Download deze publicatie - Mobiel 21

mobiel21.be

Download deze publicatie - Mobiel 21

a) Betrokken partnersAls buurtbewoners bij het lokaal bestuur aankloppen met een mobiliteitsprobleem is het belangrijk om na te gaan of er ook anderepartners betrokken zijn.Bekende mobiliteitsproblemen zoals te hoge snelheden in de buurt van scholen, slechte voetgangers – en fietsinfrastructuur, te weinigopenbaar vervoeraanbod, … kunnen zich voordoen op een weg die niet onder de verantwoordelijkheid van de lokale wegbeheerder valt.Andere wegbeheerders zoals de Vlaamse Overheid of de Provincie zullen dan ook moeten participeren.Al naargelang de specifieke aard van het project kunnen niet alleen de vervoermaatschappij De Lijn of NMBS betrokken zijn maar ooklokale verkeersgeneratoren. Dit kunnen onder andere scholen, bedrijven, ziekenhuizen, culturele centra, … zijn.Andere belangrijke partners die deel kunnen uitmaken van de overleggroep zijn de lokale politiezones. Zij beschikken over concretetechnische gegevens (snelheidsmetingen, ongevallengegevens, …).Het is ook aanbevolen om andere specifiekere doelgroepen aan te spreken zoals senioren, jongeren, mindervaliden, … . Deze doelgroepenervaren mobiliteit en verkeersveiligheid op een heel andere manier. Daarom houdt men best ook rekening met hun aandeel in hetverhaal.b) MiddelenHet lokaal bestuur moet bereid zijn om mankracht (gemeentelijk ambtenaar) en eventueel middelen (bijvb. begeleiding via derden) inte zetten.Al naargelang de aard van het project kan het lokaal bestuur beroep doen op een begeleidingsinstantie die het participatieve karaktervan het project kan versterken of kan men een projectbureau onder de arm nemen dat concrete inrichtingsvoorstellen kan doen.Een bestuur kan eventueel ook een beperkt werkbudget voorzien voor het buurt/ wijkcomité om kleinere kosten zoals drukwerk te kunnendekken .c) Raadplegen van basisdocumentenEen vertegenwoordiger van de lokale administratie kan de relevante gegevens uit het mobiliteitsplan en andere studies ter beschikkingstellen om gerichte input te geven binnen de werkgroep van Geknipt Mobiel. O.a. op basis van die gegevens en basiskaarten kunnen devoornaamste knelpunten in kaart worden gebracht.d) LogistiekHet lokaal bestuur zorgt voor de uitnodigingen naar het buurt/wijkcomité of de betrokken buurtbewoners. Zij zorgt ook voor het vastleggenvan vergaderaccommodatie voor de samenkomsten.TIP 1: een kleine stuurgroep met een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur en administratieen eventueel begeleidingsinstantie kan vooraf het project selecteren en in grotelijnen afbakenen.Tracht tijdens de selectie rekening te houden met de mogelijkheid van een mix van verschillendemaatregelen rond informatie, sensibilisatie, preventie en handhaving, vervoersorganisatieen infrastructuur.4


2) Stap 1: Verkennende startvergaderingOp de startbijeenkomst met alle betrokken partijen is het belangrijk dat de voornaamste doelstellingen worden uiteengezet: het lokaalbestuur wil haar inwoners betrekken om samen veilige en milieuvriendelijke mobiliteit te realiseren en alle betrokkenen zullen daarbijeen aantal engagementen moeten aangaan.Maak verder duidelijk dat het bestuur de betrokken bewoners een unieke kans geeft om hun visie op het geselecteerde project tegeven. Dit geeft de burger het gevoel dat er rekening gehouden wordt met zijn visie. en het geeft de mogelijkheid om een draagvlak tecreëren.TIP 2: geef kort en bondig doelstellingen en te volgen begeleidingstraject van GekniptMobiel visueel weer via een Power Point presentatie. Je geeft dan duidelijk en professioneelaan wat je met het project wilt beogen.Verschillende technieken voor een omgevingsanalyse van het geselecteerde project zijn voorhanden. Op basis van kaartmateriaal enfoto’s kunnen de problemen duidelijk gevisualiseerd worden. Alle betrokkenen kunnen hun visie geven op de problemen. Op basis vandit ‘knelpuntenoverzicht’ kan het lokaal bestuur toelichten welke initiatieven op vlak van infrastructuur, vervoersorganisatie, informatie,sensibilisatie en educatie in de pijplijn zitten of gepland zijn.Anderzijds kan men met alle betrokkenen een SWOT-analyse doorlopen die naast de knelpunten ook de sterktes en de mogelijkhedenvan de buurt of wijk naar boven brengt.TIP 3: Via een presentatie visualiseer je het overzicht van knelpunten met bestaande ofgeplande initiatieven. De prioritaire knelpunten in het project komen naar voor. Deze vormende structuren voor het actieplan.TIP 4: Maak van de startvergadering een duidelijk verslag op dat alle betrokkenen bezorgdwordt. Zo zal men de achterban van het wijk / buurt comité ook op objectieve wijze kunneninformeren en mogelijke toekomstige initiatieven toelichten.TIP 5: Vraag op het einde van de startvergadering naar eventuele geïnteresseerden onderde bewoners die actief wensen te participeren in de verdere procesbegeleiding.5


