Een frisse blik - SBK-Krimpenerwaard.nl

sbk.krimpenerwaard.nl

Een frisse blik - SBK-Krimpenerwaard.nl

Het onderzoek heeft zich met name gericht op de effectiviteit en efficiëntie van defunctiegerichte aanpak van de bodemverontreiniging, de wijze van aansturing en beheersing vande SBK op basis van de bestuursovereenkomst en de houdbaarheid en wenselijkheid van dehuidige organisatievorm als besturingsconstructie.Een van de oplossingsrichtingen die in de eindrapportage is geformuleerd betrof het mogelijkonderbrengen van de werkzaamheden van de SBK bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)Midden-Holland. In lijn met het kabinet, wil de provincie Zuid-Holland een landelijk dekkendnetwerk van omgevingsdiensten, ook wel Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) genoemd.Hiermee komt er één loket voor de uitvoering van milieutaken. Deze omgevingsdiensten zullende dienstverlening op het gebied van milieu aan zowel burgers als bedrijfsleven makkelijkermaken. Door de provincie Zuid-Holland is aan KPMG gevraagd om een nader onderzoek tedoen naar de consequenties van het onderbrengen van de werkzaamheden van de SBK bij deRUD Midden-Holland. De voorliggende rapportage geeft de resultaten weer van dit onderzoek.1.2 DoelstellingDe doelstelling van deze opdracht betreft het verrichten van een onafhankelijk en gedetailleerdonderzoek naar de exacte consequenties en de te realiseren voordelen van het onderbrengen vande werkzaamheden van de SBK via de provincie Zuid-Holland bij de RUD Midden-Holland.Daarnaast is concreet beschreven welke acties nodig zijn om een dergelijke overdracht tekunnen realiseren. In eerste instantie is uitgegaan van ontbinding van de Stichting en deuitvoering van de taken te laten verzorgen door de RUD Midden-Holland. Vervolgens is eenalternatief scenario uitgewerkt waarbij is uitgegaan van een organisch model waarbij allereerstde werkzaamheden worden geïntegreerd bij de RUD Midden-Holland maar de Stichting in haarhuidige vorm gehandhaafd blijft.Het onderzoek heeft zich met name gericht op: de consequenties van het overdragen van de werkzaamheden van de SBK; het verschaffen van inzicht in de effectiviteit- en efficiencyvoordelen; de gevolgen van besparing op het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) voor dewerkzaamheden van de SBK; de consequenties van wijzigingen in de organisatiestructuur; de wijze waarop betrokkenheid van de Raad van Toezicht op een andere wijze kan wordeningevuld; en de wijze waarop de betrokkenheid van de verschillende disciplines van de provincie kanworden ingevuld ingeval van integratie in de RUD. Het gaat hierbij om belangen vanuit deafdeling Ruimte en Wonen, de afdeling Groen en Water en de afdeling Vergunningen.1.3 Object en reikwijdte van het onderzoekVoor dit project hebben we de volgende aandachtspunten gehanteerd:Bij de uitvoering van het onderzoek is aandacht besteed aan de uitgangspunten die destijdsaanleiding zijn geweest voor het oprichten van de SBK.12011d Definitief rapport vervolgonderzoek overdracht taken SBK.01032012.docx 5

More magazines by this user
Similar magazines