maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen

nvge.nl

maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen

verpleegkundeVerschuiving van inzet mdlverpleegkundigenVan een tekort aan MDL-verpleegkundigen kan niet wordengesproken. Wel signaleert de Vereniging van Maag Darm enLever Verpleegkundigen (VMDLV) een verschuiving binnen hetwerkveld. Daarmee zal rekening moeten worden gehouden bij deopleiding en inzet van MDL-verpleegkundigen.Ziekenhuizen proberen steeds meer de gemiddelde ligduur vanpatiënten terug te dringen. Alleen patiënten die hun zorg niet in eenandere setting kunnen ontvangen, worden nog opgenomen. Hetgaat dan vaak om ernstig zieke patiënten met een complexe zorgvraag.Niet-klinische zorg wordt zo veel mogelijk poliklinisch of indagbehandeling gegeven. Patiënten met colitis ulcerosa of de ziektevan Crohn ontvangen op een dagunit hun specifieke intraveneuzemedicatie. Met deze medicatie kunnen patiënten een steeds normalerleven leiden. Om het dagelijkse leven nog minder te verstoren,wordt gezocht naar mogelijkheden om specialistische zorg in dethuissituatie te leveren. Bijvoorbeeld door intraveneuze toedieningvan medicatie en toediening van Totale Parenterale Voeding (TPV).MDL-verpleegkundigen en nurse practitioners spelen een belangrijkerol bij deze nieuwe manieren van zorg geven.Herverdeling inzetDe MDL-zorg maakt zich steeds verder los van het specialismeinterne geneeskunde. Bovendien neemt de MDL-gerelateerde medischeen verpleegkundige zorg toe, zowel in aantallen patiënten als incomplexiteit van de zorgvraag. De inzet van MDL-verpleegkundigenmoet daarom de komende jaren opnieuw worden bekeken. Deabdominale chirurgie krijgt steeds meer en betere technieken omWillibrord Goverde,secretaris SEVA.aandoeningen te behandelen. Dit vraagt ook specifieke kennis envaardigheden van de verpleegkundigen.SamenwerkenDoor dit soort ontwikkelingen melden steeds meer mensen zich aanvoor de specialistische opleiding tot Maag-, Darm- en Leververpleegkundigeaan de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen(HAN). De VMDLV volgt de verschuiving op de voet en ondersteuntde school om de opleiding zo goed mogelijk te laten aansluitenop de praktijk.Samen met de verschillende patiëntenverenigingen probeert deVMDLV de specifieke zorg aan MDL-patiënten verder te verbeteren.In toenemende mate zoekt de vereniging contact met anderenationale beroepsverenigingen, zoals de Sectie Endoscopie Verpleegkundigenen Assistenten (SEVA). In de nabije toekomst wordtook samenwerking gezocht met buitenlandse beroepsorganisaties.nieuwsMasterclass abdominale echografieOp 18 april en 10 oktober organiseert de afdeling Maag-Darm-Leverziektenvan het Erasmus MC een masterclass abdominale echografie.Gedurende een gehele dag zullen Pavel Taimr en Rob de Knegt een introductiegeven in de echografie. De nadruk zal liggen op echografie van delever, maar op verzoek kunnen ook alle andere organen aan bod komen.Ook zal de elastografie worden geoefend (Fibroscan). Het programmais als volgt opgebouwd: theoretische introductie, echografie bij gezondeproefpersonen en echografie bij patiënten. De cursus zal voornamelijkpraktisch zijn, maximaal kunnen vier deelnemers per dag inschrijven(MDL-artsen, internisten, arts-assistenten i.o.). Het programma begintom 9.30 uur.Indien u nadere informatie wenst, of indien u zich wilt opgeven voor éénvan beide dagen, stuurt u dan een mailtje naar r.deknegt@erasmusmc.nl.MAGMA 5

More magazines by this user
Similar magazines