3) Stap 2: uitwerken actieplan met herkenbare engagementenTijdens de eerstvolgende samenkomst bekijken alle betrokkenen,op basis van de knelpuntenanalyse van het startoverleg, welke concreteacties ze wensen te ondernemen en binnen welke timing.Het actieplan krijgt vorm bij het bepalen en uitwerken van de engagementen van alle betrokkenen.De structuur van het actieplan bestaat uit een inventarisatie van de knelpunten, waar aan elk knelpunt een actie wordt gekoppeld. Deacties kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn en zich situeren op het vlak van informatie, sensibilisatie, preventie en handhaving,infrastructuur en vervoersorganisatie.Bedoeling is dat men de acties uit het actieplan op maat van het geselecteerde project gaat ontwikkelen. Bij de acties gaat men verantwoordelijkhedentoewijzen, zodat iedereen rond de tafel weet wat er van hem verwacht wordt en op welke termijn.4) Stap 3: Concretisering van de acties en verdere afsprakenHet uiteindelijke definitieve actieplan bestaat uit:•••situering met probleemstelling projectprioritaire knelpunteningevulde actieplan met engagementen en timingTIP 6: wees realistisch met het toekennen van termijnen: welke acties zijn realiseerbaarop korte termijn, op middellange termijn of lange termijn.5) Hoe verder werkenOm de dynamiek in het project te houden is het opportuun om maandelijks of minimum 6-wekelijks samen te komen, op die maniernemen alle partners ondubbelzinnig hun engagement op.TIP 7: het is aan te raden om na elk overleg die acties aan te duiden waar er een evolutieis geweest ten opzichte van een vorig overleg. Bijvoorbeeld door ze in het actieplan inkleur te markeren. Laat het College van Burgemeester en Schepenen de definitieve versiegoedkeuren. Op die manier verkrijgt men binnen de meerderheid de nodige consensusen draagvlak om binnen Geknipt Mobiel veilige en milieuvriendelijke mobiliteit te realiseren.De timing in het trajectverloop is afhankelijk van project tot project. Tijdens de beginfase kunnen heel wat acties worden opgezet rondinformerende en sensibiliserende maatregelen ,bijvoorbeeld naar scholen en bedrijven toe. In de periode mei/juni wanneer de meestewijk/buurtcomités en scholen hun jaarlijkse activiteiten organiseren, kan men de eerste resultaten van deze ‘mobiliteitsacties op maat’(zoals opmaak bedrijfsvervoerplan, schoolvervoerplan) presenteren. In een latere fase gaat men eerder focussen op de acties geplandop lange termijn zoals infrastructurele maatregelen.6


