Vanaf schooljaar 2011 - 2012 - Ondernemen

static.ce.ondernemerschap.nl

Vanaf schooljaar 2011 - 2012 - Ondernemen

www.ce-ondernemerschap.nlCERTIFICEERBARE EENHEID ONDERNEMERSCHAPVanaf schooljaar2011 - 201205 / 2011 / 250


CERTIFICEERBARE EENHEID ONDERNEMERSCHAPVanaf schooljaar 2011 - 2012 aan te biedenOnderwijsinstellingen kunnen vanaf schooljaar 20112012 een programmaaanbieden voor de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap (CE Ondernemerschap).In de CE Ondernemerschap komen zeven werkprocessenaan bod. Enkele van de daarin terugkerende competenties zijn: doelgerichtwerken, innovatief vermogen en commercieel denken. Ondernemende deelnemershebben met de CE Ondernemerschap de mogelijkheid om hun eigenondernemerschap te ontwikkelen.niet per definitie leidinggeven te ontwikkelenom een goede ondernemer te zijn.De CE Ondernemerschap bestaat uit zevenwerkprocessen. Deze beschrijven het basispakketdat een startende (zelfstandige) ondernemernodig heeft om naast zijn beroep, zoals bijvoorbeeldschilder en kapper, ook als zelfstandigondernemer een bedrijf te kunnen starten énrunnen.De zeven werkprocessen zijn:1. Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming2. Geeft de onderneming vorm3. Regelt het financiële gedeelte (van hetopstarten) van de onderneming4. Bewaakt de financiële positie van de onderneming5. Positioneert en/of innoveert de onderneming6. Koopt in voor de onderneming (productenen/of diensten)7. Verwerft opdrachten/klanten, stelt offertesop en/of onderhandeltVOOR WIE BEDOELD?Er zijn veel beroepen (mbo-opleidingen) waarmeeiemand als zelfstandig ondernemer kanstarten. Binnen de opleiding voor deze beroepenzijn niet altijd specifieke ondernemerschapkwalificatiesopgenomen, omdat niet alle deelnemersdeze ‘zelfstandige’ richting binnen hetberoep ambiëren.Ondernemende deelnemers hebben met de CEOndernemerschap de keuze, en dus de mogelijkheid,om het eigen ondernemerschap binnende opleiding te ontwikkelen. Na het behalen vanhet diploma zijn ze dan ‘klaar’ voor het startenvan een eigen onderneming.Ook (jonge) ondernemers die net gestart zijnmet hun onderneming kunnen ondervinden datzij toch behoefte hebben aan specifieke ondernemerschapsvaardigheden.Ook voor hen kande CE Ondernemerschap een waardevolle aanvullingbetekenen op hun kennis, vaardighedenen inmiddels opgedane ervaring.MEER INFORMATIEMeer informatie over de CE Ondernemerschapis te vinden op www.ce-ondernemerschap.nl ofvia info@ce-ondernemerschap.nl.De CE Ondernemerschap is geborgd binnen delandelijke kwalificatiestructuur mbo en biedtdaarom voor de deelnemer een ‘plus’. De CEOndernemerschap heeft arbeidsmarktrelevantie,bedrijfsleven en onderwijs herkennen en erkennende kwaliteit van de inhoud. Het behalenvan de CE Ondernemerschap zien zij als een prévoor de deelnemer.De CE Ondernemerschap biedt onderwijsinstellingende mogelijkheid om ondernemerschaptoe te voegen aan bestaande beroepsopleidingen.Het bevat de basis van wat iemandmoet kennen en kunnen om een eigen ondernemingte starten en om deze onderneming inde eerste belangrijke jaren door te komen ente laten groeien.NIVEAU VAN DE CE ONDERNEMERSCHAPDe CE Ondernemerschap kent niet een niveauzoals dat bijvoorbeeld bij reguliere beroepsopleidingenhet geval is. Het geeft dan ook geenspecifieke ‘doorstroomrechten’. De te ontwikkelenprogramma’s hebben het werk- en denkniveauvan mbo3+. Dat is echter geen voorwaardevoor het toelaten of weigeren van deelnemers.Het opleidingsinstituut kan zelf bepalen of erinstroomeisen worden gesteld.INHOUDBij de ontwikkeling van de CE Ondernemerschapis de ‘zzp-er’ als voorbeeld genomen.Deze komt voor in alle sectoren. Om deze redenis ‘leidinggeven’ niet opgenomen als onderdeelvan de CE Ondernemerschap; een zzp-er hoeft

More magazines by this user
Similar magazines