo zullentoevallige voorbijgangers en Delftenaren zich betrokken voelen bij het projecten deel uitmaken van de sfeer.Door: Erik Wolsky en Joeri van Ommeren (Smartchitecture)Bron: Projectboek Sfeerver(p)lichting


Wat niet is, kan nog komen: Boxpark, NDSM werf, AmsterdamBron: http://www.boxpark.nlOntwikkelaar: BiesterbosStatus: Voorlopig uitgesteld


Inspiratiewaaieronderdeel van:Interim GebiedsontwikkelingEen onderzoek naar de potentiële waarde van tijdelijk ruimtegebruikin de duurzame transformatie van stationsgebied ZwolleColofonInspiratiewaaierTijdelijk RuimtegebruikRick de Boer26-06-2013Auteur:Rick de Boermail@rickdeboer.comNS StationsAsset Development

More magazines by this user
Similar magazines