Overzicht van concrete actiesCase Rumst –project K. Cardijnstraat – Kapelstraat1) ProbleemstellingTerhagen, deelgemeente van Rumst, ligt in de Rupelstreek tussen Antwerpen en Brussel en tussen de belangrijke verkeersassen A12 inhet oosten en E19 in het westen.In het intergemeentelijk mobiliteitsplan van de Rupelstreek is Terhagen geselecteerd als scharnierpunt: tussen de A12 en E19: er maggeen verkeer uitgewisseld worden tussen beide verkeersassen via Terhagen.Het buurtcomité ‘Actief Terhagen’ toonde aan met een verkeerstelling (in oktober 2006) op de as K. Cardijnstraat – Kapelstraat dat hetverkeersvolume en ook de verkeershinder door zwaar verkeer blijft toenemen.Samen met het gemeentebestuur van Rumst wil ‘Actief Terhagen’ een actieplan opmaken, op basis van een knelpuntenanalyse.Via de maatregelen in het actieplan wil men het doorgaand verkeer beperken en de verkeersleefbaarheid in de buurt verbeteren.2) Wat zijn de geplande en gerealiseerde initiatieven:GemeentebestuurBewonersVerkeersgeneratorenBovenlokalepartnersInformatieHandhavingInfrastructuurSensibilisatieVervoersorganisatieVoorstelling GekniptMobiel in Terhagen ingemeentelijk infoblad:verkeersonveiligheidKapelstraat – K. Cardijnstraat(juni 2007)1) Verbreding Kapelstraatvoor aanleg fietspaden parkeerstrook2) Heraanleg K. Cardijnstraatter hoogte van dekerk met o.a. asverschuiving(Vanaf 2008)Bewustmaking problematiekzwaar verkeernaar lokale bedrijven viaoverlegvergaderingen(November 2008)1) Aanleg fietspad Terhagen- Boom.2) Knippen K. Cardijnstraatmet verdwijnpalenom zwaar verkeer teweren.(LT)(Actief Terhagen)Themanummer GekniptMobiel in TerhaegscheGazet(September 2007)1)Voorstelling GekniptMobiel met info – standtijdens Terhaagse feesten.(Juni 2007)2) Plaatsen bordenaan invalswegen totmatigen van snelheid.(Oktober 2007)(Lokale bedrijven)Invullen enquêtegemeentebestuur overmogelijke aangroeiwagenpark, uitbreidingbedrijventerrein, …(politiezone)Regelmatige snelheidscontrolesKapelstraat– K. Cardijnstraat7


3) Procesverloop:Fase 1: voorbereiding en probleemverkenningIn oktober 2006 hield het buurtcomité ‘Actief Terhagen een ludieke verkeerstelling in de K. Cardijnstraat en concludeerde, op basis vaneerdere verkeerstellingen van de intercommunale IGEAN, dat het verkeersvolume en ook het aandeel zwaar verkeer bleef stijgen.Van deze telling werd een rapport opgemaakt en overhandigd aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur deed de belofte omspoedig iets aan deze problematiek te doen. Het aanbod van BBL via Geknipt Mobiel was voor het gemeentebestuur de uitgelezen kansom het probleem geïntegreerd met de betrokken bewoners aan te pakken.Alle bestaande mobiliteitsstudies zoals het mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar, mobiliteitseffectenrapport Terhagen en toelichtingsnotaontsluiting industrieterrein Rumst – Terhagen en de rapporten van de verkeerstellingen van ‘Actief Terhagen’ werden terbeschikking gesteld.Bond Beter Leefmilieu vzw deed een bijkomende terreinverkenning en verwerkte de basisinfo.Fase 2: startvergaderingAan het startoverleg namen, naast de burgemeester en de milieuambtenaar, een 10-tal leden van het buurtcomité deel.Bond Beter Leefmilieu vzw stelde Geknipt Mobiel voor en de mogelijkheden die het project bood om de samenwerking tussen de actorente sturen en waar nodig te verbeteren. Op basis van kaartmateriaal stelde de vergadering een eerste knelpuntenanalyse op.Ook de leden van ‘Actief Terhagen’ participeerden actief mee aan de knelpuntenanalyse, en deden constructieve voorstellen bij de geplandetoekomstige herinrichting.Fase 3: werkgroepvergadering met concretisering van het actieplanIn de volgende overlegvergadering stelde men het actieplan op (gevisualiseerd via figuur p. 7).Het actieplan bevat een belangrijk luik rond de aanpak van het zwaar verkeer, de duurzame herinrichting van de dorpskern van Terhagenen snelheidsremmende maatregelen op het geselecteerde projectgebied, de as K. Cardijnstraat – Kapelstraat. Voor elk luik werdenmaatregelen opgesteld waarbij men de engagementen van het gemeentebestuur en het bewonerscomité vastlegde en een realistischetiming vooropstelde .Fase 4: verdere procesverloopHet actieplan is bij elk nieuw overleg verder verfijnd en op punt gesteld.Elke versie is op het College en de gemeenteraad geweest en goedgekeurd.Gedurende de Terhaagse feesten op 30 juni stelde ‘Actief Terhagen’ het project ‘Geknipt Mobiel’ aan de bevolking voor.Eén van de belangrijke maatregelen rond de aanpak van het zwaar verkeer was de opmaak van een enquête naar de lokale bedrijven inRumst waarin o.a. gepeild werd naar de herkomst – bestemming van het vrachtvervoer, het aantal vrachtwagens in bezit, de rittenfrequentieen de gevolgde tracés.De gegevens van de enquête zijn in de loop van september verwerkt. De resultaten dienen als basis om gericht overleg over de lokalemobiliteitsproblematiek te voeren. Een eerste overleg tussen de bedrijven van het Molleveld en het gemeentebestuur zal doorgaan eindnovember 2007.In oktober 2007 zullen ‘Actief Terhagen’ en het gemeentebestuur een aantal sensibilisatieborden op de invalswegen naar de dorpskernlaten plaatsen om automobilisten aan te manen hun snelheid te matigen.Alle relevante informatie die via Geknipt Mobiel verkregen is, zal o.a. in het op te maken mobiliteitsplan voor Rumst en de sneltoets vanhet intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek worden opgenomen.Het buurtcomité en het gemeentebestuur blijven in de toekomst de overlegstructuur aanhouden die binnen het project ‘Geknipt Mobiel’is vastgelegd.8


