Veilig werken met cement, verse mortel en beton - Febelcem

febelcem.be
  • No tags were found...

Veilig werken met cement, verse mortel en beton - Febelcem

Wenst ubijkomendeinlichtingen?Veiligwerken met cement,verse mortel en vers betonDe cementen wordenvoortaan behandeld om hunchroom-VI-gehaltete verminderenAls gevolg van een Europeserichtlijn worden cementenmet meer dan 0,0002%chroom VI voortaan behandeldmet een reductiemiddelom het aantal allergischereacties te beperken (*). Dewerking van het middel isgegarandeerd voor de duurdie op de verpakking is vermeld.De volgende mededelingwordt op de zak aangebracht: «Dit cement bevateen reductiemiddel voor oplosbaar chroom VI, dat actiefis gedurende tenminste het aantal maanden vermeld bij de verpakkingsdatumen op voorwaarde dat de verpakking ongeopendis en op een droge plaats bewaard wordt.»Als de vervaldatum van het reductiemiddel is overschreden, ishet meer dan ooit nodig om ieder contact met de huid tevermijden: een reden te meer om steeds aangepaste beschermkledijte dragen ! De overschrijding van de vervaldatum heeftevenwel geen gevolgen voor de kwaliteit van het cement, datal zijn bindende eigenschappen behoudt.(*) Sommige cementsoorten, zoals wit cement, moeten nietbehandeld worden omdat zij van nature arm aan oplosbaarchroom VI zijn.Het«Veiligheidsinformatieblad»is op aanvraag beschikbaar bijde cementfabrikanten:PPPCBR Cementbedrijven NVTerhulpsesteenweg 1851170 Brussel02/678.32.11 – www.cbr.beHolcim (België) NVOudstrijdersstraat 561600 Sint-Pieters-Leeuw02/371.60.15 – www.holcim.beCCB Italcementi GroupGrand Route 2607530 Gaurain-Ramecroix069/25.25.11 – www.ccb.beDit document werd opgesteld in samenwerkingmet de Belgische Cementindustrie.Holcimwww.febelcem.beVerantwoordelijke uitgever: JP Jacobs, Voltastraat 8, 1050 Brussel – Grafische vormgeving: Annick Dereine – 2005


Om verse mortel of betonte maken moet u water mengenmet cement. Bijhet mengen wordt decementpap sterk alkalisch(pH van 12 tot 13). Een langdurigcontact met de huidkan lokaal irritatie (zelfsbrandwonden) of allergischeletsels, zoals eczeem, veroorzaken.Enkele eenvoudige voorzorgen volstaanom cement encementproductenin alleveiligheidte gebruiken ente verwerken.Volg deze gids !Draag aangepastebeschermingskledij !Droog cement vormt geen enkel risico voor de gezondheid;men moet uiteraard voorkomen dat het wordt ingeademd ofingeslikt en men moet de ogen beschermen tegen het stof.Een veiligheidsbril is dus zeker aanbevolen.Bij de bereiding en de toepassing van cementmengsels moetelk contact met de huid en de ogen worden vermeden. Na deuitharding van de mortel of het beton is er geen gevaar meer.Enkele eenvoudige kledingvoorschriftenom u te beschermenP Draag waterdichte handschoenen met een katoenenvoering als u met cement, verse mortel ofbeton werkt. Opgelet: lederen handschoenenzijn volkomen ongeschikt.P Draag werkkledij die het lichaamvolledig bedekt en trek ze nahet werk uit.P Draag waterdichte laarzen en ondoordringbarekniestukken als de voeten ofde knieën mogelijk in contact komen metverse mortel of beton.P Werk niet verder met kledij die met mortel is doordrenktom langdurig contact met de huid te vermijden.Houd cement buiten het bereik van kinderen.EHBO:Eerst water,de rest komt later !De huid:P Als het cement droog is, verwijder het stofdan eerst met een borstel of een zuiveredoek alvorens de huid met water tespoelen.P Als het cement gemengd is met water,spoel de huid dan overvloedig met zuiver water.P Let op voor het cement dat eventueel achterblijft tussen dehuid en de nagels, de polshorloge, de kledij, de schoenen…P Als het contact een letsel (pijn, roodheid, jeuk…) veroorzaakt,raadpleeg dan zonder aarzelen een arts.De ogen:Als er cement in de ogen terechtkomt, spoel zedan onmiddellijk en overvloedig met zuiverwater terwijl u de oogleden meerdere minutentot meerdere tientallen minuten (afhankelijkvan de hoeveelheid cement) openhoudt enraadpleeg onmiddellijk een arts.Inademing:Bij inademing van een belangrijke hoeveelheidverlaat u onmiddellijk de stofzone en raadpleegtu zonder aarzelen een arts.Inslikken:Bij inslikken van een belangrijke hoeveelheidspoelt u overvloedig uw mond met zuiverwater. Daarna drinkt u veel water ofmelk. Niet braken en een arts raadplegen.Antigifcentrum 070 245 245

More magazines by this user
Similar magazines