Case Kortessem – centrumgebied N761) ProbleemstellingKortessem is een Limburgse plattelandsgemeente met 6 kerkdorpen (Kortessem, Guigoven, Wintershoven, Vliermaalroot, Vliermaal,Zammelen). Twee gewestwegen doorkruisen de gemeente. Door die (drukke) wegen wordt een belangrijk deel van de regio Tongeren-Borgloon ontsloten met Midden-Limburg: Hasselt-Tongeren (N 20) en Borgloon-Genk (N 76).In de omgeving van het centrale kerkplein zijn belangrijke functies geconcentreerd. Nieuwe projecten in het centrum zijn: gemeentehuis(2004), nieuwe woningen, middenstand en mini-shoppingcentrum (met o.a. Aldi), maar ook sport (sporthal, sportvelden, recreatiegebied)en culturele infrastructuur (nieuwe bibliotheek, CC). Het gemeentelijk en vrij lager onderwijs worden vanaf schooljaar2007-2008 gegroepeerd tot KLOK (kleuter- en lager onderwijs Kortessem) De schoolgebouwen van de lagere graad werden afgebrokenen maken plaats voor een nieuwe woonuitbreidingszone (met ondergronds bewonersparkeren) en semi-publieke groenvoorzieningen,genaamd ‘De tuin van Kortessem’. In het vernieuwde, achterliggende schoolgebouw komen 300 leerlingen (van kleuters tot 3de graadlager onderwijs) te zitten. Dit betekent 100 leerlingen extra.De school heeft als buren een druk bezochte dokterspraktijk en de Aldi. Het vroegere kasteeltje tegenover de school wordt het nieuweonthaal- en bezoekerscentrum van Regionaal Landschap Haspengouw. Achter de school ligt een tweede nieuwe woonwijk en is er eenaansluiting op het recreatieve fietsroutenetwerk. Er zijn plannen voor een vernieuwde ontsluitingsweg via Klokkenhofstraat naar deachterzijde van de school. Ook de sportaccommodatie, het gemeentehuis en de nieuwe bibliotheek zijn zo bereikbaar.De oversteekbaarheid van de gewestweg voor de kinderen komende vanuit het noorden is een knelpunt. De N76 is een barrière (foto1),vooral door het vele vrachtverkeer. Voor de school is er één zebrapad met knipperlichtenbeveiliging. De school is ook beveiligd door eenvariabele zone 30. Op 100 meter van de school zijn er verkeerslichten (aan het kerkplein- foto2 ). Deze zijn echter ‘verrassend’ ingepland(autoverkeer verwacht zich niet meer aan lichten). Er zijn regelmatig roodrijders. Bovendien is de oversteektijd voor voetgangers enfietsers vrij kort (12 sec.) De voorgevel van de school (vroeger kloostergebouw) accentueert te weinig de aanwezigheid van een grotereschool.10


foto 1foto 2Het gebied beschikt over (meer dan) voldoende parkeercapaciteit, gespreid over een 5-tal (semi) openbare parkings, aangevuld metzijlingse parkeerplaatsen op de doortocht, waarvan een 10-tal in de schoolomgeving. Deze parkeerplaatsen zijn niet allemaal even goedbekend. De bewegwijzering is weinig opvallend. De mentaliteit van de mensen blijft: “parkeren rond de kerk” (ook toeristen zoeken hetbaken in het centrum). Ook de school genereert heel wat autoverkeer. De oude parking Oud Mersenhoven blijft populair ondanks hetsmalle gabariet van de toegangsweg en veelvuldige conflicten met voetgangers/fietsers.Een onmiddellijke en degelijke aanpak van kindvriendelijke mobiliteitsinitiatieven met duurzame impact voor het hele inbreidingsgebiedrond de kerk drong zich op. Tegelijkertijd was er een kans om met schoolactoren (directie, personeel, ouders, kinderen) én buurtsamen te werken en zo te streven naar een groot draagvlak voor de gewenste maatregelen.11


2) Wat zijn de geplande en gerealiseerde initiatieven:Gemeentebestuur Bewoners Verkeersgeneratoren Bovenlokale partners (Politie,De Lijn, provincie, …)Informatiebetrekt GBC, bewoners& school verder inprocesHandelaars informerenklanten over parkeerreorganisatie(KT)School informeertouders over parkeerreorganisatie& begeleiderij (KT)Vlaams Gewest geeftverder advies aangemeente via GBC (KT-MT-LT)Sensibilisatie1) neemt initiatief totopmaak SRK voor allescholen(KT)2) stimuleert jaarlijkseautoluwe schooldagee.a. campagnesUnizo-bestuur maaktachterban warm voornieuwe parkeervisieSchool sensibiliseertouders over parkeerorganisatie,begeleide rijen stimuleert fietsgebruikdmv campagnes( gebruik resultatenenquête)Provincie Limburg ondersteuntopmaak SRKfinancieelPreventie& Handhavingstelt badge parking lkn.ter beschikking (KT)1) Politie houdt toezichtop parkeerreorganisatieOud-Mersenhoven(autoluw) KT2) Aanpak foutparkerenVervoersorganisatie1) stuurt haar visie opparkeren in centrum bij( incl. nieuwe bewegwijzeringen blauwe zone)(KT)2) voorziet in pwaopvangkinderen aanparking ‘Noord’3) mogelijkheid tot K&Rop openbare parkinggrenzend aan schoolonderzoeken (MT)Handelaars steunennieuw parkeerbeleid(KT)1) School zet lkn. in voorbegeleide rij (KT) vanafparking2) School onderzoektmogelijkheid fietspool(KT)3) School ondersteuntgespreid parkeren ouders(KT)4) Schoolbus krijgt halteerplaatsPolitietoezicht begeleiderij bij oversteek N76 (KT)Infrastructuur1) scheiding vervoersnetwerk& verfijning tragewegen netwerk (KT-MT)2) aanpak doortocht N76(MT-LT)Vlaams Gewest wordtbetrokken bij doortochtaanpakN76 (MT-LT) &advies parkeerplan (KT)3) ProcesverloopFase 1: ProbleemverkenningNa een eerste contact met de schepen en de mobiliteitsambtenaar (maart 2007) werden documenten, kaarten, fotomateriaal, enz… uitgewisseldom een zo helder mogelijk beeld van het projectgebied te krijgen. Mobiel 21 vzw deed een terreinverkenning en verzameldede bevindingen in een presentatie. Er werd ook een projectnota opgesteld met een concreet werkplan dat de toekomstige werkzaamhedenfaseert en coördineert. Deze nota werd ter goedkeuring voorgelegd aan het College (april 2007).Fase 2: StartvergaderingTijdens deze startvergadering eind april 2007 werd een overlegstructuur opgezet. De stuurgroep bestond uit de schepen van mobiliteiten de betrokken ambtenaar, afgevaardigden van de school en het oudercomité en een afgevaardigde van UNIZO. Vanuit deze stuurgroepwerden de verdere activiteiten gecoördineerd. Men kwam tot het besluit een brede consultatieronde te doen bij de ouders van deschoolgaande jeugd en de omwonenden. Belangrijke vaststelling tijdens de startvergadering met stakeholders was de vrij snelle12


en unanieme consensus over probleemstelling en visie op de toekomstige duurzame ontwikkelingen voor het projectgebied. Dit werdbeschouwd als een belangrijke voorwaarde voor verdere consultatie.Fase 3: Consultatie (in breedte) in mei 2007Door middel van een vragenlijst werden ouders en omwonenden geconsulteerd. In de vragenlijst werd niet alleen gepeild naar de keuzevan verplaatsingswijze maar werd ook naar de visies op knelpunten en mogelijke oplossingen gepeild. De bevindingen die na syntheseoverbleven werden op een infoavond voorgelegd aan alle geïnteresseerden. Er bleef hier nog ruimte voor reacties en bijsturingen.Ook de deelnemers aan de stuurgroep en hun achterban werden geconsulteerd en gevraagd naar hun ideeën omtrent mogelijke knelpuntenen oplossingen.Fase 4: Synthese en AdviesDe gegevens uit de consultatierondes werden geanalyseerd en gesynthetiseerd in een synthesenota De nota kan je zien als een actieplanmet doelstellingen, acties en maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Uit deze nota kwamen 3 grote doelstellingennaar voor ( zie overzichtkaartje)1.2.3.verfijning en scheiding vervoersnetwerken in centrumgebied (groen= netwerk stappen en trappen)parkeervisie (blauw), inclusief verregaande reorganisatie van het schoolparkeren en installatie van begeleide rijaanpassing van de doortocht N76 (oversteekbaarheid, beveiliging fietsers, zichtbaarheid kruisingen, verkeersdrukte en snelheid inschoolomgeving – oranje - en ruimer)Over deze nota en de geformuleerde doelstellingen werd concreet en technisch advies gevraagd aan de lokale politie, het Vlaams Gewest(Departement Mobiliteit en Openbare Werken) en de handelaars. Ook gebeurde de toetsing met het Mobiliteitsplan.13


Fase 5: Consultatie (in diepte)Het actieplan en het ingewonnen advies werden nog een laatste keer voorgelegd aan alle belanghebbenden. Omdat bepaalde acties(oa. tijdige informatie aan ouders voor de vakantie over parkeerreorganisatie en installatie van de begeleidde rij) bij het begin van hetnieuwe schooljaar dienden te starten, kon onmiddellijk geanticipeerd worden op de eerste reacties. Dit leidde o.m. tot een duidelijkengagement van het oudercomité om zich unaniem achter het actieplan te scharen en dit ook te verdedigen.Het actieplan zal verder opgevolgd worden binnen de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). De ontstane inspraakstructuur zal,ngl. de verdere ontwikkelingen, met regelmaat geconsulteerd worden.14


Case Gent - Trekweg in Mariakerke1) ProbleemstellingDe Trekweg in Mariakerke ligt langs de Brugse Vaart, aan de overkant van de N9. De Trekweg maakt deel uit van de oost-west fietsroute.Het is een erg smalle (ca. 6.00 m, parkeerstrook inbegrepen), drukke tweerichtingsstraat, met veel fietsers, Lijnbus (naar Vinderhoute)en éénzijdig parkeren.De bewoners hebben er al geruime tijd klachten over de verkeersonveiligheid. De stad wenst de oost-west fietsroute verder te realiseren.Er is een heraanleg van de straat gepland en in dat kader wil men de straat meteen een veilige herinrichting geven. Gezien hetsmalle wegprofiel dienen er keuzes gemaakt te worden, maar die zijn niet evident voor deze woonstraat langs de Brugse Vaart.Parkeren elders organiseren is bijvoorbeeld geen optie omdat er geen zijstraten zijn die dit kunnen opvangen. Eenrichtingsverkeer invoerenschept o.a. nieuwe problemen voor de Lijnbus. Om uit de huidige impasse te geraken wordt de discussie met alle rechtstreeksbetrokken opgestart.Behoorlijk hoge auto – intensiteiten gezienhet statuut ‘woonstraat’.Sluiproute voor verkeer uit Vinderhouteverkeerslichten N9 ontwijken15


2) Wat zijn de geplande en gerealiseerde initiatieven :gepland: KT / LTgerealiseerd: OKInformatieSensibilisatiePreventie& HandhavingVervoersorganisatie1) informatieve foldervoor de bewoners vanMariakerke om duurzameverplaatsingen naarGent te stimuleren./ KT2) InformatieavondTrekweg / KTBeperkt eenrichtingsverkeer/ uitgezonderd busen fietsers / KTInfrastructuur 1) Verhoogd kruispunt /dubbelrichtingsfietspad/ fietsstraat met rode lopervoor rijweggedeelte/ extraversmalling om snelheidte minderenKT2) Overkragend fietspad/ LTGeplande werken aangrijpenom duurzaamveplaatsingsgedrag testimuleren bij de bewoners/ KT1) School gaat modalsplit van de leerlingenna / OK2) School informeertouders over modal split/ KT3) Info i.v.m.fietspoolOKGeplande werken aangrijpenom duurzaamveplaatsingsgedrag testimuleren bij de oudersKT1) Ouder onderzoektmogelijkheid fietspool/ KT2) Reorganisatie schooltoegangonderzoeken /KTGemeentebestuur Bewoners Verkeersgeneratoren Bovenlokale partners (Politie,De Lijn, provincie, …)Vlaams Gewest geeftverder advies aangemeente via GBC (KT-MT-LT)Sensibiliseren vanautomolisten via desnelheidsindicatiebordenOK.Na het sensibiliserendinitiatief volgt een effectievesnelheidscontrole/ KTFinancierings-mogelijkhedenproberen tebenutten uit het Fietsfonds/ LT3) ProcesverloopFase 1: Voorbereiding en probleemverkenningDe beslissing om de ‘Trekweg’ als demonstratieproject te gebruiken werd genomen door de mobiliteitsdienst en de schepen van mobiliteit.Tijdens een eerste overleg met de contactpersoon van de wijkgerichte werking Mariakerke werd de problematiek van het projectgebieden een stand van zaken geschetst. Alle bestaande basisdocumenten werden doorgespeeld, zowel verslagen en reacties vanbewoners, als interne overlegnota’s en planmateriaal. Op basis van deze info werd een concrete aanpak afgesproken. Mobiel 21 vzwdeed bijkomende terreinverkenning en verwerkte de basisinfo.16


Fase 2: StartvergaderingAangezien er nog geen werkgroep verkeer bestond, werden er vanuit de wijkgerichte werking bewoners gecontacteerd en uitgenodigdop de startvergadering. De bewoners werden geselecteerd op basis van enerzijds de spreiding over de Trekweg en de aanpalende wijken anderzijds op basis van hun actieve betrokkenheid in de wijk. Een 25-tal bewoners namen deel aan de vergadering.De bewoners hadden hoog gespannen verwachtingen, omdat de problemen al lang gekend zijn.Nog uitgebreid ingaan op de knelpunten was hier dus niet meer aan de orde. Gezien de technische complexiteit van het project schakeldenwe Vectris in om enkele conceptscenario’s uit te werken.Als discussiebasis voor de startvergadering ontwikkelde Mobiel 21 een concrete powerpointpresentatie. Hierin werd een synthese vanalle gekende knelpunten, een aanzet van actieplan, mogelijke uitgangspunten en scenario’s voor de Trekweg opgenomen.De knelpuntanalyse op basis van alle gekende reacties werd getoetst en aangevuld. Op basis van de knelpuntanalyse werd bekekenwelke concrete acties de betrokken partners kunnen ondernemen. De engagementen worden opgenomen in het actieplan.De uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van een verkeersleefbare ‘Trekweg’ en de concrete scenario’s werden bediscussieerd.Zowel de zeer concrete aanpak op maat als de ondersteunende aanwezigheid vanuit het kabinet, de mobiliteitsdienst en de wijkgerichtewerking schepte het gewenste vertrouwen bij de bewoners.De aanwezige bewoners engageren zich om verder actief te participeren om tot een actieplan en scenario te komen.Fase 3: Verdere bespreking en adviesOp de startvergadering werd afgesproken dat er binnen de 14 dagen nog schriftelijk kon gereageerd worden op de toegelichte scenario’s.Enkele reacties liepen nog binnen.De stuurgroep bestaande uit de betrokken mobiliteitsambtenaar, de contactpersoon van de wijkgerichte werking en Mobiel 21 bespreektde opvolging van de bewonersvergadering en de schriftelijk binnengekomen reacties.Twee scenario’s worden verder besproken en ontwikkeld. Voor het volgend bewonersoverleg dient de haalbaarheid van beide scenario’snog verder getoetst te worden op verkeerstechnisch vlak en bij de rechtstreeks betrokken partners.•••••Bespreking van de twee ontwikkelde scenario’s met de schepenDiscussie over het toestaan van een andere maatvoering ‘dwarsprofiel rijbaan’.Overleg met De LijnOverleg met de aangrenzende gemeente LovendegemSubsidiemogelijkheden van het ‘Fietsfonds’ voor de fietsoverkraging nagaanDe verdere bespreking leverde een aangepast scenario op.Fase 4: Bewonersvergadering met concretisering van het actieplanVoor de tweede bewonersvergadering ontwikkelde Mobiel 21 een powerpointpresentatie, waarin een verdere aanzet van het actieplan,de uitgangspunten voor een verkeersleefbare Trekweg en het aangepast scenario werden opgenomen. Het actie met concrete initiatievenop vlak van informatie, sensibilisatie, wetgeving, vervoersorganisatie en infrastructuur werden besproken en engagementenwerden verder opgenomen. Het nieuw scenario werd getoetst op basis van de vooropgestelde uitgangspunten.Over het scenario ‘Trekweg als fietstraat’ werd gediscussieerd. Het globale concept werd aanvaard, mits opnieuw instellen van tweerichtingsverkeerin een gedeelte van de Trekweg. De school als belangrijke verkeersgenerator zal de geplande werken aangrijpen alsopportuniteit om ouders te stimuleren om zich duurzaam naar school te verplaatsen.17


Kruispunt Petrus Meirestraat: verhoogdkruispunt/verkeersplateau= beveiligde oversteek o.a. school= beveiligde overgang vandubbelrichtingsfietspadTussen Petrus Meirestraat enVinderhoutsedam:- rode loper voor het rijweggedeelte- parkeren kant huizen waar mogelijknaar fietsstraat18


Op termijn realisatie overkragendfietspad mits financiering via ‘Fietsfonds’Fase 5: Project integreren binnen werkgroep wijkgerichte werkingHet bewonersoverleg ‘Geknipt Mobiel’ functioneerde als een tijdelijke bewonersgroep die zich boog over een moeilijk te ontwarrenverkeersprobleem in de Trekstraat. Het ontwikkeld actieplan met het scenario ‘Trekweg als fietsstraat’ werd op een globaal bewonersoverlegvan de wijkgerichte werking toegelicht en goedgekeurd. De conceptschets wordt nu omgezet in een ontwerp. Dit ontwerp zalop een ruime bewonersvergadering nog gecommuniceerd worden.19


COLOFONAuteurs:Frank Colman, Bond Beter Leefmilieu vzwPatrick Auwerx, Mobiel 21 vzwJan Christiaens, Mobiel 21 vzwGert Zuallaert, Mobiel 21 vzwEindredactie:Ben Bleys, Bond Beter Leefmilieu vzwVormgeving:Stefan Vanthuyne, Bond Beter Leefmilieu vzwLogo Geknipt Mobiel en voorpagina: Nadine Maes, Mobiel 21 vzwFotos:Mobiel 21 vzwGemeente RumstDeze leidraad voor lokale besturen rond mobiliteitsparticipatiewerd gerealiseerd in het kader van het project ‘Geknipt Mobiel’,uitgevoerd door:Bond Beter Leefmilieu vzwTweekerkenstraat 471000 BrusselTel: 02/282 17 21info@bblv.bewww.bblv.beMobiel 21 vzwVital Decopsterstraat 67 A / 01013000 LeuvenTel: 016 / 31 77 00info@mobiel21.bewww.mobiel21.be

More magazines by this user
Similar magazines